Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 06, 1891, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Turm-I for ,,stiemea«.
tkiang og Foraarsvind
um«-un u :’.’kutm«1kcs3 Huld
.«:«».’k-..;x lwmtm
« 1s.-s«1-lk:i1-.s.d
-. s :«:! sann-P
::-1 su«11sis1.»m Mem
.« ·«llll!lt DkUlc
«..«:.H«11umwuer
Hund«-- Hxsoi durme
N qnh uth1a.
»sp; »
k.s..n’«11’t’lOllU
-:::1s-uloxuli« plaa
uJunuxi mmch
-:s.1. un mudu dun Bluh Jgk Hab
(«·«.« ’ Nu splchll Hg gx)ugck;
1:— Nun u nu og glud
m lmnnunnk den much
hi« du Iot ur1,tml1ll«m,
:x:.x;n chrstdlkah til »Einem-,
11qnm1cmuldc cll clm
kxmdk zum du Wer
«.s.: Wu. Hm tun but Vw
non lluqu 1TIccdrn;
Du Humm- maa bøde du Liv,
Iknm mumnc diq fu«-both
man ber Imat den nagendepr
:-.Huc1 heulen-z Steuer;
cum dcg cnod voldjomme Stød
k1,x;uq1dus!-’nu·xcn letters
ksmuw Inst du dm Lytlcs Væld
ums11«.-hnd1-.s(11dc,
unums- dc soluklarc stranlkrjsivcld
ppkcs Wu Why-tue mldr.
sIktcn du hort, iom bkufck op
smmn nu zumute-» »Don-du
nun du le na Tut-cis Top,
j-;msmf1knd1c Eilands-?
:::q M (111.ln1adc itort og jnmac,
.11:c«iikkz11ad, l(1b11ngjungc.
sxxnm Inn-l kum Olwkkct san god(,
nun You at ncdtn11ge.
Hm H der. tust er »Im-en jew,
mmkn hin tagt paa dm Tungcx
::i«)i-«111x1nwnnnendeMv
Uns mnrs Lin-In innige
www-» dumm og Zolcng Lkui
skskoinn ng »Nun-h
n!«1-:-·s«np!)id sum Holng tut Sind
qcn m M « hegmvctk
«» N Mal o ja jung blot 1g1m,
Eli-»Hm can Wertet 1«økc;
immku nk ragte hcn
ndc lwad dc Wust
N Uhr-inquile u- vorW«1-de5(«1«11ud,
»at.sb-zmgc nl onnlcn
somc Zur til vor sidste Stand
kvc ul Hnglronmlcn.«
D um dtn Winkka du luuc Bind,
n ovcr Futter oq Tale,
arm m den blcannde Kind
c Fcnnrr du kalcx
got Naht-L vt fes matt igjeu«
N du bltvcr han«-de,
ou der tnszscl 1 Hnnmelcm
krmne juble as («l(1sdc-.«
Mrsk Anna Smith.
-:1d. :Ichr., M. April.
Sttevet for «Stieeuen«.
i
Moltkes Lobi-baue
l
utb Karl Verhard von Moltke
sitoarsalderen lige saa ukjendt
rden sont var General General
ooettog Konnnandoen over Pote
meen. Den store tyske Stran
cnttte vente lcenge inden der til
m Lejlighed for ham til at frem
Geni. Men med den sikre Be
gm en overlegen Militcerviden
pebiede hnn rolig sin Tib. Den
WH, da han flog Donmark, i
u Lstrigs Stierne sank paa den
splagnmrk oed Sadowa, famti
da Projer oed hans ypperlige
knutte Napoleon den III og det
Frankrig ligesotn i sin Tid den
orsikaner knuste Preisen i dette
dredeg fjette Aar oed Auerst adt
a.
