Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 04, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    We Aargang.— Danncbrog, HdisåtdfCouuim Nebraska-, USE-aska Nticfn 4dcf9jtattss fis-Wiss TIer 9.
.
www-—
ZWH ernen
Ugeblad for Nyhed samt politist »
og folkelig Oplysning.
It s or Uizsxiug Morgenl
"«1!.«sc:·.mcsr
I i
Dann-prog, Rebrastm ;
ZTER EBBESON, UDGIVER
.
?lbonnements-Vilkaat:
1 Aar 1 de For. Stater og (-5anada. .81.50j
6 Maanedet ....................... (I.75
Z Manncdck ...................... 0«40
1 Aar m Danmart og hvilketiomhetst Sud
1 Udlandet ..................... 82.00
Betalingen erlægges formt-Mit
elst set-des l «lieglswkec1" Ist-ev
»Du-il Money Ostia-« ones- «l’0sul Note-E »Po
1 Nun-s- et Cot billig-te Mldäel kot- Poacetoksea
s» sg saldkommevt stkkem Gehn kat- 8 cu.
Penge ma b
H
uldstændig Adresse:
Stierneiy
DCUUGIIIOO Ribrsfsq.
1
PnsT-ogJEImW-LISTEHE
—« Dannebrog k
Iniou Miso IMM.
Togono afgnar tka Donnobroqx
Ou: Gott-— og Pius-gering. LW sitt-m.
Vcss « TM «
—4-St. Paul k
Inios Miso M- .
Togono afgaar fka St« Paul
I l)ANNlcllROG. BOELUS og LOUP clskY:
M 87 Gods— og Fuss-genoß TM Ast-en
Tll GUAND lsIHÄNDI
Gott-— og Fausts-roh UD Bin-.
Tit END-L s(’0’l’1.4. NORTU LOUP aß ORD:
X o. Ab Gods og Pages-Zenos 8.05 Rom-.
II- Alle Tog meåtsget Fuss-getei
NOM
suliuktvu li III-M Zins send-um
Tone-no akgaar kka St» Psulz
Ost: Personeng. WM Form.; Godswg 2.50 stim.
’cst: -——— 5.21 Zkth -—-- 12.4k —
T Alle Tog tue-Mager- Passagiere-L
MARKE1)s-T11)ENDE(
In se wand-usw ss berste Lille-.
Chicagm d. 2. Marks.
Hoedeautkedet »dann-ede« 1 Et. Mediu
eliet tat meget modsigenbe. Koldt Vejr
ver Hvedebeltet i Amerika ogSkade i Frank
ig, men ivage Kabelgmmmer fra Liverpool.
onna-t, IRS-Mk Maj, Wi; Juli, Mk
Massen stadig. Kontant, Mk Maj, 55k5
li, Isi.
Harten list-C. Kontant, Mk Maj, »i.
Rug 86. Bya 78079. Ostka 81.20.
Omahiy I. S. Marks.
Ikeatuktilfsmen W
s for Februar Magus ,
ktivt, alt felges tidligt. BedsteStude hjjerr.
tade, 83.50G4.75; Ksey CLOOEKJZZ
tockets vg Feedeks, 82.00G3.30.
Svintilfætslen for sit-sie Uge et 33,282 og
or Februar Manne-d 132,020. Martedet
jennemgaaende 5 Cis. højere. Prisen kau
erede niellen183.15 og 83.50. Ltght, siuo
,3.40; Heavy, 83.30(g)3.50; Mind, REME
·45. Miennemsuitsotisen Pstzv inwd Isle
dste Uge·
'Danucbtog, d. Z. Markt-.
Hvede 65 Cis. Maja 40950 me.
Pavrc 35 MS.
Zum 82 WCQAL
Æg 15 Cis. Smør l()(915tsts.
Handels-Abends
J det store Hele et der ikke vidrte Famu
king i Handelslwet, mcn i Sydeu ogi
com-essen et indckaadten temmelig alvoks
·gSlappelfe. Seerng i St.Louis, Den-m og
maha tlages meget over de med Jndtagias
den«-Muse sorbundne stadig siigendeVan
tligheder. Chicago begynder ogsaa i en vij
nd at fsle Ttyktet.
