Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 29, 1891, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jra Dan mark.
chddelellcl m M Heul. J. ;- Il
---« ’,1.()Y-- --
III Euch Inn-lud Turms lNll
kund ned Volllsllgbol·g, Tbmlchlxsrnmle
berg, er dod es-: Am ql
Anstellugpmaud Los-o Kvlfi
hat If. »Wills. Still-Hilft «, qnsct fkusls
lig Pcrddklelie onl, at llnn lkte onlin- of
ten at lage nmd Wahl.
VII VCUL Full Wallol Mauan
tell lll Nord. lelrlxllL den äldle Istser
J Tag blco her l But-n optellelanunL
Til Tireslslck oalgleolkiobmlde.«.l tel
sen og Engl-rel- Nligngcl«.
Alpen- Slnm«. zu l ne Le
todu imlnrherMorlmPaulnewle lom
Ncedlldglvec uf Ilblsnci Zumu, mm hun
vil if. en Pceddelelse l Blum-l um«-Inm
m til delle som Mehl-weidet oklsw i
Irrtum-ein
Dreht al en Wollevlngh Fm
Obenie telegmfeng Iil Nord.Tl-lglb den
sc. Szepter Vlsd egeu Ufoksigtighed
blev den attelmmigelslnsl Hausrat Tots
dcgc paa Langs Wolle dmbi oed elålag
If en Millevingr.
Inst Koppellliællm lsfiel Be
gæring af Dillkiktsleegen Il)(5«dellostind
last-es if. »G encm Av.«i Titsdags paa
Greuaa Epidemlhus et Born paa 0 Aar
fw Ali-hager Sag-I som lidende af Kop
pek. Barnel ek let eng-eben Hvorfm
Stumm et komm en, kun endnu ikke op
spie-.
Dreht as en sollevlnqr. Es
lille 5-—0aqtig Pige, Dotter as Mille-r
Jeper Catlsen i Wimup l Jylland, der
let ubeooglel Ofehlik var kommen ud
patl Svikslillingen ved Wollen, blev her
kamt af en Mpllevinge faa uheldig, m
hun i Folge »in-thing Av.« dode Hagen
eilen
Elcuddmshlsh Fra Stunden
barg lelegrafekes til Nord. Tuger
kapriemk Gkaah hak folgt ,,Kateas
Hund« ved Skandetborg til suche-wirren
de Eier af «Nebelgaatd« oed Hoffens-,
Propriemr Andetsecn Kiobefummm er
77,000 Kr. Ejendommeu er paq 125
Thr- Land, 9 Tchaklkonk Ovekmgels
fen stet straks.
stummetm en owne- Blonde
de fka Kantennesnentsovelserne hieni
vendende Soldater er der if. .,Aftenbl·«
en stok Del, fom sk l i ,,Bsnen«, sprin
den de blioe hjempernntteket De hat
nassen alle gjort sig skyldige it den For
feelfe, at de, eftekhaanden sont Jndknnrs
tetingsstedet foractdtedeg, defectekede en
Das eUer to for i det gninle Koartcr
endnu en Gang at ttykke Kjaresten i
Favnem
Uns at dem Ams- edøst fom
chdkckit Ein-en af et af Riobcns
huvns storste Bogen-irr hnr ttteddelt!"aktd
mnndssBlade, at et Parti fort-et Rng of
indemrende Aufs Heft hat gioet san for
trinligt, nacevlig saftige Brot-, at dct
lange ovekgaar dkt Brod, han altninde
ligsid hager as psterspifk sing. Dersin
tottet daan Rug der-for kan faaes i til
stmkkelig Memng er dek vedkosnntendes
Densigt for Fremtidenat beuge denne til
Btsdi betydelig stsrre Udstmkning end
hidtiL
Kunst ten Dammes-Mute Fm
Nykjsbing p. F. telegraferes til Nord.
Tecegrb. den Loen Oktober: J Morges
vcd 4-Tiden standfede Dumpmastinens
Mastineki paa den hemmende Damp
melle pludfetigt. Fyrbodeken Hans
Jst-gen Jensen fandtes fort citer paa
Mastingulvet med knust Baghooed og
begge Venene kunst; han var selofolge
lig dId. Det someone-, at han hak vit
let fmske Soinghjulet, fosn hargrebet
hmn og flynget ham mod det nu blodbes
strengte Last. Den fornlykkede Forba
dek vor 26 Aar gamtnel og efterlader ssg
1 Born fatnt en freigtfomcnelig Ewan
Dampmsllens Arbejdete et assnrerede
for 2,000 Kr.
sititarismen og Vetter-tun
Vett. Aoifen format-H
J denne Tid udkach blandt Nehm
tekne det Muisdskab, der ital liggc tnde i
de vtckste 16 Maancdet Btandt dem,
der blev udtagne, var ogfaa cn gi» Fi;
ster, der, forinden han bcgyudtc at af
tjene sin Værnepligt, havve samlet san
meget samtnen, at hatt-is Huftm ligck11n:
bklevc deraf Sommereu igjcnnen1. Nu,
da han var tagen til Bittrer-jenem, octoe
hua vare nobIs-»Ja si( at foghkamghtælp,
hvad hun selofolgklig var meget nedtrykt
over.
