Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 25, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hex-neu
«.: NO minl Psalmik
H T-— les1nnk1.
ss.s- JEAN-Ing- MurUHx
anncvktseh Ncbtafla.
« «.»,;k.z.»x» Hmthn
v
11—.» kalfnars
Tx«1:s.xoqss’«nm1ba .81 T-«
.«.·y
,U m
--:s«s.:1Mbmltuomhklnzxkd
........ skzdjm
O : 211mqksi3 «onh1b—:»1st.
. -: -« Is«!· - 1 "1irss.:j.—h n-(1’ lik. s
H » «... .- ··I««-m! Zwan »H
.’-«s NUM- I sur Frucffukispk
»sp» - —»kk«-n. (-(-Is»vr kun «i(’n-.
Stier-nen,
quscvc.g. Rohr-»O
sTs lJLl JERNBÄMLISME
Undhobrogp—
In on Paciüc Iwane
.;sl-1 i « Ha Unnntkhruqx
Ins-um rlng .’.c(I bjhnn
« 7.10 "
st- Paul-ftp
Vviou Miso IMM.
du«-us tri- SL Paul:
Buhl-PS ng l,()lfl« HTYc
6.30 Allen
» U
« tlks U,
’·'!l(«
y« r sxk MML
s. »«..-k:- »z: lIusMgtsrmkz
«;11--KAN1) HLANDt
.«1:- H- l«m-«-—nz.-dn(-L.
sM -(«»1’IA. Nutchl l.(11’ksokz ORD:
-..-(;p sc Puspnkzesrlcsp tät-k- Form.
- ’1’- z: must-mer Pussiugcnsr.
two Em.
.’.«;-xgton s Mssourj Mk Ist-abend
·«s1« nur itzt SI. IJHUL
·.« .-.. :.h-rm . (-(«dsmg. THATme
'- L! Muth 12.4.’i
i« Tos- cmstjtugosr 1’v.k«ksngtsrcr.
U· lLl
k. s-.«k Ist
w»
NLkaElM-TlhENIHL
a de pnalideliqm is beder Kuh-r
(Tl)1cago, b. 22. Juni.
: nunkkdu Mer Fiabelgrammcr sta
nunan WE; Juli, WE; August.
axisx ir moatln med Horden. Fkontant,
: .I.s. -."·;; Augustk Mk
«:«.·. Rontant,355: thh,·31z;’21ugusl.
Eng, 6(). L with 81.06.
Lmath d. 22. Zaum
;:11:.11:-1a(tcdc1attwl vg 5(Ø1(Hcksshøj
un nvk Zum-. Stude, THIS »g- )0
x s1.;-:«»--;-«2·3; Bruders og »Ist-ehem
·«- «:;,.3.-.»
rcxumnunc«)(E15.1avm. Busen mn
sssiuun VII og NUM; Ltørstcpms
’ s-.: s-4.«:J-«-4.:1·.). (Himmelnfnusprtskn
Z; Ok.
Ta!1!1-3bmg, d. U«
J»ss"1«:-.
.:u («H,«
« kLL ’3(««.-:;«'-(I«
.-;1:-.k«:
Juni.
.« «
« »i-!
IUNLL
Handels- Tivendc.
’ss.1«:s.:nc k)«—11 1 Umsan Lob vastctx
1.: .I«(1: De mle oq nmducnlmss
l«;:-1dx1vcnWuanMax-ITng. Og
TLI Winse- ct nich Vandclscumum,
"«"-«1Oesxlurumngnsnc tkte er gu11ingr.
