Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, April 29, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    titk Vorgang. Tännevroxp Howakd Mann-, Nebraska, Onsdaacn den 29dc April, Ist-l. Nr. l7.
Zwar-Den
Mund tm Nnbeo samt politisk
sq MM tg - plngning
««-«t-Hni-r tin-r Unuhg Mmsgpn
Tannen-rog- Nehmstm
"l·ch I·I1HH«JS(,)N. l"l)(;lY1.;k»
-
Uhonncnnsntsz -Vilkaars
k"l
« .. .z«««,1.«« 31k11c1·og««auaba shspu
.H.-«
—"«’«mnxdcr. . . .. . . .. . . . . (I·7s,
"u1«111kdu’ ............... . »«»l»
»Um m sanmmt og hvilkrkjomhcln zkkp
Udlanch .................... ITW
Lsktahnxxcnkxlk1sggcstoi«jkkcdgots.
s «an its-I l damit-.- j "«-Ii( i. -s«"luu1 Bin-V
lei n« s Unless i ll( r ' Its-still Nutc ’. UWi
.-»- H tlxl htlljstu Mukltl ftsr H ngektskkq «
,· f-.-1k»nntn ut sjkkc n; Htlsyk kun H is
« !
k·1.utqu?ldrccsic:
Stierncm
Danach-eq, Rkhknktb
PUsTs UL JBRNBÄNBLISTM
sc Du nnebrog k-«
Man Wie III-abend
!"»-1(-nc-istuunriru Hulnushruqx
um«-—- «««.s l-m--nm·rtsig. eng-I link-»
« T.!0
tm
« st. Fa ul p
Ivion Miso Mal-aus«
Tuqesnu Hin-sur ji«-I sk» lIHUL
thNEIIMHL Nil-NR ne l.tIl’l-("1’I’Yk
sc« s. (-»·1- up l’1-—p-«»-«-n«;; Isrsn Allu
’l’11(;chXl) ldLANUI
N« -«. mus- ---.sl-.«is--ncc1m».s. »Es-w Ein-.
’lX-.! EHVL NHITLL NchTll LUPP up» Ulil)"
Im bis mal-— up l’1-s-«s(tixk«rkis1.s. k-.0:'sl-’«r1u
UT Alls Tug: !n(-(1mg(sr l«u-Mgurk.
suklmgton Missouri Mr IMM.
Tmusnts ichs-unt tri- sL l'iiul:
lss nimm-« SUCH l·’()nn.; Nod-such TM Esmk
——-- fix-H Hfth ——s- 12.4s- —
IF- Allts Tun Null-ign- l«nk-ssn-gcrcsr.
MARKEDSYltlDENDE
Isr- de wandelng es des-sie Musen-.
Uhicagm d. 27. April.
Herde let. Hontant og Maj, s1.09i; Juli,
LMMLOGL
Majs let. Kontasm Wi; Maj, 68i Juli,
H.
Havre ivag. Kommst og Maj, Mik; Juli,
H
Rug Mai-AK Vys 79. Ostka 81.18.
L«maha, d. 27. April.
Kreaturmattedet stadigt paa fede Kreatu
sr, men meke tsvende paa magte Stude. J
lgmg Lob er Brier gaaet ned 20(kxs;30 MS.
as almmdelig Zugs Feedets holder sig
emmeltg faste. Stude» 8;4.60s9)5.60; sper,
1.50(«er4.:30; Stockets og Feeders, JUNG
.0»; Ter, 82.50(cj;4.··10.
vakpujeme er dalex en Rennele Wen
emfnnspns. IMJOL
Taimebrog, d· Is· lenL
Hvkdc sz NO His. Mujs W WH.
Vovre J» NO.
stm sk:5.75«44.25.
