Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 06, 1891, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
Tonart-rog.
—- Fotogrqf Jene Etickson fka Cedae
Rovidci Mr bemede i Besitz sidfte Use-.
—- Lme i Cleoelnnd Petri-M blev
der Nqaniscrct m Afdeling as Former
allmnfen fjdllc the-.
—- Tm aldek Fing, Ntelsen bancs
Singen-sich Laus Peterer Esaus Lot
sen-) Bessers-nd m Fsedenk Anderer,
teier veft fidsie Uge for at soge Arbeitse.
-— Miss Sophia Olsm og Makv
Jenfen, som hat meet her ude poa Ve
fsg hog gamle Vetmet, astejste i Tore
dagg titdage til Hinab-, hvor de i lan
geke Tid bak opholdt siq.
—- Misg Anna Hatt afrejsie i Gase
til Califomim og oil mutigvis opholde
sig der et Pak Aar, how Forholdene til
tsler heade. Miig Hans hetoekrende
Lustige Penner snsse hende al Lykke vg
Fern-Ieise i det fjeme Btomsieklemd
—- Vyms ny Sptsjfe med iamtlig
Tilbehsr, Stangeoogn oft-. kam ind med
Toget iMandags Affekt. Tit Minde
Im den Mond, hvis Tomiion beratet
for diiie Any-rauh er Sptsjten dsdt
tosen-d Rose-Us.
—- De Falk, spm fandt Undensjet for
ikykkende da Kvægfslvet for am Dage
siden fpillede mellem 80 og 90 hat alter
macmet meth- i den uldne Inse. Tem
peeqiueen hat siden Regnen i Fredags
holdt sig godt aed mod Juki-unstet
Men den Regn vor emsig-seh og det kif
lige Veit et oisi Me faa galt for Sama
Jeden.
W l
St. Paul.
— Ved CountysAllianfeng Mit-e i
Lskdags blev Niels Nietfen,1urket)6reek,
valgt Iom Co intyets Telegat til Natio
nalsstonventivnm i Cis-einanti, Ohio.
—- Disitiktgeetten ajoumeeede indtil
meer Uge. J Tstdagg blenden bersmte
Maty Cook Sag mod U, P. Kompagni
et ahnet-man Juryen one ude im Mid
nat til Kl. 4 Morgen. De tilkjendte ben;
ulykkeligt foekkiblede Pige U 1,5s 0 Cr- ?
statning i Stedet for 014,000 spkfte
Gang. Kompagniet appeleeee natuklig
vis.
—- Ioetige Tiksdags Nat udbesd Jldi
Tekhufene spd fen Walte- VoteL Flam
meene vqe konnte til seit Udbtud inden
All-knien bleo givet, og det var en hqatd
Konnt ioe Brandt-Einer Dei lytkebeö
bog ttods en stark Vind at blioe Beete
over Jlden sg indstmnke Odelceggelsen
til 5 Technik Da der i stimme Konk
tee blev for en Tid siden gjokt et mislyb
set Fort-g pas Bm Idstittelse, filee man
sig oveebeoift ow, at beime Brand var
pqqiat. A. A. Kendall tobek 81200 og
hat-de jagen Votum-Ist E. Enevoldsen
hqode 8200 Assueansr.
Couutysstsadet.
hkorhandlings Midng
16. »Aan
Pan Weitemttondet bevtlges Negntnget
iom folgert T. T. Bell tomCountoAdvotat
0162.50; W· H. Brand-. Snkvevu OZMUU
tit iorttjetttge Perioner for Visiund til Conn
tysSukveyot veb meaoltngee talt I43.00;
Handelsvatee til tmngende Ists-Ah Kul til
tmngende 819.40: vtgktfte til atdsde Fettig
lem Jesfe Michles 825.00; Noah Bartes soc
Sygeplefe ydet Jeste Michles 080110 Gans
Neqning teeevede Iso.00). Pan Veotoadet
heutiges 0175.00t Btoleje ttl U. P. :Ic’p. Co.
tadtil l. Juli 1891.
stehe M De. I. Ist-meet
Bei-million, S.Dak., Lade Fede. ’91. !
