Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, January 21, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fSt.·le:csne»n
Ugeblad for Nyhed samt politist
og solfclig Oplysning.
Udkommpr Inn-r Uns-klug Morgen
l
Damian-oh Nebraska.
—
PETER EBBESON, UDGIVER
Abonncments-Vilkaar:
lAakide For. Stam- og Canada..O2.00
C Magnet-er ....................... 1.00
s Magnet-et ....................... 0.60
1 Aar tilDanmatt og hvilketfomhelst Sud
i Udlandet ..................... 82.50
I- Betclingen erlægges fokfkudsots.
Muse aus holst set-des 1 «Regisuzko(t" sto
"kosul Koaey Okdet" ellet «Posttl Not-W- »ko
tsl Note-M et Tot billig-de Msdelel sok Peoketoksou
del-et is kuldkommeat stinkt-; csbyk kat- 8 cre.
Fuldstæudig Adresse:
Ottern-m
Dunste-I- Ich-Ists.
Hosv JMMHSTEZZ
»O Dannebkog p
IM MA- sama-.
Togono skgaar tra Dannsbroqs
Ost: Gott-- og Pssssgekdog. LA) sum.
U
Veu « no «
—-( St- Paul p
IsiouMssMMh
Tages-to ais-or kra st. Paul
ktl DANNEVROG Kost-US os LOlJP Unf:
No. 87 Sud-— os Punkt-trog two Alten
Tll GRAND Ist-AND
No. Ss Sess— ok Ptsssgdktog. 2.80 sit-.
Til ILBA. SCOTLN NORTE LOUP es ORD
No. Sd Gouv- og Pisa-genag. 8.0b sont-.
F- Alle Tog most-get Pisa-ekeln
Balsam I III-cui Hm IMM
Togono akgaar fka St« Paul:
Ost: Persoatog. st Forli-J Goäsmg. 2.50 Inn-.
Veott —- 5.21 Mut-J —- 12.4b —
IF- Alle Tog medtagek Fuss-Zonen
MARKEDSHHDENDETÆ
Fra de paalldeliqste II besit- Ende-.
Chicago, d. 19. Januar-.
Hvedemarkedct stcerkt. Koutant, 89izMaj,
95sz Juli, W.
Majsmarkedet var i Dag staut. Kabeb
stammer, Udskibning og Vejklig var imod
det. Kontant,47st48zMaL51zGölk
Hautenviste bedre Stytke end de øvtige
Uoknforter og ilumt med en Gevinst paa i
CL. Konstant, 42I ; Maj, 45X.
Rug 70. Byg THE-so. Optik-i 81.18.
Omaha, d. 19. Januar.
Matkedct var siadigt paa gode Stude, men
stehende paa det daårlige Stroh be flettestc
gis ZEle Cis. laverr. Fett-ers var aktive.
Stude, 82..·3()C05.00; Korr, 81.25(e33.25; Ty
re, 81.75(cds.40.
Svinemakkedet 10 Ctö. lavere vaa alle
Sonn-. Pkiien taugt-rede mellem 88.00 og
83.55, mcb 83.38 iom Giennentsttitspris.
Tannebrog, d. 20. Januar.
Hvede 65 Cis. Majs 40((Z)50 Cis-.
Havre 35 Cis.
Svin 82 W(7;s2.70.
Æg 15 Cis. Snmr sCoWLFtT
Handels-Tidende.
de fokstjellige Punkten tyder paa en almin
delig Fotbedrig i Fortetningsomfanget, et
lettete Pengemark ed oa lysere lldsigter i det
bele. Dog er engelsk Kan ftegen fm M. 864
til 84.87f i New Yokt, og man mener heki at
se en Belræftelse paa, at visse Kapitalistei
Initer at anbringe dercs cenge saaledes at
de itke et udfat for v»inanslovgivningens
Jndflydelse.
Hvedeudfprslen er blot halv san stor iotn
den var i Heim-, Meludsprslen mindre end en
Tredjedel quajsudføkslen nasppe en Lt
tendedel.
Boston noteker støkte Bevægelfe i Uld,:
Salgene gik op til 4 ,322,500 Pnnd.
Philadclphia nyder et letterePengematkcd, ’
en bedre Omtcetning i lkanned Bam- og Uld
og en god Handel med Kolonialvarer, Juve
letfager og Maling.
