Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 04, 1891, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    m
I r a D a n m a r t .
Meddelelfek ni '1.-0 NMit-nat
——moM—-—
Zieht-. Landsunqsmauv st.
DOII eki Mandsgs Morges aigoaet
ped Dsden pna Kommnnehospitnlet i
Msbenhavm
Oy Telesønlevnkns. Pan et
Msbe i Roskuvei Sonvagg vedtogeg
set i Filgq Ny. Truges-Man at lægge
en ny Telefonledning im Ringsted til
Sor
Direktor Uns. Kommier
hat if. «Soc. iDem. « leiet fleke ci de
III-sie Provinstentre for den kommende
Beson. Odenfe i L, Ankhns i U, Hor
sens i lsk Manne-b vio.
Fami. Im Nykjsbing pan Mon
telegkaietes til Nord. Telegkasnbur. den
site Januar: stbmnnd N. Faartoit,
en nf Nykisbings albite vg stsrste For
tetningsdtivende, hat i Dag asnneldt
senkt-m
Alle-ern er me West iaa taugt
man can se fka Fredekicia. Junidlenid
lsq der enbnu, if »Beste A. Fbl.«, i
Tit-dass en stor Mangde fasteller pakkei
Ismelletn Samss og Rätsel-, san at
Skibsfakten var fokhindtet.
Geld-nnd s Ins-new J Bart
hie en ung Mand pas femme Tib, iom
Motdet fortgik, taget sig selp of Dage.
psn one ikke veb stne fulde fein, og Aar
Isqen til hanc Gjetning er nok ikke ble
ven oplyiL
cylowi Jldebranvskomwiis
stu. Koksst Byfoged, Dr. Symp,
Ist after i Leding angaaende en lees
stand. J Anlebning af en tilstnnetJldg
pufctttelfe paa Dovedgnarden »Vie
Ileksvold« hat Ok. Nellemnnn paalagt
stn Nenn at granste oibere otn denne
Brand.
Optik-Quid J Sindags sua 4
Ardejdslennner Lejlighed til at stille af
its Kaiser Arbejdsanstalt. Politiet ef
terssger dem nn ivrigt over hele Juris
dlktlonen, rnen endnn i Onddngs var det
ikke lykkedes at lndfange dein. Det er
Inden Gang i Libet af lort Tid, at Lein
ener fra Arbeidsanstalten i Korssr er
bot-trenne, Ineddeler »So» Amtst.«
Cagianleeqsellen mod Ernst
sksuses. »Berstidende« meddeler,
It den lmod dens Nedaltsr anlqgte essen
IlgeSug oqutter fauvel Gndsdespottelie
fom Uicedellghed, NR strlftlig. For
Ikydelierne er forelornne l to of For-fut
teren Dein-it Pontoppidan strevne Ar
tltler, hvoraf den ene er en Literatnrans
meldelse, den onden en Krsnlke kaldet
»den gasnle Adam«. D’.Drr. Operrew
proknratorer Mundt og A. L. Salomon
fen er bessikkede henholdevis til Aktor og
Defenfor.
Jernbaneuheld. J Titsdags
Morges inden det endnu var bleorn helt
ipsi kjsrte Taget srn Frederilssnnd tcrt
oed Maalev Station mod en INDEMN
dcr var stredet ned WI: Sporen Loko
dnotloet bleo san starke destodiget, at det
llge netop kunde trakkeToget indtllSto
klonen, her en nyMalkine blev resolu
ret til at treelke det videre. Antonisten
tll Liebender-n fotsinkedes derved en hel
Del.
Un Ilsierhaad lernte-tret J
Onsdngs der en Fisterbaad fra Gilleleje
need 6 Mond ombord knustaf en swsz
sage, san at den nasten i fasmne Ojeblik
Isnk med Fangsten. De 6 Mund losm
Isede en Tid ornkring ved Dialp as Anker
es Leiter-, idtn de esterhaanden sik fat i,
Is heldigvls odferoeredes deres betrængte
Stllling as en Fisierbaad fra Tal-lehret
Dei lykkedes at redde de 5 Mand i for
kpmmen Tilstand, dvorimod den sjette
dkuknede. De skidbrndne landsattes if
Redntngsmcendene i Vedlneh
Istsptmdett. Fra Odense rele
grsferes til Nd. Telegramb. den 5. Fe
bruar: stbmaud Preisler her af Byen
her veret savnet i Hjemmet siden iTors
Inst Formiddags. Don har været set
Im Eftermiddagen gaaende i Neu-heben
of Fruens Bise. Al Efterssgning hur
förelsbig verret resultatlss. Preisler
menes at viere forulylket l Auen. Han
fsd l en god Stilling og var indtil Dipt
snr Medlem of Byraadet. Den elstvcers
dlge og cfholdte Monds Forivinden verk
ker megen Deltagelie.
