Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 03, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 e r n e n
:««n-nlx«.s1:mk
« :!.I.»-—-HH-«1.
: l)’ NLLL Jl«l«g(s!«
iuvroa, chrasia.
k.;;1:i—»—».x. Hmntizn
ff
« LT ( l k u n r
-s«-«sn«1«nnh1ch N W
«
«.:vz
« u Zqu
-1:! U !.1"-I«-.ti«1mmtn(ln Lied
LLWII
!s::.«-:i csNubsttA
» -.v.,s— Hi ;.-hr»1" Ist-us
- . .- k’«-1MN(11( · ’"!««»-t!
H -«. XIHHY ; sur IN HUOsnrdI l
.: - — Husrl hislsyr kul- ’I("le- -
l
!
L
«s«’.««"1
zrikkncn, ]
stinkt-Ia-, chkssfq.
- ng JERNBANBLISTETE
l) Innobkog sk—— I
l
TM Pacjäc samt-and
» « «I li. I l).«nnI(-hIn-1
. I ;-.I.--« -tr!(1"."lllcftnn
" « 10
m Jk
,[«,
« t Fa ul k—
Eulen Pacjüv ckswbavm J
sism Un. u u itzt bl.l)in11:
N. ich-« III-I lls ak» 1«(Il’l"(-1T1’«
D— w Ptiksiktzsrrtnx VHU Affen
»t-«
"! H leI lslANlIt
«.- J lhvrsiipdnukz List- Ein-«
« «
« « »in NHMH l.’t)I l« ok- Ulil):
... . » I zum-· rtuk b US Form
» « - Fix- cmithuctsk Isnsisukzessnk
Wn I Missouri Mk IMM.
m- Bsue ttIm i n tin st. Faul:
---«-s:«-,s EIN l Hm : (-m1s10g, LJIOEHUL
BUT Mutt« -—— 12.45 —
"«— Tw malte-per lmpnmgsnst
IRRklilDSYllIIENlIE
» unmittng is desin- Kinn-.
Uhicago, d. 1. Jan-»
. Ko11lcnn.Ll.0t-’j(a’1.023.
Inman Ii6zkck56L
1s.8(onmnt,47z,
Hum« Pyg, 68. Horer 81.12.
Lmaha d 1 Umi.
:.::martkdn ctilpjt Bein Imde et
tx: iavekc Uns-. Stagcetes Stube et
dreht Ästcdcts er tckxxnIi-1igjlebende.
2.25«C5.50; Kost, 81·25((D4.10;
12 og .K-crvers, sl.7fs(kt-3.20.
nousvm med cr aknm og trostigt Te
;-.».!1cxamvc og Taste :«jghtog Mired
»Hm-. knien rang-Zieht mellem 84.15
1« nwd 84 27 iom GIemtcmsIntI
Ya:1!s«kb1«og,d L. suan
Dr II His.
1«’.
« f-; Ists-wiegt
’:— «:5. .-;:!1ø1«?1«.?2s3.
11.; Hm.
Handels-Tipenve.
krrs u nnd-It II MS» Main 5 NO-,
: sk Erg. og Mast hat gtocx ixg 25 Ne.
.:"t1ide. Advedusdspkslen er tmagel
Usnuin a nimmtan Ide: baade Eil
U ilnammg u cndnu langt Ewrrchld
ka- :xlsoarcnde «er i Nor. Zucker ekelt
I- »mka H dkt hcle er Prisen paa alle;
ki:’-amilcri1mke1ca· 1p"t. Op. W syn-;
k» Inm mer Haanden fom Hostetr
m sxq Contdsat q: mm Uheld mdtmfs
krasng Hutte sot Tillde zortetnjngs
out-« pac jamme Tib, sont de Mc er no
sgkhg gpm m Spanlationkh og
weine v11 amtling pedblwe It
I
vitoaxendc hIIst lovende Htftudssgkckil
l
I
tkhcago e: Txlisrzlen aiskonx Mel,
og Ernst langt under sit-fis- Auts- QVOV
Uic ex hohe-! sqq siok. Der spovss es
qeiiuixsgekgjap, Ost samt i San us
u«atturvam.
