Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, August 20, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L1Srnen
mspznd w Not-ev samt politisk
« spxmjg Oplvgning.
k»1nnn«r hsck Tor-day Jl«kg(-n
1
kannst-wa- Nebraska.
THE EHBBSUN, l?l)(1’1VbJR.
,-.—-—-——
Hkkkuicnkentg : Vilkaar:
Zim i de Sok. Ztalcr og Umde »,"».-»»
Raum-du« ....................... (,«7».-»
nimmt-der ..................... »Hm
Dis-. m Tanmart og hvslfetsomhem zked
: UNUHVCI ..................... JJHU
Hqcn krlirgges iorssudsvis.
zi« » »Hm Mkt stunk-S i "k«-gi-st(srt-tl" Bru
»,,»»)1«».z- Unter« rllesk "l’0s1tn1Nou-", »Pos
x -. . --r JH billigt-It- detlcl sur Pol-gefunden
» , s Huknnmnsm ssjkkun Gehyk kut- Ij (’ui.
1411011
iksusndig Adresse:
Stier-any
Tauschtog, R«»«»a·
PUSTs UT JERNBÄMLISTM
-- ( Unnnebrog p
Union Psmäc Rathhaus
-;—.«-»--«(- zstnimr tra Dunkle-brqu
-««1«;« SUU Furt-k: («-u(1-1()g,4»1:-z link-»
Zu « ’
»Im Umk: " III-U Nxsrtsx
----«c st, Paul k
Mu Peche Zanche-us
Tuns-no zituiiar fra St. Paul:
II.-xNNl-Il5kmi« B()l-3Ll·s ug l·Ul’P (’1'l’Y:
xs H mide og Passagoktog Wiss Akten
Til litt-AND lSLAND:
i-z,.-»;-(1»«L-« 1«.ts0 Fuka Undsitug Osb Em-»
Nu EI.BA. -(’U’l’lA. NURTH 1.()l’P og ORD:
K. V umlp up I’u-s-ag(srt0g. H.05 Form,
Ziff Mc Tag malte-gest Passagtskch
..—————
sukljngton I Bis-M Zins Jemand
«1’·-«e-nnufiniar fris St. Paul
Wls I’(«r.-iml»p:. Wiss l«’0rm.; (’s()(1stsog, 2.5(I ETUIL
wi- —— 5.21 Ihm-. -—-— 12·45 —
M Alle Tog main-get Postwagen-L
Y
M A RKEDSsTlDEN l)E.
Im de paauchtyite sq besit- Kinn-.
Uhicagm d. 17. August.
Advedc Koutaim 81.07k; September,
Mus: Trennt-en O1.062.
Mem Kontant, Mi; September-, Mk
·k!ober, 59. !
Same. sit-many Wi; September, 29·.i
Naht-BE !
Ruck 81.04. Vyg, Max-Ia Hmkpj
LIM
)
, Lmaha,d.17.August.
Mamrmarkedet stadigt paa Stockets og
Perser-T Jndsprslen af streaturer fidste Uge
vqi ·.«,·i)57, unod 10,817 llgen spr.
Jnoførsel af Svin sidste Uge var 15,731.
Marsch var aktivt og ftadigt. Prisen ran
gmde mcuem sk4.65 og85.30. Light, DER
»Es-TM Heavy, 84.65(4»-)5.10; Mit-ed, Sitsä
sit-TM Nennemiujtsprisen var 84.92.
Tauuchrog, d( !9. August.
Wehe TU MS.
Haut-e lH Utsp
qutg III Els.
Svm III-Z HO(i-.4.25.
Æg 125 WH. ömør BUT-.
Handels-Tibeiwe.
