Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 29, 1891, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    streut fu- ««Ilikruka«.
Ieæfxfthfeik
i« «k xx Um New 1d·-c mute;
zk s« »Ur-. Niku Ill bit-THIS
;»1::» Wut-ruhe »Ein-me «
« .z« »qu mnpz um mndk oa ihn-(
-«s»-x:s. Ha kxedrg vud Maugem
». zu leu udmab lkkrt
» Du »Im as Zangen.
Hk
»
l
!
. zzx -«-m nmqu vcd Mkdnatsnd (
l
!
»..«.;-»HJskklog11ogettab1.
, z:«u umnu krumm-:
»sp» .«. ».;H;Hsmd1bn Brust darfstle
kqun tan vm dm tage.
»Es-stir- UckmL disk crddjcnnnets Strand
. mng om Ungdommeug Lyfte,
« »k: dsk kumr gnnncm Wir ove- Band
.·«:-:kp«dc1mbtc ZWMQ
» k um un km I sildkg .sioasld,
« ;;.·. mmc hat innig til m hold-,
z- i km Nzx sowie om Borg og Held
:::: »Ernst de lntttd1«kdn·«lskjle.
.-» zu » jxmgkn ej nackt-»F brat,
» zzz Hkx Hm davor dtg stunqu
sk« »Hu alt du mun- din Etat
« zssiqu big sødm bringet-.
- s. um cx book godt Icg Vornaat
g: ,s.mq!nodkgc Toner;
z; ; Hm Yanka Inn Vierte nam
.«"111:1M1««1«c ROUUU
« zzstksdkn nnlmz I fulbc Trag,
«:«1;::I-.I1s:i Wisrlcnlc tvmgkk
pp um Lkukc er Mitds Bclmg
s»i-«1«dk-;itloktcmc r1ng«s.
— - H: onsm at vlusc en Gang
i-: s)z-.:n’«nud del-num- bag Tpoem
-::x1«:«11.1dtumlltgc Tom-w Klang
zxumlu us :I.Icorgmrpdm,
lex-i dm Zum-l om Ästemng Nnmd
skssx fund over Nimmt-US Nurde
»«:;J1:-;1I«·1Hm dcnnc Stand
(.::s.:1 Nun m Wunde qmsdc
Anna L»mitl).
:«i"iid, Uebr» 19.J«.,klb1 189
s
tssdgcrton cllcr Pofts
innrncs Vælgere begynde at fan XIV
zsp pp for den Sundhcd, at Balget of
czuxcrclsdmmner hat« overmaube sncgct
bstndr for smlkek
km hin umn mem, at Dommeme
m u en iuldsnendig upolitisk Stil
«,s«« oq at ch, for san vidt at Monden
: !)«rr-r1-iig ng dygtig, kunde viere lige
Her, lnnlm potitisk Parti, han til
te.
Bsgnwnlnderne i Nebraskag sidstr Le
s.—«1nn-mftc tydeligt, at denne Mening
sen sorgelig Fejltugelfe.
innan szjefteiet optraadte sidstc
unt seen en EnevoldgmagL Jngen
mak- onr den for stor. Den greb inb
"cs1knmnnganmflink-riet og flog det tned
cnbern Ton nffntte Guvernorer og
'r:c nur. As Partifnrve erNcbmfkaH
excsnm hell igjcnnem republikansk, og
Unns umnskc ifke en bit-! ng bar Til
lkithky m den hoje Reic- Eragtninger
sax sigc hclk igjennnn faldt nd til
Wt im ffccpublikmusrne·
Ln start-, at det ika var tilfældigL
unnd tnl in bog ikke sige, at T-’l)rr.