Æg IU US. Ein-c l'- Kis.
paavelssTidende.
mode der ikte vastct for Spekulattnnernr.
stvde llgcn have vorm uiædvanltg fXM
«»,«a11de1—3verdenen· Menspetnlauonsjalg
!112.U()»,0W Bujhels Horde, 660,000 Pak
kr Bomnld og 2,242,000 Jlftier hat siabt en
15 :«1oltghed, rjgtignof tlle as den inndcste
Elagsi »
J det Jndre of Landet hat Handelen for
edret ng noget, men af mange Grunde ho·l
es innd Irrungen-g tjlbage. En vckientltg
akng er iaaledes det Byggegqlstab og
Baums-« og Landejmdomsspekulatinnch.
Im ! siete Aar hat hjemspgtiærlig Betten-«
W· Strejkerne blandt Byggeatbejdetne :
gden ttnenbe Streite i Kulminekne gjpt in ;
11 at tkytke Stemningetr.
Hvad man ffnfnt For en Daten
32 colvsidede Avjien
Wie Spanek Mk Laie-stos
Jiyhederne fka helc Baden hvkk USE
:-ckiesxpi pg me Spalte eftek Spalte Av»
lOskmcllL
Biene im Washington og alle lebende Ny
Obscentrcm
Te most inldsutndtge og IMUVCUN Ums
edgberetnmget
Sonn og HusholdnmgtzvinL som et vide
Ls Taler bot-r Uge.
szu in Taler-Z Vaswt KLde tom FO!
T«31"78Xsrsraå’c1111de1tg bedste E.!ubcntck.
«?o:1:sgs.n-1ns vvcrjkennonet lud-MAX M M
ss As annresie iot gamlc ZoltokslU
III-c Fegtocnhcdcr as Jntrresin Kehrt-W
Hti bund der vebrpter Statsanhggendsks
Haar an muss samtnen mar man tust nol·
( bedne og reinste Ugeblad i Echte-It Um
Cum-m og itedie ovpe med den ftemadsklls
Mde Westens Blond I dets Redattionsaktsk
l, er Nah der vtl bebt-ge nng vg SCUMM «
Muth-n.
Vtsv det. Z Maanedek, 23 Este-: 6 MAS
sbjt 50 (sig.; 1 Aar, ,81.00.
Pvptg dm Posimestet eiter PtIVMWM
I WNMy sum- J sum-il og gjv hüllt Um
Ubsktlvnon ellet tilsttw
sum-. Journal,
Linn-In, Nein-.
»N—
Note sinnst-,
MI M Rippen staat-stigmqu
.:" MINI- Dokaauum sag lldssls i
Im Inmit- ussssos Immle
Etwas-q- . .
Judlandet. ·
prqkshistkth Censusdcpartes
mentetg Statistik over Tobakeihøsten forj
1889 viserForøgetse en over sidsteCensth
fis-, us 233 Atres og 19,.502,4—tt) Pttnd. H
Den ftptste Fort-gelte hat fundet Steh i I
Kentucky. Cm godzomgelse hat der ogsaå
vætet i North Carolina, Tennesse, O
hio, New York vg Wisconsin.
Memnleyiiwmiteem Dei as
Senatet nedfcttte Udvatg med det Hvetv
at anders-ge den ny Toldlovg Birmin
get tkaadtei Onsdags samtnen i Wa
shington. El Underudvalg bestaaettde
af Senatorene Alltson, Aldt«ich, Carus
le og Harris uonævntes for at foretage
Undersøgelsen. Udvalget vil fort-ledig
famle statistiske Oplysninger, og vil sprst
lættgere hen t Tiden afhøre Vidtter·
Liv i Il«fkci. Som bekjendt hat
Tyskland indvilliget i, at aabne sitte Ar
me for det amerikanste Flæst yaaden Be
tingetie at Amerikanerne iagttage de al
minvelige Renlighedskegler ogstzner Dy
rene for de fotlade Havnestedetne her.
Det forlyder at den qf Kongkesfen ped
tagne ny Loo omTilfynmedstd stal sat
tes i Virkfomhed om ca. fjorten Dage,
fauledes at vasrslen til Tyskland kan
begyndr. Man mener at dette vil give
Flæsteptäseme et godt Stub.
