Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, July 09, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Bl © n
mu pontiff
imng.
„iag Morgen
rtmiffa.
UDGIVER.
HI f a a r :
Uanaba. .$1.50
.0 40
fetfomt)dft 0tfb
.$2.00
alfubbo.S.
Registered” Brev
ostal Note". "Pos
0 'or Pengeforsen
Gebyr kun 8 Ct*.
■s
b««tt«.
—
■TOST- oi JERNBANE-LISTEI
9_ a Dannebrog ►—
I Union Pacific Jembane,
9, ..it,nar tra Dannebrog;
Code og Paaaagertog, g.SJO Eftrm.
:^Blr 7.10
I —«St Haul *—
I Union Pacific Jembane,
■ To(1,.„o afgaar fra St. 1 *»'•!•
iiiNNEBKOti. BOKLUS og 1,0VI' < ITY
9 ‘H7‘ uoila og Paaaagertog 0 90 Aftei,
■ Til GRAND ISLAND;
9S(; s; (Joda og Paaaagdrtog, g.80 Eftr.
■ Kir,A. SCOTIA, NORTH LOCI' og ORD:
■ v, Kf, (ioda og Paaaagertog. S.05 Form.
§| ' ir Alle Tug medtager Peaaagerer.
9 Burlington i Missouri Hifer Jembane,
JB Togene afgaar fra St. Paul •
■it- reraontog. #.39 Form. ; Godatog. 3-90 Eftm.
_ r, dl Eftm,;-P4.4B
■ Alle Tog medtager Papaagerer.
9 MARKEDS-TIDENDE.
9 J,0 Of gnnliHfliflftt »fl bf»R« flilbtt.
■ dbicago, b. 6. 3ul’
9 r-rtbe. .Hontant, 935 ; ilufluil, 99}; ©ep
^Ember, 91*.
■ ffiais. Hontant, 5G8; Jluguft 534 ; £fP
^Enibcr, 51*.
9{laotf. Hontant, 34* ; Huqnlt, 30* ; ©ep
9rmbet 39*.
9 iKufl, 76. 3*08, r,°- ^rftp, $1.05*.
I Cma^a, b. 6. ^ul'
9 ©otter Hreaturer (loebenbe. Hper,
9i.2‘„<t2.60; ©toifers og Ateberd, $2.00(rf
9 ©mnemarfebet afoot meb Ijpiere '^rijer.
9rrtn rangere ntellem $4.35 og $4.57* meb
9t48 jom OMcnncmjuttdprid. Vrgljt, $4 3a
^Kr4.50; .ocaon, $4,45t«4 57* ; 'JJitveb. $5.45
94.50.
E lamtebrog, b. 8. Juti.
9 £webe 60 (Sts.
■ >;aure 25 Ots.
I ©bin $3.50@3.65.
■ jtfg 12* Otd. ©mpr lOf'td.
VrtiiDcl*: JiDcnOf.
Silting er afbamgig at .t>0ftcn. let erber:
(eraj ttor i!tgtigbeb, at .p0ttubugterite liar
mcng Bittet jaa ensartet diet gjennemgfla
nice tiltrebsuiUenbe paa beittte Itb at Ilaret.
jom be er nu. 3 attbre ^tenteenbe ere be
llmtnbelige Ubfigter iffe piberere forffiel
fae fra buab be plejer at pare.
S'ojton er Cmjcrtningen t 2.lot0i jlpiet
“i.^uoer er lettere, Ipmmer patlenbc oglllb
' ftob (Mterjpprgjel.
Remit alier og Xobaf er jlaebcttbe t Xi t) 11 a -
kelpbta, og et tpoenbe 'IWarfeb for Ulb be=
jjunjtiger Rjpberne. 3 Buffalo er UJfanu=
fafluroare: og ©fotpiSjonetningcn aftto
"of for Jlarbtiben, og i (sieoelanb er faaoel
btOle (Jtrene jom (MrocerteS t junb lilftanb,
®8 ^iterjpprgSjlen paa fabnferet 3{tl* (r
job.