nun tun m nmrcsimhelysl vtsl ug 1 La
!.::«::s1c« dq sxadigc Besulltngerpaazto
kirrx qu L onnmtrmg n! denne umwu
"I«-ut1astde1u1 u trods dc lave Niscr og
..:-: dscdun llldomjastuingcn cr mvcude
«"::’«1vclp!)1a fordt Holdeme set-lange Ell
LUS uid scjøberne pnfte at below
Jstkr pcm de nyltg mdtkufne Troter her
1 Du m org JsorstcmthedtByggcsoreta
"T l. LTktlgburg notcret beer Eslkksppkg
::asabutrrc1«’kem, og (Elcveland mer-c
Evens-yet paa :)iaa1ek11. »F Umknnmn
-: Numqu og ving Brauchst Yorbedrcr
» Fr:1011. Uldulwrslcu 1 Uhlcago et
·—"-.. »Ja »in-. sont 1 Not-, Oxscdm en halv
Ums-« Hnon11111smrre,l,1111)1"unod«-Mrl,
O« Es dt ex nunch
.::«1:hdc1 wusc- aljc Namsat virus
Juki 111asqrrzvrrktnmw men der
nu. Nduoc Hugottlzpssmlanunux
Ist brnngnsr ntrd en vtö Mig
» :1. dolus er Marteder rættcre nl
Umnsmz Hm san tu Rutlllxx
" »Hu t117; noch titksbcuuchs
Mut m Jsaxhvtun
,,«.Ilmcrit"as Honicavlcr«
-.1n.k1 hucx Manard i vort Splvg Vg
kun «- Hmkg for Blau-L Tem
kkur m «so1tnaalat fpkkdc FUde
S;’!·-»1ut1ckavler—1f
- M komm ng ongTigtizI Enthng
k« »W-—
Ut» : m .1.anseaoler« sxudes til et
kk sorn hel n Posthug
Aue Bteve bebe-z adresferede spalde
»21merikag Hsnseavler«,
Mad- EINko
JUI Branch, Cedar Co., JMVC
X
Note Stank-.
MU« III ists-ver MUIOOIIICUIIC
Inder retslsgtTokummut M UUUI .
IM Bäum- ios — IMIEM
Ums-s Ost-. «
,- - . . S» . .- s ’ «( Ingr
eitc Vorgang. Tatutcvroa- von-arti bonum- Nclsraika, unvdagcn den 3».)dc Juni, IML « ’
Jndiandets4
Fatmers Alliame for Staren «
Wisconsin holdt forrige llge sitaailige
Mode i La Ciosfe3 450 Oelegntek fra
300 uiideroidiiede Alliaiicer var tiisiede.
Det besiiittedes, at man fra nii af vil
opttcedeined Kraft i Statens Politik; -
spi- har, sont bekjeiidt, Alliaiicen her ikke
deitageti Politik Man tilstenite det
as det nyligt stiftebeTiie Pan-les Part)
iCiiiciiinati vedtagiie Program. Tii
Embedsnmnd for Stats-Allianceii valg
fes:
Præsident: C. M. Butt, Viwqiia,
Vernon Co.
Viee-Pmsident: P. L. Sesilinier,
Chippeiva Ca
Sekretcet: N. E. Moody, Veriioii
Co.
Treasurer: W. P. Doiiahue, St.
Croit Co.
Bei-taten Reubeii May, Veriioii Ca.
Neste Aaksmøde skal hoidesi Eau
Claire,
Edition-, Totnade og Sky
btud. Dei fydastligeHjarne af Kansas
blev Lordags Afteg hiesnspgt af et for
fcerdeligt Uvejr, der afstedkom Tab paa
Menneskeiiv, stor Stabe paa Ejeiidoin
og enorm Odelæggelse paa Graden paa
Matten. Uvejret itemsin i fakstiellige
Fornie paa fokstjellige Egne. Ved Fort
Scott havde det Form af et Skybrud,
ved Arkansas City optraadte det sin
Cykione og ved Emporia var det en ki
vende Tornado. Men dets Biikninget
var de famiiie hvoisomhetst det udgjad
sit Raseki Byer oversvaniinedeg, Hase
blæstes ovekende, Hegii skylledeg boit og
Sieben paa Mai-keine slogeg iied i Jor
deii. Dcciiiiiiiigetiie ved Fort Scott
bi«ast, og Vaiidet ftod site euer sein Fod
hojt paa Laolaiidet. Nogle af Bebnciiie
klatrede op i Træekiie og andre blco red
dede af Foik i Baade. Eil behjertet
uiig Mand, soni saaledes var beskjirfti
get med at redde andre, drukiiede under
fiiie §Iiediiiiiggfotsøg. Bed Arkansas City
blev eii gammel Koiic drcrbt of Entlo
iieii. Tet er eiidiiii vaiisieligt at daiiiie
sig noget korrekt Begreb oiii Oiiifaiigct
ai Staden paa Afgmdeii; nieii det er
iiæppe for nieget sagt, at deii ikke vil
falde under en rund million Dollars.
