Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 03, 1891, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p-.- ---- -
Fka Tau mai t.
Menschng ask. ;; Dis-.
---«««·«.» »
IiIekm pasICtZekae bar »si
ge PMBezeIEc ts: Kerl-n Teteknh sank-:
go»
Ists-lassen pas Krauskopf is
ispiac Tclcgucn us EIN-R Tegqxd tu
sah-set
Jssuknzsku kukkn .::.!c( pkadskW
läge Euch makes-ist« Etlkckcstqethen«
hoek km posted-.- Cssms sps VI be: n Is,
·Etlckb Hof »11cxcbes"me!:!ns1m !.-::e
Tod-IND.
Als-»li- omzlpspoaieuet
sc. Blum-( Rossi-Im dar nu If Jlalb
Eist.« Hist-weh at hart feig hat passe
den Insektan Tom «- Dir-M E. A. wem
gis bang Hug rku z nlsg ais Muts »t
Habsx1iid.
CI Uldifidtissidk Hsiesmr km
snfundet den Bissefmunncr, iotn danke
folg: Uldm im en »Das-»arm« kn- osn
Vumnn mer med Fun- Falk Mosis-be
det i fn Hzmk
dsiscltkub Lllekup begvndek I
Ast sjn Zommetikolk med ts» Esset-eh
Beifnup med TU, Icaglmgs nicht«-PM
ltkup Uom twhqece mevdeiU mcd H« sg
Thestiup nnd äs-« Nie-km
Dcmfkldclfk. Psgm Caroäme
Lamm Hamen, som den sie April satte
Jld paa Mode Jenims Naatdoev Eis-ge.
hat oed Undekmtm imm sin Tom, spm
if. Pnponetkgwm nl »Noch-« Freihka
lsd paq » säan Forbedtmgshusars
qur.
JOIIGICkvo Heut-L sue-g. Kund
Zofe-IS Jordesckkd sann End i zkedogg
for Hemmt-Z thkegxmtdg Kapel under
siok Demgele Proon Bester im
Finbetupi Szælland how en gnbende
Tale.
.chtssflskp« pr- zfisdkiatizdro,
tu Afbygsgergoakd of Hocedgaatden
.Volfttup", n ts. «:Iatd.51ft.« folgte-·
Protokqu Ler nl He. skethxde, ndhge
n Zokvdgm as mefwnsk under
thvfkilbei ·Lmdmbdkzz«» for IUHIIHU
Kr.
Ists-schlup. Zkomaget U. Bem
zen oq Orimu i :Ik.:stdcx«—3. Hure IMM:
dass vers-:- Zewbtwukx Esäobkudes
patm nwcstog ; Tageka Bluts-emsig for
stsellige Beoisek paq Mcdborgcreg Rgtei.
se og Hengivekxhed, Use-Tom der ogfaa ha
dtedes ved Fug-Ding.
LIIICUICI. Udbognmgeknepaa
Gast-den »Austritts« i Seitsttup Soga,
Mhsteudk Chr-Andetsm, et ji. »Man
samt« i Mandags mdbmndt oed Lytt
sedslags Gaakdm var forsittkt i Lond
Iygningemeg almindeltge Brandforsik
fing for 25,686 Kronet detailldbygmm
gerne alone for ca. 1!!,000 Kr.
singt-viewed Saume-Ums
Riss. Rixmus Bureau meddeler, at
Repkksenmmek for Andelsftagterietne
pille qiholde et Mode i stbenhavn Ott
izndzciciaj den lu, Maj. Bogen ef
tet oil der nebst-ne Udvalg samlez med
Nepmsentamek ogsaa for de privates-»leg
inm.
VCAIGIUI. Mandag zotnnddag
omsokn Listtsttsxokdemodetms1.')-aange
Ssn L Longelie paa Laugriand Tren
gm var paa Stranbjagk, mm faldt med
Possen, fo«1!de1mä gis as, og bete Lag
ningen Imngte md ! Unkethoet. Ten
sont-de Halm km ben cum Gacmy der
laa omuem stuAlcn im lllukk(gftcdet,
og her rede han« steige »Tai-gel. TId.«,
straks eher
Stirbuespimser Feiltagelfe.
Vitaeddclte for noqte Lage üben, otNkkw
inde Scheel, fsdt Piorgenstjekne, giftmed
Hoijktgekmestm Osten (5. B. Seht-etwas
htter Lffet for en shctbnefvanger Seit
tagelfe, idet hun havde form-kein et Zu
blimatpulver ach Umidbkm pg fom
Fslge demf Tom-er Ins-Ums Lix c Tod.
Gtevmdesh der ligget ftiue heu, et If.
