Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 12, 1890, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
StatsiValch
Seit-sinnen vaier over Wende-Umnebe
ne! Det repnbtisanjke Stils er junket
web Mns on Mknn«sfer!
Dei unt en snldfhrndin Seit for Allj
cmsklk Denmkratnnk og Omaha knu
stanr nt have valgt Bonh, inen Allinnien
og Lincnln Midn- line inn usfolnt instpna
Bonn-m Iwane-n bei-nich Punnlniio H
kakt’l«"«« Oinnhn sm« Vislnln-d1«nqn«i, sna
bei es snnltm ns Wunserspasnonmntcs
skke blincr avgiort nn- Lenislntnkcn im
der sein«-um«
T» » tin-steten·m:---I1ds«inn-r fas-, »
hele Ausoniens S Inwmfci ck Wink
men pna den Tib detfc Iledskri1wn, n« ch
kuanpaIt im Tuns Steuean WEonnticr
Dei er Akte-M nt Ailinnfcn hat« Mcrmt
iHuiet, og nngetsnndfynligt ist-unter
Jsplne Qnmhas Opgnvcr er Prohibis
tion flanet med 42,509 St. Amende
menternr osn szjesmsci nik igjennrsn
Kein Plnrnltket er 5,(i4l, Mozicin
hans «,7()7 on Ahnung- (5,«:1.·-. .
—
Donner-nnd
Vsicbodcn n- Islrssssn otnbngqct ng nd
vibeL «
IWI frjss H- «-- IfIkOIlCtL lu« :
spgisk i ninsc Dnzpt Ass- -i- her pnn En-!
such !
—— Rot Landman Erpnsfssnmnb
Pktssksm Um Grundscskilnnh vak Mk lldr
pg opholLr U Ilscr Bakki Ho sidstc ng.
—- (-sfd. Schonrnp fm Grund Joland
og noglc nf not-e stedtinc Spmsrwnænd
hiembmgtc ct godt Udbnttc fra Jngten i
Sande-UT
—- Lnstdmnpercn ,,Ente1·prife« cr nn
lsftet nf det vande Element og brngt i
Vinterkvnrter indtil nasste Steinen Mr.
Rasmnsscn kneddelcr os at den lidie
Stude, fom ikke var san betydelig sont
fsrst form-they nn er ndbed1«et. Den
omtnlte Mangel ved Brer vil blive
first-net inden Vanrfæsonen begynder.
—- Mts. Sen-en Anderfen, Rockoille,
Shertnan Co. afgit ved Dsdeni Fre
Mgs, og blevjordfæsiet paa den herver
tende KirkegaardiMandags. Past. L.
Johnfon holde Ligcalen Alle afdjdes
bnnste Naboer kaltes blnndt SIrgestaren,
hvilket noksmn beniser den Agielse, hnn
njb blandt sine Oingnngsfællet. Hnn
og hendes Mund Iom til Amerika for
san Aar siss n, og de bointte sig paa en
Clnini ! .J-.I«-nnnnCo TovoksneDstfe,
Mrs. C. P. Sprenfcn heri Byen og
den unt-en gife og bosiddenbei Hauche-,
var tidlignse ndvnndtede fka Ferment-»
hierinnen Kun en hnlo Suec Dages
hnnrd Sygbmn Wungebeteendelfy gik
fstud for Hoden ; tnen hun havde ligget l·
en haardSygdom sidsieSommer, ligesom
jun ogfaa varhel syg, da hnn for kort
Ab siden kosn hiem fka Omaha, hvor
hnn i mange Uger havde plejet sin der
boende«Dutter under et haakthygdoms
anstatt-. En kjarlig LEgtefælle, to DI
tte og en Sau hegte-day Tabetaf en
kjatlig Dustru sg kristelig Moder.
4-——-.—..
Valget i Howård County.
Opfunnnering.
