Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 03, 1891, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    crrcmand og Taten
Lunas-thun tts
Ost-: Muts-«
(,Kt-tttktt.t
stunk nnktrtfsslkr ZUVU VII VP
H
. WNHM «;pdt"ttot«, tttttuftrt den
..«tk«-.
t: tt t:tlii«i«k’1"l««ks« NEIN tm« h«
» .zz »Im-n tttititdtttt fttttt ttt tut fat
tll.
-.t :n-«t«t litnsr Nttttdtglnttetth Eint.
« jun-tun tnscs jun EMIW ltitt
tspmfiixltcttcll ttckllgck Ujfl lkfr
.r.:?i1«11!81-«
« Wix Hg ltcllct tfkr,« sinnt-tit
-·»»- L »tncn dtt tot-set dtsg her og ttic
» « t:k«—xi«kx1, tot jrg hat« out-tin
Hk .-.n, ttt tn ftttct tttrd Land
M Wirt hup« gjcntog -E.-lttjfet«,
his. tsu tknldc tnsc fikt, at Nandtg
rxxx tm nntsgtcr its fnct dont tat,
H
i« »’«-»1,Kt1ndtsn et« ttt itttsd tus, Inn
·.,.; Zitttt rcnt Hund«
« Hm fttttc httn siq tntn en Stett
Vttt »Nun-n ttq gilts fjg M ttl spjsc
l.szsx«, .s»1cttrtnnndk«n ltcfttlrbe sinkt
ttt tust-t- ttid n itsnttcnt Tslttbttttntcm
s:::«.tst« htn stg ttcd den ntotintttc
c sit Wir-thi- qullattjcn ptttt nn
singt-in sonst-g tkkc utdete gndt
tunc Junk, ntcn Drttwd Unt· dir ntt
..: .:«;tttt-, ltttn dton sitt Ettltcl ttt
».
X«
k»,; »sp» ttstttntttdt 1 Ilnbnttntrth
Lästnnttlsctt ltta Zinkens sntt hon»
»n-. ttitstctt tnndc gtttt Optth nnd-ist
,"I:.:'« ttttt llcts LIlttbntnixcn Ltttsttcz
:: kcstnnc u bit-i- ntttttm hitn stun
t Jst Ott: k-.:" tut Ember Instit-D Hut
cttkcttsk Etxltclcn nnttcksc sitt tttt
::»s.:t sin« It ftittcde ritt t »Zum-n
t ."-.:-.;:vtsttc nnd « llttt"nk, stut mitfe
«·-1«.:-.n:t».s«.ktth, sont ottt ttlt, lttsnd
«:-..t"k« tntt ltnnt nldcith ttsscdkttntk
.·".’- Huthk Und tiskr t Nutf
L."—.-’«.:1;t.t;ct Iltttttn c-; Inttcdc
«":·:«! ,I:-tttcntttt"ttzt. lkittdttlin
:- k.::t est Zttikt ttnsntttI nd tm U C
.t:-xt its t.t Pult ’lt’t"k.
»F:· E;«st tun-mit titt«tnt(tt’, tktL ltckn
L.’ !k’t,« ttttdr dctttsc jlion
Hi icti t:t«.kcbc til Etttfjtt«; lkt«-t
«
: ttt;» ttt lnttt bittsds fund-,
s« T..·."t UsUc
».«««:t . n ttt dun, « stnjdr httn.