UcKittleyismb Republikaner
ne i Ohio afholdt deres States-Konven
tion fertige Onsdag og opstillede Wil
liam McKinley, Fotfatteren af den for
hadte McKiiiley-Lov, til Gut-ernst
Hvad Meningen er atter at udsætte Mc
Kinley for den visfe politistcl Død er ikke
godt at vide; maner det er for at be
kmfte det ganile Ord: Udkrudt forgaar
ikke let. Jniidleetid er der en vis Re
gel, som aldrig fvigter her i Amerika,
og den er, at naar en Mund sprft en
Gang hat naaet at bringe sit Navn frein
for Ossenligheden, og helft nanr det er i
Forbindeisc ined en saa flet soni ninligi
Sag, san er han nied det snnnne Dagengx
Hen, der kan gjpke since Regung piml
den sie-ritt Mie. Mcd andre Ord: dct
at viere being-Un er ikke mindre fordelagsj
tigt end at viere hemmt· Joorigt nmnj
McKinley have voksct hetydeligi i Viegt s
siden hanH lille Lov lob af Stadien. Tei«
inaatte sent siotie Jernbunevogne, sotn
man kaldte et ,,Speciel-Tog«, til for at
kjøre hain og hans Fabrikgvenner fm
Canton til Coluiiibus. Noniinationen
fokegik namtligvis nied vild Begejstringz
det synteg at hele Landets mest faiiatiste
Repnblikanigme var famlet paa dette
Sied. Enhvek foremget Bemgeife blev
ledsaget af en forfcetdelig Hyleik Selv
MeKinley har begyndt at wivle paa sin
Politik, hans Platform anbefalee Fei
handel nied de sydameeikansie Lande,
Recipkoeitef, som quine kalder det. Vi
trok dog næppe, at det vil feemme Me
Kinleyö Valg faul-des at vakle i sine
Prinsiper. Platfokmen ek iIvkigt det
scdvanlige mødsisende Hokuspokus, der
i det ene Aandedmt for-May at Partiet
oil »in-inne Landen-MAY medenö det i
Ita-ste sotsiktet at det ftandhaftigt vil
zotde paa McKiItley-Laven, dct gjat alt
nnligt for at ttnkte Agetbtnget i Sta
Jet.
De state Anaeandasstner ved
Butte Mant., et eftet sikkett Fotlydende
"olgte til et ndenlandsk Syndikat, hvvti
ltvthschildetne figutetet sont Na. l. Fot
en Tid siden blev disse mægtige Grubet
lntkede, til stot Bedtsvelfe fvt de mange
Athejdete vg Kjabmand detnde, iom de
siassede Btvdz men i September skal de
Iabnes igjen, vg detfot et het nn stvt
Gl-de. Mk. Haggin, det et bekjendt
sotn en Rating, vat hidtil saa gvdt sont
den eneste Ejet af de iige Kvbbetfeltet,
fvin Anaeondagtnppen omfattet. Nu
hat han folgt den tilde vengestarteRoth
fchildet og nvgle andre Riginænd, som
ital have betatt 20 a 25 Millivnet Dol
lats fvt det hele. Anaconda-G«nbetne
indeholdet saa meget Kobbet, at de kon
ttalletet Vetdensmattedet i denne Arti
kel. Her et en Satnling as Nigdvnigs
tildet nede i Dybet, og ikte inindte end
t; Bretter høtet til den« Det egentlige
Anaconda ligget ovenfvt Butte City.
