Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, July 02, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t, 1· e r n e n «
»F s« »ch)l1cvskuul poliufk
«-,«-'.s.«1:«1s11)(s!1131k1.
.s- ishsr TssleIJLZ Murgssh
mutet-rog- chtastq. F
i
1
H l·.l;l’-!9..s()X. l"l)(;lx"l«jlc.’
«--———
:::-««:11«:s«LT1Hnnt
’"’.’H
HWU oa («am1da. Ah Ins
f «.«-I«
k· » . ....... . tun
— .k- grau nq Miltuiomhcln Ztcdl
»F ............ sit-Um
-s.::s: :s n Hin-Wes sonfudcww
i
, .»»» y» ’—v Minim- i "lcu:i.-«!« rui« lckui
H » s» Hut. s" tsHar "l’-I-M! Nun-« «I«(«-4
.«;,7 )»;ls.-—hs Nitsch-! sitt Neugesaner
...k«n««H-·1kkcrl. Hei-Jn- knn H rui«
-«:: .’ls-1---:ssr·
eisernen,
Rustiiktk
Tonart-rog
«
smachwnmkhlswsls
( Un n nsOb pog »
Man Pech Tendenz
ums-- akumu jrn l)itnn(-.hr«s1;
-.»!- (-(.- k’-««s-«ugsl«l(s;!. 2.21I8»rm«
TM
4 s t. P a u l I- —
Unten Pisist- Mbauh
«·»-iu- ntuxsxsr ins Bl. Ihn-L
QNNHH((«« lGHkLlR ni: l«(ll"l’ (·I’l’j’·
v--» 1;·.(1.- up PUIMLUUUL thij Astssn
TII HRAND ist-AND:
» umh- --«,- l'«»-iip,«(iktnz:. LIW bitt
HJLA N »'1«IA. NUlchl l«()l"l’ ukz Ulcl):
.k« »Hm· -k-l«mipn1:(-r(««g« h.»5k’»nn.
IX Alks T ;- nnsiltgxxesr Fuss-agent
sunxtou I Rxssoun Mr IMM.
Zwmsnts ..luuku« frei SI» Paul:
's----«k«s--»-! Hist-; l-«mi.: Hoch-loc, LIA- Ehr-L
’ II Hinl» —-- 12.(.’) —
Uf Mi- Tok- mujmszsr Passagcsresr
MARX lil)8·«l"ll)liM)E.
« vc vaaliveliqm is bebst- Amt-.
(T!)1kago,d.29»«unn.
.«s -ntc1nt, 90iz; Auguh ST: Sep,
. -«-.. !
«1;«:- s..«nmnt, 5L3jx2111911f1.5()-Z. Scp !
h WH
smkx s .mmm, IN; :)1ugusi,399: Zep«
t! III
Tes. hig, W Hørsra s! W.
.; U
Tmaha, d. L. . JXunL
. :-.:1r«:nkcdc1 atnvt paa godz Clagu
p. utk aksdu roligt og morandrst. Hm
stspcswsxsux Jsøer,sl.2.«pi»a—13,75:Lwckcrk
oski kxiuugzxmu
ixxumcshdct jlunedr I NO Listen-. Ler
:.:::«xk:»bs nullcm »Hin og Axt-T mirs
L'««s.s1.« s»1r1111c211s11i15pr19.
Tonnenon d. J. Juli
Handels-Tidcn0e.
