Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 06, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zwar-Den
Hl kltqd m Ruhm samt politifk
« iolhlm - pltmtinq.
Jkiuunnsr Inst- Unwlug Mut-ON
Dauuevrog, Nevrasta.
k·,’l"l«;lc l(1l;l;l«ls()N. PldulXRch
Uhonnsmcnm Vilkaar· !
1.Itmxdr.’mx. Hinter og «anada» ,sk1,·s-,»»
d'- "c’m11tc"dn .. , « T,
R. Waanxdu ...................... 0 m
1101 tilwmmmf og hvtlkctsmnhem Um !
1 lldmndct ..................... F ) W
- Pstalchn Umsang forikudsvts. !
P« U« m m litt-l sismlt s- i ' lcs Eis-u n (1" Ih-»
»Hu Unn- ) Und-F tsM l’«-itkk1«x’»sp-« ·.pm«
!
« N(.1«.-’ isr slxt billig-m- III-Nu km· l-·-«»ps«k.».» !
!
!
!
l-«-c«-.’
uldnckuduj Abtes-in
Stie rn en ,
Donners-oh Uyhk«»««
fulilkcininns nt sikki rtz tm byk knn H( sk
PUST og JBRNBÄNE LlsTlOIJE
« Da nnebrog sk-—
Man Müc Roman-.
«1««m-nt-.«iqsn;1r tru Untninhrmpx
mich- oz l’ukisuLs-rl(-g. :.’.«-.«·d Hirn-«
« « Thu
Upl
X««-·.
- JSL Paui k
UM Miso MIM
Tun-s un njqx un trii St« Ihn-L
DANNP MIN- BOH l s ug 1,’()(11(ITY;
M-. HI Hudss »F lass-txt klug 6 W Ast-»I
le tiRAND lSLANlL
N» M malt-- ug 1’tI-4suxs(1rlt)g. 2.30 Ein-.
111k«.llM M UTlA NOITTU lUl P ug UND:
k« N ( »als nkz Punkte-genug N 05 bin-m
If Alle Tag Inedtugcr Fuss-sagen k.
Zwlinztou I Eis-M Eifer Jemand
«-.1(«I( m -It(1; I; u· ins si. l’-n11:
mirs Prrsumukh Witz Phka Gott-Ung, 2.!1t)b.ftm.
Vtsssts -—- 5.21 Bltnl.: —« 12.45 —
ks Alle Tod-s tiisdtuger Phssugvnsr.
MARKEHSYUlÆNDR
In de vaalideugste us besti- Kittel-»
(shicago, d. 4. Maj.
Horden lettere. Rontant, 81.05K; Juli,
mir-.
Marien stadig. Kontant, SAI; Juli, 63.
Hamen leitete- Kontant, 52j; Juli, 57z.
Rug sm. By« 78. Hoch-I 81.18j·
Omaha, d. 4. Maj.
Eva-re Stube SCle Ers. lavekc, Feedeks
us.orandret. Es Parti smukte HGB-Bunds
Stube folgte-Z for -85.95. Stude, 838569
ask-; Mer, 82.00(194.50 ; Stockets ogFeedets,
stj.00(93.75.
Vase-me pqa Svinemarkedet spiller mellem
84.5()og 84155 med 841573 som Gjennem
wwan right, 84.50(a,4.70; Ort-vix 84155
WITH-« Mind, 84.60(iø4.75.
Tauncbrog, d. 5. Maj.
Hvede 80 Its-. Pcajs 50 Cis-.
Haorc 45 site-.
va NJMHJT
Æg 10 Nep. Zmøt 15 Mö.
Handels- Tidenvr.
