Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 19, 1890, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ofier Martha.
Stint-ice Erbebte-.
»-««-.«s15.niin Fi«i11i-skanc . . . y,
»
(Zlnttet,)
L Wi- nnsten vred og gik hen iniod
MI
Wknxluoide szoifog pan at holde
sk- Minim
Himmel Dein altsaa ikke oni den
zzidmn sont jeg bringet Dein, from
» Miit-: «
»Tai dct soistc, er ieg ikke rig, Hk
»Hm «suarede hun aloorligt, »jeg
«itieb1ive rig. Jeg et kun en sat
H Homldrelos Pige, der staat enei
Mcn hois jeg var rig, hoad
Dil,
» diomt mig tils Jeg har givet mig
Hodkk wire, at ville heilige mig selu
spiuks Tjencste, og jeg vil holde det
We Tit-g ei- fattig og vil leoc
»Hu de snttige.«
» into Bislnining er nltsaa umk
elcs1.«
»Ja, in«ot·kelig. Jeg beder Dein,
H mig zdkan Loran havde grcbet
denn hendeg Hiendel.
»;Waim11cch, « sagde han sagte, »ja
duie nma have en Ende.«
Im nnge Pige provede paa at rioe
fixka incn hnn faa hende stist ind i
Ljnene og sagdc:
»:)lngrin, Angeln, jcg befaler dig at
komme ! «
Zosicr Mai-ihn udstodte ct songt
Ekiizi og oaklede.
»Die-, endrlig ei- dn der,« ndbrad Lo
rena, »Tai, Tak, Angela !«
Mcn Angeln rørie sig ikke. Hnn laa
ersann ina Lappen stiv og nbevægelig.
Tei vat- den samtne Dødsstilhed, den
smnme foisirrdclige Ro, sont hun havde
vist ior snc Maoneder fiden, da Lorcns
havdc hindert hende i aitcjse.
Bot-eng tænkte:
»Alle er det sørste Skridi. Nnar
jeg faar hende verkket as denneSavn, saa
vil Angeln komme mig inmde.«
Han nur nn sikker iFalelsenas alhave
gjcnvundct iin Magi. Det vilde maaske
varc lange-, aien saa niaaite Angeln vg
saa lonnni".
Hnn aandedc tun svagt, og hverGang
hun n·aiVi-jret, stiltes de blege Lieber
ad. »
Lonnsz laa paaKnæ vedSidenafhende
og befragtede hende kjcerlig
,,Aa, hvor jeg dog elsker hende,« mitk
te han. Han bojede sig forsigtig ned og
strog med begge Hander den unge Pige
over Panden.
Han gjokde det adskillige Gange, inen
pjnede ingen Forandring hos hende. An
gelas Tilstand bleo ufotandret. Hun
laa ubevcegelig. J Labet af en halvTitne
Mlimngte Lorens sig for at vække heude.
SMI fo’r en Tanke gjennem hansHooed,
US hast gyste ved Tanken. Det var en
Cl bist pludfelige, sorfætdelige Tanker,
deki mindre end et Sekund forkynder os
Odslckggelse ogTilintetgjørelse og unben
barer os fiere Ulykker end vi kan bestrivc
iLIbet af mange Dage. Der gik et sor
fEkdeligt Lys op for ham.
Ja, dette er Enden paci det hele. An
SEIA ek dsd for bestandig. Ved alle sine
Anskmngelser hat han kan opnaaet deiie
ene, endnn en Gang at kunde tale til
heade. Hun er vendt tilbage, for at Lo
kens kan sige et sidfte Farvei. Hun vil
iunne sorstaa hans Ord, nicn hun kan
Mk spare hasti. Endnu en Gang, og
iaa et det sorbi for bestandig. Den Be
illli11g, smn han hin Nat gao nede paa sit
hKTmmeybliver adlydt i sin suldeStmng
e
Der er ikke Tale om Skaansel. An
geln vendet aldrig mere tilbage.
Ell dyb Fortoivlelse sylder hansSjcki.