Ruslands Foxbud mod Udsptfel af Rag»
hat pludsetig paavirtet den hele Verdcnsi
Kotnmattcd Rusland udsprer i Negleth
50.000,000 Bushels Rag, altsaa oil man pe
at det gjør en betydelig Fotstjel med Heusyn
Ultsstersporgsleik J Amerika htioek Hon
Udskgierue for hver Tag bedre, og i denLver
bevigning at Landet ikte alene faar et abka
Lockstud as Kot-Many men ogsaa et godt
Matted dekfor. styrkes Fortetniug iNordeIk
Bcvægelsen beaynder hjemme hos «k«ar111e1«e:
des Her man beruf, at stbmændene paa Lan
VTI III-sendet stprre Bestillingcr til Wrosse
Ums Handelen viscr en mætkbar Frem
ZAUgiVoftom Phjladelphia, Cleveland og
F1-T’3k1n11e. Men i Cincinnati est-Dotter
nmg blot maadelig, idet Stil-ringen j Syden
ekmmdre sangvinsk. .
—
Vi er efter dig.
TTE swtfte af alle ftote vestljge Wade, den
YAWW »Zum Journal«, er bestemt paa at
Lotdoblc sin tsirkulation i dette (kaetaar.
Tokakgjptedctte cr Bladct udvjdet til 12
Obst bot-r llge, ny Llfdelinger et tilspjedc og
YM ZWM sotfriskess med nye og originalc
Hdim »Jmu·nal« er den sande og dygtjge
,koi!;«1-ns.pcr for Westens Aandstetning. Dei
.« WSU Dv i Besten og staar i Tag i Epid
WYor Besten-g Apis-m
Ultc bljvck et sjckldeut Aar for Avislasss
umg. hKinn-( Mand, som mutet for itg
TM OF ømkex at hans Born skal gibt-c ligei
W- WW have ,,Jouknal« iHufct. Sfriv
FIIH Froocnmnen Tu lieh-ver blot at se
WM fok M paasijønne det. Send Wust-i
o.1 m l« LUkaaneders Prøvesubskrimiom Zu
Zu Da W m imdig Heide-. 85 p(st. as
FIVbekribenteme holde ved. lldgioet vcd
ctakshovcdfmdm er »Jouknal« mekc i Be
XEWA med Tidcns prrgsmaal end dens
Wmdigt Wem itke at iende efter Prove
numeks PLOO om Aaret. Adressm
NOle smts Journal. Lincolih Nebr.
w
Note Mantis
umw- fsk Skjpoek cannot-liquiqu
VIII-s milige Dom-seiner san Uvsslg l
. ym Mr its M chemplttei
EIN-«- ooss «
W AUkMUg. Daititcbkog, Howard Commi, Nebraska, Toksdaacn den Zudc August isde Nr. :::I.
—
W
Jndlandet.
Jmportoretne i New York hat«
et Horn i Siden paa McKinley, og vil
hjælpe til at slna hain i Ohio dette Ef
ternat
Præsident Poltö Ente bade i
iFredagtz i Nashville, Tenn. Af Henfyn
iil den fremtreedende Plads hendes
Mund i sin Tid indtog, blev der flaget
fra halv Stang i Statgkapitoliet.
Rarylands Farmerulllanfe
aiholdt sidfte Uge sit Aarsmøde i Botti
Inore. J Fallesudtalensen erklterer Al
liansen sig for ensartet Beskatning, at
Mortgages stal bestattes i det County,
hvor de er protokollerede, og at Osters
siskeriekne ved Marylands Kyst udelnk
kende stal tilhøre Stute-is Borgem
Ocala-Platfortnen blev tilsteint, og
Konventionen anbefalede til Gut-ernst
Franc Brown, Deinokraternes Kandi
dat, iom har ertlckret sig for at være i
Favør uf Fartnerallianfens Prinsiper.
Ilere Oft-. Postinspektør Staate
hat modtaget Breve, der tydet paa, at
Nationni cnpitnl sen-sags, Buikijng
ö- Loan Association er en starre Spin
del end fstfi formodet. Fra enhver Del
af Landet lyder L-fteiiesKlaget-. Blandt
andre strivek Daniel Kanns-, en Former
i Leeds, Iowa, at Fotening ilke hlot
overtalte hatn til at tegne sig for Akt-et,
men sit hain endogsaa under Lefte af et
Laan til at bottskjøde sin Form til den.