— Der er endnn itle lykkedes Politiet
eller andre, at faa mindste Oplysning
tm Opdngelfesbjent Msllers ntysiiste
Ferfoindern Roger Ulykkestitfalde sy
Ies der dog ingen Anledning til at an
isge fim Grunden, heller iste, at han
ielo dar taget sig af Dage, tht han var
Ilsndt stne Kollege-er dekjendt iom et
steinern livzglad Menneske. Man ma
Iltfsa innrer-e amqu at han pludfelig
Ist strlsdt Byen, og denne Formodning
sehr-sei yderllgere der-ed, at hqn Da
se- fjr sin Foriplnden havde modtsget
Malt-H Der hele er dog endnu en
Inde.
(Js.1nl.jnk. Thomas Grase hst
af den geeoelige HieltnstjeennNolencew
nelle Stiftelie iaaet en Undekststtelie
paa 000 Ke. til lldgivelsen af et ai hain
foriattet Striit »Um Jens Lamfen og
han« Tit-". Bogen udkonimek til Fae
aaret paa C. A. Neitiels For-lag.
Rom-meist tot Cape. —- Mu
sikfoerningens Beftyeelfe hat afholdt et T
Privatnisde for at tage under Dom-ei
elie Neid-ringen as et Mannment for
iGade Man beslnltede at nebieette et
Udoalg, der altsaa nu faa at site Tan
ken videee. Man tienker Monumentet
reist enten foean Kitken, paa den af
Gitterveetk indhegnebe Teekant, der ven
der nd Inod Nationalbanken eller ogsaa
paa Snetoroet ved Fiederiksbakggade.
Rellkvierl Daumen-h —- Vi
har, steiget »Pol.« af Itote Januar,
igaar snodtaget splgende: Sendag den
Iste Febnak vil i Set. Ansgarskieken i
Bkebgade en stoe Nelilvi, af den heilige
Asthatius, Nordens Apostel, for leiste
Gang offentlig fiemstilles i det kostbare
Relilvieskein, sotn for nagte Maanedee
slden vakat le i annstrifarenlngens Ub
stilling. Kl. 10 am Fariniddagen vil
den hsiarvcerdigste Dr. Apastolist Pra
tanotat ag Bereich Monsinot J. v.
Euch, holde en heitidelig Pontifikalnies
se. Qtn Eftetmibdagen Kl. 6 er der
Festgudstjenesie med stoe Processiam i
hollken Relikvielkeinet oil blioe baaret.
-pr. Revaktae slelö Messen
meddeler I Liege Apis:
»J Anledning am Ebisons Udtalell e
am Flyvemastinen, stal ieg tillade mig
at niedele: ieg gioer ham gobt Ret i at
Vanlebien iaavelfam Maagekne, er gäbe
Modelleler, meii ieg fatetmkekdog Star
kene og Soanekne fom Modeller, og
fremka alt Spanerne, foedig de kani
fækdes baade til Lands og til vaan ag i
Luften; i 1871 satte jeg derive Speku
laslanen igang og vilde iabrikete en Fla
vemaskine, loin stnlbe knnbe gaae baade
til lands vg vands og i Luften, og dek
far verteiMobel facn en Sonne, men
da ieg hat-be for lidt Penge til at liebe
Materialjerne for faa blen. ikeke til no
get.«
Ringtted cvtneflaqteri. Fra
Ningfted telegrafekes til Nord. Telgkd.
den 28. Januar: Ved Auktionen over!
Rlngfted Solneilagteri i Dag dlev for
Bygningerne Ined alt Tilbehsr as Jn
ventar og Beholdninger nf Murmester
Julius Johanfen i Ringsted dndt 31,500
Kr. Bestyeelsen er demyndlget tll at seel
ge Stagteriet til den hsjstbydende ved
Anktionen, hvis der ikke inden Onsdag
nnderhnanden blioek bndt en hsiere Pris.