Nun-les Inn-d diktcrebes of Egmini
nein clxcr knrrupte Motiven Binn
s.1.nnfr sincpelt, at de1·e-Sdonnnckraft
nnrfkch unilkaarljgt as strrligheden
ril Vani, de tillmrcr og fuldstændigt
Just n1d1. Det ligqesr næc at anm
.n en Mund, sont san at figc i belc
«.«1ulnn-1n1srr1 set bcstcnn politiskParc
’".«.:" nannkcgnng snn nojc gjenncmc
"i .i M Ort Punk- Brinfipcr og Wilh
:::s.».-.O.-11dlist1cr nil -—11de·n at bnn
: :««T- ni dct - unsre esllcr mindre stnu
--: Jdeserlseasjmntnil1cn. Sen
« s: Dirnncskem Natur; mcn »wu
Ts.· -l«ick, drnnis nf Psanifsordmninr
mbskgfmfch fotnmrriEnih
«« TOHJLJHM Wennka uf thfærs
CI iixnkslik111xskc«1!.u«ti i Nebraka
IN i:»u·1n1s1·m?c uf fmsrkc »Im
«- TMH F-.n1t«u).n·uct. TM nstnis
L«.’.sz-i:jk H-, nt umdnrlnjksc nkl
«·’T-’1-«".K«1!irt«:s Path. TN nsmth
s Hui tmr i u fisicrrmislci Ilins
»Ur sssinnzm Nimsoltssscptrck onsr
«-)«I«1«siii)«11wis:lmriisanmks
J.«»«1:i.1s:s Jcssnt, m ijuqixss
» k«l blmm sc llst lmj·.’!c c «
' Ell-tx, maint- nstims: IRS-n
UT- -.I Meinst EIN-km ON
’-" HO. n.1f.-!.s-"J!chli—1ctVns
·’ IT «i-.·. «1 hu, at 21to?)»1!«iss:"
«.11«:E f.·»-nn:-:i Elrh lncdhn
.!.i» crust-. KJO :)s.’cpms«sn:»n
11 «·’i".«s«s.cIn-«-1«;. musxknsr .1 «rI-.·»·-..I
« "·« Mwmlxsxkk Lcl u Eijtlin
««- UkUsst uswbaklun Mit-link Nin-»s
«"« VVLIED sont kalter sin Eis-nun
«-«— Hi» Vka H Hmpmxsitztmuusisv»
«««’«««1«Dll«ck’c fO l" LLLUXYIXZÅICF
«"1«11bllkunr1ne-)Mag-hu
tskn sninuitliqlnsdixiinwe Vaslgn
««·"- W LWumiJg on(, huorledrci hssn
«·1«":It’nn Stein-»k-, innn han for-It i
« Vistlc nigjons p.lch-Wl’gcsnmnl:
s« s« sit eksnsw bkdsic Bei-nur«
«"1"rs.!ub1ikimske Etyre oprctboldksxst
Mk lmn, at disk zum sem, bm liiin
«««««’« for Post, rfkeoublikaniskmstz Knn
««" Og sinder han at bet ikke er osp
steligt, at Repnblikanekne vedblivende
stal regiere, bar han stemtne for J. W.
Edgekton, Folkepartiets Reprcefentam
og Posts enefte Modkandidat.
Hvis tke Hchsteeetsdvsninek, sont var
fuldsiandigt uafhcengige af alle Panier
dg fki for ethmset Gran af Partiiordonu
me, kunde vielges, oilde man tnnke sig
Maligheden of, at alle Jnteresset vilde
staa en läge Chance for en saadan Dom
stsl; Inen da der heknm ikke tun verre
Tale under vokt nnocerende System, et
det radikale ukigtigt at valge kke Dom
Ineke, der hat den samnie Panifnrve.
Marmell og Norval ere begge RepnbM
kanere, og blev Post valgt, vilde Nebra
skas Oojesteret blive en regte repnblikansk
Domftol, hvad Partisycnpathiek angetan
Men scet Engerton dekind, og Faren for
Partiintekesiemes Dosnination i politi
stcSager er da for en stok Dei undgaaet.
Pan den anden Side liegger det aldeles
ingen Hindking i Veien far, at de tre
Dommere ligegodt san akbeide satnmen
og eneH i up olitifke Sagen
Vi ttor at vor Mening, sont ovenfor
begntndet, er rigtig; og oi fastholder
den IBemsthnb, at nank man paaValgdn
gen stal vielge tneUeInEdgerton og Post,
da bliver det en uforgribelig Pligt for
enhoer Viklger, der ikke tror paa Form-i
gelsen af det rennblikanfke Styre — lige
meget hvilket P cui han tilhsrer —- at
koste sin Stennne for J o s e ph V. E d
g e rt o n.
jSuucm andres Oine.
