Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 05, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jl
»s
f.f.-.E««t,1·e:csnen
ngblad for kaheo samt politisk
og fcslksltg Oplysning.
L’«il-i»nnm-r liwr «1"«,sr.s«l:xg Mut-gen
Dann-Moo- Revraftm
l
l
stunk k:13131«;sux, LDHHM
JlbonnemcntH-Vi1ka«;
1 Aar I be Rot-. Stank og Sonach .81.50
ej Ijkaancver ....................... n·75
Z Maanedet ...................... 0.40
1 Aar Ulsamnart og hvilketsomhelsi Steh
i Udlandet ..................... 82«()0
Betatingen erlasgges fotskudövis.
ji«-»ge- mas holst send-es l "Registekod" Bwv
»Hu-teil Money ()k(i0k" ellck ««Posw1Note"· »Po
W Das-« cis du billig-te dllddel tot- Pcvgesokseu
Yaldkommcvt sinke-U Gabst kan soc-.
del-Mk ng
Fuldftæadtg Adresse :
S ti e r n c u ,
Danach-IM- Reh-Uta.
spossogmnnwilw
-— ssc Dannebrog sk
Union Pause samt-W
Wunsan istqunir tka Dunnsebroqx
0s:1 l'««r.—«nwj.«. Wild Rika (’-0(lstog, 4.1s Bitt-m.
«;·.-,.«« CJU Ein-a.: « LU» Form.
——«stfst. Paul p
Ivion März Carus-M
Toqene iifgiutr fka St« Paul:
l)ANNEIM()G. BOELTS og Lock (’11’Y:
(;0(1s- og Passagoktsog TM Akten
Tit Ali-AND ISLANIU
Papsagdktog. 10.00 Ewka Uodstog 4.45 Ein-.
le Eil-BA. sCOT1A.«NORTU LOUP og ORD:
No 85 (;()dg- ug Passsgokdog. 8.05 Form.
E- Allc M medic-ga- Passagiere-.
Magras Missouri Zim· Jemand
»so-Juno zifanir frei St. Paul:
Ost: Pcskiititit02. Witz kann-. Läutlstog 2.5(112!tm.
fix-X list-IN ——— 1«.«.4.') —
Nm 87
vHs A—
Zsk Mk- TOL medtncu Pers-sagster
f " MARKE1)s-T1j)-1ZNBE.
Im de vaalivellqste oq bedste Kinn-.
Shimng d. L. November.
.chdc. Kontan!, 723; Tecembet. 94H;
Maj, 81.01i.
Mast. Kontant, 52k4 December, 452 ; Maj,
43.
Hame. Kontant, 30z; December, M;
Maszlk.
Rug, No. L, WE. Byg- No. L, 60: No.
3, 40spx61; No. 4,33Cs55.
Horka W. ·
Linmha, d. IT November.
Zindcmarkedet ftadtgt paa gode Sei-zer
iløn paa Strah. Mer, 81.10S2.15; West
crnd, 82.50C13.65.
vacmarkedet i bestandig Nevadgaaeude.
..-—
Daimebrog, d. 4. November.
Hvede Wiss-J Ets.
Bysz 2()-;;:25 Cis-.
Havrc IS Ets.
Aug 60 Ets.
Evin 82.95sg-3.03
Æg 25 Its-. gömpr IMEUB Ets.
HattdclssTidendc.