Sandspnligheden er imidlertid for, atder
as en Krebs of Aktionen-er vil fke Ove r
bnd, og at diese oasaa i Fremtiden vil
fortsætte tned Dritten af Slagteriet,
analkemt Konjunltnrerne tillnder det.
Besiyrelsen hælter for en jSeld paa Il,
600 Kronen
weshqu Atmen ,,L-gsisk A-(
vis« steiner
Sottt noteLekfere tnnaM vil erindre,
dlen neersærende Vlads Nedaltør idennt
en Bode, fokdi vi i »Lsgstør Apis« en I
Gang efter et andet Blad feilagtig hav
de anfert, at en Kasserer var fordnftet
med Kasfedeholdningen Fejlen bestod
i, at der var en Katnniertiener, der var
foeduftet med Kassen.
Vettedsfoged P. K. A. Wulss var da
Dommer her.
J »So» Amtsttdende« var for nogen
Tid siden ved en Trykfejl kommen til at
sing, nt en Herredsfoged i Tdifted, i
Stedet for en Herredsfuldinægtig Midi
fted, hnvde stjemlet 40,000 Kr» og der
er, sont l Ganr meddelt, deotdret Sage
qnlqg mod Redakttr, Folketingsnmnd
Taubee i Slagelse lot denne Tkykfeji.
I Bökgmester P. K. A. Wulss er nn
jDonnner der.
« Vor Fejltagelse tostede os denne Gang
«250 Kenner spenden voee Sagt-rettun,4
! kostninger. Mon »Sei-I letstidetive«s
»Rednktsk flippet billigere fm sin Festta
- gelie?
Jötorholdene oqsklhölarteet
Fka Kot-see telegtafeees til Nord. Tele
gkantbnr. den Z. Febrnat: Dag-Post
farten tnelletn Kotssk og Kiel giesst-ma
ges tm og med i Morgen regelmeessigt
ten degge Sider. Posidmnpstibet »Ste
phan« afgik iForinlddags Kl. 11 fka
ItkieL Jien i Klelekfjotd er gjennetn
beut-.
— Eiter at Marinen hnrfoeetaget de
tydelige Sprangninger og der l de sidste
otte Dage er akdeidet ved aning iKiel
eefjdtden need et Poe 100 Mand, er en
Rende dannet, hoorlgjennene de i Jsen
fastsiddende 10 Dampeke Ined Postdntnkk
Mdet «Ddolsqttc« i Spldfen iAitei kun
de dampe ind til en. F Mit fka Mel, og
der versteh at Skidene i Das vil naa
helt lnd l Den-nen. Jsmneen ndfoe La
doe m indtil Its Fdd tyl. Postdasnps
stldsfsiten mellem speise es Klel ven
tes med «Stephsn«i tue fee Llel l Des
attei« at blive kegelnieeglig, i hoekt Til
fiklde fo( Dagfartens Vedloinmende,
hois den tilveiebragte Rende gjennein
den sfuste Js, »so-n stkcetler sig belt nd til.
Bitte, nee igjen inne-z. !
— Tantpskibet »:itovenn«, sont Ins-I
dqg For-nippng tel. to quie im senden-l
haust, bestenit til Stettin, returnerede
sammt Dngg Eltmniddag Kl. .-') og lag-l
de til ved Nesghaleoetk Stibet havde
paa Grund as Jsdrifi i Trogden mistet
Anker og Kinde.
Gaste-siltnlng. zra Nytjshnsg
p. F. telegtafetes til Ald. Telegtanibur.
den 5. ZEka
El opsigtsveekckende Tilfcelde of Guts-«
forgiftning hat iToigdngo Nat inndet
Sted i en Ejendoin par Litecbio net-Si
den as Vispehaven. J neevnte Hut-, bee
i de en Vejer ved Sukket subtilen ved Navn
Saht ined sin Hasttn og tre Bun. J
Baghufet boede Siedet-d Eier, Bauer
Liye, tilligeined sianstrn, der er sinds
fyg. Pan Kvisten i Fothuiet boede des
uden en Atbejdekfaniilje. Sukkekvejer
Suhr fflte sig utilpas allerede oin Afte
nen. En Brodek til hani beisgte ham
otn Ratten Kl. L, og da han strals ved
sitt Jndtkceden i Viereliet nmkkede en
stark Gaslngt, tlyndte han sig at final-te
Vinduekne op. As Ftygt for, at den
indtrtengende Kulde sknlde indvitke Ita
deligt paa de looende Bari-, lnkkede han
simidlettid inakt Vindnerne igjen. Han
Tiatte sig der eftek til at leefe lidt, nien
iegnede eftek kvct Tids Forlsb bevidftlps
out.