En daan zru Nico Beck;Meye1-, som
her opholdt sig i Amerika for at stndere
Forhold ne, hat holdt en Ratte opsigts- I
oækkende Fondng i Danmark over sam- I
nie. Forediagene teferetes i Bladet
,,Soeial:Demotraten« og roses meget af
Reduktionen for neunte Blad. At Frueni
hat et korrekt Blik paa de ainerikanfkex
Forhold, vifei nedenstaaende ilddrag af!
et af hendes Fotedrag her gjengivet ef- ;
ter «Soc.- -.Dem «:
Der er etO1d, sdm er endnu mere end
Sandhed og Kjærlighed. Det er Net
færdighed Det ital blive ved at lyde
til Slregten bøier sig for det· Men man.
over ikke Retfærdighed ved at lappe paa
dei gamle. Den enefte Maade at tilvej
ebringe bedre Satnfundstilstande paa,
er en Læggen oin fra Grunden af. Det
var Fruens Oderbevisniiig, at i Ameri
ka er det et nydannet tredje Partig-Far
mer-les og de Jiidustrielles Forenin, der
vil stille sig dette Formaal, vil drage
frem de store Fremtidsspøtgsmaai.
Dette Parti vil ikte have den nu besten
·tede Jiidnstri beskyttet i det inioeerende
Omfang, g Farinernes Stattebyrde
fkal lettes. Det foriærdelige Aagervce
sen ital bekjætiipes. Staten stal laane
Farnietne, Folket, Penge paa rinielige
Betingslscr, og den ital forbyde Korn
spekulationen. Det er Spekulanteme i
New York, der bestetnmer Priserne paa
Landprodukterne, thi zarmerne er nødt
til at fælge, eftersom de ilke har Vate
hnse til deres Beholdningei·. Staten
bar bygge saadanne Varehnse for Land
prodnktei«. For de aigivne sprodnlter
udstedci« Staten Kvitteiinger, der af
Landnnendene kan benyttes sosn Mater,
sont Pengesedlei·, sauer de hjnlpne Vin
teren over. Trods alt Bladskriveri ocn,
at det tredje Parti blioer tiet til Dude,
udioldes der en liolig Agitation i Sud
og Vest sg — osn ittc denne Gang
naefte Gang vil der viere Udsiqt til, at
Landmeesidcsiies—1:i1rti icetter Pmsidentvalc
get igjennenn Tet er gjennem deite
Parti, at :liefat«inerne ttnl frem. Tei
nma et undet lTarIi til Mngten, et nndei
Senat (Ltiiiks—3tl)ina), osn stielokmerne
ital blioe qzuinkinione.«
Nebraska-Z m) Valgiov.
Las-J dem- oniln),xgcligt og Wem Avisen
indlit Balgdazctk
Balgdazqsn fatmsr i Blut paa Ciksdqg,
Zdje November. Der vtl i Nebraska
for forstc Gang blioc foretoget Vulg
under den sxmkaloie ,,mcstralite« Me
todt-.
Ein-rat Jioinincitionernc er jemaqu
og nttesteredc, sou- forcskr:uec as Woru,
«ba stal Countuimutmt laoe Stumm
set-lerne trukke, og lade dem udlenms osn
Morgenen pna Balgkmgen tu Tal-ebe
ftyrelsen i hoert nf (soit:1!tets-Bi-isc(skcic-·
Andre end de altrsltcrede No um tm m
vil ikke blioe mka pxm Ins-inn- rs
lerne, og ans-ie- itenumsiedtcr end Te
officielle vu ikkc vuoe bkugt ven ncIJY
Valg.
Balgbestyreiim Gnüge-« of deckt-ims)
faar udleoeret et bestemtAnkal Stem
Inefedler, og bliucr holdt strængt ansouts
lig verspr. Spaten-g en Stetstsmfedoet
mua den tilbageleveketz til CoumysClcks
ten tilliqcmed Balgtisterne og Balgkas
sen· De spolerede Skcmmcsedlek maa
invlægges i en Patie, sont holdes iætsmt
srn de like-dingte Stennnesedlek, og de
sanledes tilbagesendteSedler samtnentnlt
med de i anglnssen merende man spare
til det Anteil, sont ndleveredes as Co.
Clerken.
Loven sotdter ilke nogen destenttFornt
sor Valgernes Aflnlle; met: tnindst et
snndontAslukke for hver 50 Blelgetse eller
Vrskdel derooer i Precinetet, hvor en
Valger nbemærlet ns andre Inn ndsterdige
sin Stennneseddel
Forudeandges og Clerkel as Elec
tion, er hvert politifl Parti berettiget til
nt have en Valger indensor Stronken
sont lldsotdker. Feinden disse og de
Person«-, sont er i Feetd nied at nigioe
deresStetnnte, er innen tillndt at komme
angknssen eller Aslnkket neertnere end
12 Fed.
Det- er sorbndt at ngitere Eli-elimi
snr) indensor l00 Fod sra angkredsett;
Strassen sor Overtreedelse as dette For
bnd er Voder sen ils-Oh til llmm samt
Sngsomkostningetx
Valgbestyrelsen er ikke tilladt at til
byde nogen Vtelget Rand nngnaende
hans Afsientning, nndtngen Vielgeten
forft under Ed erlltrrer at hnn er nde
af Stand lil nt unstet-bitte sitt egen
Stetnmeseddel, enten pnn Grund ni le
getnlig Svnghed, eller sordi hnn ilke lnn
lasse.