Han pnsker nu dette Stipde udleoeret,
nien Jnfpektsken befi«ygter, at det er
blevet renliieret. Mortriner skal nn be
finde sig i Kanada.
Store Jldsvaader. Store Mas
ser af Uld, Talg og Hud er opbmndte i
Torsdags i Geo. Oberkies siore Oplagss
has i Chicago. Tal-et anslaas til
8200,0W. Paa mindre Tid end en
Tinic var den fiore dobbelte 5:Etageg
Bygning, som llldarbejderne afbenyt
tede, osnspcendt af Flanunerne. — Kel
ley, DunncG Co.s Oljetaisinaderi og
Oljelager i Portland. Ore., blev forr.
Oiisdags et Bytte for Luernez Tab
sis70,000, hvoraf 850,000 dckkkeg ved
Asfnransr. —- J Sondags rasede en
Jldebrand i Fortetningskvakteret i Nor
folk, Virginia. Flere ftore Magafiner
gik op i Lucr, og Rygtet gaar, at der er
stet Skade for en halv inill Doll.
Ulysse. bin sorsrekoeug utytte so
refaldt fortige Onsdags Effermiddags i
Cold Sprntg Havn, N. Y. Det store
Mannfaktutoate-Etablissement Geifer i
Brooklyn hasde glædet sit Personals
med en Ferievag og arrangeret en Ub
flugt for dem til Cold Springs. Ub
flngten foregik med et Barge-Skib, og
løb heldig not af indtil man ved Tuba
geturen klarede Farwiet for at forladc
Dorfe-L En Tordenbyge brsd los, og
et vældigt Vindstod ramte Bargen og
flog den md snod Dokken faa voldsotnt,
at det øvre Das faldt ned paa de neben
under værende Mennesker. H Perso
ner laa bade paa Dasset da Braget blea
Iryddeh og mindst 30 andre havde Le
Igenttzbeskndigelsen J Udflngfen deltog
1250 Personer, og tilSelskabetS Naadigs
hed var ftillet to Ba rgek sont blev trut
ne af en Sterbedamper. Ligsyngjurien
tillægger zartajethEjere et start Anfoar,
da Træværket befandtes at være piltaa
deut. —'-———.——
Præsivcmspkuliaheder i de
gamte Partien J hojere repubti
kaufte Krcdse synrs dct at var-e antaget,
at Blainc euer Hart-ihn blivcr dctte
Partis Pmsidentkandidat. Jfolge repa
blikanske Blade afpirerer Guts. Fifet
ask-ne Jos) i Juiuois kic Mut-senr
sont VtccsVræsidentsKandidnt. Gram-:
naren hnudc lovet at statte Scnator Crit-J
lom i hans Kamp for meident-Nomi-;
nationen; men stat nu have iveaet ouan
og gaaet i Pagt med Blaine for at ickke
sig selo den attraaede Æte iocn aer
Mund paa dtt kepublitanste Nationen-I
Tiefen
Jøvrigt syneg Illinois at sknlde blive
en frngtbttr Jotdbund for ertnskydelfen
af Materiole til pmsidentielle Kandida
ter. Genemi Paimers Vennek et nie
get begeistkede over hang fotntentlige
overlegne Chansee for den dentokkatiske
Pt·æsidettt-Nomittation. De paaftaar,
at han et· bedre politisk Materiale i Be
tmgtning of det okientalske Mytteri end
baade Clevciand og Hill. Jtnidlettid
er der et stinkt demokratifk Elementi
Virtsomhed over det btede Nordoesten
hvarvende de trofaste under Cleveland
og Toll-reinem
Titret ca fis-ret. Fadek Quay,
den katholske Pickst iStiohottiifh, Wctfy.,
blev tjæret og fjckret af en stor Mob
tnellem Kl. 12 og l Tot-Magd Nat.