Mangel aj Fortefning et WSUUMU
Kil.koltis;1siansas(sity et HUUVMU
END Motljgnekige HIsiUDsiSMZ i St
1(: der en Fokbedrjng og Mindesde
m uuhg T ImmerhandeL men Mem-Url
M et for Enden meget usfeL
stutzt-tue er Udiigtetne klaren- nskd FA
k:::-.- k sum Bittiomhkv. Naihoiues Hast
Wmnsig hvonmod Fortkyfthebm Mk
t- Nempbts. Samt et tbebke Eftkt
c : Jink srleans og Bomuld stadig
’. Mqang og Momtzjes er nfotan
l
Reifepas.
TTITTTCMC Sorgen. der for en Sitte
jthvvld snskekm sskfyne sig med et Pas
bhstkkmgw 1 Washmgkom Jan prompt
r; sSI ITbOIdS et jeadant ved Anspgning
«"" "1·’etet(kbbeivn, Tasnebtog.
k« It lykkedei si. so M Izu
« M Dem Ewi- siegst-Billet
Wasikcsüksweim. W Pil
s While-W M Rom-; kni
smdg in mim » kh«9·sks·, « is
. nle WM Ubehsgelighes Its M
COJQY VIII eeu Use fus- Dost,
liek i e- M, ists « III
nlu i . uc—M.
III, Dissssksh —, I
site Aatm11m. Taststcvkog, Howard Commi, Nebraska, Qui-vagen den skdic Zaum Wu. Nr. 22.
I-—,—
JndlanfdetJ
Mindre apimmtreude Tal
ststkclfetk Superintendent Potter
for For. Staterd zolkemlling oplyirr at
Tiloaskmn i Befolkningeni de sidste ti
Author været 24pCt., hvorimod Tit-urk
sten iSkolebespget tun hat væket 10 pCt.
Hvor et Boman J Fabrikerne over
fyldcnde Akbejdgmnrkedet.
Trufts og Sammensværgels
Iet. Folgende nye Trnftg et under
Dannelfet United States-Grunde Pro
duceks i Chic go; sorthwestern0(m
solidntod Millisg Onupuny i Minnen
polis, der otnfatter Møllerne Zenith,Co
lumbia, Northweftern, Galary, Pettit
og Roller med en smntnenlngt Produkti- ;
ongevne af 10,000 Tønder Mel pr. Dag.
Endvidere hat nogleFabrikanter amem
uldsvarek iOsten ogSyden dannet etTtust
paa 810,0W,00ts.
Born-e end Rastatt-Ema J et
Kommentar over Jay Goulds Erobting
af Jernbanekne figer Bladet Otnsuojcle
iSan Francisco: »Du pasfer daarligt
sammt-n need et Folkestyres frie Instit u
tidner at en enkelt Person flal besidde en
san enorm Magt, sont Kontrollen af et
hclt Lands Transpottsystem giver hom.
Starke Trudsler vilbe ftyde mod Natio
nen fee en sqadan Kilde end fka en staa
ende her paa en million Mand. Gesen
skn forPrivatmcends Tilegnelse af Eies
dem hat endnu aldrig veret saftsat i
dette Land, og inaaste den heller ikke kan,
men i et Tilfælde som dette ser det disse
lignd til, at Linien er overteaadt og at
Nattwnens Sikkekhed krceset muliigvis
Ovetdragelsen af Jerubanekontrollen til
Regsjeringen. «
Ein glat Sviudler hat i den se
nere Tid bedrooet en Mcengde ijbnmnd
ide vestlige States-. Han angivcr at
met-e Salgstnand for Firmaet Hut-III,
Dat, se Co., der fortnentlig ssntde være
Estesrfolger til dct stoke A· T. Stewart
Hus i New York. Hans III-eingangs
maahe er at udfærdige en Kontrast, der
give: Kjøbntandcn Eneret pon at for
handle nasvnte Hng Dattteekviperinggs
Barke-, hvorpaa han stal have en Kom
mission of 40 pCt. For denne Rettig
hedsbetaler stbmansden tolv Doktors og
fea foksoinder Statt-sen for at prackttifere
sann-e Spil i den ncefte By. Fyven er
godt udstyket need Prever og falske An
befaiingsbreor. Nu er Postpadnet i
New York bleset opmtkksom pas Spind
leeiet, og hat essenliggiott det.