Gisadiircas But-can for Handelsnasittik
hat« siditc Unt- recm telegrasistc«,I·oret«pørgsler
til alle ledende Handels-reinrer c Landen Vg
Svarene derpaa stadfæftet voke Fokntodnin:
gei·fids1ellae, nenilig, at der er indtraadt en
vidt sokgreuet Stansning i Bevægelsen as
alle Stegs Produkten Varcontsætningen
et notstor, men dog mindre end den var for
ttellger siden. Mildt Vejtligt i Besten og
Notdveften og ugunstigt Vejr andre Steder
hat dampet NetaiLHondelem og fka le
Byet kommee den Efterretning, at Stptste-;
dorten of Eftecaarshandelen er forbi. Meni
U flesie fogkyndige nære den Formening, at
den nuvætendeStans i Handelen er et Bind
stille utniddelbtm formt en uhyre Fortetningi
M Hsjtidem
Undtagen i Gummtvatet hat der ingen
Forbedring været iBoston. J Philadelphia
el« Bomuldsvarerne godt bestjæftiget, men
andre Tojvarefabtikanter hat kun lidt at be
flille. Jernptoduktionen der Steds er ogsao
langt sotnd tot Fort-tagen
Itingensomhelst Retning hat Stillingen i
Hineinnati fordedket fig; Jndbetallnger er
Me- Salg af Try Goodg, Nips og Skotoj
llabende paa Grund of upassende Weit-.
Fortscning iChicago, Lntaha, Minnen
polis, St. Paul og Duluth betegnes sont
Nod M for Aarstiden, men ,,koldereVejr be
WVW for at give dct rigtige Sng i det.
St. sont-Z og Kansas City meddcler, at tsf
temttrssoktetningen ei« forbi, nien tun »Hm-d
um«-, the og og tstrocctics attioc.
El Salt Frnnciseo er Handel nogenlnnde
klkllkdsttillenda hvad :I.Icængde bete-reifen
TM lltlftiftede Trasikforening der Steds til
bydkt ti millioner Dollars i garanterede
Bdlldg til en Jetnbane, sont oil optage non
lutransen med Sonthern Pacifie. Hoedend
bIWk l Washington og Oregon forocntes at
bXIVE sue nnllioner Vitshels starre end ist-lot
Spekulationen pqa New Yotks Aktiebors
loher en betydelig Understmn as Styrke,
Leb en Tendenz til opadgaaende Weisen
Um siyldes Lettelsen paa Pengemarkedet,
og Ye« kactspstgiel pas amerikanste Beerdi
Ysttner. der komme-: fka Europa. Dog sam
WS Ivtk det nærfotestaaende Valg en
ltttmmenve Jndsiypeksk pqq Spekulatiotis
mctktbeL
—
O Dr. Monta, Tqavnkgei St.
Paul, Nebr.
W AWMUL A Taunrbrog, Howard Couutm Ncbkafksd Torsvagcn den ötc November- lstdL Nr. H.
JudtandetF
Odelæggenw Prwiriebtanvc
har fejet over Egnen astenfor Momente-,
Jll., Chptsield Brødrene hat mistet alle
deres Fannbygninger, 4 ,000 Bushels
Korn og en sior Magie Ho og Avlåred
jskaber. Langere mod Øft og Syd sit-g
Jlden over en halv Snes Farme og op
brcendte mange hundtede Tons Ho.
Meierivæsmt i Wisconsin.
For Maanederne Maj, Juni, Juli, Au
gust og September iaar er 1,504,410
Pund Snmr affendt fka 4-—5 Statio
ner iTrempelau Daten iWisconsin,
hvot for faa Aar siden ikke en eneste
Klump blev lavet til Stokmarkedet.
Mejeridkiften er blevet et FrelsensMid
del for mange Farmere, der tidligeke
stolede udelukkende paa Hveden. Det
llte Mejeri i Countyet er allerede un
»der Opforclfe iJndependence. Varerue
jfoksendes for det meste til Boston.
Vetdensudstillingem M. Ste
panni hat« sanet Konsession pan Opfe
telsen as ct mornoiansk Palads paa Ub
stillingsgiunden El as de mange Sass
syn, hnn ngter at fremstillc her, er
sl,000,00i) i Guldmont i en Blinke.
Han mener, ut dctte vil blive et kraftigt
Triekplaster, og at enhver Gjæst paa lld
stillingen vil se det. Der vil naturlig
vis blive iagttaget saadanne Fnrsigtig
hedsregler, at ingen fkal lobe vask med
den dytebare Blinke. Den vil blive
stiller i et stozrlt Bur, og, siger Mr.