Mobben treengte ind i hans Hug, tog
hqtn ud as Sengen og bedtrkkede hatn
fuldsiændigt nted Tjæee og Eiern Nogle
Naboer høkte Prcestens Raub paa Poli
tiet, men ingen Politibetjent koni. Da
han fandt, at der ingen Rand var, bleo
hat grebet af Radsel og streg og hylede.
Hans Plageaander forspgte at holde hant
rolig, men hatt er en kraftig Mand, og
der blev et alvorligt StagsntasL Hatt
blev tilslut ovetntandet og det tog ikke
lang Tid at tjære og fjære hatte. Bisma
pen tilkaldtes og er nu i Snohomish.
Præsien bestyldtes forat have nueretBorn
af lsegge Kjøn ind paa sit Vatelse, hvor
han bedøvede dem tned Becndevin og
bedrevUtugt med dein. Fike as bang-»Di
« re, der tilhttker den mest uoidende og la
vesie Folkeklasse, hat afgioet deedigede
Fortlakinget, inen Øvkigheden hat as en
eller anden Grund ikke stredet ind. Tet
siges nu, at han tidligeke blev afskediget
fotn PræstiThontas, N. D., for ligs
nende Opføksel, men han betmgter Rig
kigheden af den hele Anklage.
RegumaqerieQ Dei Istste Offi
cielle Forsøg paa at fretttbrittge Regtt
ved Eksplosioner eller Stod i Luften
blev innige Mandags foretaget patt
Nielson Morris’ Form ved Midland,
Terms. Tidligere er der gjort en Ratte
Forsog af Privcttfolk, tnett dette oar det
forste, som For. Staters Regjering lod
attftillet. En Korrespondent til et St.
LouissBlad giver folgende Vesirioelse af
Begivetthedett:
Forsøget blev egenlig tttrrmest gjort i
den Hettsigt at prøve Apparatets Brug
barhed, uden at det Iaa nteget var Tan
kett at det skttlde være efter en stor ttok
Maaleftok til at fkasfe Regu. Mett eny
halv Sttes Tittter efter Eksplosionett be-;
gyndte alligevel Skyerne at santle sigY
over Morrig’ Nattch og otnliggettdeEgm
og syttett Tittter efter Operationen faldt
Regnett i stoc Memng Skyerne syn
tes at Iatule sig over Ranchen og Regu
faldet var storst paa det Punkt. Tet
regnede i feks Titner, og henved toTotm
ttter Regn faldt. Dentte Regtt brod en
Tsrke af lang Varighed der paa Egnen,
og det var den bek ste Jiegn sont var fal
xden der t de Itdste to Aar Apparate-me
oil viere i sitt Stilling i Lobet af nogle
Iaa Dage, og da oil der blioe foretaget
en Iuld Prove.
Vel er det for tidligt ettdnu at jnble
over, at en Kur ntod Totke er bleven op
fnndet; mett fitkert er det dog, at den
fatste Prove, Ufuldtotnntett sont den vat,
giver Grund til ttteget Haaln Tet faar
ntaaike oqina den Virtntng, a det· fot
Fretntiden tkte blioct njort satt ntegett
Nat ad Settator staut-ell, fordi hatt for
lanqte at ziottgrcgsen Milde beotlge et.