»Polit.« opqioct as Lagenk
Hund. Bed lldgmoaingeu as Log
siIk Hokus-Bauen er der ved Los-Firm
funvm en Begravelsesszads Im LIan
den, en as de saakalkite Ziegckannesssrts
ieftuer). CFndcm er lldgtavningen as
hsjen ikkc prabegonrt, tneu det Eule-r
iste, menek sägt-L Av.'«, at der i den-te
not stol findes fiekeinieressante Ting fca
den found-te Tib. For ovkigc sindes der
i Nætheden fieke iaadmme III-je s m sit
kekt tumm- odskilligt intekegjanL
Springer of Toset Ea Its-sa
tig Ort-W focn fort-den med Tozet un
der Politilediagelie stutde hiemsendes f -a
Sotkjsbing til Nasfkov, book hqns zot
cldke bot-, sprang as Toget umtddelben
effek, at dem hin-de pagsetet Avnevehok
Mit-by ved hoilken der ikke var gjokt
Ophsth Don sik if. »Na-M. Tid.«· fu
tepet Issigm en Del. nun hat-te elleks
sagen sit-w Stadt toset sf sit Bist-tim-l
Ir. da Ue- kott eftn fanden og tksaps .
komm visit-. .
1
Zwist en Zins-at Ost-i ais- jsiqe
txt-Hunnede var I Studegs me abrä
veg at san en Zone-at I Haksan Ferse
qene pas in Cos- fox t den rat sorgsam-,
rnen Pagen befindet fig« If. ·.Ksllnnkb.
Tagle Enge sen reä nipag Tom jede-an
Im
IIUIICUI THI. Chr. Trach
mmmg Damm en i Jus-dass Fee-emph
vogsti gxk im Vesteegode i Randeks uden
at feste noget, somit-J 5 Menuter seneee
i Dortneben ai et basugtsldebefmdenty
der enden soc Lzekltkkeg Fotisb hat-de
Tor-en M Feige
Istkkdjgissl ·Mc1di1m Ras
zmugsecst er km ti·«Be11e-jdl.« pas Mut
fkedet I Beste xsiaet op tu at davekoalc sju
«Plegebsm«, esg Philigieu kcælek stadkg
paa Meyek, use-unsin- at have fu«-et
Tadel belt as dank Staates codes I des
existieer THIS-. Pan et Tet: finde-J en
« stoc Nackende Blasen mek fsägende Ind·
hold:
, äcceasnurg, as Iwbnl -g Bindi-i
.I«ke Eu:tgsugje. og Feine lo(;s. Andre Na
met Binsen
Zioti sandtfstv. Eiter Ast-pl
delim as den Ikn mge Pksve til vansi
Fund-Ist Eise-merk der begyndte i Man
dagg og assluttedccst Lnsdagg, den 6.
ds» have of tse H- nagt Meint-steh
iom hause Indkegnes sig til dem-e Etsc
.men, fis tskgaminonderellrk nastenhalos
ibeim as des famlede Aruns nmatte forta
,de Ekgamensbokdet og opgioe Etytkeprss
Tom for denne Rang uden at naa frem
Fij den wund-läge Tot of dankt juridtsk
IRS-antun
Its Mit-Unwin J Eos-page
Jan-jedes m km Kukcbygning i Kalb-ho
-se Knien et xf. »Nein-. Tcd.« opfer
faf todt Mutskcn med Stiftung. Jud-e
Hi Knien et der No bot-r Eise Its-IS
TBctHkk web ngkepäadg ttl Läusekonen
Kisten er Cmukt dekokkret dg forsvnet
med to Insecten-L et Ltgel og Banne
-ooa. Tebefonten er of Cement med
fTIdesad of Solo. Altettavten er as
mai Egmæ med Tekiomtion og For-spir
nm.1. Ver Jndmetjm tolle Preuss
Hum, Bistka åmz vg Paftot TOJJL
Jskdksckd. Im ngsted leis-gla
sekktz m New- Tetegkbr. den — Most
Nod-geker« Komm-wette ilc Iceergaakb,
Skzommshoum degtaoes im Hostie
itue Kitkkgaatd under stot Tetiogexse.
Reiget tunc deswev Hut-s Personen ket
Itsianvt vlle Egnms Godsqkre og «".
Mckngve Notabunetek fko Kiebenbavm
; To slget kkte kunde kummes : Kstkeck
Edle-v den ptagtsuwt fmykkede Kiste bau
Hrtt ud pas Rittegcatdem hvok Psstot
Zsmrsen holdt Talen og fokkettedeJokds
qukastelfem Tet var reist flete Ast-eg
spotte
Cu Steuern pa« Durchstos
cskkcih Hei-Innern hat, Is. »Zu
TkIII.', IkanI Grind-Erst EIIIIl H. -.3
Gange 's Tages- Fænqiel pag Band og
Brod, -ag«.-— oInt TIIIIIIger og Is« Kr.