txt txt-d ist« tit ittnnt fttt,"« ist«-nur«
s
:::-.-d txt stsmtrnrc ZtniL
T.: Estlolt nottut Tib, hvttrt nlt blm
sn .nttt« Busen-. !tdl cftct knttt Rott
::ti E ine txtjcn, ttdcn Hut-, plcttct tti
sein Moskjotd og nted it Linsth
.t tobt-De en heftig Ektctsk
·.»?i--,; Inn set dsntJ Fett lmr M dcnt ! «
ritt Inn-» »L c ltzsget Di"ttt.dc Lug tsn
III-Jst sont ist ffscrsrn stent fot di
stc ;;t.ntc1 c: ttkc ntttltitt ttt jotttttns
Ihn-it- ««.ttl dck Atti s« tititbtc Nulding
its t«";:.- Nnt tttJ fttn dctti kngtt ttd.«
».I-I.:.:"-j;sltcttrst nntit ltnldr nng nnd
th; .-::t tu ist!.dc ztjttslksc ntts Hit, stta
1 ’-« tskc nn— t":’1«tt::f; Port et- tdtfl
ON Zttists Ernst-Tet- tit Jst-N; pzjz Da
sit-uns tts Jltrtnsnc
("«:71"i Etrttcn sont ont de unt-c ktic
UT- thn ttl k.«".’.’t,
i -.i on Unti. tttnt, Inst lttn d-: ttt
"« sst at d ttt Ftttksoc citct txtsg
« u s..:tts, but-. " .tt"-t"c bund-: int: satt
»Hi« «
M- FUJTI Jahr .tNt-, ikttsjtmssh
( - » — « — »
. it .t tn not ..tt»tlt-t, bist -«t· :.t
Inst its st! kiTss vix kttHc
ins-. k.«it.-us
·t:«t txt-. (-s.ttttdcrt, Tct (t· EIN-f TWI
:—.:’-!."11;sttcitgitd ««t1·td1ttc«b’·jil OWN
.:«:!1tt:st’t’:tt sitt. «
T —»-«n kltntkedts ogk bttd for W, N!
’.skkc t:-:.15i.:t ttt itctnrnr html M U Hut
.«:s··1 »Im im« ts:f«:,« Utith LNH
ist tus. »Im tnikk TM tttttt’.«
.- -;
x kkws ss Inst-its wki tut-u L tun
TfNUHt sknldc fotttxttts fttsnt, tttttkir
· ’I Wiss trtri .tt— «)lnk-ntnx1rt-, Eint-ji N
trtrkn stunk-de it.t:t!, ttthittt kons,
T EVka Um Ntkttltkbcn ttf nit ritt-n
..j«.t«
n . » — » .
« JU- Ittd xnttttstttd J. yet :ts'.l.t-st
« h I - —
W sitt :tsttt, ltvsttt kts must-txt Itzt.
»( s tss « I
« «"« -I»U·tt"cnmt»d(stt tttt ,i--s-.tt««.sn
s-. «
» ;·«:··l·«««kk7:s.(’ Ost m"!«t-;ilon» ist«-i tntn
»m« UT Cinctk ttil hatt l",.-tttt1ticttt,
»Mit
t
t«
.i satt not tffe ftta dent nd. Im
Lin-« kn not, at M titsidst lut) min,
-tt ttntttne lmrloc N·tadigl)ett·m.«
giessthltittttget ikke ttl bitt Dickle y« spa
Mn stritt-W »Hu blinkt dtt ltct ng
n nwsitt pna den ene «:tde, tsg pkm
J. nnettg ttder Fogdctt bjem TU
JxxitLt ltenms os et Kobbel Hund« .
; t matt faa dem frem.«
» L « fvatede Stoffen »Im stsl
« sent nd alene.«
ERNfo gik hatt op ff Skvven
N Inn Iatb agk med en quttsuld Lev,
.edvebbleg e few-n Jndgnngm« Dek
spdlv v han, til hele Aabningen vor
»Jo, det ton ogioo goa,« tagde He.
EUWOW »Du deekker ttl fta den ene
Side og ktyber ind fta den anden. JegF
fotstaetr dig nol. « !
»Ich t«igtig,« inctede Vondett, »de«
WHAT sig ils-Zi- iiik et nennttet«e.« l
Hatt tog n sie-; Vitfdnnse op niLont Z
men, sent-sinnt sit Ew, oq into sig til at
slna Jld. In Textes-tust seen lese-, tystede
hatt det ne- t :'o:»«.«t sit nun-tit- jkst op til,
Flamme-. "
,,Ekst1n,« tI-P’" ;· Um »Na Why
vek Nttadiglns eist .«. n: t·t.lle iig Eien
vkd den ntsln ’.’l ·)t.tt:n, fntt llnl J se,
at Nagen one k· dem tnuttgete nd, end
edeto zogen «
J det satnnte lob et Steig under Bro
en, og Regen of dct nlntende wo be
gyndte at menge ad gjennent den mod
satte Aabning. Bonden stod ved Jlden
tned begge Heknder i Koftelonnnerne og
san til. Jltmr Regen fttgtttedecs, flieht
han Ineo Faden en ny Bunke Loo hen ttl.
