Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 06, 1891, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ira Dan Mark.
Tsptksuhlttt nt « IJ letl
-- s««.0 I-.
Ireverik Barsch fntdtk : Iirg
dogs sit HI Am
Ifshsvuktt Wirt et ttktett zotly
heim t ,,«.Ik.ttmnatttd.« tknttstwgtrtcttk
Thtelien men- ndjrt til steckt-It tot stu
havncik
Grundstenenedleegqelse. sna
Rittgtted tklegmtctm til Notdttk Tele
gtatttb. den tttc Amtlz Nnntdftmen ttl
Rittgtted Haandvcrtkizjomdr- Ettftctte
blevt Ong uedlagL
Dkniydac Smkp hatt Wedctgg
Eftekmtbdag saact sit Dom for de at
hamsidst udsprte Binikktkctgjtrtningetx
Den lydes pao t Rom Korbe-drings
arbej e.
Sten vom Seinem-ne. J Im
dags fandteo If. »Nim- Stiftgt.« est Tel
Stett hettlagt paa Jentbanestitmmte
ved Oktetsgangen til Stuttehuset oed klit
be. De blevc bog opdagede i Ttde og
fjckectedk.
Pechinipresfem 'Iidligereud
givee af »Warst- Amte- Aois«, Joh.
Jenseit, er tudtmadt spinMedeiee af
»Feedeetcio Dagblod« og hat ovektnget
Platter sont Faktor i Vladetg Trykketi.
Tot-verwest over Mem-ed Fra
Ncesived telegeafeteg til Noth. Delegle
den Ade April: J Aftes tkak et stinkt
Uvejr med Torheit og Lynild henovek
Nesived, det vae bog tun af kort Vorig
heb. MWMJ
Its sechsqu meldes til Aalb.
Amtst.« , at det Plumpe Nosittg Alb
tenbe Hus der ved Byen i Sendags Af
tes er nedbmttdt. Jlden opstod neb, at
en Undt Pettoleumslampe ai Einen
tubteg i Loen.
Uokdfagctt Philipp-us Sag er
ifslge »Aftethl.« IIII indonkkt for Opfe
sietet og vil ioIIIIeIItIIg I chI allenmn
meste Fremtid blive fokctnget for Reiten.
HIjesteretsstckvniIIgeII er i Ongdags ble
vet fokkynbt Morden-II i ArresteII.
Iaömvsmw Anvelstlaqieri
holdt if. steigt til Ny. Celgkb. i Lok
dags GeIIemliorfaIIIliIIg. 200 Aal-Ils
havere var til Stehe. Regnstabet gov
kiendtes. Stagteriet gioet intet Oper
stud; of den ved Leoeringen tilbageholdte
Krone pr. Wo Ph. er de 25 Øre tobt.
Istdf Efter sikkekt Foklydeude i
«Kold. Av.« stulde der I Fredags paa
Skodbotg Kitkegaakd opgravcs Liget af
es Pist, fom den faukaldte »gute Ame
rikaner« eller »MillIoIIcI-ren« im Stub
strup er wisset-Ist og unholdt for III have
mykdet.
Ginespiller Nichtsein-h der
stdsi viI kebe veb Aoul Fkiis’ Selfkab, er
if. Trich IIl Ritz. Bur» Sondag Mu
gen dsd i Nybotg, hvor haII i s- Dage
havde ligget syg af LIIIIgebemIIdelse.
HaII blev I z Aar gl.
Instit Parasit fandt Steh paa
Kongeus Fsdselddng, hverkeu I stbcm
havn ellek Provinfetne, forbi Hossu til
henab Aften sprgede over Bring Nape
leon.
Men daS oIgeII var endt blev derHofs
bal paa Amalienborg.
Dsdcfald. Vinhandler Wange
Jensm i Odenfe, as III-matt Niels Jen
ieIIchm et, if. Telegtam til Ris.
Bur» afgaaet ved DsdeIINIItten mellem
Lstdag og Stadt-g i en Aldek af henved
70 Aar. Den gib-de var Iidligerei
eII Aanckke Mehl-In IIf Odenie By
ind.
Misenhavnssurmefierlaugö
Besiykelie stal eftek Foklydende have
mebdelt Mursvendene, at der vi. btive
etkleeketLocksout, hvis ikke Arbejdet
inden pas Lung gjenoptages paa en
Bygning, hvok Soendene streife, fordi
Mesikene i Henhold tilAkbejegnknslemen
iet hat forbudt Tobckgugning paa Ar
hkjpsstkdet.