Ugens Kronikr.
(Gnister fta Telegmfen.)
Maudpw
Berliner »Best« sigek i Dag, at Me
re Vedkommende sotsikter for, at Enden
mellem Tyskland og Russland er sikrere
end nogeminde.
J New York var der tretten Dsdsfald
sra Lagkippe i sidste fikeogtyve Tini-er.
Er Speaker Reed ankommer til Rom,
hoot han agier at opholde sig i fjorten
Dage.
Alle i St. Petergborg bosidtende Ia
der hat faaet Ordke til at forlade Sta -
den enden Z. Mart-z. Dette vil bringe
Ruin for mange indier Forretiiinggfolk.
Leoi Dumbauld, Find. i Form-kam
ansenz Balgkomite for Kansas-, erklærek
at Foltepartiet i Kansas er stætkt stemt
for Platten om det tredje Parti.
Männesotas Legislatur ajournerer n
den at have vedtaget en eneste af de Lav
satllag, som falleSkmk i Money-justu
ne· Monopoliileme fejrede i alle Tref
ningek. Forflaget am Bestatning as
Mortgages, Assltafning af Auge-i, Neb
fættelse af Renterne, Jernbaneloven og
alle andre mod Kotparationerne remde
Farslag faldt igjennem i del ene has el
ler i det ander.
Stett Opetdtmmelsee anketter megen
Stade i Ccnach J Medic-Dahn gaar
St. Lan-kenefloden over deng Breddeisp
og de omliggende Landsbyer sattes under ;
Band. Der er stor Vandsiand i Havnen
ved Monireai.
Dei af Legislatuken nedsatte Speci
eludvalg til at anders-ge Bksiyldningen
ne om Ginsomhed fka Bestyrelfens Side
ved Tuglhnfet i Stillwater, Minn.,ind
’hetetter, at den findet Ftengfelginyndig
dedenieg Behaudling af Fangerneinildest
tali umenneskelig.
Tit-hat«
Pia-sich Hatt-ihn og Folge autom
inek til El Inso, Texas-, hvor han nied
Uomrtede Teinonstrationer modmges af
de fokenede inexikanike og amerikaner
Autoritetek, der sage at overgaa hinan
den i at bevife den store Mand Mee.
Ter et personlige Repmsentantek til
Stede af Disz, den mexikanste Pensi
dem.
Ved Birmingham, Alabama, dortijærs
net nogle Slynglek Spigerne ved Stin
neene paa Alabama ö- erat Seuche-n
Banen, hollket hat til Falge, at Passa
gettoget ladet af Stinnetae, og Loko
motivfatereu og Fykdadeten skoldei lil
Dabe.
Antomae Dampstidr. Til Bemer
haft-m »Erns« fta New York; til
Glnggoni: ,,State of Nevada« fta New
York; til Nen) York: ,,Wieland« og
»Hm-via« ftct Hanibvrg.
Govd Voice, sont gicelder for at verre
en af de paalideligste Bejrprvfetet blandt
Sinn riJndianerne (in der i de hele ta
get kan viere Tale oin Panlidelighed
blandt den Slagsz Spannnrnd), form-si
ger, at denne Sommer og de to paaspls
gende Sontre vil blive tegnfnlde samt at
nceste Vinter bliver ufasdvanlig sirteng.
Han siger, at Vandstauden i Missouri
floden bliver nteget høj i tte Aar
Baron Hirsch, den rige jadiste Ban
kør i Paris-, kjober ninaadelige Land
straekninger i Pennsylvannia, hvor han
har tilHensigt at anltrgge en Jadekoloni.