Hans Huftrn, sont isnidlertid pai- ble
ven eengstelig ved hans Udeblivelse im
Hiennnet, kom Kl. Cz otnMorgenen for
at hente sln Mand, og hun fandt da alle
de i Stuen tilsiedevcerende Peefonek be
vidstlsfe. Hun gjorde sttqls Alam, og
ved Hjcelp af de tilstedekoinne fik hun sin
Mond flieht ud af Vareliet. Der linke
des hurtig at bringe ham tillive, ligesoin
ogsaa Bernene inakt bragt tillioe lgjen
eiter at viere komne nd i den friske Luft.
Suhk og hans Hustru mantte dekiinod
stqus bringes paa Holz-innen
Mein undetfsgte detefter Baghufet,
hope nian ligeledes fandt Bauer Lsye og
hang Huslku liggende bevidstlstr. ngaa
disfe blev beugt til Sygehnset, hoor d et
imidlektid viste fig, at Lsyes Hnsmi alle
rede var dsd.
Alle Lægetne hat« niedvikket ned Eini
opliveliesfvtisgene, sont tildels hat huot
et gunstigt Resultat. Vceoer Lsye er
fatligft angreben, og det er tvivlfomt am
hanc Lio san teddes. Saht-o Tnstnnd
ei- meget bettenkeliq, snen man hundek voq
at tunne redde hans Lin. Hang Cis-Inn
er uden for al Fore.
Beben-ne paa Kvisten hat inth »m
ket. Der sindes innen Gnslemnun i
quningen, men Gassen er nessk n
Grnnden tretngt ind i SIiieeiagetsli-s. ·
iForhnset og Baghuiet A klingt-» «
Gassens Jndttcengen et et Vrud pai
Oovedledningen, sont ligger nde pli-.
Vejen i 4 Alens Afstnnd fm Hast-t.
Arbeidslokholvene importi
hetvn. Den nnd-raubte Fonnilscssspi
Vejrliget hat haft en sierdeles gut-sitzt
Jndflydelfe paa Arbejdgiorholdene 1 Ho
vedftaden, sauledes at de ucrrmeste Duge
vil bringe en ikke ringe Formindsselse of
den tilsiedevcerenbe storc Arbejdsslogheb,
faafremt da blot del milde Veje holder
fig
Arbejdsmandene hat hidtil vætetdaars
ligt sincerede i den fotlobne Del af Vin
teeen. Af de ea. 10,(00 Arbejdsmcend,
der sindes i Byen, hat omtrent 9000
gaaet ledig i lang Tib. Den haardtrosne
Jotd tillader nemlig ikke Ubfskelfe af de
betydelige Kloakarbejde, Gas- og Band
tsrs-Nedlagningen osv., fom ellers stut
be udfstes. Nu ksn det imidlektid ikke
vore lange, sprJokden attek lan bearbei
des og ea Del as de mange ledigeHmwei
finde Sysfelseenelsr.
ngaa for Mutetne hat Teoejkek en
stor Betydning. Der blioer i denms Tiii
taget fat paa qdstillige Byggearbejdek,
fom hat meet siandsede i længeee Tit-.
Saaledes vil Arbejdet paa Mandag blioe
gjeiioptaget paa Kunstiiiuiwmsbygnin
gen, hook over 100 Mutsvende vil fa
Beskjceftigelfe, det er Hensigtess, qt den
ne Bygning ital viere under Tag inden
Form-ten J Mukekfaget gemi- bog eno
nu omtkent Dalvdelen af Soendeue le
dige.
Ogsaa i Maler- og Tonart-zeiget
gaut Halsdelen af Soendene ledige, men
der er bog, Immng for det sidste Jag,
god Udsigt til sen Bedring i mer Frem
tid.
Snedkerne hat det nieste of Wintereis
havt baut farbeles gebt at bestille. En
Del af Mestvene hat desutgtet gjm el
Ists-g est-fein Priskukanten nedfat, es
da Soendene satte sig bestem hetimod,
var der usylig Udilgt til en almindelig
Streite wer hele Linien. Jmldleetib
hgk des flete Meiste tsset den fremfstte
Fort-WINDqu de Wewblinsey
bee Wisisfe Dase, tydee paa, atdee
—
vil tilvejebeiuges en feedelig Don-ens
kamst.