Den nustrolfle Balgloo gjcrlder Val
get as alle Embedonnend nndtngen
Stolebestyrelser pnn Landen det« stem: l
deles vælges pnn sntnsne Mande- sotn I
hidtil.
Dette er Lonens anedtrtrk. Dorige
Oplysninget vil man sinde pnn »Um-J
of Instruotion to Vater-M (Kort tned
Anvigning for Balgere) der sindes op
slanet pnn Væggen i hoert Valgloknle,
og sont vi neden for gjengive i Oversasts
telse:
lnsteuctlon to Vater-.
l. Personer, sotn snsker at nsgioe
Stennne, man etholde deres Stein-ne
sedlek fra et Medlem as Vælger-Komi
teen.
L. Du stal derpna nden nt forlade
Pladsen assides udsylde din Summe
seddel. '
Z. Stetnmesedlerne ndsyldes pna sol
gende Mande: Anbring et Korsmærke
(X) med Blæk paa højke Side as Seb
len ligeooersok Nnvnet nf hver Person,
sotn dn onster nt stemtne sor. Vter
sorsigtig ikke at mai-le Nnvne pnn Per
sonen, sont du ikte onster at stemnte
sor.
Meers ikke nogen Stentmeseddel nn
derledes end her bestrevet eller vil den
ille blive iberegnet·
Hvis dn spolerer en Stetnmeseddel giv
den tillmge til et Medlem of Kontiteen,
lnd hntn give dig en ny og gna da nssidesz
og Meers den rigtig·
4. Nnar du hnr ntcerket den, sold den
samtnen snnledes at Nnonene og Mer
kekne pna Fotfiden skjnles og Navnene
pnn Bagsiden knn sed.
5. Gio den til Dotniueren as Konti
teen inden du forlader Pladsen og se den
nnbrogt i Kassen. l
6. Strnls derpan forlnd Plndsen. s
7. Hois du onsker at stetntne sor en’
Mand, hviS Nnvn itle findest pun»
Stennnesedlen, skriv eller oofor hanc-!
fnlde Nnvn i det lotntne Nnnt paa;
Sedlen under det bestentte Offiee dn
onster hntn til at udsylde og nnbting tts
Korgtnærke pna rette Plnds lige over for«
samme. «
s Tng ikfe no ten Stetnsneseddel sta
Bulgpludsen, dn dn derved mister din
Ret til at onlge.
See. 26. Gorseelser nted Hensyn til
lldtttelttttslseg-Attester og Stettttttefedlet·)
Fugen Person slnl fulfkelig foricerdige
eller ofltegge Ed pnn, eller sollleltg sor
nnnske eller inlslelig tilintetgjorc nogen
Altes-l for Udntronelse eller nogen Bart
del-at, eller sornndte, eller nlodtnge fol
Udfyldntng nogen lldtttetntelseH-Bt-11ig,
jotn l)nn ved i tnindste Munde er fortwi
tlet, euer for-hindre nagen Udnckvneliegs
thust sotn er i nn Orden, ellet sit-gen
Tel dernf, ellet iornndte eller fotinllle
oen tsssicielle Udlltiit pna nogen item
unscddeL linljoer Person, sont gis-r stg
Inn-in i Mgen ns blose Jembnd ni denne
Leclton nil lslioe denn thile for en
Ämlnndtlsc o-» weilst-out dein-n nil t en
lmet Jllit ns linan Jnttcsttliiun ltline
n:·.ss-.t nnd jiangnl i L11.;llnll·el for et
Eis-sinnt us llke nun-Ue ent et Blut eller
tut-l eils- h m :Il-st«.
Ere. IT. Ulngnitenre «L4:ltzi«·:sglet·
ttnnw ) Junker Busen Ital under Vot
Hu slntte eller tilintetgjore nogen as de
Glienstande sont sindeg ona Valgstederne
til Vielgernes Aibennttelsse for nt ndfsct
dige deres Stetntnesedlet. Jngen slnl
tive ned eller spolere de tryktede Plato
ter til Vælgernes llndertettelie. Enhoet
Person, sont tned Vilje onetlrteder nogen
ns disseForbnd i denneseetton, nil dlioe
ovetbevist derom i enhver Jiet elf lovlns
Jnrigdiljion og blive idøtnt en Bode at
— tle mindre en 10 Dollnrs ellet met-e end
! l«0 Toll-Irg.