W bkv fedt i Pat«chim i Hemm
tMecklenbntgsSchwerin, den 26.
k, N)U, nogle fna Uger eftet
petsonljge Ven, den amerikansse
M, Worge Boncroft. Hang Fo
sr endnn at finde sinukt og beha
«nue1et oed Elbe-is Bred i den lille
V- Digescnn Feltnmrskalk Blucher
nner Moltke tm en hemmt gam
Wk Singt, og bang Feder, en
Vsksllde .ntigcsosficer, var Eier as
INWUL Tolv Aar gotntnel blev
Eh sendt til Fhobenhavn for at et
EU mjlitm Uddannelse, J 1814
XII Vondtndet on begnndte Time
EV den ljlle nnrlige Von of .-'-()
m? kvlt Tid derefter bleo han
NAN tit de fnoknldte Hof-Koda
"1’««A("redeNiekke, on hans Lon
WITH til IZW fnigsdnler aat·ligt,
W fik hon den endnn tnere Umbi
«:""«I«F1k)(’b til ot tnodtage en bojere
«nksz?1lslllddattnelse. Fuss Aar se
lm ha« spWUissioneref sont Wit
TFT T ldsnbnthke Regitnente, og
W kMI tillignned andre Tilladelfe
Wde i ndmlnndsk Tjenefte for
Man ftinecs nn til at tmkke
’T"Wbsmndet nd den Messing, sotn
W tmltsslnirint s ndtnlte til Kon
« RUUHU Moller Affkjfe tkkc
l:»«»!»:7«·"!’ Tub soc Darmk« T en
« "J"« "!««xtst snttig, og do hnn
. xainnzsnm mäkmd lmn sm ;«»»j,
Ut
-lt’1 . , « .
« nmm Wng sont Reste-pen
W Rede-ruf
« Vl, det« mente at hnn
S.«rt not for den unge Officek,
ist-U haM det Sitar, at Staren itke hat-de
E Pellge at spilde part ttttge reiseltiitne Of
Fsiceren J Wollte-J skttstlige Linse-antag,
jdcr endnu satt ieg i Kinde-Musik« huka
FHW PMWRØI stil folgende nttndetttrrdige
Watte-: ,,.l)ttts:s littng Maiesltrt tnl npitilde
i WU BM- hsltlbkl iea at ttlegne ntta stta
danne Kitttdsladrt og Wozu-r i den wom
lke THATle sont tItl satte tntg i Stand
til at tilbagedetale Kotigen og det danste
Nige.« Hotlket forttttderligt Bring part
Historiens Ironi. Hunde tnan bevilget
den UltgeKnpteing Forlangende ont lump
Uk Pur hundred-Talen et« det tasnkeligt,
at hatt aldrig var bleven tysk Feltntan
statt. Dei hat« ett vig Jnteregse at op
stille Beregninger over, htmd Uhfqidkk
us den slegoigcholstenske Krig vilde oasre
bleoen, dersotn Moltke hat-de varet paa
den attdett Side; og hvig Olatshttttdredetg
starste Strategiker var sorbleoen i det
litle Lands Tieneste, hoor hatt begyndte
; sitt ntilittrre Lobebane og hvor hatt uden
iTvivl ogsaa havde ternkt at ettde den, oilde
J der saa have oteret et Sadonta i 1866 og
et Sedan i 1870, og vilde Napoleoit’er
ne ikke den Dag i Dag veere Reisere i
FrankrigP
J Efteraaret lsszzt indtraadte Moltke
sottt Sekottdlaitnant i dett praisiske Ar
tnee; santtidigt frekoenterede hatt Miti
teerakadentiet. Henvist ttdelttkkettde til
sitt egen Hiælp, lagde den unge Officer
tidtigt for Dagen den Selotillid, sont
senere stulde spille ett saa afgiort Rolle i
hatts virkiotnnte Lin. Eiter ti Aar-Z
ihrer-War Studerittger dlev Moltke sat
frettttnet til Medletn af Genetalttaben
og blev udttævttt til PretttiertoitnanL
To Aar senere reiste hatt til Konstantin
opel, og Sitttatt May-nnd II fattede en
dyb Tillid til den ttnge Mand, sont da
var bleven sorfrenttnet til JlttpteitL Paa
Sttltattettg Begjcering tillod de projsisle
Militcetntttoriteter at Molkte tiente hatn
i at giore Planet- til Bestrstntttgett ai de
starre tyrkiske Brier, santt i Krigett itttod
Attrdertte og itnod Egypten. Eiter Sul
tanen haode dekorrret hant sor ttdnnrrket
Tieneste, blev Moltke hjetttkaldt og ftillet
paa Generalstaben oed fierde Armee
Korps. Til Maior fotsretntttedeg hatt
i 1842, og 23 Aar senere udgav hatt en
interessant Bestrivelse as sit Ophold i
Tyrkiet. Santnte Aar — 1845 —- nd
nrevtttes hatt til Adjttdant for Prins
Hettrit as Preisen
Eiter Prinsens Død bleo Moltke for
flyttet til Rhinen og det folgende Aar fis
hatt Attstkttelse ved den store General-s
sind. J 1847 blev han sorfrenttnet til
Stadschef sor fierde Armee-Zorns i:
Magdeburg og seks Aar senere blett han
Adiudattt hos Kronprinsen og ledsagede
denne paa sin Reise til England. Ester
i 1858 at vcere sorsretnntet til Stabsches
i den praisiske Armee, btev hatt det sal- »
gende Aar giort til General-Lajtnant.