»Nein Ftie Presse« siger at Amerika
er hildet i en flent Fejltagelie, staat det
bildet sig ind at kunne sen-e en heldig
Handelskkig intod Europa, eller ogsaa
er det et for-flagent Valgkneb fta Poli
tikernes Side. Bladet beviier oed Sta
tistik, at Støkstedelen af elleveantet·ikan
sie Staters Handel sales nced Europa,
hvor de sinder Kunder for dereg Varer,
og det er klart at Curopa vil neegte at
ljsbe deres Vater, detfotn de ikke vil kip
be igjen.
En anonym Brochnre betitlet ,,Oftrigs
»Ruin« fretnkotnmer i Berlin og antyder
»blandt andet at den bedste Politik, TM
;land kan flaa ind paa, er e« Allianfe
iined Rusland og Italien. Man hat en
ilun Anelie otn, at Bismarck bæret Æren
zaf Forfattersiabet til Pantflettet.
i Farmerne i det vstlige Kasiag klage
nieget vver det vedholdende vaade Bein
Det befrygtes at Havren, Majsen og
Kartoflerne vil af denne Grund slaa
fejl.
PinkettomGendartner bringes til Ko-l
tegdistriktet i ftote Troppetu J Dagi
antotnnter ltso af digse Lejesvende til»
Pittgbutg, og tager Frotost paa Unian
Stationen. Mandene kosnmer fra Be-«
sten, hvor de er hytede til dette Arbejde.
De vilde ekle sortælle noget oni den-s
;Besteinntelsesfted; nie-i efter endt Fro
i kost afgaar de med Toget over Southern
«Pennsylvania:Banen, saa de stal nok
ud at holde Styr paa Strejkeme i Ko
kes:Diftriktet. De inedfarer 880 Win
chestersRifler. Et Speeiel-Telegkam fra
Scottdole Ineddeler, atArbejderne netop
hat faaet Nys out, at FrickKompagniet
hat« lejet 500 Ivede Arbejdete sra Punk
sutawney til at gienoptage Arbejdet i de
af Pinsertothendene beoogtede Miner.
Man vil ogfaa vide, at disfe Falk er lei
ede med den Instanle at de stal hiel
pe til at breite Streiten. Da Panz
futawney-Minearbejdetne foknogleMaai
neder siden giotde Streite, var det me
get tarvelige Bidrag, de sit fra deres
Falles i KotesiMinerne, og i Fslge en
Arbeiderleders Mening anser de ntaaske
dette sont en god Lejlighed til at blive
klar i Regningen.
Onidaa.
Et gammelt Minde- Ved en Auttion
over Mindestykker fta Geo. Washing
tons Tid, sont i Tsdag aiholdteg ji
Philadelphia, bragte et af Washingtoni
egenhændig strevet Brev den kjvnne Hut-is
afstszu Brevet var reitet til Wash
ingtons Ven, Robert Lee, og handle-de
otn Slaverispstggmaaleu
Eiter al Sandinnlileied bliver der»
Onivalg paa chgdagscnedlem i Gene- i
iniinde, Tyikland. Soeialiltnne vil op- J
byde alle Krafter for at hindre Bimnaicks ;
Balg. j
Den tyske steifer er atter bleer an--1
tnodet ont at fokmilde de strenge Pag- l
Reglententer, fvm for Iiden er i Kraft ·
i ElfassLothtingem saaledeg at de fran- i
sie Folk knnde faa Lejlighed til at bei-ge
Markederne inde i de tyste Grause-Pro
vinfet«; tnen Wilhelm siger at Tiden end
nu ikke er moden til at retfeerdiggisre etl«
faadant liberalt Sktidt.
Baron Thessian i Paris idsmmea 5
Aari Tvangsaedejde for at have folgt
hemmelige Dotaatentee til den tyste Re
stexipa ,. — . s.
Vtodrene Honiarjce, Bank-Im og
Kjabsnasnd i Bombay, Indien, gjør en
zallit pna en halo million Pnnd Stet
ling. Krafchet tilskkiveg heniynglpfe
Bot-gspekulntioner.
tllegjcringen nddtioer et Antal Anat
kister fra Rom, fordi disse satte en ivkig
Agitation for Majdagdentonstiationen.