Sec. Is. Verfasser nf offentligel
Betiente.) Endnek ossentlig Betjent
non hvesn Pligeer er pnalngt ved denne
Skrivelfe, som med Vilje fknlde gjske
eller fokeenge sig nogen Ding, irnt heri
er fordndt, socisknmet eller nndladek at
udfsre nogen Pligt pnnlqgt denn sed
diese Fokstkiftek stak ved Operbevisning
dem-n, miste sin Bestilling og stal straf
fes med Jndespceting i Countyanesten
for et Tidnrnin af ikke mindre end en
Maoned euer mer end feks Manna-eh
eller oed en Pengebpde af ikke mindre
end It)0·dollako, og ikke mer end 500
Doktors eller ved baade Pengedsde og
Ferngfei.
Sec. W. (Ovektale Vcelgeke ellet
forhindre diese, damage og markeStesns
mesedlet osp.) Jugen Balgdetient stal
arbejde i neigen Kandkdats Interesse paa
Volgdagen. Jngenfomhelst Person iknl
arbejde for Vatget af nogen Knndidm
pna Vatgschet, eller i Bygningen, hvok
anget sinder Stett, eller i 100 Fods Af
ftnnd derfm, ellct viere i Veien ved DI
rene og Jndgnngene deriil, eller sorhim
dre fri Jndgmig ellek Udgnng til facnsne
Bygning.
Piave paa Stemmefedleee.
Redenstnaende er en Fretnstilling nf
den officielle Stetntnesedel, akkurat fom
den sei nd, nvcn den er brcdere. Vi hnr
tngct Honmrd Connkyg Kandidntek sont
Ekgempel og sorndscetter, nt Vkelgcrne
fusnuner for de indepcndent Knndidnter.
Vil nmn stemme for chnblikanerne el
ln Deinokrnm·ne, sættcs et X over for
den-g Nonne. Der finde-g natur-Wolk
intet X pua den offiriellc Stcnnncsech
oi har paafort dein her for at vife, hvor
lebe-g den brngen
For suprcsmcs Jud-(- Xsuto sur UND
ÅJJ M Bitusnljufml
THE Eilgcsruuk
A. M. Dis-h
cis-. · Pia-philij I
linkslnsmltsnt X
Republimn I
Rogenls sum- Iifnnh vnus ful« TFVU
Ä. DUUltsmssunL
I
11111c-I-(-tI(I(-ntI X
VVillisun Hort-it
EITHER-III
TH. Mäwa
llsf P( Sltnniwu»v,
Carulinc M Wumlwfmsch ProhiljA I
"i-I1iisi;is»idsisi III-IF
— Ist-I)Isblit3an I f «
l’mliilsiti(m I
lkupublitekjfn I
Juckgtsn H, Dir-Justi
7FWF Bdrssösß « —
I
l. vntv for t W 6
11I(1(stnf-tfifcltfssftttI« X
E. M. (’»ttin,
s-sss—()."(Hf-kk;i;x»c
lcolntlpfiscfsnxvui I
PKZHUIJHsähst U
.I. R· «1.Innnp1-mn.
IlHFIusniksnl I X
merk Dist- Fuan
l
FYUUD ful« T-)NF:
;if)c·1’igfi-s·.-ist«sp·"je..Ts-ii;ii.-z«. I—
XAFITUZYHITI If flfnfiltstcsstfisifsI X
RT Risiksxljsifv f—«""I·).1k;i«;J--s:u «
Co« Illktly Jus Uns thsp f«l· UND
Z. .i. .x·11-E·skT.--"t««i-; 1«---i X
qufkcnxllh mfij·-s« - . -
.l: B. XViHinth ,
Ists-Musi-«
Nin-Itz- "l«I«(-:i.-stresr.
A. XV. Hund-um
R. Hannibal.
nhl VIII-Im "——
Xfutn sur UM
Unmut-Un
cum-U («l(-i"k.
T’.-1IJY" Finl « »H( w
WJ K. Hm«x«.
(«. V.Hn)h»t1:i.
lktspulplicsnss «
IqlssfhsIuslnhspll xl
I I
xvtilp Ist-f UKI«::
MHl)f(f-jn(»-t·:tf( « —I
R(-Isnlili(«.-II« I
IntltsIusnsltsnt " X;
(·»nnl)" Musik
Nitsk III-nn:m-c«n.