Dr. Petets Kakiko er et yppekligt
LogemiddeL iice for Maoem boorhos
den i vidundetlig Grad stvekee hele Sy
stemet. G. L. Graden, Bereit
Staat-y, Kan» est-e zehe. 1891.
Ækede Doktor Fabr-um
Deres Kurikv bar most mi.1 nseee
gobt end nogen anbet. Slngig Webicin
fom jeg nogensinde hat beugt. Tethosx
er den ogsaa den billigfte Medicin da
den biælper min bete Familie, og jeg
mutet det et en god Ting at have den
bestandig i Hufei, hoflket jeg bereitet vil
sskge for blivek Timeldet Venlig Hil
sk
sen. E ekeg
O. Hanfem
Ists-ne Ore» den site Mart- «91.
As Viertel takkek jeg Tem for den Nyts
te som Kutiko bat gjokl mig og min Fa
milie. Jugen Lege og ingen enden Me
dicin hat giort mig den mindste Nym.
Og derive stsl jeg sltib viere Detes fan
de Ven, og qubefale Deus Medicin.
J. P. Lundqoisi,
618 Augut Ave» Aste-ein, Ore.
Gullioe, Mich» sde Maus 1891.
De jes nyligeu leg eilsengs as en fvcr
System blev ieg eilt-over at benym
De. Peter-i Lin-its og eitee nu at have
beugt den, et jeg bleven oveebevist on
Uesieisens Godhed. Jeg sit vers-r su
iefsle den pu bei bedsie sit slle Iniue
Lands-III August Cis-nisten
Lokole Spott-. H
M Hund Cum-latet Satte- pr«
II 00 hoi doch « Hof-nich s
Is« ins-jun Ltdu knien-F Nu sto( W Ä
dunkka t hissn cscm Null-materi- 110oe N
nur«-. !-s-«5 .’l di jun-en. E
tsu Pia-He m- sttufs Ehe Hut-via
.kt two dato a- Weit-mer
an ist kam-hatte i um os«
fmaqude Monstr- hos set-fon
Klmvt E Co.
sont-d «- Miit-user kioveftfdons
emeu staat-de euerleveude
Ia pl hat gis-i et weg-i start es
fes-dete- sotdetastigt Juni-h of
Iowa-Ovari- beflcamve as Kali
to, Ginqham,pioleuier, Sau-ens,
Stirn-tust oft-. ofv fekvi es Mond
m at steige femme fra 10 til 15
pct. billigere end soc-. Ved at des
vott uvvatq es hore von Prüfu
vu De von-berückt out Janus-den
yet-as Jepfom sum-i « co.
CI- gckandm milnvatoks Uooe og Hat
on di- dsdns 1 Mmkedet —— til Wie-nic
111nnbogrs1.:-l. Zusamt
is- quuj «i« sinds-mika Dim
hatie er läge moving-i hoc paid ö;
Rot-met
m Puuv Summa-ed cukket for
cl. 00, 20 Pmn c Futter for di. 00
U 15 Ph. staat-en Rossi for ti.00
hob Jersey, Kunst sc co.
—- Wca m Wmnd Jstand Hasel, N. P.
Italien, Wer Unesiebanske Hotel ItUkand
Island. tige over for U h. Tepot
Inst ttt Rotte foois forft motet
Koiu os qiois Ebers Judkiols tmuo
kostet-et ei- futUtUith vaotset
ei- storise oq hehre im end fe
uere iioor iuaiise III-time et- totiitt
tiofotat s-- Jepsoii, httndt « Co
Xcg reukasientkket is stone Laaitekmn
tmgmek øg Inn stam- warm jaan 1-·’l « tust
W. At. benahm-ger Michelions Block
Wkand Island. Uebr.
J Monvsott oq Dreusettotte hat
vt mootoget et stokt Uhmitih hoooe
tJttt os Stkoo oq vtt underfatge
ot Konsum-aus« — Jepfom ttttiiot
« co.
pooesio tttSotqo tsos potld E Mo
iottter
Looii poo Lotto erhotdeo httltgst
tsoiik of Douuevros hoo c- D.