IFIIUIIIIIIg II-. Arbczdgmand Christian
sen, soIII Nroszferctm en Evndag I IIqu
Maaned f. A.. unin NIIIIII haode ftaaet
Ined fIII Patapm pag Zkuädeten H i
Ansigteh dvoroed tet Hoch II Etvkk
ijd of Atbez dsmontcnsz Nase og kenne
fIk et vansIreIIde T’Zatte.31rbejds:-IIIIII:
ben var TITIUIILsmand Ich en SaIIgpaoIi:
tot-. i TyrIdIIvem boer Gseszkmkn pil
de Imngc sig md
Ivfslski Eisd. Zerlchfk Hase
barg-I II »Im-. Tem « Idxgse Taae
af III M Iltdundxridenn del fian Be
ignndclfen of deIIIII Uge bar boureveI en
HTel as dens kostbare-ne Rot-Pur, bL a.
to Damen-, w rcvparder, en Zeiss-Te
.bjokIIe, Lsicksebjotne og flere of de kost
,barc Rot-sagte Te Innuedefctngte Hase
.ere ved :«sIIdbcbpjs·koZeI.-J Forsnsmunmg
affmucd -,e og de bebe TM, bonI VirIdI
all-rede andtsger en bekodeltg Sum, btcv
sttaks nedgtiocde. Gott«-innen Roms
gen dato Atrp »He-Ziehen der fokbclt II:
de foIsIIeUigc kjsdædcnde Tor og Fugxe
i Hauen haI sokedt ZIIIIIIeII. Heft-II
hat Imnhg founan Ziagnnngen book
MIthkaI S, en zvgdom der bprek III de
meII fkvgtede og skIIIIge :IIIIII"oIer. Ten
lcIIIlIen Palvbel as Hesten cr folgt IIl
MeIIneIkefode. -
Ists-. Som pr. Telegtam IIIeddexI,
set fokhenmkendkjkotiniutdnntgtigI Ros
kilde F. V. BerIelieII iLnsdagS ved
» Regfilde stbstads EkssttsteIsdom IdonII
! 2 Aufs Fordevringshusstbejdk Ten
i Domfcldte et I Erfinan tIl Penthe
Itientene PeIekieII og Moo psalagt at up
Irede 210 KI-. til hock, og O Ponduve
ihpet 8 Kr. og d VII-gute hoek 12 Kr.
Ifqmt Sagen-z Okosiningek, bekundet I
i Salt-r til de bessttkede Zugs-keu, Pro- «
I tut-tot have som Akm 40 Kr. og Pto- »
j sur-tot Jscobien spat Defeusot 30 Kr. (
Joche-Im Pilitiiuldmestis Benklseuj
blep i 1857 ans-I sog Politisuldmchig H
I Nachthe, in stillen Bestilling hast sfstes E
Idigedei den l.Ohoiet-f.s., sitt-is efm
Justitittss. Jus-ist« Blechingbetgs
Dop. Deus Fokbtydklsek hast-e scient
ug Lse-"ma-s1, ins- i. g!!-«-is!.e et
als-not ng s,)siuki.s«(k, m Josua-c ke
ovennæome Pers-mer Erst-ist« hat
den mxsbtugx Im Frasse-J xgi -.-.: u reget-:
sig Geists-, der ushstke Losyiuxunekasscku
der icckrncg m Su-· of ·. is: fis-»k- sc.
Rest dem äorhestd » bon nmdimsd Mc
unalt, r-- oidsbe sum-ist ch
bekgs Be hat erinne- :-—,—s"e Bxked e-;
ikke gxpn Engffeanfvak g;ck:de::dk.
sechs-Ide- tksrh Im Kaki
biag p. F. meidet-i til NAT- Texqu
den we Max: Her : Nakvasru sersvann
en Karl spare-It den me Fig-» Hatt var
of km Husbond i Baudert p« rollend
send-I hie for in ashekike en Bzxe soz Ic-:
des Tsj. Medeas De ! den Ihrde Esgike
Hof Boen vor i Herd med- at äckstk ceikc
pas Vognen, lob Heilmi- lpbsk Mermis-:
Bysm og Karler satte s Lok- efxer den
, Eisen hat jagen set heim. Heile-te nIi
pedes I ByensNokdeiaV.-, sum Kasten ask
just-when J ins-dass er der gtoxr
tMelding betont til Polmtamteh
B
HOIIIIICIFCUGIL EIN-I ker. II
Nettngsäoos Fremsomft hat kec, sei-I
zbekzendh Ikke oareITaje ocn sen-. I Izu-»k
, Tage III Iaoe Ivungue Spende- og Me
erIrokkeI Men eIIkkIIe Heu-IMME
rkowokauoner hat bog for eI III-II Zkyåd
Tholdt Traditionen I Blin, de. Ihla II
Vordersten FwIIIge Manc- kg nshoid
les den gotlIge Bakbecsveidx e Cis-IIIqu
I stbenhaon sum Kandwatet bat-bis
Ifslze .«kens·IIebl.' IIIdI·IIJeII·Ig,t-1ege og
Malt-ende, III-III var IkI IesII Ecto, der sk ;..
de under ZIIIven og Ittc de keIIIL aufs-:
fekse Lite. Te beroe og fIk dereg Te
IIeIIIoIIIuIII med sig VII-Essen hIoDe nka
den Its-re at bhoe IIIObIIdI III nenne boIrI
deliged Euer-usw«
Kunst en Hakeeuemaftine .