.s«ltlseriet i OehrittsW
vil mt eftet cl Snndsynlighed komme:
under en Akt Fellesbestyttelie qf Tag-!
land spg de For. Statier. Den ei det
engelse Parlament traf-te Beilutuing .i
Sagen tyder steckt paa, at den eng-sber
Regjeving Instek at sitt-txt sig til den as
Blaine sorelagde Plan til Afskasselie of
alt ulorsligt Sælsiskeki i Behringghaset.
Den amerikanske Minister Foster, som
er fætdeleg ivtig paa at im Roosistekieti
asskaffet, udtalte spricht-V at han vor«
aldeles sssikek paa at en fast forenet Op
tmden fee de to Landes Side vilde have
en piebliksclig Afstnsselse as ansnet til
Folge. England hat for Øjcblikkct site
Orlogsmænb i Vehringshavet«, ogde For.
Stater er i Stand tilat ikikle sie-n Flugs
stibe dertil. Disse ni Oklogsntænd kun
ne danne en ganske god Politivngt og
patroullere de af Strick-te fulgte Ret
ninget i bete-J Udoandring til Sæloernr.
Omvenvelse og Find Eis meer
lelig Historie om hoorledes en Falst
tnsntnek blev til Picest og en Pmsi blev
til Falsinmntner ved en gjensidig Om
vendelse, formlles fra Illinois-. Tet
var i Byen Duquoist. Jerry Heime-z
var Falstmsntner og almindelig Udstud.
Pasior Geokge Vancil sat- Baptisistst
og paqtog sig bet Stykke Eli-beide at em
vende Holntes, hoent alle andre hat-de
opgipet sont uiprbederlig. De to Mænd
msdtes en Alten under Stiernetne, og
Bsneil holst en Ptsditen soc Holmes
tned en saa god Vitkning at han tilstod
Augen-n. Hast kastcde sig pnu Jordcn og
erklærede at han vilde fokfage sine onde
Weit-, og senkte sagde han at hatt var
bleven otnvenbt ligesotn Paulus paa
Vejen til DantaskuS. Den fokhækdede
Synders Otnoendelse blev ndmubt over
hele Countiet sont et Mirakcl og Falk
undtede sig meget beredet-. Holmcs blev
Praft og sit en Menighcd paa sin Hiern
eg·n. Jkke lange herefter gov Holmes
sin Ven og Velgjøter, Vancil, nogte
falste Penge, og denne ndgav dem· Se
neke gov Holmes hatn nogle fleu, og
Bancil prakkebe dein af paa nogle nagt
fomtne Medlemmer of et omstrejfende
Cirkus. Forleden blev deres Man-on
opdnget og Pan-et havnede i Arrestem
Jetry levercde en Prædiken i Rangglet i
Sstsdags, der gnistrede af Soon og
Heloedcsildz han besad end-m den sande
Aand, sagt-e han, üg var glad for at han
havde bekjendt sine Syttder, da det verl
tede et start Lass- frn hans Sind. Van
cil foger at retfærdiggjsre sig ved at fige
at han tog Pengene fka den enden for
at han dekved kunde brånge ham til An
»svak for sine Fokbtydelsek.