Fortvivlelse og Augen Hveni uden han
iklv hat vel knust denne vidunderlige Or
ganistne, dmbt denne skjanne Sjcel, der
elikede han« Hvem kan han anklnge nden
sig feil-? Den Taube, den Uslingl
Hvad bkhder han sig oni Greo Me
raudes Testcitnente og Art-? Han tænker
tun pua Angeln, den yndige Angeln, socn
kom til hain, men soin han slsdte tilbage.
Hatt elskede hende lidenskadeligz men
hqn staut sfmcegtig og formaar intel.
fOS deite kan han takke sin egen Feigheit
or.
HCU laa paa Knie ved Siden as An
Sela VS gmd. Han trykkede hendes lin
spie Haand imellem sine bmndende Hien
d·ck, Dg han vilde have gioet hele sit Lin
M, at Angelas Fingre havde omsinttet
hCUs Haand.
Men Fingkene var ubeocegelige, og
htndes Haand var sont Haanden paa et
Flgs Pulsen flog langsoint og regelnurs
Ig.
»Angela, naar du ikke kan soare mig,
M stal du i det mindste here, hvad jeg
M at sig·. Ja, min Uns-la, jeg siger
T
dig nu Farvel. Tilgiv mig. Jeg dar
ikke tnrdet vvve at leve for dis, vgiFretm
tiden vil den Fejl tynge paa mit Sind
hele Livet igjennem. Hvar vi runde haae
været lykkelige og rige vg magtige! Ri
ge, for du er Angeln Merckude. Du ved,
at der er et Testamente, ingen uden du
ved det, vg hois du ikke siger det, saa vil
Hetnmelighedendv tned dig. Magtige,
for du vilde have aabendaret Inh, hvad
der ligger mig uden for menneskelig Br
den. Lykkelige, for du elskede mig. Ja,
min Angeln du elstede mig straks, vg jeg
elstede dig, og jeg elster dig endnu saa
hojt, at jeg fremtidig tun vil leve iMim
det am dig. Tilgiv mig, tilgiv mig!
Men endnu er ikke alt Hand ude. Hir,
hvad jeg siger, Angeln. Den Befaling,
sann jeg gav dig, den forbandeae Befa
lang, den vphæver og tilintetgjsr jeg nu.
Glem den vg kom! Afryst de Lenker-,
fom tynger tine Lennner. Lad mig here
din Rest, din blide Rust. Kun et Ord, »
en eneste Vevægelse, og dn vil vcere frelst. I
Reis dig, gaa og gjenvind Herredømmet
over dit skjanne Legeme. Angeln, hvor
det er forfcerdeligt, vil da aldrig mere
komme tilbage?«
Han fyntes — var det Virkningen af
det flakkede Lysskjcer fra Katninen-——han
syntes, at Angelas Leber bevcegede sig»
ganske lädt. !
Det maatte have været Jndbildning, I
for Trækkene var lige stive, vg Hjcektet:
flog nred den famme afmaalte No som
hidtil.
Han skjulte Ansigtet i bcgge sine Hern
der vg hulkedr.
,,Farvel, tnin Angela, tilgiv tnig.«
Han bajede sig ned og kyssede hende.
Men Angelas Lceber var ufølfomme for
dette Kjærtegn, sont de hverken prøvede
paa at gjengjælde eller frigjere sig for.
Det var Dachs iskvlde Ro.
Lorens reiste sig.
»Al: Haab cr ude, kam saa Søster
Martha!«
Han rakte Haanden nd.
Den unge Pige løftede langsvmt Ho
vedet; Øjnene var endnu lukkede. Der
efter stottede hun sig paa Albuerne og
rejste sig saa helt op.
Hun aabnede Øjnene og strvg Zinsne
ne hen over Ojenlaagene.
»Der nytter ikkc, hvad De sigeks
rnin Beslutning er urottelig. Ttlk ka
Derses gode chsigt, men jeg vil it
ke vcere Grev Meraudes Arvinger
uoget skytdig. Kan jeg gan nu, eller
pnsker De at tale lcenger rned mig ?«
Lorens rystede pna Hovedet, nde af
Stand til at spare.
,,Endnu en Gang THE-« sagdc hUU
ag gik.
XVI .