J Philadelphia et Jndbetalingerue i Klas
er sg Manufaktukvakec iævn gov. Penge
Mem gjcelder endnu for at vcere geht«
visit dog Tegn paa en begyndendeJud
Tkpniiw JBoston er Foriyniugen paa
anemstkedet lidt mindre og Renfeu owed
made.
Omiæmingen er blot mandelig i Omaha,
iudtcssictk i St. Louis, kolig i Cincinnati,
et bebt-e i Deuver og Milwaukee.
Streife-c teuer iaavet Raajekn som fah-ite
kk Jan .i Pictsburg.
J Wirt-»so er der Fokmindskelsc i Tuser
U Af næften ethvert Produkt, faltet Kde og
ld achte unt-tagen. J de psilige Stædek
at Omfætuingen vætet utegelmæsiig. lud
atkedet stottes af en forholdsvis Knaphed,
g dctfok er Prisen højere paa visie Some
mfkkkllingeu i Bomuld er iløj, fordi Sy
eUS Eftetipergfcl er asmgen saa betydcligt.
Nnmnuvam er Lmsætningen usmdig.
TOSOIUFMUMAOU er god i Pittsburg, men
Flc i -1-1)«1avetphia. mit er itij J de
ludtc Metallek spat-es inqu Fsorandriug.
Peter Eil-beson
isIustice ot the For-es and Norm-! Public-)
dickkdkger i lovgyldig Form Skjsder, Mott
»Sks, Konttaktet, Futbmagter og alle al
mdklkge tetslige Papirer. Mitte Fort-in
liek med det danste Kouiulat samt Inig i
kund til hurtigt og primpt atfkasse Attester
a Unst- Fxstdmagter. —Dannebrog, Neb.
Reises-as
Amerikanske Bot-geke, der for en Gitter
U Skyld instek at iokspne stg med et Pss
aEktgietinqcu i Washington, kau prompt
billigt ekhplde et fast-unt ved Iluspsnius
UWI Peter Ebbeiom Damiette-.
Ugens Kronlkr.
(Gnister sra Telegrasen.)
Rand-tm
Sydoestens Soebesadrikanter stister en
Kombination i Kansas, City »sor at re
gulere Priserne«.
Precbyterianerne holder Generalfors
samling i Columbns, O. i den Hensigt
at vedtage en forbedret og tidssoarende
Troesbekjendelse.
«Millionaerklubben« i New York be
slutter at opsIre en Klubbygning til et
Lastende as en million Dollaro. «
Geo. Washingtons Fjdselsdag sejres
i Washington, D. C., ved Flagning og
almindelig Farretningsindstillelsr.
Frimurer Dickinson i Chiusi-, paa
hoem Kirnrg Fenger (sotn sor tneddelt i
»Stj.«) sorsjgte en Hudorerssring sra
144 Brtdre, dar paa Hospitalet.
Stand-Drei Oll-Monopolet sluger en
at sine vcerste Konkurrenterx Geyser Oil
Co. Kjabesum 82,000,000.
Den socialistiske Redaltor, Vorang
son, salder dId osn i Netösalen i Hain
borg, Tyslland. Uagtet han var angre
ben as Jnfluenza haade tnan toungen
hanc til at mode iRetten.
Booth ai Frelseshreren holder Fore
drag iBerlim Tyskerne gioer ham en
listig Modtagelse. Don vil dygge et
Hærlokale i Berlin.
Den katolske Kirke i Canada besluttee
at ardejde as alle Krafter for Hsjrepav
tiet issorestaaende Balg. J de liberaleö
Fing-ins ier Zielen en Formindstelse af
end Mast.
EtRepolverdrama melletn Redakte
rerne Elliott og Osborn i Columbuö,
Ohio,resnlterer i sidsies Dad. W. L.
Hitghes, en ustyldig, men tettitneligitys
gjerrig Tilftuer, sank ligeledes en dad
dringrnde Kngle giennem Hovedet. En
bitter Pennefejde mellent de to Avisntænd
laa til Grund sor dem uceremonielle
Duel.
En Hovcdrengjoring finder Sted i de
starre Besiyrelsesposter i Union Paeific
Bauen. Divisions-ChefertiesL-tt nedsæt
tes sra 85000 til 83,500, og vorige Po
ster med 20 pCt. El starre Antal Ein
beder slaas samtnen Ined andre, hvor
ved ikke saa saa Funktion-tret sattes ud
af Virtsomhed.
Tit-das.
