Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 13, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Stiernen
U.x(1«’.«.1d im IIIle samt politis!
H »Wng Tplygning.
ji«-—I:Hn«r Ins-T UINIJIFI Mutjzisu
Danucvrog, Nebrasta.
«.«...—--————
Illmnncmcnlcs Vilknnxs:
Ihn km Pun. imm· oq((c11s.adu.,81«f.»
. WIT
"«".1x1md1’l" ... .. ....... . »Ja
: Kmx nl Ianmmk og hotlkctsomhelsi Sud
i 2.l)()
· "«’«mnksdc1
THAHDN ....................
Lwtahngm erlwggcsfo1·jk11ds1ns.
l
Es« L-o »Hm hplsit sendet- j "I(t-Ui.·l!t«n«(1" lik( v
»Hu Uns-U Uttlvlfn l«HI«k
ZHH - H- Jsl Isllligsdlts MMIIH sur l«««1-ges()kk4k-I1
ssuldkunnnvm sikktsr(: Ut-hyk Linn H t’(k-«
P«Ft·
nimqu Ildnssiex
Stiernen,
kannst-Iwa- Roman-.
—————
i
-«l’m«ml Nun-T «l’0.s’
l
1
zTFH HHHESUN. fluHXJUL
Posslognnllnnlnssnn
« Dannebpog p
llnln Mille lenlne
:-.-«1s-n(- gilts-sur trat Uunnnhruqx
umlks ok- lsnpspregisrthn LIA- Musik
« '..l0
»v«
— Jst Paul-p
lain Mille lenlsn
«1»«q(-i»-.utq-uir tris Bl» Paul
xs««xxk:llln«i. unten-s »k- unsls («1TY:
k, F llmlis up l«n.-MUs-kmn »Hu Alls-n
Tll Hält-END lsl«ANl):
N »- (»iel— m- lInstpnxzelktOL OR Ein-.
. l:l.l«-A. wes-HA. NullTll l.«l’l’ ok- men;
sln sfy («».l.·— »k: l’m-.-nut«rl»1z. PMM Form.
IS' .ll«s- Tag mutmng kommst-rot
Zullngtn l- lllssnnl M IMM.
«L«e-msn(- nie-sein« trxl St. 1’;utl:
-:- 1«.-k«(s.1»;-« Es Ists hith (i(.-(l»0g. »Und Mun.
z« nle listing —- 12.45 —
III-« Alle Tag nlceltngsk Festtagen-n
MARKEDSEHDENDE
Im de vsalldellqm des Oel-m Alte-.
Chicago,d.1l. Maj.
Pvede Maj, Zullk ; Juli, WS ; Septem:
.9r,,s.
Mal-z. Maj, 64q Juli, IR; August, til-Z.
Horte. Vla1,M: Juli, 464Septembe1,
Omahm d. 11. Maj.
Mange gode lede Stube spuss i Dem pem
ar!edet, men market-ist not cr der tun kin
Nlerlpotgjel paa den Stags Stock Ter
od er man efter gode Mel-ers men det et
Helden Bart-. Marter-et gjælderskor at
re na lö nl 25615 lavere end for en Uge
-n. Zlndc, 84.85(05.50; err, JOHN-v
U: Stockctg og Leerde 82.20s03.50.
Evnlenmrlech var betydesllgt bette, og
arledet gis ret llollat da Spelnlcntetne
vntne at bvde Wennemlnltsmisen u«
Wi.
kannst-rog, d. 12 Nat.
vcde Tll HI. Max-Z 30 MS.
more l» Nie-.
oln JOHN-UNle
Vg l« («-1-:». Ein-r 15 Mis.
Handels-T.idendr.