HandelsLiccctningeme gjenncmgaacndc
liebte end hdstc llge. Bojton findet IMM
del1q sortetuing bebte, skjøut Uldomsæmiu:
Sen er fortzoldsvig lich-. Tct mildere Vejr
bltklper paa Demjlhandchn Lædcrhandlen
er relig, meu Grosseretne 1 Skotpj melde en
god Tiwwkü ( Besullmgekx Glasmduimen
rr alho i Pinsburg, og Beginnes-Stadt
Jl- Mem J Cincitmati hat Tcy Gochs
meumgen vcktet ung og saht-eratm
gth gove. Chicagos Uldcilisrjel er storre
Wink etAar siden og Kotmilspkslen ems
mxtheu imme, men en Tilvækst fremkouts
Innualm Mit-, Fedt, Smpr og U1d. Be
d« Vklk hin-wer de flestevestlige Punkten
Uymslen as Handelsvatek im New York
kkulEbvastlig stot, men Jndførslen er bog
MU- vg der et Udsigt til en betydelig Ub
Ioriel af Guid id- fprite Maaneder.
Hvad man fan: for en Daten
52 tolviidede Zwist-.
4.362 Spaltek frist BUT-stof
thedctne im hele Verdenhoer Use
Tckiestoi og itte Spalte eftet Spalte Aka
ttgien1e111.
Bkeoe im Washington og alle lebende Ny
bedscentrexx
Te meil fnldstckndsge og paaudcltge Mar
ksdgbcretnknch
Iakmi og .sdnshold1niigsvmt,, sont er vakrd
« Taler l)ve1-llgc. .
Ton cn Tom-s Værdt tande, tonc »vor
lslumgrr sra Rundan bedne Studenten ;
sspklsgnelkc ovetPensjoner hortllgk Og W- I
7«1U’,X11t(»resiefok gamle LOUUUOL !
Aue Bcgtoenheder as Interesse I Nebraska, !
Mr bund der netzt-m Statsanliggendet
Jiaac alt casllcg samtnen mat man bei Mk
nk· brdee- og roneste llgeblao i Besteu- MU·
Mgelll v§ stedsc opoe incd den fkenmdskri
dende Westens Blond i dets Medusas-award
kas St Blad der vil behage nng og gammel I
nunmij
ist-o dek. s Maasiedek. 25 Styx 6 Maa
W(- 50 sich 1 :Itak, 81·00.
SMS dm Postinesut efter Provenumet
XI kaIy state List-mal og giv hflm bin
eWHAT-now eller tilstkiv
state Journal,
Lincolm weht.
Nn
Note shnksp
Ums Ost Ssssoeh Hismächssss
»Und-»mu- Dotumeum m Uhu-is i
VOM Untier its W til-imstan
«·W"M·I Ost-. . . I
site Vorgang.
Tanncvtog, Howurd Couuty, Nebraska, Ongdagen den me Mai, ist-L
Jndlandet.
Formovet Minesatq. Ei Nygte
oil vibr, at de Itore Anamndaissolotnis
net oed Butte Mant., er folgt til Molch
schitdernc for Haksan-www
Gram-z Log-hause Dei gumle
histotiite Btothng i St. Lonig Connty,
;Mo., sont afdade Gen. Grant nted egne
’.Hænder opferte. sial flyttes til Cyicago
og forevises paa Vetdengudstillingetk
Hatten bleo opfatt i 1854 og et enbnn i
velbevaret Tilstand. lDen et 20 Fod
bred og 50 Fod lang og inddelt i 4 state
Rum.
Tmfts og Sammenrattelier.
Landetg starre Tinpladeszahtitantek hat
gjort indledende Skridt til Dannelsen
af et Trnst, der stal otnfatte alle Indu
strie-r af den Art i Lande-L Da Tolden
er saa haj paa Blikplader, at den faktisk
yaider alt ndentandsk Tin ude, vil Blit
pladeforretningen her i Landet Haselge
lig komme i Hasnderne paa et eneste zir
ma, og Forbrugerne kan detaf stimme,
hvad de san vente fig.
Sivtc Kspdpriscr. Stagtet Kde
i Detail-Handeln! begyndek tigtig at
»scnage af Skillingen«. Der er al
Grund til at befrygte en Gjentagelse af
den mdfonnne Dyttidsperiode, sont
hjemspgte alle Auf-Saiten for en halv
Snes Aar tilbage. J Ner York can
sround steak i Fjerdinger af 60 Bd. og
betover not cndnu kiobes for 12ik CtS.