Z Etstratog deleesset med 200 Far
merfamiljer og deres Vohaoe og Besen
ning afgaar sra Mc Lean og Rai-wonn
ticr i Illinois for at nedsætte sis i Om
egnen as Webster City, Jowa, samt idet
nordlige Nebrasta.
Oversostnmelser anketter stor Skade
paa Ejendom ved San Bernardino, Cal.
En Gnist fra et Lokomotio soraarsa
gede en tnilevid Prreriebrand langg San
ta Fe-Banen i Omegnen as Rocky Ford,
Colo.
M. Pomadine dtri Molkoa, Nusland,
106 A·ar gl. Han var en as de kjrekte
Patrioter sotn stak Moskva i Brand, da
den store Napoleon holdt sit minder-Erbi
ge Jndtog.
Senator Sherman sra Ohio ossenlig
gjtr sin Beslutning at ville trcekke sig
tilbage til Prioatlioet ved Udlobet as sin
Embedstermin. Han agter at arbejde
sor Prresident Harrisons Gjenoalg.
ForbundsfenatorWilson sra Maryland
dar pludselig i Washington. (Fodt 1821
iSnoivhill, Md. —- Stnderede Joka
Var PræsidentsElektor paa demokratisk
Side i ’52 — Vor Kredsdomnter sra
1872 til 1884 — Valgteö til Fort-unhö
fenator i 1884.)
Storntesler Powderly vil ester Lager
neg Raad trakke sig tilbage som Oper
hooed for Knights af Labor. Han li
der as en Dimequ Hang Fortune an
drager dlot til 05000, og hon hat Kone
og Z Birn.
Et Kunstoandinsskömäagni med Is,
000,000 Aktielapital stiftes i Eheyenne,
Wyo» sor Anlaggelfen of en Lanal nd
sra Platte, 7 Mil pest sor Nebraska
Gmndsen sont Ital siennetnstjare Nebra
ska-can StdwsMp Banner-,
Cheyenne, Deuell og Keith. Kansnen
blivek 200 Fod bred og dens Baums-as
evne bliver uhykr. Blandt in- 5 Jnton
potatoker sindes to Skandinancrz Pes
ter Petersan ogJ. V. Anders-»n.
Dust-so.
Jmsurgenterne i Chiti begynder at iaa
Seiten med sig.
En Nævesægter i Netto-aitle, Ohno,
ibuekker Halsen paa sin Madstande..
H Futter Sniith iElkharn Wie»
Irefteres for at have besattet siq nnd Kik
kelotteki.
Er Gut-ernst Foster ska Ohio mov
tager Einbedseden socn ForStaters zi
nansminister.
5- Arbejdere skyse ihsel ved Greu
Fall6, Mant
Paa den sure Michigan Hat-m nisek
den met-sie Streit-nun man hat tienm i
mange Aar.
En Tvrnado rannner Jessersocniiltr,
Jnd., og Omegn. Lader og Udhuse sied
blcese, og Kreaturek dmbes.
Frygtelig Negnstonn og Ovesivums
melse ved Las Angeleg, Cal· Uhuke
Skade ps.-.·-: Plantagek, s Mem-eilte
druckte.
En strackelig Snettonn fass-i iJnd
dianektekritoriet. Buomers i Chem
kee-st.rip lider sorttervengt idem- seicht
traktie. Vagne.
Et Padsagcttog paa Pan-Hund« Ba
nen rnller ned over en hai Jokodceumissg
ved Nicht-tend, Jud. 4 Mennester sm
bes, og ea. 25 konstes hanrdt
Namens-steck Saestam rate-- f
Biergene melletn Denver og t«eaooiue.
Sneen tiggeksta 2 til 6 Foo dqv Jem
banetne er begravne under Lavinet og
DriveL
Giiafloden i Akizonn gaar over dens
Breddein Digerne gjcniiembrydes ved
Yama, og Byen taak nieste-i Matt un
der Band. 100 Huse og Butiker er ade
lagde. Falk kamperer paa Butter-ie.
Den ny Damptkibstinje tzrellem Bal
timore og Rio Juni-iro, Biasilien, anb
ner Ti«af1ken, idet den sarste Damper as
gaak fra Baltisnare med 21 Jetnbane
vogne til en Baue i Brasitien.
Overdommer Horton i Kansas’ Hase
ret ligger sarlig syg.