Under Krigen tnellem Jtalien ag Ost
rig ophotdt Molkte sig i det pstrigske Ha
vedkvarter, og esteFrredsslutningen kaste- »
de hatt sig ttted stot Jver over det Mem-!
mæssige Viert, at udvikle i høieste Gradi
Generalstabens og den tyske Hars Ev-;
net. Da Krigen med Dattmark blen«
erklæret, lagde Moltke Platten til Felt
toget, ligesont han agsaa skiænkede den
neg Udsørelse sitt personlige Optncerks
somhed; i det mere vigtige Felttog i
1866 bidrog Moltke den satntne Dygtig
hed og Ersaring. Den glitnrendc Plan
til det bøhntifke Felttog ttdgik ogsaa sra
hans Hat-ed Han ledede Siaget ved
Koniggratz, eller Sadotva, og planlagde
de preisiske Kolonners Fremryknittg tnod
Oltnutz og Wien. Hatt uttderhandlede
ligeledes Vaabenstilstanden og det preli
intineere Fredssorslag, sont sulgte hans
store Seiet vedSndotvn. For disse nd
tnkerkede Fortienester blev General von
Moltke belannet as Kong Wilhelm, sont
lediagede hant i det astriqtte Feltog« tned
den sorte Ltns Ordettsdetoration, en
Pengegave satttt Udnasonelsen sont Oberst
sor det andet Pontnternnske kliegintentr.
Tet er vigieliii til at andres over, at
de Skribenter, sont ottttale ttore Mcend,
ikke endag blot ior 25 Aar sidett synes
at have betncerlet den stetntrædende Kri
get-, skiønt hatt tilvigse allerede denGang
var en Personlighed as tnere end natio
nal Betydnina. Ct engelsk Viert otn
santtidige Stornttrnd, ndgioet i18058«
otntaler Felttnarslalk Moltkes Ferner,
den noksotn betiendte danske Statsntattd,
.Grev Moltke, Christian den ottendes
Finansmittifter. Men ntedeno den geni
ale Strategiker saatedes levede ntiendt
sor den store Vet«dett, attnendte han nl
sin Jver og Nidkierrhed paa at suldsttksp
Vigsliskk de Planet oa Forbaldsrrnlsty
sont hatt-it ooede Sang saade tin-n tmr
nadvendige sat« at stille Preisen blandt
Militterntaxitetnes iekste NOka Vkl nim
oprette det ttisse JteisetdsmmE WIW I
Somij Mode lian forttdiist Philmlies
den as en Krig nted Ftankrig, on da den
sqq kam i 1870 var hatt sttldt beredt pita
at lsse den tnregtige Ogatte, der stillt-des
hont. Under hans Fsretssab tnkkede
Pikkelhuerne ind i Frankernes Land. vg
Evandt under oanikeline Forbold gis-men
sde Seite - — passende- Hidenytkei til den
Istotse Rapolevng Tisinniiee -- oaa de
isaitnneValpladse, book deieszsmdre Wink
ztieifotinden dickkede under for Cniopaiz
Lichten den ene Gang eitel den nnden.