.-. u m ? Jujamlsc as roteg Lmjcctmnx
« s:andc!-3hedie. lshjcago SI. Hokus
.'.a;11 np Tnmha er de nieste«:1crde1·
: wadete-: i llgeng Lob hat ragst et Lo
M Mr es det navnltg Jexnvarey Juck
«’s(ogoars3r Som, Jermraad og msje
MS Munmatkurvarer, der xøbct Vlrknins
ZU at en stigende Efterspsrgjei. Andre
Mr cr Zlaphed og Slyjhr.d Uemtxcrdende
lebende Oandelsbmucheh særltg i Bos
Jdrw WILL PhilOelphja, Balximore,
11 Orkan-T Metaphis sg Sau Fraactscm
« Wdhge Jemovne et kommen .i Mkam
kxvuket har.1rykket Pnjemk paa Raajem
W- Tommetlaget hat en Lendenstil
Wehe vkd alle(5e1met, og Pxisetut ere
AUE- Produkwtiset er giesnemsnätlig -
W undtagen for Karmka Ell FleM :
Amxorm hat anrcteet megeu Stadeovet de !
W Itltgc Stater J Syden hat Regwne
lM SODl Pan Wär-den. Gumuu et htjt
WI er Zukch og Kasse tkuex med at
UT bltve der hats Beter-ungem- pm
Mk Wksshsst i Brasiljen bekrwsur fig
Wahn et fede- qude how-, ums andxt (
Wsamt va lauert-i PMB Kreaturex
WT l 51.:«outå paa store Seudmger
«- ’- Entlfagtkuy er Kreatur-c og Dom
s Ums- smaa Seitdmgrn
NO «»"1uld er endnu nfomndtet t LUS
ss WI- opmunlrcude udeulandike Lett
spukt-. md ck nu kletme . L hlo W
- Ml monu endog al»(lk1spplgl«sog
·I-.s1! M m ncd ad posdcpnfeme ec« un
M TW Jst m de- g tnsuge spshøsludssgckek
1111memgtelfm lldlandet ogmmdre
«-' dann-! Im hiemme iunis netwa M
« « ( a1.o:nta ck Mattedet nu findt as
W ovcdk og udfstsleu fra Soll
’:««"-S o u nasfzen totalt iudstület
4— Juli-Tatster.
com sqdkmnllg v11 Union Baum-Bauen
« BlUmek meuem use Statjoner og Na
mia Ulkelt Latst for Rundrejiew Hen
115 um nl nng for nasrmere Beungclscn
A. (Iatljon,
U- P. Agcnt, Tannebrog.
—
Uote sinnst-,
dum. tm Ohio-L Lsnstkidlisskscscl
mutet-US- Tookummur paa til-feig i
fklktc IIIM h- W Encmpspkn
Wie-so III-.
.
sjtc Vorgang.
—
Taumel-rog, Howard Commi, Nebraska, Torstmgen den Zdru Juli, isde
Nr.
2(«-.
Jndlandet.
Fremlotnlng as Regu. Eil
Oberst Dner iWoshington er i zcerd
Ined at ekspetimenlete tned den ny Teokl
osn at stemlokke Negn fm Skyetne i
totre Tiber ved lunsnge Midlet. For
leden Tag opsendte han ne ined Gag
syldte Bollonek og lod dein ekgplodete i
en Hojde as 1200 Fad. Proer sigeg
at have givet et lilsredsslillende Udsnld.
Den Methode Inun egenlig agler ol bru
ge skal oære Tynatnitetgplosionek oppe i
Lufthojdernr.
Rot-d - Dass-plus Jan-metal
liqnsk asholdl sidsle Toman Fællecp
mode i Grund Fortg. J den vedlngne
Plntsotnl sotlangeg enSølvdaler niele
Cle. Beerdi, Beskotning of Motlgogetz,
eandkoInslskot, Pkohibition og Rvinde
ftenimeret. Ocolo-Plotsonnen bleo til
stemt. — Senete: Den folgende Tag
Endredeg Plotsotnlen soaledeg, at Kont
deslemmerel, OcalasPlalsotmen vg Be
flotning as Mortgoges udeladeg, og i
Stedet sættes Regieringgeje as Jernbax
net og Splvpengeg Ligestillelse med
Guld.