Hm Vesiny meldetz III ».Fon5 Ums-' VIII
et UiykkeSIIlFæIDe, der IndIuE I TINIIdagE
Aste-s, I del en TIeIIIz pas :j· 1-I Am
fom ulykkclIg as Tage bes- Gamb
eIeI Chnfnan Rotz-nasses I Jesus-Hofe
kup; haII var frohe-II Do pIa HIkke lfc
Inaskmens roke TIIVIIIIIL IIIeIIS Mach
neu var x VII-z og uer at Ins lIII I AII
for, III Hinter pIkI II Esedcr gIIIe e IF:
oo III :·’ckizqen. Hans Hooed blev anIfI
IIIcäjem Hm: ers JWII kin II o; e;. - III-we
oq haII fatdt do. III-II IIkeII aI gIoe eII VII-:
IIII säg.
T eII UNDER-de var dkuIImehoreIIke I
eI HIIS III-I Ziffer-w Mark I Hambo
Zogn; XII-I I·e-IIe Ikks III-J FTIY IN as
III·IHTIII, EIIeII Fasse LIII den Fig häus
peI III I Gaakdenz Hat-e III-d Grav
IIIIIg.
Brandes vev Juki-hing
Fslgk Meddeletfe III II Ord- Telegtd et
Peter Akilvsm kpd udeII III km kommen
til Bevidstbeb siven Bunde-I I Rai-.
Nygtetne met-der« CI VII-gen Iij have et
ktætet, III lnIIs Saat kae htte vcere
stemkaidr pedElag II eII Hm ne:. maat
Ie vake IIIsoiet ham ineo c: . ie:-sk.1b skm
s. Ek. eII Mpggreb. QIII Ei- ngrfons
nen, Hang Meisen, oIi RygIeI oide, III»
ban IIIII under den over vix-II fIIIIIeIsIk
Mut Ined eI Reh om Hauen An er
dog NygIer, der soger reIeS Rath-g
IFoKkH Mem-II mu· III der IIok IKoch
haI omet eI daarIIgI Fetboid mellem
Svigetfodek og Eoigerson VIIIIIVeLIs »
ge Oplvåninger er det umulIgI at erhein
de, til-eilst bfoz .«(oIor-:exerne, og Sa
gens IeIIe SamIIIeIIhItIIg opkiaresz :is.oas"ke
aldeig, III-I da den gamle et kspd uden
at vctke kommen III Bkvidssbed schaden«
Eanudcconc J: bietenskzkeeres
Messer« Id-! shnn rast en III-ne neen og
vraktssk Misade Lne ten en Log-soe, Com
Lag-Jene Dem Coisheåhg, Netz LJnIZ rnne
mMoftig Moor-e bin ckcsperimemeret
med. nemieg hookledtsz en Zug bis-It og
bekvemnzrft tun wide-J sprezfx : Zinsen.
tfnhoer Ezendejz hvok vanfkektgt des er,
baute at fkafie den Enge kexx Bindung,
en fu«-denke Enllusg 111 en Bisses-Ding
t.1nmre, og Ti:.--.:(::-.J «: -·F.«-·fe rasten-.
mende Hvele sog Zwei-. Paduka man
afntver Bank-nun med, gäxder Ig gi»
Leg-: udekoemt. Hond den pi-.:k:nkx
Hast-mode: hat fund« pin er, Tom Ha
Haare simpelt. El Tagen euer hgnek
steckst og stokt Ernste me lade-J, ved nt
Legges samtnen, nl en san Gästen Cose
Topch om Patienxens Ryg. Dis-IN
soridnesmed its-ge Bacmty der tuxres
fast i Sengeng Stoiper nede ver Form
den. Pan den Maade kan den Syge
holdes i ssddende Stilling, og den Safte ·
Belasgning om Ryggen fmtee pack en de: «
bageljg Munde Patienten-z Rog.
Tet et, som sagt, et sunpelt Rand»
sont ikke destomiadtc vii bringe Wangen
Sng til at sende den prakiifke Bondekm i
ne en taknemlig Tause. ;
HI
lkc
Icshcs. En Cäsar-ge Bocksmands
pas hoikting Mark hat if. »Poes. Die-"
Met Gjensiand for et kam Ooekfald,
da han i Mandogs Afles kjskte dient fka
does-as Makel-. hatt havde paq Ta- z
mode-sag as en Mieudk og fkygtet See-gis 1
btodet gis-: des-se Title-helfe til en tim
med og sind-is how senkte It tmer .
sten. Da hin imidlettid lidt eim ihn
Beispier eins-: Un Eise merk Eint-ist
op ad m Bitte, kam-de Hisgsbwptrm
- » »-.« --« I- ikpssq FZ syqvqpvkt
e i
LI. J « . »i; -.s ilkd III IS kä
-:-.:-c T- « ci« Horden og Ekog og specie
;:k- Izu-n i ängstet. Ti- Boelsmanden
scgm Heime Medsatt haode reist äg op.