Stepann·i, »lige under Gulvet vil der
blive konstrueret en brandfri cheloing,
der ogsaa er sikker imod Jndbrud. Elek
triske Traade scettes i Fordindelse med
Torene til denne Holeing. Gjores
der Forsøg paa at plyndre Paladset, vil
minc Bogtere trytke pua en elektrisk
sinnen og se — hele Blinken sotsvinder
i Hullet esg de nmssive Des-le senkeller i
Lang.«
Oper halvandet million Pnnd Staal
og Jern oil blioe nnvendt paa Oxford
sen as Bygningen for Mineraliejx
« Et Selsiab as Knpitalister vil under
lUdstillingHtiden vedligeholde et perma
nent Cir'1e-3, der skal viere noget lignende
sont Hiprsodwme i Paris. En Pyg
ning med Siddepladser til 5,000 Men
nefker og aned et Haveanleeg paa Taget
stal opsøres til Brug i dette Øjemed.
Ester al Sandsynlighed vil de sem
Tetritoriek — New Mexico, Utah, Ari
zona, Oklahoma og Alaska, —s«rsn1stille
deres Udstillong under et stelle-Z Tag. De
har sorenet sig i en Ansegning besan
gaaende, og deres Ønske blev imtdekonn
met. Utah ausser dog at have fm Ud
stilling scerskilh hois dens Legislatnr be
vilger en tilstmlkelig Pengesutn dertii.
Den udsvende Komite sor Jllinois’
Spindelige Alliemse har ansagt om Tillu
delse til at artangere en Udstilling, som
stemstiller de onde Folger as Bin-near
dejde i Industriea.
Senor Noyi sea Madrid, Spanien,
hast sorlangt Tilladelse til at holde Ty
reseegtninger under Udstillingen; men
Besftyrelsen har besluttet ikke at tillade
den Slags Sport. Hatt bød 81,250,«000
sor Tilladelsen.
En hnlo mill. Stismoderbloinster, et
hundrede tusinde Roser samt en million
andre Blomster, indbesattende enhver"
kiendt Art, vil blive set paa Udstillingeii.i
lldstillingcn as Blomster vil blive estee
en Maalestok, som aldrig for har været
set i Verdens Historie. Mr. Thon-,
Chefen sor denne Asdeling, beregner, at
der vil blive anvendt 8350,000 paa As
delingens Udsiyr og Jndkjsbet as Plan
ter, og hele Blotnsteendstillingen vil ko
ste 8750,000. Landets Flokikulturister
vil naturligvis skieenke en sior Del as de
udstillede Planter. Ti af de 16 Akerö
Land, som den stovdevoksede O indehol
der, vil blive beplantet med Blomster.
Oens Bredder stal dideholde det samme
vilde Udseende, sor den sceniske Effekts
Stock-, og Bandet langs Breddetne vil
prale med Vandllljer og andre akvatiske
Vckster.
DonnellysProeestem Den tits
ligete her i Btadet atntalte Proces, an
lagt af Jgnatius Donnelly inod Redak
tar thclock as »Pioneer Preig«, bleo
sprt for Distriltstetten i Minneapclis
sorrige Uge og hat-de vakt nieiseJnteresfe
end nagen anden Sag, der tidligere hat
vceret fort i Hennepin County, Barm
og ColloIn-Sagerne ikke undtagne, stri
oes der til »Ugebladet«. Ja, i t«-rdags,
mens Advokat Wellington talte, var der
endogsaa saa Inange til Stede i Aussa
len, at Guloet begyndte at synte, hope
for det blev tmbvetibigt at anniode et
Par hunbrebe Mennester om at gaa.
Sagens mermeke Omstændighedek vare
folgende: For 22 Aar sidcn havde W.
S. King streitet et langt Brcv til Don
nelly, fuldt as de groveste og incst nack
gaaende Forntrrtnelser. Brevet bit-o ai
Donnelly fretnlagt for en Komite i Kon
grcsfen, as hvilten han ten Gang vat
Medletti, og saintibig trykt iBladene.