Gruben gaat ned i en Dybde af naktved
1500 Fad, og til Stattet og Gange ni.
v. et det anvendt mete Ttævitte» end
paa hele Butte City. Vettets Vogt-T
ndviset, at Gtttbetne med Udstht vg
Smeltehyttet hat kostet sin Eiet over
820,000,000. Men Jndteegtetne hat
svatet til Udgiftetne, idet han "«aatlig hat
tjent 85,00(),000. En hel DelKatnpac
niet hat Grubet iNætheden, kg alle giot
gvde Fortetninget. Paa de sidste 12 Aar
et der taget op Kvbbet for 8126,00»,
000, og Ejetne stal have tjent inete end
en Ttediedel af denne uhyte Sum. Ved
Siden af den Grubedtiit, sont fault-dec
lvnnet fig lig Skibgfattcn paa Osir i
Salanmns Tage, et der paa ·.- ttvadtats l
niil itke minkte end Nun-» Claicncy
hvig Ejete dtvnnnet oin Rigdonnne en
gang i ztenitideti.’
Ugens Vejr- og Stunde-Ra
pori. (Officiel Meddelelse fra zor.
Hinter-s meteorlogisle Bureau). J den
fvrlobne llge hat« Temperaturen vceret
normal i Golfregionen, over det nor
male ost for Mississippien og under der
normale vest for Mississippieik Regu
faldet har været meget over det notwen
dige i alleEgne, undtagensden nedthyst
ved de store ansver, Ohio-Daten oq
den midtetsie Atlanterhqukyst. Den
stvrste Overflod over det normale ind
traf ved Huton, Syd-Dutoto, hvor Neb
bvren var :3.8 over det normale, ogi Con
cotdia, Kansas-, var det 2.9Tommer.
Cheyenne, Wyo» og Santa .Fe, New
Mexico, hat for hele Sæsoneng umkom
menbe havt over det dobbelte af det fad
vanlige Regtifalv
J Arkansas er Vejret gunstigt for en
hver Sædartz Massen hat aldrig staaet
hehre, Gjennemfnitsudsigterne for Hm
dc, Havre og Bomuld er betydelig neg
ne. Ter fatteg bog mere Solfkisk Iowa
og Nebraska har bcgge havt for megen
Negn til de bedste Hostudsigters Fretnme,
isckr trcknger Mojsen til Solvet-ne
Torkcn er brudt i Michigan, men i Wis
consin givcr Hort blot holvt lldbytte. J
NyiEngland og New York er at Llfgros
de, istkr Majg vg Korn-steh i hoj Grad
forbekret veb de sidste Negne. Frugten
i HudiomTolen har taget Stabe ved
Tørkeir. J SydsCarolum er Votum
den tre Uger bog effek, og det er nassen
formeget for Sandlandets vedkotmuende.
Lokale Regnbyger hat gjort Graden me
gen Gavn i Kentucky vg Tennessee, men
hat givetlldkrudtet et traftigt Forspring·
Hvedehosten er fat lidt tilbage i Tennes
see, men et rigt Udbytte loves. Frag
ten ypperlig. Fragte-I tegner abwar
ket i Ohio og Jndiana, og alle Seher
ter klarer sig got-L Hveden og ql Sama
fsd stvar godt i Minnefota og Sold-Do
kotv; men det er for kjsligt for Masse-«
ver i mange Cvumier staat taugt ritt-use
J det norblige Colifornio her Gras-sei
lidt Stabe of de starke Regnfald; i sph
.
lige Del af Staten staat nl Afgreden
godt. De sidlte Doge lmk vertet gnnstige
for Afgwden iztanlnes og Gott-roch
Dog tnaa nndtageg Majs, der tmnger
til Banne. Hvedehssten ei« halo fcerdig
iiydlige Kansas. J Colomdo blioer
Hsslen enorm.