Stint Penge ttl at foretaqe digse Brot«-:
for
Jernbanemes Profit. Te Tat
slocrelset, fotn sittdes i Poor n Railw ty
Mann-il for IAW med Hettfyn til den
zortjctthtks, sont Litttdets Jerndaner t
dct forlodnc Aar har Itnidt af fig, er
ikke af den gltedeligste Art for de Folk,
sont hat deres Penge anbragt deri. Oen
gienttemsnitlige Jndtttgt, der flad af
JernbanuBonds i Aaret 1890, var tun
4.18 pCt., en Ubetydelighed hsjere end
Fortjenesten i 1889 og 1888, og meget
lnvere end den var i de tte foregnnende
Aar. Den paa Jernbaneuktier adde
talle Dividende var laocke end ungen
sinde i de sidste sels Anr, nted Ilndtagelie
of mal-H og nndrog blot til :i.t plkt. i
Gjetmesnfnit. Tisie snnm Jndlotnster
synes dog at finde lin Grund i en una
turlig Vælfl of jSelden ell» ntillmrlig
Manipulativn of Banebestyrerne; thi
Tallene visek, at itnedeng Jernbnnemec
Millcengde blot steg med 2.l pl5t. i
Not-, steg den-O Totalgjtkld tned neesten
10 pCl.
Bedst er Banerne sitllet i den nord
veslllge Grube as Stater omfattende
Iowa, Minnciota, Nebraska, Inkons
ekne, Colorado og Montana. Trade
sidfte Aatg dnatllge Hast et der sket en
tlælkelig Tilvtelst i dekeg Brutto-For
tjeneste, og deres Gjteld er bleven for
tnindfket. Denne Gjæld staat- nu op
sprt til MAJH i det noroveftlige Di
strict isnod MAY-ZU for hele Landen
Dog er Gjælden endnu stprre end Ba
nerneg Froste-Ide, hvilket ikke er over
B40,000 pr. Mit indbefattende det hele
lldstyr. Jsplge den i mevme Haandbog
fretnstillede Oversigt —- og den et den
hsjeste Autoritet i sit Slags i Landet —
har Banerne i Nordveslen lnn lädt at
kluge over, og de san se fretn til endnu
sstørke Beistand i Aaret WH. Den
virkelige og eneste Aarfag til de tilfyne
iladende fmaa Jndtægter ligger i den
lKjendsgiekninY tJetnbaneaktiet ers
blevne san yderligt optyndet med VandJ
og at hver Bane betaler Nenter paa den.
Gjasld, socn de tontrolhnvendes Hnmbng’
hat stiftet.
Nebraska.
— Foretagfosnme Yankeer i Hastingø
omgaas allercde med den Tanke at op
rette en Fabrik tilskrembringelsen af inn
stigNegn, i Fald det viser atNegjeringens
Eksperimenteri den viewing Exlider en
SuksegL
—- De forbetedende Arbezder til de to
ny Fløje paa Sindssygeasylet i Hastings
er nllerede paabegyndt.
— Den forel«obige Linie for Tnlnth,
Siour City G PueblosBanen er ndstnks
ken gjemmn Vyen Comd sum-nor
Selfkabet pusferede igjenneni Poe-i i
Torsdags, og Birnen-Z meident, der
fulgte efter i en Buggy, ankoIninrdagg
til CoiadharHaab om at faa denneBane.
— Den narlige Reunion as Staren-z
gamle Soldater begynder i Grund IS
land d. sil. August Grund Island
gjør sig Utnage for at give Zammenkoms
sten en bedre Tiltmtningsevne end den
havde i Fior. 10,640 Personer hnr que
rede bestitt Pladg.
—- En meget odelkkggende Haglstorm
pasferede over den nordre Side af Da:
wes Connty i Torsdags Der faldc
Hagl, som nmqlte Mk Tom. ontkring og
vejede 2 Pd. 2 Unzen Man ded endnn
intet bestemt om Skadens Udstmkning,
inen formoder at den er stor.