Bauten
Lidt eftee kont Hooedet af en gannnel, i
Isljnsgget Mond til Zone Hatt satt sig !
om og ttob tlods Herretnandens ttnende ·
Sktkkelse nd fra Aabningen Eiter heim I
inlgte en andeu, yngte, sont hurtig dtog
sig tilbage igjen, tnen pittt ai Nagen
stmtg attet kont feetn og lod sig gribe of?
zogdetk Eiter de to erttd otfte sig en !
gotntnel Zone tned hvide Haut-· Hun!
blev liggende nden for Broen og streifte ;
begge Hasnder ftem under nnkelige Steig
og Banner otn Raube
Det feeregne ved digse tre Person«
var en ualntindelig tnotk ·Httdfot-oe, lein
ge filtrede Haar og en pjaltet Trank
settnntenflikkede of de fotskielligste Stof
fen « -
»Zum nn en Stricke ont dein on bitte
dein fast ttlHesten, tnens oitidet l)ietn,«
sagde Herrenmnden til Foetdett. » Ei« «
den vil tIi se, hond vt san gjote nted
detn.«
»Saa et der oel itke nogct i Besen
set-, ot jeg kan tnge tnit Falte og de site
finaa Leute«-« sputnte Bestehen.
»Ehe-rinnt jeg link looet det, can on
tnqe dem,« innre-de Hin lC-ttetsold. »(c·n
adelig Heere nttm holde sit Ltd; tin-n
var dtg bog itn Fanden-J Bitt lslle Eins
set-, nemr du ntefte Gang kotntnet p.i.1
.t)os«tt«lteide. Jeg et« bange sor, nt det
nil ltline diq dnte Win, for det Zpil, du
hur deutet nnd tttig i Tag «
He. lsznlding ted nn dient nted et edel
tilstedsI Ansigt og den ftore .l)jnllnag
bog-se ioran fig paa Sohlen. Efter heim
fnlgte de tre Zkojete ined Arme-te bund
ne samtnen ptm Ruggen i en Stint, iotn
Fogden holdt i Damme-L
Streits efter Hjetnkontsten lob Herre
mandcn gan Bnd til Virkedotntneren, at
hatt sknlde komme op paa Getrieben for
at holde Rot-her over tt·e Migdæbet·e.
He. Enevold ion til Middag, da Birke
domtneren korn. Tenne bleo derive
ftttttende neben for Treppen ttted Hatten
i Haanden, tbi det var forbudt de nfri
at geta over Gutnden med bedacket Ho
ved.
Vielefogden nat en gamtnel Mund
tned et ntagert Unsinn en lnvslidt Ttagt
og en særoeleg ydtnyg Mitte. Da He·
Gylding endelig vaagnede oq lob heim
knlde nn, bleo lxxnt ftemende inden for
Tieren under dt)be qjetttogne But.
.,Kotn og seet sig neb, Folted!« sagde
Herrenmnden ttedladettde. ,,.Hoot«ledes3
lebet hatts Kinn-eer og Rollingernee
Ham, jeg stod Rat-der til, vol-set vel op
til en fmnf oq kloettiq Trenn? —- For
nangen itikkede hatt nok Bnd her op oq
bab nett at lanne to Skeepper Malt; im
knube jeq intet ttndtimt«e; i Moraen kein
kmn ojerne iott en Shepfnld biettt.«
Fogden seid og bnkkede paa det ydetfte
af Stolen.
l
i
Herrettmnden vedblevx
»So« emr d t osn de tte Skoiere, ni
stttlde sttntfecs neb, fet· oi leider dent kont
nte ind.«
»Ja, hvordnn vil Naadigherren have;
dein denn-« ipnrqte Fogdett i
»T» man bliveTommerensSag,« fort-;
rede He. lfnetmllr »Jet; bar fanqet
dem pem min Nennen skiont de ltm oel
innre-rede inde under den gontle Vto is
:lkorteskooett.«
»J san Kalb et· de stakkelg Menneiket
ikke gtebne i nagen nloolig .Hottdlittet.