Ilcn name nd mcd et non Tnmp vaa
elnlanonens Banc, jmn man not havdc
Iet. J de lidste fjorten Dage- er Hveden
Ill MAY-» nl not Sfuljelle for dem. som
Jpaaet Mangel paa den Smgssionu
Uslrkne er bog endnn lanleded, atde dam:
lldngter for en Hvedehpst i Frculkrlg vil
MS plclpe paa Pult-ne, sel- om der
U M llok Hvedehosi l Besten, hpilket der
Nu et Udfigt sor; the Im tolde Vier sidsie
ltmn det hak somit-i Stabe-via Fragt
Gksntlaget, iynes läe Laugen splelig
Ut have gjort Stabe Oaa Strafe-du«
VPlSle Udsigter lot Die pcl sandhnligvic »
tswptgslelt paa WITH-m fttgr. Jan-«
UlMU splet alle-rede des styrkmde Ind
tllr. llld er der ikke meget af. og Fabri
W vilet en Tilbsjeltghed til A venle
ll den nye Allp kommu- oaa Marsch-L
Unsde Handel er beßre-. Besserun
Cljlgar lidl bedre l Piusdutg. Hatt
TOtlkskelen et god i Geoelanh men
P ! EIN-l og Jekn. Streian i Pyg
MAVUS fvtflytrcr Fotketninqsmlsoms
en l :ll2.-lwanlee: men i St. Pnul u For-«
Onlgthd og Hosludsigtetne godc. lshi
Im Mjlpd Handel 1 Manusakmtoarer
;ng fillllptslen aj jlagtetziwd ag Äsedl
» C; lldlle Aar5, men l Uld er dssk en
MS III-Tone oqmi p(sk.i—:se oqemmx
HFWCU non-m got-Handel med Zlowls
WW ll«.:( LInllomhelx
»Amtr.itas Honfcavler«
minnt-r hin-r lUckmncb i vvkk Spkvg Ug
kk FAFW
Vwbjr tij Fothnahsat ists-de Kjends
en forIIELiFW f«-;1—t;;t—i:x—Jndmpctss
Exkfstjpkn oq paa Formen.
Amkkikkssthisiissssksk Hut-LIC
tfsoxtft hklst VIIIqu -
It Breve bebt-H abnssetede sauledesu
»Amt«-ita- Hsnseavlet«,
Raps Lotsen
West Branch, Cedat CO» Iowa
Jndbundne Receiptblanks
W ."mykkkt i »Einem-MS Trytketi.
sei ul modetme Prim, «
estc Vorgang.
Tonart-rog, Howard 6o11nty, Nebraska, Ongdngcn dcn Isktc Mai,
LIde
Jiidtandet. I
125 Aar sammel. Sau gam
mel sial efter Sigende Angelika Bear,
en Jndianerkoindei Dook Coumy, Wis»
viere Tek er ingen Tvivl om, atKvim
Iden ek meget gannnelz hun er bleven
Haa aflægs, at hun blot knn krybe onl
kting paa Heknder og Knæ og Stücken-II
er suldsiænbäg sainmenbpfet. Hun hat
Betrieb-rn, sont er kneget gomle FolL
Storiuryeu i New Ort-ans
som hat-de under Behandling Sagenmob
de indftdte, som singmykdedc de elleve
Jtalienere, hat som man kunde oente den
vilse fundet at samjlige Port-etc ikke er
fkyldige i noges otseelfcn Dei italien
ske Rat er naturligvis ikke af ftøkke Værd
end liges. a Inangc Hunde ellek Kiste-fere.
Nu hat sprst den italiensse Udenkigsmi
nistet Nudini nvget at fkabe sig over.
Men vor kløthge Mr. Blaine stal nok
forstaa at snakke cht af Signor Ru
dini.
Forstewkde Lis. Tte forstenede
menneskelige Legt-mer er fundne i en
Gravhvalving i Green Leim-Bestand
segpladg iJndianapolis, Jud. Dei ene
er Läget of en Negerkvinde, der har va
ret begtavet i fjorten Aar. Ansigtstmkke
ne er ganste kjendelige og fuldkomnez men
lieu oprindelige for-te Hub er bleven
kridthvid. stdet et haardt, men ikke
videte vægtig. For de n sandte Ligs
Bei-kommende er Trækkene ikke saa godt
sonsekvekede, men ogfaa paa dem er Kis
det blevet fuldstckndigt haatdt.