En Bromestame as Henty
qukd Baches-, den beronne asdode
Teolog, blev sokrige Onsdogg asslotet I
Brooklyn, N. Y. Foruden seloe Sm
tuen er der ved Foden deras onbragt m
Figuren Den ene fnrestiller en ung as
rikansk Slaoinde sont lsægger en Palme
gren ved dedeme poo den Mand, som
gjorde saa kneget soc Sloocrietd Amt-s
selse. Pan den modsane Side er to
Borneskikkelset i Legesngstolrelse. Ten
ene, en Tsreng, holder en Pige i VeIret
for at hnn Lan mekse op og lægge
en Blomsterkrong ved Fodderne as Bee-l
cher.
Senat-r Plumb og Fort
mensc. Den tepubltkonske Maskine i.
Kansas buldxiesi sorsæl«deligt, og Sena
tor Plumb er Skyld i Tunlulten. Se
natoren holdt fotleden Dog paa Opfer
drlng en Tale sor Peegseforeningen l
Clay Cenler, ag i Siedet for at udtrykke
sin usvækkede Tillid til Partiels store
Freveln-, set i FortldensBelySning, sont
hans Patliseecset natukligois oentede
han skulde hope gjo:t, mede han næppe
at neeone Order Politik, men adoqrede
ssine Vennet osn ikke os- sorncerme Fak
netolliansen. Dem Rand sto Senats
ixen hat paassm hotn Masilnsolkets hele
Vtedez det var direkte imod dekeg Plan,
sog de hat detsot lkke toget -i Betænkning
ist siemple has-: som en ussel Kujo«.
Jmidlektid et des sjensyul«igt, ot Sena
loeen hat studenet Situawionen og dens
mnlige Udsold, og at hsn endnu hat Jn
galls Skjcebne i seist Minde.
l
Den barst-tue Nebraska-Se
uawri en syst-cle. Den not-se
Senator Taylot fm Nebraska, som i
Winters vandt et lidet misundslsesoekts
digt Nov-! veb at tade Jernkompagniemez
ckjøkefig ud af Statcn, da det for Jem- i
banewoen afgjprende Okeblik nat-niede,
sig, hat nu begyndt at gjøre fig sman- -
gende i Portland, Oregon, hvortil hans
er kamt, men rigtignok ikke paa nogen f
mete anerfjendelsegnendthaadeendfids:. ,
Hatt er bleven Saloonkecper beruht-, vg·
for nogle Doge fiden blev han ankleget
for Reiten for at have tilvendt sig en vis
Willst-m Anders-Ins Hustrug Kjærlighed
og fokfsrt hende til et aqbenbakt Brub
paa Ægtestabspligter og Sabelighed.
Den opbkqgte Ægtemaud foclanger
85,000 i Stadesetstatning for den ham
tilfsjede Ton og Krankelsr. Vi hat
for udtalt den Formodning, at Taylot
ikke vilde faa nogen Lykke med be Penge,
han kaprede sig sidfte Vintetx
Träten-r i Grünes-oh Ameri
kqneme var i fm Tid stumme prede over
at deres Svin blev landsiowiste iEuw
pa. Men de gamle Europaeke sagt-»
»Den jet til Realished Ban, des er en
sod Dyd, fes can vi stden sales seh-«
Do Flæskearistokmtiet saa begyndte at
komme sitz-nnqu gik de ind paa at un
Ietkasic sig de af Europæernc stillebe
For-dringet om rent, sutidtzlask, og fidsic
Winter vedkog falgelig Koitgtcsien Loven
om Liliin med Kde for UdiskfeL Deu
ne Lov besten-met blandt anbet, at For.
Staterg Regjeting sial lade alt til Ub
fsrsel hemmt Kjod syne as sagkyndige
Kemikeke spk det send-s ub af Landen
Denne Syning er aylig paabegyndt i
de stun- Slagtetiet i Chicugo. Prof.