Diamantbryllup fejreres den 4
dg. of Aftægtsmtmd Joseph Mikkelsen
og Huftru Ane Marie Christensdatter i
Borsten paa Thoholm. Joseph Mittel
fen et if. »Thisted Av.« 87 Aar gammel
og hatt-z Husmr H, og de nyde eudnu et
godt Helbretx M den-s Eftekkommere
leve 10 Bom, 48 Bornebom og U Bor
nebstsis. , 4
De emttwariite Mindestens-.
kec. zra Titektionen fokde stumm-»
kiste Mindesmctrkeks Bevaring have vi»
modtaget den uvfsrlige Bereining onn!
Ftedning af disse Mindesnmrkeri Dan
mqkkfot Fenmatet 1885—90. Joltvak
der ved Udgqngen of feurige Aar ftedet
1422 antikvstiske Mindesmcetker, for
belte over hele Landet, qf hsilten 86
ere sttrre Gangbygninger,113 Lang
byiey 41 Runddygfer, 73 andre Dyss
fes 985 DIie,105 Bautastene og Hel
ce suiagsstentz 13 Boldsteder og Rai
Es seit-Its Windes-merkte esi sangen
Akt
Olvenvorkeinpiamlingeu ma!
Odenfe tctcgmfueg nl Nord-if Tele .
grundan den ltdde April: Log-man k
bene i Ast-into -.Iinummädc5kredg hur NO
godI sont all-« nmnadt den as Zognemas
denk- og Asntcsnmdrt i Homborg Amt
famnm Brig for Llhenbonernet ils-:
tc pr. Pnndi Mai Manne-d og der-eher
: ON ngentiig indiil lb Lus·
zwei-fand i Ast-hob »Im me
ge telchnikreg lilT)kd.Tclgtt-.: JMan
bog-)(5itis1"nnndogtz nedbnkndte en Nunid
og et Hng i Nimmst- Trr Hem- sann
Wust-desto Jndbo buntde Ilven var
paaw of en its-any Wäge, sont onstrdc
nt komme bort im jin Tit-nein- i den
bmndte Grund. Aoinmnsen for fast
Eimbvm og Wesen- ndgjmde san I·;,««0
Kronen
Dansiezdfsteerer i uvlauvet
Arnllerigenemlen, twnerolinaicw J
UinnenmmH samt Stabofchefen ved Ak
tillerirt Obersitlajnnmt VO. O. Modsen
og At«lille1·tknptejIIV. S. J.d)caabye, til
Nandighed ord Arlillerismben, er i digfe
Dage afrejst til Fronkrig for at indheme
Oplygninger og not-werte forssjelligezon
spg cned nye Since-sprich
Watbktqs Dom- Kriminah og
Politiremn hak, if. Nord. «Celgkb·r.,
Tirgdag zormiddag assagt Dom over
Arrestanten Warberg, iom hin-de gjor
sig skyldig i Pengeaspresning samt For
spg pau Bedrogeki ouetfok den i Diverg
tokvsiagen einholdte Stagtermester Ha
tald Hansens Jmstnk Dommen lyder
paa ed Aufs Fotbedringshnsurbejdr.
Bccks S00.Dec1 i Beckg Sag an
holdte Kontnnssioncer, iom hat skasset
Beck ea. 20,000Kt. fka fokstielligeMem
nestevenner, for hvem han angew, at del
var en Grev DanneskjoldiSasnspe, der
stulde laane Pengcne, ital have nogen
iVanikelighed ved at bevise, at han vir
Ielig antog He. Beck for den eroe, han
ubgav hcnn for. Lykkes det ham ikke at
fstc Bevifet vil hon, if» »Dag. Nyh.«,
komme til at gjøre Beck Folgeskab ad
Roskilde til.
Ren-er- oq Temeeeftreikr. Fm
Nceftved telegmfereg til Nd. TslgrlU
Ca. 60 hemmende Mater- og Tonwer
fvende hat nedlngt Atbejdet. De for
langer at Arbeidstiden skql flutteg Kl. ej
i Siedet for Kl. 7, idet de smntidig til
byder at opgive Vespeekostiiden. Me
strene hat nfilanet at gan ind herpan,
idet de gjtr giældende, at Atbejdgttden i
faa Fald blioer korteee i Neeftved end i
Kiebenhaetk
Ulyaccsiusldb En tin-aakig
Hasmandi en Lnndsby i Narheden as
Land var i Mattdagg, da han vilde gis-te
Jld paa et Kontine, saa uheldig at nn
tctnde Gulvet i ijkkenet. Den gamle
»saldt ont pnn Gulvet, hvor hnn lna
hiælpelød i Wer-ne. Tililende Person«
maatte tmkke hatn nd nf Kiokkenet sned
Vaadshager, Inen hnn var bleven san
forbkeendt, nt hast Tit-Idag?lften dode af
sine Saur.