Pnndet, men et enkelt Pund kostet fra
18 til 20 Cts., og Partei-hause steak
holdes nu i 28 Ets. Pundet.
I
I
!
l
i Udryddelieu at Chtueh Buos.
kEn Professor Snow bleo fot et Bat
Aat siden opmætksont paa en dsdelig
Stnitte, det grasfetedc blandt Chinch
Billetne i Kansas-. Det lykkedes han
at sptede Stnitten (sotn han kaldte
Chitlcl)-Bug-Koleta) med saa afgjott
IHeld, at Staten Kansas i Fjot undgik
kaldeleg denne skadelige Jnsekts Versin
jgen J disse Gage udfender Professo
«ten fyge Billet ovet hele Statenz diese
ndsptedes over Matketne, og Resultatet
et, at alle Billetne blive i Libet af nogle
Dage syge og da.
Fri Uns-entwuin Senatok
Leland Stanfotd, som anlagde det stote
Universitet i Califotnia til Minde o.n
sin afdsde Son, et bleoen saa ilde beton
af Publikums Ktitik i Anledning af den
Jhsje Betaling, Eleoetne paa Unioetsite-j
Itet maa etlagge fot Undetoisningen, atI
Hhan hat besluttet at gisre Undetoisnin-;
sgen fnldstcendig fri. Jmidlettid
et det as Stanfotd affete Fand til An
stalten-Z Vedligeholdelie faa ringe, at
Afstaffelfen af Undetvisningspengene vil
medfpte en betydelig Fottnindikelse af
Lætetpetsonalet, baade i Dygtighed og
AntaL —
Ry Valgmanvslom Michigan-D
Senat hat ttlftesnt den af llndethufeti
vedtagne Valgtnandglov, der indeholdets
den tneget notwendige Forbedring ovety
den gamle Methode, at hvett Kongteg
disttitt i Statt-n vttlget sin Brandkor
Elekton Saale-des vii et tepnblitanstx
Cisttikt onstge cn tepnblikunsk Vatgntand,
et detnottatist en Demokrat og et time-F
pendcnt en Jndependent Undet denj
gamle Loo tin-lass alle Stateng Ewig-;
intend under et over hele Staten, faule
deg at det Parti, sont hat Flettal for
hete Stateng Jedkommende, faat alle
Valgtnæ d. For Reiten et detteTilfal
det i alle llnionens Statet. thatvel
den ny Loo et et Skkidt itemad kan den
dog ikke modtageg iot noget ststte end
en han Referat. »Stjetnen« et ubetin:
get af den Messing, at det eneste ægte,
niotfalstede System fot Foltestyte et
det, hoot Landets Pteesident mlgeö
dit e k te af Foltet, nden nogenfomhelft
Meiletnvatk ellet andet stgL Et det
amerikanfke Falk ikke mynbig nok til Ub
fstelien as dette Dom-, saa et det Ia
baje Tit-, at det toller stn Konstitution
jammen as siget But-o.
Fagi og Arbetdeeveeveuen.
Lpoattetne t Chicago hat« otsaatttsetet
fig, ntett ttheldigoig i to Foreningety der
ilke flinker tigtig godt samtnen. J Mai,
sidste Aar, lykkedes det Opoarterne at
denn-ge Hotelejerne til at gatt ind paa ett
bestemt Lonninggtkala, nten dcnne hat«
ikke vertet ooetholdt i den senere Tib,
og dette er »Opoatter::«igaens« Stint-,
siget »Den kostnopolitanske Liga«.
Sidstnceonte Organisation gjør nu For
spg paa at iaa Lattningltttaen gjeuop
kettet, og dens Bestytetfe siget at de
store Hotelmtter i »Attditotttttn«,
Gtand Paeiftc« og »Wenn-ruft « t..fl
hat etlltttet sig villige til at nnderlkrive
Fotdringerne.
