Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, April 29, 1891, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    j
i
I— fffffI
Ira D an m art.
Mcbdrlqshn as l 03 lentl
» V-.()"c,
dabei vom Juli. Nokdsobadki
»Beste-Hand« zum Lm Eint kk hebt m
Komnnmen Im m Million Ahn-L
Koldinq Fels-band Web den
osdmckke Wenn-IIfounmlmgi Itmtmgss
valglm Wohlstand L. P. Nnmmicn nl
Tuch-L Te ujgnnrndr Baubo-IN
medic-innig tue-»Wime
Atmen Mkershetsp Ekm as den
behende Maer Wisciizlnsm og Tann
fsn as Maler-en Jena Juri, faldt iiolge
Telrgmm til Nokdtik Telegmmburmu
im Stdmbbmg Nimm tin-Klein Mme
ogTimtmg ncd m en Trupp- og bade
rann of ct .Hskkiteil-1a.
Kvki Pkcctd. Ins-links Hast hat
Use hast Held mrd iig i tIkchkjpbing, og
iOndogo nthmndlr Kalamofcsh flu
ver»1«angel. Avto«. llmalmodigk stre
bitorek udpomrde Hmen til den sidstc
Rossi-kop, og de afblankede Visiten-s sor
lod i Tot-ohnge- dct utaknemligr Lunge
land.
21 ECUOG pfmh Sticdkerfvend
Marias Pedetsen, der for Tiden sidder
anesteret i Lsgsiøk Arresthuo for Tümp
ti, er hetfor its-Im it Gange d doch
Band og Brot-. Den dpmie er ssu Aar
gl. og er meibeegnnL Dei et if. ,,Lsgst.
Av.« 21. Gang, at Bodens Armmmmer
hom.
DOIOIOII. Adminisimtor Rossjng
ved Roskilbe Sparekagse er if. Telegt·.
Nin Telegrb. ofgoakt ved Toben Tots
dogs Morgen, 72 Aar gl.
—- Frsken Louiie Conring, den be
kjendte Forstanderiude for Tiakonigses
stifteter paa Frederikgberg, er if. »Po
liiiken«, i Oasdqgg afganet ved Dpden,
lidende qf en Himeiygdosm
»was-H
Juhtlckuut Im Odense telegms
feees til Nd. Telegramb. den l. April:
Pastot Worin i Sesndetfo fein-r i Dng
sit Mars anilasnm fotn Pmst Beboetv
ne i Sognet hat« I denne Anledning pnn
fötskjellig Munde visl deren Panikjonnelse
of Paflor Worum Vitkfmnhed· Det for
lydek, at hnn er bleoen ndnasvnt tll Mid
der ai Dannebrog.
Ie. pleytle til Sydeuwwu
Ptemierlejtimnt JkgeIIosBergh i Aar
hus, der et dekjendt iom en iokig og dokt
ttg Spottsrand, hat ti. »Auch. Stiflss
ttd.« inael Petmission of Ktiggsniniste
riet og agtee pr. Bicykle at eejse til Syd
entopq. Reisen poudegyndes i den nar
meste Fremtid og Inenes at ville naa til
Rom. Veer tilbage qaak over Ell-lett
Gotte Kopfes En Gaaedeieri
Odshetted (Andeko Pedetsen i Nygaaed)
hat- i Folge den foretagne Lergxundersm
gelte faaet de iotte Koppen Da han
hat-de været i llolig zorbindclse tned
OmvetdeneII, beftygter man, at Sog
domnten sknl btede fig. Ganrdnmnden
havde meet t· Kjobcnhovn og forInentlig
der hentet Koppcrnr.
sales-streitet Mildon zm
Aalborg telegeaferes til Isid. TelegmnIb.
den lfte April: De hetmetende Maler
ivende hat iDag ncdlogt Arbejdet, fotdi
et Jvtlangende om holen VIII er bleokn
nisten-let Eiter zotlydende foklonger
de en Minimnmslsn of 20 Kronet otn
Ugen. da f
Induser l denn-les Fta
nge telegkqfekes til Nd. Tlgde. den :
Rpeilz Ved Voll- Bitks Eksttoeet er l
Dog ofiqgt Dom over Mut-en Kristine
Moder, sont Ratten til 19de Aug. f.A.
kvolte sit Bam. Dommen lydet paa s
Ast-c Tugthus, idet det ved Regenwe
rlng et godtgjott, at hnn ikke san betrag
tes sont fuldt tileegnelig.
Feinden Kolkmalerler. J O
kunt Kiste, lck Mit fyd for Randers , ee
der foenylig under Ledelse of Professor
Petekien tm Kjodenhnvn blau-« irtdeekket
nogle gamle Kalknmlcrier, der mndteg
under Kalklaget i Koret.