Hm dem many kostet til Jst-den og be
-«de1:-e: med Simäehcksen i Ansigm og
- er Mk Leg-met sag hatt http fkmkkes
. ; um« Noqu- andte Persona, der
: Zeus-nn, tuxde kkke Tons-m h M
L. «’«k-ss -Z· Efqu UJI siågökäckdkkckk
L egukk par Ist. bemka
Tiscfflld· Echo-adm. Titettsr for
de fgikllanosse Bauer-. Konfetensraad
Vesqoxpiechejommanker asTanneb tcge
sit Its-ach er if. Ritz. But-» c Spuk-agi
--g.-..:» oed Tode-L Ten afdpde var
Jede c. Jst zau. 151 L. Hast bteo :
ne— tctmsk Direktor tot den togkildxke
Bam- « set-etc anstatt-tretend Denkt-te
se dct « ;-eU-mtfke JemdanesehkadszK .. -
ttset-, Et.- .!en Ins-net hakt ftatraadte den
like L!:br., DIE-, da de new-ne Barm
cfxer t Henhotv ttl Laden of Z. satt les-;
at date werte-get af Eli-ten« form-des
mer- de tatst-wenn Stets-dankt under
en muss Admmtstmtiom Rotbc var
sp.3-ritermgsmanbt de ists-te Regissxijz e,
sen Ti-? nältge Ztatsreoisok og i Kanne
bis-— ei: Sorgetkepmfentant t Hexchen
Var-m
— ) · vkksbmg pso Halfter er en ung
KZZV.::I-:tf-, Ernst Este-Mem i Fichte-es
esgstckr oes Tor-m. Text ask-seh der
var -.: iit-.«eåk; Jgtet og much have-e
I
,n·. Not-I iet- cui-. tun vertet Fug j to
— isi.pn:«:3kt Ende til Skz are-ad oed
Os: ei « ec neige Tetegram u Jst-Hauc
B.1: Ja Jzkket ocd Toben Ttrzdag
»Heute-. e en Ich-er If st« Astr.
— J Matwagis Morgies afgik vcd To
res-. stum- Morgepr en im Lirct
Stier-ds. esse-. s m an g kemdcteg Kunst-ter,
KCIr ZuL gut-ni« »Hm viik -.:t Lem
empss II ;Ici,t.1, todt i-: »Zum ::s1.ut
ni U..;:cst1.1ng;dc—.nket U vrs M c de tue-.
fis-s smd igjknssem Lstetsoviereriszt ost
Entstand, uns-H Tun tleure Esel :t-. tho
bisntzaon sg tout md paa Linimkademiet
Wes-e assiumt Academtcts Mut-E ved
.-(vs.-1de dets Zotvmcdsitte, Leder e heut
Tit-bogen sigen If den gamte vertegcard
zinsxeivkithoim og dvqgiee senkte Grec
nkgek tiutta VII-unnatng hng Nun-ti
ke Mute og Tat-nie —- tmdende Treue
: items-:- miuem Kullek og Hxifingdorg
—- ek txendt as de mang-, der dar haot
Leitexihed ttl at glade sig ved Lkesiinds
S!:·11bed. Tesuden hat hast paaStn
det tedek Gjenopfsrelsen as FtedetitsL
borg Sirt og hat selpfteendig bygget et;
Bat Kerker i Staane og flete Pti.vatbyg-T
Jungen stbenhavn og Omegn. Eni
tangere Udentandskeife (1869-—«1)forte«
bam lige til Jsdelqnd og Ajgypten ;
men i dzsse uoante Egne paadkog hakt
ftg Zotten tit en Sygdmm hookundets
hatt e ftm Aar Leb hankbt, legemtig ogs
sickäetjg, og sont for hele hans sit-sie Aar-i
rette nedbtsd hans Arbejdsevm og give-H i
de ham stemmed btaudt Mennefket. For
de fieste, der saa ham 1 de jenen- Aat, s
fyntcs hatt en Sittling; men de, der§
tjendte Zum nennen, time-e endnu stebsek
gtckdes oed hans baknlige Bsgeäimheds
og has-s Etat-jede Kunstsans. E
Geheimetaavinde Hallo Jor
dcfwtd. FIedmtisbcrg Kiste bar-re if.
.lc.1::.«· I Raums-I Tamlct en I:..Ig
Ek. Ie a-· Metnd oz Knirkkcr om ONOEP
trxccsadmke Haus Baue, til hwllm der
dxzutist Nr seit-VI en over.81-dem:kg ftor
Dickan«Bal!11egre:tk,Blomfterbukemr
Da Rl mle — der Wellem nong med fl g
:s.c.e.c Baantzx »Ist Bomehje I met paa
Berufe-ex V. Il. Kongen var rvaæTentes
III rssd Iisbmcgcsfelrerckr, kskcbcjnIeraasd:
Rose-: Imm, Kronrrinfen ved Elldkmmh
Kam-in Ball. Ilskrmcft Kisten seid den
uimiiss ss T so Zonncr —— den celdte varL
Isc: l«.. « sorhindret — og Far
dlodsrcI-., den -.'s Aar gamle P1«ovft’1«.