"bteagos jnpcbettlj0r|el er fem (Mange faa
far lorn i gjor, £Uf0rtlen af Ulb og £uber
rraften bobbel jaa ftor og en iilgattg oifer
fa > Smpt sg HJfel; men en 'Jfebgattg inbtil
false i flagtet R'j0b og Dlait og nogen
itorminbffelje i SHug og ^taore.
Rulprijerne *er ffruet libt i Xfejret af be
ttorte Xnjtsbrugere, men be ubenforftaaenbe
'"mbeejere bar enbnu iffe gjort nogen ^SriS'
fotanbring.
fangemarfebet er i bet bele taget libt fnap
Sere enb bet bar perret en lib, ifoererbette
■itTibet i gjfieri eg i ©pben.
^luteritas .^onfcauler"
uj|ommer l)oer jJlnaneb port ^stprog og
ffter fun 50 (ieuts for Jlaret. I)ette
frar til ftormaal ot fprebe Jftjenb?
*il Sitrfrttaolcn faalebes ot ben blu
1-Len fotnoieliq og en oigtig 3n^lg3<g:
Wbej Sj?pen og paa ftarnten.
,,’lmtrifag ^onfeaoler" fenbes til et=
^oert fom ^Ift ^Tfltjus.
fireoe bebesabreSferebe faalebes:
■ »2lmerifas ^snfeooler",
Waite Votffti,
©tftSBrond,, Cebar 60., 3oroa.
Note Blank*,
,f,k» fn
wtri^tofutiwMa ma nbi«ri| t
*tt« Vartwt low t«MB OttSetnplflter
3 n M a it D ( t .
Ten 3afot> 'Stiflfprarttcr, fom
mqrbebe en ©fjoge i ©aft SJtioer J'lotel,
'Jteiu $orf, fr nf 3ui^en funbet ffylbig
i 2ben .UlasfeS Utorb.
tVolfrto iWrrti. ©(^airman Iau =
beneif af Rational Jtomiteen Ijar ftmf
TiUib til '4Bartieto Ubfigter for ben fom
menbe jtompagne. J^an rejfer nu til
fientuefg for at organif'-re ben ©tat, og
Of)io, Utisfisfippi, 3Jiinnefota og .joioa
oil berefter blioe befegt. fiampagnen
oil brioeS paa en I;elt forffjellig Utaabe,
fra l;oab ber er alminbelig Srug IjoS be
anbre ^-Partier.
Wretoljuppcr ftanfe ft 3etn»
brtUftOtf. ftorleben Uat bleo Uasfa:
gertoget paa Dtocf 3slanb'33anen ftanfet
af ©rceslfopper inbe i ©olerabo, 50 Util
oejt for jtanfaSsfJinjen. Te talrige^"5
fetter bebirffebe ©finnerne paa en fern
Util lang ©trcefning, og i'ofomotioets
Jijul fnurrebe runbt paa en afmagtig
Utaabe. Tisfe ©rcesljopper oar ubru
get i Vobet af be fibfte jjorten Tage, og
oar enbnu iffe flgoefmbige, men oar faa
tpffe pna ^orben Segue, at be
beboeffebe ©finnerne.
(&ift mtb fn Jnbianfr. Ueto
$orf, ben 29be 3un*- Utifs Blaine
©oobale, en bcfjcnbt Tigteriube, ergte;
oiebeS fjer i UtibbagS til Dr. ©ffarles
Sleranber ©aftman, UegjeringenS I'cege
oeb U>nt 9tibge ?lgenturer i Tafota.
Utifs ©oobale er ategiuingS^nfpeftor
for ^nbinnerffolerne i 9torb'- og ©^b=
Tafota. Dr. ©aftman er en ^nbianer
af ©iour ©batnmen, ©rabuent fra Se=
loit og Tartmoutl) Colleges. £>an |tube=
rebe Utebicin i Softon.