J Foraaret kotn Lorens alter ud til
Plancheuille. J Paris vilde intet lyk
kes for hom. Han føter fand Lebe for
Magnetisme, han synes, at Lægekum
sten er ba adc tmttende og ovetfladist og
fuld af Staffelser. Han hader Musik.
Han har afflaaet et Tilbud fra sin
Judex-, sotn vilde beholde ham has sig i
Franche-Comte, i en stor Flække, hvor
en vitksvm Lege med Lethed kan tjene 6
tit 8 tusind Franks om Aatet. Man
faar Jndflydelse der og kan, hvem ved,
maaske med Tiden blive Folkerepk·ce
seneant.
Lorens hat foretrukket at viere Gen
eralens Gcest ude i Plancheuille. Han
tilbringer sin meste Tid iBjærgene, hvor
han undersøger Forfteningerne og sam
ler Planter vg Insekten Han paastaar
at han akdrig inere vil forlade Manche
uille. Men Genet·alen, fom trot, at
han hat en Hjærtesorg, ved godt, at en
saadan Sygdokn ikke er uhelbredelig,
naar man er 28 Aar gammel. Han ten
ker at Videnfkaben vil twste hasn, og at
han snart igjeu vil begynde at leve og
haabe og libe, hvad man jo for-neunun
lig gjør her i Livet.
Hvad Syster Martha engem-, san hat
hun forladt Planchcuillc.
Sau snart hun havde aflogt Kloster
løftet, blev hunsmdt til en litle Lands
by i Bretagne i Nærhedeu uf Donat-ne
nez, hoor hun lærcr de snma Born fraan
og Religion. Hun ermeget glad, meget
from, og hendes Helbred er forttinligt.
(Ende.)
Et aldrig fejlettde Middel mod Leim-,
Maue- og Nyresygdotnme er Dr. August
Kønigs Hamborger-Dmaber.
En god Linvfalvr.
Det er os en Fornøjelfe at anbcfale
Beggs tropiske Salve. Ten har givet
fokunverlig Tilfredsstillelfe i at flier
Betcendelse, baade hos Mcnnesker og
Dyr. J Titfwlde af Forvridelse, LE
sioner, gamle Saat eller Pine i Siden,
Lunger og Nyg give-« d-. ingen unt-en
Salve, der kan bringe saa hurtig og va
tig Lindking. Hoer Flaer garanteres.
Pkis 225 og 50 Cents. Fokhandles as
Apotheke M. Sieht-lut, Dannebrog.
Smald og Smnld.
J orden rundt paa Biehkle.
To Engelslincend ville i den nrermesee
Feenrtid tiltmde en saadan Reise. De-»
reö an oensattes need stor Jnteressr.l
Engelsle Konsuler og Ministre have over- !
tilsagt dein Bistand, de have en Anbesev
«lingsskrivelse til Shahen as Persien og
Sikkerhedspas gennein alle kinesiske
Landsdelr. De tro, at Reisen vil tage
et Par Aar.
John W. Schutt-, Iw, Milliman
St., Baltienore, Md., fegen-: »Jeg led
as en hestig Forli-leise og brugte Dr.
August Kenigs hatteborger-Brystthe,
soIn paa kort Tid knrerede mig.«
Louise Michel, somnu bokiLom
don, erneeter sig der sosn Bloinsterhand
lerske. Hun bar i et fnnpelt niebleret
Hus samtnen need sin Hund og Pape
gpje, gaar kleedt isort og har last han
gende Haar.
Den bekcndte Nepublikanerinde er sys
selsat encd atsnldende et Sluespil, der
skal opspres paa et parisisk Theater.
» De Witts Little Carln Unsere-; eneste
Pille Inod kronisk Maoesustheder og Ufoi
’dejelighed. Jntet saa gadt.
Din Hoste varer ikke hele Vierterenz
Du holden ikle vaagen oin Natten ,
Du saar ajeblikkelig Lindring, hois
Du bruger De Witts Doste- og Ter
rings Kur.
llnd er suld Re dning EnMol
bo oentalte, at han en Gang var blevet
reddet sra Daden paa en nnderfuldMaa
de, da 13 Personer as hans Selskab
druknede. »New, hvoras koin det da,
at De blevi·eddet? « spnrgte en. —- »Jo,
sek De, jeg var slet ikle i den Baad,«
lad Svaret.