RntGendnrmereesultat Den
10.·Decensbee f.A. btev llldhsxndlerhnns
Sorensen Simonie-n anjclletnp antraf-«
fet i No Kw nf en Gendakmerifergent
fra Silkeborg, der sttaks konsisteeede de
Vater-, han medfpete, og fokanledigede:
Underssgelse Inod ham for »als-eilig Om-»
leben need Varet«.
Dette Gendarmeesultat ee nu bleven
taksetet of Oder-retten i Viborg. Retten
hqk if. »Stei-. sen-g- ikifunvee ansS--!
rensen Simonien og paalagt det ossent
lige alle Sage-es Omkostninger.
ulykkeöttltætde ved Staqettex
im Baucsoatd. Fra Stagelse te-!
legrnferes til Not-disk Melegkantdurean
d. Il. Apei12Pna den herveekende ny«
Banegaards Termn hcendte i Eftennih
dags Kl. U den Ulykke, at en Arbeit-H
mand Chr. Jergenien blev kjset over af
et Tag, bestaaende af en Lokomotiv, foen
stjed en Dei Tipoogne foran sig. Chr.
Jorgensen gis intod Bis-den og bar en»
tung Vnede af Hatter og Spottet-, sosn
ved det voldfonnne Sannnensisd knusie
hans Hoved. Jorgensen efterladet sig
Kone og 7 Born, hooraf de 4 er nk n
sirmcrede. Han hat tidtigeke værethatds
ejer i Romeo.
Den ltlle Violinvirtuos Peter
Mollek feaHjørking begynder, if. »Aalb. ;
Amtst.«, at vækte Optnærkfomhed i kip
benhaoniske Mnsitkredfe. Hans Motiv-,
fpil betegnes af freunngende Fagsneendt
sont viere-de af feenotnenal Bestnssenhedl
og hang Freedigbed sosn Inignndelfesvars I
dig. En starke Kredit as Musikvenner
hqe stiænket ham en Sum til fortan
getOphold i stdenhavm Unbefrie
ning sank han paa Statenc Bekostning.
En anfet Velgjeeee hat form-et hqm et
kostbatt Piano, vg en Adelsmod hat
stjeenket ham en forttinlig Violinbue til
en nieset hsi Präs. J Anledning af
hanc Konsietnation nu feeleden vtstes
dee denn stoe Vetoilie fee mange Si
der.
Ægtemanveue paa zur-. Pac
Fnt tuned det, it. »Kann Ett.«, at merk
en tsettrnkettg Lag at ins-lade sIHg t den
helltzte Akgtettany rsn man tust fakttfk
ttke hat lsldfigt til at deholde Wort ret
Ist-nac, hotlcet fee-staunt ai, det pna Len
I L· Ieblifket finde-H «- Unter
Brohovedeme ved Kollet-ava
cg Kofka. fnn cheltned nndrieless tcl
Nd Telegtln : Its ,,·Js’iI-Itned Ttd « hat
Afdctsngssnnaetttot Anna-nun du tat Ti
den et Statt-us Tittynghnmndr nett-Etu
gtltr Ntrttttedsp -ijettkmhnncn t dir-ft
Tsage fasetaget Folnndnsngeltcr annua
ende de paatnsnkte Attlteggsttaler ved Ko
stet og Flotte-hauen Arbeit-et tkal frem
tnro san hurtigt, nt Malt-tue t bunt
Wald can tnges i Brust til den sonnt-enn
thter. Athejdet sont-m- nnder Etat-n
banennltegene sont Led t en even-nis(
Motttgbntte.
Gamle sorgen Hu- wo Wann
der sont for onttalt bleu dnllet san trenne
af nogle uvotne stetige-, at han tot at
blioe fri for deren Drillerter assyrede en
gantmel Mttskedonnek Inod dein og rnsnte
en af dens, blev --— if ,,Zoendb. Anm«
—- i Freitag-J losladt af Arn-sten. Hast
tog stkakg hjetn, tilsyneladende i bedtte
Velgaaende; nten i Sondags afgik han
isnidlertid ved Dodem Hatt er fvrovrigt
udodetiggjort t en MceagdeBtlledek, sosn
forikjellige Knnstnere hat malet af I ele
af Svendborgfnnd. Naar matt paa diese
set fremstillet en celdre Mand am Bot-di
en solle og nted landcn Hne paaHovedet
og en fort Pibe i Mut-den, da er det den
gantle Jst-gen Has.