ftorf). ©l)fa*fmr $arB*lct)
i Ub'lnbelplfia, ber Ijar fat $220,000 af
SpeiiS Utibler ooer ©tpr oeb Sorcfpil,
fif fin Tom fibfte Uge. Ten lob paa
femten ilarS lugt^uSftraf faint Sober
til ct Selob af belt ©um, fjan felo oeb;
fienote at bane bebragetStfeit for: $220, *
000. IC-isfe '4?enge fommerljaiis Sonbss
nicenb til at betale, berfom Uetten faat
fin ©ang fom tiltceuft. Touuneren
Ijolbt en tjaarb lale for ?lnflagebe, Ijoein
Ijan betpbebe, at IfanS Srpbe iffe oar
noget bebre enb bet pure IijBeri, f)oor=
meget enb benne fogte at unbffglbe fig
meb, at bet oar miSlpffebe jJorretningSs
fpefulationer. _
tfigtitrc ©ft*. ©eorge vippcrt
bebber enfUlanb, fom i grcbagS fpobfere^
be inb i Selleoue £ofpital i 9ieio ^)orf
Sp eg fagbe, at ban pnffcbe at bitoe bes
ba blet for ©igt. ©purgt om, b°°rban
f)aobe ben, foarebe bon, at ba" ba»be
ben i afle tre Sen. ©n af i'crgerne fmU
lebe miStroiff, me- en Unberfpgelfe ois
fte, at bon baobe et trebje Sen frpUet op
unber fit Jraffeffjpb. £ans oenftre Sen
er fom anbre 3JteiinefferS, men paa ben
bojre ©ibe bar ban to, ber er lige lattge,
nten bet erte er foagt og fpiteS at ocrre
ointrent faa beu|igt9tiia:<S|igt fom etfeinte
£jul paa en Sogn. ®et ene af be to
bojre Sen bar fun totem, men til©jens
gjcelb b°r bet aubet fef<5.
efiet ft* ©torf&itt&el
Otifel ©am er atter paa ^agt efter et
af be fjcempem*Sfige Sebragenjt'omplot*
ter, ber gfpr ©roSferersgorretnitig i
©iHlibel ooer tyU i^anbet, fjoorfombelft
ber finbes ©obtroenbe til at bibe paa
tfrogen. ®et er et ©Ug3 i'ioSforftf*
riiigsfclffab eller ©parefaSfe, ber benne
©atig brugesi fom Sfiibbel til Sibrag.
£ooebmanben, en oi« 9fetoefle t Sb'l«'
belpbia, er ailerebe arrefteret, oggor.©ta»
terS fUiarfbafler er paa Ubfig efter bans
fDlebffplbige, b»oriblanbt ber ffal finbes
en ®el wprominente“ ©erfotter. Sinftals
ten ffal boot tiloenbt fig et rent Sptle i
£obet af en 2Jlaaneb«tib p«a $100,000
fra 14,000 Dfre i 9lp:©nglanb og be
mellemfte ©tater. ©fter ©tgenbe ffal
fRegjeringen boor £»9 Paa Ptrt 4“*)rc
©oinbelfelffober, ber b«r fine £ooeWp«*
terer i DM
&aillltb<l( £amlin, fontfungeres
be fom 'Bice fjvafibent 1801--o.r> tnebrus
Lincoln onr SUroefibent, babe ben 4be,)|uli
plubfelig i fit ^jetn i SBattgor, SPlniue,
i fit 82be War. £iamlin oar oprinbelig
Temofrat, men bans SpartiS ftorbolb
til ©laoerilppigemaulet brco bam ooer i
,’tiepublifanernes Staffer.
SJMaittc t'«rfl*n fig pan To
Of«. SWebbelelfer om SJlaines «£>el*
breb bar caret fan mobftribenbe, at $11=
blifunt oel jnart bar tabt enboer 3ntfs
resfe berfor. 9Jlen bet fremgaar nu
temmelig umisfjenbeligt, at SPlr. SBlaine
oirfelig beftnber fig i en farlig Tilftanb
og at Potgerne bflr opgioet bom. ftpr
ban forlofe SIBafbington og rejfte ub til
SBar J^arbor ffreo ban fin Stefignation
fom ©tatsminifter, og fagbe at ban
baobe gjort fin fibfte officielle ^anbling.
spraefibeuten bar naturligois iffe enbnu
gobfjenbt Slefignationen, tren ben ligger
boS bam. tet er Stgrefpgboin, ©laine
liber af; i ben fibfte Tib bar ban tabt
ftarft pan £uifommelfen, noget ber ipber
paa, at ©pgbotninen er i fin fibfte @tas
bier.