Chicago glæder sig over en stigende Om-l
ictning i Manufaktuk og Klædek, med bedre
Jndbetalinget. Nagen Nedgang i Tilsprs
len af Kom, flagtetttjpd og Smar, menTils
væksi af Fedt, Ost, Hudet og Uld.
Udsigtekne ladet gunstige i St. Louis.
Omfætningen i cheder er ile i Kansas City
grundet paa varmt Bein
Mangelen paa Sne hat lammet Tpmmet-»
fortetningen i Milwaukee. J St. Paul og
Cleveland er Handelslivet ogiaa roligt.
OveraltiSyden et Handelen fremdeles
rast og fund·
Penaemattedet er blevet lettere, og Ban- -
kerne er bedre i Stand til at inmdekommel
Kander, dog er Vaniteligheden med at erhol
de Handelölaan endnu ikke fuldstoendig ster- ;
net iNew York, hvokimod der er Penge not
at faa »on eall«». Med andre Ord: De, der
har Penge, vil have dem stillet under nmid
delbar Konttol i lJtilfaslde af en uventet Hirn
belie.
Uldvakemarledet et friete og Eftetspstgs:
len fta Klasdefabtitanter er bedie, ligeledeö
er Stattjsfortetningen fremdeles Winds
siillendr.
Forarbejdet Jeen er tent demoraliseret.
Produktionen hat været altfor stor. J Al
mindelighed tan det ftges, at Priserne paa
fabriketede Vater ikte et paa Produeentemes
Side, og Omkostningerne fokbundne med at
leve for-ges ved spekulative Prisstigninger
paa Landptodukter. «
i
Meddelelsetne oni Handclens Tilftand ved
i
1
(
l
i
!
l
i
!
GL- v—.-,.x-—.sp--..
Hob-its Cbuutyj gifekskaikafoiistgfeii ädzkziiwiidstiiiiilkikp 18"9Xi. « «r. zip
okafscåEäiigs · m"«Esa-ikisievww
Jndlandet.
Judlanerantatlet i For. Stater
(Alasta ikle theregnet) er if. sidste Falke
tælling 244,'704.
En latet-national Btadudgivers
Konng er berasnmet til Afholdelse i
Pittsburg, Pa., den 27de ds. Jndbydel
see er ndfendt til Apis-nennt alle Lande,
og af de allerede indlebne Svar tsr flat
tes at Bei-get vil blive stott.
Gienvanvt sin Sume En
Pige i Constantine, Mich., tabte Maul
og Male for syv Aar siden ien haard
Skaklagengfygdom. Sidsle Uge blev
hun streckt fokkjølet og sik et heftigt An
fald nf Nyse. Hun nysede voldsomt
et Var Timer, og da det var overstaaet
var hun faa frag, at hun neeppe knnne
staa optejst; men hsor glad blev hun ikke
da hnn sandt, at hendes Stemme var
vendt tilbage Lægerne kan ikke fortlare
sig dcnne mærlelige Helbredelfe.
Perseus stortte Trost er nylig
nndcr Navn af Wen-vers Tkafkio Asso
ciation stiftet of de For. Staters Jeru
bnnekonger. Det representerer en
Grundkapital paa otntrent 3,000 mill.
Doll. og indbefatter 65,000 Mil Jem
bane eller omtrent Halvparten af Lan
dets Mileantal. Den mægtigste Mund
i denne Organisation er selvfslgelig en
vie Jay Gonld, og Fortunalet er at und
gaa den for Jernbanerne Idelæggende
Jndbyrdeglrig i Fragt- og Pekfdnstabx
ster. J hvert Fald er detJeknbanekon
gernes Fortlaring. Men ljende vi Jay
Gottld ret, har han og Kollegaer ogsaa
andre ,,Formaal« i Kikkerten, sont den
store Offenlighed snart til sin Sorg stal »
komme til at etfarr. T
Luftsilb paa Udftilltugen."