E. H.1ll. Jesugt bekmkrkereg i Folget
Essen-nenne Baron :lco·enptn:Lehn og
Ranu, E. Jiosenem og Baron Bille
Grabe, Dr.jnI-. A F Kugel-, Amt
cnaId Hammers-ern Bille, Oexestetets
II-. sit-III- Kicin ogsftatgraad Brit ind
ukcre ::-.mz.;e Usænd .:f den folgende
Qme bonI-« selo eLlet cstmem vereg
Fabre tust meet noke kmmede til Hiern
met pm In Bakkegaartn Ernte-taub
Ph. Scheu. Folketingsmand Joh. Hage
oft-. — soruven at de oed Slcegt og Ben
skad merke-? fotbnndne Familie: fall,
Brauchst-, Hammersch, Meyer m Cl out
ftkrrh representekedr.
Heime-IS Proosi Dr. Raum kalte.
fstsi og fremhavede de uclmindeuge
Gover, hootoed Im Makie hqll beede«
Met soIlenet, heades livlige Tause, der
pite Lande tamme en Sags Eier-IV les
sitt-et og dth, heudes out-me Islelse og"
heades ljeldne Sandhedskjttklighed fis-m ;
artige Decke-Med, sollten stetig viel
!·-Isktetiftssi Iok hende overlot Banne i .
spuken sum helsi iotdist Simqu nie-i
vgqu I heut-esp- re!.gisfe Liv. «
Texas-Jst »Es-Ho Titus-we Zusta-151kat·tot
tjsdn Rtyatcst sitze-« — og Euer knv ol
snindxltq toq belk Folget Te! i Affystgek
en:
Mel-: Gan tut Stett og qkav mttt Grav.
Ist-s blos Sonn kmget nkd
tot ett Z:-.tt, ipm elfkev Sol-n
meu iom dog var vet bereit
ti; at Hippe Jtaktteskolem
tiä at bestes iom 1 statt d
oder t ett beste Bund.
Ilit ävad der var ftott og Mont,
Lenzes Dezexd og Tanmakks Bis-mitten
Wesens Pius og Zkovens thirty
o; vOr Zsjaldetunsts Zkzætsommet —
But hvad Asærngbed et verdr.
des var its-wes Htætte ttckrt
Kaidteg den its Mode-us Kron.
Erim med Kraft Zum kunde need-,
og Tita ens- mkd bot og tat-«
1ct.so:n faulan Sol og Lsædex
sthaxtv sg Lunte Hulgtes ad —
og med gärwe var htm Stad.
Bang og no mod Fiedkes Jord,
varuz oixt tso nie-d Bett og Rmndek
tsgikt m Tät mindste Ets
dmw og cgen, let at Elendes
Ugnet dem sjg selp da kun?
Jkej en stiften ltgned hun.
Teriok dar bun Tom en Heu
stets tunge Bantsetdæ M;
deriok tutwe Htemtnssts Zelt
over matkge Zmaafoik mM :
vertok tosg hun fjne Zavkt
fast og fromt i Jesu Nov-L
Ja. serv-. hin-. var satt satt d.
ictttdt bkm Beten ttl »Mit iande"!
Ham. iokn baade vtl og tan.
gav Tun Sov ftt Set sc danne:
hast-. bot-J Haand og Rand hat gjo tt
besass-J Hztkkte vakmt og stott.
—- Wd da Ztsvet scientes ned
tust book Mindets Zangfugl bygger
om den Husbottbs Hotlefted
under Hetlttis BegeskyggerI
Hort saa t Guds Iiactdes Lo
trl der state Bambng
(5hk. N.
Eva kalte Last-Dr RilhBirkedai, hock
eim endet-g Brod-ersonnen Sognepmst
Biondftev bragte Htlsett fra de yngre
Slægtied,som tTidemesst blev de gamle
poa qukegaatdeu sitt megen Tat Wi
dtge. Kisten blev as Elægtnittge og
Kenner bauten us) til en Rustvogn.
Jokdtæstelsen stat fokegcta pim Qttsdag
psta Herinfsholttt, hoot LEgtefckllen be- j
gravedciz for Lte ·oed tre Aar siden, i Au- I
gnst läg-E
Fra Sondcrjylland.
Im iisiiiidcin Zlagiir M. Jlbrahanis
iksi i shsoisifrxr er hcinnielig fiiilkeii ai
l-)liiici-ik.i. Foiiiden iiii Familie link
List 1 Hksmnici eiierindi sig en stor
»Hile !