Te 44 ©ticrner ten 4be ^uli
ffete ber eii np Omfalfatring meb oort
©tjernebanner. f}orreften bar bet gaaet
tibt paa i ben fenere Tib. ftpr ben 4be
3uli i ftjor inbebolbt ^laget fun 08
©tjerner; men bn Storb- og ©pb^tata
ta, 'Uiontann, ©afbington og^babooar
optagne i Unionett, beifte man fttag ^>cn
4be Jluli i iljor, ber inbebolbt 0 Staffer
©tjerner, meb 8 ©tjerner i ben ooerfie
Staffe og 7 i Ijoer af be porige 5 Staffer,
ten 4be $uli i Slat' bleo ber fojet en up
©tjerne til for ©printings oebfonimenbe,
fom er optaget i ©tjerneforbunbet i Wa^
rets S'pb. Tenne ©tjerne er nu inbfat
i neberfte Staffe, faalebeS at ber nu er 4
Staffer meb7®tjerner i boer, og 2—ben
poerfte ogben neberrt ■ —meb 8 i boer. tet
tager fig faalebeSub:
*#** * * * *
****** *
*******
*******
* * * * * * *
********
©tonopolifterue* ©faffpil.
©tanbarb OiU ©Jonopolet, bet oamppr
lignenbe Uljpre, ber bar fuget ©oeringen
ub af faa mange foagere fionfurrenter
beri Smerifa, oingaap nu meb ffunile
fftanfer mob ben tpffe Oljeinbufiri, og
bet bebber,at felo be tnargtige©eitgejpber—
fRotbfcbilberne—bar beggnbt at ffjcrloe
for bet, ber truer bem. ©tanbarb brfr
allerebe opflugt able XpfflanbP ftore^m;
portpr:gtrntaei, og bet er belt alntiitbe=
lige tro, at bette umattelige ©elffab nu
oil rette fin ©olb mob ©ropfererne og
beroeb fda Control af feloe Detajlbanbe
len ooer ^ele Tpfflanb. ©tljoert ©fribt,
fom ber tagePaf bet anterifanffeiDlonopol
for at ftfre betP ^obfeefte i Tpfflattb gjp^
reP i en faa twje Ooerenefiemmelfe meb
i'oDen, at bet er oanffeligt at heggeJ^iit;
bring for betP ftremgang i ©ejen. ©rce=
ftbenten for bet tpffe ©etroleumPfelffab i
£janooer ubtaler fom fin ©Jetting, a»bele
ben tpffe Oljeinbttfiri oil falbe i $a\v
berne paa ©tanbarb faa fiurtig llnber
baitblingerne meb BJotbfdjilberite blioe
tilcnbebragte. Det banooeranffe ©el
ffab ejer nogle faa Oljebrpnbe i (SlfaP
ogber er nogle ininbre ©rpitbe i ©alici*
en, men ©robuftionen er faa liHe, at
ben blot fpitler en un'-erorbuet SRolle i
gorfpningen af bet tqffe ©Jarfeb.
itt utarrcligt ftaenemtn er ben
faafalbte „tprre ©p" i Ipboeftlige ?lrijo=
na. T)enue tprre ©p er et flort ©afln
mibt i (Drfeuen, ber 9l«f opfplbeP
af ©anb og blioer til ett oirfeltg©p naar
©anbftanben t ^olorabosjloben ^arnaa:
tt en otP £pjbe. ®et moerfelige »eb Sa=
gen er, at bet iffe er muligt at p*bage,
boorfra ©anbet fommer, men ©agfpa
bige er enige am, at lilftrpmningen npb«
oenbigoiP maa oorre fra Solarabasgloben
gjennein en ffjitlt unberjorbiff Uanal.