Luftskibsoærket i Mt. Cartnell, Jll.,
hat fuldendt det forste Luftskib og den
foretagne Prøve dektned bragte et til
ftedsstillende Resultat. Skibet var be
stilt as James Manning, og han hat« be
talt 8100,000 derfotA Det blev affendt
med Erprefs til Chicago i Lørdags, og
Manning agter atndstille det paa Ver
dcnsudstillingem Det er 80 Fod langt
og 162F Fod i Otnkredsz oxz vejer blot100
Pund. Det Inn bæke 165 Pund og ftp
der en god Fart igjcnnem Lasten. Fly
dc(Btrt«e)-Rtnnmet er forfærdiget of
Silke og Aluntiniutn (Lerjord, hvis Vægt
blot er enFjerdepartafc Oplvetsy Propel
lcren, eret og Kupeen staat ligcledes
af Almniniutn.
Den stock osstniasniic Tcust er
gaaet istylkcr. Farinerne overalt i Lan
det vil oist modtage denne Efterreining
ined Gliede, og det Inaa tillige smigre
deres Selvfølelse og styrke deres Eing
hed at erfare, at en af Grundene tilOp
lssningen er den deterininerede Munde,
hvorpaa Farinerne i adslillige Stater
vediog Nesolutioner og traf For-instan
ninger til Beflyttelse mod denne farlige
Kombination. Der var endog stark
Tale oin at opi«ette en felvstændig Fabrik
af disse MasliIier, foin slnlde dtives ved
Sammenfkud fra Farnierne selv. Oder
for Udsigten til at faa alle Former-AM
ancerne fra Atlanterhaoet til det stille
Ocean og fra den merikanske Havdugt
til Canada, til uforfonlige Fiender,
fvækledes de enkelte Fabrikanteks Lyst
til at indtrcede i Trusten gansle hunde
ligt, og da Mc Cortnick satte sin Mana
ger i Spidicn for Trusten, og denne"
Mund sikaks begyndte at løde hele For
retningen i Mc Cormicks Interesse ved
at afstedige alle andre Firmaets Agen
ter og feemme Salget af MtCormicks
Mastiner, blev de andre kjede afdet hele.
Deering, som har et tusind flereArbejde
re end McCorsnick, tral sig tilbage, og
dette mener Ktig istedet for Konsolide
ring. Dei er htjsi sandsynligt, at den
nakmesie Tid vil dlive Vidne til en starp
Konkutrance melletn de siore Firmaer,
hvilket fannodentlig vil ruinere adstilli
ge äf de mindre. Men Farmekne kan
haade paä lavere Priser. (,,Nokden«.)
Ei tin-Mk Tusker effer agte Une
sifk Msnster stal opfstes i New Yorkl
City af et kinisist Aktiefelstab. »
Ost-bringen« Qasekipcosioir.
En Masse Gas, der havde samlet sig i
en gammel Cisterne under Spifesalen i
hotel Margin, Findlay, Ohio, eksplw
derede i Ssnbagg og sbelagde hotellets
bagesie Flsjbygning. Desværrelsb Ka
tastroer ikke af uden Tab af Mennestes
lin. Det var veb Mibdaggtid, og Loka
let var fyldt med Mennester. Gulvet
havede fig, og de ulykkelige blev flynget
op mob Taget, to eller tre bleo end-pg
iaa kastet igiennem Overdækket og ud
midt paa Gaben. 14 Pers-mer blkv
haardt kvastebe, og tre af dem bade na
sten Mass. Hotellet opvarmedes med
Naturgas. Man vidsie at Ledningen
havde været læk i nogle Dage ag havde
ogsaa spgt at sinde det utætte Steh men
forgjceves. Nogle Øjeblikke for Ets
plosionen indtraf blev Branderne i Spi
fefalen sandte, og man formoder at den
udstksmfnende Gas er antamdt derved.
Dsdsfald. John Wendell
N o ot , Over-Arkitel't veb Chicago-Ub
stillingeu, er dpd i den unge Alder af 40
Aar. Som man kau flutte afbenfretm
ragende Po st, han indtog, var det et
statt Geni, der her neblagde Vanbrings
staven. Fra sit Hiem i Syben kam Root
til Chicago efter den store Brand i ’72,
og der fandt hanc rige Talent gylden
Anledning for Udvikling. Han hat« lagt
Planetne til C. V. Fa Q. s Vanegaard,
The Rockery, The Rialto, Phenic As
suransebygning, Kunstinstitutet, Rand
McNallys Bygning, Kvindens kristelige
Afholdsforeningdbygning, Hotel Chiu
go, Frimukertemplet m. fl. Da Mk.