Villedetne stumme rimeligvis tm den
kntholske Tid og er i Reformationgtiden
blevne ovethwgne Ined Kalt
El Lotteel tot- Lanvbeuget.
Ett Bitt-sendet I ,,Eknndb. Amt-Jau« tu
getL Qtdct for-L Opmtcltcn of ct Land
brugglotteu, hol-:- lldlnntc sknldr fordrleg
mellem Landtmtote-ungerne. Tnnken link
tidligere oleret see-unu- og er behandlet
i de jydfke LandbofokeniIIgerg Telcgekcts
tnIder, hookden fol·tk1stedeg.
deeuluq Anvelöllagtert af
holot if- Telegnnn til Nin But-. thro
dtlgs GenkrnlfokfoItIltIIg. Regnfkabu
for Mai — December einigte Aar blet
godkjendt. Omsætningen hat udgjott
249,508 Kr. 3,945 Mittels-Stint erI
betqlte med 40 Oke pe. Pund slagtet
Bergt, 714 lndljsbte Svin nsed :k2 Ort
pr. Bund levende Bergt. Regnitadet
hätte en Undetballance paa :z,105 Kr.
«, -· Der fortei en livllg Joche-uman Deli
·teII vil dlive fortset, eventuelt med Sols
til Hemden-g of levende Spin.
l
Austern TIIgiorttvestIkteIIe.
Unde I. I. MIIIIS II den stam. jm.
IFIrdIsIIk ICIIIl T«IIIkI-II III Nrenao IIchdIl
:I- Bist III-M IIIIII UIIdrIIeIgsIIgIIIIeI kf
im IIIIIIsJ BIIIIIIIIIIIII bleoen kIIoseIeL
; Ifik Uni. IIIIII eI Mode afde III-II
;IIIIkI-nde IIIIIIIoIeIIIIIIIrI I Umbenlumn III
deI II. »An «, IIkaaIIeI, III IIIIIII Ikkc I
TUIII Ikal lIIIllIIs III dIII Im Nckoj, IIIIsII
IdeIIIIIvb dIIIIIIIIIIIekc for LlcoIIIIIIlIIIbchcH
IdIIgIsII III-II lIIIs Zimmng I Maj.
I
I
naives-meins Gulvmedalie
Ulkicndi m Dämt Froh-II KIIIL
)IFI«rdI-I"Iksr11 IIIII rftck IsprlIIchIdr IIIIIIII
llIIIIIIIIIIeIrIss NIIWIIchIIles Iilkjendt Im«
»III ElIhIIIIdlIIIg otII et pIrdIIIIoIIIIk Buc
I ZPUIIIIIIIIIIIIL ZIIII IIIdI eI nde, eI III
TIIIIIII lIIIIII LIIIIM hIdIIl IIIII « Ioken
Hum- lIleveII pIIgbIslIIIIIeI (IIII· cII histo
IIfk ?lIlIIIIIdlI-III).
s III-must Röllestetr. Stamm
III-II pIIII Menge Mollr spIIrIIgIeg, Isplge
»LIII"I. ·’IIkbl.«, I Ongdagg I :I LIMIer
hIIoIIIf deI me IIIIsIIgIe IgjeIIIIeIII Bag
klIIsbIIIIIIIIsII pIIII Wollt-II, kII kkede III
VIIIgIs og spIIIIIg III. LI- AleII bott, for
ch IIIIIIkdc JIIIdeIL MollIsvaeIIdeII, der
opholbt IIII I Motten og IIeIog varbeskjctis
IIIIeI vcd .,IIvII-I«IIeII bleo kIIsIeI oIII, IIIcII
oq elleIg iIIgeII SkIIde.
Gasmml Karlsruhe-Ia For I: I
Aar sIdeII sandte-S if· ,,Vib· Amtst.«e
daIIsk Pige Ika Bsborg hugget og staunt
i SIIImper og Stykket i HaIIIbokg, hvor
hIIII var I Hasel hog dotierende Veris
hIIoholdeIWakes Tkobs alle Wurst-Isl
IIIIIgek kakedeg det Ikke III komme paa
SpoI eIIet Fotbkydereu, meII IIII IIIeIdeg
Im HaIIIborII, III en Kqu hat aIIgiveI sin
Mond III PolIIIeI ioIII den, beki IIITH
udsvede Morden
Oampeveiemordeh ttcnkygke
oilde i Toiødagg vide, at en Arbede
nmnd vnr bleoen anholdt sosn Inigttrnkt
for at have sorpvet det i sin Tid saa nie
get osntalte og endnu nopklarede Lampe
vejgtnord J Folge de Oplygninger,
» Dag. an).« hnr kunnet indhente, snnes
det bog, sont klingtet er nrigtigt. Umn
ligt er det dog ikke, striver Bladet lidt
innstisk, at dette Mord kon konnne til at
bei-ede Publikum lige saa store Ottena
skelser sont den, da det en skjøn Dog op
klaredes, at Politiet allerede i lang Tid
havde havt Meyers Morder i god For
verring.