Natidighetren kan fake med Lempe, leide
dem stryaeg til Kagen og bereitet stille
dem nd of Wiesen«
He. Enevold saa over pas Dömnseeen
eig kynkede Banden, medens hatt rysieve
paa Hovedet
»Dein fokstaat mig ikke ket. Det er
Skarnsfolk, disfe Steine En af dem
hat for mange Ack» siben stjaolet min
Sen, leoe sit detJlbiport Bros
gekhus, hvem red, hole Styls-n ur.
For en Mauneds Tib siden styrtede
min me dest« beim den gut, ists hsr
meet need i Krisen. Det ten gjekne
verke, at Stein-ne her tagt kagiit fpk
Ist-X -
(Foktseettei.)
Smæld og Summ.
J Kmmmekbutikem lste Kom
misz : Nu hat den Dame i en halv Tinte
forgævess ndoulgt sig en hel Mcngde
Kjoletoim nden en kunne bestemme Ag.
Ade-n Kommis: Buoek hun fnadan
net-, fanr vi buiideProerJg og Omvalg
sue-n must nfnjerende Balg.
Este Komme-: Pub! Sekten en Balg
Innnsvc1«’
»Med stor Burdmlltqhed can sinnst-,
at TrJlugustnigg Hambotger Dum
bek helbredeoe mig for Ufoktsojelinhed og
et Lenkt-ande. De er ndmeerkcde ; vil tkke
viere den forudcn.« — Her-man Musike,
sitz Mertinmc St» Manchester, N. H.
Te Wind Linkc Entlypitsets kvalmer
alk«kig. Milbe, Inen sites; hjælpek het
ler end Magen Bedste lille Pille enod
Hundka ktmäst Bindfel og Mord-ie
ljghed M Siebold-.
Geogtasifk Enndunq —Ah!
— snn de link tutret i Italiens An, hvot
herligt bist Inna viere-! Sig snig cngang,
sum-z Te ogsaa at Italien ligner en
Smoch
antz nom- Suup bar vuadet stn
Rein-nie ganifc sna dem- miegne Mekimu
Den er lsge san vtrksom I et Lilie-the ai
rodsussm Dom-, Tom : en im? Fotkjsleb
fe, na den osebsikkelig undrer Hofe-»
sank-me at vnixqerne og Lnftrikene ikke
tin-ro ne ihrs-g Hoffen, og pe den-ed tin
dres for Sosiit1«d Ewigen-I of M.Sjss
yplm Dlpokuekssi Den-nebka Nebr.
g-» ««s:-«-« mequ imme, nicgef
.. VII-« tssnrly Dissens,
« II «d»m(-c!’-pine. —- M.
E n ngk u n st. Heencn en Vorber
sttt(.) n Kunde-: Hono et« det for ett
Inttkeh det- sknl af tue-d en Land det it :
rse t den undcn Ente-. Uh! sikkett et
HttiM
Batbetsfnendettx Tt htm- mlle, ·Ht«.
Bett-rieth riet ctf Mute-to Dunst-, der
auftut-sinkt sig for at tnge dct tmje U.
— Hntto not Ctt ont sinnst-teuren i
BetttttI
s- sum-! ttttltt Zu et In en Enyder
Wut nt De holln ndtke T cttz tcoc instit
Jcnutet ZunkctI bltittkt Kottsetettcentew
luttntrtnc.
(5«n Unnetknrl sont tu en PtteIt ogbnd
nnnt t tin Ptckdtcet at soreyotde Wenig
hsxdrn det fynbigc ved Auge-riet. »Der
gttrdet tntq," sagtte Vttefmh »at Teselo
tndset Tetes Styls-; ttu vil Te fothatn
bettttg fotbedtwte em« —,,Aa, del er
ikke fot tnin Stt)ld, Te ital holde den
Bmktkett, tttender et· san unange, der
futker mig i Fortsetntnze es og forth-get
den Zutule Fottjenestc jeg har.
«(i- ,«- t««.«-s,- .-»"·- w »H« ;- ,t-e, seht Amt
dedmt, two .Its.ivetit, sum-g- t«egetne,
unt Blod og gosshetbted folget Brugen
sf De Wirt-i Sakfaparillq. Salges If
Oppos
Een a Dr N )iojcnbcrg iClIicago
ndgione Zog »Ungdotntnens etiaadgivet«
bttrdc læsecs nf enlIuet ung Mand. Den «
betttioet san det nojagtigste Folgerne as !