Rinde-Internet for Richa et
chwscu. Konnte-en for Opfonlien
as et Mindegmterke for afdode Fabrikant
M. Oketvfen hat ifølge »Sitkeb, Av.«
den 7de ds. faaet tilstillet en Skkivclfe,
nndektegnet af Hl gantle Borgere i Sil
keborg, hvokiKomtteen soptordresz til at
tage kraftigt fat paa sin Opgave, da det
erllndekskrioeknesOoerdeoigning, at hvig
et Monument skal have fin rette Betyd
ning, tnaa det reiste-« niedens en Del at
Drewiens samtidige, der kjender hans
Vikkiontheo og Betydning for Silkeborg
By, endnu er levende. llnderskkiaekne
ilutte med at udtale, at dersom den Ka
pital, Komiteen kauder over, ikte stulde
mm iuldt tilstmkkelig, ere de overotste
out, at det ntanglenve let vil kunne staf
fes tilveie.
Ulnkkestllfeelde ved Reiönlni
gen af en Lasset-niman Unvek
Opsprelfen af en Ladedygning ved det
nye lstabligsement ,,Ebberød« vedHosters
lieb stete der, efter hvad der er tneddelt
,,Hoksh. Av.«, i Timdagg ct nie-get be
klageligt lllykkeeitilfwlde li) kjøbcnhanm
skc Uninterfoende, der Uns befljceftigcde
Ined :lcejsningen af Bjcelkelngeog Spiri
vlet«krt, styitede netnlig pludielig ned til
ligcniedf mtlige Tisc- og Jkrnbjælker,
hvowed flere Pe.·soiiek blev in re cller .
mindre alvokligt kvæstede ; en af de næontei
Tentrersvende sit saaledes beskadigetI
Bryslkassen, og en anden briekkede det»
ene Ben paa to Steder samt den højrei
Arm. Liege ToppftnBitterodtilknldtes I
straksz og foketog den forelobige Forbim !
ding af de Ausdehnan hvornæst de «
oceist medtagncsandsynlig vil blioe trans- I
potteret til et Hospital i Mel-entman
Ulykken vakte stor Deltagelse una Stedet I
dlandt de svrige der akbejd nde. Det i
nedslyrtede Bjcelkelag lefkadigedeg for en
ikke ringe Del.
ngt Vom vom iatth Keines
Its-M Grossecek M. C. Hohn i
Kisbenhavn hat som meddelt fotnylig
stjcenket sin Fedeby, Nykjsbing pag
Mars, 80,000 Kr. til en Stole. Des
uden hat hqn bottskjcentet et betydeligt
Bei-b i andre Ojemetn
Forleden holdt man i Nykjsbing et
statt Gilde for Hedersgicesiein J sit
Svar yttede Grosierer Holnn
»Den 28de Makts 1891 vil blive en
Markedag i mit Liv. Det var ikte sinn
get for min Vugge, at leg stulde komme
til at opleve en Dag sont denne. Jeg
tan hnske, hvok det smertede tnig, da
Inin Moder sendte Inig nd for at betle,
og jeg satte mig dct Maul at arbejde
tnig ielv op. Dette Maul hat jeg nnaet,
og nn vil jeg gjetne viere med at lijaslpe
llngdoinmen i ntin iattigc Fodcby. Gids
Afnlet og Stolen maa hicelpe nmnge af
de nnge til at fitnne arbejde sig op til
Mand«
»Ga» Veuftre l Rigsdagen l
Siykkky faa gaar Venttceoælgerne vg
saa i Stykkek, ly ficr det Nigcsdagsmænx
dene at Haus« jin-get vi ogfaa Ærmerne
pp og er fatdig at tage et Livtag med,
— siiioer en Vælget i »Kalundb. ngl«.
Hvad vi ist fyntes at viere ligefrem som «
Fod i Hofe, bliver pludselig til grundig
indviklede Spskgsmaal, hvad der fyntes
ganste natukligt og soenuftigt, dlioet til
det kene Banvid. Ja fanden tun det
gan.