Ei Vidtuidet as en Linedanser os
tmder sor Tiden paa Cirkus Variete i
Kspbenhaon. Monden, hvis Nat-n er
Ctakke, heftiger Listen i Selskqbgdragt
sned Cytinder paa Hovedet og Cigari
Munden. Hnn danser og springer paa
Linen lige sua srit og ugenert, sont han
git pna slad Jord, og nllerbedst som han
geirrt-, slaar han en Kuldbøtte paa Linen
og staar otntrent oprejst paa denne, nden
nt Cylinderen har sorladt hansz Hoved
eller har lidt den niindste Molcst. Hnn
har endog ndfsrt dettte Kunststykte i
Riddcstovler med l..nge Sporn-, hvilket
er ilke det Inindst nnrrkelige ved denne
enestanende LincdansenForestilling.
Fano Normandie-sich Juge.
strPaaste asholdt Ekeatnenskonnnission:
en offentig Ckgamen vcd ovenneevnte Sko
le. As Skoleng Ektver bestode 11 den
qlniindelige Styrtnandseksanten og as
diese opnasede Anders Kri"«tettsett sra
Jyderup det hojeste Pointsantal og er
holdt Stolens Flidsprceniir. Endvidere
bestode 12 Eksamen i Mastinlare, 10 i
Vesrlærer ig Geograsi s i udvidet Na
vigation, 10 i Stret og Handelsvidem
skab samt s i Engelsl. tlsye Kursns be
gynder straks estec Poesie, Elever kunne
indtegnes til enhoer Tid. Flittige og
usormuende Elever kunne etholde en
Statsnnderststtelse as indtil 200 Kr.
Reisen godtgjsres, Skolens Leerere er
sosn hidtil L. R. Sske tsen og Forstander
C. Dreivsen soin ineddeler alle nærmete
Oplysninger.
Politlfce Forese. Hpiikotefor
standet Dani, Brodernp, ndtalte ifslge
»Es-or- Atntst.« sorrige Sondag paa et
Mode iLøve Kro bl. a. :
Hoad di hat lidt niestunderi Fi«ihedg
katnpen, det er bette: Vi hat« hatt nokas
Foterslab, inen nldkig nogen iiørerr.
I Og der ltgger Hunden hegt-over ; der Ug
ger Nrnnden til den nie-gen Splid og
:Splittetse. Vi bar haft Foreisllab nok.
En har taget nogle, en anden andre nted
sig, og det gsælder og dele i Grupper;
nten vi har Inanglet en Mand, sont kun
ide samle alt, hoad der var as Frihedg
ssind i vort Falk, til en satnlet Kantp ntod
Reaktionen· Thi det hat jo været fan
dan, at naar en Eurer havde taget Stil
ling, saa gik vi med hatn, enten det saa
var sundt eller usnndt, og paa den Maa
de sit hver as Fsrerne en Hale ester sig,
og naar de sloges itidbyrdes, sue dqstede
de med Heiles-Im Jeg knnde Unste, at de
Haler snart kunde sticres as (Muntee
hed). Thi det at oeeee Halt strer til For
dsnnnelse sor os og til Uheld for Feier
ne. For nnar de hqr Fslelsen as, est de
hat en hole at daste med, san ssor de
l'in iil ni Hans-. Fig non-i like nl nn
xtel steter-scatt; oq lad bist tut-te saadan,
al himd det eflet vol Mein-la n- alon
ligt, Wort m hin-isten - Mill. ellec i- Lit
lil lZlonnende Hat ! i. Lg det neb Te
»so nol, al enielie hat inllel onste Ined ill.
fVi eiklmer osz ikke paa stoilianna iot den
«den ellet den staut Tei var fanden
og bean- int de ,’toli, oin de »Wie snen
sig leln ai de innen Hale hat at Mike
! met-.
Tri note Sinngpnnkk oxn Minnle
ven — bist solltet-Hier ni nlNiq bott!
Akt-n om Tilefoktnetne vil m neuli- jelvc
digi, oa ielo intlae ovti Standpunkt L«i
hat lebet fmSkagen iillsljedseiodde og tali
de sioie Ord, nden at lase wiieine inh
Zal ui endnn i ZU Aar blioe ist-h paa des
iMaadh saa endet bei til-le t Jasnsnerlig
heb.