»»Pionecr Press« hat« altid sorsnlgt
iDonnelly, sotnættnet ham og taktrt
hatn til paa alle Maader, og dette var
naonlig Tilsælbet sidftc Vintet«, da Far
Inerallianscty hvis Leder Donnelly vat-,
ipillede saa stor en Rolle i Legiglaturetmä
Jntct Middel, der tnnde hjcelpe til at’
nedbtyde Donnellyg Jndslydclse, blcv
ladet matt, og bl.a. blev det ovennasvnte
sornarnteligc 22 Aar gatnle Brev sta
W. S. Kian trykt op. Donnelln for
langte strat5, at Bladet stulde tage den
ne Fornætmelse tilbage og gjorc hant en
llndskyldning, incn dette nægtede Winse
lock. Professen blev derester anlagt og
fort nted eminent Dygtighed sra beggc
Sitten Cyrus szetlington var Don-rel
lyss levokat, inedens General Flandt«an,
Kapt· Hart og Mr. Squites forte Sa
gen sot Wheclock De, der neje havde
sulgt Process-sen gjcnnem alle den-J Tre
taitler og sont harte den as Dom-treten
til Jutyen givnc juridiske Betragtning
af Sagen, troede alle-, at Donnclly Dil
de faa fra 85000 til 55(),000 i VII-stat
ning, ja selv Wheelock og hans Simse
rete vare sorbetedte paa at komme-il at
betale nogle tusind Dollat«s. Derfor er
det ilke underligt, at alle bleve lgøjlig
ovekraskede, da Juryen dptnte Wheelock
til at betale en Dollar i Multt, samt
Sagens Omtastninger. Det het- sig,
at de fleste hat-de sra sørst as stemt sor
en stor Sum i Ecstatning, men at den
mest talende asJurymændene var ble
oen ened at sotklsare de andre, at det itke
var Benge, Donnelly vilde have:; hatt
vilde blot have Isit Navn renset, -og det
vilde hatt faa, nim- han fik blot en Dol
lar i Erstatning. Jngen af Jukyens
Medlemmer saa Mderlig intelligent ud,
i hvilket man ikte maa unt-lade at tage i
Betraguing naak man taler outde be
synderlige Kjendelse. Otn end Don
nelly ikce vandt Gods og Guld ved Pro
cessen, saa fik has bog i al Fald sit
Navn vastet sor den paatænkte Besteh
leise.
Draukerkureu. Jsplge ,,Skaud.««
strives der fra Kerleys Institut i »
Divight, Jll.: !
Her er 125 Patienter fm Misiouri,
300 fra Chirng, of hoilke mange er El
drc Mand, som ikte ønster at dercs hvidel
Haar stal lcggeg i en Dmnkers Grav, »
og I« de sidste 14 Tage var her Falk fra’
Skotland, England, Canada og Me1·ico.
Ncesten enhver Stat i Unionen er fyldigj
repræsenteret. En bekjendt New Yor-l
ter, hvis Ansigt i den sidste Maaned er
bleer savnet i Skjænkestuerne oppe i
Byen, blev forundret ved at finde en
Nabo her. For nogle Dage siden tom
en elegant klcebt Dame med to vakre
Datte, som Ihm vilde have kureret for
Tilbsjeligheden til at dritte Brænbevin
ög tage Motsin. Jngen i Dwight,
med Unbtagelse af Jnstitutets Lekgey
faar at vibe, hvem de er. Forleden Af
ten kam en sin Dame, en äf be lebende
i Selstabglivet, fra Denker og tdg inb
paa bet bedste hotei. Hun sit hie-, at
en enden fremragenbe Denkt-Dame
var der og bsd da om at malte bltve
sendt til en anden Kant as Binn. Maa
ske ingen as dem saak vide at dc to Med
bejlersler er her.