Tuns date pas Øllet og Sattel-et
Der hat tidligere meppe vaket ret man
ge, hol-« der ovnlwoedet bat nasm no
gen, soin Ille lmk fundec del at vasus en
wissqu Fomnlmlknmg nt txt-gar Zuflu
pknnen von pau 1irt bnlnske L l. 1lchn
Inn inqlsc ollmieltg Hmnp, nt denn-- L In
lsnmtng kmr gnl Uhu-ds- Vasrh ou Gent
nenne i sier og kalble Volk-We Hm en
oelnnnest Tril« sont tsi llle nmanc gunr
»Im-nah Lq nur Berg anere og Ho
ruppm del-s Wndn over begnndle at m
« Horn-Nr ng gntde I·ig i »Nimm Vkl Ilth
nnsd et qik der pp for gnnnge af bun, htm?
de nldtig natur-e mnh pun, at Valenti
bntde man bellan InenS Sulkeret var
et udmmcet Stalle-objekt, der fortjcntk
at bskre en ol·des»lig Botm«
Bcstyldnlnger imod Gabs
fokvaller Jakobs-m Von- Læsm
dar nkkm endnn l frisk Minde, Worte
risg dri- l Fjor mitl- sig en Sionn mod
slw (850deonmlter .Hr. N. Jakobsem
-Il«—lnflc, cn Zions-, ch« lot-segn- nt sm
nue ham den Mu- og Blüt-, han i san
rlql Maul onr Gjensmnd for of alle de
mange, med hoc-n han kotn l Bemklng.
Man fandt slg fomnlediget til at nkreftere
hanl oq Iil at sasne de mest gknndlose
Belk1)ldninger fcnod hmn i Oinløb. Han
kotn insldlertid hurtig ud of Arrester
og :)cugterne, de sleknine Rygter, mbte
sig Tid efter enden. Sagen dode der
inco heu, Komedien var udfpillek.
En Akt, der siden et splkt til, et if.
»Wald Stiftstid.« i denne Tid bleoen
tilendebmgt.
.Volnrup Kokntnunes Regnstaber for
den Anrmkke Or. Jakobsen var Sogar
raadgsounnnd og Regina-, er blevkn
grundlgt gsennemqaaede og revidcrcde
efler umlhgt Läcij Revisorerne kon
slateusdh at den »fokioundne« Begattu
pitnl var opsørt pua Regnskaberne og
sandte-z i Kominuncns Kasse, og at Ja
kobsen ingen Sinde hat giort sig Fordel
in ak sorvalie Tonnnuncng Mioler ;
Innern-non konstatetedes det, at Midian
len, Sigtelferne og Bcfkylbningerne
niov Or. Jakobsen savnede al Grund og
HiennneL
Ei zittert-r im 64. Den be
ttendte Hoffens-V der itttvcr under
Mæktet »E» gannnel Felix-wfo —- det
cr iøvrigt numrmde Proost Hsyet Mol
ler paa zyn — giver i sn ny Bog, han
hat uvgivct under Titten »Ooetttkgen«,
nehenstaaende ltlle Sttldktng sm Dyb
bothagenc i 1864z
,,Eiter Gudgtjcnesten oandredede jeg
omkting iblandt de Saat-de pau Augu
stenborg Lazaret. Det var en tung
Vandring, en of de grueligste jeg hat
tnaattet gan, fordi Saatene var af en
faa forfætdetig Natur. Vel havde jeg
set en Oel af den Stegs og aldtig fptt
snig vibere betagen beruf, men den Dag
var det uniutigtandet, end at jeg maatte
gribeS ocd Synet af de arme, sonder
revnc Meintesker.
Jeg haode arbejbet mig igjennem en
af de fort-ein Stuer og havde været ved
enhvek Seng, jeg var kommen ind paa
den anden og var næften færdjg, ocd den
sidste, henne i en mark Krag, hvor der
stod en Sygevogtet og holdt et Lagen
over et Meist-esse, standfede jeg, hsjede
Hovedct tidt fretn under Lagenet og san
en Saaket, hois hete Mave lna nahen,
og det var for mig altsammen tun en
stot Blodkagc.
J det femme folte jeg en zornennnclfe
i Mellecngulvet, som jeg anwg var Be
gyndetsen til at faa ondt, og jeg skyndte
mig dersok nd i Parken for at foa en
Stnule frisk Luft. Jeg befandt mig saa
itde, nt Jeg opgav at penbe tilbage til
Sygcstuerne — -—.«
Saaledes striver et Øjenvidne tilKki
gens Bedekstyggelighed. J Fald han
nu ogfaa stat have Ord for at oille take
vor Ungdom »Fejghed«, bedes det erin
dtet, at han var frivillig med i begge de
flesvigskc Krüge.