XV. W. KniislulL
I. U. Jl·«l):itt(-Ii1.
vol-« l·«1’()F-TJ»
KnIInhljtstn
X
flntlplussnhsnl
I)«-m»(«c'··l1
Nun-n bin-wwan
XV. ll. limmslk
iffffngtkaxstfxtl Ins-U
R. XYIIWIL
Fvutp sur CLNsE
l)·««n---1«."n
fliZssTUTlequs f«
X
fllltltsIOthfllJtrltl
(··«IIIl)· cui-Uner. vim I·»I· UND
III-J (". s. Bis-Hex , lccjsIIIs »li· :I« . —
XJHJIXIHI « lII·l·--1)(II(I-III «X
I)I. l II. s.III·-I- - I)·-III»·I«U
III-U M. F. lluzmsnij I)-III«(r-It
JlT--..s JII III IDIE-TH--.«"II·Ts;T«T-IITI«·
«.l l'.IIk(-I. lksslississnilisnt X»
(». (»IIIIIII.«-I»I«-I. —X »I· IUI OW
’.X«.t( « u)II I)s- ! I-« Jä.
lII. X- -I·«II.-u-II. ff R· L—I!I»II· :II
II— . WIIIIIIPYF III-il· k-· I»I· IsI X
Essjcnsidig VII-Ironie
·chskabct I Manch
.- « Inn-nur fig IIII TIan fu« m se
«s)lm«·znmde of des »T(IIII«II- Wie-Isidiqe
«-."i IIIdesszIkanfesSeIsanI of Rohen-Z oq
M LverIigI of del-s LIIIIsouchsd I—.«:
is w« have Interesse M eII Dei af
» ?·;irmsn«·sz Laien-.
Selskabet begcndte sin Virtsothed den
I
öde Juli, mon, nied en aäintetet Kapi
tal as s42,000, og hat nn i et Tidstnm
af M Aar naaet an til en Sinn alt
Amt-»Am og ovet lzu Mrdlennnet, og
det ttods al den Modgang et iaadant
nht Fotetagende alniindeligt hat, og
navnlig stal det sigeo at danske Rast-tan
se-Agentet i St. Paul hat giott deteg
Flid paa at vakke Mictillid til detdanste
Selskab ded at fotttelle Falk, at oni ni
hadde et Tad, iaa ville ni komme ti! at
gaa onikting nted Hatten og indsainle til
den bknndlidte, da vi aldtig knnne ind
dtive dem ved Lon. Ved denne da ligs
nende Oisiotiet blev det sagt at afholde
Latidttiinend fta at asfntete i det danske
AsfutanieeSelstab, og at det navnlig i
den fftsie Tid stadede Selikabet et ind
lysende. Dog hat det stadig gaaet stein
ad ag hat nn tilttnlket fig almindelig
Opnmtkiotnhed i Conntyet. Hund Tal-,
det hat vatet, et betalt nden Klage ellet
Vlikoitelfe fot de acsntetede, hvilkct ei
Inete end det kan siges oni Konipagniet,
sont d’.Dtt. Agentet teptiefentetet, og
det nden at det hat nistet naddendigt at
gidte en Ligning. Nachmittage-U lu
Clo. pt. Indu, tilligenied Medlemshi
dtaget nf nhe Medicniniet, hat dastet
not til at afholde alle lldgiftet til Dato·
Og dctsocn ikte nalinindelige state Tab»
tilstndct, vil del i Lobet af 5 Aar nasppei
doctftigc en halo pl5t., ellet blot Renten «
af den Stint, det tnaatte betaleet til Ali-H
tie-.tt’ompagniet, faa det dii hetai fett, at!
hvad der spat-ed et ikke saa lidt.
prlge Rapotten fta not« States-Antli
tot iot Antet th), blev det betalt fotI
Aosntanfe over ill,800,000 og for Tab
blcv det ndbetalt lidt over Qilt)t),0()u el
let onittent tu Patient- Dei nirkelige
Kostende til de asintetede (de tm pCt.)
hat gaaet til Siedet nkjendte.