En Tapetsekeksvend, der haode ttukkct
Fkinumtnek, men som ligeledes var nd
taget til at ligge inde, folgte dette for
200Kr. hvorefter han, da han havde hort
om Fistekens Nod, fomkede ham 50 Kr.
es sit bereitet set en Jndfamting blanvt
LameratetneiGang til Fort-et for Fi
steten.
Der et jo bravt gjokt af Tapetfecm
L
lvendsexh bei-nur« »Wenn-. TId." ntener
der lkke ligeinm nogeg IIInggent ord, at
; Staren mller Fordnngex nl en Mond,
fog lonner lInIII for lnn g Lsenefth san at
llInn IIIIIn gnn Ink» under — Futttgvctfn
Int.
; Pludscllg DIP. Un ganunel
Mand, Jcng annnenq kann-« as Hol
«lelIsckIg, BestenJst-Umonstomsnnne, faldl
»Nun-. Zul« c Ist-Imago pludselkg
« okn xnn Besen nl Witwe-. Man sondl
l lmno Lin nogek eftek, idet Nonen hand
lean Bad nd for at se eitel-han« Man
lden lans IIenIltg I fle e Aar lldt of pl id
likltge Unfallv, der bog htdnl dar vckkel
fntbkgnnenbe og n- kokl VIII-Eheb
l Rom-Guten er her. Unve-- den
lnwsnlr Fleiser Loh lb pnnIkredensbmg
l holder der alus oev Ikkedessgbokg Sm
lllon et lfkglmtog Ined Donau appe. Lllu
zog da beuntiek de kongelige nensllg Tegel
"nIedk1In et Kvnrmg Brust-L Bangen
lbekam- WI Kr. for hin-It Zog, der be
!nunes:-, on de: ekstm Opfyn pan Linien,
Ein-n liuer Dng findet Steh i Anledning
af, at Krisen-n ital puszfeke Linien, kostet
i Folge ,,’.)chtl). Stille-L« daglig lISUKL
l l.« Troter hour bestandtg paa Sims
IInInqen medengbocg —- Kkpbenhavn
! Born oq Tcendstikter. J Tots
dagg nedbmnote Ganrdeiet Hans Oster
gaotds Bannmgshns i Flut-e. Jlden
formen-s, if. »Mus« Av.«, fort-niedl
get very at et Born nIeLleIn 8—4 Aar
has antckndc noget Sengehalm Ined en
Zank-flink Born-i, der lna i Sengen,
blev noget fokbmndt og reddedes med en
Tel VatIfkelighed.
Des Chr. JensenOstekgaatd tilde-ken
de Gaatd afBejbylldflyttere,Vejl-ySogn,
ek, if. »Man ?lmtst.«, l zkedags to
talt nedbmndt. Jlden fdkknodeci at m
re ponint nf en Dreniz pna l Aar.
68 Unscquinqer m ei Stole
! ltkkctkthde. Til en nyopkettet
l Stole paa TiæIeby Matt oed Korsvr hat
l der meltn sig one og sitfindstyve Leu-m
! fra alle Lands-IS Egne, detiblandt fleke
luder Grunden herkil man if. ,,Sla
lgelsp. vlst nctkmest soges i, at der til Em
«be et er knyttet — ikke en Jokdlod, der
knn alt for ofte voldet Laterne slvte
SIIIffelser, Inen en fast, Ieel Pcngcinds
tagt pna 1000 KI. foruden fri Bolig og
andre Entolnnlentekz Embedet kan an
slaaes tll 14 a 1500 Kr.
Oberst-et as Tot-et. Da Toget
sftfm i Qnsdngs Aftes Kl. 10 ankomtil
Ostbanegnnrden i Aarhus, indtraf if.
,,Jyllp.«, det lllykkestilfcelde, at en nng
Mond blev ovekkjstt nf Tagen Oan
bleo dmbt pon Siedet, ioet Lokocnotioet
gtk tockrg over hasn og skar oenftre Arm
og hojre Ben af. Hoorledes Ulykten er
«skek, Indes tkke, og liqe faa lidt vides det
hoc-n den drckble er. Han var en Snes
Aar qcnnntel, tfon en T(ikotngo-Troje,
hoide Denkter og Eejldugsz Sko og
fnn nd Iil nt ver-sc Sein-and.
Kunst i en Rolle. J Tirsdags
sicce drt tfplge ,,.Kold. -?bl.« et beklage
ligt lllykkestixfkr:dc i Famle Molle i
Rast. Da Mollereniz Eon liot over
Mlddag gik op i Motten for atkalde paa
Mpllersvenden, Lange Weder Gciinstutp
Jan-en, fandt han denne indklemt intel
.lem Spillet; han var da fnldstcendig ded.