©anbet toner i ©eglen bort efler £)aan*
ben fom bet gliber mob ©arets ©luttting
og ©anbftanben i globen ftjttfer. biofe
£)agc er ‘^cvnomenet alter fremfotitniet,
men bet fpneo at ffulie blioe efler en ftpr*
re ©Zaaleftof enbellerb. '©anbet bebtrf;
ret nu et ©real, ber er treoioe ©Zil langt
og tolo ©Zil brebt, og en ftirrf ©ittb fra
©tjboeft brro i £orObng« '©anbet op iittob
©outwent ©acific;©aneu3 ©por og tru
ebe meb at ubnfbe bet ©aubftjlb, ber ttb;
gjot ©anelejet. '©anbet oar faa opljebet
af iprfeiifanbet, at ©rbejberne iffe fttnbe
opbolbe fig i bet. 3n*><a»(r"f fr 1,u'9ct
fotffnrffebe, forbi en ©iebicinmnnb Ijao;
be fortalt, at ber ben fjerbe ^ttli ffttlbe
fotitme en ©tjnbflob, font oilbe ubnjbbe
alle be Ijoibe og be baarlige ^nbianere.
Oe frabfe affteb til ©jergene bet bebfte
be formaar.
©trPct f)Uor «oluml>tto Ian*
PcPc. ©out et intereesfant ircefi ftor;
binbelfe meb ben foreftaaenbe ©erbenS*
ubftifling i l^ljicago, ber jo ogfaa er an*
lagt paa et otm jfire^unbrebeaarS^eften
for ©merifab Opbngelfe af (SolunibiiS,
Ijar ©labet Herald i (ftjieago affenbt en
(Sfspebition til '©eftinbien for at opfoge
bet ©teb, ^oor ben ftore Opbager forft
fntte fjoben paa ben tttje ©erbens (Mrunb
og anbringe et ©Ztttbeennrrfe betpaa.
Dette er nu gjort. C^n itojagtig ©am*
ntenligning nteUem (Solumbtts’ ©ejfetto;
teringer og Om 2Batlingo Ijele Ron tour
og Jornt Difer, at benite oar bet ©an
©nloabor, Ijoorpnn (Soluntb t$ forfte
(Mnttg lanbebe. Oen 15be ^uni opforte
(Sfopebitione i bet ntebbragte ©Zonument
pan bet utaleriffe^orbjerg, ber banner ben
fijbli'e Rijft af OisScooerp ©atj, fun et
©ar ijunbrebe »$orb fra ben ©attbreole,
pan boilfett (SoluittbuO lanbebe. J ©Zitt*
beftelteuO ©unb bleo Der neolngt (*f8*
entplarer af be flefte lebettbe ©oifer i be
,^or. ©taler faint ©ortrirtter af biofeo
©ebaftorer; bet blioer faalebes naermeft j
et Offer fra ©merifao ^ournalifter til
©Zinbe om ben ftore Opbager.
(*u af Df ftrarffcliflc ^ernba
itrulllffrr, ber er bleoue faa alminbes
lige f)er i i'anbet og fom t be flefte tils
foelbe ffgibes friminel Sfjobesloefyeb,
fanbt i jrebagS ©torgen tiblig Steb pan
Ditto ?)orf, ©eniifpluania & Of)ios©anen
oeb fRaoenna Station i Ohio. ©asfa*
gertoget Ijolbt paa £>ooebfporet, tyoor
man oar i jtrrb nteb at frfSe noget oeb
ben ene ©ogn, ber oar i Uorben. Xoget
oar forftnfet en ^alo Sues ©iinuter, og
uagtet ©erfonalet oibfte at et (jurtiggaas
enbe ©obstog fulgte efter, oar ber bog
ingen, fom anfaa bet for Umagen oatb
at lobe op paa ben bagoeb liggeitbe ©affe
og gioe Signal ttl at ftanfc bet. ©aaen
©ang ftgrtebe bet tunge ©obstog neb af
Sfraaningen og flog inb i ©asfagertos
gets to bagefte Sooeoogne, ber oar fplbt
meb fooenbe ©ienneffer. tfn Sties brtrbs
te og ligefaa mange ^aarbt lemlceftebe
©ienneffer bleo trufne frem af ©raget,
ber fnart til pberltgete jorogelfe af
DtcebSlen fnart ftob i i'ps i'ue. Xe fie*
fte af be forulpffebe oar ©lasarbejbere
fra jinblap; Dljio, fotn ffulbe ub paaen
4beviuli-llbflugt. ©eneral ©tiles befanbt
ftg ogfaa paa bet ffjirbiiefoangre Xog,
men flap belbigois uben Sfabe. Som
en ©tcrrfeligbeb fremfjtroes bet, at iffe
en enefie af XogperfonaUt fif faa meget
fom en SHift i bett frpgtelige Slagteri.
iSfter Sigenbe e; bet ©teningen at unbers
faffe Sagen en ffarp Unberfogelfe.