Ulyccek. lkn Orkan nedblasste Cel
tetne tilhørenoe Sells Bros.I lctrlna i
Tisfitt, Ohio, netop da zotetttlltngen
var forbt Totsdags Esterttttvdags. Crit
Oel af Ttlfknerne havde end-tu tkke for
ladt Teltene, og en M nahe Botn kotn
fletnt til Stabe oed tttblioe tratttpeoe ned
under de bestyrtede Borg-te. Ontttyn
lettde Strenger og Vogne fotilog ogiaa
Tflere Vokstte t alvorttg END s— J A
verh Statnping Wut-ts, lsttuetanv, O
hio, sprang en af de not-e Stidettene og
afrev faldstændtg Johu Steuer-s Hat-m
Ulykken indtraf saa utortnovet, at inden
Sieoetts Kanttnernter tet vtdste hvad der
var stet faa de hanc-« hovedlsse Lege-ne
ligge paa Jordem
Den Horte Takt-. Hohn Beete-J
sitt Tid ett kig Mitteejek i Alton, Ohio,
ek arcesteret for Fort-g paa at ntytde sitt
shge Oattetc Faderen var gal at Drit.
—- Jldesittdede Personer hat kostet Gift
iBrandenei Httgotott, Kan. , og ttt Men
nester et dødeaf Giftens Bikttttttg. Matt
tottttodet at Bartiergtnttt er bleset nn
vendt ttl den forbrydetske Handltng. —
zDet hat vakt stiegen Bettyttelse ifittanm
elle Jtreoie t NJU Yort, at den weine-tr
Hltg hasderlige thsident at« zliittth Natio
ttalbank der Steds, John T. HilL der
bade for et Pat- Maanedek tilbage, nu
siser sig at viere en gemen Falls-ter, der
hat bestjaatet tin Bank for Situtxuuu
General Vent. I. Butter btev
fokleven Dag tneo Magt udstoot sen be
Forenede Steuers Distriktdotnftolg Rem
lokale t Bostott, Mags. Butter var Sag
iptet for en Mes. sah-nott, der ou an
klaget for Mened tFakbtndelfe tned en
Pensiottgansogntng. Dom-net Carpnu
tekitu Rhode Island var den tue-five
venh Donttner, og da der allekeoe tsk
vetr ondt Blod tnellem ham vg Butler,
tmgtede Dommeken at anertjettde ham
fotn Advokat i Sagen vg gav Ort-re til
It hatt flulde sprec- ttd. Butlet satte sig
total-, tnen maatte vige tor Magten
Butler kaealterisetet Catpettter fam »en
undewrdnet Tommer i en andekokdnet
Net i en ttnderordttet Stat«, og splek det
sont en stor Ydtnygelse at maatte bpie tig
fot en faadan.
Jldcbkandc. Wyimeys Kote Ok
gelfabtik i Qui-icey, Ju» blev i Tot-J
dagg befkadigek oed Jldsoaabe indtil
850,000. — I Evkrcticin Skoa1«teker«
nedbrcendie i Iorsdaggi tslayrwk JU« i
—(Fn Ildebmnd øksclagoe i Fredeka
Aftes Baptisimkm og fleke Bukikns II
Johngtowm Pa. Tet sing-we Tab net-;
Ier nok til s-?u,(,«)0. —— Skouene paak
Bj rgstrækningrrne i Icuv Jersey brav-T
der, og stere Smaabyek deroppe er bleo- «
ne ilcmt ivedne. —- Alton Eleoac r ogl
15 Godsvognc iKansas City, Mo» btevi
et Roo for Lamm Tab III-www —k
Fortige Tirgdag hctkjede lefleuden flemt
i Franklin, Pa. Der var Kam-z äCm H
quuquturvakebutik, der nedbmndke, l»
og Tabet gaak op til 8140,000. — E» -
stor Hob Ttækul paa 250,000 Bufhell
tilhskende Pia-leer Fukiiace·Co., Regen-T
nee, Mich» bleo stukken i Brand sidste
Uge og bkændek sagte til Aste upen at
det er muligt at ilukke Jldem Ost vil
maaste vsre en hel Manard inden det
bund-r ad. Bctdien of Trakullene var j
825,000.