Der sigeo af Attie-.ltoinpagiiiets Digest
tet, at de gjensidige Selskabet ere kotts1
lioede; lad og se· Jotna hat litt giess
sidige, 4 af dein nat otganisetet i Lied
ietne. Michigan hat tm, 10 af dein nat
til fnt 1865. Pennsylvania hat LU»
a 25 af dent oat i Kraft »mu. Jan-as
in Llliie-Konipagniet Inodtog for Agla
tanse 81,545,000, og Jowag litt giess
sidige tnodtag J125,000. Ame-Kont- i
pagnietne uddetalte fot Tab sitöl4,000 ;
ellet 34 Prosent. Joinas gjensidlge be- i
talte for Tab BRUNO ellet 72 Ptolem.
Det dil hetai feg, at det not detnlet sig z
at Fatmetne agsnieiet sig ielo !
Og un et Pat Otd til Medlennnetne
as vott dansle Selskab. Med en Kapi
talaf8165,000 kan det, Stodg alt hvad »
det figi-S, ikte ocete Tale am, uden at det!
not stle bestan, og ogsaa gaa fteniadi
endnn starkes-e end int. Men nu, da vi!
hat faaet en ny ASsutaitfe-Lov fot Ne
braska og at v· i Folge den inaa organi
sete einst denne, saa er det het ieg vil
fia s, at det et af stotste Nodvendighed at i
alle Mcdletnintt ginet Mode paa voiti
Aalsnipde Ongdag den il. No
vember· Detfot, tom alle! ist an
det Spatgginaal af ftot Bigtighcd vil
ligeledes komme frem, Spntggniaalet
osn at gsøte dette Selikab til en Gott«-ty
Agsntanse iot hele Eva-noch ellet oin di
dedblioende ital tun holde oc til Stan
dinnvetne og andre i Nætheden at« dein
doende Nationalitetet Dei nil hetaf
jeg, hoot nowcndigt dettc Mode et
.ltoni nn alle 150 Medic-sittlich on isi nil
faa et as de ital-ne Moder, dtt hat unstet
i Jinned.
Ætdodign,
Nielg Nielsen.
Anbriner bei Akkomm
,,Jeg mutet at et Ord fra mig maaste
kan bconte at andre hoftet Cornet sra
Trug E. S. S. Jeg skriver dene- for
ui foncelle, at jeg hat lidt of Grund
Sinon Blistte founech paa nnne Lem
sner, o; vildc biyde, og foraarsage non
Saaxn Sonnne Tiber umatte jeg one
holde Sengen fm to til ne Ugn ad
Wangen. Sygdonuncn oilde bryde ud
otnlrent hoc-r trebje summte-L Jeg pro
vede for-ifjeuige Lægnz tnen sit ingen
:).«tndring for jeg blev locker til m prove
is-. S. S» og eftex nogle faa Tages
EINle folte jeg tneget bedre. Jeg ded
bleo at brnge det, indtit jeg havde bingt
»tr( Flafket, huilket er onus ist Aar I·iden,
og jeg hat Ikke yaot tfczem senkre. Jeg
»Hm-, at det er fulduiksnss . ioisnnnden
- im mit System. Jeg er nkkcr vaa at
IS. S. S. erben name BlostH ken,
sog jeg vil onbefule det til essl r Tom
-lidek af nogen Stagg Blodnnzz sug,
for jeg tror at de vil fno rsen I« Jene
«Fotvel, jotn jeg sik.«
J Jno A. Bearb, Lonigcsillr, sin
j . Afhandlnst tovek Mod- og Pudjngdonnkie
ssendcg ponomn
Swift Sp ec ifi c Co., Aus-mo, Ga.
Du. (). (.iK0THAX,
. itandinaviit udexamineret Liegt-,
Ot.P-ul, - - Nebst-lex
II· Sckmg mecerkiomhed itjcknkes Kom
de- og Vorneiygdommr.
l
f
i
I
I
l
Fäll. kthtrmgB
--U"?»
fUM sp »H« «.I
der gamlc mske
Blodrcuguismsnciddcl
mod btlums Unle, Wam- oq Nimmt-lieb
beionst-nahekin llsoi·dm(-1W)isd, Vom-deu
mmlsn·«, Wortnigdommr ou Lunmnrlth
PINZ sp» No. Muth-In mao I nllk Apothe
m.
The (·I1:u«la-.-( A. Vom-Ins («»..
lk:1ltisss»ns. Mic1«)1:u»l.
Äuåvttllsiovmgg
AND
, " !
BRUST THE-E
nmb alle Bluth
mecs ou LuftrmssSImdommr.
nun t « uzwml NIN Ian 25 Wlstsz
Aruns I au« lenthu kllu tclnsndw mt oed
Modmgcln m INwa Abtes-Inst
Tlns UhurItsH A. Vogt-UT (-"«.,
Ikullistnin«. Muhlnnil
Nutiw »i« Att:u«htnent.