— Det ny Bryggeri i Kearney er
færdigt til at tiltræde sin Virkfosnhed
—- William Burdine, en Brenifer poa
Vurlington Beinen, dræbtes forleden
Tag ved et Uheld i Tenton, Nebraska,
Ta et Telegrasn kned Bud om denne U
lykte naaede hang nnchone i .Hcsti«ng,
soldt hun i Besoimelie dg bade-, is den
Tagen var munte. Hirn Nr 20 og hun
20 Aar gamsnet, og De tzudsie nckkcl gifte
bnre en kor- Tun
— En Istan Tordennpnn drna i fere
i miqtz Nat over en nnrre et nf Zydofts
( :v.-s«·nkn, og odelnqde en T isl nrcatnrer
oq nnden Elend-nn. Lied Nenn-ice flog
tsnnet ils-re Stir. sc kann-er ibjeL En
Vlrhejdek von Motten I«)iih!-111dbleodi«eebt
siv Nonen Ved T slm inldt enorcneHaqL
der tnuite denes km nkorde nbnre Ska
de von Meinem BedHoldrege blev en
- Esel Krentnrer drcebt af Ihnen Ved
lVbelps rasede en holende Storm, der
«medsorte Hngl 5 Tommer i Omkred6.
« Boqlene kenn med en saadanVoldfomhed,
sue de flog Grise ihjel, og Majsen er rent
l sdecsgt.
—- c«n blodloa Kriq min« i DiikatiJ
Connty. Strideug LlFble er Coiuityscu
det, sont del saa mange Wange for hak
været i et vestligt Commi. Dakota lFisi
ty hat haot tlkcgjeringasadet i Ist Aar,
mcn i de senkt-e Aar et· der liao Esiam
City oft for den mudkcde Floh deponeiet
sin overflodige Befoltning avre paa Ne
braska-Siden, og deral er fremstaaet m
By —- Soulh Sinn-City kaldet —- der
nu optmdek tom Rival til Oasen-Conn
tys gamle Hovedstad. Dennc By vil
nu gjste Dakota City Range-i fliidig ag
hat ansagt Countysxliaadetosn etlfkøtrm
»vatg i den Henligt at tilkiakmpe sigtsouns
case-der Dakota City er komniet nied
ser Mobpetitioner, og Countyraadets
Lokale var i kktedago Skucplahscn form
livlig Steue. Dakota City-Falk« fast
holdet, at llnderslrivmie paa South
Siauk likitys Petition er bitter Spillere
Ekel-se Bei-sauer, og Falkct paa demu
Plabs paastaar til Giendgikkld, at Da
kota Cityianeme hat iaqet mange af sine
Undkrskriftek ude paa Kil·kegaatoesi, ich
de vil vide, at den-S Petition indeholder
Nacht paa Busoni-U sont læuge harm
ket dabe. County kliaadet er stillst ien
aanskelig Situation; men der fynes bog
at vkrke Sandsyuligheb for, at Valget
oil blioe bestem-net
tldlattvct.
Dcnmsks
Chicagös VerdengudftiUinggkommis
sion var i Torsdags til Tassels hoSKon
gen, ved hoflken Leilighed hatte Muse
stctt forsitrede at Danmatk vilde sorge
for en fyldestgjørende :liept·æfetttttttott
paa Udttillmgen.
Holland.
,,Unge Mands kristelige Forettittgets«
BetdengiKonfetense er samlet i Amster
dum.
Amts.
Gabe :)iegttf.1ld indtraf i Fredagg
over Styx-stehen« of Indien, og Situa
tionen er meget forattdret ti! det be-»
dre. «
— Lampen-n ,,Oceattic« ankommen
til Sau thutcigco fm Kinn meddeley
at Uroligheoeme i norvlige Ititm ordnu
ter. Tier er gjoktAngreb psm Mig
sionghuiene i Camon. Ten s. Juli
blev to merere heut-tm t· Wunsch og
dereg Hooeder sat paa enstuge titzkukk
og Avvatiel for andre·
Rai-aus«
Staren hat gis-et Potittet i Moskva.
hemmelige Ordte ttl at addrioe alle Js
der tm Tisttittet inden to Maanedets
Zoll-L
—- "1’im--s« Korrespondent i St.- Pe
tergborg mer«-steh at vehmdektettede
Kredit i Nutzlnnd paastaar at Posten
ikke er san strt sosn ftentftillet. Rughh
sten er itke san lille at det ssulde være en
Nødoendighev for Keiserens Forbud tnod
.Udforset; Fokbudet actses da ogsaa net
meft som et politist Trask mod Tyskland
og Lstrig.