Cn Tlpoldemover. J Zion-«
ued Hanimel leoet en Kone, Platte Lit
siine Smengbaitek, iodi den .--·- kni«
l797 (oinireni W Aut), Eule eflet af
bade Skoofoged Krisien Bellt i Ekmnn
Hun iilbtingek if. ,,Aath. Flibl.« cn
sorgfri Aldetdosn bog iin yngite Son,
Skoviogeb Johan Vech stimme Sieb, er
aandgftisk og hat vastet helt task iil iot
ei halvt Aar siden; nu et hun snatt Inn-i
of Tage. Sidsie Sammet lnnde hnn
endda gaa ocnkring i Byen; hun hat ilke
vatei fengeliggende endnn Teiet heu
des sioke Glade at heite, at den stotej
Familie hat bei godi; hnn ialet gjetne
om deng Mehle-much endda hellete tned4
dens, naat de kommer iat ai bei-ge lieu- E
de. J Eitetaatet blev hun Tipoldemo-«
det. Hendes Familie icellet H levendei
Bern, sont alle ete celdre Falk (den alb-·
ste 70 Aar, den yngsie 52), « «Bøtne-i
botn, 4Il Vorttebotcigbstn og l Bat-ie
batngbamebarn, alisaa Die Leb Helez
hendes Familie levet omlting hende i
itke tei lang Aisiand ined Undiagelse ai
2 Verstehst-I og J Botnebmnsbotm som
lever i det ijketne Besten, saa hnn ogiaa
hat gioet sit Bidtag til den nye Vetdens
Befolkning.
Landmanddhankem Oanmarts
Qntsætning nied lldlandet bei-der iig
narlig til 450 n 500 Millioner K inner.
Ihootaf den starre Hnlndel fnld is ptin
Jndiprfelen og den mindre pan Udfsiiei
len.
Hvok sior en Sinn vor indetthndske
Otnscetning repmfettteter, kjendes iste
Gaak ni imidlektid nd fro, at der indi
rekte og indirekte Forbkng ijsbes Vater
i Aatikets Lob for 250 ttroner pr. Indi
ved, ndkoinmek dekved en Suni stok 500
Millioner K«oner, og sort Fort-eng af
kisbte Baker bleo altsaa lig dette Beleb.
Biev dette Belvd otnsat to Gange-, altftm
tned knn en Meilemniand ntelletn Produ
ecntetne og Jtnpokwrerne pna den ene
Side og Fochrugerne can den anden,
vilde deraf resultere et Ostiiætninggbelob
siort IUW Millioncr Kronen
Mcn flige »Stnnabelpb« forsoinder
ncrsien gantke og blioer til niesten ingen
Ting, nam· der fes hen til de Samt-ich
sont Fritonkntkensen mittler nied, for at
besorge dcn unsrige Omfætning her Wan
det.
Landntandgdnnken hat« i Mai-is nd
I«endt sit Regnfkab for det sidsi fotlnbnc
Aar og dem Regttikad vifer hvilken ahn
te Ardejdskraft alene vore Pcngeinstini
ter inaa fotbtuge for at besorge sit-item
kniencens Pengetratisaktioner.
Feind n Landmandsbanken hat oi i
stbenhaon Nationaldnnken, Privatdam
ken, Handelsbanem fleke niindte Bau
og Spaten-Sieh og ogsan i Provinserne
sindes en Miengde af disse Pengeinstitu
ter. Detiii kommst den sioke Miengde
Viksellerete oft-» der ogfaa dtivek Pen-.
gefoktetningen.
Landmanosbanken et- altstta tun en
enkelt zugl dchndt de mange, inen ikke
desto mindre ovekfiojer denne ene Banks
natlige Otnsatnittg de foranfinaende
Hundreder of Milliottek. Lattditmnd6
danken hat- fornden sit Hovedftede to ski
’iiaier her i Bnen, netnlig paa Vetiekbro
og Not-schro. Tiuige hat den en Asde
Hling pna Frcdekiksberq og II Filiitler i
Provinserne.
Illene Honediiedetg Totnlontscetning
hktph sig i Ism- til ikkc mindre end1««
Mill. Ki. Dei for gaoende Aar vat
den bctndeiig sinkt-e, nenntg lTM Milli
otict«.