Root blev udnævnt til Udstillingens Ar
kitelt kastede han sig med Jver over dette
umaadelige Arbejde. Hele Arbejdet paa
hvilede ham iudtil der for nylig bleo or
ganiseret et Korps paa ti assisterende
Arkitekter. Han lagde Planet-te til alle
Bygningerne, og hans Forslag Inodtog
Direktøretncs Bifald. Han var en ener
gist Mand, betätigen Grcendfcr kjendte
for sin Virkfomhed, og uden Tvivl var
det ved Overarbejde han paadrog sig et
faa tidligt Endeligt.
— Amerika-Z hemmte Historiker,
Geotge Vancroft, hensov stille og rolig
i sin Bopæl i Washington, D. C., sidste
Lin-dag. Hans Sygdont varebe tun tre
Dage, og for Offeuligheden var hans
Død en Ovekrastelfe i Ojeblikket, især
fotdi Aviserne fortalte at hans Helbred
var saa god da han SOttober fejrcde sin
89de Fødfelsdag. Det er cn lang og
frugtbar Livsvirkfomhed, dcr her fandt
dens Asslutning. Hatt biev født den Z.
Oktober, 1800, i en Præftebolig i Wor
cester, Mass» Hans Fader fargede for
at lille George ftk en omhyggelig Uddam
nelfe. 19 Aar gammel tog han sin Af
gangsetsamcn ved Hornarti, blev dens
ter sendt til Europa, hvor han studerebe
Tyst, Fraan, Jtaliensk, Akt-bist og He
braisk under de dygtigste Laute. Sin
Virtsomhed focn Histokiter begyndte han
iBeelim Efter et Par Aars Opholb
der vendte han hjetn til Amerika og sys
lede fremdeles med historisie Arbeit-en
Hans state Livsvætt var de Far. Sta
ters Historie, der har gjort hans Navn
tjendt over hele Verden. Han hat i sin
Tid indehavt flcre vigtige Tillidsposter;
bl. a. var hatt Marineministek under
Pmsident Polt, og fra ’46 til ’49 var
han amerikansk Gefandt i England.
Nebraska.
NittenCountier i Staten har en kin
delig Skolesuperintendent·
—Arbejdet pcia Roesukkekfabkiken i
Norfolk gjjr gode Fremskridt.
—- Patkick Ford, jr., en berygtet ung
Slyngel og Voldsmanb og Stn af
Ward-Politiker, Jklcender ogLegislatur
medlem Pat Ford, har i Drullmstab
myrdet en Mond i en Beværtning i O
mahn.
—- Andrew Hastings ved St. Libory
er bleoen arresteret of Sherissen i how
ard County bestyldt for at have tilvendt
slg Pen ge under falst Foregioendr.
—- Ek Dialpefort nærmest beregnet
paa at yde Setlerne Tilflngt niod fjendts
ligeJndianere, er opfm 9 Mit ira Har
riion, Banner Co. Der er dsbt »Fort
Morris«, og der blev indvietmed et start
Bat i Onsdogg.
— Eiter at have nydt en Hsnsesteg
til Middag forrige Sindags, blev E.P.
Element, hanö Hustru og tre Born ved
Ord plndfelige soge, og visle alle Symp
tomer paa Forgiftning. Ovor Giften
er kommen fra vides ikkr. Patienterne
er alle nden for Fore. !
at Er GUvernor Thayer er bleer over- -
vældet af en heftig Anfald af Neroesocek
kelfe som en Folge af den med Guyet
nsrstriden forbundne Ophidselse. Ryg
tet siger endogfaa at han har misiet For
sianden. Paa Grund af Thayerg Alder
(han er 75), er Lager-ne meget bekymrede
for hom.
Kansas.
—- Det tredje Nationalparti hat stark
Stemning for sigi Kansas. »Borgen
allianser« er stattet mange Steder over
Statenz disse bestaar af Byfolk, og
Hensigten er at virke samtnen med Far
merallianfen i politiskhenseendr. 755 of
digfe Foreninger sendte sidste Uge100
Delegater til et Fallegmsde i Topeka
for at enes om en Fallesorganisatiom
General Rice, sont er en af dein, der
hat udfendt Jndbydelfen til den parti
stiftende Konvention, der agtes nfholdt
i Cincinnati, Ohio, d. 23 Febnar, pra
siderede over Moder iTopeka. Nice op
lysie ved Moder at Forniand Powderly
for Arbejdstidderne er ineget oenlig stemt
for Bevægelfen Lignende Borgerallian
ser er allerede pabegyndt i 9 forskjellige
Stater, og det er Hensigten at organisc
re Byernc grnndigt i alle States-, hvor
Farmerallianscn hat faaet Fodfckste.