Sandfynligvis hat Spillet gkebet fat i
Ihans Klarer, san han er kämmen ind
j mellem Bart-L Monden var ca. 53 Aar
Igammelz han efterlader sig Husiru og 4
J Born i trqnge Kann
UIVIICOUUCWQ Fta Helsingsr
telegmferes til Nord. Telegrb. den lste
Oktbe.: J Aftes stete den Ucykke, at en
17-aqtig Pige falbt i Vanbetgiennem en
lille Aabning tnellecn Dampfærgen og
Bolværket Da Tmnpfcergen forst
nmatte items i Bevctgelse, inden
der knnve fueetagesNEdninggforspg, heu
ngk tangere Tit-, og da Brgen endelig
;blev fnket op, var alle Oplioninggforsog
jforgceveO Den fornlykkede, der our
zPlejedaltek af Toldboddtngek Haufen,
sog fotn gik fannncn med sin Moder, da
jlllykken stete, var nogex nmiunet og tang
J hor.
Kotigen zxjkkfter i die-se Tage sum
I Einwaka Ring ankosn Icongm if. B
»T. med Ntiztratoz im Frcdcikizborg til
I Kjobendmm for at Ieise utdtte met- del
«okdinæ(e Aftemksg tunotgpr, der aigmu
; m· s.
’ Kl. 10.5 onkom Jltoget til Kote-oh
Zhvorefter Kotigen ner Ewige stritt-J begao
jsig om Bord i Kotigeikcbet,, Tannebiog«,
»Komm Haon var pragtjulst oplyst med
« BUan og »Tatnmebrog« hilstes tned
Ramm, Du del gled uv cis-Hunnen. Ef
ter Kongeug Ortske fandt ingen officiel
. Modtagetfe Steh, og tun Amt-standen i
Sors ogPolitimestete t Kocssk gao Mo
de paa Embedsvegne og ichs-gehe Kon
gen om Bord.
Magen ooetnattebe om Bord i«Dan
nebst-g« og tog san i Mandags Fokmids
dag til Marsleo Station, hocktilAukvmi
sten fandt Steh Kl. 9, zis. herfta
, ,- . ,
ktmeg pr. Vozttt ttl!l.tt«:—lco, ittmts lett-(
yhefte ttod parttte, ot; hoottrxt tttttn Satt red
Hub for at overvckte Mttttovtm t Tag.
i Optik as Luni-eh isttstionær
Eos-s, bet t ca. It Matt-»der lHt whin
Alftg t tkrebettksltttotn tkttt if. Jttnttottttttt
vstertettst Jkesoltttton uotttsn at Tnttttttttk
tpkofg hatte ttl den frt Mtstion t -tterttq
sog var en tvrtq Ttlltckntter ittBoltxtttg mt
hatt-z «!tettr-ttttltooe« I r tsttt tttt met
l- Eluttttttstctt ttt Prof-X Moder ttxtp ttttrr
»Hu-U og tkke tttct satt htt: sog! y. ;·ure.«.te
Jhog hat-t.
; Nu erfotn faqt hattg Virksotnhed tor
Tbt, tdet Borgtttefter Tvede tt. »Bettvt".
JTid.« i Totsdttgg Afteg t Henholo ttl
Yncronte ntttttstertelle Skrtoelse hnode for
xbttdt hattt at holde Mode-.
Fuss reiste i Lotsdags ttl Kritttnktftttto
Flere of hattg Ttlhcengere ftelbede
I Taster i Torghugg Asces, ou de horte,
jat hatt tkulde no of Lande« Lgtoa Or.
Izofs anftta ftg forurettet og ttolagoe Det
strenge Tordettvejr i Torgdags Altes
tsottt Hitnleng Straf over Fredertkghttvtt
stbtyllsf. l«ot1dgtittgstttd,
Hospitalsforstttnder Boesen og Huttru
fejtede ts. »Beste A. Fkbl.« i Mandags
deres Solobryllup. De ntodtog i Det
gens Attledning ntange og stnttkke H -
de tgbevtsttittger og Opntcrrkfontheder.
—- Ctutck thuoi. Nutzhorn og Huftru
vor if. »Kold. Fkbl.« Sondag Formlo
dag til Kirke og Alters tBejett, himer
stor H. Soejstrup, sont sædoanltg, for
rettede Tjetteftetk Ont Eftertntooagcn
ntodtog Solobrttdeparket et: stothettgde
Lykonskninger. Menge Mennesker mod· «
te for at kasttske, fra Astov og Otnegn,
fra Spttderjylland og flere andre Strom
og der tttdlob en Masse Brette og Tele
gratttnter, bl. a. et Telegrant frtt Sydeu.
fta Svogerett, Folkettttgsntttnd Berg. l
Motten Estefen haode tkreoet en Sangs
og kontpotteret Melodi til oett. As Ga-.