Saatkelallq Blalr ist«-» til-stinkt
til ,,det hi - nielike Nige« sont Onkel
Sinn-z Gesandt. Foreige Mondetg lot
lod hnn sit Hieni for at ikyde tun-te- over
Wndet i en PaladssVogn og indstide sig
i Sau Francisco til Pekin Men ak!
htioilcenge varAditnt i Paradie? Ja, en
god Del lange-He end Blnir fm New
Hampshire nogensinde vil komme til at
veeee i Hontpiskenes Land. Thi han
var ikke kommen leenger end til Chicago,
da han ntodtog telegmsisk Ordrer fta
Blaine om at komme tilbage hit-.ligst
inuligt. Blair trailer sig ined den Tat-ke,
at hatt nu entcn fkal iendcs til Japan
eller Persim. Den kinesiste Negjering
stal have tneddelt, at Mr. Vluir oilde
blioe Kisteserne en nieget nkjeerkonnnen
Geiandt im For. Stater, da han for
fein Aar fiden iKongrcgfen optmadte
faa lkatpt iinod Kineferindvnndringcn,
og denne Jndvending er nothunden
til Tilbagekaldelsen.
Dei republilaulke Partls Po
litik. Londonerdladet »St. Jmnes
Gozette« indeholder en langen
Redaktlongattikel i Anledning af en
Tale-, sont Præfideitt Hartiion holdt i
Galvefloty Tritte-, den Its-April. Bludct
inener, at Prætidentens Udtalelfe ved
denne Anledning tun fremkom efter at
være otnhyggelig ovekvejet as Mr. Hat
tifon i Satnraad nted Medlesntner as
hans Kabinet. ,,Gazette« tilspiek, at
Talen antydee, at den natumende Ad
mlnitttation tydelig nok agter at holde
fast ved Mclkinleyg Eritis-Politik, og at
Tsden for at sikke fig hele det nord- og ind
axtretsitantkc Miirked, oiløve Zryk over- !
for sont-ne of de Formede Staterg Nit- »
boet og tilbude Fordele til andre. Der: l
paa lieddet dOt: ,,Endskiont deunePolitikj
vil ncedspre et nhyre stott Udlasg, can Den ;
endda dlive godkjendt af en ttor Oel as
de nincktkanjke Bielgereh Den-te knnslic i
ge Fort-einig nf Fragthanuelen kan ikkej
foretages uden stor Ocnkostning for dein i
felv oq stok Stabe for de sent-. Steuer. ·
Endelig tun vi flittte oS til, nt det et« det l
repndliknnlke Pttrtig Mml at ndelnfke ,
England fm de For. Statt-is og alle seid-;
ameritanske Markt-der, indbefattet den I
nye Verdeng pFragthanIeL Denne Po
litik san viere trungsynt, egennyttig og
uketfækdig og stik tnoosat fande, It no
mier Prinetpek, cnen vi Inn ikke ignor» ·
te den iin orteslsek Oe For. Statt-es
Statkatntner er et traftigt Banden at
qtbejde ined."
Kolomlmötaameh dem main- F
pedes-L iotn skal vake Cyicagosuvstillin- ?
enS »gro-« stumm-qu ligefom EI-;
seltaaknet var Pariser-Uoittllmgens· ins :
bildes nu i forskjellige amerikamkc Blu 4
de, saaledes Iom vet er projektereL Tet
te Taakn Ital vmsc 1500 kkod hol-, alma
ca. halvanoen Gang saalml iom EIff«sl
taaknet, og Omkollningecne veo Opfe
relsen anstaas ti: ;- MilL Dollnrsz, uien
ville kimeligois ovrkstige den-te Zum be
«ydeligt. Rapicalister i New Ymk ogj
Washington have allerede tegnet sig for
stpkste Delen af del tutonte Belab og As .
merikaneme nære i del helc florc zor
venmingek out Taaructg :)kental)ilitet.