Unqdoensz Tanntaber vg Ubesindigheder «
og nnbnets unge Falk-z Ojste for, hund !
de muntre tkke oidsie for. Den er inte
rsksfxtnt nt lckfcogindeholder nstange gode
Last-vor me. Ee Avertiszfentetttet i en nn
dttt Sonne-.
Et kjc n o sltg.21nktttgede«(ttl Iin
Tefcnsch . Herr Sogspket·, jisg cum-c
Dein ntegct for tttitt Fristttdelse — betale
Ten: kast- jeg desttærte litt-, —- ntett Oe
ittlndxt uel MI, nt jeg sendet- Deut en
s- sinke sf Griien sotn jeg stjaL -
J t"· :t« Musen ktn nt Inqe 's-—I’- WIHS
Tsstxtks txt- n :.«k. ists ttto set« net- sta Ma
Mitme- Te et statut, Ineu kttttfeade gotte.
TM Stsholtn — DIETUL «
F Stolen. Betreten: Nan, Poti
fetrs Hutttu beholdt altstta Josefs Ihm-.
pe. spornt ven« Potifnts Hoffens ;
Beter: csn lkatttelnattekske. «
.tk-1«.t « Dei-ernst , Cth og siestr
Syst-» n. « um«-»ne- m tue-It BIODJ
Ren-« W» ----- s« LEJHIS Smiopctp
ttlla vix on -(-«« Hub-eb- —-M. Ejs «
hol-ti. I
Lyttelige Hofetræmmete.
(Hosrkuernmeke er et gjckngfe Natm fol
Staten Judiagag Befolkning). Post
mestet Trimmdng t Adaville, Jud» stri-.
ver: »Electkic Bitteks hat gjort mere
for mig end alle andre Medicina- lilsaat-j
men, for mia Nyke- og Levetfygdim.« l
Farmeken John Leslie, femme Sten»
strier »san« Eleetric Bitters at Irre
liebste Nyct- og Leoermedicin ; gjotde mis l
til en ny Mand.« Mind- Gtrdnek i ;.
fimme By sttiven »Electrie Bitteks er
just Tingen for den iuge Mand, der ei «
ikydek fis out taten hatt let-et ellek die. .
Jeg findt Styx-ke, Appetit sg filte istu
jeg habe faset en ny Kontrast pas Li
set. Lan 50 Ets. Flasken hu Apotheker
Obhut-« Dunst-I- i.
Reime-tust Institut
Det tttettttefketige Instinkt er san umg
tig, at nagte nf detts Antttdnittger btttte
sig Vej ttlSristaboltttkts og.t)ttshoidttitt
getts Stich-. Falk ttcd og spie ttt Sy-,
stentet ttcd Vom-eng Jndtmsdtsise ttstkngct
til et altcrerende og tenfendrMidveL J
etthvck Dei as Minder tt« det Sktk hoc
Huotttodcten ttt give sittc ftttttttSctoittfctto
The. Bittttdt de sitttpie Mithin-, sont
votekiotsftrdre braunen-, hat« dennc holbt
sitt Pliin. Kritotst paa tsti Vom-- og
Sttttkcnttsdicttt fttldro bog ttted sicut-Birk
ttittg tti S. S. S., det- i tig teiv et« satt
sitnprtt sont Naturen-J Medicin bot nat-c
Cet tenict B.odet, reitst-r og sitttktstSys
stetttet, og fordert-ver den tttettttcikeiige
Matkitte ptttt ttt tttodstttttSotttttttstsntnattes
dcrttcs Slid og Stød.
Tit Citet«ligttittg. Ett Kotte
vilde gjarttte hatte est tty Hut. Hatt dr
gttnvek ttted at bed. tin Mond ottt ett tttt
molk.
Hint: Ett Kjole — vct e: en dttt Hi
stotte! Hoor ktttt Du tw! —- i dtoie
riettdigcTideH Hunde dct ettddti oastct
et Pttk Hattvtktst·, est Hut kttttve ogstttt
gaa att, tttett ett Mitte — ttsttttligt!
Hun: Natt, giv Dig tiift«edo, kjtrte
lille Matth! Ttt yet-, jtsg fttjcr Dig i
alt; san givcr Ttt tttig altitnt Pengc til
en tty Hat!