Battkens Lntscettting gttv en Form-ie
fte ftor ialt l,t(«s):3,t—"5:i Kr., hoorai 1,
:i(-0,0W Kr. anvendes til at give Akti
fonterektte öz pCt. Rente of dereg Aktien
EJ »so sie de Cz pCt.
i Dei ek naturligvis fioke Summen
IBankens Adminisimtion kostet. Lsm I
F ningerne ved de fire Konten-er i ijbens
ihr-on og paa erdekiksberg samt Tan
tiesne til Banktasdet, Direktionen, De
legativnen vg til Bankens vorige Em
bedsmænd del-b sig til 335,000 Kr.
Huslejen for de openncevnte ftke Kon
toker one 86,560 Kr. og Udgisterne til
Bettes-, Kontotkekpisitet, Brandfel og
Belyäning par ikke mindre end 49,114
i
t
H
L—
sit. Funken hat en Uennonsmnd
homm nsp i 1—«.«) knsnlnadrcs Ums-Kro
net.
An tin Iwane-i nn Neqnskahstmnernqt
nnd 1..»’« Vcnnnkntsigu otn .n’e(nl!.net
.1« lisqsnhlpznaret. J dicsie hedder dei,
n den«-, Jnekasqt hu Mrexnnndtr I I-«««
vnek I——«.s,mssentliq sent Junge av, a!
«er nur- de munaaende Aar-» darnhge
Damielmmz M tmroede nar Jndiariel
del Jf sinn- H Änderftofjeh te fnjak
en chdaann k Llittnannnskssnx»Im-is
Ihn-minnen VerndhklteL nl ndlle Aufs
qode Von arm ml bringe Kurier-ne til
at flink
Broderkrigen for-kundi. Lm
E rininnngen 1 Vennrepamet jkriner
Atmen TIde ": Juden for Vennre Mal
Dr un bcqnndrg med en ikaakrie11a9, n
bnnniinnna seini, der ifke hnr nnndre
end den cne Vang fnldsnk dtge Udrnd
dean M Mant. He. Berg er felvsolgex
li( den, der hnr fmkyndt Krjgesk U- der
Onnfkriften » Ttl IntneVenin·r« has han
1 » emätrebladest ndfendt et Lpraab.
der Indeholder scrigczerklrrrrngen on til
line knoet Lolri«3nitrq otn den Taktik, der
Ikal same-z. Ten erfarne Hasrførcr an
ier det Ikke for heldigt at begynde de va
lnsike Moder ftraks cfter SantlingeiH
Itn »Waser tilhorer wesentler drt kare
nede Hast-W, og hans egen Presse .naa
derfor hnse Ttd nl »in lægge Stoffes
frem i klar Belastung fom Grundlan for
den pa Isalqende Innndllige offenflige Des
bat«. Im jial farst have Tid og Let
lighed til as vaamfe, at alt, hoad ch for
handleiide Vennret nasrnasrende »Zum
lrng hat naact, er »Hei imod Ende-dein
for Bronnen-Im n«.
Tet tnl Tauske dog fnlde oanskeligt
nof for den Vergske Presse nI berufe-, at
Frihaonganlckgeh Zkibsafgiftens Ophm
nein-, Etsckertoldeng Nedscettelse, Ve
lrolennsszloldens Ophasoelse og en huma
nere smtngtoogsoning ere nan Fuhr-den
og for Vroniforierne, af hu lke de: for
hunnlesrde Venstre ikkc har godkjenkt et
enene ag heller ikkc ngter at gjore dek.
Men ved jo inndlrrtid, at den Brtgske
Presse i faa Henfeende er i Stsnd ul at
præjt re det niroligfte over for Falk der
i polnisk Henfeende ere san farveblinde,
at de ikke ortnaar at fkjelne hoiot sra
fort. As den chagg gäues der d g hel
digvig nu am Stunde-r ikke cnnnge tblandt
Venftr«emlz;ercse. De vjlle nokse, at haa
Berg og Hørup nn bckjannpe en Taktik,
hvis Nodvendighed de tidligere ved Del
tagelfe i Forhandlingspolitiken tilfnide
have erkjendL
Naar san Eiden for Kampens Begna
delse endelig er kommen, maa Bergs
For ikke arrangere sig paa egen Haandz
thi det gaar ikke an, »a( man hver for
sin Egn fastflaar bestemte Oage for MI
derne, inden man har forvisfet sig ons,
at de Mand, man foretrcekker tilTalere,
have givet Loer om at komme til Ste
de«.
Venstres »Organisation« sinder Pr.
Berg nbrugelig i dens nuværende SM
kelse. Haar hans Tilhængkre der-for itke
have Ledelsen i deres Haus«-, kunde han
anste, at de vilde danne nye For-erringen
»Ei! Sammenblanding i en Forming af
Venstresnænd og nye Hsjremasn naa i
alle Mander anfes for utilra«:«lig««.