— ©n anben ©tasfeulgtfe nibtraf 4be
^uli paa Ranaofya A ©<id)igan ©anen
8 ©til ubenfor Qf)arlefion, 5B ©a. Spos
ret er lagt paa et 35 job Ijoit Xrotoatrf,
fom i i'obet af Diatten fjaobt famget 3lb
formobenl g fra et forbigaaenbe Xog.
Unbertpmret oar til Xels branbt, faales
beg at Sfroget oar bleoet betqbelig
foaffet. Xog flap i!ofomotio og ©ago*
geoogn ooer, men be to ©asfaferoogne,
fotn oar fplbte inbtil Xrangfel af glabe
ji«be$3uli'Xurijier, ftyrtebe igjennem. j
Utaficn iffe en enefte «f be mange ©tens.
neffer unbgif Sfube, og be flefte Ruirftel* I
fer er Ijaurbe. De brabteg kintal ev
15, og 58 bleo faaret.
VOftbftclutliflfr. ^ ftanfal
er 'JHnterboeben paa bet namnefte boftet.
ttrealet oar 3,472,388 '.UfreB, 'ilffaft;
ningen er gfennemfuitlig 15 DufbelB pr.
'tlfre, ellev et fainlet llDbglte paa 62,:
086,790 SUufbel. Dnarbceben oil gbe
2,222,176 mere, Ijoilfet briuger.Rnnfao’
^uiebeboit op til oner 54 millioner IBuflj.
De oeboarenbe iRegne bar rebuferet Dtaj:
fena iilftnnb til 80 iflointB.
Dt i 8 f o u v i — temperaturen og
Solffin bar ooeret normal; Degnfalb
ncermeft normalt. 'Dteb Unbtagelfe af
norboeftlige Del af Stolen er al .fioeoeu
i SfoT. llbbpttet blioer ftorre enb oen.
tet for nogle Uger tilbage. Jjmoreba
ften er begpnbt og benB Ronlilet blioer
gob. Dtajfen fullioercB fna burtigt
'ilrbejbet fan nbfoveg. jfarffner og
SBirrfrugt oil gioe en rig 'tlffaftning.
3t ebr a f f a — Den forlobne Uge bar
oatret oarm og folrig meb tun libenfRegn,
og bflr i bet tytlt taget oa-ret fntvbeleg
forbelagtig for itlfgroben. iemperalu:
rcn (jar caret normal, men ©olffin ooer
bet gjennemfnitlige. Dteb Unbtagelfe
af en ftaerf SRegnftorm, font traf ooei
.Hearneg Cfountp ben 2beu juli, bar
ijtegnfalbel onerel libt viler inlet. £ta:
ben fra be ftarfe fJtegne og Ooetfooui:
melfer fib fie Uge oifer fig nt mere for:
Ijilbsoig liben, og bar iffe gjort uogen
nloorlig Sfabe pan Jpoltubfigtcrne. Dtaj;
fen, ber naturligoig enbnu er betybclig
tilbage, bnr bog gjort (tore jHemffribt i
ben forlobne Uge, bn ber bar oatret bebre;
f'ejligbeb til at bearbt|be oen, og ben
figeg gjennemgaaeiibe at care meie fril
for llfrubt eno tibligere. fylere ©teber |
i fpblige Del af Staten er Rultioerin
gen fnlbfort for i 3lnr. Smaafabeu lo; |
oer frembeleB et ufcrboanligt ftort Ub;
bptte, og ber er tffe ffet oibere fabe
oeb :Ruft ell er 1'ejring. 3tug- og £mebe:
boften er begpitot i Den fyDIige i el af
Staten.
2B i 8 c o n f i n — DteD Unbtagelfe af
be pniige, mibterlte og norboftlige (foum
tier, er ber iubtraabt en afgjort Aorbes
bring paa al 31fgroDen, ibet Hjirrnen
frjlber fig gobt ub, Dtajg og Rottofler
gaar gobt iremab og (^rasgangene itaar
frobigt. Ugen bar caret rigtig b'lbig
for Sniaafceben, bet f|Olige canoe U*jr
car juft i)oab ber manglebe. Dtajfen
mangier ganffe oift Sol oglOarme for at
fore ben igiennem, men enbnu btbttl bar
ben bolbt fig forbolD&ois cel.