Es vaefaste. Blandt den nye
Tids mage Manier et der ogsaa en, der
bestaat i at prom, hvem der tun unbvme
Sonn længst. En Mond i Tetroit var
indtiä fornylig Werden-g »Champion«,
fokdi han havde holdt sig vaagen i l«
samfulde Ihnen Sisdste Uge sandt 20
Perscner i Sau Fraun-»Hm Ca·1., pua at
ptøve hvem der kunde holt-e længst ud og
overgaa DettoitsManden. Mut de but
kede alle under for Nawrens Krau, den
ene efter den andeu, need Utddkagelfe af
en — W. C. Wasobion Hatt blev ved
1.58 Timet og 45 Minuten da tvang
Weges-oh fom saa at han varivcd at mi
ste Forstankm ham til at lutte Øjnenr.
» Walde Frost es est-. Vejrbu
wer-net iWaihington medium-, at den
Rädelwng sont trat over Landet i Be
gyndelsen af sidsie Uge, hat must used
vankig langvaris ag shmd for denne
Jenseit-, og pas Siedet hu man ickke fskj
i Buceauets Historie kjeudt Frost soc-I
fes-i paa Auen J det notdlige og mirs-!
tekfde Kansas var Frosten Onsdagg Nat
megot stadeligz Druck, FerstneksogÆb
ten-g ligeledes tidtige Haupte-met led
nieset- Hvede og Mai-B sit essen et
Knec. Telegracmser frasmange Pent
ter i Missouri vifek at Fmgt og Henk
plamer hat lidt megct der i Studen. Jc
Newpqu (Fonn. , fatdt der faa weg-In
Sne i Onsdags, at der var Hebt Ram- l
spre.
SLM Skcvhcsssc hienwgeci
Michigan. Ved Monistee er der iftej
faldt en emsfte Dmabe Regn i dem For
aar. Almeg er traun-m ng Stoy
bmndcne rast-be voldiomt i Msndagcisp
Der er Fare for at Ldelæggelsen blioers
ligescm stor ji«-zu i 1R’"0. Byen Mantsteeä
var allerede c Sondags r mringct of Il- !
ben, og flere Lan-neuer og TInnnewps F
lag mod syd var brandt neb. Den litt
Skovby Deer Lake ikke taugt fra Grund
Ra pids havbe en forundeklig Reh-rings
im Undetgqng. Binden bit-sie stark
fka syd og drev Jldca inb paa Bnen, der
tilsyneladende vorbei-spornt Heldigvis
btejede Binden pludselig om til Nord,
og dem var Byens Falk J de mindre
Byek et Telegrqikomorekne lukkede, san
det er nmuligt at erholdefuldsiandig Un
dttretning om Skadens Omfsng. ngaa ·
i sydssilige Penfyloaniq og i New Jer
sey huseket Skovbtandene ilemt. Meget
mkdifnldt Farmbmnth Bart ers-sp- «
braut-L «
Minneapollö ’l’1-il)une, der tot
to Magnet-er siden bleo folgt til W. J
Muphy i Grund Forts, N. D» og Er
Senatot Glbert A. Pime for MWH
OW, stol overtages af detg fertige Eier,
Alden J. Alt-them og Spokoognomqgs
unten Tom Boot-y. Senatot Pietce for
blioer Bladetg Redaktsk. Tribuns hat
under MurphysRegimentet hældet til
Præsident Harrison, men oil fra nu of
»so-inne ud« stækkt for Blei-te.
Rundt Juden paa Blum-.
Det noget satlige Fausts-grade at lobe
Jokden omtking pao en ,,Vckltepeter« hat«
ikte oæret fokspgt siden den bjasroe Tho
mas Stroms heldigt udsprte sin Tur.
Nu hat« to dristige unge Mesmeskeri
Washington, G. D. Mitchcll og ts. E.