Säumen-.
II- Finger Symaskmegamnteket for 5
Aar, 815 has Stem.
Iter og Ltomflet ttt ot pyitte
Hatte iuev hoo Hoto te Noioutek
J sont of Daumen-ou toti hver
oq eii siore httttsft Jorisetutitsz o:
ttd Heime poii doouoeiu
U Sterns haandiyede Setetoj sonstwi
dei ai egegakvet Lasbet til Teams 816.00 —
»Um-— 2000-— 24.—00 2800 ogs·k0..00
tft sioist os fmiikt ttotuttq of pims
stehe Dometiotte ttyetsieiiitouiiiieiy
; direkte fiso Veto port, ott t nyette
Mode oq ttt Visiten Tom sporer ttt
Zion-ne- hoo set-spit- Kttitot Etsch
Ap- Kne -Kaisitlaait ox1-i-omnelieajgamle
ikanes paa fort Variei. Jrg anders-get felv
Yanbct uan Weisung. Jeg akbejdet sorfost
Von og er Ikke ashasngtg as Kommission. VI
hoher de brdite Vernigclset anv til Itng
bei-sont del ter er belqhgt at komme person
ltgt.
H. L. Henk« St.’1!attl, Nebr.
tfsqtisoohattelofotte Elimi- oii ttt
Pisistr- fiso 5 Its. og ov, hoc Halb
ä- Moiottteir
I Det vtt viere en Ieit ttte at tiefe
»von Voketoseis for J sitt- Ebers
Giotto-. Port Uovots ei- stoist os
tomptet os petierite taveise eito no
Ientlnoe. Entwu- eis oetkoisiiieit
euteii hoii kiooeis etter tkke. — Jep
fom Ittnot « co.
II- TIi. Hannibal i St. Pont, Nebr. us:
loonek Penge pas-same poa meget iavoro
bte Ltilkaor.
Cl sont-tot Udvsls af Fett-i er
mais aktiver-»Th- Leaden sun
uu er findt wes-i billigt su- Kon
sum VI di haucht-i sisiqt sit
vi lade von Inans- mmder beis
dann-.
Jersey, auun «- cy.
I
Opiættrlfc er farlig j
bvts Inn-ne W heb-ver Eman
VI san udsindc om du ttltnrugcr dem-. Fuld »
kommen Tilpagnmg gekanner
Wilion Amt-« Optiker-e, ,
St. Paul, Nebr. !
I
I
s
Dr. Mornll. Tandlckgei its
Paul, Ach
Christian License-U vesi for Ton
ned1«og, er out-»Unser Agcnt for Tr. P.s
Fahr-eng- Ktniko og has Medicinen paaj
Dplag. «"
Jndbundne Receiptblanks «
er noter opttokfet t»F--Ijetnen'·s Tkvkkert.«
Steige-s m mooerate Prim. «
Diequ schweige-«
time fis Deus Eise staut-isan I«
is --ki«kusssdici-«. W sit- I »
In sum http-Ist « Rasse-; kni
UIU III M Bildt It khsssuih « CI
ses Mu- siges Ulehsselishtd Its bis-s
disk-its sitt m cis- pa Dos.
is Co M i s Its, Its sc It ins
I its-sc Missis.-W
M W It.
Capotienestkr.
M Dei d ev. tm- stritt-Imm- «
nun HimmelsangdagI .Mas kann-Lea
Kl. 10 Man
Tannkhkog, Ung.
M, 74 Kisten.
Zond.10.Mak. Et.k«cbokv,m.10.im—m.
« « « Tannebrog, « :5 Nr.
Zank-. 17.Ma1 Tassikebkog, Kl W Horn-.