Detimod sinder He. Berg ja Summen
blanding af rumlende Pratestpalinkere,
vidtsvaevende Europaere og samiunkiJk
stormende Socialistet meget naturlig, og
maaste er den det ogsaa.
Den Broderkamp, vi nu gaar i Mode-«
vil blive fsm paa den ene Side af
Mand, der mene, at Folketinget tun
gjennetn en frugtbringende Forhandling,
uden Opgivelse af Folkets farfatnings
mæssige Net kan Iinde sin tabte Jndsiry
delfe tildage, paa den anden Side af
Falk, der mene, at Ialketinget ved fort
fat Protest on Dir-re - wand til at knuse
sine Modstandne o. -s. Wiss « ing,1
Hajefteret og Riggreneik Begge Par- j
tier appellere Sagen iilVeelgekne. Dem
forhandlende Venstre fager sin Starke i;
Middelklassen og fertig has Landboernr. ’
Deres Modstandere sage deres Sinnes
hog Falk, der enten af moralske eller fo-’
ciale Grunde ville have den nnværende
Satnfnndsordnnm omftyrtet. F
Under diss« Omsmsndiaheder rnaa deti
fordandlende Vernire oære forderedt paa ;
at apiang « g giennemføre Kampen. Tetj
bar ikte lade sig overunnple, og det tnaa
intet Ojeblik alennne, at der staat overJ
for onskfoinme og ih«rdige, hensynslsse ;
og ujorionlige Modftandere. ;
Im Sonderiyllond.
Birnen-tu Der ladet til, at Birnen-n
ikkc tigiig vil tage Afsted med os endnu;
fokuden Nuttefkoft have si et tyndt Lag
Sne liggende pas Juden.
VynehandeL Guardejer Hans Han
sen iKlipleo bati Sondags bortbytm
sin Garn-d med Nio Christ-nickt paa;
Bjmndtupmark, hvorosd hqn fsak 10,- i
soo Makki Akt-. Euhpex dehpmk siul
—I
l-, , , »-,-,- ..
Visittstnintt L ntllntninaen t. t«ca.n1t
m ais-.
Inst ttejittbth l HONle Fm
JJanImn thun-Co Dei Ni- l«. MAUS m
»..liatinn tltiduide·«. Jttlltlkll W PUNI
ha nntttnde sitt nnt de llalstenlte .ttanal:.
tut-« 1dug Erkenntan Otl Illle «- tml W
nit tttl den thin. Lied ltWIM Hinsi
tncs nnm han at betont ltll "MI"1H"V"T’
ttltnntstanm Nisetnnde LLHHMM l M
·.1na, senn ttdltztetc bat nttttt LWI Web
stlttct Nltdktlt ilt NOT. CHXA FVIHY
nenne ltnl Nil-n Lhktll ’ Um JWUIUIT N«
t. Iliniesinspettinn eitet VIHIS Nimm
at Profit-n, Vincent-nennt i thnsvig,
ian nnltet at naa ai.
Dk zHHHJk Tini-L »th tttn ltntc TlNT
-i Mode-, tn tunne itte indis, lnmd dct vll
sie i mai-gen, tnen ni nillt klimle UT U«
ltjlttilgc Helle Ni llikjsk Nl l«t’llt’,«i(7l1T
lcdcits sluttede en Tusker torleden en Ta
lle, han l)oldt. Tonne Tusker nat »For
cnanden fot de intenede flesviatketlnndbw
iateningetsss tcenttalkolleginnh NIW
Bucht-t-Viitallatls, ag hats sagde de unen
naennte Ord, eitet at der nat bleoet af
sendt en Ilnstsgning til Kejieten ont
Jiedsættelse as Tolden paa Landbtnggar
litten
Otn Branden i Gattnnelgab, nieddeles »
salgcndex «
Da Jldrn opkoni var der til Stede
Gaatdeng Eier P. Andetsen, hang Hu
sttn og begge deteg Hatte samt sosn Gassts
Ganrdejet C. P. Wolff as Gamttelgab.!