Mschc1«s, der lebet disie Undetfpgelier,
gav fotleden en Bladteserent den opsigts
oækfeitdeOplysning, at hanfandt mange
sleke Ttikinet end han havde ventct at
finde. Tet vilde fandelig være godt for
Amerika at anvenve lidt met-e Realighed
meb Hensyn til dets Levnetgknidlek, vg
saa paa andre Ommaden
posi. (Lfsiciet Meddetetsc sra »For
Stoters meteortogifke Bureau.) Lst for
Klippebjergene hat Ugen været varmere
end sædvanligt, nndtogen ved Ny:(7ng
land- og Jetorido-Fii)stertie, hvor Tempe
ratur-en var lidt under det gjtsnncmsniti
tige. Over hele Boniutdsbettet vor der
en let Stigning i Temperaturenz men
den stsrste Stigning indtras i de nordenH
for Ohiosioden liggende Stam, hvor
den dagtige Banne rungerede mellem I
og 6 Gr. over det normale. Det var
asgjort kotdt over Klippebjergsdtstriktet
og derfm veft paa over Washington,
Oregon og det nordtige Cattsornia, hoor
den dnglige Temperatur var sra Of til R
Gr. under Normatpunktet.
Overordentige Regnsald indtras i des
osttige Terns og dersro videre nordpmi
mod Missouri og vesttige Jomn, Nebra
ska og Tele as tssotoradm New Mexico,
Minnesota og de to Dakotaerx En met-e
end seedoanlig Regnniængde raporteres
ogsaa sra Ekatcr i den pure Ohio Dut,
Nr)-England5kysten og over mindre Are
ater i de sydtigc Attanterhavsstater. Ved
Paiisixsziyften var Regnsaldet starre end
scedvantigt i Washington, nordlige Ore
gon og dersra ostpaa over Jdaho, hvori
mod der ingen Regn satdt i Catisornia.
Regnsaldet i vestlige Jowa og nordlige
og oftkige Nebraska rangerede mellein Z
og -5 Tommer, og lokale Jagttogere
meldesrt meget storre Vandsold, der sor
votdte edelceggende Opersosnnnetser og
ftor Skode paa Asgrsdem Skjont der
vor mindre Fald as Regn lang-Z hete
Mississippi-Daten og den nedre Dei as
Ohio-Daten, indtras der dog en Mengde
totale Regsold.
Indiana —- Gunstige Bejrsorhoid
for Hoodehssten, der nu mesten er seitd
endt· Ris, Klsoer og He btiver ogssa
heftet i denne Tid. Mojs ookser sinkt;
Hast-en i stark Bedrtng.
Michigan — Haord Trang for niere
Regu. En let Hvedehsst blioer moden
til Hugning i de sydlige Conntier nieste
Use.
Iowa — Skybrud i den vestligeDet as
Staten her gjort Stade paa Asgrjde og
Bygninger, gjennemsnittig er Udsigterne
gode sor hete Stateng Vedtontntendc.
Hvedehøsten er begyndt i de sydtige
Countier, hoor Havren er bleven for
fteert og oit ta9e megen Stude as Immer
og Rust.
Wisconsin — Gunstigt Bejr hat« H
Ugens Leb sordedret Uosigterne fka
Straasced og Fragt Cranberryhsstens
dlioer mindre end i Fior, men dette sent
dos Frosten i Maj. Regn saones hoardt
i de Istlige og midderste Countier.
Missouri — En yppertig Uge soc
Londdruget. Totredjedete as Hoedehss
sten sokdi; Avten sod; Stade oed Nein
mindre end besrygtet. Havren i Be-;
dring, Engene aldrig bedre end nu.
Ohio —- Ugen meget sonstig; Gm
den tosende; Mojs deookset med Udkrudt
poa Steder; Æblerne salde os; Hpede- «
besten paabegyndt iden midterste Streeks l
ning; stort Udbytte.
Kentucky —- Hsedem sorn nu ausein
knen er inddsstet, er over middels. Rajs
Ugeno Beic- og Afgrodesslas
s
I
I
og Haut-e gjøt gode FresnsktidL Udsig
ferne for Fragt looende, merk Negn be
hones.