« « Locnskk Ihm-, · Ii WI.
k. Todnsosh
Leb Ptmor U. Ihr-Messerin
Stim- 10 Mai Kl. Ostfstm i Iamkflmsen
SI. jauL
SInd., n. Mai Il. 20 Einmi. : ssrste Ban
ttsmtke, Grund Island, og KLH Aftesk
andogsstole hoek Studag Kl. 12 i Halb
t Moionieks Stdn ved Siden ai Postbusen
Dannebkoq. J Bast. Uhkiftofiecsens know
relies let-es Studogsstolen m« andre.
Foreningen »Thyta«
afholdek denö Medic-us Midn- dm Lden og
Ide Lnsdag thver Meiner-, Aftm K1.N. s
« -. «
Halvblods Holftein Tytekalve d
til Salgs hos Hans Jenfem Mystik-, Nebr. (
..—-—.———- s
Plenty Baud! j
Alle og enbvetkan faa mutet sttatö pedl
Ithenoendessg 1116. 6 Rad-nassen, Tun I
nebkpg. i
l
i
Hasfelnodtmr.
M Pam ikifke hastige Hasfelnsdtkæt til
Plantning nylig modtaget og et til Salg
has undertegnedr. Lysihaoenve bedes aiheme
dem sannst mutigL
J. An d ers e n, Nyctekk
Bkick! ;
Mm Btick »Das-b i Tannebkvg til Leje ellet
Salg paa gode Vilkaan Beboelieshus paa
Pladsem Nat-sure Undeneming has Weis
ten U. Sprensen.
-—--————— k
Ohio lmpmved chester Wlme
et Naonetpaa den bebste An as com, der
Im for Laden sindes der kundi, og san kisbeg »
til meget modekate Ptjsek has I
Jens Wasmasfem l
,,Napoleon«,
vor oelbekjendte Hungst, vil staa til Bedar
njng eftet lste April, hos Uhkis Rasmusfen
i Nysied Mandag og zjksdagz Onsdag og
Lskdag i LiveroiStaldm i Taunebrog4
Ioksdag og erdag has Chris Appel 2 Mil
nordoesi for Dannebrog.
Vilkaar: — Vetalingen vil blive 8 Dol
taki iot levende im
Rad-missen G Appel.
«Nob Roy",
den ioktkmlige halv (Ilyde, dato Arabian
Hingst, staat deune Saft-n til Afbenyttelie
has undettegnede veft for Its-steh Nod Ray
hat vel udviklede Lennnet, vejet 1440 Wund,
og besiddek to Edle Hestekaseks gode Egen
staber.
Beungelien er ZU for levende Fol.
Jens Berthelsen.
,,Caleb«,
den pragiige »grade« Hingst, hoisAftom tog
Pramien ved Halt Co. Fair sidsic Aar, staat
tilAsbenyttelie hos undertegnede, 3 Mit wh
pft soc Dannebtog. Vejek 1375 Bd» fmuk
Holdnina og Bevageljr. Bcdækningspem
geue er 86.00 for Foksikkmg as Fol. Myl
tes Hoppeh ika Coutnyet er Bekalingen for
fakden. Gras-Uns for Hex-per a 50 (5ts. pr.
Mauer-.
J. G. Reduktion-.
War Jnghtam, Bestand
BricU
Etscka gode Presse- Btick for Salg i Dan
!
nebtog Lumbet Yakh. i
Pausen G Jeufem l
.
O
Romes
Pia Grund af enden Bestjæftigelfe
vil jeg folge mit ganfke Vatelager til
meget teduferede Ptifek. Kam alle,
iom onstek at kjsbe billigt. LEg og
Smsr betales meb hpjefte Pris.
Ired Quem
Haglasfuranfe !
Tiden for Assutanse Imod Oaglskade
er nu snatt fotbaanden. Cnhvek, sont
tnfkek at asfurere bog os, men sont ikkej
bar Tid eller Lejligbed til at komme tilf
Byen, bedes sen-e oci et Poptkorh og vi’
oil da strakg komme og udsækdige de nah-.
vendige Papiren
Abt-·
Anderfon ö: Hermanfen, .