»Se, saaledesz blinei Historie-n nn egen
ZHaItInekl
; Ulnpoleon lll eiskliistisde Kragen inmd
Ptoisen lä. Juli Inst-. Noniiiielt nn
Idets Kong Wilhelm-J Konnnnndo, tnen i
Birkeligheden under Moltteg konlmlles
rende Aand, oneiskked den tolle Armee
Gransen tidlig iAngust J tpcrndt For
ventning bettagtede Ein-von og Amerika
de to tnagtige Hiere, lio s blodige Sinn
Inenstod saa snarl sknlde besiidle Frank
riges sagt-e Grund. steiget-e i hundre
detnsinder —
»F Iltitstning alle, bevæbnet hoet-,
Alle sont Strndien siedret.
Lytttnaee sont Linenel zslngt ined IBinden,
Wlnneende lig Villedstottet i goldne .ltaooet«,
Änldte nted Annd ioin sung Miti.
can pragttnlde ioin Eulen c Midionnttei«."
i Den li. Angnst stodte Preise-site sam
tnen tned Matskalk McMahonoed Worth
og oandt en asgjott Sejet over l)ntn. J
hastig Ratte-folge eftet det smnske Ne
detlag oed Wortl) inlgte Bann-W Ne
lderlag i detnsgjotende Gravelotte:Slng,
det« kjastnpedes i Rathe-den as Miti, l«t.
og is. August· Jndestasngt i Metx bleo
EBaniine og hans Heer nn belejiet as
Bring Friederich Karl, tnedeng McMa
hon og hanc- flygtende Kolonner bleo
ontint sotsnlgte as Moltke ogttronptins
isen ned iinod Cl)alons3.
i McMalion sanilede nn en Itot Herr og
’tnai«jcheredi notd paa niod Meine-Da
len. Moltkehavde sotliengst indset den
ne Millighed vg havde taget sine zot
»l)old«:sreglet oed at bestrtte den not«dlige
Pagsage. Nu indtras den afgjorende
Ulykke ior ziansinnendene Den tyskq
Hast paa nceiten en Fjetdedel million
Mund angreb McMohan ved Sedan,
og ester flet·e Dageg hantdnatket Kanip
blev Napoleon tilligenied si..e lt)0,()00
Soldater tagen til Fangr. Dette stete
den L. Septeitiber. Faa Dage derefter
cnatscherede den tylle Armee itnod Paris
og indtog denne Stad. Aronstyklet paa
die-se Seite, der næsten var eksenipellog
i Militærhittorien, var Metz« Overgi
velse need en Armee paa ntksten 170,000
Mund under Bazaine indbefattende tte
stanske Marskalket og den kejserlige
l))arde, over16,00l)Mandsicerk —- disse
Helte, der ifolge Cnmbrunne »das,
inen aldkig overgiver sig.« Denne Oder
gioelse var dog untegtelig enten en Kn
ions eller en Formdets Handling. Paa
anden Maade er det suldstændigt Mor
klarligt, at en saadan Mængde velovede
Soldatet —- Blonister as den franske
Armee —- siiilde efter at være holdt in
desluttede tre Mauneder as en Fjende
næppe en Fjerdedel san taltig, overgive
sig uden at slaa et eneste Slag for Fri
heben.
En itanskKriggret sældede den tetsckr«
færdige Dom over Marshal Bazaine, at
at han stulde skydes. Denne Dom blev
dog as hans tidligete Ven og Vaaben
falle, Prasident McMahon, sonnildet
til 20 Aars Jndesparking paa Øen St.
Margueritr. Som man vil erindre,
hialp man ester et kort Fangenskab Ba
zaine med at flygte til Spanien, hvok
hatt senece er ded
Cfter dette kotte glimreude Feltvg
tegnede der Lovprisninget ned over Tre
kltveretWilhelin-Biginarck-Moltke. Den
ne sidste blev paa sin 70aarige deselss
dag gjort til Greve, vg den folgende
September blev han udntrvnt til Felt
herte over hele den proisiste Heer.
Siden 1874 hat« Moltke siadig onst-et
Medlein af Rigsdagetk Sotn Loogiver
besljæstigede han sig udelukkende nicd »
den tnilitære Side as Sporgsmaalenej
paa Dagsordenem Hans Prinsip var!
at »inelleni Stat og Stat er der ingen
anden Masgler end Magten.« Soldat
var han fra Top til Taa.