Der blcv san kostet um- Stemmer
eller onmscnk 2,000 i Countiet. Af dette
Antal faldt 980 pan Poet-ers, hoilket var
mere end for nogen Kandidat paa det
indepcndent Tickkt, og »ersten lige san
mangc fom der tilsammen blev kostet for
beggis hum- Llchsdtmxdidatcxx Parkers
Stemmcml var en Ubetydelighed mindre:
92:3. T. T. Bell for County-Adookat
mndtog det fwrslk Stemmeantal af no
gen cnkclt Kundidat i Cotmtyet, nemlig
1101. Prohibition blcu flaaet met-Stil
Summa-. TownMiso-Organisation faldt»
» igjennem, hnilkct maa tilstrioes detFak-!
tum, at denuc Sag ikke var bleven til-’
strækkclägt ngitcrct og fremstillet for .
Falk. Alle Vegne, hvor Sagen var ble-;
ven breite-, faldt gode Majoriteter forY
den, men hook som helft det lod sig gis-T
te, benyttcde St. Paul-Politikerne Akt-.
Iedningen til at paavitke Vælgernes For-»
komme og Jkke-Kjendstab til Fordel for
en Vedligeholdelse as det gamle Sustent. »
Til Statsfcnatot valgtesCoultertned.
2,091 St. cllcr 214 over Gokdon vg:
261 flere end Cady.
Redenstaaende ofsicielle Tebel vifer
iyvrigt Stemmequioningeni hvert of
Coumyets 13 Pkecincts.
De forstjellige Precinets valgte fil
gendc Assessoks:
St. Paul-S. W. Jacksom
Ascesi-O S. Symb
Warfow——Jacob Blaha.
St. Libory—H. Bahre-am ·
Fairdale—A. B. McMnney.
Daitnebtog—Chris Anbeksom
Cdtessield—Frank Piontkowsti.
Eceveland—A. L. Warne.
Daimcvirlc —Zuyu Goucki.
Gage Valley—-W. Scott.
Loup Fort-Chem. D. Kenyom
Spring Creek—-C.G. Brich
Leise-Haus Noglr.
M
« I « I I i
I .I- so . « , «- F I ( .I l -· .
g: ges-; 51 Erst .-g--I-xs«s!s.si HEF
IsIIImIIIIIsIsIIII, «- zE ;.-i7,.. ..·E E ;.- -.g ANYng Z s
»F s« ist-ka» sx -x gggE.-—ssxs Exz
.;I.ZE III III-; III-IN USE ILT IIIZLI
: l P E « i s . H ; ä
» - —-—-——-———j-— If-«-—· — —- ·-—l-—--——-.i-»,-—I.-..
III- Dunste-st- skil District- , « « s! l » I
III-In II IIIIIUIIIIIIIII II « III» « SC- I M III II4 H IV s39 ...-, IS» IS« M
I. w. I-; »Ist-im I-.... me- 10 II; III- III II- 20 W b III Ia IT III) IIIII
II III III-m IuII.. « 7 Ists :I7 75 III- 49 7 » III-I Mk III- III-III
In- Governo-—- , , F l l
-I Ic. III-III II» M 4 90 JIR b ( III M ..I U III III
II. I) Melan-III- k.... 9 W 13 I 25 Mk J III 17 103 W
.I « www-. III-... III- 24 87 Ia Im III-— .II m as III as M
Im- I Mu. Governo-—- «I 1 s
AIIII Ists-It. I1... · 109 431 2 8 35 4 II III M IS hs III
1 sst R jin-- « N II U 31 N Rj 5 II UI Is« — W
Mk »Hu-I.. sII III- 25 75 ri- sIII soi IIIIH Ia III- ssj m
P« I· soc-. III mass-- ,
.II. dom- IIII II.» 172 43 25 II 35 4 0 IN Ul»» III III W
J ic. AI IOII k .......... » III III II W N N L b B 14 171 II 499
)..N Musbonssz 110 M M D 7 ZU 40 III 1043 G bis Cs M
Fo- AIIsIIIms- I I I
II. Is. WIIIIIIIIIIIIIJIW 48 s 85 4 o IN M, » IS H 010
T. II. III-num. I- ........ III II B 28 kö Lö d« III 14 IS k« ist«