Stroms oooct sig ud pau oen samme
Tut som Steveng udfmtr. Forleden
aisejlede de til Queenstmvu tned Dam
peten ,,Teutonic«. Reisen et unsat til
at skulle oure i to Auc
Sipte Ich-stande. Flm siote
Connneroplog og et Antal Bygningcti
L« -.--. Island City, New York, blevi
Ostsvagg et Nov for Lamm Tadel et
mindsten million Douars. Er syo Ak
kes stort Anat blev fotvandlet til en ty
lgrabe Tonn. En ubekjeudt Maul-sper
faldt i Newton Creek og druknede, meng
han stod og sm- poa Jldm —- Byen Ed
wordgbukg oed Grund Trunk-Baums
Michigan, blev nylig hjemsogt as en ode
laggende Jldsoaude, der form-rede fulds
stmidigt 7 Bygninger og anrcltede Ska
ve fos ca. 825,0W, hvoraf blot en Ube
tydelighed deckte-Z ved Alsdanan —
County Hofpitnlet, 5 Mu oft for Man-»
cic, Ind» er nedbmndL Tab IMJIWJ
Patienten1e, 45 1 Unfal, bleu alle red
bede.
Den bekjenvie Borøipekulant
Hutchinson foriomsdt plndfeligt i f. U.,
hvsltct vom sto! Beisagelse paa Borch.
Hutchinson out iidnge en hoverig Mand,
Eier af nmnge millioner Douai·5. Hkm
var bekjeudk heickandei over som en as de
drittigsle Spekulanter i Horde. J de
sein-re Aar yar hatt fpetuleret vheldigt
og lidt ein-onus- Tab, men dette titstyndes
de hum blot til endnu vitdere Spekula
tiouer, der ogsaa endtewed Tab- Hang
to Sommer, der er meget unsere Fort-et
ainggmcnd, hat forgjiwes foskspgt at
san den gamks Mond M in tut-M sig nd
as Hmdespesulaiionen. Nylig hat hatt
attet lidt ftove Tob, og e- stjsn Morgen
forfvande han« J Text-e Haut-· Jnd.,»
fandt Pslittm hqm vaudtenbe sont pas
Gebetne og tog hom i Feuers-ag. Hac
blev bksgt titbage til Chicago,, og Fa
milien sit rtmoligois forsogk at jaq ha
iqt unde Administratiom
Diwet Pia Pay-neun Folgen-de
Udbetaling er gjatt af Finansdeparces
nie-net isslge Beoen af Am- Matts am
Tilbagebetaling til Stamm og Tenno
kieme af den »Hu-he Staf« under Lag
af öle August lbsjlt
Ølrkansag................8 J:«e;,272"
California ............. Jus-Js
Colokado .............. z2, lw
Delaware .............. M, 772
Illinois ............... est-»Im »
Indiana ................ Tit-, I«
Kansas ................ sicher-Hi
Maine ................ :-'ss,7«z«s
Massachusetts ........... usw«-Hi
Michigan ............... Ums-us
Minneiota .............. MAY
Missouri ........... .· . ej40j«958
New Hampihike .......... lH,-49l
New Jersey ............. Linkele
New York .............. —.-,21:3,:331
North Carolina .......... :;77,8;16
Ohio .................. 1,:332,02t3
Tennessee ............... :592,012
Tilfammen ............ M,282,6:16
Den ist-te tobt-. En Mysti
banearbeideke apetialdt Name-gut Grif
sin ved Mach-Bauen i Esaus-älte, Ind»
as ptw han- iaa bemalt, -at- da- n
Im for hanc Lip. Stunden til Oper
faldet opgineo ille. —- Cn sekgtennetrs
Dreng og en snttenaatcl Tag lob forte
den bort sen Stolen i Wellington, O,
og desetteeede til Cleoeland, hvor de sil
en Fyr til at v e dem. Deren Fomldke
sorssgte nt ooettale dem til nt folge need
hjem og gaa iSkolr. Mende vilde ilke
stilles, og man ladet dem nn gjnlde sor
Mund og Konel —- Pneitiu Purlmit
co., et Svindelfn·tna, som hnvde For
retninggpladse i New York, Clneago og
St. Louis, er lommet i Klaerne pnn
Onkel Sam, anllaget for Bedeugeri.