Steurer i et fett Land. Lsnige
Blade forteklle folgende ont de lkitendige
Arbeiderfokhold i Faiksield-Dalen, Con
necticut. En Koloni part 700 Jtalienere
er dei- henvist til en Essistens, der er nee
sten ligesaa elendig lotn osn de befandt
sig i felve Siberien. Folcene er sprte
dertil as Kontmktster, iom hat-Kontrast
paa at udfste Jordarbejdet til den ny
Jernbane, sont byggeg lgjennent ntevnte
Egn. De staat under en Form-nnd Leo
nard, sont bærer en stok Revoloei og en
nhyggelig Kinn Han faat dein til at
tro at hatt er Kotige, og kan indespkene
dem for evigt ont han fauledeg stillen
Hatt hyrer dem t New York noar de lan
de, og ukjendte tned Londetg Stille, sont
de ere, twr de, hvad han foittellee dein.
Dei hedder, at de saar Hist-J i Traglmk
nien ved et systctnatisk Udplyndringgfy
stein bliveti Virteligheden hoer enefte
Cent taget im dem. zornmnden hat
optettet en Vatik, hvot Atbejdetne win
ges til at ljobe den-s Fokttødenhedet til
det dobbelte of den almindeligc Pris.
Tidligece var det Btng at optage en
Kollett omtrent dagligt under et ellet
andet Paalknd; enten vilde ntan forme
en af Jernbaneditcktorerne et Wuldnr
ellek en Bicykle sont et Tegn paa sitt Ag
telse, ellek en euer anden Embedgntand
en Dimnantnng. Enhvet Arbejder bleo
under Trnsel med Affkedigelse tvnngen
til at bidmge tnindst en T»ollar; Benge
ne gik naturligvis i Lonnnerne ptm de.
tymnnifle Kontrolle-ten zlcnsppe link en E
Abejder leert at tale Enge-til for lmn bli
ver affledigetz ntnn hat« da ikle mer«-·
Brug for l)ntn, nten hatt bliver strah«
erstattet nted en nnankonnnen tm det;
gamle Land, der heutes vcd Handlung
stcdet i New York. Mændene bor i et
lavt stinkende Sluk tie hnndtede sinds
langt, dei« ikke has anden Ventilntionl
end et lille Vindu i den ene Ende-. Luf
ten et kvælende, og Tennometret staat
paa 100 Gr.
Og fligt kan foregaa i kset »f1ie Anse
rila«!
Wiöeoustns StatsiFarmerJ
einkauft blev afholdt i Zu Crasse U—!
11 Juni og folgende Plaiform oedtdgeiz l
;(:1ieferatet hat vi effek Neform«.) :
I. Vi fortanger et Befkatninggsystch
fom ikke vil favorifere en priviljgeretx
HKlasse paa de andres Bett-sinnig. «
! L. Vi fotlan er fri Solvsnonnnn.. !
S I
! 53 Bi favorise er Ophæoelim af Na- !
tionat Banker som Udstebere af Benge- I
jsedley og som Substikut fordrer ui loo-!