JIIIIII Zusic. I..».. M SIII W 78 60 bU VIII IN Vgl 52 Oh VII
kuk Traumes- « I I
w. II.Ika«I-II--.(I. III III- III III I II m III»»» III ss IIIIII
.I.II. Inn. k.... III u en 27 «« s. Y; II III! « Isi
.I.v.WoIks.I . III· so 25 75 58 M So 1045 m VII » III-III
WI« Anmut-) I i I I
.I.(I· Islggmsk II« 43 25 II Ab s 61 III-I VI » IS» 53 010
« II.IIII-IIIIIk-,r. III II W III VII 27 d 23 I.I. Iss » 487
J W. kühn-stinkt ........ - 64 86 25 75 M 4II »M. was Iigs M« O 854
I·’0I· LIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIII l ! . 4 l
Juckt-O malt-In II ............... » III sI5 25 s SI. II II 123 III-· » III« ss M
II. li. llexmkIIIrI-y.t Mc III II A III R sk- 5 U H· Is· 64 487
W. I«’ LVIILIIIJ IUS III M I« 75 W 49 M III-il 624 52 CI III-I
Pol-III .I'III)III III-m. t- III-II— I « I I I I
. II. IQII IYOIIkIIw Il» III 43 25 II 35 41 II IN- M ...... I 18 ss MS
II I; « »Im k . 200 III- III As III 20 s. II VI II III« 64 487
.I. i .«IiI.-m»n-I.i. .. IIII III, IIIIs 20 75 IIIF iIII III)v 105 62s s-« w W
IVka HIIIIII sIsIIIIIIIr — I ! I i « l
II IX III-schm. II ...................... MS 22 O s III ZU II» G III-I 40 »«; 7 H 525
I. II: um«-. « -,-«I« III m II :—I«.- es III II II H IIII W III-I
II IssIIIskI « III- III 24 71 do III n III Izgz III Cz; M
l« II· III- »Im-o IIIIIIIW ilI District-— ! I I s j
I-.II I.III'I«I«II-.. II« . . M 31 4 II IV 39 »..«- IS 27 531
(’. II. Y(IIIII:.-. I- 13 III 27 til- 8 M 14s L M 525
II II Ins-II I- E IIII so cis Do SD 104 IIII 7 59 IIYI
h« III-nutz- AnIIIIIIIy-— k I ! ä
I-: III-eu- II .. .. III Im 7 II 97 III III 24 u IIIII
I-« T II«I . IIII 33 cis u» 100 s« A- m 1391101
Im- Punmx I ·IIIIIIIII-sluIIek— E I »
I » III-« II ................. 80 sIsI 4 I-I H 36 ..... I IS w W
J (’. (’ irIIIIIIII I- .................. ., M 31 27 M 4 22 IiI 15 04 524
« d III-»u. I ................. .. 20 m us II« 74 Im III 54 IzkI 952
IMk IrsslIIIIIIImII .................... U, US IIO III III IIL Ml Es SO» 797
AEIIIIM I«I«0IIIIIIIIOII... III I· ; M 16 14 ISL 102 F III wlcsbs
Vor Novum-. ..................... Cl 14 7 7; fid · 1 10 Hi 422
Akt-Inst License. ................. Ist M 63 IIII 76 48 III-I 701018
IVI«kIncI-sasIsI-IIIIII-omo Junge-. ..... III 4 Si s! « 61 W 78 M
Akkqu-II Ins-tosen- sIIIInnIIc Judng W Ilel 80 : H- 142 5s 14 ss 7
I« III-ewqu- IuIIIIsyJIIIIssIIk ........ II» s 3 IN It « I( III- so» 155
III-um« locke-so Iisliky Joche-... W 1021 s i7 Os, M« 140 II IIII 41 7
III-I-IIIwIIsIIIpoIsIIIIIIImIIoII. ......... VI 7 56 III: LI- 1243 52 Is· III-« MS
AFIIIIIIII IIIMIIIIIIII ·-kztac«Iz-IIIOII» . . s 106 43 18 doi Ist-Ic Mk s 42I Hi M
- T-——- ---s.·- sp-- -—s
Detalikret ValgsVetetniIIg for Hund Couuty, Naran
Kle den ub og fast den I bin lille Bog,
I
Lokale Spalte.