St. Paul, »Weer
(
Reifepas. 4
Amerikansie Bergen der for en Sma
deds Stle Inikek at iokiyne sig med et Pa-L
7ta Regjetmgis i Washington, kan promptk
Ig billigt erholt-e et iaadant ved Anspgningi
Ijeanem Peter Ebhesom kaumwa i
Dr.F.G.sAL-DEZ.
Udguet its du natiode W
II Isckiosl Colle-d Tom-te, ch
III-Hilfsm
uAngkzsoo — — pack-aut
wvmmisz — H
—- —
Zorns-s vorne prmineomvenve Pekcheron
paa Nebraskas Stets sum MU; vanvt me
Amme og Nutdniebaljm t Frankrig IWog
ww.
fmmk Jams 25 jndfsne Hishi-, Ihm-,
Uekchewnf og Franske Urbesvsthgste staat
nu nl Afbenqmlfe thans Stall-m
Mangels-n — 815.00 for Foksikrmg as
Kol. Hat du Uheld med Kollet, givet Jams
org in Vntg as en Hinaft
Franc Jams hat indspn og ejek enhver
suldblods tegtstreu Hingst i Howard Go
tsstetie Sinnen Begeme i mit Konto-, —
de siaesandhevew odqu at der er tkke enhoer
ngjL der ums-res, jom ct fuldblods.
« Jenas thgste tog sieke Ptæmiek ved Neb.
Statsfmk I Zier end nagen anden Hinwe
-jamlmg c Staren, konkutereude med thgste
im Iowa, Kansas, Illinois og Missouri
Tog vandt yan 5 fikste og 2 enden Brei-Um
og mange at dem hat vundet Guldmevalieki
Europa. Tit Valg blandt 25 Hingfte for
Monog
unan solilc ihr-memng i-«
vanbx m III-« W"ullnmvc1ue l;
Zfotland INS.
7 oq Assom bog omnner de kabcstexetgodt,’(olb1·1ngcrfle1·e Lenge end Z almmbelige med M Tredjcdel Roder. Wo» L:
» l »z, Fug no Hjszz m VII-, im dun« M Um 1:5»-L—1·5-)» Bd. store jede Echte oil bvgge dcg holde Hase og rede Ladek .
Wirk- at dom- sox Land og Land at bun« sorondm WendonL He hont. IAM8, den stcke Hestehamjlq
Oregon og Washington·
Innes oq ithcs at own- de sotzTn In « mdk
»Im noqen onstn a( unber ruer isoszisnl
ltnq oq Haar de besmnmer Zum txt xnm mon
Ltcdek at We Land ffm Aqndnrknum euer
om be ioqrr Fortentka da intde dir tin-now
nogen States dcdxe end Oregon ruu Lrlasb I
ntqton Land et billigt v01t1owgu.5 ril dctj
Wde man san drage as dek. hu skeanacs
Inder bm Lükrdtcn as Land Joches-M fig 1·«
Fug i Lohn as saa Aar. Man ovlkrik ish
iaadatme Udetltghrder I Mmmu tom Unle
net ow, Im Te pinkek at Liebs Land euer»
nggrmmtcr oq Vase ! en euer ans .1"Fn,
otl Te da behoge at pknve esm Evtnsmnger
desanqaamdr nl
MSZR Z IMM. M Istate so«
Wortlaut-n L rcgon.
—- .. , , 1
M. WKELM
St. Paul, Nein-.
:i—-un-n-r inmil
Brand,
Lynil(1.
Cyclones
Hagflstsrm.
III-h se ham før I assurcnstx
For Salg
et min 20 Afkes Lot af Land nask Tonart-: vg,
enten samlet med paasiaaende Bygninger el
let delt i 2 sg 4 Aktes Lots.
Her er en Lejlighed for-solt som vil grun
de ng et lille Hjem 1 Nin-heben as en ljolig
Bu, at saa et lille Stoffe Jokd for et Pat
erk, til samme Pno iom en lillc Bnggclod
kostet i Vyen.
HvisSalg ikke kan opnaas vil Landct bljve
boktleiet enten samlet euer dell. Bart deraf
cgncr fjg fortkjnlig for Tykkmug af Butter
wet.