Blonde Smedene er Arbeidglsshedeu
heller ikte foa ovekdkeven stok set Ti
den.
Skeeedeene hat beeimod dereö aller ds
beste Periode nu for Tit-ein De flesie af
dem hat ikke Arbeit-e meke end en ellerto
Tage om Ugen, pg et nseget stock Untat
af dem er hell atbeidglsfr.
J Stein-geringer et der ligeledes en
Dei Arbejdslssheh men her fordeles At
bekdet bog meke jcevnt over de fotskiellise
Ante-liber, og Antallet af de ledige Ak
bejoeke er derive fotholdsvis mindre be
tydelig.
---—----— -
Fra Spuderjylland.
Uoseknltun Gaardejer Mnunnann
tslbktkt agtek at toge en 50 Hektar stok
Mofe ander Kultur. Hatt hat indfendt
Preise af Tatsven til Ratføgsstsmonen l
Bretnen og hat im den law » onna-n
trende Sols-.
Danlk Sprogpetition. Man tnl oide
nted Bestemthed, at adsktllige Statt-inte
kegfenter i Emmetsle ollle Indgaa nted
Andragende otn at san merk dnnsk Sprog
indfstt, ifeer oed Religionenn ervlsniin
gen i Folkestolettdetstedg.
Theaterfokesttlllng. Paa Fredagden
16. dg. glaes af Dilletantek l Anbenraa
en Theatekfoeestlllingioeldeediat Hienied. ;
Der opfotes »Ei! Sondag paa Mangel-«
og »Abekatten«, begge af den nylig af
dsde Frn Heiberg.
Gadebelysning i Sünde-L Meb det
nye Aaes Begyndelse er man lHalvbyen
Sterbæk aoaneeret til Belysning i Ga
dekne. Flere Lygtek eee anbragte, en
hist og her, navnlig oed Banegaakden og
i Jernbanegaden.
Rotte. El hartad ægyntisk Makke
ntgede iAtteg, icerlig fakst paa Aftenen,
oser Tøndetu Gaderne var neesten u
fkeinkonnnellae paa Grund af Morke og
Streifen-, og der saas flere Folk oandke
med Lygtekigjennem Gaben. Formo
denllig hat« der været noget galt tned
Gassen.
Dod af Kulltteforgiftning. ToPigek
hos Gaardejer Hans Rissen Hausen i
Bruder-up fandtes i Gaar Morges Ug
gende koalte ved Kulos ideres Vierelfr.
Den ene var dad; den anden haaber LE
gerne Dr. Peterfen i Ltek og Fysikns
Horn i Tonder at kunne tel)l)e.A Piger
ne havde Aftenen forinden lagt i Kalku
ovnen i del-es Kammer, og efter at Jl
den tilsyneladende var bkændt nd, haode
de drejet Spjnldet for i Kakkelonsrpret.
Rotfotnt Uheld. En Gaardmand
fta Lagucngaord havdefokledenDag Bad
sned en Vekjendt til Logumlloster otn at
bringe en Mejerispand med fra Bl ikkens
tlagetenz ligeledes skulde han fra Bad
tcren medbelnge Polser sont haode oæret
i kling. Pølfcrne bleo puttede i Span
disu og tjorte hjetn otn Aftenen. Otn
dem-gelten tog Pigen, sont ljener hos
apiardnmndem Spanden, som indeholdt
— ---n nannte Polier, fyldteden ined Mcelk
Iesmte den til Mejmek Man lenkte
st( Mosieriflernes Ooetrnskelse, da de
candt Palser i Mælkett.
Aqltationen mod Jesuiterne hat i
zlengborg baaret sin Fragt. J Folge
Byens tyske Blade ere Petitionernc, der
var frexnlagte i henitnod et halvt Hun
drede Bevtertninger og Barberflner, blen
ne understrevne af ikke mindre end 3,352
Personen og bereitet tlllige med nogle
Eksemplaker fea Flensborgs Omegn, Av
gnsienborg og Tanning tned 404 Unber
slriftek sendte til Skibskeder Jeder iAa
benraa, der sont Mehle-n uf den tyste
Rigsdag stalovekgioe dem tll Rigsdagens
Udoalg tot Andmgender.