iligt udstedte Pa;«irpenge, udgivne ufs
!-)cegjerjngen i tilstrækkelig Mcrngbe forf
ILandctg Forteming, og at dick-merktan s
lfkal laane zoltet Penge mev forstgttg·
IVegmndsning-mob Sitterheb 1 f.ut: ;
YEzendommh bog skal Reue-n tkke oocrni- »
lge 2 Procent. »
s. Bi onbcfalcr oedholdende og adan
Krimpromisz m fotsoge m sikre Rai-more
og anbre, somyber til dme thkmle
Betonen-, dm Del i Jckgiex1kigsbrsmrel-I
sen, som mev rette burdc tuialde Isr111,s
som del førstc Agerbxugcsxn d i Ver-«
den« ,
Z. Vi er i zuvor of Hammer-Lut-l
ning of de fotfkjellige J.1k-nstriokgani:««
scnionet Xil den Ende at de tun opnua de;
fkklletz zorlaugender fremjat I Zi. Bot-isi
Platfpkmem
6· Vi nor, at detTarningspil, som
Handexskommigsivnen driocr sgumbling
ou the bounl us tmdcj er et Ukctfctv »
digt System, og vi fortangm ot det stell
fotbydes. -
T. Vi anbefalek, at denuv wende-ko
mite authotiscres til at faa opkettet et
Handels Agemstab og better dets Udgif
ter. Dem Agemstab stal konttolms of
nannte Komike.
R. Vi er i mittar as, at Reine-ringen I
stsolkets esrr Ltiitbetct I,t«legi«aph Linie-H
)g bruger dein sont en Dtl as Anstatt-its
iet.
it. Bi sordrer, at Regieringett afbe
Foreitede Stater tig as de eitkelte Statt-r
Tal ese og koittrollere Landets Jerttbas
ster.
10. Vi fordre-r, at Pi«trsldeitteit,
BieesPrasideitlen og Forenebe Staters
Senatorer valgea direkte as Falles
Il. Vi soklattget«, at lldliendittge,
sont ikke hat Opholbsleb her i Lande-t,
skal sorbybes at vare lssere as Land.
txt Vi anbesalerOprettelsett asPosts
Sparebanker.
t:l. Vi sardrer, at del sorbydea
Jernbiniekoittpagttierette at udstebe Fri
pag.
H. Vi attbesaler, at al Iliente as
Laan as osseiitlige Penge as hoilkensants
helsl kottiiitnital Korporation, skal leite
res tilbagetilden Kasse, sont Pestgene
var laante sra.
tr-. Vi paastaar, at Wiesenttslng Lis
giglattir i sorlabne Vinter ntiarepraeseii
terede sitte algere ved at satte en Ile
solittioti mod sri Salvinsntning.
sti. Vi anbesaler, at Mehlentniers
Httstttier og Dptre optageg sont Med
lentnicr itben at betale Jndtradelseøs
penge.
l7. Vt aitbes« let, at i Wisconsin
brttgeg sanime »Serieg« as Stolen-geh
og at Folket blirter sorslasset disse Vogt-r
for hvad de laster. l
M. Vi er i Faust as, at Kvinden gi
veg Stentrneret.
19. Vi sordrer, at Byer og Landg
byer, hvor License er ndstedt sor Zalg !
as bcrnsetide Dritte-, tvingeg til at betalel
alle lldgister for rctglig Anklage detiJ
iitdbesaltet lldgistisrtte til skorsoatcsttd !
vakatcit, iiaar saadatine Etiggoinkostnin J
gei« hidrører sitt ,’sni"bt-ydelse btsgtittet sont»
Folge as Jndflndelse its beriiseiidc Titl ’
le, iattt httr oteret folgt i vcdkoii-:«iirtioe ;
Bis eller Lande-tin «
J siii aktiligc Adresse si«eiiitoiti Flor-:l
tiiai-tdeii(Vittt) iiied folgende oiatiqeliiitt
dei« san iortsette at tageg til sit-like tii
Fartnerite alle Beginn
»Bitte-lehret anbesaler jeq en ten-innig
siaitgeöalttgtnandfor Wisconsin til at
paase, at Mehle-stinkt as Alltnneen saar
den bebst ittiilige Brig for siste Strei.