»J tttin Ptakgis ttttbefalct jett It. Att
gutt Kottigg Hatttbotgct- Dttittbet tttod
Leon- og Nyt·eft)gdotttttt.«——W. J Ray
tnottd, M. Q, 47 No. Chester St»
Bttltitttnre,!1Jid.
Nu -.-t.t« - sitzuiszket ttddtinet Witt,ot1bt)q
tttt » W s·«t ntttlsinztet Tt meist It
Witth sit-Unparan et« paaltdeiig.— Ack.
Steh-tim
—— E n Makug dc M«-Its«-pke1s,l
der ikke kundr fua den-g Uhr-c m at gan,
brngte dem til to nu arrcslercdc Uhr-na
gen-, der loci llhrenc staa paa Limnckous
to.ci«nc, hnor de vel not nusd Tidrn nur
kommt-l nl at gna --- til Iluktion Inn
dem- Opnasfkert nil ht- to Uhr-han« un
Um at omss htka Klokkrn er Hain-L
Bisstssesh LTlod-««T«Irgisming, Hohn-f
I «-f-«n-gning xqurgrooetfk kosier IMM;
Ci« xssssm Lim- Eatlu Rifers fester 25
Ih- Vsssw ——M. Stadt-tm
T» er listed-se miq at erhokfik Nim
tunst im Heggs »Nun Giraut-»O il«
og site-gis Jwuuljemfdjcmux Essai-« WI
lek ihm-» Turnstandjgt M Ihme huk
tigc, du« Im miloe og behagelige, at tu
gen fah-r sus.zcn Ulnsyixgelighed veb deres
Witz-usw« Blot een Pille hvet Defisz
og w Latier i en Both ask til at satt
en ukdinms Familiei et Any-Apothek
Sjohtkm, Demuwa Nebr.
Fra Boghoedegrodeng Land.
—— Godnv Pcr Mittelg, ne To an kom
men te æ Markcd i Tod«
— Ja a re, Ktesten.
— Æ To gaa’n l)c1«in, Ver-?
— Næ——æ! H
—- LE Do angene-«
—- Max-as!
L- AK To crust-?
— Nie-M
— Houdden as To du kommen bei-inz
— Jou, set Do, a kmn tmkkendc her-in
med a- K ou.
smslens Umir- Salve.
Es den bedste Salve may Sa» Jok
ssnneslier, namle Sack« Esusbeox «
ken Jst-d Froftskadr. Mulftsfx " b,
z--(1!n1«r-e oa Ubflcen Ton sum-. w
nnizrbuder sller tmqu Vetaling. Wri
.-»·ssesre·3 or give fuldksmmen Ti! TI
c.;-i-rf. eller Verm-ne qiseg »Hu-Fe,
P «.'- Ckm ANY-In
Iowa-wic- ss Apotheke. zjsyolah
Bliner Faden sur prm Maven, er bot
galt med Zwiwjelink Te Wim- Wsle
Only Ruh-» fu«-ter. THE-muss Blut-h
siimt (Il:-:ts.1 ic11. Uf. Z,O11-«kits.
Zinndhed, Triften-heb ou qodt Hin-tot j
følqes ad, hvorimod andom formirsagci I
en bedrouclig Tiloærclse. fran Zyzxsiosns l
me ere pim Lkrijekttnmng natur-renns- hojc «
Zsluntuuukt uhelbrrdcligr oq ubeist fau
knshooe i vor Zid at qaa nuer nshbrudh
Ostse- TI«. Wem-»Es Punde Tifumfauh
us— IIkunMwO Irre-eh Umsaqu sendet
»in Bnq »Um-is .I«3c:nnn«lt«tlks»I« Erst lit;
UUL :
Attcr La Grippr. :
Uudrk W (’-5rsppe·tc«mdcniusn stkine Aar
oistss Tr. Ringe New TIScnnisn for-TO
riug, Hofte og Forkjotclfe sig m o« re det
bcdsteMiddeL Meddelelsek im de mange,
som brugte dei, beimer e die-me Pac
stand. J'ke olene hjolp des h1n·tigt, men
Sygdommen efteklod sig ingen flemme
Virkninger. Vi bedek vig give dem
Middtl en Prove, og vi geraume dig
tilfkeds med Resultant, eller sei-besinn
men vil blivetilbagehetalt. Tet hat in
gen List f La Grippe, ellek nagen Stru
be-. Bkysts ellek Lungesygdom. Bis-ve
stqste fkit has Apotheker Sisholm. Sto
te Flsstek soCtC og i1.00. [2. «
Tyeress ssqks of violet5. Es- W.s. · -s" ;,,.;...«, «·
Ayd bqus where mlqers i
Md bänks VIII decuc FOR-Hut c. .»H ,
W FAIRBANK makes THE JEST SUAQ
. M « TissANTActAussmxn "·««"-TTT«F«PFLEZFF«D·
RYDNlNGl
kkfss For at fkaffr Pladss m mit fu«-c Lager um
Isoranrcsioi. fom sann ital nnt’otsnuk, vil
tm iudiil vibrrc udicrluc mit tsctndcliac Op
lug as ftrrdiufncdc silirdrr ou tssptväpcrismgs
Vom til viilclig Ist-displ- Hin NR
st·lANs’l’li-()M. St. Paul.