’ver baade store og sntatt, sttontntede ens
rigeltg Mantgde tut-. Laterne gao sont
deres Gave et af Froken Cottstantttt
Hausen tnalet Billede as Gattrdett »Es-l
gelttnd«, Fru Nutzhorns Fodehjetn. I
Badeanstalt paa Induin
herg. Ett paatænkt Foltebaoennstnltt
part Ftcdtt·ikgbetg, sont der t sin Tin«
blev atbcidet itke san liot for, intontigiI
If zulonmgtig Atel Soendscn, liittctsegs
det itte at faa opkkttet, og Hi-. Stirnh
sen tcg derfor i Forening med cn oner
Affæte for egen Regning og anlagde en
saadan Anstalt pqa Gl. Kotigevej 162
Den er nn fætdig og pmsenteker sig sotn
en net lille Gjenstand tned 4 Katbade og
13 Brust-ade, fordelte i 2 Afdelinget
fot Tatner og Herren Pladfen er itke
stot i Baderntntnene, der harrt en vig
Virtnositet til at fna ijet of og paa,
ttten lidt Gytnnaftit ovett paa Badet sta
der jo ikke.
zoltebndeanstalt er Hin Soettdsens«
Fortetning itke; orttil er Priscrne for»
hete. Et otirtnt Bad kostet 60 Lin-, et)
nartttt Brusebad kostet 35 Ltse og et«
Styttebttd Z« Lie. Log giveg der Ra
bat, nnur der tages et sttme Pakti Bil
letter nd Gange-i.
T’Ht«r. Monieg G Anders-en hat« le-;
net-et et pratttsk Tnistpnarittitingsctnlæg..
Den sivtte Balloniatt fiuziooti
foklob ndcn oidere Uheld. Eiter IF Ti
nteg Sejlads fandt Ned""tigiiittgen Steh
ved en By ved Navn Bjellernp, otntrent
1 Mit frtt Lan-. Quer Stinoet havde
.Bnlotten væket i en Hoer af ca. 53000
Fon; her var Luftett forholdsvis stille.
IDa nian inde ovet Soerrig ttærmeoe sig
Norden, blafte det deriinod stinkt- Pan
i en Plsjetnakk beflnttede Luftfkipperen at
! foretageNedftigningen. Antetetfit sttaks
lfat, nien den blsde Jord gav efter, og iX
ivild zart foerBallonen tned de to reifen
!be hen over oeti opblpdte Matt Passa
Lzeretn Hi. Christian Stødstntp, var ved
det totsteStod bleoen flynget nd afGon
dolen. Hatt holdt fast patt Tovene, nie-»
deng bang Legeine ngerede Ttnmle paa«
de svenste Agrr. Hvett Øjeblit havde
Antetet int, men fle stia igen Tagen
Foktt eftek 5—600Aleno Flngt sikdet fat
fot·?llvor, inen da oatVollonen ogsaa satt
! gvdt sont tomt og den endnn ikke inldt
JrestitneredeLnTtskippetg streitet udtontte.
Nogle soensie Bondek totn ntt til Stcde;
both Johttnfen ftk en ttf dctn til at hcnte
len Bogn, pcm hoilten hatt, Bullonen og
Pagsogeren tort eftek ritt-lebe ad Land
Z til. Dei-im kjøtte tnan til Miilino, hvok
E bei ooernattedeg paa Horn-Z Hotei. Tib
xltgt M nongs March var ii. »Tag
kNyti « alle tte velbeholdne tilbage til
I Ktobenhtth
« To Stmvnivende Antrieb-.
; J Sondagg dtuknede to Skrctderfvende
pM Kolding iFjotd. De fotulykkede
; havde i pJællesikab Iued en tredjc Spend
. laant en genuka Baad, og med den var
Ide sejlede ud pas Fiorden for fulde
Seit. Erfarne Folk spaaedc, at det
vilde enbe ilde, thi Soendene haode ikke
Jjerneste Spot af Fokstand pau at ma
Inoukere med Seiten-. J ftkygenbe Furt
I gik der ud over Finden for den stive Ku
tim, der in sine Tit-er onsseve til en
Tignq Binnhndmk
Da Banden var udfor Strandhuse,
kmu du plnbfelig en Kost-kind, Banden
fernstehe, og alle Soendene faldt i Van
«-»det. T» lykkedes den ene, en ælvre
» Dis-IT at san es Tag i Band-n, og paa
! Muse Munde at holde sig oppe en
Stund. Te andre To Ist i femme Se
hnt-, de san-des nd, allerede fleke Alen
« fm Binde-« de funde Ikke soc-Inne, Bol
Ygeirw flon over dem, de grobes nf
; Eisenketten og forsvandt. lekeökumte
«» unt i Fiæthedem og fra dem og Damp
;ba-.1den »Hm-ing« bleo der straks nusset
· Foranstsmnnget til at kedve de for-dunk
kedr. Tot lytkedes ogsaa for den Monds
ioedkomsncndz sont hque ktynget sig til
kden Ist-mehr Baad. J en meget for
! kommen Titsiond blev hau biærget
I Te to forulykkede var begge unge,
l ugiste Mand. Den ene, Kristian Han
Ifen var fra Zauberg, den enden, Hein
Irich Baaka var fra Iysstand og var
: sum Degen i Forvejen kommen til
l Byen.