Udlandct.
Asien. —- Jldsvaade har Idelagt
200 Hase i Bombay, Indien, og her-net
flere hundrede Familjer Husly.
Jta lien . — Tre store Silkevcrvn
rier i Omegnen of Milan har gjortKotn
kurs. Den sammeutalieGjæider 8,000,
000 Lite.
A f r ika . —- Tre mer efter hvekandre
folgende Jordsisd gjennembckvede Algiets
iTorsdags. —- Slaveiagten formen-er
sig ide Dislkiktcr, der gmnier op til det
rødzs Han.
Oftrig-Ungarn . — En Lavine
slyktede ned fm Biergene ved Linn-,
i Bosnia, og begravede et Antalhuse og
disfes Jndboere. 17 Lig blev trukket
frem af Nuinerne.
S le s vig . — (Telegkam af15.Jaii.)
Pan Grund af Jsblokaden et en Del af
Befclkningen paa Øen Sylt bleven blut
tet for Fedemidler og Braut-seh Et
Nebningskorps naaede i Dag detover
med et zorraad Forst-denheder.
S v e r i g . ——Regjeiiugen i Stokholm
vil satte en Stopper for de engelsie Tu
risters laade Nedslagtning af Rqabyr i
det nordlige Soecig-Norge. —- Den for
fcerdelige Kulde fordriver Ulvene fra
Skovene i det sydlige Finmarkeuz de fsge
til Landsbyerae mod Syd. J Heini-ig
fors’ Omegn hat disfe Rovdyr overfaldt
belade Mennestek og Dyr.
Tyikl and . — Fyrsi Alphonse as
Bajetn stal fnakt giftes med Fykstinde
d’Alencon. —- Prof. Schliemqnn festu
menlerede en vcerdifulv Samling entit
oariske Guldgjenstande fundel ved Ub
gravningetne i Osterland til Kessel-Wil
helm. —Jsen begynder at brydeg ved
Mundingen afElben, og anketter megen
Odelæggelse paa Stil-ene. Den enga
ste Damper »Mit-feuri« er brudt i
Stumper og flere SIonnerter eee strau
bede
F r a n let g. —- Kvalningsmorderen
Eyrand, sont dlev dsntt til Dsden sor
Motdet pna Gansse, appelerede Sagen,
men er bleven asaist. —- hosseene i Ber
lin ag Wien ee ilde til Mode i Antedi
ning as det venltge For-hold tnellenFeanki
stig og Pape-n —- Padlewski, Gen. Se
livekskosss Mordee, stal viere paageeben l
Olat, Spanien. Den paagkebne Per
sons Signalement spat-er nsiagtlgt til
det as det skanske Politis opgivne. Danks
Besitivelse as Flngten stemmee ogsaa’
ganske ovekens tned den i Paris ossenlig
glatte. Dan stal nak have betroet sln
Hemtnelighed til en Taldembedsmand,
der soregav at viere Medletn as et hem
tneligt Forbund, ag da denne var ais paa?
sin Mand, angap han ham sar PolitietJ
R u s la n d . s- Regjeringen agter i -
Aar at paabegynde denprojekteredeJern-!
dane tverg igiennem Siberien til Stille
havet. —- Den ossicielle Folketalling an
seetter St. Petetsborgs Jndvaanerantal
til 950,220, eller 05,000 flere end i
1880. — Nygtet siger at Czaten vtl
siandse Jadesorsslgensen indtil han han
saar ordnet nogle nsdvendige Pengelaan
i England og Frankrig, i hvilke kapital
stcerle Jeder har et veegtigt Ord at sige.