Den uye Zerset- tttereer Eis
UWMUFUQ sotn nyliq blev vedtageti
Kongressem er ikke skikket til at oaekke
videre Sympathi i lldlandet; den et«
simpeslthen et Middel til at befkytte ante
kikanste thltkggete vg Bogtkykkere
paazorfatternes Bekostning. For Lo
ven tmdet i Kraft, lste Juli, er frem
tnede Digteres Vierter bestnttede gieri
nem Lon; Jbsen behsver f. Esskun at
holde fine Stuefpil i Manuskript for at
være berettiget til Beskyttelse; han kan
fcbge fine amerikanske Rettigheder til
hoistensomheist Theater-Direktor euer
Stueipiller, og Tsotttttolene vil dptnme
setchver andeu, der vover at opfsre hans
Sitykter uden Autotsifatioty tianikt
ellsscr Scndesekstatning. For at sikre»
iig Beityttclic under den nye Von tnaal
frennncdc Ssuefpil offenliggjorss iTryk, i
sat heriLmdet, og denne Ossentlig-’
giøkelse mag ice santtidig nted Origi
nalens; nied andre Ord, de staa udgi
veg iom litemte Bretter, i Bogek eller
äslisdtszrifteke hvis man vil have Enetet
tit prsretse paa Scenen. Naak Ret
ten paa denne Maade er sikret kan Ty
vetsi stoppeg ellet blioe sicafset med en
Stadeserstakning of ikke mindre end
Use-« Dollaks spkste Gang og 100 Dol
lavs for hoc- paafslgende name-dicke
Qpisrelir. Loven kan have stn Betykp
ningsfok stose Digtere, sont allerede e(
anortjendte fvm saadanne, og hvic Ps
gsr hat pundet Populatitet; meet ganfke
andariedes stiller det sig for den Masfe
.Forf-attete, iover hviz Manustkiptek
Forscggeren scyster sit Hoved i Ton-I;
de leclde etkjo utallige, hvok en Bpgs
Sljctme first synes prodletnatist, men
ictnistet as en tre, site Masneder
hat sapnaaet en rivende Afsctning, —
pg fsot alle disse oil det amerikanske
Markt-d omtrent vate stængt. Saa
langt fra at give internationalEjem
Ums-m, som knan sokstaat den i Euro
p, ydesk denne Loo kun de antekikanske
Fotlæggere Bestyttelse, — ,,de store
Digtexse behsveingen, de stnaa ladet man
gen-«
Inso. ;
—- Arbcjdct pim den cllkmsle Zone !
vej i Boife Cin skul ftkakg pocibegyndch
og Bauen vemcg fætdig til lste Juli.
—Mollen et aner i Birkfomheo i L
Custet Cin eftek et Aar-Z Stilstand, vg»
Fortetningen del Steds htc tagetetO» - F
sping. ;
— Paa Short Line mellem Pocatello
og Huntington er anial lOU Kineseke som»
Sectiongakbejdere ; disfe Folkec foksktevs
ne fkq Oregon. !
— J Poe-stelle ital der til fskfte Juli !
beklauktioneres en Del Byloddek, o l
man seiner en stskke Vorm Inaba-in- (
Kompagnieti Luni-glele andres-r nu
til 075,000 unsmdlist. l
— an ny Bank sned Ost-Nun Kapitals
et i Begreb med at statte sig i Monate
lieu
—- Union PacifiesBanen hat kjodt W
Akers Land ved Dctveynille iden Hensigt
at udlcegge det til Byggegrundr. Kont
pagniet hat ogsaa været san stentsynet at
det hat sikret sig al dei. tilgicengelige
Vandket. Rygtet gaar at Selstnbet ag
ter at lægge en Jernbanebro over Beut
Ritter vest for Vyen, sg vil bygge en
Stikbane ind i Malnd Dalen. T einen
ville bliver da det ene Endepunkt paa den
ny Banc.
Wyoming.
— Seks Tom-net Sne fnldt forkige
llge i CrookConnty.
— J de ti as Stateng toln Csnntiek
er Stolefnperintendenten en Kvinde.
—- Kulniinen ved Dann et atter lut
ket.
— Weston County gjor Kmo pag at
have den ftersle ann i Statenz den er
fein tusinde Akeks stor, og det ene tu
sind Akers et allerede under Dyrkning.
—- llnion Pacificg Vatksieder i Ehep
ennc bestjasftigek for nærværende 415
Mand, og der stal i Lobet of kort Tid
sattes 100 slere i Atbejde.
—- En :32,000 Gallon stor Blindhe
holdek stal opfstes part Balken udenfok
Cakbon ;Hensigten detmed et at ydeVand
foksyning til Byen.