» Aldtig for hat nagen tle llndekiiiat
imodtaget saadanne LEregbeviSiiinger,
ssom de, der blev erv Moltke til Dei i
Anledning us hans 90i1akig Fodfelgdng
sidste Efteraar.
l J 1842 Egtede Moltke en Engl-endete
inde, tned hoeni han levede et lyttrliat
-Ll?gtefkab til Muth Ægteskabet var
»batnlost. Eine sit-sie Dage tilbrngte
ihan paa sit Gods Kreian, hvor lian nn
et begtaven :ied im nidode thunins Eide
Udlandet.
—
! C a nahm —- Paklantenket blev nob
«net i L-Itgdaqg.
l Afri ka. — Nu Gmsyoppkfmkm
truer Uhu-via og andre Egne i Nord-A
frika. Tiefe Gaste Neunsqu oer of
Num- Vatidplath
E Stotbritannien. —- Effekten
« ningcr ftu knhvcr Dei af Enqland be
kmsfte, at Un Gtiupe er i stimman
J London er du ons·(-nv«nctslm umnqe
l —
Hilfæwe. Fabrikek og Vitckuetm hoc
- tnanae Siedet tttttattet stattdse paaGtttnk
as littidetttietn
H a to a ii . -— Den nye Regentitth
Dionttintt t«tlittolalatti, erklatede som
den at htttt sattet statt-e Ptig paa En
gelsltnasttd ettd paa Atttet·il’attet·e, og at
Oetneo Handel otl gaa til England, i
tittld de stot- Sgtatet sattastet Fotslaget
» ttl den nh Handelsttaltat
O s t t« i g - li ttg a t"tt. — Paa det state
ttttgatnske Hestetttatked solgtes l»,lsl)0
Peste til Ksabetse sta sotstiellige Stedet
-i Entopa. — Matt-sitt Will-tast, en tig
Koinde tBttdasPesth, haode sotgjasoeo
»fotsagt Seltnnotd to Gange-, og over
-talte detoaa ett aattdssoag Karl til at
ntytde hettde sot ett Betalittg as to Flo
t«inet. Hatt ttdsatte Atltejdet og toalte
Kotttden til dabe. Hatt hat ooetleoetet
Ovttgheden et Breo, det skal viere legte,
ltooti dett ltoslede Koittde betnyndtgek
itant til at tage hettdeg Liv.
S y d : A ttt e r i ka. — Repttblilen
ckhilt paa Vestkostett et· sor Tidett Sitte
plaosett sot ett bitter Botgew
tritt. J Totsdago sottt kliepnbltkens
Pmsident ttted sitt Familie sad i et Va
telse i Residentsen bleo ett Dyttatttitbottn
be kostet tttd gjennent et at Vindttetne.
Den ekszplodetede og tatnpottetede Mob
lentetttet, tttett Pttesidenten og hatto Fa
tttilje slap uskadt. Attentatet hat« sat
Hooedsladetts Besolltting i stark Ophids
seist-, og Atttoritetettte hat« attslillet in
tige Estet«sot«skttittger. —- Jnsttrgentetne
hat ittdtaget Capipo, og 500 as Brit-si
detttettg Tilhaengete et- sittgtede detsta
Tyslland. — Negjettngen hat
tned Fotbttttdstaadetg Sattttykke osfietelt
tnodtaget For. Staterg Jndbydelse til
Deltagelse i Verdettsttdstillingetk En
kessetltg Kommissar er ttdnæottt til at
sore Ooetopsyttet ttted den tnske Udstil
ling. — Dei volle Opsigt, at Bistttatck
ikke ittdsattdt sig ved Mollkeo Begt«avelse.
Gtttttdett skal viere den, at det« isolge
Keiserens Otdre ikke var blevett holdt
nogen Pladst aaben sor Bigtttarck i Sat
getoget. — De atkeeologiske Undetsogek
set« ved Griesgtvald har blattdt andet le
det til Opdagelsett as et tvecegget Satt-d
as ejendotttntelig Foratbejdelse. Fundet
skal oæte as stor historisk Verdi. —
Kunstttdslillingen i Berlin aabnedes i ’
Eredagg tned stote Hsjtideligheder. —«
Udfaldet as Otttvalget i Gestentttttdei
blioet, at Bigtttatck gaar til Ritze-da
gen.