Kansas — Skybntd i Conosnvood-,
Neoihm og Le1«digris-Dalcne, men Regu
mangel i vestlige Del af Staun. Hoc
dehosten i god Gang. Majs manbelig,
Her og Hacke udnmkket.
Minnesota —- Godt Vokfevejr, og
Grpden i yppetlig Stand over hele Sta
teuz Massensilbig, mcn gjsk stoke Frem
sinkst
Nord- og Syb-Dakota — Godt Vot
sevejr i begge Stam, og Smaasæden
modnes hurtigt. Udsigterne gjennenn
fnitligt bedte end for mange Aar.
Colotado —- Vejtet har i Ugens Lob
været holst velgjørende for al Stegs Af
grøde. Den sprste Hpslæt er durch-steh
Hagl gjorde noch Stabe i Ost-Entom
do i Torgdags.
Culifornia —- Det oarme Vejr hat
gavnet alle Plantcmtstek i den nordligk
Del of Staren. Hset giver over en Mid
delhsst 1 fydlige Del; Beim uhyte gan
stigt for Vækstcn.
N e b r a f ca .
—- (ksn stor Stivelscsfnbrik, nun-W
Fod og Is Etager høj, stal opfareg i Nr
bmska City.
—- Tsetdentokkatistel«egiglatnrntcdlettt,
Senator Shea fra Onmha, hvig Inge
lighed holdt hatn nteget borte fka Legtcis
lalurens Moder sidsie Winter, er nu af
gaaet ved T oben.
— J Hastingg indttaf sortige Orts
dngs den sotgelige Ulykke, at Motris
Alex-ander, en as Byens lebende Rom-t
ningsmænd, dleo ooerkjart og dnrbt af et
Godstog, sont han fotsøgte at hoppe otn
Bord paa.
— stronpring Geokg etf Markt-Mann
m Sonstespn as Chustianden n ende. og
Ntev Faun-t- pngicrerei Iredagg Hina
ha paa Glcttnetnrcjse im Japan til Ne:
York. Som bekjendt harte de ttl den
russiske Tronfalgerg Reifeselslah Te
rejfte i en orbincet« PullntamVogn over
Butlingto-1:Banett.
—- J Torgdags sen der i Kearney af
holdt en ittdependent Konserenfe for the
Retgdisirikt Hensigten var blot entgan
ne en Partiokganisation for Krebsen;
dette blev ogfaa gjart ved at ndneeone J.
H. Edmifton f a Leringtontil Chaitsnan
og L. B. kaine fka Eltn Ckeek til Se
krelær. Selve den nominetende Kein-.
sention flal ofholdes iEddhville (en Sta
tisn ved Keakney eh Vlack Hills-Batten,
40 Mil fwa Kearney) den LI. August.
Sam met-läge Kandidater omtales W L.
eren t· Kearney, Sagfsfek Haleombe
iBrotenBow og Nightingale i Loup
«City.
—- De Sagkyndige, sont Counthkaa
des i Dakota Csunty engagerede til at
anders-ge County - Einbedsmetndeneg
Regnstaber for de sidste 16 Aar, findet
en nsfel Redelighed. De flesteafde for
stjellige Dantmete, sont hat fun eret i
naevnte Tit-Brutn, ha: tkke holvt noget
fuldfeandigt Regnskab over indkotn ne
Spoktlet, og Shecisferne hat ilet tntet
Regnstab halbt. Dei enefle fkriftlige, man
hat for, atDako—taCouttty nagensinde hak
havt en Shetiss, er den daarligt halbt
Ferngfelskalendeek Men kan man oente
unbes, bevor Title las-s Visn M sit qan sin
egen fkjeeve Gans-V Wurde- tktk de offen
ltge ckmbedgsnasnds Elteqstifalscr tenidereg
mindsten Gang hvert Ansp
Caljfotuia.