--— Byiaadet i Latantie hcit paalagt
Salvonetne e License-Still as III-W
fotuden de wou, som Statens Love for
essen-er
—- Man ventet at modtage den ny
Knutemslle i Gold Hill til lfle Juli.
— slulnnnedkiften i Rock Springs er
noget ustadig, og splgelig hat inange qf
de ugifte Arbejdcte sorladt Pladseu for
at spge Arbejde andet Steds.
—- Borgerne i Nawling føgcr at be
væge Union PacisiwKumpngniet til at
bngge et Sidespor ud til de udetikor By
en liggende Sandstengbtud· Der erinn
løbne saa mange Beitillinger at det er
nok til at holde en ststn erbejdgstyrke
iVirksotnhed hele Stimmen-In og der
fom ikke Bauen komnter derud bliuer man
ude of Stand ttl at fylde die-se Bestillitk
ger.
—Kunstvandinggpkojckter floketek i
Fremont Connty. Atbejdet er allerede
i Udvifling paa flere saadanne. Folgen
de Flodet inden Countietg Granfck hat
en god Bandforsyning: Stinking Wa
tek, GkayBull, Gooiebekky, OwlCteek,
Big og Little Pape Agie, Big og Little
Wind, Sweet Watte, Big Horn og de
eei Bist-den
Ntbrqfkq.
— Gut-ernst Thayek holdt Festtalen i
Keqkney Gravfmyknisgsvagem
—50 Handelsfejsende holdt et stort
Bat i Hastings i Hotel Bostwickztedags
Aste-L
—- Det ny Hotel Mit-way i Kearney
gieaopbygget pag der gamles Blank
tomt er nu quer aabnet for Publikum.
Den ny Vygning er bog ikke san flot som
den gamle vat. k
— Jim vads Judex-, som ved fm (
Forstmmelje medHensyn til Bergen-stehet«
var Stile i fin verdigessns storeGjem :
vordighedrr, bade L Frehagcs i sit erm i
stummin Ohio. i
— Den hehr-Mc gamle AntikUckonmj
polist og Republikanek, Atem-irrt H.s
Connor, døoe i Hub-ge- t sit Hian i
Kea:-ney. :)lsdøde. hervor Zugs-Irr af;
Fug, hat tjcnt to Tennmet 1 Erstens(
Senat. !
— En Fabrik for Tilbekedelien qfs
farbigblandet Meilng fknl opfpreg i Jst-H
dianola, og eftet Stgenbe vil 100 Mund
san Arbejde her. Byen betsler en Banns
paa 85,000 for at fqa denne Jndustki i
sin Midn. «
— Ihr-. Gut-. David Butter qf Ne
braska et dop. Heu var i sin Tid en
prominem Stirtelfe iNebksstss PM
tik, ds blev bl. a. m Gange valgt til
Guocrnøk, men Inn-Im- tilsidft frank-de
paa Grund of uspmmelige Transactio
ner over dct offentligk Land. Tsct meit
oocrbærendc Nimmt-le man kan give
demn- Mand n· Tauohed og sorgte-n
mklie iaa vidt bct ladet sig gjsm
—- Nebrafka City aqtek at nfholbe no
get i September Man-Ied, somdct knldrr
m Ekgposition. Dei bliver en Stegs
Kunsiudstilling i zorbinbelse med Pyr
skue og Udstilling as Rohprodukt-L
,,Ekspositiouek« er tm bleone san meget
paa Moden, at del itke langer duek for
en By, iom vil gjore Fordring paa at
være oppe mcd Tiden at uij med de al
mindelige FairszL
—
Deinationaleceniralsuvvalg.
Folgende er det as zollen Parti paa
Modeti Cincinnnti nevsattc nationale
Central-Udvalg, hold Pligt det blivck at
agitere for Bcvægelieng videre Udbre
delse og sprge for Afholdelfcn af den no
minetende Konvention i Februar-.
H. E. Taubeneck of Jllionig valgtes
til zormand for den nationale Central
Komite. De potige Mehle-s mer eke:
Arkansas-: L. P. Feathcksivllh Jfask
E. Mchacken, J. Q. A. Busl).
Culiforniaz MarionCannon, H. (-5.