Ved Nattetid skalTaamct oplyies as 15,:
W» elektciike Vlusz. Im Knoten til
forer Balustkade IN der anlnstners et
WU srud lanzt Hm —u., fein pkm cn fort
Skala angwer iaavel Tcinperatmen jom
Trytkcl l Oyzzuuhzen aus«-; rot-st«ellige
Otuslættdigheder. Taanmsz St og ikal
bestaa as Staal og bckekmks at vtlle ko
ste 525,Uuo Baums-. Grundfladens
Dianmek blivet Ho »Fod. Der blinkt
4 Judgauge, hvoaf Hooedindgangen bli
ver ZU zod beed· Taariset ital rumme
:i(),000 Personen For de fokste luu
zob skal der anvendeg 8 Eleoatoruz for
heimste 200 Fod 4, for de naste 400
Fov 4 og dekfka til Kublen 2 Elevatos
ker. Welle-n hver Etage er den beug
nede Afstand 33 Fad. Tat-met ital au
bkingts i Narheden as Madifonstkeet.
Man tm at kunn- opisre det i Lober af
et Pat Aar og have km satt-ist 6 Maa
nrdct im ilditillingrns Anbning. Pyg
gcnibcjdrtsknl nndcr Ouisilcdsslfe nf C.
M. Kirkland ndioim nf Atlilcktcrne
lxkltntlect Rittklc og N. kli. Wohl«
Slælvm Ort-langsam A. B.
Einheit-, lsn nf Aniciikno dyziligsle og
bcdst kiendle Insibniiebcsiitkei·c, hat niy
lig streut-l en Vog nni Jundnnemisønen
Til bitter Ovctrnikclsc for fine stellt-goti
tagek han Otdet for Stntgkontkol nied
Jetnbaneix Hatt erklærei mit nd, at
Jernlmnei er et kliedikab under Stute-n,
og Inn aldrig nied Ritte onst-S sont en
privat Jndretiiing. »an Borgeren ind
tmadtc i den Forening, sont vi kalder
Sainfundet«, striver Sticknry, »gut) hnn
Afkald paa fin nntiitlige Rettighkd til at
færdes over Joiden hvorsonihelst han
lystede, og til tssjrngjnsld pimtog Statut
sig at antknffr nødvendige Alfaivejc til
faslleg Bnig for alle. Mcn for at gjoie
dette isnttligt gav Santfnndets Med
leninier Statt-n Eneret til i npdoendige
Tilfnslde at beflaglasgge Privateiendotn
til ossmlig Brug. Sau langt tilde-ge
foni Historien iaskkcr hat Anlirggelim of
Als-iroij unstet attfet iom noget Stoten
nlenc haode th til. Jembanei et Al
forveie, og Londetci stindeste Tiknkms ei«
konnte til den Slntning, at Anlitggelfrn
deraf er en Regieringøsunktiom og livotl
Jeinhnnei hykiges og drittes uf Privat-l
foll, do er digic blos Stute-is Vlgrnteizi
der diiver Funktionen nndcr Besoillingz
im Staten.« Stickney gis-er noqu int- I
kastitke Sidehug til d)iegje:ingeii, fordii
den ikle tm« gjenneiniore den ncitionalel
Jentbanelov Han gis-r den Paastuiid,i»
at Regjetingen bnrde nden vidcke istttei
sig i Besiddelfe of og drive enhoek Jeru-«
dont-, sont itægtcr at ndlude des-S Vom-;
tl)i Bauernt- cst ikte nnfhængige Privat-i
foretagciider, nien rn Staren anderm-d
nct offenlig Jndretning. Not-r rn Inn-i
lmnisnmnd knn talc san opkithgi otn For-i
holiict misllcsni Stnt og Jcksibnnh nimti
d - ln ingc kliodnten over de Zuwider
l« sum Falk-It —— og of dein er der man-I
gis s— sont Ikkst hat« Moo til nt bwdtsi
ein-n den Witik at Jenibnnnns er ins
heilig, pitont, isfokqiitiklig nf Gndsi
Nimm- pnvtlegeret Ctnq. l
» « i
l
I
i
Ei untern-mit Guid-. not-l
Metstkmsner of » Leu acuruk mike Be
skkyttctics:;ga«' haodc Qui-»H- lstes ve
tes aatlige Satittnentomn « M«·diion»
Square-Huven, Chicago stcøspigJ
mit-gen begyndte Kl· 7 og tmk . elt Wen-I
nem asnerikunik im Ende nl unben, das
den var beste-m u at stutde oæke et Be
ois paa South-den of zoreningsns»
Late: »at Amerika kan sage for si«
sein« J at sin Selvhjctlp var der bog?