Chicago er en Snnblcsien sor tnange
as den-, sont skal til DivighL Mangcn
en, sont er paa Vejen hid sok at blive
Intent, kontmer i slet Selskab i den
store By nted de mange Dtilkehuse og
odelckggek her de Peage, sont de maaske
hat laant for at kunne gjennetngaa Kn
ren. Saaledes sortakede en ung Mund
sra Chatanooga paa 21 Dage hele den
Sum, han behsvede i Dwight. En
Mand sta Østen styrede mod leght,
men kam sprøjtende suld til Kansas
City. En velljendt Chicago-Mand
vandtede assicd til Alten-Baums Sta
tion med Pengc og Vadsckk, nten banne
dc paa Polltistationen paa Hatrison St.
Føksl da han gjokde et nyt Fa1·sag, lotn
han hid og rcjstc i fertige llge hersra
ined den glade Bevidsthcd, at han var
snldstckndig hell-reden
Dr· Kerlen paastaat«, at 95 Procent
af hang helbredede Patientck aldrig be
gynder at drikke igjen. Han hat« fort
Bog over dem i 10 Aar og staat i stor
respondanse Ined Klnbber og Enten
tun-nd.
Mindst heldig er Knrcn, naar dcn
gjcrlder nnge Mand, der glckder fig i
Drik og lun keiser hid sor at soie sine
Fomldre eller andre. De nndetkastex
sig Behandlingen nden noget alvorligt
Onske om at konnne ud as sln Tritte
vane og tankcr sont saa, at de giernc can
torste og liebe sig en tre llgers Tid, siden
»de gamle« endelig vil det; bag eftcr cr«
der da en saa meget starre Nrnnd til at»
lage sig Man igjcn. Tcritnod er ældre
Mand, sont hat« solt, hvilken Jordan
delse og Elendighcd «T.r11lkctsslal)en
snedføt«ek, sjælden ndsattc for at salde
tilbage. Te slyr Dtil sont Den Onde
selo.
Dr. Krele paastaar im, at bang nd
skkcone Patientcr nniulig san dritte
Brættdevin. Te kan gansle oist over
vinde sin lllyst del-til og paany begyndc
,,at supe«. Men hvad han gjor gieri
dende, et-, at han ganske ndrydder Sma
gen sor det starke og bringet hele Lege
met tilbage i den Stand, hvoki det var,
for Brandevin og andre Rusdrilke blev
en Livezsomadenhed for vedfommende
Person« Om da de ndsireone Patienten
begyndek paa en ny stift, lan Dr. Kie
ley ilke hjaslpe for det. Men saa gale er
dlot 5 as hver 100.
Specielle vestlige Ruhede
Jokasten-Kommt i Orest-eh
Jernbauemadet i Oregon bestaar nf
Mand, sont baade hat Mod og Bilje til
at gjennemspte Ret og Rimelighed. For
et Par Manteder sideu udfatte detteRaad
en Lüste afswgttakstek for Staun, der
var 30 pCr. laveke end de gamle Prisek,
og Jembanckompagnlerne sit Tilsigelie
om at holde flg disse eftertettelige· Mel-«
Kompagnierne protestctede nulurligvig
og fltte Sagen freut for Tomstclme.
Men Domstoleuc eragtede, at Rande-:
havde Magt til at bestem-ne Takstcme
og at dette havde brugt den-te Mag( pan
rette Maadc.
Arbeivet gicnoptaqcs Num
coupasMinkiU Sttideuangaaende
Jcrnbanetuksztcr mellem Anaconda Mi
neselskab og Montana llscionsBanen er
nu jævnet, og der er udgaciet Otdre til
Gjenoptagelfe af Triften i Mitterne oed
Butte og i Møllekne ved Anaconda. Ef
terretningekne hewm hilfedeg med stot
Glæde i Butte og Anaccnda; thi det be
tyder Arbejde for ca. 2,500 Mond til
enDaglsn qs 82..30 a 85.00. Fertif
ten standsedes fragtede Jernlninen for
Anqcondq-Kompagniet hvert Dsgn Mk
sien 4,000 Tons Ertö, 500 Faun-Bran
de og 520 Tons Kul. Disfe Tal giver
en Forestilling om Driftens Sitte-lie,
nur det hele er i fuld Vittfomhed.