Anman iil Riiinæi ieii. Loerfiikes
ineftec Franziska im Ruiiiæiiieii hat i
t«—:-!·e Tngc iscrrci i TMNT Mr nt nkkoim
Nie nied friifesrne oiii oi ieiide chileyiigel
iil Tiiiiniieiiicn gl.;gcleii ital iikiicsjs iidi«
Toiiiiii. «
Fiiii.iiiriie. Forudcii de for nogeii
Tid sitsn oiiiziilie siyrmariie oeo seien-sc
borg Fkoio vil bei ogsaa blive optetteiei,
Fiikiaarn iaa den fiiiikaldieHesiesko iinel-v
Lin Alls og Fyii og e: paa Variieshooed·
iiid Jiidiejlingen til Aabenraii Rjoiln
Er :Riigi-«. J Eiicrnaret lssis von
kci merk Tale oii,«1i den i-« teininclig«
ich ridte K edsss koieinfvekissi Ziigelina in
i Haku-glitt skii Vc gioiesz iil Stoleraiidg
un "(sii!osicg :ii ci: apkcii V kletteng
Mk i- bis-ad Lei- niedre-les vg, talesz Vers
iiiick oin en iaadnn Foi·.fiiittelie i
Den bolneiiikesiiiniii. Ve’ Hoiieimni
ei der i de sidsie Tage aiikonimet eiil
Mængke Faiioiei tin-d Matt-time iil Ka-»
iiiilauaggei Sieiiiiilciici ei« iiæsien, Z
skiivii ,,:ciiiioiialiidende«', iiteliikkendes
csocitragei iil daiiike Zkippci·e, af hvilkcc
ei enkeli Firma aleiie hat antiiget Jo»
Frasoetige konixixck vers-fide iiichliii-s
fer, fra Krisiicinia incd iilhugne Sien, ,
fra Roiieidainen Tainper ined Erim-nn
Ali iiidei pas, at Arbeit-et nu ital opiaJ
ges nied iulv Kraft. !
Zwiin J Lnsdags Eftenniddaggl
nedbiændte ei iniiidke biis i Esel-J Deii
nedbmndte Hiis lau ligc ved Chinin eenx
til Rodding ocz beboedes as io Familie r.
Ten eiie ai de braiidiibie Familien Jor-;
des odeieiis, fik bei niinc af Jiidboeti
keddei, mede H eii Ewigk-, soiii cjer Hu-·
iet. tun fis lidei. Lin Aaiiugen iil
Braut-eng kaoniii vides eiidnn iiitei. «
Tet var ei Held, aiL inden ikke luiide ;
fsre Gnisietne hen paa andre iiakliggeikz
de iteaaiatie Bygniiiget. l
Dsdsfalix J Nonen mellem Frebagi
og Lskpag i sipfie Uge, dse Hoibsli
So; El Te IV «d. den g- naiven- ·
dig- im. inne · , k« H. · «
Lii«-Oei.. Teil guile iiiiiieoe den ;
holden hsie Bau ai ouei 91 Aue. Fra—
sit Djeai i Rsllnm ved Aabenkaa et hani
flyiiei hee ooee iit sin Sm, hope has i;
aiqnge sei-, ogfaa mi pa« sine gamles
Dage, hei- iiydi en kjieelig Pleje. Deus
Ifbsde hist oliib oist sig fpm en dienst!
Mand, ami stulde ikke se Dabei om
Gjeufoeeaiug ges i Opkpldelfe,
sei-g i hie-nieset Beete Ase iSoms
metmunevetne sit-sie i Regteu aogle If
J
Jc »F Irr pxs 7"!«·ls’ LJF I.-»
de i. .«l:11::1:'.1, Deus g
. n- L «
x
« - s
L.« ’ «L V
-
. « .««»
s - -».
· « ( ««1U « J
.. I - « ·
«-( . ..
I----» H- »s« UAIHLX ,
.«1«’«k s.«:s.x:1 «
. «.1«KII-;x H; »
Kier Imz Hi ca -«rs.1i:ii.ksv«.-z .
iszk 1«!.1!OI(«".’«1Hf,OI18de1u;s-««
1.x.1, c : s1::k(n, des sz b«.9:»—
sumn .
HEFT-(
ceuts 1 L
tm 1:«n- ·ks:s flers Jus-sum i;«;
M«1:ct Luna Jk Jus-H;
Zithukxx X Mit-III schxs
Lstge Wo -F «’l-:1", m «
mxdx ten 111 Iciifuneni s
I
Uzt Lsuucjeth Z Gqu fox
scr:11::u«:sb1·.D.La Lsxzux nuxz
kaskre n bcqe nie-n g:! »arm«
at Co .e mir denkst-. Nie (::·ss-s -..
::m.1::::13s:k:nd Ich-Vulk
«.i:::;;.
lhusl L. f , g 111 xogiz sc; k»
Qfsmsu hu ng r mkchks Its-zip
km- ch E;·«: e m«, !n-s-s-1«L«1kzz.»k
UT Js, ’V-. l Toltmxcaxl JUVD..1» Z.
I-.h;.; sank- !I:an Denke Wqu sp,
--.:: Euren nllmrcxide Ums kzs
Haku-grauen net Be ciiuuks
I.
.