Huld G Moionlek betater stimme
Prlser fom andre for Æg og Smar.
EI« Llitdkcitss, Si. Paul, liklgrt sicttitsaitn
Stat du more Juva as card-r
fratkc, Minder- Stvvler, Sko, eller
hvad fom helst gaa lud og le Nas
muglemb sarek for du siebet-; hcle
Oplagei til virkcllg Jukiöbspris dg
Imn relict- Im Bycm
EI- litt «-Llootn« i Dattttebtog n- tictop
livad Ttittiiebtog Number iso· kl« sowier
poli, thi dct hat« et kiodt ftort Udvalg of alle
Stags Luttilim der stklges til tiddsvarcttdc
Prilistx
IT Foiograf lihkisicttlcth hvis vcl til-im
ti« «Lologt"afiet- vattdl html ctt illa stor Attlccl
c her paa Cgitcu fidslc Sommer, hat tiylig
anbttet cl Atcliet ltge dort-for M. Anderjott
G iso. i St. Paul, ljvor dctflal virtchatticn
Werde at oise Landsmasttd Prover paa hans
Adlede
Alt-via i Monds Winde hat- Sto
ca Stovler merkt folgt saa billigt
fom Olfen iRytted fortget- dem.
Gan tu ham for J lieber ander
Steht
M ijb iile dltt Slove for Tit hat set
Andkews. Hatt vil spare Dig Peitge -—-— St.
Paul.
W Gan til Shattstrpm St. Paul, tiaar
bit vil kjøbe en slok Klædttittg, ctt lille cheds
ttitig, ett folid Kltrdttiitg og en billig Kleb
tting rller naar du vil have alle Dele paa en
Gang.
w- jdøjesle stieakkeSZJTiTiZchIth"-fki?Jst
Slogs Fett-Stock i Frattk Hat-is Slaglcrbob.
ts- Barbermcster Franck«-Betrug Janiieloti
Hause, Grund Island, ittdstrivet Passages
rck til og fra Stattdittaviett citerlavesleTab
ster.
— Oiaa til Glaub Island Hoteh N. P.
Riclsett, Eier. Ettcsledanskc Hotel ililrand
Island, lige over lot li. P· Tepon
Crvckery betret- er siegt-i hetydeligt
under den tm Toldtov mcn Balsams
seus Optag var klöht spr den kam i
Kraft pg umn- folgt ttlJndkiHbspris
er omtresst halvt hvad dct et verd.
—Jeg kepmjettterer 3 starre Latinen-m
pagniet«, og lan staffc Form-Bann tsil 7 pikt.
—- W. A. Heimbergets, Michelfoits Block
Grund Island, Nebr.
sann paa Land erhellt-O billin
istmt of Damaer hoi E. Q.
Schlug-tm
II- Singek Sytnasline gatatttetsct for 5
Aar, 815 has Steen.
E- J. J. Taylok vil steige fækdiglyede
Kleider til W plkt under Jndljøbspkis, og
Dky Goods til Jitdljjbspris del er ilke hel
ler billige Jst-wand hatt html-let nied.
J sank of Damals-on kalt hver
oq en qlore billisst Fortemluqz Cl
tld Passe paa dont-dem
ts- Sha s « St.Pauk«-telqek.Wkt
sters Dictiomtki , 1015 Spät-tust ind
buttdm. Prle.