Dillion, A. G. Hinckch
Connecticut: Robert Pique.
Flotiocpp W. D. Cum-am L. Bagkins,
J. D. Goss.
Georgia: C. C. Bost.
Joch: J. B. Wmvet, M. SI. Whmt,
A. J. Westsiem ·
Indiana-: C.A. Powers, Lekoy Tem
pleton, J. D. Comstock.
Jllniois: S. N. Normi, A. J.
Suec-tot, H. E. Tonbenect
Kansas: P. P.Elder, Levi Tnmbold,
N. S. Lgborn.
Ren-My: T-.L.Gmom, Z.sF.-Z:nich,!
T. N. Jsallm »
:-ouisi.1»«;«;. F. Mine, Tr. zn. w
Painr, zehn Raim- I
Mucimhhns rig: N. PF. Liknshbnrmt
A. N· Brotka E. M. Bonnton.
Michigan: Bett Calvin, Mrs. Zu Ef.
V. Eine-m, John F-. Lende-L !
Mnmefota: Jgnating Tonne-Hy, Es
N. Pcrktnszy Andmo Steocnson.
Missouri: Paul J. Tiickfon, J W.
Rodgcrs, M. T. Atkiion
Maine: O. S. Hobbs, Li. ?(..L1mvsrh,
D. W. Eint-h
Nebraska: J. H. Edmiesston, LIM.
Dysan, W. H. West.
New York: Jakob H. Sind-k, Joel
J. Hohn
Ohm: Hugo Meer J. Col-b, H. F.
Bann-s.
Oklahoma: Samuel Ckpcket, U. E.
Light, John Hogam
Fachmann-: s. A.Thompson, F. R.
Agnew, Lewis Chinade
South Dakota: J. W. Verbin, H.L.
Loncks, erd Seppe.
Texas: W. R. Lomb. Thomas Gui
nes, J. H. Devis.
Tennessee: H. P. Osbokne, G. W.
J. Kay, Hohn W Emer
Wisconsin: stoben Schilling, Alfred
Manheimer, A. J. Plkillspg.
West Virginia: Luther Ehinn, Geor
ge W. Haknsnens, Thomas C. meiner-.
Wyoming: H. Bretonftem, J. A.
Stuhl-, H· B. Markettr.
District Columbia: Lee 6randnll, S.
A. Bin-id, H. J. Schultekgk
Vetvemudftillingem
Aue Udstillinggbygningek oil væke un
der Akbejde inden seksz Uger. Konstruk
tionschef Buknham bleo i erdagg be
myndiget til at modmge Anbud for Ov
fskclfen af Bygniugen for Manufaktutek
vg ljvemluktc Denne blivek den ftskste
paa Udstillingggkunden, idet den faar en
Lcngbe of 1800 Fed. El Mehlem as
den ist-sie Direktion, som ikke opnqaede
at bxive gjenpqlgt, hat gika Anledning
til endet Kommentar ocd at abbkede det
dingte-, nt del otldr ltlivts tttnttlig· at stm
thixtmnktnnc tmle til IMM, Mut Koti
titmim beginning ttilde blltsr ansagt ottt
at titsfasttts llbflillingen til »Wil. Mr.
Vanilmnt stillen-r intidlettid, at det
hvrtken ci· ellct link met-ist den tingesle
Tuiol tun, at ttltittgoil unsre rede i betids.
Hatt sittetz at der kttn kntsnch llp Maa
ncdct lot at noli-re I en llsttte Vygttittg
ved Patiseisudittlllugcst, og staat det ta
ged i Vett«agtttittg, at dri« er l« Manne
der mie- til Judith-lied-Festlighebettte,
og tm Mactttedek, lot singen of Bygttitn
gerne otl blioe benyttct i virkelige Ub
slillittgoojettted, n« der ingett gyldig
Grund tiI Llifngstelie i demn- Henfcendr.