En Form-ins paa Suec-ker
mefter dem-m J Tirsvags var
en Fordring paa Snebketcnester Hansen,
R. of D. p. p., lydenbe paa 158,000
Kr. til Auktion. Man vil erindre Sned-.
kermester Dunst-m den mærkelige Stab-!
ning, der dukkcde op i Kjobenhavng fede»
Aar i Verwünscan ,,Milliontiden«.s
Med Forbauselse tolle Falk om den ungJ
Stusdker, der var kommen til Byen, og
i en Hmmdcvending var bleoen Millio
nen-. Han byggede »National« — Stuf
værfet, der nu fyneg at synge pna det
sidstc Vers og stbenhavnerne blev be
dciarksde af den itokattede Bygning. J
en Fort tegnede de Aktiet for halvanden
Million, sont Hausen Imadigft tilbod
dem, — Aktiek, der aldrig hat givet en
Ort i Udbytte og nu ikke er en Lke
verd. Og san gik Hausen wars over
Gaben og begyndte pas en ny Udgaoe as
femme Historie.
J »National« havde han bygget ho
tel, — sitt-sie Delen af bette hat altid
Itqaet lebigt og ulejet —. Theater, Tun
nel — dex san gobt focn acdrig hat stqaet
ledigt — Kask- og Resiqumtivnslokalek,
Taqanlcg — der altib hat sitt-et ledigt,
—- m. m. Lg un bygqcsde dan paa
Tagmnkrtkmbiisten-einst, tnedThentter,
Honi, Tun-»l, Kote vio. Kredit sit
han not af, Inrn do ban var Itnaet til
Tag-et, revnede han, og stod med en pri
oot Wjasld nf henved lk Mill. Humm
mrttekne, der haode arbczdet for hmn
zum »Tagnmr«, sit i Itosnpognien Pan
tcobligotion pcm godt en Million, der
natnrligois intet som helft vor yet-d.
Begge tstabligiementer m- forlængst
ooettagne of nnden Prioritetghaver. En
cTapetsereL der lmvde monnsret Don-lich
I sit »Wuc- .5ir. til Nobe, Tun-IS Mar
s stmnd en lignende Entn, Jens- Land
; l-«-t—,WU Kr. Tot vor denne Fordring,
LGrogsmsr J. kund tod gau til Auktiotk
fNatnrtigvig skete der intet Bud. »Ri
Etenbl.« meddeler, hvad Meningen er.
JHcmien vtl en of Tage-te blioe erklctcet
« fallit, og Jenes Lands Sagforer, Schjøtz
zml san fsge at faa indledet en kriminel
:Underfogelse. Haufen hat nemlig i sin
tTid udsat 100,000 Kr. for Hustku og
I Bom, og onekdtaget dem alt, hoad hun
ejede. Man vil nu spge underspgt af
Neuen, om dette hat været tovtigt, eller
om det tun hat værst et Profortnaværk,
fault-des at Pengene maa udleveres til
Kreditotemr.
—- ---- s
xFra Sonderjylland.
T Vintetsceden bar for Tiden ilke noget
fgodt Ud«·eende paa Vestkysten, og des nn
lvarende Daggsolslin ined Frost oni Nai
s ten hennnct den-z Bækft og lldvikling.
I Foriyskninggiven J Stolediittiktei
Bredevad—Hed-3 i Byldetup Sogn
jgsoteg der i denne Tid Anstmngelfet for
iai faa det det danile Sptvg fnldstændig
fortrængt fta Skoleundetuigningen.
Plndselig dad. Gnldsined Heinrich
»Wie-rieth der i Inange Aar hat atbesvet
lniz Gnldfmed Bodewadi i Tøndet ialdt
»i March oni paa Gaben kamt af et
Listtteslag og var dod paa Siedet. Den
"(-.-:vdc efietladet sig Kone og Born i
sniaa Knar.
( Motdet i Flengborg. Skoinaget
Ernst Mendlet, svin i Titsdags Aftcs
siak Enken Anna Nenmann ihjel, hat
if. ,,Flengbotg Avis. « Natten tili Tots
dags hasngt sig i Retsfoengglet i Fluts
barg.
Han hat tevet et Stykke af Madtas«
sen vg detaf lavet en Sttikke, svm han
gjvtde fast paa et Sein i Væggen.