Foretagenbet vil atter komm i fuldVltk
sömhed, fu« hurtigt det ktm lade sigz
gjtkr. .
Stock-Dritten l Jvaho. Cen
flls-VasstelgSlatislik over ·(3«akmby:-Jn
dnflrien i Jdahomeddcler folgende: Pan
den Tid Tællingen fokelogeg sandtes
218,27eiSllr. Kremnreri Stufen, og
Salgene for 1889 androg til Mlhslnn
Sasnlidigt vor der l()1,58:s Hesle ice-ta
ten, og 857,020 Fand-. llldndbyltet for
1880 var :1,264,927 Ph» og sacnmeAar
solgles Faar for 8178,810. Virrdicn
of Oeffe, sont solgles i Insp, var IMM
432. Beretningen slgerz »Græglundet
i Jdaho beslaar of de lavere Boklcbrog
oed Foden af Bjærgenr. De lebende
Jloddale eke beoolsede nnd Hugo brusl1,
men indeholder blol spotiösnl Gras.
Gjennemfnillig er del aarlige Tab af
Stock tun 6 plsk.; men Binleren 1889
—W our nsædvanlig slmng i Jdaho, og
felvfølgelig hoode dct en tryklkndc Birk
ning paa Stockotiften.«
Den state Coloradoscunoin
Det store Ssvcklg i öklippebjwkgrkglotmt,
sont kjcndeg under Naon of Tin- llrnnill
Onnun of llus Culomllo og sont cr over«
:-U(I Mil lang Ined næslcn lobt-me Sider
fra :s,ou(1 til 7,U(«.s Fob heil-, er siyllgl
blencn undekføgt as en Jngrnior Stan
ton. Colomdoflodcn flyderi Banden afi
dette gabendeSvælg; tnen nsodg de florcl
Brinkcr as Sandsfen, Marmor og Gm-;
nit, cr Stanlon as den M-ning, at en
Jcrnbane kan byggeg langHBnndcnnan
Inange lsljennctnbtud cllcr Tnnnelln·.
En Jernbanc her oilde sikkcit tilgilrngw
liggjøke noget af Verdeng slorslc Nalnri
unbere. Mange Stehn- udoidcr Smol
gct sig til brede Dolc, og scln huor den
er sinnl, finbes Terragscr langg Tiber
nc, iotn om Naturen huvde egnrt den til
Belasgning kned Sklnncr. Te Viflodm
sont ndinnnbc i Zocolgci, ist« muten nllc
smaa og can nicd Lethcd blolnsngis.
Fiktionen-tot vor ud. Tom-»u
(8·. Z. Anne, Lverdomnsei i lltnhstjn
fiel-et, hat« fnngerct neD atle te sinds-I
ge1«, derer lngt an nmd Wortes-Inn- irr
Fleeknnetm Terfnr vor hin- unsee for
at euere den berste Many til at :1s;;ine en
nogenlunde PnclidclH ;lIe’«-n«zx n n Stil
lingen blanke Monnoneme. Tonnner
Zone menek sig sikker pun, nt Persone
riet, fotn en ns Jlkornionkukeng Institu
tione1«, endte denGang Prass·s.«iensWood.
rnff og hans Rondgiver anbent Jan :le
kold del-paa. J November-Hasse- of
Tidgikkiftet For-um fett-ern Tonwe
ten den langfonune Motmbqnlse, sont
wach stiftend Hovdingcr ti! ei Undetkas
sie sig dem sjdfte Alt-umlie, cu, han be
visek at dekes senere Les-riet Itadfctfter
Optigtighedenaf de gxmrescfnr. Toni
mer Zank hat fniileoeg, enn- at have
gjennesnsort den Unv, imn h.:k udnxkru
denneLevning ofMenneskesxaru s, un »he
vet Flekkonekiets Netiotog. J sjn Llr
Mel ukstulee hun ekle nnkm Lnsie ern
Utahs snotljgc Jnimnnnlfe 1 Unionen
som Stuf; tnen hnn foucdsige1, at Mor
moncitken vil cned zieuonctietg Unpä
delse ophore at were en Ihm-Leg Jnnuns
tion, og at solt i Tetiisorict en Unze
sig i politiske Ansknetfer ncd s.s.nnne Af
gmndsninger, sont stille dein andre Ete
der.