» raubt-makes sidfte Une. Vei
Ttet hat li. »Ugesktift fot Landniænd« i
ifden sotlvbne Uge vcetet nstadigt, usw-ts
» lende tned Ilcegnbyger og Blink- Den
sze September ialdt det ovet dcfydlige
Der en cneget stietk Regn, inens Nord
lviland havde ganske tvtt Beit. Et Bat
Nester t Unens Begyndelse gav i Inl
lnnd va notdiigere Oele af Øetne niete
euer mindre stark Mitteiwa mens den i!
Seines sydltgfte Tele tun viste sig sonil
let Run. Al Este-d et vutnok nu indbjam
get, vgsaa Boghveden. Qvetalt iynes
man at vente en gvd Middelhvst, bedsl
for Visitetfieden, tingst for Havte. Med
Binietfædenssægning et de itiiiidteAvls
btug i Reglen færdige, starre Gaatde
deritnddikke. ForSqimiselnsadsHoeden
vg fvt Rugen et Saatiden gjennemgna
ende ialdct seiiere end vnsieligt. Brat
matken hat mange Siedet virtet sttetkt
giennesngivet med Uttudt vg hat kmvet
en Dei sneteAtbejd; end fcedvanlig Den
tigelige Griegning, foin hat gjvtt det
inuligt at yolde Kvetne længete i Ton-,
l).it holdt Befatningetne i stetdeles godt
Huld. Grægfeis tingere Nietingsoætdi
opioidtet stætkt til at give et Tilsknd til
de tidligt kcelvende Kver. J Sukfettoes
egnene et man begyndt paa Siikkettoew
nes Optagning, dazabtikketne begyndet
detes Kampagne onikting den lste Ok
tober. Der et Grund t·il eftet de sidste
Proveiagninget at venie et godt Middeb
udbytte, bedte end i 1890, tingere end i
1889. th Fodetrunkeltoetne tutde det
sann-ne golde· Ved Kattosseloptagnin
gen, som nu et begyndt, synes Sygdocm
nien i Knvldenemeke begtænset, end man
sknlde antage eftet Vejtiotholdene vg
Toppens lldseende· Men Udbyttet af
Kartoffelafgtpden ventes i det hele need
pe nt blive stat.
Lin Kreatuthandelen sktives fra Aal
botgegnen, at Ptisetne paa Kvet et ca.
30 Kr. lavete end i Fjvt. en livligste
Handel findet Sted tned Primva der
itnidlettid ogsaa et falden ca. 30 Kr. i
Pris- pt. Stlc itnvd for et Aar siden.
Im Ftedetikgbotgegnen iktives, at bed
sie Fedektneg holder Ptifen, niedens tin
qete Sattel- et flovete. Smaagtiie ded
blivet at holde ineget lave Ptifer.
Ot. N. Rosenbetg Co. i Chicagv et
bekiendt over hele Amerika for den sam
vittighedsfulde Maade hvvtpaa det be
handlcr sine Patieniet. Der er faa Lee
get, sont nvgensinde hat gjvtt sig sandan
Usnage sont Dr. Rosenbetg, vg detfor
hat det ogsaa ofte lykkets hnm at hell-te
de Syge, fvm vate opgivne af andre Lie
get. Den stvtfte Del as Patientetne be
hanle gjenneni Btevsttivning Se A
vettissententet i en anden Spalte.
Senhvsten cned sit Sind ngegn, Ined
iin gjennetntteengende Vind bringet iaa
ofte Svgdvin ined fig og da san det viere
gvdt at have en Leegebog fothaandeii.
En inadan ng et udgivet af den stattfi
naviike Lage Dr. Westfelt og tilfendes
enhvet irit ved Jndfendelfe af 6 Cents i;
ztinnetker· Bogen ee baade interessant,
nyttig og gavnlig. Se fotvvtigt Aver
tigfeinentet i en nnden Spalte.
! Falk nied nrent Blod elsistetet, men
i levet ikke. Livet betøves dets Glieder,
Inaat Blodet nedtynges as Utenhedet.
Ret dette med De Witts Satiapatilln;
Probat.—Sjvholins Apothek.
1Fra Sonderiyllond .
J folge «Flensbötg Apis« hat en stok
Uldebrand pdelagt en Del as det stote
I Stibsvterft i Flensborg, ved hvilket i
Flor 985 Arbejdeu hat vcem fysfelfatte.