—- Sydlige Caltfornias Karmsselhpst
auslaas til 22,500 Catladmnger.
— En klein-ist Jembane skal anleg
ges ftaSanta Bart-am gis-mein Monti
cello til Hot Springs. !
—- Byen Sen Francigcos Aammunah 4
udgifier del-her sig ankligt til site og en;
halv million Dollaks.
— Jkrigatipnsdisiriktet kznsno oil
uu ogfaa made Landes poa . Vestsiden, (
hoowed ydetligere 400,0()« leets Land,
fom nu er faktist varbilofy vil blive
irngtbargtott og beugt under Dyrksnttg. (
Dem erdet storsie Vandnsgsforetagende, !
fosn nogensinde er bleoet sen i Scene as
en enkelt Styrelse .
Oregon.
—- Ct Bkæcsdcvnssbmnderi til tun-,
UW skal vpfskks i Paul-end Süden
Byens Samsnenilutning med Forstw
derne, ek isvkigt Byggevitksosnheden ble
ven sink.
—- Laksefiikeriet give-r i Aar et dadr
ligt Udbyne.
—Vesten her i disse Dage havt Bei-g
af en as Michiganö bekjendteste Mit-nd,
General R. A. Amen Don er ledsagei
of flere Medlemmeraf sin Familie-, og
hat opholdt sig i nogle Dnge vcd Bengel
Sonnd, hour hon har en Masngde Wen
dom. Pan sin (-Hiennesnrejfe til Sau
Funktich gjotde han ct kori Ophold i
Poetland, hnok hun til en slkeportet nd
talte sig i K srthed oin de polimke For
hold etc. Sonn bekjendt er General Al
gek en as d t kepubliknnske Pol-fis irden
de Mand, og hans Udtalelsck hat dctfor
adstillig Virgt. Rispubliknncme vilde
utotvlsonn, sagde han, notnineke den-s
stcetkeste Mand, Sstatsfekterwt Blume-,
thi Hart-isin var newpe popnleek not In
at blive gjenoalgt. Sandsynligvis uilde
Tieknokknteme nomine-re (-5lcoclastd, nted
mindre zarmemlliancen sknlde vindc fna
stok Jndfiydetie inden den Tib, at den
kunde koste det ofgjmende Lod i Bergt
staalen. (,,Vot Tid««)
Wyoming.
—- Tilstcømningen til Noth .Viu stiqn
for hvet Tom
—Bob Taylot klippn Ulat ·'-, W«
31k1.«7smn ved Rumltnsz
-- T c« guts-le zukbto over Tsnlctcnck
skul nskanosa nusd m numsin Elaulbto·
» N L-lj(-- og (·«-kag:.5tonIp-1gnie:. szs
lsg mgmtifctet i Glein Nimm ’
— :)tasichstiasndc11c siger, n( not-S de
stigcligc Nrgnfald er Grase-sei bog ikhq
sum-san sto t iom dct euch plrjcr at Use-«
lre paa demu- Lid of Amt-L De mikkis
Undene del -Fatt1un, at Inkmi Aar hat
hat« saa mauge kolde Natter, i »Na-girrt
lediaget as Frost Usen be fleste nf dem
mener bog, at Gkæsoæksten kndnu vil
blive god inden Sommereus llkiqiisxg.
—- Otte Carlodninger Heer Im Ott
jgon, iom skulde sendes til Osten biev i
zkedags lasset-e af i Cheyenne im at de
? kunde faa Heile og Bund Næste Dag
; begyadte de at indfygne, og inden Affen
; lau tolv smatte Heste dIde En Dyna
; ge fokeiog en Univers-gelie, og fanbt at
whestene bade of Lungekongestion paafm
xaf den hpje, tynde Luft og iIorondring
Jpqa Jeden
Udlundet.