to Tätig, sont man maam bebe leandetI
om; det var Kusseu, iosu twi im Sys
amekiku, H de sine Opvorteke, der var
Fkanskmxiw og Englirnherr. Alt del
vorige havoe um«- med stor Ulejlighed
forskaffet sig her i Landen Noget of
det Inaane dog mit fabrikekes fpecielH
for denne Anlevning. Saaledes blev
der til Festen laws :5,UW Vinbctgete af
presiet Glas i Ohio. swsikomiteen tun-«
de ilkc opdxiok passe-nor Ksuoe og Gqsiek
paa des anusrikumkk Muth-ci, men maatle
føtst bestillr drin hin-;- ctt END-is i New
Brimin, Unmi. Ttl sit Jänomncmpel
oaa Boten haude dcl dtiiugc »in« » .jl
vom errncx »in Wurst-tun z« u.
iisnvimede.« Morden Volke var mus!
un 1 Saleth vg vev tun-u Vom var
Blads til UT (F)saslc1·, Vordem- rok deck
kede med aned im Væveriente 1 Fall
Räder, Mass. Seroiettekne var mache
i Paterson, N. Y. Poltemagniemci
Trento-I, N. Y» havde levetei Its,0«0
Pfade og Tauerkenek med kskn Tsmh for
Øje at kepmfentere de lebende amerikan
ske Ponunqgekiek. Maul-ihn tun ogioa
ten smekilanst. Macht Raume fand
tes »Chicqgo-Pslfe«, »Beufsseg, Wash
ington«, »Hsnicsteg s la »Vorhinan
«LongJHla-IdAspc-tges«. Spifefedlen,
der qu trykt pag en Blikplade af ameri
kqnst Fabrik-h indeholdt Østns ft
lsmerikcmfke zuwande, gmme Skitpads
St1ernen
««-» »Hu-.
LMNWJ P«««·s««, « vali ,«---,««-,«MZ
sulilislswl ul lh N nennt-m N ti: usan
chlIN IOJSUA Y
ns
P IX T l-! « Ä « « II d «·-V —
l’In-: Sinne is- tlns liwling s(«nmlitmvi
un pas-or winkt uf Unmlm nml »Ist
»t· tlns lxu gest linlilivnliunn in Um
Hund«-It las-Lunge in Amt-Hub
'l’lustsxlcsisssswuul um«-m- islrrulntlnn Whlch
M- Imsstsr Im- Mlnunsst um«-sk- tlus nqun«-s Acc
Unsnslsm llnnnss us Nessus-link Wynmlnk sit-il Puls
wlu malum u u sususriur mhrtnninu Ins-Musik kol
,Iu»((- wlm want m mit-u Unsir Inn-h »s- lvvknns th
irsunlhnnshm pulslltn
kalt-Ins sutwnlsimz nnulsslusuwn un npksllrstuos
Atlefnssst T ll l«; s'l’ A It«
lux N Muth NRle
lustwnl m simumk s Lu- Iminrs m III-« list-meines
erpt , sonst ums r. Asslsl VlIL IRML
der im Florida, Oliven fm California,
Laksz fm »Mein-, Ost fm Ormmetkoims
m, N. Y. og Sueppet im Lang Island.
Joidbcrnenc var fchorgim Vinen var
nsn nnmsikmth og de dufnsnde Hat-ane
sms var tauche of Virginia-Tribut Ved
Vorm-i herfkcdc smr Brgiskftrmg. Crit
nctjns Miso- pmsidnkde Pan hans
hajrr Side iad Vicestsidcnt Marion,
paa vensire Win. Mczkimey, Forenins
gcng Wubdony og Senutok Higcsck fra
New York.
Standiimver i Amerika.