Sonn-man let-, hat der blandt det let
ttsoende Publikum oæret Falk not, der
tue rede til at nnderskeioe Vcektshuspes
llllcllkl«llk.
Patrialilk Winkean Den 22. Jo
nnnr vtl met-e en Mindedag for Bksns
Sogng og Omegneng Beboeke, idet det
paa denne Das er 42 Aar-, siden Land
storinen kjæmpede med Oprsketne, Til
Minde om denne Dag er der sont bekjendt
opteist en Mindesten utniddelbart ved
Cgansjeetn sont fører fka Ribe til Ton
der (l den fomge Hajsioles Haue der
tteds). Jnotkklften er: -
,,Ej Minde otn en Glintkedag,
men osn et trofait Hieeeteslag,«
Oekfor ssen nuyætende Stagtno kfom be
lastet- Verden om det regte patriotlste
Sinn-eleg, der den Gang hat berstet
blandt ooct Feld Vt ville oglaa i For
ening tagt Kampen op i det nye Aar for
vott Spkog og vor Nationalitet.
»Der Mæetyter oon Oland.« Den i
tolle Blade og Skkifter fett »Schleswls
Docstein’s« Smeetetid,, under denne Be
neeonelse beejendte Prctt Jene Georg
Marias Mille-z er for nogle Dage siden
dsd fosn Pmstl Ketting pas Als, book
Inn hin-de sagt st viele for den tyste Sas, »
las gon heut entde. dem Ist speist
seit-mä.en-Mr.ofen«bavlk-M, »
lhols Das hin sit-be riet-ei Hullarer.l
« V
J Feige »Mein- Zeitung« var han fsdi s
1816 iLyksborg, blev 1848 of Hin-ret
ne ansat sont Pmsi i Jerpfted oed Hai
ek, hoilket Einbede han selvislgelig Ini
stede efter Geninbfstelsen af iovlige
Fothold. Jmidlertid blev han bog of
»den danske Jiegeriug konsiitneret fom
YPkkkst i Keim-« p« Sin- og 1860 fast
aujat fotn Priest, Dein og Skoieiærek
paa Heiligen Oland, eficr hvilken O han
fik det iyske Karte-nann. J Aaret 1864
fblev han as de nye Magihavere saeclu
big ansot fom Priesi i Kocmi i Angel,
blev i Mai fannne Aar Priest i Sonder
brarup og Lij iAngei, hvor fra hsm
1873 tom til Kelting. Her vil has-s
Dsd nappe efterlnde nogct Sonn
Eu Sen as ham, Dr. Her-nun Mel
ler, der im 1878 tii 18853 var Privat
sdoeent i Kirc, antog man 1884 til Let
«tok i Tyik og Engeist ved Universiteiet i
»stbenhavn. »
i Jblandt Kjøbmcendene i Tonder Iynesi
der at vare nagen Meningsforstjel onl, i
»du-ad der er god Fortetniiigsbrug. Afi
en af ijbmand Chr. Johanner i Tan
der indrykket Atmonce i et herværende
syst Blad fremgaar det, at siere Mob
nnendi Tonver have anmodet flete Kieb
nnrnd i Flensborg osn at afbryde dereö
Fackelningsforbmdelfe med Johanner,
da denne dkioer sin Forretning paa en
»von Siedet ikke brugelig Maude·«.
Hvad de onnalte stbmcnb i Tender
iokstaa ved denne »poe: Siedet ikke bru
gelige Munde« fremgaar ligeledes afden
nannte Annonee. Chr. Johannsen be
«kjendtgjpr neinlig at hqn har modtaget
et Bcev fra sine Kollegen-, ihvilket der
bebrejdes hom, at hqn har ladet en Mand
hufere med Petkolenm der i Byen, samt
at han ladet sine Leeredrenge gaa tundi
til Privatfoik i Byen for at modtage Be
siillingek paa Baker.
Til disfe Bebrejdelsen innrer nu Chr.
Johannfem 1., at det ikke ek sandt, at
han hat huseret Ined Peiroleuin i Byen,
og 2., at hsm holder det for sin ved Na
kingsfriheden garanterede Ret efter For
godtbefinbende at lade sine Lcekedrenge
tage imod Bestillinger i Byen.
Tit Slnming bemerkte stbnmnd Jes
hannsen endnu, at han agker at indklage
sine Modstandete.