Henved Kl. 4 om Morgenen til den 28.
September hat-be de Memb, der holdt
Vogt om Ratten, opdaget, at der var
opstaaet Jld inedeltummet. De oake
da Ijeblikkelig ilebe til og chaobe begynde
at Hutte, bund der onst tust inn- zuk
kedeg. inen there-is de finkkedr some
den grels Unmu- om ssg owner-, og set
mdksn Entgleiste ism sigi Zum m at
hoch Just-:- :I:lugr, greb ksenne im I
(Ic »i-( wi- hn Minnter jenen- fmdi
Flog H( Nu out Der tun et Liebltkg
sznq for Jlden ogfan a( gtibr fu« e
sum incmiggende BUgnmgeL Im il qik
iden over i ifkodeimrkstedeh drr med lieh
stt Mrdsful e Jukihow bleo et fuldsnnr
but Nov for Weine. Fort-tun « stone
4L qcr nf Mutermie tun-»die her iman
«alle shbgmrrsms Mode-Um der m
Jbleone laue-de ogsamlerie hell sähest MU.
FNcksten scmnivtg btedte Flamme-me sig
jtil MaikinbngerirL ngan dem- »ed
Ibmnrfc til Grunden, og alle de bewir
lrisndr Mchner bleoe link-sont Tmnpkjeds
Ilerne wide-leg ruhn-rede as Jldm Tet
var et Isnponerendk Syn at sc oe vikldige
Diamant flaa op nmd Hinunt, medens
ive iilligsx weitere ntægkige Rogskyer ud
iover Dame-L Eudogfan pas Bestsidcn
saf Virtftet var Roms san net, at het!
nceppe vier Inuligt at droge Blonde Tet!
til var Hedeu san enorm, at Lcnmfledw1
ren paa den hojeste Skorsten knicken-des
f::ldstændig, inedens man tilligr ftygtede
for, at Skorstenen selo knnde ffyrte ned
»so-n Folge af Bann-. Hvis dette var
stet, oilde der mai-sie ogfna have kamt
Menneikeliv at beklage.
Jmidlektid var Byens Brandoæsen og
en Dei of Virtfisakbeideene konnte til
Stehe, vg niedens det ikke meke var mu
ligt at tedbe de tre gamle Bygninger,
lykkedes det dem ved ovetordenlige An
strengelfek at holde Jlden fra Stobekiet,
der i tangere Tid var udsat for den stor
ste zute. Et Par mindre Materialghm
se og en Del af Tkalageret antcendtes
allerede af Luerne, men her fommaede
Jlden bog ikke at gribe rigtig out sig, da
den kunde stukkes i Tibe. Ligeledes
lykkedes det at redde et Poe store Scin
der laa i den af Jlden angrebne not-bli
ge Dei of Værftetz man sik dem endnu
i rem- Tid flckbt lcengere ud i Havnm,
san at de vake udenfot Fore. Hettimod
Kl. u var man bleer saa vidt Hetre
over Jlden, at den største Fette var over
vundeu, menda var der af de tre ncevnte
betydelige Bygninger heller inket andet
end de imgne Mute tilbage.
Von-stets Bestyrelse bekjendtgjor, at
Mastindtiften delvis vil blive optagen
igjen i den nærmeste Fremtid, da Skibs
bygningsofbelingen, Stsberiet og en
Delaf Kjedelsmedien er forblevne nd
skadtr.
------s-—-- —
En Rlllloumss Ord.
Den fornylig afdøde Millioncer Wm.
L. Scott begravedes i en Kiste, delete
ket med 47 Bund rent Solv. Jngen
Maud kjcndte bedke end han Rigdom
mens Magt. Han udtalte ogfaa en
Gang folgende: ,,Arbejderne tun blot
kontrolleres saa lange som de ckder op i
Dag hvad de kan fortje..e iMorgem
Hvis alle Arbejdere havde Omtanke not,
kunde de blive en Magt i Landet, men
ingen kan destaa i Kampen en lcengeke
Tid med en tom Maoe.« Vi plejet at
sige, at dersom alle de Penge og den Ar
bejdstraft, iosn Arbejderne narlig fløfek
dort til Drit, var anbmgt i koopemtive
Foretagender anlagt paa en fund Basis,
mlde de kunne optuge Lampen itnod Ka
p rules-. Saloonekne i vore Byer gjok
n ete til at holde Atbeidsklogsen i et spr
geltgt Afhængighedgforhold til Kapitalen
end noget anbet, vi kjender til. Mr.
Scotts Ord, at »du-is alle Arbejdere
havde thunke not, kunde de blive en
Maqk i Luni-eh knen ingen kan bestem i
Kompen en lcengeke Tid med en com
Maor,« er faa fande, fom de er sagt.