Hvorledes man slal spare Penge, er
et Problem, der interesse-tu alle. En
Maade er at styrke Systeinet med Ayers
Sarsaparilla. Da det er en steerk sam
tnentrwn t Medicin, er den den hastig
ste og asonomisleD Det saslges for en
Dollnr Flasken nten veerd sein.
T » nennt-Ihrs etllftrTUkspll i
v sc, Lysleneel lltkllkk I
« .. « ne Hundhedens og
-. v« en. s .. Liebste Mooren
ser er Cr- «3. P .;«ean-.·- Sarsaparillm
E n d yr P r o e es.LZladet1’jmen.
soen har hast en Proees med Painelliter
ne, hat« for denne Fornøielse neaattet be
tale over tre Millioner Mark
Den svageste Natur taaler Dr J.
H. McLeanv suec Wene Lang Bahn.
Sikker Meddel sor zorkjplelsg Hershed
og Strubeiog Lungesygr. —- Jkke nnd
Iendigt at soeelge en as de store UdrenQ
ningspiller, naar en us Or J. H. Mc
Leans Liver- og teIdleh Pellees klarer
M
Blaahkerchampagne er Navnet
paa en ny tysk Vin, sont har nalt Inegen
Opmerrksomhed vea en Landbrngsudstil
ling i Strasborg.
Maoesasthed sordeerver Vlodetl De
Witts Little Eurly Nisus knrerer Ma
vefasthed. Aarsagen sjernet, Sygdom
Inen lureret.
Vore Venner bar brngeDeWitts Ha
ste- og TerriiigH-K1n·. Jngen Slusselse,
og det fortjener den Ros alle, der praver
det, tildeler det. —- M. Siebel-n, Apo
theker.
»Lille Änna aldrig har dIesetdin
Mor med seIa snnnsedc Heendeksmndine,«
sagde en Moder til sin lille Anna. —
»Ja, Inen Mor, ieg har l)ell«r aldrig
set din» den Gang dn var en lille Pige.«
Beet Eimer-ne, ftyrt Oinlolnst, Iens
Blodet ved Ahers Sen-saparilla.
E n Profeg sor, sein vor nie-m
ildc li0t, emninerede en Gang en juri
difk Student vg spnrate lkam lelnndt an
bet: »Amt«-Z e sein siae mig, linad ·ralqenl
bliner, lsoig Te leser en Person til at
prygle mig.« —- ,« a«, suarede Studen
ten, ,,saa bliver isalgen, at Or. Pro
fessoan faar nie-get feierte Prygl, end i
Fald jeg ajcnde det selv.«
Zur-eig, feile-r aldrig. DeWitts Doste
og Teninga Kur Middel tnod Asthina
og den Feder der fslqer ««fortjelelse.
sand stetieaese Mem
di snstee at meddele vore Diesen at
sii fleee Aar her solgt De. Mast New
Diseoveeh for Tcring. De. Mast
sey Livgpilletz Bucklens Urniea Salve
og Electrie Bitters, dg hat aldeig hast
Medicina-, der seelges saa let ellee til
sredsstiller saa vel. Garanteeesi et
hvertTilseelde, og vier rede til at til
bagehetale Pengene, deksom man ikke
sur tilsredgstillknde Resultat nd as
Brugem Diese Mediciner hat vnndet
dereö Beratnnielse paa Grundlag as
sasd Verdi. I.
M. Siehe-lin, Apothelm
W
En paalldells hemmend
Vi hat været fqa deldlge at sitt-e es
Agentnket for Beggs Chetky Vostesirnw
Det er en trovcetdig Medicin og vi ga
ranterer enhver Flasle til at give Til
fredssiillelir. Det stnlde gleede os om
jvore Kunder vilde give den en Prene.
! Fothandles af M. Sisholin, Apothe
ker, Dannedrog.
E n J k l an d e r spnkgte sin Kone one,
hvetn der havde drullet al Brandevinetn
— »Du hat jeg, Fattek," sparede hun,
»for jegtaaler ikle Brandes-in her i On
set «
Honedpine siacntnet direkte fkn Mitve
uorden. Knrer diese ved Beugen of De
Witts Little Eurly Nisers, og Hovepis
nen fotfvinder. YndlingssPillen alle
segne.