11 b l q n b f t.
■ ' ■■■
Xatimarf
£en banfle tftegjering bar b^1 °9
bent rnobfat fig Mnrnfanernes ©lan om
en alminbelig Uboanbring fra 3$lanb
til Mafia. iKegjfringen er nemlig otter;
beaut ont, at, berfom ©efolfningen forft
cn (Mang for oUe tr uooanbret, blioer
bet en ren Umuhgbfb at erftatte ben
igjeit. ^elano Dtlbe t fan $alb fomme
til at fpille famnte Jfolle join (Mronlanb,
b. d. f. fun bitoe en ^tanbeleftation i bet
bo]f iJiorb
— 3lppelretten i Jtjobenbapn ftabfct;
ftebe ben 29be ^\uni lobsbommen ooer
©arbefabnfant ©bilipfen, ber font be;
fjenbt mprbebe Jtontorbub JJieper.
Ztorbritannien.
®en fjerbe 3ul* oar en ftor Tag for
Mongeligbeben t (fnglanb. Vine fra
Tronningen, ©rtnfcn af ii- a I c 6 og all;
be ftore £iertuger og neb til f^reoer og
©aroner oar be paa ©enene fra ben tib;
lige 'JJicrgenftunb for at tage tmob ben
tpffe #rjfer, ber fom t ©efog bos fin
©ebftemober. ©a ben fejferltge ^agt
,^obenjoUern‘' lob inb i ^larnen, bleo
ben af be engelffe ^rtgsffibe ^ilfet meb
oreboocnbe Jtanonfalut. ,£)tlc Iroppen
togebe ba til 2Binbfor, ber i Unlrbningen
oar ubfmpffet paa ben meft intponerenbe
ajlaabe. «£>en paa 'I>agrii bolbt Jteiff;
ren en ^aloofficirl deception, boori (n
Stiernen
t Th« tsntr. »
’Jheml I'nliticitl Week!tt Journal
hil»lim1 i«'< 1 at Da n n l inn Hi, N kii.every
TIIDRSDA V
IIY
EE TEE E H Ji EE UN
I'llK Si aii is the leading Seatidinavi
an paper ’vest of Omaha and one
of the lai gent publications in the
Danish language in America.
The* extenalve mill general circulation whltfb
hi* paper Iimp attained among the numeroua Sean
linavian llomea of Nebraska, Wyoming ami t'olo
ado niakea It a attperlor advertlalng medium for
hope who want to bring their biiait eap before the
icamllnavlan public.
tatcaof advertlalug made known on application
Addreaa: TilK HT AH,
DANNKHKOO, NFBK.
K.ntered hh »n omi t Ian*, matter, ni the Dannchrof
'lehr , po»t*ofllc«, Aprd uth, 1888.
Utirngbe Siotabililctcr tog Xel. Xett
igirt 'fUebfe er eUeoilb nf (Mlarbe ooer
llejfrrbefpget i (*nglnnb, og boirlev meb
Ipnligt Helbrbog mb be Rarofterturf,
fom be to Stationer Ijnr til 'i\trllrtf. Xe
beffrioer Winbct mellrm XlMlljolm og flic*
tot in fom en Sainmenfomll mellrm
£>ooebernc for be to utefi frebelffntbe
Jintioncr i Outropn.
— l^t fprfteligt ©rpilup, fom oocroa*
rcbee af ben luife Jtejfer og fjiie bet en*
gelffc Rongeljufi, frnbt i WnnbngflSleb
i Vonbon. Xet our tlnnfcsfe Votlife nj
Slesnig $olftcite $01 marling met sJlrin8
Jlribert nf SI it bait. (lerrinouirn libiot*
tee nf Skrfebiffoppett of (Snit letburt).
— JBillinm .firmi) (Mlabftone, trlbfle
Son af ben bnomte Slatsmanb, bpbe i
Vorbnge i fit J.ijein t Vonbon liter en
mislgffif Operation onr foretngit paa
bum for nt fjerne en Hplb i ^rjernen.