R u s l an d. —- Dett jadiske Rigntattd,
Baron Hirsch i England, attoettder na
sten al sitt Tid paa Gjennetttsstelsett as
sitt stateKolonisatiottgplatt. Prittsettas
Wales er meget oenlig stetttt sor Fama
gendet, og gjettttetn hattet Paaoitkttittg
hat Czaten givet sit Mittde til, at Js
detne sotlade Rugland Ett as St. Pe
tekgbosag lebende Kssbtnaettd, ett jsdisk
Millio«spet, hat begyttdt at ndsælge sitt
Esettdottt i dett Hettsigt at sotlade Witt
det. Forledett asgil to as Notdoetttschek
Lloyds Skibe sta Havttett iBretnett med
1700 jødiske Jodee til Btasilien. Anti
Jade Motten sordatntnes i haatde Okd as
de frisindede illustrie, der hat-de at Jo
oertte ndgjpr Kjarttett as Lattdets Its-b
tnandgstattd. —- Jsaac Rosebolt, ett rus
sifk Jsde, som nylig et udttattdket til
England, bat-er paa sit Legettte en stral
lelig Bekreestelse paa den tussiste Regie
rings Gtusotnhed. Paa hans ene Bett
sidder en Jerntittg over hvilket Hoden
til Delg er vokset; denne Ring bleo an
bragt paa Bettet, da Mattden sot setn
Aar sidett var kastet i et tussist Fang
sel.
Stjcrnefkud.
« Milimrmyndighederne i Rusland
sauer stok Lid til Stte fom Brystvætn.
Saadanne Brystoctrn naar Bund heldes
derpaa og donner en Jgskokpe ital were
niesten ugjennemtmngelige for Fiendens
Jug.
. Rat-» Borg-zum eller Luftfpeiling ek!
et nunkeligt Lufkfeenomem Der vifer sig;
mange fokskjellige Siedet i Werden, men »
hyppigft ved slliegsinasimdet IIIellemJta-’
lien og Sicilien. Selv der er det fiel
denk, grundet paa at icm nmnge Natur
betingelsek maa samtidigt være norm
rende for at den tun fremkomucr. Sp
Iescg Stilliug i Noth-to til Bank-flohen
man mere en Angel paa 45. Gr» baade
Luft og Hao klin- og roltg, oq Mond-l
gen stark not til at bteve Bandes i Einr
detg Mtdtvunks Not højxre end des « oed
bcqqe Ziden Nu it high- Butsu-tief
nur-es, oii Etlllkuekssn vaa(Fuladu(1— Doj
dem-, iom vende over imod Wie-spinn,
blioe cjenvidne tis en licekkehum kvekgs
lestde BRUNO-, undemäden sornkdnltq
het«lige. chiddetborge, Mission-loder, Buc
’ganai·, "B»1adiesr, Lchi » Ijsnie oq »Na
dek og Taume, Bimqu »Es-me oq Assoc
tek fremkommc m Eumsinocr
, fol« ul »Ur
puIOIJI, mu---"k, N «-- »Ur Zrhsh Iltlot
Ihn-n rolig flydcndc pkm Dydksk» Ikit Nu
i omvendt Sti11i-1.x, tue-desto de all-- mu
ftkaaleg af en .I)es·liat1edgqlang H en
Netz-thut Videnfhbczinend sonst-ne, at
kzænomeusrt skyldeg de forskiellige over
F( )STE-1x’ N S lU lT H,
M llMBlEH-leMA.
Nutth Wams html-H kunipuznnssk litnsilulxxpnz
—-— l«’(«-lt:t.ncll(sr
LUMBER,
LATH,
sHmGLEs,
PosTs,
og alle iunlns Blitz-Es lZygningsnmlpriicltst Fur
gltsns ilclio ist so tlmn muss l stu- lkrugs lin« Hyg
iIingsnml(-I«i:1.l(-,s·.