Vi fælger flere De Witts Little Eurly
Rifer-Piller end nagen anden Scags.
Deres Vitkning er let, fsucektek ikke, og
god Regulator for Lever, Mave oand
volde. — M. Sieboltn, Apotheke-i
V ed en S koleels anten spnrgte
Pmstm en akaengene2 »He-nd vil det
sige, at dn skal cede dit Brsdi ditAnsigtg
Sved?« Eiter nogen Bettenlning sourc
de Drcngem »Jo, Mennesket ital æde
san lcenge til han begynder at svede.«
Lille af Stamer sior i Fragt: De
inittg Little Ently Nile-w, Bedsie Pille
for Maoefasihed, Hovedpine, sur Maor.
Hinnsdptnc, Allnkfteifh Kvnlme,
Vinmt hnuigt og veyngcligt intoreune
veo ist-. J. H. Messung Einer es Mid
ney Pillets (Stnaapillek. )
Jngen sont lidek af kroniske Sygdonn
cne eller Folget-ne af lliigdoiitg- Udesin
dighed og Daarslab bnrde nndlade at
skrive til den afden dygtige norske Læge
Dr. N. Nosenberg, 41 S. Clark Str.,
Chicago, oprettede Lægeanstalt. Hans
VIger «Lcegebog for Cnhver« og »Uns
dotnineng Raadgiver« ere megek verdi
fUlde Skrifter, fin bnrdefindesiethvert
Hug, saemeget inere, fom de sendes irit
blot tnan indlasgger Frimcekker til Post
portd. Se Averiisfementet ien anden
»Spalte.
(Jndsendt.)
Fertili, Ja, lste Marts 1890.
Det er Inig en kirer Pligt, at afgioe
mit Vidnesbyrd angaaende Medicinen
Kur-ico. Jeg befandt tnig Ineget ilde og
havde Inaattet sage Lage; denne fagde,
at jeg havde paadraget tnig en voldfom
Fortsplelfe, ög gav mig Mediciner som
intct hjalp, og jcg blev vckrre og verrrc
for hver Dag. Saa kjsbte jeg en Fla
ske Karls-U og efterat have taget blot to
Portioner af denne, falle jeg inig alle
tede bedro, og da Flasten var halv taget
var jeg fuldstcendig frifk og tast. Nu
vil jeg aldrig undvære Kuriko, og anbe
faler den til end-sen
Ole A. Prestqlt.
Argyle, Minn. 17de Febr. 1890
Da jcg nn i over et Aar hat folgt P.
Fahrneys Mediciner, unser jeg det for
min Pligt ligeoverfor Mennesteheden at
meddele, at alle, som hat kjsbt Kurlko
af tnig her, har fundet den at være et
Tryllemiddel mod de Sygdomme, sont
den udgioes for at Intere. Min Hustru
var faagodtlom stadig sengeliggende i hele
to Aar af kronist Hovedpine og Pensi
sygdom, iom vqr saa voldsom, at hun
ofte var fnldstcendig fra sig selv, ja rent
vanvittig. To Lager bespgte hende fle
te Gange, Inen til ingen Nym, trods
jeg betnlte dem NO. Saa besluttede
jieg mig til at liebe Kueito, og efterat
)l)nve tacht en Flusse kunde hun forlqde
; Sengsn og begin-de nIed sit Hussiel og er
Znu nldrletz helbredeL Kuriko skal her
Lefter m» Inin Ottslcege.
, Jeg uilde indcrlig misse, at »Statut-E
knnnen« og »De·corah-Posteu« vilde op
smqe dene. Ole Thompion.
i Lady Goviva maa have havt used-Jan
Hgt taugt Haar, siden det fuldsiændigt
ballt-de hendes elskvakdige Person. Si
«de11 Aycts Hanr-Vigor kom inug et
flöge Tilfcelde ikke langer san fjceldne.