Finnnet giotte en Speeiatitet as at dns
pere Landbesollningen, og aoeeterede
stott iLandSbypressetk Aveetissetnem
teme lob paa, al Kotnpagniet onskede nt
indsøee sine Portmtek i vedlotnmende
Egn og vilde i dcnne Hensigl sende Las
sen-n ,,srit« et Maleri i Legemsslottelse
nnnt han blot vilde indsende sit Fotos
gkasi. Naar Fotogeasiet saa bleo sendt
ind fil den soroentninggsnlde Lasset Un
derretninit om, at han maatte betale sen
sei til 810 sor Glas og Ramme sotMni
leriet kunde sendes, da det ilke pan an
den Maade lunde ittdpalkes. Kunden
fil« da i Neglen en Vardi as et Poe Dol
lars tilboge. Der er lagt Beslag paa
alle Komplottets Filialet.
Staude Jay South denkest
El Telegram ska Osten meddelek en saf
tig Historie om Opdngelsen af et sorligt
Komplot mod Mangmillionikken Jay
Gonlds Liv. De neknneke Enkelthedet
er, at Gonlds Livlcege i New York, Dr.
Mann7 var kommen under Vejk med, at
en Tini-se fea Colotado oed Naon Char
lcs Tickson var kommen til New York
med den sninkke Opgnve at klemme Livet
of den lille Guldtrold, og pan Lagens
zotnnstaltning blev Nie-enden indsanget
as Politiet. J bang Besiddelse sandteg
ganste rigtig en Pistol og en Doti. Tief
son fortalte usorbeholdent nt han nai·
kommen til New York i den Hensigt en
ten at tage Goulds tliv eile-r hnntz Benge.
Hatt nngno nt være Skasrpretter sor en
niot sorgeenet hentmelig vForening i Co
lotndo, somlknlsek sig »A»risti Esterspls
gen-« (!), hvig Formaal er lige Forde
ling as Kapital og Elende-ne Foeenim
gens hemmelige Rnad bar-de »so-met
Jay Gonld flyldig og dpmt ham«. hnn
ltnlde ds, hvis han ikte strakg gav CH
()W,000 til Fokeningesnsskagse og its-,
000,000 mete i Lobest as ti Aar samt
forbinde sig til ikle at tostamenteke sine
Sonner kniete end en Mision hoist og el
terlade Restes til Velgjieenheden Dette
var Jnsteuksetne, sont Foreningen hav
de gioet dereoSpeciekUdssending Dickson ;
men han vilde gatantete Gonld Sitten
hed poa Livet hois han udbetalte ham
860,000 icontnnten Politiet Unser
Dickson sok at oære loreykL
Usenö seit-kaput Ugen hak
veret kold over hcte Stroget oft tot
Klippebjergne, og Frostvejr er ianr ind
ttuffet længete ud i Tidett end cllcks san
langt fyd sont de nokdlige Dele as de
syd-·atlantiike Statek cg de ud til den
metikanske Vugt gmnsende Struct.
Oper den store Midterdal hat Tempera
tuten stauet fka si til ts- Gkuder laocre
end det srkdottulixxsz ltgcjan i Atmnterc
havgftateme og de on til de store Ind
icer stobeude Statet·. Un normal
Temperatur link huskct tktsitsp Stille
haogkyttcn, oz i .filipp«tij.t. si..;ionen
hat Vejtet endogsaa vkkcset var-»t.