Dr. Peter Fahnen-.
Jndtil omtrent sire Aar siden var
dette Navn iaagodtsom aldeles ukjendt
for Skandinavekne, uagtet det i Inere
end et Aaihusidrede havde havt en yp
perligKlang Inelletn Americas engelfke og
tydfktalende Befotkning. Det var nein
lig den nnlevende Dr. Peter Fahmeys
Bedstefadek, der ogsaa hedte Peter Fahr
ney, sont forst fannnenfatte »Dr. Peters
Kurilo,« en Medicin, der nu er kjendt
og brugt selo i de fjcrnefte Aftroge over
hele Kloden.
Eiter Opfordring fra flete fremsiaa
ende Standinaver, som havde for sagt
DIE FAhmeys LiegeIUidler og vare blev
ne i haj Grad hjulpne oed deres Brug,
besluttede Doktoren sig til — for site
Aar siden —- at gjare Medicinerne be
tjendte ogfaa melletn de iAmerika bosnt
keNot-dincend,Dansker og Svenster. Den
bestedue og fordringslase Maade paa
hoilken han henledede deres Opmcerk
fonihed paa Lagernidlerne gjennein Cir
tnlcerer og fpecielle Aviser syntes øjeblik
selig at have indgivet de tnestavede Dom
mere af menneskelig Natur ubetinget
Tillid til hanc fom en ærlig Mand, der
med Hensyn til Medicina-ne ikke oilde
fremkonnne med Paaftande om Egenskku
ber, sont deilke belad. Blandt de forste
til· at for-sage LEgeInidletne var nenilig
nogle af de mest fremstaaende standina
oiske Prcester og Forretningsmcend, som,
eftek at vare bleone helbredede ved dekes
Brug, og fauledes haode overbeoist sig
felv om Rigtigheden af Doktorens Op
gioender angaaende Medicinernes hell-re
dende Kraft, stioilligen tilbode ham sin
Tjenefte foIn Agenter. Pan den Maade
etholdt Dr. Fahkney paa meget kort Tid
en Agent i niesten alle standinaviste Set
lenientet (fotn bekjendt tilladek han nein
lig ikke Apothelerne at omscettc hans
Mediciner) og almindeligvis var dette de
niest fremragende Folk i Setlencentet,
saofom Prcesten, Præstettci Fruc, Stole
lcererinden eller en Kjobmand, ihvorvel
Doktoren selofplg elig er villig til at nd
ncevne hollkensomhelsi ansvatlig og paa
lidclig Person til sin Agent. Man kqn
med Ttyghed sige, at for Tiden er ingen
Familiemedicin beugt mellem Studi
navekne i den Udftmkning som Dr. Pe
tets Kutiko, og af den Kjendsgjerning
lan man ligesaa tkygtnddtage den Stut
ning, at Medicinen maa give fuldstandig
Tilfkedshed, thi ellets vilde nceppe mau
ge Flastek dlioe folgt paa den Maade som
ster. Som ist-Wetter folgeo Mkdicimn
nemlig udeluttende gjennem hanc egm
Ugentey der hovedfagelig afhkkngk qs d·
Unheialinsem de eehslde fee Falk spm
have print Medicina-ne, for at kunn
udstrtekke sitt Omfcetning. J dkjk Gup
ttlfeedje es taknetnmeltse er imidleitid
L
i de allerflesie, sont have beugt Dk·
« ums Litgentidler, at de ilke alem «
i sale dein til sine Nobser og anmt
paa den Maade holde Agentetncikk
hed nied at besiille Medicin fkq TO
ren, nien ogssa strioe et stort Atttqk s.
ve til ham direlte. J disse Vkm H
ttellek de da, hoorledes den ene ka»
anden af hans Mediciner have Mk
dem for denne eller hin Sygdom« hij
ingen Doktor eller nagen Medirin
hat« kunnet kniete ellei endpg m »
lindre. Snadanne, sont ere nlyktkk
nok til at lide of nokyn Sygdom «
Jldebesindende flulde anders-ge has
Naboer oni de kjende nagen Agknk
Dr. Fahrneys Liege-nile i bei-es N«
lag. Og sindeg der ingen iaadan, ;
bot de slrioe direkte til Dr· P»