.(inns filter, font feio er inegel fong, log
fig Ijane Xob migit nur,
3,500 Slrbejbere t 3**''iiuarfrrue
oeb (£lpoe Ijnr gjort Sltejfe forbi ftax
brifeberrerne bar foretngel en Siebfivt*
tilli af Vonitingerite.
SI urge
iir.i .Hriftionin lelegrafrree ben fjerbe
jut , nt Juiiil Sarfonen tut er i fulb
glor, og pan (Muben Ijoree it funbt ©a<
bet nf OnigeHr, Jpff, ftranff, x\talirnff
og niibn Sprog. iblunbt be iipere an*
tomne finbee it Sellfnb pan 14 nmiri*
fnnffe Xnmer fra ©ofton. 'Xe er a lie
gamle grottier, men be jpnes at npbe
Vioet fom Den fprige UngBom. ^erfro
rejfer be til ibergen ogXronbbjem, boor*
fra Bet er Weningeit nt tnge en Xnmper
til Jiorb .Hap og Ifne WitmatSfolen. Xe
ngter ogfna nt befoge Stnfl)olm og Hjo*
benb'ioit Senotor WrWillnn meb )fa*
untie fin Xetrnit og Seuntor JiMtfl)burne
imt. )\amil|e opljolBt |ig fipjte Ugc t Hri*
ftiania. Xuriftetnee Slntnl fliger met
bunt Slur, og nt)i .l.ioteller opioteo a lie
Suber. Xet tipefle og finefte er i Hri*
ftiunta ; Bet ()•’> foftet omltent en million
,Rentier.
HljfUitli.
500 SlrbejBere er nftfebiget i ifiiffelfa*
brtfen i Erfurt.
— (Sti orfanagtij Storm lebfaget af
Xorben, JTiagl og rliegtt pneferebi ooer
en ttorre Hart af Xpfflattb forrige One*
Page 'Jiat, og gjorbe umaobelig Sfube
paa i^jenbom og foraarfngebe Jab af
Wenneffelio i 'Huernc Sntbteloit oeb
XuefilBorf, og Stabe op Sitiurb. Haa
(Sretclb (fgnen t bet ibinffe Hroifen er
ber fuuben tret ten Wenneffetig nnber
fHutrrtue af bercs Jpuje. 3 ©runeroief
optin te Uofjrft fom en (Spflonr, og
om 1 igrnrn unr (Mabtrnr opiplbti meb
ihug. fpufe bleo fenberjlaaebe og an*
bre flemt beffubigeoe, og mange (Mater
foroanblebee til Rioter.
3 Omegnen af Sprnotau bleo Hornet
flaaet neb of $agl.
— Hi)|eren bar ttlffieoet Xiteftpr
Siiefen af Hamburg Jlntericau i^aefet*
Selffnb meb ^lenfpii til ^ornpelfen af
Xriebunbet: „3f9 fr > @tanb til at
mebbcle Xem ben gltrbelige Siubeb, at
Xriebunbet bleo i (Maar (i^rebage) Slftcg
fornpet f r en pberligcrr Jermin af fete
Slar. greben er altfaa ftfret for en
long Jib." Sipbeben bleo moBtngen meb
ftor ©egejftring i Jfinmborg.
ftraitfrifl
Vanbebuen Jinoetto t Xepnrteinentet
iiautee Slip* ei fulPftanbigt mbbnrnbt.
„Xr Jluguti .Hooine Jnamborger
Xraaber er en fait 'Hare i min Hutif;
be icrlgee beBre enb nngen anben Sam*
menfatning." (M. Ji. Sprecfelmrprr,
Vnngee Store, 'Ji*ie.
KURIKO!
(£f)riftinn 2*rfnffn, reft for Daunts
brog, tr (Sgiitue auioriftrfbt Ngtnt
for Dr. Dtttr ^abtnepa .Hurifo, og
bolbtr ftabig Cplag af 'IRtbicintu.
Dane calgemnnb t Dannrbrog tr SNa9s
inufl f^bbtfon, fom Iigtltbr9 b<>* Ops
lag.