Tili«r(-(lsst.ill(sls(s. g:I.I·:uIl.(-,nss.
E. ENBWM
Hi. Paul, Nolnz l«’(Weiningslimnz
WMWHUSSE Hl
Alt bannt-such oa gut-untern forforfærdigct as carnarvet
Lædcn Vil blivc folgt ligc san billigt fom falsrikszlavct Scleth
kan kiøch ,
sADLER,
Forfckrdiget of Sobelmager Da niel P. Kett l sy.
Bring Ebers gamle Seletoi iud og faa det rep a r ck c k
Vi forfærdiger alt Seletoj og Remmer af pmt cgcgakvet Lin-dek.
Tillige holdes poo kngerz
M()hler, J ornk1mn, Blikvarms. Kuh-Wink »w.
Kam iuv oq se Patente og Qriiemk
M Blitkenslageroærksted i ,Zsoeb111delse.
Fjljal l Bot-las. THEII J. WH, Bannen-ask
Havet varende Luftlagg ukegelmæssig
straalebtydende Egenfcab, ver forstørrer,
repeteker, fowmnger og asspejler Ofen
standene paa den sicilianske Kyst; men
for den italienske Almue staat disk-se meet
kelige Fremtoningek fom Prinsegse Mist
gunas Stotte, der bringet god Lykte,
for der, fom siuek have-O
Jowa.
—- Cenfus-Depammentet hat nylig
ossenliggjort nvgle interessante Oplys
ningek angaaende Zartn-Moktgagrg i
Iowa. As famme fremgaar at Statt-IS
famlede Mongaqestald udgjok Moo
0:T4,956, ellek 8104 pr. Individ. Af
Jssnms 35,.-')04,000 Akt-es store London
ut » :3,240,4:3-.« Atreg pantfane og
Renten derpaa varierer fra l til 20 Pro
senk.
Wyomin g.
— Et Luxqu Onkel stal opspms i La
mmie.
—- Bov Tun-ell, en Bremfet pcm H
nion Pacisicanm-I, faldt n« ji«-. k
Godcitog i «"ss!1s·t-ss«fi m fssnstss AND-» si
Rath-In
— :I.Ikaii.1os ns »Ic:si.1)«1;se hin-z Pia
Horn ani Aar sm« som- »Hu : thxqsiq
til Kam-konnde N kfzutap »Es hin-m
lagtek at dykke Korn eher en Mde W«
L lestok
— W. D. Carrier folgte nylig sinveb
Cheyenne heliggende Rauch, stor 2700
Ams, for den kjsnne Sunt qf 840,
000. RanchsEjendom er iStigende.
- -«...... .
HvilkmfomhelstArtikel, fom bor holdt
sig under en Leaatig Konknrmsise og
Effetligning og faa sælgeg merk oq meke
hvert Aal-, maa have en egen Faktjenh
ste. Dobbins Mecctic Sonn, fosn bleo
lacm fpkfte Gang i ist-V, er neton -:n flig
Artikel. De, som bknger den bin-r Uge
(og dekes Navn er Legion) spat-s paa
Tom og Kmfterni oq tadu F --.- ben
udssre Nebeln-L Alt, bisao sn I --·- sige
til deng Nos, blegner den c Jnm sam
menlignet med den Historie, den selv
hn form-Ue am sin verfekte Nenlnsd oj
Invaliteh decfosn du er nillia til at give
den en Prove. Sporn bin Grocer eftet
lden. Fotsag den kuksle Pia-wag
l . . . .
" NR Tergmes InanaeWMstmni
ger af elekttifke Soeben i nvnts Neuri
-jtkten ingen Rolle spillen Tobtsins ek
den eneste Urian-mie, alle »Mnanetifke«,
»Quinte« on (51ektt«o-Magiku« er fal
s« Estrilinhiss ir. Juni Wes Tob
«««.»« Instinkt-z »- in us romlkaonekpaq
bvett OttIflag, og des-sum nagen anben
sendegkiqnfki1((5«1«oceI-, send ham
den tixbage.
J. L. Ckngin ec- Co»
Vhiladelphiq, Pa.