Der eksisterer eit bot-kn(-rnl)ii«-, m st snr
aarsttger, at Probureitter titatt sei-lesen
det billigere end bei kostet ham ot; paa
samtne Tid isener deitite owns-Tite
Foreniitg——saa meqet paa denne Jst-riet
nettg, at de bliaethllionterer paa ttogle
satt Atti-. Jeg oil dersor tilraade, at en
Agerti vielqu til at konserere» men en
listneitde Aar-it i andre Stater, saa at
en Blatt lan samt-g istaitd, himmeb Bro
duseitten hin iotbaadle sit etiet tin-daro
ditkt. Hvedeti btirite tltgentaade entstel
teg sattoan, at liele Marseiprisen mintis
Forsendelse nitde totntneszarnteren tilgoe
de ocd ai asilasse de rige Melletitintend
og iderez Zieh enqigere Attenter for en
besteiiit Lon.
Himisor tiiibiiei tsle It- irineriie Sing
terlstise alt htnirini bitii.tt«r de ikke sit
Kjod og sein-sc til Maisrktet selv istedet
for at betale BlsiL ilttitottr at andre
Stagtersonger inere end tredobbeli for at
iidiare dettne «Forrettiitig«.- Bildt- vet trk e
viere bebre jor Farineren atoprette Biw
ser og beinlge Midler til ai l)t.t:tdtet.
sativaitne Fadevarer paa osieniltg Be
kostning istedetsor at store Prrseenter tii
Udbytter gaar til de hattdlende Welle-n
incertdk Jsalge saatiite Blatt otldedet na
saa otere tnnligt sor Fartneren at ttobe
det itsdveitdige udeii at blive itdplusmret
as Mellemmcettd.
Men sor at dem tan ske, sowie-»Einn
virteti og en bedre Organisation as sitt a
Alliatteen og ligttende Organisationen
Jeg anbesaler, at Taleee tidsendes tor
at saa istattb bebre Organisation. Den
stsrste Vanskelighed yet-Organisationen
besdet et at ratke Falken Oat matt kun
de satt istattd ei Allianceblad vilde den-te
Mangel betyvelig ashsclpeg.«
S t1 e xs n e n
.«t Im H.«-.
LMCWM Puls-ist«- «Isrklzxslmnsnfks
pulslikilmlut l),n.xs·.·mcmi. Nlcsusnsky
"l’lll"lcsl).-TY
III«
-- PÄ« TIT« Eis « Ab «.A« —
Pmc Nun is Uns Its-using St·««stulithi
un sinkst-r snsst ist« Hin-Um mal ulm
us Uns läu gest linlslirästinns in Un
l);mik«ls langsmgts in du«-Hon
’l’l«- cui-mitn- nml Kuh-not tlrt nlnllun WIIMI
III-lin1i(srlnns atmlsussl uns-sm- Ilus nun-»nu- Srna
Nun-lin- llunuss us XVI-trinkt« Wyoming uml Hilo
Mo makes-· « u pas-»Im- -uln-k·lls·im.- swcllnm for
Imm- wlm want lts bring llusIk lsussh s-« bekun- tho
stimmt-Has- public-.
Ums-ussulnsnislnu »Halt-known im tsmslirultos
Atleln-sss: «l’ ll Ic IT A Ic.
DANNMIITHU. NPIUL
—
kalt-Ins w. ais-« unil ihn-« nume- .u Uns Instinktqu
Acht , samt HNIUF Apri! »Ih. »Ob«
s—.
(Cntssornia.
— Rn clekmtk Siponnsi n- nndn An
lasg i Sau Frommen
-— Oe tincfiike »Ah-beiden i Vingnardw
ne vtgn rmenandcn Mader for htside
Arbeit-etc
—- Efsek Sigendc « Socdfkkhosten i
iydligr Califoknia ilaaet Mit Hint.
-— OlivensOlie aficndes nn fra Ca
lifornin til England
-— At denn-ne eher den rnuaskende
Tilgnng til Farinemllianfen i Statt-n,
form-um« man at denneOrganifalion In
dkn Statsinodels Afholdenfe vil mlle
01,()W Medium-sen
LLyonnng.