Salooncn tover en starke Tel af Ar
bejdstlugssen direkte og hjælper til at
røvc den inderekle ved at ophøje Slyng
let nl lovgioende adminiflrntioe Ein
beder, sont itle tager i Betcenknlng at
frennne et »looltgt«Nove1-i im Asbejdev
kluesselk Nlrbejdemes lot-sie Slng burde
delfor rette-z imoks fandqu og Soldan
fmlmndelfen l von Land
(,,Nefonn".)
s——- Oc
To merkelige Helhrkv Mer.
Zom Horn- Paa demangc Roteipørgsch
som stadtg antommsk angaacndc TszEreggs
Ulektrisfe Vetter og jlppakatcty som i den je
ueke Tid hat owrct avertctet i de- standjnavis
fkc -L’—: :ric, 11..! vi mich to frivxutg meddeltc
thir Nord II to r uuidriige -’«’-.15--2:cr, som
ef1e1««.s mm genung 051 unmicmchikis »hei
bred·. ixg Zugoom paa en fokundcrltg Maade
er bleoet helbtedei oed Hjælp at Tr. Wteggs
elektriste Lægemidlek.
Mrs. Llsem fom bot paa 108 Humboldt
Str» (Fhicago, havde i mange Aar lidt af
krouiste Rygfmektek og Neuralgia, da hun
kspbte et No. 4 Elektriik Belte af Dr. ENng
og dette er hvad hun felo foktæller om sine
Erfaringen
»Jeg er nu 65 Aar gammel og hat imange
Aar lidt meget as Sygbomme, ejendommeli
ge for Kvindet og Koinchkganemr. Men
siden jeg sit Dr. Greggs Elettkiste Bette, hat
jeg ikke havt ondt for at gjske mit eget Ak
! I ZEIT-DIE Isc. Mk d«!. Mai-» ! «
is, » ««« . ;««... «: .«7..-.««. s-«;« »
k-! ’(3—’s.2·s.k«:«ds !!’«««: Hpr er .·.«. « «·
END !««. 1114 I EIN-« thltk IPUJ
»Hu k.;.: -:. I«1»»;. N doq « u -s«: «
-- it krk .»L..d nsni Du at -:X.--.-.0
1.»H-«· jjzst un tun I::— as Etuis
LJ Hi m« hu «: us stm Is-:
exz1«««d-.!.«1«;«s«k:1n.«n;x«««k(»-k.z«..«
«:’-.!.«»«- 71111 » Os-:1« an «1:«’Js«::!«.x sk;«.«
Nu du «1U«s«b«k—«:« m um«-u Inq r-; s-.
«c1-n««ds.s «
Un M« urme mutndulikx I«:-n:«-s»
lik’ 7
«1««x«st« sphkimhs J «11«-!. »Ich-»z
mk :"«I«sc«:l «!·. gut-um« wu. I« s«
Lnudx ZN Jlstn Dunkan Eld Ohms kxk
du«-D ji-««:1««»Z1.,.11110m, JU» okx -««.««;«»t
du Nun han nolkg scndtc oc-.
»I«1««1wmnnqgsmdcunn « «i,.«
’ «;«««1«11I«1 minsnsumu«1nd1e —1««m«
LI«mI«·11«lT-1«n«n«-I qucnsz Eid, zwz
i«««« nug rlshuunansme samt cn ««««.i«-,x.
«
«
kmxmhxyogmsic:"«d««lf«s1-1·«11I1«1d««.«:«
I .1
«««1. ,’«m—11-«";«1m«nd«-11Neulequ V««;»«.
«u du« um« nng unmngc at Impu- n«—.,;.«-«— ..«
thlcgcmltql?1«1)««1d«-,ng den tuok ; kz«zsp.
lNW maattc 1««x, iom bog blut vm h
s,;-«11!-n«-l.taucuug nun ucd EIN-w us f:
suyktks Wut en :tof. Tu t«i««ttn«1t«·1qjs’s
hnr sum-I vor nng som et unduldqu kzzz
n««dd«t, wurde jeg nng ver mm most- z«
Zwkmd til Whicagm «o«-atfjobe1mgk««.
Minia- :U«’«1Ikm«-. Ttlfasldigotg og WH.
v«-:«1rm1cg paa T r. Wegg og tspbtc m zum
«tas hanc- Bettermed Time-hoc Temsek
gtt i April Maaned 1891 og jeg maa nimm
m unt Hand im blev stumm W norankk
sdjcklu hat« km sauer ja scm stor, at i«g«1u.
nor nu hat kam-: baade strytke og va pg
volu at jcq om gamfe fort Tid vil endnu «
Nang Unm- en iuldt atbeidsdygttg Lea-w
Etuldc nagen Mike nur«-mer«- Lvlysnmmk
kan syokeipokgfct gjøres Ul hvesnsotnhe.«1 ;
Annna, da jeg nemlig er en gammel cemzk
her og sanledrs vel kjend1. ch hat boet km
« 46 21a1·.«
Usnhom der mutet nænnere Besten om
dctte v«dundcrlige Lasgemtdbigh bot stumm
Il?-.s««s- M l«-7--cf-«fs- lie« «-«! l«-!.