—- Negjeeingen akbejder paa ved Lan at
tvinge alle sremntede Landeiere enten at
salge deres Ejendosn eller lade stg natu
ralisere til rnssiske Undersatter. — Bud
gettet sok 1891 beregner 812,912,50(«
til Militamdgister. —- Den tædsantme
Epidemi, »den satte DId«, der flete
Gange sra Middelaldekens Tid og op
til Midten as det syttende Aarhnndrede
hat gaaet Dsdsenglenc Gang gjennent
England ag Franlkig og ogsaa en Gang
giæstede Kisdenhaon er nytig udbrndt i
det vestlige Sibckien Hpis man tat
tro Estetketningerne hat- denne steckte
lige Plage alle-rede bomeoet slece tusinde
Mennesket idet asiatitte Nnölqtdemik
ten er naaet sresn til Tobolsk, en Stad
paa 20,000 Jndvaanete. Der herster
stor Frygt sor at den stal satplante sig
til Osteuropa, i hvilket Fald der ilke pil
de met-e nogethaab om at tmnge denude
ska Vestcntopa.
Storbritannien. — To ameri
kanskeJetnbanevogne er blevet siillet paa
Great WestertI-Vasten sor at pksves. —
J England er der dannet en Forening
til at agitere sok Asstasselse astdsstkas
sor Koinder. —- Kutden er endnn stark
baade her og ovre paa Fastlandet. Bet
lin og Wien er tilsneede, og alle Jem
banetog er enten sorsinkedc eller sae
bundne. De hollandske anne er endnu
spart-we as Jsmasserne. Den bitresie
Nod heksler blandt Futtigsolk i London.
Btadenes Assløringek as den sande Til
stund har gjart cneget til at aabne Pen
gepungen has de rige, men dog er der
mange, som mangler det alleknsdvendig
l ste. En stakkelg Kainde henvendte sig
: sorleden til Politiet. Hendes Mand og
Idet ene Barn laa hjecntne i Lejtigheden
Hdsde as Hunger. Hun havde endnu sent
JBIkn, der var blottede soc Mad ag Klet
dek. En Politibetjent vilde hjcelpe en
tyndllekdt Mandsperson til Fattighnset,
men Stalle-I dsde i hans Arme paa Vei
en derhen. Ved Siden as al den Iorige
Elendighed ttnes nu siere as Londons
Knarterek med Vandntangel, detsom
Frosten vedvarek· — Te seneste irske Ny
hedek gaar ud paa, at Balget as Pak
nells Estetsplger sont Leder sor det ikske
Parti ester al Sandsynttghed nil salde
paa John Dillon. —- Den stotske Jem
banestkejke er bleven i haj Grad bitter
og truer kned at udatte sig til Pobeloold.
Flete Stedck hat Strejkerne overssnnrt
Skinnekne med Fedt og lagt Sten paa
»Skinnerne. Passagertræn er bleven
’bombakdetede nied Stut, og sor Loko
«motivsøteknes Vessyttelse har man set sig
inadsaget til at anbkinge Skjærm paa Lo
.komotiverne.
Note staat-V
Blankettet for Skjsder,· Panteobligationu
og andre retilige Datum-mer paa Udfalg i
savel stjm Panier sum enkelte Essemplacek
»Schaut-I Officr.
l
St1ernen
(«1«h0 Stuf-)
Liberal- Poödtifmz Wedel-» Jan-M
publishcsck at- l).4 N N Icmmm Numveky
WEIDNBSDAY
M
— PchL « ElilkESClMs-—
Tita- sstvm is -tho its-using Scauäinsvi
an paper wogt of Omaha and one
of the Ist gest public-nimm in the
Dunkeln Inngnago in Amorios.
The etwa-M aml sauer-l elect-lutes Ilsch
this otka lis- smsisml among uns anmokovs sen
tun-flu- lioasa ok Nebst-Eh Wyoming sml Col
tsüo muss U s sakmklok schont-Ins Immu- k
thoss Ihn wir-c m Ma- chstk hast«-II bitt-k- ils
Donations-n public-.
Rus- ok streut-Inn mode known ou Ippllcstios
Aas-sm: ktsutc »Hi.
Dammme NTstm
Bot-nd u second clkm man-»- so spu- VII-achtet
Nsbt . post- -0Me:s. Apnl - x . ksss
lif;
Sidste DanmarkssPofL
1200 Heft-findet oed Almuefkvi
ler sindos i·Danmatk, deraf bar 790 LI
rerindenainen.
JDOIIMUM J Munde-as Nat
nebbreendte if. ,,Rand, Idale Ehe-.