Det ioteloltige Atbejde i Jackjott Pakt
er ism langt ftcsttikredet, ot Byggeope
entiotusttus ikkc vil blcnc hindtet denn-d.
Eiter sttkksnete Ovcrurtclfe hat« Gene
taldinsklør David btsflttttct at ttdrstkvtte
Mclttille ist« Stein-, sittliettmktettde Ne
daktør of lihicugo l):ulv Nsws. til
Cyef for lldenlandgusstrt«- Departetttetttet
istedcnfot Erbittonsttot Walte- lra Con
necticut. Liteltioncn hat« ogftta efler
ttttnurre Queroejelfe fattet den Bellin
nitsg lkke at inboilge i zorlattgendet otn
at fattfltm ttogen Minimum-statt for Ak
bejde psm llbslillislggbygnittgn«ne.
Pt fegsor Plusia-m thesi for den eth
nologitke og artckologisse silidelittg, hat
iden otte ligts soretttget llhgunmingek i
de ioihittoriske »Motmd0« ueo Fort An
cicnt 1 Wart-en l»5.o., Ohio, og hat« slsdl
ptm irksz Oft-letter of Mottttd Lluildet«s,
fom hatt vtl gjsre til en Oel af sitt Ethi
bit.
lkst Koutpagni afKapitalister i Topeka,
Kansas, og Demut-, Coloi·ado, har ok
ganiirtet et VerdensudsttllingstDräng
portutlong-Kompagni, der fokpltgter sig
til at tmngportms fisolk til og shotte dem
under Uotftslltngesiu slltciett et list-:- for
hoet Person. Tit-mir Zum bunte-z iok
Reife-c til ozz in l5ixtc«t,i«s, txt-) Ougcsz
Kost og tlogisz i et Don-l, ist«- XVI-tits
billcttci samt» -'untl)·tm« p 1 sll«sil«llcstgs5
gut-thun
Ulntstcsotag Ztittskoinuciszsinmrtethar
valgt E. Ti· A. Mottlfott mi HI. Paul
til Briesioent; Humor Jan tlnhtte im
Lttveme, Vicrpukttdentz C.i5.11llc:lieeve
fca Miittteapotis, Scheut-; J. J. Fur
lottg tka Auslitt, Ins-fern singen Oel
at Stute-is Bevilgning poa ll!5(),ttw oil
btive denyttet til Optstelie af Bygttittg,
og hois Midlek dertil ikke kan ttlvejebrist-"
ges paq anden Monde, oil de blioe iud
fumtet oed privat Subt"kkiptton.
thtslllngsembedsmttnv hat fatket
strenge Reglee ·oe at besiytte beisgende
mod Soiitdleke, ,,Fakirs« oft-. Fugen
Form « Sazardspil vil blive tilladt tsqa
Udfiillsss Fqkttttchk
aAugust
Flowek"
Hon. J. W. Feind-note er Shetiff i
Kein (50., Delaware, ig bori Donn,
Counfy-Sædet og Hovedsiaden i Staun.
Shenssen et en Heere nioglmlvkkedgAar
gammel, og dette er hvad han sigek:
«Jeg bar beugt Teres’.)lttg11st Flower
»in- flere Aar i min Familie Og for mig
»ich-, oq innen-t, at del sum nnq mere
«N(nm end Imgel ander VckddeL Miit
«U«.socsselipbed begynder Helft med Einer
«tu iBugl)ovedet, iom man qmn over til
en«atmindeltgHomstme, ins-til leg blivek
·«Iog og kalter op. Tsl Tit-er but jeg
»Ist-leise as Ovetnmsknlsc est» at have
«spift, tust trokker pau Moden, en Sue
« heb nirer stg og Faden fqneg at have
« siq op mod Struben oq Munden Naar
«t«—3se Anfald kommst og ich tager lidt
»Mitgqu Flowcr hin-wer dek straft-, og
»der et det bedfte Mitwel, Ieg hat proper
Als denne Grund beuge-r jeg del og an
«befaler det til andre sont et start Mid
· »du mod Ufokdoielighed ofv.«
»O. O. Incu- Entsinnst-t
leodbury, New Jersey. U.S.A.