ATLÄNTlC HOTEL.
THE Uhu-lis- l«l«:t U. P. uzspx U. A« XI. Hisxmlth
6()7, 6()9, siil smer H). Mit-Geh
lhsnts Nun-It Slxstcisliisxuscsr s.·-Hs-«Z.";·-«il«- k-«ss·i-«·s-«s is s: —-!««·.—t(- l):uI.-ikc
Huld i Ästsssrikulill-j.sil(«1«:«-L-«s-Iss-«i. ji« l»:««l nir- riil J li». :-.«( lizzt Hjtstu
fut« sl Mf fis RAE-U 1«-sl« Zs.«—! »Y« Lugis Im Ung
letns «l’l10ilg·:t:u«(l, : TL«.«..»".IZ«k"«.«·’Ik,I-IIIZ;«EI Hin-ihn Nein-.
III Hin-it« I)-«mk·« Iltilisl i Hut-ihm u—1« hul- -·1«—««i(-l!u sts
TH« U( Hi :«n»-11«.l«-(1(«I«sur Familien »Es
salmm G BillartL —
Kost - «
...I
lLLETTEH II L UUESTL "I .. ..T
W END III-III E SIEIIRIIIE
Post Dampskibc
MWUIII III- I« UIMM
Manns III-Irre- Itl LIIIIU
Hol- IJIIII II I" II«.II IIIIIII I VI II «.1.Is T.. I.III I·1. III
ALTE IT Co «00.. I-- i W I . 112 La sam- st» vix-»Im
VI CIIIki -
succ« l L IIII
TIIIIII iII ;:I:.;
IIIIIII I-IIIII
privHL Id
«.-« .II4
- l
Duk.
II « kh III -"
· »Du-c -·I IIIII I: .-«-« « :s..s -s::-.s.
., DER »Hm-I
S; gng
.·«.T" Aas-ID- j. MS
zzs Fig-»I- ::iI-i«-.-«j I
’.. N-Hs)l-f H
TIEICAL , sk-.
;-T..
Ihn-km III» .« I k« II- I. II I- I« s.
yctv Ilf TICIOIddUUZipk s Wispr -«I I-«I« IIII. I« »L
AL- WILL-« "AWMOI-s Isroi II lu«
.Ii:"-I..!II«D »F ll.-’IeI«IIII AII ’«.I-II.- II TI I fass - l
«I : .:»!!I-IIII·I -II!IIIIII -««IIr LIIIIIIIIII
«-II’..:-I II l« - I »Und IIIII !- III IIII SIII ·I - I I
-I H. .. cI TIIIIII II mnm
"c 1 - — . . s c
»Amt«-IIqu- Ic Siizdomnu - « —
W II .. - III
-:"-. !I(-:I-"I»IIIIIIIII’« II I TII s« r
M II I - -«s7s.«"n-IN- sIH Is « ss«" —s
III IN s 71 « — «
- V « O H I m »I« I I I J
IIII , rII«I«sI«.-II III -IIIII— II II
»i« ««Liv sts Dbcmm »Der «
H I c o ,, . cis . -- o
UII zIkII -:I s.'.II IIIIW ·II I III III .IIIII III IIIIII«. III I- III « I. LI» .- »Im-Ich nn
vII'-I III-s Y- sI·-!· Ess« D: II. I«-, »Hu-e IIIIUI EIPIIIFI D .