Cjendomgfalg Gaatdejet og Gast
givet Andreas Hausen hersieds hat sol t
en Jvtdlvd, II Sljappet Land, til Mu
sikani Christian Petetsen paa Tinglev
- Matt fot en Kjvbesnm af omttent 1250
Matt.
i Gnldbtyllnp Neesilommende l. A
»ptil kais Athepattet enter. Petetsen og
«.antrn, nn bofatte i Skalegade, forhen
i Bajsttnp, fejte deresz Guldbtyllup.
Gnldbtudgoinmen et henved W Aar og
hat i en Riekke as ilat vceret svagelig,
inedens Gnldbtudcn, sont et 70 Aar
;-«;aminel, i thhold til sin Aldet et tem
scnelig rast og tvtig.
i Tyveti. Tyvene begynde ligesoin i
iziot atiet at gjote Hadetslev Omegn,
mitten Paa Jenseng Vejtnivlle i Bat
ved Vongbæk have de for nylig stjaalet
50 Matt af Kassen. Te ete kotnne ind
i Mollen gjennem en th i en Tilbyg
ning. Daten havde de iaaei vv sed at
bote ei Hut under Klinlen, og ved Hjælp
ai en Stang have de deteftet lpftet Klin
ten op og aabnet Daten.
Afstedsfeften for den ptvjsiste Vanil
lvn, det til l April fvrladet Byen fot at
tage til Slesvig, vil i Folge »zum-phot
get Nachrichten« sinde Sted i »Alle-site
um«, hvvt hvet menig vil faa en Mark,
50 Penning nsedens hvet Undetvssicet
faat 2 Matt 50 Penning til at more sig
for. Officetetne faa detimod anden
Paaskedag i ,,.l·)atmonien« en Middag,
som Byen beratet-, ligefain Pengene til
de menige vg Undetossicetetne.
Alle ByensSkatteydete have altsaa den
Akte at betale detes Skætv til disse Fest
lighedet.
Befastningsatbejder ved Fredeliksott
Fta Kiel sttives dei« den tu Matts til
,,Nationaltidende«: Der fotetageg for
Tiden LandbeiTstningsatbejdet ved Fre
detiksott eftet en stotattet Maalestvk.
Det hat neinlig vist fig, at Ftedetiksott1
ikke et siltet inwd, at den fjendt
lig Fland- gjvt Landgang ved Egetnføt
de og dels taget Fredetiksott fta Land
siden, dels sdelctgget Kanalmnndingen
ved Holtenau.
Hedekultnrfvteningen fot Hemingat
metne, hvis Fotmaal det et at beplante
uopdytledeHedeftteekninget, opdytke Mo
set og soebedte Enge, tcellet fot Tiden
1672 Medlemmet. detiblandti Fluts
botg Krebs imidlettid tun 65. Forenim
get hat saa lange den hat bestand af
den pksjsiste Regierirg ag Ptovinsland
dagen faaet over 130,000 Mark, ag na
siekalle Krediene have undetstsitet den
me Bidtag fra 100 til 300Matk. Flencs
botg Keeds har hidindtil givet 4500
Mark·
Amerifansk .Ii’væg. I ,;9W»;
jkom mcd Bank-n fyd fra et Paij
chmfke Licio-korr» besstssmsr ksk »J»
im Ylbjkkh Der still hnnk knka L-»
Los-»Ich In cr, san ode 1140«-;,«» "
znineriknnffr diirgtige Korr, bkk IM»
Ide! Wes her til Egnetk
For pan Norden. Tkk W »
Kindlein-i Opfvtdking til at owka
ficht-nie til Lorettrlfc of smr ziwzz
»Hm Nord. Tenne Lplrllrlik s«
jimidlrrlid indfctt pan en nnden ji«
send det optischeltg hat« tut-m ij
saf Hondelskanmt her i Vom
pcm Kahn-s vil blioe bugget omp
delig for-lebten paa Holdnkkg
du- blioe oprmct to Fyr ozx M Ho;
thagc en schwon og endenng
blioe opretm Fyr ved La«gnmk«kogg
belskov.
Cn Udnisning (5«n Laudequ
paa FlesngborgÆgnen blev for konz
sidcn forlmset mcd en Gaardnmudspski.
fra IT abojognek. Tit Forlineliesgkjgkz,
den unge Monds Hjem var der jqu
unge Piges deeby kommen flereu
Monat-sieh der for en Tel var kysf«
bede. De Unge Hjemmekyskete Luk
fkjondt det var en danst Manch H
ikke bare sig for at synge tyike Viskk;
haode neuer prsjsifke Soldatcr og W
vise, hvud de h.1vde lckkt. ijhk««
forstod Gaumens Ejer Evtet, oqu
Par af de ungdommelige Hjemmergss
ikke vilde lade sig sige, men fremtu·
i deres prsjsiske Vifer, bad han du«
at forlade hang Hug, hvad desuah
nødte til.