(’ »., list l«««(l»!,-lc dir-, ! chww
oq vcdlwgqc et sc Armut-Ue for at san stg
tjlseudt detes uyc illuslrercdniakuog on« akic
troniske Sngbomme hos MenneftcL : u«
fosterkun Lc og fortjener at sindeg « hour
Hiem i Landen
.»;
«
r
G MPWNCB C0.
191.193 state st.,
IMIASO til-.
Ums-: 4stunk-]
Ink. A. 0""I:.8’.
Electricitctcns hell-re
dendc L raff.
Dem Nanitclcmmu caagodtspm entstan
mve Judas-ihm vim alle mutig-te cnmmm
man overbcvisc cnmsct om del frommt-e oq
evokegspteude i dennc cost-welsc- Dag ehrt
Tag whaan nnc Arwftn Im Ein-time
tcn samt uye Musik«-r at tun-ruhe den von-.
dctme Kraft, Hm k«n virrk set-: forward-eng
naar den raicr i fis-. ::t-—ntn-s-i gss Urthe- as
fom i ct cicblit tat-. obs-m- . made Lin og
Eienvmm den-te straft hnr m- ogsaa n1.-.u».
bvic sig for Vidmfkolnsn m) er nlcvcn s-.-:
Beflag pack i den Itdmdc Mknucssclokds Ist
tckcofc. Brot-erste mcd us. nnuendc Wemp
kitcien vaa ca sxmdan Magd-» m Pan-cum
kunvc var- midn- Jnvftmdrlfc ai ca sum
on mild Strom, mir Ist-Mc wasmms oa
langoarigx. such txsftczcco kcx dor
st- A. OWBN
at ovsiude bei Bette, fom var sagst Verka
med Sturm- Tcn stotitr Seh-, fis-n nagen
Mond tmr tin-weh var du . me item
fkillcde sit Bette mcv nun km « « Mem-krick
Dei er konsusakni iaadam m des avsotm lut
rct i sitz alle de Ist-welch com vc Vom-tin- nur«
lnsilte sit-gerne hemmt ved Bemmdiingenai
sinc Patienten Vetter er ordnet kma mian
sinnig Maul-h at man Inn tun-c tmme
cnten man mmr til Attscidk eucer Helft-Us- M
man er fiadig under dcto neu-schenke Zud
sind-tsc·
Alle de Brei-e og Tcstimonicr iom sorgsam
ve aftrntfcg i Avisctue etc fm Ist-keimt Pati
enten fom i Gut-de onn- fm Qui-scheue og If
Iatncmmelignkd u ovfotvrkt jin-sendet
samme. Sammge Vrcve liggcr tit Eimimt
vaa mit Animus
Allc dr, fom mmmc vnske stcrmrns llndcrrcmmgl
Anledninq Hclbrcdclse ai atme, insnifte oq News
Ha
Gnaden«-IV lud-:- stmsc csikr i.·...s-1u-rc1 «
samt vigngc Mensch-Her krummer k-:.«.s.«1«:1er!
gek fra Fon, sont etc nur«-me vor Nrli as Usini
elcsltnikc Bette. Kammer vaa Norm Evrnfb TEW
og Engelsf. Vedlæg 2 Cent-: Fumakke og adreizsjet
w M Blut-je Zelt M AFYW so.
191 s- 193 state st» case-gep, Ist
—
Wbssishnst Ame-i, im who-s
Hg Ruder en Osaarig Konkurtsnse vi
AMICI-fis og fu« feiges merk og ums
hvekt Aar, me a hqu en egen Fortjens
sit. prbins Ecken-je Soap, svm U
lapkk ffkstt Gang i1860, et newme
Artikel. De, sotn brager den dort Ug
(Og MS Navn cr Legion) spaxcr W
Tsjkk dg Krafterne og ladet Z Ebe
Udspke Arbeit-et Alt, hoad oi Inn TM
til dens Ros,- blegner hen i Jiuer sum
1nenligmt med den Historie, den ji«
M fortclle om sin per-feste Nrnbsb II
Kvalitet, dekfom da er oilliq til at gi«
M en Prove. Spokg di» Gwm efm
H"« Ists-g den naste Mund-Eg.
NU. Der gioes mange Eimlikxnins
O» If eumifke Sei-ek, i hvilkk Electr
cucmt isges Rost spillek, Toddins s
den nieste original-, Ill- .Msgaetisie«,
»Ob«-Mc- pg Eure-www er ssb
F· Oft-Mosiqu Spott eise
bius Stein-ist« se tu u out-km ems
bM Omllag, is dessem nogen and-I
VIII bis of din Grun, isnb h«
sc I « lb a g e ,
« I« L· Tit-gis Ost-,
unstet-N Is