Osten for jklippebjctgenr midt bsot
ubetydelig Regn stdste Uge; de eneste
(kgtte, sont meddelet Querflod paa Regn
er etc lille Stmtning ittdbefstttenbe Oele
of Missouri, Arkansas og JndianenTen
rttoktet samt de sydlige Oele afJllinois,
Mississippi og Texas. Der var starke
Regnfald i Klippebieegeue samt oed
Stillehavskystem fydlige Califoenia und
tagen. Blot lokale Bygee iqldt ssien
for Mississippiem og i den me Missis
sippi og den Ist-e Missouri-Tal bar
Negneni Ubeblivelie meet uheldig for
Erneust tkods den Mensde Nega, fom
fcldt i Vesyndelien of Sei-wem De
sidstc Regne veb Vestkystcu hin- i høj
Grad forbebret Høsmdsigterneder StrdeL
Hovcdiummcn af Vejrforholdene for
stdsie Uge blinkt, at de hat mvm ugun
stige for Aolingen, gnmdet pna den
itfkrdvanlige laue Temperatur og Maus
gel paa Regn imsten alle Siebe-r Ist for
Klipprbjergenr. Den forth san hur
tige Vcrkst i Nordvesiens CentrulsDale
kr bleveu afbrudt vcd den kolbe Vslgc
zrosten hat naturligvig ikke gjon seloe
Kotnei varig Stabe; men man »m- as
Frugkmeme over hele Niisisissippidaless
hat fanet et Kam-k, fom be ikke vil for
oinde.
N e b t« a fk a.
—- At·pad Bat-allw, en nng Bicykte:
Enthusmft i Fee-mont, hat« fnttet den-Be
ftutning at gisre en Tut- til sit Fodelnnd
Ungarn paa sit Hinl.
—- Coukthufet i Haut-S Center ned:
bmndte sidste Uge tilligetned de fleste at
Conntyetg Regnsknbek. Lattdejettdotttg:
Protokollerne blev dog teddedr.
—- Ardejdet pcm den store Kunftvnni
dingsknnal ved tsulbertson gjot gode
Freutskkidt, os; Kontpngniet nente. at
fnldspn Atbejdet i whct at tee rllee fne
Manneder.
—- Den iorlobne Uge hat« meet kotd
og styet og over Støtftedelcn af Statut.
Jngen Skade fka Frost nteldes, stinnt
der hist og her hat tndtcusset en let Run
ftost. Lette Negnbygek faldt over en
stiere Dei af Staten tatst pan Ugen,
men Nedbsren hat« merkt under Mitwel
tallet, nndtagen i det iydosttige Hist-ne
as Stute-t, hvor de1 hne met-et tidt over.
Gksden lider endnn tkke af RegunmngeL
dog vilde tette Regnfald were gnmstnkss
de flesteStedet isStaten. Ugen hat Mc- m
ketVidsns tit nogen tret-belegt hurtig Must,
men Smanskrden staat- priesttiqt nile
Vegne. Mussplnntningen ek· der endnn
ikke gjort vktort ord, da de the foretriek
kerat venteindtttJorden dlnm Wenn-re
Frktqtblsnttttingen er usiedvant q yppig,
og lldsigtenns for en gnd Fingthmt er
lovendr.
—- Dct independent Parti mer stadig
nye Ersnbringer blandt Presse-In Det
gantle renublikankfe Blud »Warte Conn
ty Seuttnel« er den sitsste ny Rekrut.
Meduse-ten gjsr Rede for dun- Zkridt i
folgende djarve Udtalelse. « It inn Tto
at Teden er moden for Ast-enn- us orga
nisere sig for Selvbeityttelte smod lvvbes
skyttet Landevejgtooeri, tradek »Seit-t
nel« indide tnmpendentes Retter m
beuge dens Rost og Arbeitse, iom voee
»Fort-die for glotde,Fkihed og EtligtSttp
ke. Og vi gnbek Lejligheden tilgt for
sikteLxeseren one, at vt hat afbrcendtBros
eme poa den tilbagelagdr Marsch-Iei«
fniedre-« nt et Tilbagetog et untuligt. —!
»
J Geiin , See-is Bluts County, er et
nyt Allinncsblqd under Nach as »Juk
pkndent Union« desgyndt at udkomme.