DI. L. K. WILIJAUS. Med. sur-I»
68 stumm-p- «sT.. onst-Aco
HIR.N.;. osENZERcco.,
41 S. Stark Stutt- Chicagm Ju»
« « . ’ -:s!s.-- MU- » :- ON Nr erst-IN 1s1«-;’v,s.:7
« - km » me ff-«Icsummste Lag-anstatt s stum
-· « ·-! « « nur us trosnssk m primus
. I . -.. . Its-: m or um U mer«-we Im:
-. :. » :.. s: . - mm den-o um Spieg.
«
»H- Tneliq Bis-»mu- ·.-, unt-meins kauern-tu den »du-m
-: mirs-»- socdsie km tun-um« Mc dss un- on muss But-uns n acad von Pan-m
.·--.-.-k Ttd men Täter-m- !.1.. -.i··.. »Hm-Im paa.
ist«-Du
»ic) Tun-km new-· elfe. H ovcdpimn Tom-wund. Tab as putvumultm sor
m scnk kaue« -.·, momm Summen-unsa. mein Bind. stromu- ·t·ln Mut-mich scien
.1-«1«I«.«u«s. Hüft-m tut uuc swmise Simon-um« htmntni wk month
H U« d ’I d s uns-n «1-q ums » um«-using cis-klett- Ren-H
J t .-t c st- k l ,
« In c. pl onnuc fremde-« Unsektivsuokseysr. nieset-muss stumm
seist-. erkenn-mea- dmlmettet Ja hontekmsmhklst andom kiendosnueuss iok Arius-h
c
. Hat-Inn- :·.-ed den xskcrste Levis-km oq hin-ne Unanae Ttlsclde book anon- Legkk dar klet.
O o« Z Ostens-meist as Uymdowe Ubesindtgbedek tm lldivcdeliet,
. t lvatc yy doinine muss-Use samt snkd alle version-welk Komm
man-m apvk e, at- a ans om ca sinkt-In must Im Isa- is Ist-bin u txt-i til
Fortentin unt-meldete ildssmmelier. Ihne- sa Quinctius-nah ists Ins, mer-Muth
Ukmtuymsm, k-- s.: -)..-:« bunka .s-.11 dumm Bauch-I ved mns da usetltsakliqe Amen site-die sc
andre muntre-Ihr Las-ten llunan m rmsndc Ioatsalvkkk med sites Bamvhlktek vq Zinsfu, fo
Iun cr ANme » «q SrnmL anczu Ha at ncklkk Pknae as qobtrveude Roll, bonI-endet Idee and
iuld Itum n. . Um tu kokt Im H mcd ufchlm Eckkekbkd vil bringe Sandb- os Livltruft ttlbogr.
Medic-mer sit-is ·- cpenlt mer« ftot com m N i Indes-e des-sticht
O « s 0 H-. q- ro use-we- Vog vaabesidet qivek end-whe
Mcvo for ( nhvct , unt-klit- ai Ärnncsselramet m den-I fokssfes Or
aaer, e almdein sue ommkn -- ..-r-m c Ughi-atmen beste »Hu-Magens sq tut. Seudes IN
bvek vrd Mosis-Wien as » 2 Cum Ein-um«
.« en enden Boa pas 40 Sider. its-sinkt
Un dommcns Raavgwm »W» Sm» » W « W» »
Ase or te kkm minn-. n onus use-r cc oq ems Islgek etc» tsq vakde lese-sc use-Westens
Gent-es fu« Inst-Im km as vkdks.ysdk.1.xenkn as ( Cems i ästimierten
sowoan Hvssvaae 10—0; Hellin c 10—1, Brau- laane sitt-es Ied ists IIIII sc Isi
tulishos, da sen-e Inn-old pas m streng holdes denn-list II- Ukm umfa
Dr. R. Rasender-g Co» 41 South Etat Sma, Muts-It
«· - « « « s J mu: Myrumaiidme isq Glas, Okymygdslmst
·«. t untka Vysädoinlnc, Vevetfvmsomme, Dysvepsia eilt-r hast-tm Ins-:
mtt