—- Albeit Ahlberg, en en Gang ineget
betjendt Centetdirektøi i Stoktikimn nd
giver nn en nineriknnit Avig i Kentucky
— » Den fortsnede nortkitnttnsrike Kir
kei Anterikn« nil holde sit nndet Aan
nmde i trenyoth Minn» i Vogt-ne fkn
l7. til Mk Juni. Eiter Sigende fkal et
ellek to mindre Susntnnd indleincnes pan
dette Mode.
—- Mi«g. Peteesen, en dansk Kone i
Pinchtown, Miini., dmk oed en Festta
gelfe en Portion Snittyke i Siedet Ist
Medicin on befindet siq sotn Folge der
af ien sneqet alvoitig Zustand
——— »The- Nus«tis" bringet Msndelelsc
om, at der bin-tot RepubtikanetneiMim
nenpotig, Minn» ei« en Bevcegelse opp
sned oet Foinmui at iassenimette to
euer ins writi- repnblikwise Ugeblade
til en nor Ams, ter tkat htioe tiieegtig,
bin-de iHenfcende til Kapital og Ele
bejdgkmfter. Bemegelsen holdes san
hesnsncligt soin ninligt men man et nis
sten sitter pou, at Nikotnj ervftad er.
Sinnen i Foretagendet »Ja-dreiunde!
og EsnigmnteM og ,,«Ioikebladet« er de
to Bindi-, sont der er Ide out nt einfin
g--, øg snnligsssci ,,")l-n--sit.i« i tchicago
lilioer det »wir Wanst benannt-L Den
nin Aviz oil nein-jede hm til nt kvcele det
polittste zum-Mein sncn i de jenes-is Aar
hat giebet otn tin litt-W NortTerne i
Ncndnetth isg sozu- ut tninqu desn til at
ventse titdage tit den usielxige weitbli
kanske Mnodonk Wende ui de to unge
frisindede Uozioiie ui ,,.’l«ickika« ret,
viide de nsst itke øte siz nähere hiennne i
idet Konwagni, sosn Nygtet iualedes
satttek dein i Forbindelie nied.
—- Nn Iknndinnvithank. »Man-ing
ton Bank« qnbnedesi den Zden Mai i A.
E. Johnson ek- COZS httstilmerende For
keiningglokate i Min« epons Zo» Wa
Imngton Ave. S. Nonsens there er A.
C Hunqu A« E. Johssio t, O. O.
Sein-te oq J. H Mens, hnotsn tun ist-st
-s-« snie er »Um-idem oa ten non-neunte
sen-e Saanet A E. Jntsnton es
is fosn He. Hnuanns Villets og Vet
.s retninq iottfeeitetz of Washington
Bank, der sit ndiøre ntmindetige Bank
fokketninger, iunicnn Usan at Venge
ntod Sikkerhes i iutte Eiendonnne, mod
tage Jndtknd oiv Tet Editor-eh at den
indbetatte Aktcekapitnl er sit-»Nun qt
begynde med, og den vii blive betydelig
for-get i den natmeste Fee-mid. Ban
ken oit have en meget betydet g Land-,
Billet- og Vetselfoeketning allerede fes
Begyndelsen af, og der er itgen Toivl
om, at den med den Foreetningsdugiig
hed og Energi, som Dis ettorernes Nov
ne bokger for, vil have en stoe ernitid
im« iig i Missiienpolig. Viliqqenheden
insdt i Vneng .’eo(setkiiiiq csscsnsnin vil
pgfa bcdmge ni it more de« populase
blnndt d t state ankifnsn
Musornim
— Former-Im unen onst-er gab-NEM
ten; iBynne wo qunn orqassiirns i
den-se Ttd en bei Tot Bokgerallianser.
—- Neneml Thomas T)kttger, den ny
Chef for Stilleb sog: Tintsionen af Oc
ken, er ankommen til Sau Franctsco
mev im Stab.
—- N «-s·ten alle de Log, somnu bkuges
»i quifomin, kommt-r im Australien.
Dei austrater Lsgs Stskkelse og Ub
feende er ringen- end det caliipkncske, sum
det holder sig taugt hehr-. J Demle
handele-I bringet didfe Ltg 10 EIN
Hunden