Man henvendek fig nl S. (T..s·n1ns"ksn. Tau
nebrog, ellek
U. H en n in gi c n. stozad Nebr.
Ncha1·c1«! Nyc Yare
l.j«:(· hjunknnnncn ml
HÄLD Fz MOJONIER
Bt gangke falslstændjgt llslvalg af alle slags W
Den lyfe Paar holder sit Jndt
Trods de strænge Tidcr
aqte oi 1 den stsrst mulige Udftmkning at
Stottc vorc Kun
ved at ffosse dem dereg Vater til de lavcste Pakt mutigk osg
betale de
hsiefie Print for Produkten
Vi has alt forsnsket Udvalg og Storrelier i
Klæder for Mænd og Drenge,
Manufaktur og hvive Baker-,
Støvler og Stand
Hatte, Horn Kussetter.
Sten- og Glastoj og Gromiks
Alle Vater ete nye vg egnet til Aarstiden og folge-z til Prifer, sor
vækte enhvers Forundring, Dei er os ingen Ulejlighed at fokcoifeVI
Kom og se os for J kjpbr.
s «·»IJKMWFP
ZEI-HDANNEBR0«--kg
III-E ZEIT-Es hW — ;- ft
III. UDsTlLLMJ IIII
Jepson, Ichndf 850
—.——-— l)et sum-ti- uyeste III-ists- III-! III II- -·::sz
« -—---«;f . ji«-U- Vareudvalg aogensinile II III
TTvist Danuebrog er i disk-sc l)-I» zi,
—-—— nat pas Ist-st- og glimrende Udntillin s
WEIBER-HGB I DIESELBEN-gis O s O « I V P
THE LEADER
ZE DETIE EIi ch XI- DELING AK
vERDENSUDsTHLJNhhd 18»:I
·«q- — — « Ärs«—» ,-- . f-- ;
j.I . IIjembragI fra UIIIaLo aj Yor Repratsentim
TUdstIllmgen e«r fti Zot- Asr. »
E Forism Ikke at est-VII »Z;
WWF"
Tke BIger I et Bmd kun ZEIT-. Ilgsnxxr on
skes for vor nne Bog
Joka, Hav og Himmel
—ellek—
Berdensauets Unversc,
afheutyQRokthww Dis u- · . .nde
holde-the en nsjagkig Rest-weise m« an svm er
mækkvætdigt og vidunderltgt 1 aue Jok- nsl
Lande,iHavetsBetde-1 og paa Immer ..n
melen. 800 Ssider store 8:vo vg 330 store, f
smulle ·Iegnjngek. lldgivet paa Ratsk, .
Svenst, Cngelst og Tosk. En nopekljg Aus !
ledning for Agentet til at time Benge. Jl: I
luftkekede Cirkulæter og specielle Busong- i
ver iendes trit. Komplette Efsemplaker sen
des ved Modmgelien as 8275 fragtfnt til
hvilkeuiomhelss Adresse book vj jagen Agent .
hat. s
WAVEILY PUsLlslslIIc cO ;"
hakosidelzujlclitnp. Ohio sun.111.
B. T. Trachten-,
Dien- og Pren
L er g e ,
A! Behandlung forsxe Klassch nl der haloe
as Lmaha Vnietr
Adresse: 311 W. kjtb It. »
Stand Island, — — — Rein-.
· · -...i ;
L. - "· · l
Dr. A. J. sanders
Specialisi i kroajsie Sygdomme
— og Eier as —
seht-tust u Arm-sitt Institut.
Koneiwnbanie added-et
Graus Island, - — — seht-.
Mb Co .s Citetfslgere.
-X PETLEÆFEZV LJ JEZVFEM
l( LUMEEP.. Dziij
U sHINGLEs, posTst
Og alle andre slags 13xs·»-»« .«-n(-n:ii
www-tu txt-II
Bi gar-untre in lade Priietiou noset Firma W W«
Reh Ismie,
PETERSEN å JENSE"