Tetiniod nat begge Tjeneftckarlene Bil
l)elin Tychscn og Andr. Lotensen paa Be«
sag has forstncevntes Fadet i Vitidstedbcet»
ned Stelle. Medeng de ophtldt sigder,
totn det Bild fta Naboen, at det onttnnti
·en halo Tinte hand: briendt i Gaintnel
gab og de san til detes stote Forbavselse, ,
at net var dctcs Husbondeg Gaatd, det(l
wandte-. .
gen cne at .tt.n«lene, Vuhelni It)cl)sett!
l).:-. nnstet Col tot onnrent 400 Matki
oed dcnne Brand, og den anden Karl li-s
tsc- ogiaa Fab, da intet as Katleneg Tajs
oat totsitret. Lstn Antiage« til Ismene-!
thoinst videg endnu intet ; den ital itte,.
sont tat tneddelt, viere tpstaaet i Karte- i
tasntet
Ec- Velgjøtet. Det et tun et Par
Aar fide-i, at sorhenvætende Guardejer
Jst-s Thonesen i Pslstistede et Legatpaa
ALqu Mart, hvoras de aatlige Reuter
stnlle nddeles til vcetdige ttaengende i
Natdborg Soga. Legatet traadte sttats
i mail, og ti Petsoner i Nordborg By
sntnt ts Petsonet i Landsognet nyde nu
gxtsnnesn Kirtesorstandetskabet en aatlig
llnderstottelse iaa hoer 40 Mart as den
ne Gatte. Desforuden hatJ. Thonesen
paa tnangioldige andre Maader vist sin
state Etwng enhed. Saaledes hat han
for langere Tid siden skjcknket Sogneten
Ligaogn til sti Afbenyttelse, han uddelet
jwnlig ntange Gavet til oitkelig tret-n
gende, og da han lige fra Begyndclsen
hat været titkeeeldste, saa hat han her
ogsa btagt nmnge ere til Bittens
Fotskønnelfe. J Fjot tjøbte hatt og Nord
botg Sparekassei zorening et Pat gam
le Hase til Nedbtydning, i det disse, sont
laa lige op til Kitkegaatden, vansirede
Kirkens Omgivelset. Estet at Hasene
ere blevne nedbrudte, et Pladien bleven
planere« og omplantet cned Tit-in, saa
den nu udgiøt en smutHoldepladå sotan
Kitten.
Den sidste Gave sra J. Thonesens
Haand er et « yt Legat paa 3000 Mart,
hvoras Renterne sknlle benvttes som Bi-.
drag til at lsnne en Diakonisse eller
Sygeplejerste tot Nordbotg Soga.
Giveren er rigeliz 70 Aar gannnel,
nien han er endnu rast baade paa Lege
nte og Sieh sned Interesse folget stedse
Begivenhedernes Gang og lever endnu i
Troe-! ag Ha bet paa bedre Tider sor
den danske Besoltning her i Nordsles
vig.
En Rigszdagstnand: Under denne O
versttift tktivet »Hei-ndal« blandt andet
folgende:
»Nam- tnan mindes, hvilte stote For
ventninger Tystetne i anden Valgkteds
tnyttede til Michael Jebsens Virksomlzed
i Nigsdagui, hootledeg de satte Himmel
og Jotd iBevteaelse fot at saa hans Valg
sat igietnietn, hvotledes Stennnetnprene
sendtcg nd i Lattddistti"terne for at gjate
Bondettte begtibeligt, at de knn ku· de
stennne derer-s eget Taro ved at saa en
ergte tyft Mand puttet ind i Rigsdagen
—- et Foksng, sont bog for Latidbefolk
ningens Vedtonimende ikke havde noget
overordentligt Resultat —, naat man
tnindes alt dette og tillige, at et as Ho
ved-Agitationstnidletne for He. Jebsen
var det, at han ved at stemme mod Korn
tolden vilde gjare sit til, at Brot-et itke
fokdytedes for Smaakaatssolt, og man
saa lagger Meerke til, at Dr. Jebsen
holdtsig hjemme, da det gjalt orn at
kjtempe tot Smaakaatssoltenes Interes
ier og tun to Gange hat aabnet Monden
ioe at lægge et godt Otd ind for Taster
ne i — Chile, saa maa man rigtignok si
ge, at Resultatet af de ttore Fordentnim
get hidtil hat vieret yderst magern Nu
N
« Vek Ho gnnske oist en Nummng
at den mske Monde, fom kpstk
ge Beuqu mellem Jlar og T ag, sae. ,:
ltllc Lsnksosnhed bei UN, imm N .
npukicmeke ,Fln(3e1,og du faul
ikke nagteg at de i de ovnsmskk sp«
m ndlk ocl anfete Cyskese kunne tm
LTrdkyueljc behoo, ltqrfom Mich»
scncs knurrt-Sie naturliqvici man Y»
Neman ui »Mit-it oq mnqtqus »
nnd dct kunde bog ostua synegtmzspsp
at Minika paa bit -ted, lnspk tm»
»dka vswe hun- andte -— W ZW:
net afvtgmdc —- sinnt-Sirt at voreque
for bog at dokumentere fm fisteLdkkW
bat hanc haft fu« stote Ucnsmedkxkkkzsp
gey).«1c-«Lk.11g i .E,1ano in Wn « »
pna Tysklandg Be og Bel ogpaaHi-«»,
riger Anliggender. «
NO W;
«
TIE:
Standlmwiike Konsum
-l—
L mal) n, N rbt-njkt1,
J anhn hnr de standinuvcsle Ing
tinqcr tefidelende RoninieU alleantz
tman Konfuler for Nebtaikaere des-;
dcndc i Chimgo eller Denver.