Iowa.
Dointner Edwin zljnt i Mason Ums
hak givet 850,0W til Vermont-J Etat-z
universitet.
—- Wilhelm Dotrow blev sidste Uge
af Grandjuryen i Frantlin Countn be
okdret iat under Tiltale paa Anklage
for at have myrbet Normanden John
Larsotn
J Posihuset i Sipux City er i de fid
ste Uger Penge fotsoundet paa en hem
melighebsfulb Munde. Fortige Lsrdag
fandt man 850, der par ombannet til en
Musekede.
— WH
Til alle Tiber, under alle Omstans
dighebek, i enhver Dusholbning er St.
Jacpr Ole det liebste Legemibdel imob
Summa
L
hstiercsne
( They steck-J
LMNWZ ,««,«t·s’«, DREI-Ä',»e,016
pulplislussl M UANMHIMUW Ntmdvf
"l’lll"lcsl)AY
UT
» « VII TJC « Eli JZJCZUM ·-E.,
Tiin smn ji« Um sending sonndii
km such-I- swst us 0malm and o
os tlio hu gest publieutions Tuthk
Musik-h langem-ges in Amen-ius
'l’lm »Um-M- aml grinst-II cltcalstiou U
usi- ppqnsk tm- atmmstl Immu- tho numerous
cltmnlan than-s us Nehmt-IN Wyoming Ins
rmlu malum U a sukusrim scheut-Ins mumus -
Ihn-u who want m bring tin-it dass-III heim-I
scsasstllnnvlau pas-Ur
liauis us mlnsrtlslng nisüeltaown ou spplios
T Adam-: st- n te » A u.
UANNMUIOT III
Ente-ed tu- Iemntlirlau cannot-« II lbs DIII
Nclsr.. hast-»Geh April oth. tsss.
FOR so nBNllls vII III icon-I en
MIIIIIIIIII III ka ;
IIIII oII .I)II··««IIIIIIII oII l«I«II-IIIII-boIII-II »Von H
tIsIIIIIIIIIIsI Im IIIIIIIsII lHIl-t«', tIl eIIlIver IT
,.».-;III-I«III·II«II IIIIIoIIIIIsIIIIst »Du-laden
.IDII··«IIIIIIII lIIIIIIIIdII chIlItI IIIIII., ls9l, ;
4dI .·,II(IIIIIIIIII IIdIoIIIIIIcI cII Gang oIII MI;
III-den IIIIsd W roIUISIdeI oIH JllIIftIIItIoIILT ;
oII IIIdIlIolch IIIIII IoIII kIIIIIIe vItIe ais «
III-Im IoI de daIIIkc IIIIIIIder I AIIIeIIET
spssIoIIIdIII IIII OIIIIIIIIIU kostet 00 Ets. ,
Inn, oII voII IIlbIId soc 30 Eritis
,,QIII-I·III-II II IllboIIIIIIIIII cI altiaa halvP
IIII IIIIrIch IIIII III III-III, der Ikke holderv
Blatt IIII, IIIIsII lIIII IoI det IIIste Aar, IoIF
IlIIIIc Wabct ItoIrc lldbkcbelie Provenm
IcIIdIs iIIt. IIlltIIo ;
Mrö JIdII IIIIIIIIIV IIedIII tlIIIIIIds JoI
Frivilch til Danmatk
er IeII eIIdIIII Ikkei Stand til at byi
IIIIII IIII kaII IIIøIedIst IIIaIIIrk IoIII nong ;
oII IIIl IIIlIIc TIIIIIpskagi oII IeIIIbaneb
letIII IIIIbeI IIIldstIkIIdIII ISIIIIIIIIII fah-E ,
II: IIIIPIIIII II IlIII bIllIIIe IoIII de hilligil
Iwis dII IIIIskIIlIIIsI pIIII IIt reife til g-;
IIIIIIIlc Land I IFIIIIIIIIIII IIIed deIlIIIste
IIIIsIt lIIIItIIIIIIIIIIIIdII Stdn-, send IIIIIIT
bin TIldIIsiJsIz IIII IIIII IIIII IIIoe dIII fulle
dekIItIIIIIII IIIII PrIsII ofII.