Lytta-IV
! Fuss-ten vix bei-ge England i Stut
Iningeu af Ugm, men »Hamburger Nach
Hichien«, Btgmatcksz Organ, misbtlliget
»deneSktivt, der-, iocnhet menek, vil verk
ke Auslande Uno. I
—- Mmisterietgzaoshcd overfot Korn-f
losscAgitotionen hat Mc bivrach tu at;
stanse den starke jString blandt Publi- ;
kum, og Tegn paa anbem lldbrud i As
ledning of de hole Prifek paa man
mivler har siere Steder vist sig. M km
Stytke fm Keisekflsnet i Ponsdmn blei
nogle Ka-. tossesscktgen angrebkt votrstmnt
qf 40010kvekoner, der var bleoue ondi
trede over de ublu Prism der ioclanxueg
storbritamtiem
Der cikkulerer meget fokurohquike
Rygtek qngaaende Gladstones Helbied.
Dei hedder sig, at haus Helbred erkor-«
plet ncdbmdt og at han ingensinde mete
vil blive i Stand til at vife sig i Parla
men1kt. Dei Angrib If La Gtippe, hon
hande, eftetlod ham i en meget fvag Til
ftanb og hqn hat ikte kigiig kunnet for- L
vinbeKmfmne siden. Den gqmleStsts- «
mnnd pil ikke inbktmme for sig fett-, hsn
l—
fSäckels-Den
ins-— H.».
.««»-«, l««««·s·«! III-«,J«»s,««-«««-Ø
ullehoclnt Undankan Nie-Loner
’l"lll"lcsl)«-XY
m
l'« 7","."l«’ E« »Ah «.F" «
"In(: STMi i-: Ilns losnling sunnlinavi
un sinkst-s- mspt us Hnmlm mul one
us tlus hu gest public-nimm in Un
nnnisls lnngtmgo in Attusriwh
"I’lu«·»1h«nsstnssnnl Inn-rat tslrrulnltmt Ihn-d
Iils pas-» lim- nllatnml um«-m Uns sinnst-run- MIIII
nun lau llnssstss us N««t-t-ssskks. U you-ink- nsnl Pole
sum Ins-Ins- U u sum-Hm- mlnskllislnx medium kol
Iuws Wlm Wunt tu bring tlnslr Inn-II Hut Isoktms Um
rumltmmshm public
ists-Uns miwkusist Inmkuknnwn un vom-Unum
Acltlnsus: ’l’ll lc Mk A It.
IIANNICMIHLL NWIU.
L--- , III- . ,—« - .-- :
IIIUrnsIl ins Itsusml ( Lus« Ist-Ill» « llns Dann-sho
IlsIIs . ins-J ums-, Alstsl VII-« sMiF
»t« bltsvcn gantntct og ttttttsno, itzt drrfok
trttger hatt stg feto sont otn hatt var
Tetnogtyne Aar nttgre og i fntdkontnten
Delbred. Hatt h t« dagttg gjatt en tut
tt ltttdct«httstst, deltagrti tte cttct sike
Middage og paa andctt Mantu- tagt alt
for stott Ttyk paa sine .tt"t«trftet«. Hauer
tttt reist ttdtil Senepsfabkikant Cotntattc
Bitta ved Lowtsstoft, oa oentet det- at
Sstttftht vtl ioknye hano .tct«ttftct·. Et
met-e behagt-ital Ophaldetstcd kttnbc mep
pe findes; betet hebe og kotde Badt alte
Vatetfm og itttet ntangter af alt det,
Iont kctn glitt-te Menv eskets Vierte-, nnd
tagett netop Ungvont og Sttttdheb. Det
et ntaaske tkke nfattdshntigt at han attek
oil ttjcnttinde sibsttttetttttts, sont hatt faa
tttange Gange hat« ajoeL Hang Bettnek
nare endntt den Tro, at hatt tsndnn ett
Gang vit blttte Fattstntintstrt i (5·ngland.