El Sarsyn oiier sig i Green Caftle,
Ind» i Allein Mt)riadek af smaa Jn
sekter en Tonmte lange gjennemivceve
Lasten i tætte Sitzen De passere im
Ost til Best, og Lyden afderes formt-de
Vingeslag er lige saa kraftig sont etJerni
banetoggBuldten. Man fange-de nogle
af dem, ioni visle sig at vme af den ina
kaldte Juni Brig-Art ; de ital vasre stie
get fnrlige fot Vegetationen.
Jsplge Rapport fra den engelfke Ge
neralkonsnl i Havana andtog lsnbag
Snkkethasl i lsW til Hilf-Just Tong,
lmod 526,4:m i Fior.
Togpersanalet paa Indiana Midlands
Banen hat ikke faaet sin Lan for dc tu
sidsle Maaneder, hvorfor de nn hat gjort
Streite og nægter at flytte en cnrste
Vogn indtil de hat niodtaget deresz Til
godehavende.
Atbejderne i MomooodsRegionen,
Penn., er, sont rimeligt er, nieget niig
focnsjede over den af Ligfynsjukyen i
Anledning as Blodbadet faldede Klett
delfe. Den offenlige Mening er at An
svatet stnlde vaket lagt pan Gendat
tnerne.
Guoernpk ziancis nndeksktioek den
ny Aagerlov i Misfonti. Denne l«ov,
sotn hat vakt ltor Ovsigt over hele Stu
ten, bestetnmet, at en Pettgendlaaner,
som tager over H pCt-, ital iom Straf
mifte Rentekne, og Mottgageg, losn fik
rek Laan, hvor Renten » over « pl5t.,
stal være Ugyldigr.
Pmsident Hartifon ankommt-r til Log-;
Angeleg, Cal., hoot han modtages met-!
ftor Stadt-, og afrejfer oidere til San
Die-am
Arbejderforvikltngerne vedvacet i
Scottdale, Petni., og man fordert-der
sig paa den store iliajdngssDesnonsttm
tion. Ovek :3,5W Streiten holdt etz
Masseinade i Eitetiiiidoag og lyttede
l
l
Taler, sum den-S Form- holdt.
Neuen alle Spotvognskuskene i Tie
tkoit, Mich-, gjør Strejle og Fakdglen
standses.
Etsembanetog paa MericanCential
Banen, som ankam til San Antonio,
Tec., pasfetede igjennem en frvgtelig
Cyklone ved Takt eno, Mexico, iLsrdags
Nat. Haglene —- ellek ketiete swam
perne —- vak san store, at de knuste alle
Vindnetne paa den ene Side as Bognene,
og Knpeeknes Tintag fik nogle forwar
lige Buler. Ilere Pasfngerer befindl
gedes, og ved Tatreno Station blev en
Meritanet ihjelilaaet.
Tot-ins.
" 00 Mute-e gjak Streite i New Yotk
for en Ottetintetgsdag. De faar OOLIJU
pr. Dag for ni Timer, men soklangc nu
det sannne for otte Linien
De store Scagtete iChicago, Mond-,
Stvift og Anna r, staat i Begkeb med
at opføke egneStockszljakosT De angive
Ismn Grund, at Stock-2)ardci..ltosnpagnl
eine fortanng en altfor udlu fromme
lk .
Eyvsliiveideitmlnici oed »Ein-J Ins-eh
lilztc.-.go, nisdbmntnf
Tek nasieg Æiygt s i, .1t thk njasslm
tin sont .«1 u t hast«-. anrixdy vil
oneunonnne sinc Brczoet on ajotc tnegen
Ltnor piia Elfgulden. Telciiunnnter fta
slnr Pnnltet langs Braqogs og Nara
iotmzlodeene i Texas meddelet at disfe
Floder et paa Styrtetnr, og at stiegen
Ekade vil blive tiliojet det nettes-lot lsgs
gende Lavland.