Eh tistenfeng Boote-stets paa Skovgaaeb
Mark veb Alllngaabm
ciendomsfalq. Den Ü alle
Touristek bekiendte ,,Helligdomsgaaeb«
ved VI, Bornholm, er, i Folge Telegeam
til Ritz. Von kiabt af Kondiear Oster
bye, Rsnne, for 36,0()0 Kr.
c DIE-zustand- dutsde Mate
MUIU En 74-aarig pensianeret Sko
lelcerer i Thisted Egncn har if. »Thisted
Amtsa v.« for nagte Dage siden holdt sit
ehe Bryllup, desme Gang med en Maa
rig Enke. lDen paagjalbende Lærer hat
for ca. 20 Aar siden erholdt sin Afsteb
efter eget Øuskc paa Grund af Svaghed.
Sie-machest zra Fiskere ag an
dre Stadelidie im de neermesie Streck
niuger omkring Frevekicia, Kolsing es «
Middelfakt er der« if. »Fra. «««Dbl.«, ind
kommen Anbmgenver am Erstatning til
ialt ca. 10,000 Kr» i Bei-b fra 20 til
500 Kr. Paa en mindre Strcetning veb
Beile Fjakd er der stet Stabe for ea. lo,
000, for en enkelt Mond enbog for IM
Ar.
Dr. Geor- Vrandes er sum
Medakbeider af det anfete syste, frisinbcs
de Blad »Betliner Tageblatt«. Dem
meddeler, atvets hidtälvcerenbe, litera
re Keimes-, Dr. Paul Lindau, hat af
iluttet sin hidtiloærende amfattenbe Virt
fomhed ved Waden Hans Plabs ital
udfyldes af to nye faste Medarbeibere,
hvoraf Dr. G. Brandes er den ene. Dis
denne strioek Vladet bl. a., at han i de
sivste 8 Aar omtrent intet har strevet for
den tyfke Dagspressr.
En Faver studt as tin Stu.
Fra Ningsied telegmferes til »Nein-ist
Telegrambureau« den M. December.
En Bassemager Seerup, bacndei Konr
keby oed Niiigsted, er i Makges bleven
dmbt af sin 15-aarige Sau ved et Paa
deskud. De var pna Jagt samtnen, og
oed at springe over en G1«Ift, tabte San
»nen sin Passe-, da han tog den op, gis
» Studdet nf og tasnle Finder-ein sont siod
»et Pat« Skribt berie. Hast fegnede am
»nq var Rad i Lobi-c us nogle fna Minut
iter. Tsen Asdode var 58 Aar gammel
sog einst-ladet sig 9 Vorn.
! Dsdöfallh »Im Kjogetelegrnfetes
Htil »New Cctegramb.« den 22. Deckt-.
EJ Aftes dsde en af Laut-etc ældne Dyti
! lager, O. Nielsen i stge, hvor han hst
! boet i 03 Aar. Hun vceo 87 Aar gam
mel, siden sit 80de Aar hat han bog ill
pkaktiseket. Den Alb-de havde met
qugeligi tangere Tib. -
—- En at Odenfes bekiendtefte Hand
lende, Jsenkkemmet U. Lassen, et if.
Teleg. ut Noth. Telegtamb. afgaaetves
Biber-.
— En af Landetg bekiendteste Peda
goger, Bestyreren for Borgekdydstolen,
Professor S· G. Msller, er Juleafteu
afgaoet ved Dtben. Han sah netpp es
spiste til Aften samtnen med sin Familie,
da han pludselig ramtes af et apopleks
tisk Tilfalde somi LIbet as et qu Ti
met fsrte til hans Dad. Hatt vil pure
kjendt i Lasten-standen over hele Danmnkk
og agtet of alle, der ord, hvilket Arbei
de, der kan Ickgges i Skolegjerningen.
Han blev 56 Aar gammel.
Reifepas.
Amerikanste Bergen-, der for en Sikkers
heds Styld snstek at forsyne sig med et Pas
fka Regieringcn i Washington, kan prompt
og billigt etholde et saadant ved Anspgning
gjennem Peter Ebdefoiy Tannewa
Optæitelte er takti
hvis Øjnene Wische-ver Briller
Vi san udsinde om du tiktrctngek dem.
Full-kommen Tilpnözning garantered.
Wilson Bros» Optik-re,
St. Paul, Rest-. »