Dtt ikke blot fremmer Haaretg Bettst,
men bibkinger det en dejlig silkeagtig
Terhm
Dr. Peters Kuriko indtager den sprstt
Plads fein en vertdifuld Familie-Medi
cin. Henvend Dem enten til Local-Agen
ten eller til Dr. P. Fahkney, 393 Ogden
Ave» Chicago, Jll.
Un Insel-sti- Anbringen
er den, der sikter dig tilftedssiillende
Nesultater, elleri hsett Feld Pengem
igjen. Pan denne sitt-e Plan kein dn
kjebe af vor sverterede Dknggist en Fla
ske Dr. Kings New Discooery for Te
ring. Det indestaas for at hjælpe i et
hoekt Tilsælde as Strude-, Lunge- og
Brystsygdvmme samt Tat-ing, Betten
"kslfe, L Jnkiti«.—, Il.:.;ma, It.»hostcofv.
Tet bar behagelig S-nug, og kan sikterl
stoles paa.
Prsoesiaster feil psa Sie-Muts Apis
thei. « I.
St. Paul Nationalbank.
—--— Elle-kluger lll -—
Howard County Bank,
cm J mÄ JVcTZMUÆm
Autoriscrct Kzlpitgilx 820 M —- Ukllnstzllt Kapital: S.50.000
Ubfsrer almindelig Vanksotrclninw Vekölcr ndslcdrs paa alle Umome lebende Ahn-,
DmnpslibsVilletlec lilfalgd, til og im alle enwpteifkc Punkten »Er-me udlaancs paa gmls
lligc Vilkaak. Vi gis-r lldlamtinger lgode For-me en Evens-link
- «
O- « Kiob illc dlanmlicn for Dufaat vote Priscer -0
Dannebrog Lumbcr Co.
————— Vedste Kvalilct af —
Winden-, Kalk, Seinem, Vinduct, Dme,Tagmale1iale samt all Slags Pyg
ningslnatekiale. Rom og se oc! Tilfkedclhed fok«sikl-cs.
H. Peterskir.
Meinigen
North Platte Lumber Col
Howard City, Nebr.
— limnllor nmd —
nllts Slagn Tot-imm- »«,; Byggoumturinlo
God Kvalltct ou lavc Prlicr.
Vj swkfur til st, Paul Prisezr
J I. costs-,
Mann-got
- . «-.—,.-«,
BE Hicggxiij M« «
PENGIC -«k i--«;1- I Äms
---- ,
saaval mutl Granlejsmlomss sum Psrsonljix sjllekliecl
sitt 1.Avsti:s«tt: uANuuAuIc ntcNthu must-»
s( PÄUL ÄNDIIRCZ()N Is
TE slp »Am» .......... NEIZMHM THEA
f , s O
Pan ret Kjål igten!
Smed A. A. Jenseits g od e H u m p r , der ocd den senkte Tiss Assætning
af Plove, Majsplantkre, Hurvek og alle muligc Avlskedskaber er bragt op til 150
Gr. over Zern· Og nu Iommer Bestillingekne paa Sclobindcrne. Hans
Damiehrog Smedes og MastinsPærksted
udsprer frcmdeles alt under Smcde- og Maikinfaget henhørende smukt og folibt.
Ligeledes alt Tre- og Vogn-Arbcjde.
A. A. Jenseit, - - Dannebrog, Nebr.
LÆS OG FORBAUSES;
kon) og kJob!
30 Yarkls moktt -IKO tot 81.00
20 « allerhetste KALlKlJ for 1.00
16 « intjgovlaat KALIKU for 1.00
20 « GINGIIAM for um
BOMULDS- OG ULD—FLOIZEL
aldrig for saa billigt.
HALVANDEN YARDS BREDE FLONEDSKJOLEWER
alle Fett-ver 50 Urs. Yar(10n.
Dragtor for l)r0nge, SLW og 11·«»jetso.
« « M(k:n(1, 553.0() og h()jere.
Overkrakkcr for and, 82.0() og hojem
stovler,
skmltjl nustut (1(t III-the
ist
Flltstovlenjln ul der nu kostu
Gummivarer.
Det vil betale sig for Dig
at kjnbe Give
KLJEDERJ DRY GooDs, FODTOJ
-—- hos ———
s. N. WOLBACH,
sT. PAUL, KERF