General de Fonseca, provisorisk Pre
sident i Brasilicn, vcklges sormelt sotn
Republikens Prasident.
En Ttop Jtatieneke angriber 6000
Sudanesete paa Gransen ved Bari og
dræber 200. Angrebet var en Hcevngjew
ning sot et as Sudeneserne paa den ita
lienste Grause soretaget NovertogL
Asdsde Finansminister Windoms Te
stamente indgivcs til Stiftekettem
Djdsboet er værd ca. 8175,000. Ester
al jSeld er betalt, vil der btioe en aat
lig Rente til Familien paa ca. 85000.
Et Arbejdötog og et Godstag steder
sammen paa en downqksda paa B. eh
M., 2 Mil sra Deadwood. Derved
lssrives Godsvognene ska Lokomotivet
og styrtet med lynende Fakt ned ad Bak
ke indtil Kabydsen hopper as Skinnerne
og ruller 50 Fod ned i Dybet. 2 Mand
slaas ihjæl og seks andre kvæstes i Hos
saklig Grad.
La Gtippe er udbiudt blandt Solda
terne i Ft. Lagan, Colo. 53 ligger paa«
Hospitalet, Z er dsde. Sygen tilstiivesH
de med sidste »Jndianerktig« sorbnndne
Strabadsei.
Torsdaq. !
Gen. Vonlanger opholder sig iBtiis-«
seis.
Streiten paa de brasilianske Jernbanek
have-Z.
f For. Statets Kasserer Hufton spger
Assked as Helbredshensym
Pmsidenten udneevner J. W. Lövei
Fremont til General-Konsu! i Sau
Salvador.
Joseph Watson knuseg under et Loko
motiv, der var undeeRepakation i Neud
hufet i Gran-Ritter, Wyo.
Staat City »Volksseeuad,« et san-d
sigt Ftikicrlighedsargan, suspenderes ess»
Sag anlagges ins-d Udgivetetn
kkcseesspesker NCWUW’
merbsrfens Bygning i Minneapolis sied
dI«n-nder. Ind. 01,000,000.
» Ich pniionale Fotening til Frenune
as windend Vatgret« holder Aurora-de
iWiIshington under Suian B. Antherin
Worin-de
Pswsinmt Damian veioer Lovcn out
-» summenfmelte Pensionsdureauet need
Atmonssnineiiei, fordi Præsidenteng
Prnsmsoguno m at gjsreEsnbedsudnæoneli
H »der Skqde den-ed
NHsossqtsLiniens Dantpek »Fkanee«
hat-net oeo New York effet en stortnfuld
Don-fort Den 7. Febr. fkylledes Oden
Ssnnnond over Vord, og Stormen var
im- striv, at det var uinuligt at feenke en
Band Iit hans Nedning.
Mark-en as Lorne striver en ny Ro
mas-« Hei-innen er en imuk Amerika
nerinde, sont Markien bleo dekjendt med,
« hnn our GeiserolsGuvemIr i Canado.
miser Wilhelm iretteicetter Bismarck
Hinten-sing of dennes Predieaabenbm
nis- -if Reaietinncns Politik. Ligele
oes vkskytdeg Vigmaeck for Fotspg pna
us stiitr Ufkkd ined Ausland
Judas
Smsiken dlandt Kokesatdejdetne i
Scottsrmlq Pn., begynder at oplsse sig.«
Simkkefalig Bloir fka New Hamp
Ilme ital Iocplantes til »det hinweier
Inw- iom For. Stateks Gesandt.
Borgeralliansen, en Afleegger fm
«k«skssierc1llianien, hqk allekede fokplantet
im ist 19 States-.
« Den iyike Enkedronning endet sit Be
isq i Im- pg seine-seine diene-We
tm.
Lamms nogle og tkedioe Typestsbeeier
forene sig i etnmgtigt Trusi pna 86,000,
000 Kapital. En radikac Pkiöforhsieb
sc i Tyoek foretages.
AU- Bygningerne i Byen Yama, A
tizonn, siylleg ud i« Coloradosioden af
det ooldsomme Hojvand. Blut Tagiya
fet og Southern Pacisics Hotel staar
tilbage, men i stærkt ramponeretTilstand.
Hele Egnen oft pan i Z» Mils Afstand
staar under Band. Vandet staat 34Fod,
2 Tom. høit i Coloradofloden, euer 5
Fin over Hojvondstnætket im 1861.