FAMwa III-IN
IIII lIIIIIIIIIIlIs VIllctth, foIII jcg Ifssz
IIIIdIIIt mild kIIII IIIlIIe IIIIII KIedik til
deIlIIIstIIIII Falk IIIod lnIItIoIIeret Note
Peter Ebbeiom ,,-ZIiI-IIII-n«sOIfis
JItlc-Eksl(III·sII)ns
«II«I, VIII-MINIin,-.scA-««!c
«IsI AND«
tPiI sk
ZVCT I- VII-Ä I . « . RJYZCTF
l
;)II«IIIII·I IIIIIII II TIIIIIIJ Reif-, II
«I3II«:-I«III·II«I·I·IIII- IIIIIIIIIIUIT Iil IIIIIIIIIIz
VIII IJDI TI«I«ciIIl·I-I·, In llIII IIII IIIleIT
II·II, I·llI-I" IIDCI not III III IIIIII IIIIII I:
siIIIs IIIII:I:I- OII·IIIIII«I«I-I, III-must IllIsI EIT
IIIilII, IIII IIIlIIlIIscIII :.I«·I«I·-:I «
2IIIII KallIlIIJIIIIIIIIII III III Il«
2'«1()
IIIcIIs IIIII IlIIIIIIIIlI I TUIIMIIIIIIII IF
EIIIIIetlIIIIII«, EIIIIIIIIIII II» ans-I III-J
oII LPIIIIIIIIIIII. II·I·I-IIIIIIIIIIII«II p
disse Bluts-III II« Inst-, IIII IIILIIITI III-II I ;
benytte IFlIIIIIs III, IIIII smw IIII I g k;
lIIIIII
WissTk
i
TId. j
:-IY.« SIII III YIIDIIIIIIIH I·-.t IstelkIthI
For LITII III-« IIII s I— III-.
.
Tilsk I.-. Peter Elthchtm
T..-·«II«II »I, Arm-II
Hex-Mk
sykup
Majoritctm nf qokt stimmt-be- Lag
nuomftxxudcr trat »i: T Jst-H cr en sp
tcude ZygdonL Mcd .1::dt-« Erd-, ist
det for at owns i frlvc Konstinttionen, i
del fotdi kn« er tuntlmc snma Jctjckti ,
i Lungcrne, fom jkke hat« nogct der ( ;
man-, mm Eber kein pp tsgciom Inse «
Leute ittct Blnkctxc as Inn-tu T
Best.1t:tdrlc, fomt
Cn sprtætendc kostet op, er deSty
Her af Lungcmhsot
ZUgdvnh h ar nistet gnavi s
af og ehe-tagt Dis L
smaa Bnciuer, som Mitwstoperne kal.
des, etc för fmaa til at kutme fes me «
det blotte Lie, men de etc meget livlig «’·
falligeveh de tommek i vor dee, i Las
lten vi tmkketz og igjennctn Poterne -
. Sünden Derpaa kommst de ind i Bls
det og tilsidst naar be ned til Lungernez
hvor de tager Ophold og förmeres tue-H
ftygtelig Hurtighed. Sau kommerG ; T
man Symp, den ltstm dem, brc
dem, hortfjerner dem, kurererS
de hat forladt, og sag hurtig sg sit
It Patienten i en korttid bliver
for dem og er tast.