Henky M. Stanley og Hufttu ankom
met til Swansea, Wales, hook Borg
tneslten og Bytaadet tnodtagek Stanlev
med state Æresbevigninger.
hotel Roland i Nemah, Wis» neb
bkcndek og fem Kostgangete iavnes ; nun
hefeygtee at de et omkomne i Flammen
ne.
- ’ " - A-« ««" (
Den tyske chjet siger nt lmn iktc nil
vpgioe Paduasnet i Elsas-T«otht·tngen,
for de nngc Masnd ophoke nted n tndnakti
dt·e for at nndgaa ’L3trt«nrnlinten. Tet;
vtfer sig at den nntistyfke Stennnng n
er endnn Inenct stark i Provinsen l
Miso Naht-teilt- Grecletk en Dotter nfj
afdadeHmact Greeley, regte-r i Dnngte
sten Montrose Clendenisk I
Befolkntngen i Rost-, Italien, soffen
dea stlokken syo i March ved en notd
fotn Eksptosion, der kostet Vyen lige til
dens thntknsn. Hufen-« ikjttlvede sont
et Egpelnv, og i Instade flaj itnslanede
Vindngtnder hvinende igiennetn Lasten.
Den stote Unppcl over d)tigsdagsbygntn
gen btadeai Stykkeh Gntvene i Konto
ret og thntthnse sprang np og Mahlen
vteltedc. En Dei afokolkeng sont endnn
nad den tidlige Morgenstnndtz sode
Sinnnney blev bogftaveligt lastet op as
Sengen og heftigt flynget nsod Guten-L
Den vitdette SturkgkiberBefolkningen,
sont fort-stiller sig i et stokt Jordikiasluas
Bald. Men det viier sig stinkt, nt detf
oolhfonnne Stab et« Krudtmagasinen t:
Fastningen Panealio, site Kilometke fra;
Rom, der er sprungen i Lasten. Fast T
ningen erstatten totnlt sdelagt, cg noglJ
Arbeidere, iotn befandt sig i Ncrkhcden,
drehte-s, sneneng et endnn starre Antal
lesnlæftedeø paa det grueligitr. san Lise
blikke for Kneastkofen indtraf var zotmi
fuldt af Soldatek, tnrn til al Held hat«-i
Kotntnandanten den fptste Runtlen, ozH
raubte til Falle-ne, at de stulde singtc ;:
paa denne Maade afvaergedes en nteget t
siot Ulytke. Kot-g Hntnbckt og hang Mi
nistxe et ankotnne til Ulyktesstedet ; Kon
gen tagt-r sig persontig at de inakcdc og
ltdende. Jkke nnnlne end 250 Tons
Krndt var hrnsnt i Mugusinet, end Ich
Paoeng Botig blco spaxet, den fik rt Ing
tigt main-tug, og nagte af deng histounc
matt-De Ldtndnek blcu flaact i sine Stil-n
per. Man findet det i høj Grad nim
soorliqi, at rlteqleeingen vilde ltkgge en
iaa stoe Magie Ktudt saa nasr Binn
Free-aq.
U Uhu-pe- sptedek siq i sydlige sind
land. Mange- Dpdsfubd tndtmffen
De to Bostoognkøoere Dann-l Partei
og Willnnn Beown idatnntes tivsvarigt
Tugthusatbetde i Clsiyennh Wyo.
Fetigsministeken tiltsendet L-"Connot·,
Laing G Scnvot, Dallns, Tu-., non
mitten for Udbedkingen at J « »du sit
Galveston Havn paaet Buo us Anton-,
710.
Streiten ved Akbejdeene for Verdan
ndftillingen i Jackion Bakk, Chicago, er
opgivet forelabig, idet kolkene haegiem
optaget Arbeit-et kned den Densigt atpee
ve Streiten paany langer hen i Tide .
Paa Berlins Gadee hu- det Rygte
netop udbredt fig, at Grev von Moltke
er dad. J Eftekmiddags oseevar han
Rigsdagens Mede, og dade pludselig M.