JsH
zcu dick foru-111(’T.!c:1;nzx «
-
is,.;;«":).xrdef:«11.i: :«»x .- -D V
Te sein-»He Fchdxr our lnqre rec
!l::si..;! TM Pa: kun. risik«
s.11 k.e1 »oui«-a er ,,L':1!f1;:«.3::
Te: ZEIT ZU is rp In «-:- i
Ts Ifs «s » s» -. !
x:1«.«’s.:. CLV J.?D«1«!.’«:k.« » "-s
Eier man fAnker u ZWE- -!tk1«: s:
In I-. nxdxll ikkk Immer kv11:::i-":,;
! o
BLZU "t’1J-.’1cl ’.
Esx Dis-list Icoiracczq c JAC
, Nummqu Nu di List u U ;:.-::-::
L«·:1«k.:·. siixstc Zudixkultkzcxst
Hle
Unker rikcn er foLzzcnkek
.1s:’«:! L—-:"::: EN: lmxx «1:
-"«’-.n.', L 1-«1:«1t:«x, nnilsm N-:
lkslssh ist-ex- ben r-:«’;"«1sk«- Neu s
z Hc «51:1 E:.111:k«-n;s:c«I-.iii
Z«.T:!«’1 nnxrÜkure fort-; firs
«"!«1:1 r««::::« .F-.«-11!cn:«:k.3:s.,s»«’«:.
«--.J: «f1-.-::s:sb««:.xsf St russ
Iccnnnuatcr as
Udm des Nardrcorsz 1-1«xc:i".s«:;::
-"t«-n sog Risiken 43 oxu Hurrrknxdgzc
plancc en »Ksnzn«;« Um ten
Ma1k. En LIMng koste Kug««::ii
ningcr ers 1ndbz1dte. En industr
«P1«ois"r1«, Jldvnk«u, 1)1· ju« Llis unsy
no Kreis Mpill lcr Il. af ;skc11-Jb«1rg,«" .;
holte TJLUL
Eim- l-X u blco de-:-!«"etc111’-L-k«;
. .-,
»
dc linke -?1"«·dgc«xc, b.-.:««.; « um- Zon
dcrtorvi Ilenszbonz Mcn der I. T
dcr prozfiskc Træ Ikte triocs ( Den »;-:-i!
Dmlch Jordbund Ter n1«1.1»nc«1:::7:kc
cn ny immg J.Iw1«1ntni:1z;. Tcl FTUYC
T1", der sum- paa T01«v«-:, Irr
hell ynfcltgt ud.
M an r.1«.: ku at sc, om m WIH
Konqccq san muss bcdu « HZ·111brck ET
c1111)Ik-ncdgc«; i wim: bmq
(»Mu!-2b. Ass
c .
Nebensmacndc L;k»;, » »Hm zzz
»Nam« M- NW Hund«-EIN U M
l01«1191c11s:
»Alpl)s1, McPherson Eo» K.:::l:5.
Mai 1.-»., 1—«-«i.
Til Reduktionen af »Gut-Ha oc« Jics
L emlandct«, Chicagd, Ju» Hm ;;-»-«-2
ltgk bcdkci folgende Linjer givcl MADE-«
Tcrcci arcdc Blad, Da Demnacin
HEle As del vxgtigne for xlllcmmki:, TI
lsg ilkc undladc at meddclc nun-· Mä
menncskcr om den storartcde Nnuc AS
hat« havt og den vidunderlige Firdll ZEIT
llgklck i km san mrget otn1·krev11k-Fs.1111«kk
Pccdlclll Kllklka J fcmogxndivr Blut
hol W MM Nach of Jläuukn ;::«:—:::i Tl
k)le1«orsmrkkclfc vg det i den END a:j(3
ikkc hat« sormaaet at udforc uogch
Mlk thlgsöxllrdejde, nicn ockrer MINI
gknde to til tre Plnamdcr ad NOTICE
JTEI hat« fogt wrsiscllkge Lager ok; U«
U«"«91011, brat- dc sk« T- m- for ME
men alle de Mel-kann — zeg Vsps Ul
til ingcn Rotte og .1::" .. sknxus NE
bokkkastede. Eudcltg otld- . g N XIV
spklsge Tr.P-·xethunto, o.z nu cilcr II
have brugt m Flaster den-wer ssg W
aldcles frifk, og dem er del iom ERNST
s .
.«.s. .
mig til at ssmwde Teres and- . .
·7««aa- «s»- -- ins-o » V
«U« Ist L« ««—-.s. »s«.- il« .
mklc Ok- Pstcr Fohrney, fom LW M
mk lsmmtlljeue deune ypperltge VKEZ
cins Jkg Inder og aumodcr inknalliss
Elle ds- der maam lide of et euer AW
OUVN »s! fees-ge Medicinen vgl-ach
Poethtsklk sig om Rigtigheden H M»
IV TM Min bedste Equring oguctk
Vlsnms btk hu sites-et ' «
sude Assskk bedes oeloillkg opNS
umwunde. —
Hsksntikiiuldtz «
J. P. Petition»