«
z
I
q bei
(
L sk
i
Z
Falk der paa Egnen mener, at Ekdkz
lder ellerg i Bladene altid tun melkkg
om L otighedeng Udvigningek af Mk
Falk, faa er det dog ganske morjoaitv
at det en Gang til Forandring er T
fken-, der ikke san bestaa sig idan ch
staatl.
Graasten eller (3,5kaoensten 's »Im Rig«
arkioar A. T. Jørgenftm der erW
p a spraastem har »Nationalttdendc«
modtagct folgende:
J sin »Haandbog i dansk Pomologr«
hat« Or. H. C. Bredsted under Nr.
befkrcvet des bekjendte GtaastenerÆbk
under Navnet ,,Gravensteu (Graafu
net)« (Z. 104 si.), i det han udtrykse
lig gjsr giældende, at det fstste Nat-un
det oprindelige og verfak der kne um«
Dem kewr dog paa en Fejltagelse, sos
ikke bar henftaa uimodfagt, og da I gajk
en Gang tidligere hat tilladt mig at tax
ge Ordet i denne Sag i »Juki-Inanspru
des«.Havetidende(19. April WH, »Von
Havebtug« 21. Maj f. A.), skal jegog:
saa nu fremfætte et Par Vemckrtningn
am den.
, Som da paavist, er det ikke kigttgt,:t
j »Am-et Gkaastru den Gang tames
’(—8havensten«, lige saa lidtsomdens
kigtigt, at »Navnct Gravenfteneretskkts
ligk stesoigsk TRIan Tingen er wart
imod den, at Sloktct og Bycn Mer
del danfktalende Stegvig er blevnr kann
anbetend Gra sten, paa Tyss overjatuk
JGraustein Hort-kommst trykc l-3·.-is«
jhvotaf du sent-re eiter aluunvelig M
’Skik er bleoksk Grauensiein, Gram-su
stein, Gkuvmftein. Dunste Atlnst
derfor det ene rigtige: »Graoeusteinel
let Graasten«, VII. 495); den IM
danske Mellemsorm Gravenftcnerspwgs
lig set slet intet; den »der Tanten M
zpaa en Erim-steil og opfqttes vijtnoW
jpulart fanledes (sml. Rosen-tm). J
Wanst Littetatuk staat Gravensten tillks
s50 parallelt med Apenrade, Hub-W
;bcn, Tondern o.f.v. og er senere met
rette forsoundet med dem. Qm en M
’rqgende banst Pomplogi nu igen viltst
de tilbage til dettei Litteraturen opAW
Mich-sieh bliver jo en Smagsqus M
er afhængig af, om man fvrekmtker IT
folge Udlqnbets Litteramr eller den W
"lukkende Sprogbrug hos den Besonan
i hvis Mik« det paagjaldende Afle sr
htepet iic pg hidiic has fundkt sine FIE
digsie Dyrkete; men man man iIIFI M
For-spat for del forsie forvnnskr krian
Kjendsgjetainger og i den HellfMVegaa
Tyskernes Ærende.
—
meleus Amic- Bald-«
» Er den bsdsir Pelor nme Sus- W·
«""(Ispk, aumlr Saat, Surben «-7«
TM Und Ins-Ifpr www-oft ?«s-s,
Oft-, snns nq III-sw- "« , Nrkks RC
UND-httde -ll»· Issmn V- ’"«u q«
TM Arg t« um- sttlrsfokssss - "’s «·
J« «’·- CH» Jst-name ach-« iVCIY
«- : s«»s» 1«' -·.«
0».t,sand1es ts Apothett Hilf-D
Americas-, Honieavch«
udkommer bver Maancd i voll :1" CI
kostet tun 50 Cents for Rate-L T«
Btad hkszst FosiiiIäi It spssds M «
ikab til Fjekkmaolen fault-des WITH-b
vek en fern-selig og en viqtiq wde
tilde I Byen Netz paa- -Fatmen.
»Nun-ists Hanseavlek« send-s III III
hvert som helft PoTthus.
Alle Bkeoe liebes adresiekevt MU«
,,Amevikas Hsnseavler«,
saht Las-MI
West Brauch, Miit Co-- JW «