9t Aften nden Smettr. Te tilkaldte
Lager ettlaker at det var enHjettestandss
ais-g. Manne var Europas ledende mi
litttte Personlighed Afoigte Zszde Ot
tobek seitede han jin Waartge For-feis
dag.
Rev. Augustus Luni-ig, Kurator i
Wingfield og trt af Londka ined befind
te yngre Geistligh tttllesz under retsltg
Tiltale for Bknd paa Zædelkqhedeik
Han gaar nl Bekjendelse ester Korn at
have gsoxt sotgjaoes For-sog paa m s-«
stikke Rette-II Mand.
Londong Jakob Buggpræner unser ng
pludselig iNew York. En Stiege er
bleoen fanden ved Watek Stkeet, Nun
York, opfpkeettet præcis paa sainsne
Maade sotn Jacke Ofre i Whitets heprL
Löedah
Oele Tyssland er byllet i Sara i An
ledning ai Gtev von Motttes Ton.
Jotdicestelsen ital finde Sted pau Tit-z
dag, paa hpilken Lag al zotretning otl
ibttve indinllet i Berti-e og andre starre
Oper-.
i Det Haetiion’ste Setskab ankommek
til Sen Feaneisem J Bakeesfteld blep
Veesidenten faa voldiomt angkebetaf en
Regn af Blomsietbnkettee at han inaatte
l—
St1ern lefh
Wiss-» Hin- .I
,-!·!-i«-««! l'«««c-«l- !I··--«Ä-,»-l««-»»ss
pnlilislnsilxu symwcmmsk Nkjtuswky
W lOIl )N lsjhl dA Y
In
is Jst Z- « « --«· « « ist o »A· --———
Tuns stny i« th« hucling Sismnlismvi
im sistlnsr sur-( nf Umnlm eintl unt-.
us tlns las-Mk IsnMisziumi in tlm
Dis-IN- Imsguugis in America
'l’ln- s«11i-ts-Insmul grinst-u sslrrulsllon which
this- pnlsrk Ini- kimmsul um«-»L- Ihr nun-»nu- Ncss
ils-un hin ils-nun- (-I Nplsunskuh Wzsumtmx ums Pola
muc- nnskwi n u snpustmk sulusmsink mmlltnn ko
llmw als-i Nun l» Nin-.- ltmtk ins-is »s- Iusknko Un
scamlilssninn Ist-Null
Rats-soc culusrnsing much-known un applksullon
Athlnsssst T ll lc RT A K .
lM N N Wunsch NIklIIL
.. .. Eh «I - .,- - « «
I«ZIiI(-ce-I « km tin-l stunk nun-T iu Ihr has-nehm
Neslsi , pust Ismce. AsocII «-UI· näka
slngle og sont-Influka i Feuclmncsogneek
Plinicoie Nunman Weinalinde af
Stmnmtihallen ncb del rngsiike.an, dor.
Den enosllke Miste give-r de dazum
kitken aioigende But-Ich- et Vink oIn al
de knn fotlnstede sig pna en leengere T uk
lil Sibrrien, hold de ikke opgiver frisim
dede«lliilk1telii·1«og flnner sig til den verho
dokoe Mem Politiet sank Befaling
til at oplasc alle religiafe Moder-, der er
ndenfor Stole-knien.
Pacisic Union stosnpapniel llandfer
en af delg stol«e.ll«nltn«nm« i Rock-Springs,
Wyo. De foroente en nlsnindeltg Streite
den lste Maj, og vil paa denne Maade
komme Arbrjderne i For-Haben
Ebnmed Intui, en Eint-enden sosn fik
knnsl sit ene Brn i en llnion Pacific Mi
n-.«, bliocr annrnen ilishcyenne tllkjendl
Qui-Hint- i Sindegerstntsnng. Sagen
hat i ne Aue soasoel for Totnslolene.
florbnndgirnalor Rengnn fea Texas
resignetkr sil Emlnsdr for at Inadtage An
faltelie fosn Mehle-In af Jeknbnneraadec
l Illus.