— Nu klins unberhandler osn elektrifk
Wo.
s- J Ehekikmn lFonntn stnnrAigmden
brillinnt
—- 611 stor Tilitmnuing of Sekten
vcnng i Aar ·i Wyonnng.
—- anen rfiivkr vil ts·korpon«kesig sont
Miy.
— Statt-us Mitte-arbeitst» vil fomles
i Konvention i Hin-nenne nasstc Man-sed.
—- Dksn størstr Knnfwnndinggplnn no
gknsinde udklækket i Wyoming hat« be
gynot m nonikle sig Cimusnu Projek
iet n« in g nne en Gksft fm Platte Ri
ock nnsd et Unlrtg pau MJNOUW og
um«-v induinde 2,()nn,000 Akt-w Land.
minklrn blian W Foo hob, Its Fod bkkd
og II-» Mit lang. En Bontur i Dougs
lass stam· i Spidsen for Foretagendeh
og hnn sorsikkck at han här tilstmkkelig
Kapital til sin Nnadighed.
siavclqmnr.
·Ugt--Ourt«iigt fm Ildlandcu
M magstqixmuvcløiorvmw.
L um«-Hm us « non muska Handel-si
foibunks u- futqu www-. Lg ucsmligt
n- dct In tka at Num- Inlciionsmnq bli
ucr H Nie-, sont ital imnms nun Ringen
paitbis-KuhZiiikes«,ioidt de Un- ltgxxrk og
fasset mcd et san rund-Hi Elykte Womit
sosn Mcuinhy Vom-n. Tcu Toldforei
njng, hvotom der nu er Tau-, er Resul
tutct as Undkkhanolmgrr mellrm Tosk
lattd, Lsftrig, Ungarn, Italien og
Ed)wcii;. Ourreimkomsteng Bcnngelfek
cr rndnu heut-stetige for Budltkutno Ute
ve Lug; den egmligc Tinktur Ikal sorst
law-H i Stand oeb en .Itomemise, sum
rr b kam-net den Bube Juli i Bem, og
feist Da bltoek Sagen osfsssmgzuork Te
zor. Statt-r hat iorgmoeg søgt at pr
maa Julien m at how-· Iiz normka Ven
ne »i- or Eli-»Hm Hewmgk zoreiiing,
Im s cui-t, on« cngemu tcir cr du«-den
Ins-«- «e- fu«-m ssmo De »For· Statt-r fide-n
Nun Lklrutwthoobchc, hat vendt et
vom Lsxe til alle tsc- ainmk.s-site Tupin
snateks zokefnllmger.
I I I
Konsclig Linke. Den Forbttrck
seus Sman sum Iok cu one Tage sähen
truede at kive Vom-del of den standale,
mdvttlroe Bring af Lsaleg og toiomgugk
gjore hans Udsigter sont Tronakoing, er
allerede, fom kongcltge N;enoorvtgyeder
hat for Skik at gis-re, ja oncudne met
famme Hastighcd, som dc fkctnkoin. J
ditzfe Tage hat Funken oq Dunst-Ofen
oq flere Mehle-Mut af Famnim tagt-i
Optmld vksd oet iusmonadtr Bamstcd oed
N ft Bontur-. Puuicn er LIcvukkets
.v·n-«, og alle chmz ist-or tmn cum sig,
likgqer de content-ne :«:«dtq.1.kxtgere og
Hunbhedsssogcke dcn mum- Guyusiasme
for Degen. It«s-Iqeo.ks:snct er san sechs
lende og iua optmlet og san Vorsomme
ligt seht, at del n unmltg« anbetend til
gioe det saadanue sum-i lloskeielfer, sont »
Nu Ist-knien gIokve sig fkuwtg s. Men
tsc fluds Summame de, dcrliggek un
der og bar-r Tkykket as udsoæoeude Lins
fskfel i hij Krebse, —- det kunde bog
bcknde at de laqger sig den lille Beginn
hed bog Øket til en anders Gang.
Tr. Morrtll, Tand-lege i St.
Paul, Nebr