Yuma havde 1200 Jndvaanete, Mexikcu
net-e og halvblodg Jndianere ; Jekndanr.s
vcesnet var Byens Enhverv.
Den dramatiike Fokfattek Scott Mar
ble i Chicago har drasnatiferet den i
Presse-I fqa oer behandlede Snell’ike
Mordsag. Karaktererne fremstilleg un
der fingerede Nonne. Tascotts Rolle
gaar under Navnet »Dafhcott«. Den
mykdede Millionen-s Familie er hsjst in
digneret ooer denne Spekulation, holl
ten den stempler sont et Forstg paa at
uddytte en Privatfasnilss Ulykcr.
Löedaq.
Senator Heakst fra Californio djr i
Washington. (Hearst var en gammel
Guldgraver, hoem Lykten havde Als-ni
let, og hans Tilstedemerelfe i Millione
reenes Hus styldtes inareke hans Guld
dynge end hans Aandrighed. Hans
Formue gav ham en daglig Jndtægt paa
81,000.
Standinaver i Amerika.
« Kinn-. W. Christener i Chadron,
Nebr» hm gjort Konkuks. Haarde
Tiber Aatsagen ;
P Julius Olsen og to andre ArbejdeH
re blev dmbt t en Koartsmølle, der siyr
tede fammen ved Baker City, Ort-, dek
ved at en Snelavine sind ned over den. ;
« John Wahlstedt, en Maler fka Ned
Claud, Nebraska, fqldt fornylig pludse-"
lig dsd em, medens han stod og samtn
lede med nogle Akbejbere i Leeds, en
Foestad til Siour City, Iowa.
« sztnant LingsVannekus, en foenst
Ossieer, der i 10 Aar hat dient auiat i
be For-um Statut Tieneste, par blaudt
dem, fom blev faseet under den eilends
beagte »steig« mel- Indianernr.
« Dr. I. steifen I Oakland, Neben
ita. Ue tm Ue demu- tmmdee am
MIC- MIM W five-, oft-eise
gede Bern. Han havde i langere Tid
meet plaget as Brystsvaghed.
. B. Wahlqnisi, en gasnmel ngtvnki
dig svensk Bei-get i Dastings, Nebr»
og Fader til Redaktjr Wahlquist dersteds,
dsde fokrige Tirgdagg ester en langoarig
Sngdom
« C. O. T. Laksen iermont, Nebr. ,
vandt 0550 i Kontant og nok Staats
bnk til at vare hani i to Mennestealdke i
Præniie ska en Skraatobakgsabrik fakdi
han var den dygtigste Mond til at glatte
paa Landets Jndbyggekantal. can kam
te det korrekte Tal paa 257 neu-.
« C. D. Johnson i Stank City«
Jown, dsde nylig as Bladsorgistntng,
der ndartede slg fra en liden Rist, som
han siki en as Fingrene, niedens han par
ifrerd med at tense en Spyttebakke. Da
Lagerne fsrst saa, at der vor Fare soc
Blodsorgistning raadede de ham til at
lade Haanden satte as, snen i dette vilde
han ikle indvilge, sei-end han ikke saa
nogen anden Vej til at redde Lioet. En
delig dlev Armen amputeret, nien Sygs
donnnen var da gaaet saa vidt, at den
sortsatte i Sknlderen.
· Lymse ved Auktion. EnEliekutiou
dlev iLsrdagtt iDistriktgretten iMinne
applis, Minn., udstedt Inod Dr. Tokd
Neilson. Blandt andre as Doktorens
Ejendele, sont dlev beslaglagt as Simif
fen, var en Flaske as Kochs Lytnse, soin
Neilsdn kned itor Msje forslassede slg
under sit deold i Berlin. Hatt hat
sor Itækveerende slece Patienter under
Behandling af- cost-O MW
skulde sordllne lange i Sherissens Han
dek, nil det sandiynligviö have slemtne
Fslger for Patienterne. stlge Loven
vil Sherissen avertere Lymsen for Salg,
ag ester den soreslrevne Tid vil denblive
solgt vcd Auttion.