Stot"fnrst Nikolaus, Czansns Onkel,
dat. Han nnslede sin Eos-stand sldlie Ef
Iesaar.
Iowa.
-— Geo S. Boot-e er bleonen arte
ftem i Onnnnva for PensionsfaliL J
sln egen Indem Raun, der i fleee Aar
hat oceeet dad, hat han eegelnnessig trut
tel m lleelkelig Pension fea Regjekingen.
—- M. B. Ashbey, national leeelntet
i Faemeeallianien, stal ovekiage Redak
tionen af et Blad i Cedae Nasid-.
— Der ce i Gjaee en Plan for Op
fplelfen as en flor Noesnkkerfabtik i
Makfhalllown. Kapitallsler fka Lsten
tilbndkr ul anleegge en Fabrik til VII-o
Wn, pan den Vetingclfe at Vycn bit-ra
ger Sk-( ,tn,« og l« Altes Land.
—— JlogleAtbejoete vcd Gilbett Hedge
G Sah Imnsnetpladxs e Gattinng
druk Band af en gnnnnel Demut-, uden
at inde, at den inoeholdt giftig Klaus
gas; de fein dabe, og slete antu- ligger
liosfarligt inge.
wah- «.-« W
Nord· og Sud-Dakota.
— Nogle zoll, sont nylig kk a: tottttte
til Piette fra Bad Lande-i ZiebachCoum
ty, btittgek Iidettde osti Lpoagelsett af
jGuldi lsttnettde Mtkttgde langes Sage
! Cteek. Detme Me- drlelse hat ftetnkalst
m stark Gulbfebek, og sltte Panier oil
tttaks begioe sig til de ttye Eldokatstn
; —- Fite Battditer, der var tttvesparrede
s i Faugslet i Htll City, hatt-de » Hut
Dis-mein Mut-en o tog UdgastggdtlleH
.t hist ikte senkte set ttoget ttt beta.
-- Indenkiggtninistet Noblk sont-entk,
Lat öfofetonsNtsekvatistten vil blive gab
, ttet ottt I; ellet t Hast-m ( Matt-lebst
dehubekne det· skal Inst detalta ogvat
se sit Land.
— Settatot Pettigntv tka have tagt
ett cgett Plan for Sah-Dakot- s Teltm
gelie i Vetdensudftillingett og fokeflaar,
at et Aktieselskab danttes med 20,000
Attier til 5 Dollars pr. Aktie. Saale
bes vilbe lettelig sit-Gouv kuttde stafer
tilveje, og alle Oele as Statut blioe in
teresseret i at tilse, at Bidraggyderne sit
«Erstatnittg af nceste Legislatun
« — Rige Tittlejek stttdeci i Ontegnen aj
· Htlls City. Bette oastviiulde Fett kon
ttollereg tif Hat-ten »Beak-Selsk.tbet, hois
Mehletttttter hovedsagelig er tt ettlattdske
Kapitalisten Selsiabetg Its etsoterskal
i Dag ankomme for at ttusfe Bestettttttel
fse attgaaettde Mittekttes llvttyttelse, pg
szen er selofplgelig idcl zoroettttsttttz,
.idet man veater sig ett stor lloviklittg af
lzktettne vigtige Dtist. Hidtil hat Selstai
«bet indstmttket Dritten til sent Mitter:
Mattitte, Addit, ist-whom Coates og
Genie; alle diose et vardifulbe Miner.
Mett ntt agtet Selstabet at stille Dkiftett
estet ett ttteget state Maalestok end his
til, og ett tty Statnpetttslle, stoe not til
at cause Lä» Tons Erts dagligt, stal att
— lasset Paa fatnttte Egtt hat matt ogstts
T nylig fustvet Sol-ernt, per ydek ils pr.
Ton es 62 pCt. Oly.