Fahrney, Chicago, sont eksqq
kjendt as Posivæsenet, at det er unpdp
digt ne tilfsje Rainer-i paa hqng »He
tor og Laboratorium, der forkestenpp
; get den store fetnetages Bygning N·
112 South Hoyne Ave.
H
Detudfiree neidete
to
—
De slyekende og alterative Egenitqhet
S. S. S. eei Bestddelse as, er nu »
og bkedt kjendte, og detsor nydek det
Yndest som Vaaemedicin. Dei ekl
saa suldkomnten tillenipet sor et li
Bat-as strsbelige System sotn det ekf
den vokgnr. Det ndsmr Undere p«
dem, soin benytte det som Styrlemid
sont Alterativ og som Blodkensee. D
bringet Sundhed, Styrke og Lylle t
den syge og sange. Det ek lempet til
ganske unge og den yderst aldrendr. D«;
gjenopliver, fotnyer og opbygger det
ge og nedbrudte System·
Jntet kan lignes ved Ayees Saksap
rilla for Nensning of Blodet og so
Vaarntedicin.
Hclbreden er Livets stseste Gode og
flefte Menneskers Besitcebelser gaa
paa at bevare den. Hvis Noget sei :
Dig saa henvend Dig til den bedsieLe«
Du kjender. Dr. Nosenberg Co. i Chic
go hat i nmnge Aar varet anseet somn
as Americas dygtigste Legeanstalter in
keoniske og private Sygdonnnr. Dr
Nosenbekgs Bager »Ungdoniniens Nat
giver« og ,,Lcegebog for Enhoer« sendet
seit naar Fritncerker ittdlceggeg. St
vertissementet i en anden Spalte·
Der er mange avetierende Special
ster i vor Tib, blandt hvilke Dr. Luci
private Dispensaty, 68 Randolph Sti.
Chicago, ikke er blandt de ubetydeligsic
Det behandler i Sardeleshed kronisleo
private Sygdomme og hat Oudgivet
Bog »Livets Hetniiieligheder,« hvoki
dets Virksomhed omhandlcs. Vogt
sendes fiit lil Alle, som ffrive efterdei
Se Avertissementet i en anden SPAM
Buckleus Art-im Salve.
Gr den bedsic Salve mod Saur, M
Martin-, gamle Saat, Surben, »in-HI
ken bild, Froftikadh Mylfrpst, EW
Liqmrne og UdflæL Den kureru Ese
morrhpider cller ingen Bett-link W
mnkeres at give fuldkommen TEHWIO
stillelfe cller Venqeiie gis-es tilbsgks
PrHssp 25 Cis Akffem
Fordaudles as Apothekei Sjshsllm
Oregon, Washington og v
norvvestlige Stillehavstysto
Dei reisende Publikums stærke Krav M
bekoemt og famtidig billigt Nejiemidveli
det fjærne Besten hat fort til Anstaffelfen CI
de saakaldte Pullman Kolonist-vaevogms
Disfe Jeknbanevogne er bygget eftek sum
me Model som de sprste Klasfes Pullmaki
Sovevogne;den eneste Forskjel er, at deikkk
ek illa fuldstckndigt nipbslekede og betkulnr.
De er komplet udstyrede med gode bekom
me Haar-Madtatsek, name-Lampen fllebM
Linnaei-, Gardiner, Haandklæder, Kammts
Bptsiet vsv-, hvorved Passageren inzderM
samme Privatliv fom i de fine Sovevotzltl
Der er ogfaa scrrstilte Tojletvcekelser forin
rer og Damen og Nogning tillades im. Mk
vidcre llndetretning send efter Pullman M
lvnisi-Sovevogne Cirkulasrm — E. L. W
inar, GeneralPagsagckagkm, Inn-cha, Nebr
Stands dctme
KroniskcHostc nn!
Tbi deriom Du illi- xzusk dct tun den AM "M.««
Tætictg. Mod Tier-ing, Kiefertsngb Aman
tells Suatkelfe o·: Hesikyqnen iiIIlW M «
tei, ivm lan Iamnkeitligmsss med
scoTTV
Will-TM
Of ten Dorne-Lev« Tra
Vg Hypophosphites
CI satt oq soda.
Vea ern-essen liqeiaa velimaqenve W Mc
Langt bedke end andre iaaialdte EMIMU"3' v
vidaadetliq Fee-abnaqu af Duld
sc0tt’s Emulsioti
Der Indes daseer Nimmtan III U- M