« J den daglige Kacnp for Freisislridt
er det saa sorsriskende en Gang lmellctn
Stunder at Insdtage et opmuntkende
Ord og Erkjendtlighed as vore Bestra
belser. J et Prinatdrev til ,,Stjernen«
as 24de Febr. siger C. C. Thosnsen,
Fresco, Cal» bl. n.: »Jeq selv kan De
nn tegne dem sont stadig Adonnent, san
læuge at Deres Blad gjør Fremgang sont
det indtil Dato har gjort. For hoer
Gang Bladet konnnek ser jeg, at det er
DeresStmden,at soebedke det Dag ester
Dag. Og hvorsor stulde oi saa ikle,
som elster Bladet som en stadig Gjæst i
vort Hieni, gløre alt hoad vi sonnaak
for at hjalpe Dem med dets Uddredelse2
Hveni ve’d, otn vi ikke en Gang med Ti
den kunde naa at faa det 2 Gange u
gentlig?«.
« J Anledning as Mr. Peter Hein
mingseng Korrespondanse i »Stj.«s No.
7, hat oi niadtaget folgende med Opfoks
dring oni thagelse sca Mk. Fred Nas
mussen, dateret »Kragsminde, 28. Fede»
’91.« ,,J Dereg Beinatkning i »Stjer
nen« angaaende Rainer-ne as det gacnle
Slot, som De kalder »Kraggg Minde,«
vil jeg blot sorklare, at Slottet hak for
lange siden vieret jænnec nied Jorden.
De kalder inig en as Howard Cauntys
Pioneeker; den Ære tilfalder slet itke
mig, da jeg tun hat doet her i 8 Aar.
Jeg generer mig ikke ved at bo i saadant
et Slot. KnnDe vise Inig det narlige
eller lusteklige deri, saa gjok det, det sy
nes at De er begavet i denRetning. Osn
De vor i et hyggeligt HUH eller i en
Hule er snig ganste ubeksendt og aldeles
ligegyldigt. Jeg bot sont jeg hat Rand
til.« (Vi havde ingensomhelst Anelse
onl, at Mr. Hentmingsen i sin Osntale
af »det gamle SM« ssgte at latterlig
gjske nogen, allersnindst, da Laseren ai
hans Bestrioelse niaatte slutte, at Mad
sen var ndedoet. Men dar han des-tag
tet — med eller uden sin Vilje —- tren
ket en Mands Felelfey dedek vi oni For
ladelse, saedi vi laante Spalternin til
denne Del af Jndsendelsen. — Red.)
« As et Brev til ,Stj·« sra Janus
Lin-len, Olennder, Cel» hidsattes sel
-Iende. «Vi er alle raste ag ardelde udi
;Vingaarden hvee Dag; vi nieset-, hyp
tper ag destieeer. Bei-et er nieset sinnst ,
St1årnen
( Tho- sure-)
LibemØ Politscmä West-loss- Lock-»das
publislwcl at DANNMUOG Nimqu
WEI)NESDAY
M
—- PAIFÆ JUBBJLSUJV—
Tun-s un iq Um loading sounditmvi
M papor svogt of Omsha and one
of the lm gest publication-I in the
Donisli langtmgo m Amt-riesi.
The ums-M- Isul Zenos-II etwas-Linn which
tltls passe-t- Iiss stunqu samt-g Un kamst-mi- Ses
mnsvlnn llmmss us Nummqu Wyoming satt colc
kam anko- lt s sapoklok stivenlsink tin-illim- ko
moso vlm mm to bring molk hast«-I- hosow m
sum-sinnlin publlc.
Kuns- ok minnt-sag mutig httqu ou sppllcstlos
Adel-us- Tlllk SPAIL
DANNMMOG Nsslt
M
III-stated u securus-clai- Immek II ths Damewa
Nein-. Madame-· April-Mk sus
det er sont dct deiligste Foraarsveir, en
let Natfrost ytrer sig en Gang isnellent.