—- Repmfentant Nnnnett hat- kjsdt en i
Hnsvpart i Alljnncedlndet »Hu-depen- :
dent«, der ndfosnmer I York, og vtl nu»
opgine anrmenet mr at Hort-ge den spur
»qtisiisn »zwe. ;
Colokada
— Ter var Tut-strick Matten-ji« sib
ste Widrig.
— Lob-Sonne sh; «1nl.rg«;:-- t JLsxv
castle.
—- Mankke Stern-: i Saul-.- Paxk to
stek Hm ist-«- pr. Ton.
—- Der er soc Tiden 542 Jan er 1
Sturms Tugthusz.
·- Farmernc i Phillipg Conan otl
fokspge Sukketkoebyrkuing.
— Leadoille hat« traulc med 4n wus
Forbekedelser nl Pkiksidmt »Dann-ins
Inbme .
— En Kssbmandi Vueblp er »sta
mentetet 850,000 im siu Onkel, en
Sterling i Tyssland, pag den Besingelie, ;
at hun ital gier sig. Enhoer Post brin: E
get an stbmoaden en Mcagke Buse.
kta hjolpsomme Koindemeunesiet, deri
iithyve » im hqm Bi i Opsytvetim as
bume Vetingelsr. l
St1ernen
("t«lm Rhuzs
.«««-««l ,·««««·s-«! «?---l««-·»-l»«s-«««-,
«nlili.—l«-(l:u l).HH«-.m:»s;. Nt·:n.tsnsky
WlleINlcSldA Y
m
» l« lss I E « l-! « « A· d CAN s-—
Ütnc Nun is Ili« lissulinxz scsmnlithi
un ji«-spu- qu us Hinz-Im nnd »m
uf Hu« Izu VIII public-Mitan in lIlls
Muts-I- Iunzxuugo in Assusricm
'l’ln-0-n—n-In«nml guten-l isirrulnunu which
lsls psqusk Ins- Mminmi um«-us Ilsts Isnsmsrnns Hat-v
»in-um«- llmmss of Ncslsmsksk U Eis-uni- mal Ule
sum umkr- ii a san-»Im minnt-ihm Itusillum kuk
Imm- ulm Mit-l m Its-Ink- tlmär link-h csss Insktms the
seinidlsnnissu Imhllu
ist«-us mlwranu nuulvknnwn un Musik-Ilio
A(l(lnsss: ’I’ ll lc IT A lc .
lpANNIstmtk Wim.
l««Ist(-Ie«(l in Den-nd t Ins-d umstr- .sl Ihr Ununtka
Sclsk . ji«-sc »Mus-. Apis-l -«tIt. o. tu
Wyoming.
—- Flnc Gall-fund meldcø im Jnyan
Icaru, Gook CIIIIIIII).
— J Lobi-I of iiditc Aar hin- Io Kon
:I»IIkloII-I" pIIII JIIIbmlchdc Ijmt Ost-Y
JW IIch Nun-Im- I llIIIoII specific Kom
pagniclcs Wind I Odems-Ins
—- RIIIIIIIIIH Hym- äorbelen as Neu
oct Iil Gold HilL Hotelleme er ikke i
Stand til IIIIIIIIIII de IIIIInge reisende·
-—- Pursidmt VII-fing of BIII«!iIIgtoII
Bauen iusze innern-II tm haII var I Ner
cIIstlc at Baue-II Inl i Lobi-I III Somme
resI blior foIlasIIgeI mindst W Mit Miet
IIIng as BIIstIlo.
—- TsIIIIIoktalerIIc I Rock Springs IIgs
Irr Ist III-Irre Ihnbunddiumlok Johu M.
PIIlIIIeI fm Illinois-« mev en Receptiou
Imm« haII omluug den nim- do. afmgger
Ist Bei-g der i VII-II
Isauforuim
—- HoedIstIIIIIeIIIIs I ColIIfII Gounty
iIIIøtercI n uiædoaIIligI jrugtban Aar.