Frau-ritt
Bttllottiu th- thllen oplysek fom Ne
sultat of en llnveriogelte, at Frankrig
blcoet nobioget ttt at tuototr e«:»«-00,000
Bufhsz Hoche.
—- Ztore Skoobmnde kaser pua Eg
tten omkting Toulon, og stoce Magst-t
af viertifuldt Im er uucretic ern-tagt
Zoldatcme er ude i stort Jlnml sog gw
,ver Grotter for at her-tunc Jlmsstgfnemk
gang. Te, fom hat set Stovbmnduuss
«Ametika, mener bog at den etccftr Man c
at ftandse dem ptm er, at benutz« bin
amerikanske Monde, der beftaat i nt imm
et Mobfyr. Jlden formt-um tu men
fpaafan O
Tysiland.
Vedttæntttngen of enBaad ud fcn Taut
zig dtuknede Hinweian ijttmttten, LE
gen kg to Zomænd fra det tyske Urth
Jstib »,3elter«.
—- Kejfetens Stilling begynder at
· vække qlvorlig Bekymting, heddek det i
let Telegkmn. Der meddeles netnlig, at
da hqn falbt paa Dakket as Stil-et bksd
t
s t1 e r n e n
Print Stuf-J
,.«»--·«! Wolf-Mitl- lecOJrJszM »n«
publikilml nt l« N N sum-iu» N Imqu
«l’lll-’RHIDAY
ins
——- P E T X « Eli « lsd »W· --—
Tinc Nun i-( tlw Neuling H(·mulitmvi
un link-ist« Inmt us Uns-ihn mal one
of Uns las gksnt Isuloliwuinnn in Um
Densisls tun-zutage in Amt-ries.
Museum-in- asstl um«-tut tslrrulslltm which
this Ist-sw- tms sunmms among Uns numerous Nein
tllmnshm tlunuss us Nahm-Im Wyoming nnd Uolc
Hut-i umkr- n n supmuk mlwktisslns macht-III kok
Umsc- wkw mmt In Ins-Ins Unsbk Inn-II rin Imkuko ths
Mut-almosle public-.
muss-at sum-»Nun mmlss known un usmlttsstloa
Atmnssnsc ’l’ ll sc UT A It.
IMN N MMML NIIML
klinkte-J in -r-4III(l-t-l.nss malte-h us ils-« Damieme
Nel» . ji«-J »Mee« April »Ih« ils-NR
han nagte til Kniee-to Miisklei og Inb
bede Jtiiassliillen i llliive. Hund Stil
ling formt-im ist-d hmis new-se, ntiials
inodige Wisniytz hnii lkal tvinges til at
ligge inm liii ilktiii i Singt-n, da den
iiiiiidste Beim-gelte hiitdiei Knie-et i et
liegt-IN iiieii det er ilke iienit iit holde den
iiioliziis Mund i·olig. Andre Medbelels
sei gnni bog nd paa, at bet ikke et- fiia
failigt fiit nich hinn, sont politisle Nag
tefniede iiil give det lldfeeiide iif.
Seoevrltaimtem
tti,tit)() lsHisnbmtbcjdeie i Jerniniiicrs
ne i Attribute, Sind-Blutes, hat« ginit
Enteilt-.
—- Pastor Spnrgeon er iiu koniiiiel
sig siia otdt, at liaii kaii begyiide at sidde
appe.
—- Det oedtmkenbe kau, fiigtige Velr
hat i iilooilig Grad hætiiiiiet Sucht-ko
eriies Udiiikliiig.
—- Bnton Hirsch, den gooniilde Jede,
link beniyndiget den jsdilke Koniiiiisslvti
til iit opkiiibe Land i Argentiiin til et
Belob iii lu,0« 0»()tt0 Pries, til ltolos
nier for de fotvifte nissilke stehet-.