Den bekannt- ettgtslfkt«’8r(kdtktttttSpttr
geon et ogsaa Jnttatttx J sit-re Aar hat«
hatt must t«n Muttyt af Wint, og for-ty
ttg bleo hatt ttteget sttakktst at ct Anfald
af La Grippth Ltg tsttadstonts tst hatt feig
og giotsr tkkc op for itdstts L jetttck Men
tttt et- hatt gantfc offnem-, og der ergab
Grund tit Bekhtnting fttrhans Ttlstttnd.
Tset er itke tet at fottssttttts ita, hvad der
skal bttots ..f Ztntrgksona ttons Fort-tagen
oer, der sont ttan gam« bot-t. Hans Afyl
for Fortettttcløfh Ctsænetittgsstotek og
andre Fustttnttonkr tntde nappe kunne
optethntbeg of nagt-n anden Matth, og
aigjott er det, at tstgcn anvetthdikant
fokntaat at fylde hans stote TabetnakeL
Let bete stott- Masttttett, hatt hat opttite
let, vilde start i Fun- sot at fatde futu
tncn. Man can betfor fort-stillt- sitt den
Bekytttttng, sont i die-se Takte tnng t- paa
bang Muttantsn Ema Man-d hatv ndtet
tet tnetr andt t tin Im kntt Epittgeott,
n·-«, hanc- Botstgttng tnltsc nt tttkttttdkt blevt
hetragtet tot en national tllt)kke.
—-—- Pttttttstl matt-des octeotsn Mut. TM
Zl)t·a, Drt Ftttsnttntntck hatt hattde det
nttttadcltgr Besksestdttkub nnd ist« hendes
Sttlgnttgse ttsa Monden Sagen vakte
kutt ringt- Lpiigt, tnaatse ttt betydetig
Skttffetie for Bann-U, tht Opftgt hat
varethttng Lstytte. Chi det vat« item
lig den ntegen Qttttate, Blade se Mante
de hattt, sotn gao Bann-U satt fast et
Greb paa sen irer Befotkttittg. Og
naar denne evige Uobafunettng nn ende
ligfokftuntmet, da oit o taa Pakttell
hurtig fyttke tted i Fokgtenttnetfr.
—- lebejdertte begyttde at vtie fig tout
ett Mtgt mattge Stever i den engettke
Damit-ne. Reh et nottg aihotdt Vatg i
Nent T ottth Wateet vntate Arbeibetneth
Ko s s ntet, Regieetnaapartiet 4« , Op
posttto ten ZU og de uafhangige :s. J
34 strebte et Vatget endnu uatgiokt, og
Neittttatet vtt maatke gtoe Regiertngen
en tilleMajokttet, men Arbejsertte et· den
blivettde Maqt t ettgislik Politik.
— Tett tyefk ttejfet venteg i Bei-g has
Bedsteato’k paa Lstdag og hatts Gema
ttttde ntedfseek et iaa start Saite, at
Dkontttttg Viktoria harset ftg nsdsaget
til at teje ntkstett hele BucktttghamsPa
tadset for at kunne huse alle Gjasteme.
Hettbes Msjestatt ott nteddete Kejseken
Both-Drinnen
ff
Beticndtgjorklfe
TI: den kunntng Bemlkniug.
Bau swmmmssmq nf ten oed lldbku
M of Hundsantiknv s u umliggende
Tumtt fremkomsseäme og for atbeikvtke
Tannewa »Borgen-s Lto og Sundbed.
Adam-s nue Verse-Ich boende udenfor
VarukqnmbkoggGmniet ,imod at mede
retttByesI nogesiHusId eller Hunde, und
ngen femme et soff-met med en forsoars
ng Mandkmv euer banden psiq en sikker
Munde. J mosqu Feld oil f--adqune
Hunde blive drob-e I sterensjsiemmelse
med den of Stamm Boot i Byksadet
nedlagde Myndiqhed.
Tannebrog, den Wde Juni, lösl
Pk. Byraadeto Beflutning.
Peter Eicheln-H Cinc.