A.(’."l"ign»r will tukts Instit-u tlmt
ou llits lsnls ils-) »l.()t«lnl-(sl", Mitl,
l'(»t(-rl«2bluss««. n jsmiins us tlsts pedes
»l« l)mnns1it«»g, llumtnl («»tsnt)s, Nes·
lot-Just isnuml un »Not- »l«uttuclt—
tut-Instit- tlns sum us WILL-'s in an
Zustim- ptsnclissg Ist-sun- hin-, when-in
li. ll· Lungnmns in plaintiss kunl A.
(’. "I’jk.(nul« tlt«i·(ststI-1«l. IIHU property
»l· Uns tltsscsnilunt consiMtmg »l· s
thanl,il)« us llsrtsnlustl who-it in tltc
possession us »I. Ip. Umlil in Nsick
Cum-y- lsiu hist-n gnrninlnscsil malt-r
Mitl »Hu-. Suicl nun-u- wmi tax-stin
IIHI tu Dom-miser .'-UI, lsWL MS
Mel-ask P. M.
K. Il. l««xi-I«x«sss·:.
l);u««-l-I««g. ()(-t. It-, Heu«
h
Um« Buhlan
NURUUEUTSUHER IMM
rpkcgeslmasgug Postdonthbsjau unum
Baltsmoke »L· Sternen
d i t· c If c
vcd de uyc og nnntscnvlc small-unweit
Darmstavt, Drei-dem Gera, Marti
rutm München, Quem-um- Stutt
gart, Weisun
buggcdc t Juni-ne WITH lssIL
Jan Nimm m-« «1Is.shc1g,
Im Ptllllnmus lHJl ; . »mus, Ut- 2 CIUHUL
itva mutm« .-., «-«Il) .:. z,. Lum
,"u-Il:tn’. ’ ,u11·1v1(-l:«tnz;.
1Iccinothut. . s Blond c- . :. c: Ovck
2,.'-00,000 Passe-geret
dncirdm lntIcUgc cusu Adam-t, et godt Bib
ncgbmd om demu- L"t111k«:s 1-0pnl(nuc1.
Zaloonu okxdmhm Zum-kluger Wo Ittskkeh
Jamusnungrn Uc xllhsuenidutopugmgerek
n nmlrdc«:., m Lunwludsrn u zum sonderl
M Oq mm undH TM u all (11u-1k1mdl for
stunle
NrmukInslnsnmg1011c.h’nm.
iscnsunnc llnomcmmg muss hoc- Nein-kal
Äms-um«
A. Schumacherkuco., Js«1tkiinm«c,:vckd.
J. Win. Eichen-vorg, umkan Fu.
rllu dkusz Iliunm omtunq I much
Peter Chorion
MWH 1 E numbme «.I.cbt.
Fribillcl til Tanmark
er jeg kndnu ittei Stand til at byde,
mm jeg kalt more del san mrt sont Ziegen,
og vil fælge Tnmpskibgs on Jcrnlmnebics
letter unbe- fuldllirlth Nin-unt Ink, at
« jin-Blicks H fnnbsllus spu- d lullikxfte.
Hvlg tu ipsfulssm pln ul um«- Iil det
gnltills!«(1tldl (5-l"n·k««n.- used Nimrer og
Jnrfl lnnliaaamslw Plissi-, insd mit-I du
Tbin Adrscsfc·, tm im Wl uuse dia fnldllm
’Nl"reltsin.x mn Plispr nslk
l Im lmr Imle Wille-usw« fkm im Hok
’nobcm Feld kais ilqu- xmn lnosdis lil ve
ZDerbtrftims Falk nsod kunssmrvssl Nsslh
VPcler Chhclom » Etjnsiim«gLfsice.
--
l —
: i s
; DovHED
J Dcss AAKSAG 00 Koch
lisldeillkabrllgt dem-sle m en usw«-»obe
«L« T"««1u::»· « .« -u1«.»l.l sk
! klar-s BlulgMd lms Jana on fu«-no s:-«dlmm
jdsgt, cslct al arm-n -««-rll.-.:mlmg lms Hilf-L
i Noth-des Inder sum-» im Ihn-um« Ton-es
Humans sur-« »N: ( l«"s.1:«lirm« Fels be
jcdtgede kühne-stund om sein«- Iia hortssnamde
Poll; leimt-g Im sum Solln-Hund«
Dr. A. FONTAINL streut-. Muth