! — Dei Miste iif de iitle Gottfri, iin
Hi koiiiniet under Besteniinetferne of den
zal kllegieriiigen i fldftc Varianten-Matti
ling gjrniiisnifiiite irlke i«iiiidloii, er Lord
Linan Nodfek i Coiinttrerne, Ak
iiiiigh og Dom-i. ntio Fasten hat af
lliitiec en Qoekenskomst med Leiden,
isptgis huilteii deiiiie ei geriet inb paa at
sielge Godseine for en Stint eif Letzt-,
(i00.
Sud-unerle
Eksekutioloiiiiteen tot Jnsnrgeiitrine
iChili hat unstet-i et Maiiiieft, hvoii
Picesideiit ansiiaccdii beltyldes for at
have løjet, da liaii fortalte alle Magtets
Armenkin iit hiin tim- piin sengt eftek
Oiimieiiies lliigtzfkibcs og hiiode fanget
iiogle nf dein Angniiende Valiiiacedas
Absiiinistiatioii sitzt-i Miiiiifestet videre:
,,Tiktiitoien hni forødt di- HEL»,()W,000,
sont den integnnendc Aviiiinisliation
haode efteisliidt i Slntkniiiict. Hai- nd
stedte site,0ttt),l)tttt iSeddelpenge, og
hat et foalaldte Koiigreg hat iietop auto
riierei hiim til at ndftede yderligere
skiz,0(i0,(ioii. Dis-je uhyie Pecigebelsb
hat ikke viere bingte til Bestridelfen af
Kiigsudgift r, ineii ei- lileviie aiivendte
pna Spioiieil og Bist-kletter. thilis
Kredit paa freinniede Markt-hist isit ita
tiiiligt foki et stinkt ved eii snudnn Zinsn
qininsnmadr. Tie Tiiig er foiiiptiie
toi nt Oppositioneii siiarliqt tiin opimet
»in-n somiltede Hinsign feist, iit iiisiie
Lnissststlyikisii iBeiiieqetse; ini det endet,
kii dinkndiqgioie Riæfteriieg Organi
t" , on im- det liebst-, at niiqiilk Ty
s -«—n usm bang eget Gebet. Oeto
løiite ere alle-rede fnldfeitr. Dei staat
blot tilbage, at nngiibe Tyrannen i
haiis egeiiHiilc, og Time-i er da sliiciet.«
Od
1 hvilkeafomhclflAnikeh fom hat hold
sig under en Zsssrig Kontrast-nie es
Efmliguiug og iaa feiges sen og met
hvect sit-, In s have est egks Fortsean
ste. Vol-Uns Cleenie Susp, im bit
j ladet fsse Gang i 1869, et tmap en Mk
I Artikel. De, som bis-get den hver Us
(og betet Nach er Legion) sparek pack
.Tsjet sg Kraftekne og ladet Scheu
udfsre Arbeit-et Alt, huad oi san sige
nl dens Ros, blegnek hen i Juket sam
--se«liguet med den Hxstorie, den selp
hu formtle ou fm per-sehe Neuhei- og
Amme-, decfom -’u er ouqu til at give
Nu en Brot«-. Sind-a Istu Niem- eftet
m. Hoff-g Nu akute Aconng
XIL In gskseg mauqe Eint-limin
» of elektuske Haber-, I bmlfe Ekkctris
sue-I Inan- Ilkollk fptälet Tobbislc sc
m »in-sie onst-mie· alle «Magneuste«,
,«Ftkkss·tm« og Getan-Musik« et st
ske s-Htes«tt.«sinqssr. Somq eftek Dos
bms Stehn-by ie til at uouNavn ekpml
does-s Omilsw nq Neids-c singen Indes
its-des diq as Un l««.ocer, send hss
du tilb »4 k.
f Z.-x-.(5«-gi««-cs.,
I Pyitstsetphiq ps.