—- FIIIIIIIIIIUIIIIIIAIO Molleiokcumg
hat III Peniigt III opioke eII MsUe i
Sau MIgurL
— Ist-( ny Kyslforfwwskib »Meine
rcy« II loben III »Einheit-III EDIIII Gran
cmco. Pntkidem HIIIIIIOIIH Husitu be
tone den Knop, III-II irsgjotde Skibet
IoI Stumm-.
Eh lillc gross Oan gjsr stor Stabe
pkm Muth-weine i Omegnen of Pelalns
Ism. Den fortan-r »Ist quveue og til
iikm ogiaa IFIIIgmL
Jupiter —- En sinkJenIbaneulykke
IIIdmII I Sondags paa Sei-Im »Er-Ba
IIcII Here Mit orst IoI TtiIIIdad, Colo.
El Mode-sog benanmde of -.«» Vogne
sylcixe »Im IIIIIIIIIIII Ums IIIIIII«lIgI, og
sog Inn-II um m» :IkIIII-II:VsergenI-.
LIIIIUIIIIIIIIIIIe IIIII komm- I Norden.
Vogncue ko« I ecI jkygmu Eint-, og ved
en vmt KIIIHIIIIIIII III-m Lohn-Ioan los
im Inan, ozz III Vogt-e Ilyrtedc md
over .II Z» FIIW ho- EfsasssL Tse blev
gamfe jin-Inn og km I sit-minnt- dmsbL
4 Lampe-, fom ital hiIve ftjimlct sig fki
spazij fonds sin Tod I Brauer
Uhlandet.
T y i « a n d. — Schrei-net ök- Sie
vekg’ Cellulofefabnk i Offenbach, Ves
fen, et nevbmnvt og 500 Mennetkek der
urv qjori akbeidslsie
»Im nkng. — En ironst Empedo
tmnd, iom havde stsdt sum-non sneo en
T -nper, junt s »in-wage udensoktsyeke
es »g,
« ydasnekika. — Borgektkigeni
UWI teuer sneo mornnnoitet Pensgyed,
og der ek tkke nor Unsigt til at en Jok
fontng inutt ou konnnes Hin-m Jn
fuegentekne Iokmnge u- Pmnaesn Bal
mqkeda stat rengnerez men det ml han
ikke.
Metlemametska. — Mevoetelo
set tm Panama gaqt nd paa at en Re
volution ek nobkudt i Costa tha samt
at Ptcsidemen hat eitlem Belejrings
iilstand og opheeoet den personlige Ga
taati.
Belgien. — Dei set uo citat de
nrejkende Mineqkbejveke i Belgien nu
feiger sin Tnflugt I Tynannt sont Argu
ment. sjokleden koste-des en Bontbe for
an en neunte-uns pas s Liege ug etsplos
vetroc ineo Inuoun Ooldvonchety at hele
Byg nian du« must tun-pess.u"et.
Summe Tag nnmthcs en Asdejvers
Hug I Luimi i vix-»g, tote-I yan vag
cetse nq im m ssum ng nl Sitejkeme.
Stotdntar nIen. —:«otha-neg
T ouglas,Bu-dek ul Markte-i as Quer-Io
vuky, hat degaaet Gewinner-. — Baron
Hirsch er Ikke ene out nn note its-konisc
nonsplam Andre Ivdnke Million-»Ker,
bl n. Baron :Ikothschild, Sie Juli-m
Gotteschnnvt, Samuel Montague og B.
L Hohen, ere Biqugsvdem Landet
er endnu stke kippt, sncn Ike Agenter er
iendt til Argen-ina. —- Kaptejn Ver-sey,
der umokalike Parlansentsmeblem, ek
ibsmt et Aufs Fengfeh uden hqotdt Ar
bejde, for en væte fnnden fkyldig I Med
belagtigheb i Unge Kvinbeks Rain. Of
fenligheden et indigneeet over, ci hu
slsp for in gebt cjsh