veden staar grsn paa Matten; tnen
Farsnerne befrygte, at der ikke scal blive
Negn nok, da det i lang Ttd tkke hat
regnet. J Vingaarden seh-ver vt joikle
Negn —- bake der er Sne noki Bier
gene —- iaa hat« vi ingen Nsd; vt hat
Jrrigatton. Landet her er fladt. Det
er en ineget ftok Dac, 8—400 Mll lang
60-—70 Mit bked. Fresna Connty er
meget start, omtrent sont it af Howard
Connty. Rostner er den Fragt, sont der
aoles snest af her, dog er her en Meng
de Frugter af alle Innlige Staat-, jo man
ge Stags, ftnn jeg endnu itke kiender
Nat-net paa. Frugtfarmerne og Rasta
farmerne hat tiendt godt inac, da de hat
faaet fra 8100 til 0200 pr. Akte, og en
kelte mete, det vil sige naar de er t Bee
realderen. 4 a 5 Aar gamle Trceer derer
lidt det farste Aar, Inapt halv Grade
det tredje Aar Inen det fjerde Aar bærer
de gvdL Ja celdre de btiver, desto snere
bcere de; en 20Akres stor Rosinlod, naar
den er i fuld Udvikling, salges for 05000
og op tll 810,0. 0 efter Landets Knatt
tet og impkovoments derpaa. Naget
af Landet er intet værd, fordidet er fnldt
af Alkali (ikke Atkohal), der voköertntet,
ag faadant Land stal man tage fig tagt
for. Det er ikke let for en flreonbora
fra Wien at ie steck-. Jeg var dog hel
dig at ieg straks fik et qodt Stalle Land
med et Aar gasnle Mast-ske. Det vtc
ja tagt et Aar endnn laden jeg faar na
out-net Instituten-tm »
den qatnle perdem
Den engelste og tyer Touristtrassie l
Skandinavien hat t de seneke Aar nanet
etPnnkt,hvor det nasten tan sigeö at pure
utnuligt at gjsre meget mere for videke
at udvikle den; anderledes fot·holdet det
sig dekintod med Amerika-lerne, der mep
pe, faa at sitzt-, ennntt have opdagetBejeu
til vor Hjemstavtk As de Tufinder af
Atnerikanere, der hvert Aar reifer til
Europa, sinder tun et tneget indftmnket
Antal fee-n tit vore Kyster og Resten tejs
set til London, Paris, Berlin etc. Si
den Negjekingen hietnme hat aptettet
Pottfotbtndetie mellem Bergen, Thus-nd
hjem ag Stavangee til New Castte es
Evinburgh to Gange osnllgen, ece Com
mutticationsmtdleene blevne san-im for
bedtsede, at det fyncs paa Tiden, atendel
af den state amerikanike Toukist Masse
butde tunne tettes ind paa Sporet tilxstoks
ge og Svetige, og et praktisk zotisg het
zpaa vtli Sommer dlioe glatt nt vor
Landsmann He. Hatky Rat-dau, Sekte
tcekek for de fotenede Stonomaotfte
Sangeke af Anmut Da hatt var hients
nte tfjok Sammet-, sacnlede han det upd
vendige Materiale for en illustreeet Be
strivelfe af den ntcst praktiske Mande,
hoorpaa en Udlmtding kan gjennesneejfe
Not-ge, Svetige og Danntatc iden kot
teft ntulige Tid ag beie de niest interes
sante Punkter samt en del af de state
Byer. Dette Pamphlet er bleventtyk
ketog uddeles gratttt af Dhekter Thos
Coot ek- Son, Toukist·Agentente, i et
Oplag nf 25,000 ag vil dtioe btagt i
Hæudetne paa den Del af Publikum, der
antnges nt tcenke paa en Europa-Reise.
He. Ltandall hat desuden tillige act-att
qeret gjettnent Conttact tned famtne Fir
.Ina en ipeeiel .,tc"t-1cuksion,« der vil af
ann frn New York pr. Cunatd Linc
Stett-net- ,,Servtn« den 6 Juni, indbe
fattende Liverpooh lfdinburg h, Bergen,
Throndhjem, Narr-kap, Hamtnetfeft,
Trotnss, Christiania, Stackttolcm Unfa
la, Getebarg, Liebe-chaoti, Hamburg,
Beklitt,K-ln, Paris og London. Jleke
Deltageee have allekede teqnet sig, es
man haadek at faa et Selstad paa ea.
100 samtnen paa denne Tut til «Mid
natsiolens Lund«.
Ovid der dlandt vake Landsmtend stu
dez nogle der vikle deltage i denne Trif,
kunne de ved Dennendelfe til Dr. Run
dall, 368 W. tis Str» New Vork, ek
halde alle notwendige Oplysninger.
Dette vll dlive den ist-sie eegulort sk
ganlferede Eksmestan af Amerikauem
dernegensinde er afeeift til Standthi
Dies«