Vicekonfnlerneg Pligter er at kap»
ten- fm Tid til nnden til oedkommentk
Lands Gesnndt Sagt-r nf kommetneis
og Indmttiel Betydning. J« et sokssp
.1f dem, at de flol tneddele Tilftantenks
Hatten, eller hvud lldbyttet harokkkkz
Ltgeledcg hvilken Slagg Ilvlgredstqdkz
v, der et Eftersporgsel paa, ogfsm
fordelagtigt kan nfscktteg. Hatt Wog
saa holde sin Regjering nnderrettet «
den osfcnlige Sundhedgtilstand sannom
Kuarantckneforhold, og ioorigt prag:
Omsorg for, at llndersaattetneg Nettxgx
hebt-r og Ftihcd befkyttes.
linderfaottcr af frenmtede Lande« icm
er stille-de under Novuendigheden atzr
skulle have zuldnmgter ellcr Kontralm
nttcstcrede for at frctnstille dem fom
fremined Tomstol, man have sammelt-.
brrflreoet af Vicckonsnlen. Wespen
Anliggendek bar ogsan Krav paa thie
konfnleng L«pntærksotnhed, naar Ilnltas
get foreligge.
Mr- Theodore Olsen i Omaha eer,
cekonsnl sdk Dansnark, i hvilken Egert
skob han hat tjent i femten Aar. Hin
staat i direkte Forbindelse med den dan
ske Gesandt i Washmgton, hvis officika
Titel lyder sauledesx »Hofjckgermester
Grev Frederik Vilhelm Spotntek, reine
rcnde Gesandt og Generallonsal«. By
celonsuleng Lmt bestaar af Sporn-!
ligefom en Notatius’; Mr. cis-Eis
Spottler fastfættes af den dann-Re
gjering.
SverigsNorgeS Repræsentant i Lins
ha hedder (5. S-. Stenberg. HOU M
des bebst under Novnet Donnnet Stern
berg, da han tidligere hat væretbsott
Fredgdonnner og Politidottuner.
Cn farllg Periode.
Este-r Hcmndm ionI Ums-Ihm M
rnske Stribt »Ernst-r sig Gar-lich
Inellem Winter og Baar, hceIIder choer
at Mecmeskets System, der hat haark
ViIIterens Trut, viser Teg« pas SM
Pkllks J alle Aldre hat nIaII befunde
denne Periode at men- fmslig, ifarftl
Folk IIIed song Norm Ei Jiukfxxcssi
den store Blodrenser og SIyIkegII-n, Es
S. S» vil sækte den farteite NuruIl
Stand til at III-de Aakstidemeg Finan
dringet med Sikkerhed. Det er en ME
dicin, der ej Motstyrkerde svage og WI
men et tillige en yderligete Sikkekhw
reget for dem fom anse sig for at ch
stætkr.
-
Den store og stadig voksende VII-M
Of DL Lucasfg private Dispeitsaty- «
Randolph Streck, Chicago, er et nkkexs
Kjelldetegn paa, at han tuterek dem, W
han paatager sig at kukere og ofoiscrIIUL
spm hats AUsek for uhelbredelige. HW
Du ikke allerede har hang Bog »LIVEIH
Hemmrligheder« sqa skkiv mer M
SMVES frit tilAllc. Sie Auerugienchuu
oiIdetstedS.
»Tr. August Idol-: skz JHHIIMIJV
Krautstplafnsr l;e1v«sp.-;·-. . H s. lW
l Alls-Mich of hoilkct Im « II .III"-k·k"
Gut-ther, jtwmm »Es » «« Juni-, UT
»Amerikas Honieavtc:««
UND-Unter bvet Manne-d I von i.
W« .- «
Vlad hat tll Fortunal at spudI sit "
lka Ul Fjekktæaolen fault-des aIFHlll
Welig og en viqtiq Endle
tilde I BLeII og paa Formen
' »AmerIkas Hsnseqvlek« sender- «
hvert soIn helft PostlIuS
Alle Breoe bedes adkessekede fsskdsp
»Amerikas Hinfeavlek«,
sales Las-MI
Wcsi Brauch, Cedar Co-- J«
let