C- Gth Ebers Jttdljpll for Einmal-et
og Vinteten het. og J vil ikke alene spare
Pettge, men faa liebte Baker og besudelt en
ai disle for alle danste Familie-: ttytlige Dic
tionaties fkit. P. G. Shanilwnu
ts- Taylok i Dattnebkog beialet den wi
efte Pris for Fakmernes Æg og Samt-.
II- Til Attdkews for Stoves — St. Paul.
D- Stretts haattdsycde Seleiplforatbej:
det as egegarvet Leder til Teams 816.00 —
18.oo —- 20.00 — 24.oo—e8.00 og 030.00.
Du er des Tit-u at forth-te Oder
me- Olovitw Ists-usw« ruhet
Wut nd til MOOLJIUIQIIPIM
l
Guvsticncsteu
Vcd »Du v. ev. unt-. Kirkcfamfund.«
Sond. l6. :1(’ov..stl. 10i Tanncbrog,
« Ul. M i Munjon Urcek Zfolkn
k?ø11d.:.:.k..)kov M ll Fauna i2101bac11.
Laut-. :.I0 Icou m. mz Mid. iTanmbtog.
M H tsstm Ongctst «
Konfirmalions llnbcioizningcn iTanne
brog begyuder Tjrszdag den 11. Novlnn dil. 2
Eftnk
Vibcllassning i Mkko hvcr T orsdag Aftcn
Kl. 7
sc Johnfom
Gudstimester vcd »d. d.Mrke««.
Tossdag Kl 12 i Sp. Cr. Affen i
St. Paul. P. Hausen
i Forcningcu »leyra«
jafholdek bens Medlcms Moder den den og
4de Liscdag i hver Maaned Aftcn M H
Venyt Leiligyedcm mais den er
ved Haauden oa aior Jndkiod as
hvad der tmnaes til; Rasmusfen
feiger nd M vitkelig Jndkiohspriö
hanö store Oplag as alle Scags Amt
VOLK
w- Bcføg Andre-Ins, Jcrnhandleren, naar
Du tommer til St. Paul.
II- Forbcrcdclsekfor en kold Vinter er
samvittighebsfnldt blcvne ttufnc af T. J.
Steckt. Han hat just modtaget sit Udvalg
af Vatme:Stooes passende for dcnnc Egns
Forhold og Kum
Tandmacsmmstem
Kunstige Tander 88 pr. Sæt hoc Tandlæge
Morrill, over Firft Nat. Bank, St. Paul.
Eu as de liebste Maader at undgaa
Blodfugeriet as den im Toldlov er at
gaa til Rasmusfcu og giøre Juki-tu
Haus Vater folgt nd til Judijos
vris er taugt under hvad det kostet at
kjsbe de famcharer ind Dazu
Raömusfmö Restcager af Filt
stpvleroq Vintcrsodtpi fælaes ahn
te billigt.
U R cwmibatiSt Laut Nein-. nd
laaner Penge paa Farme paa meget favora
ble Vilkaak.
— En ny, TM ««’(-ot·syttiug af Osters, ferskc
Nil-ben, Fedt, Fuss-, Leim- og Bologna
Polse, samt ferskc og saltet Kde af enhvek
Stags, foresindcö i Damang Stagtcr
but—ik.
U 814 kjobct en intuk med starke chtdre
forsynet Noah Cart hos A. A. Jenim
Alle com er aus mildin hohes at
betale snaresinmllw Jeq stal bru
ae mit titstdehavmdh hvor ies er
status.
Jud Olfem Miste-«
Sapper, Takt-steuer ca Erockery
tit Spott-ri- hoO Raum-few
S kr a-, d e r .
Strader Jakob-Haufen aubefaler sig
med alt til Faget henhorendr.
Hele Klædninger efo Maal fra 815.00
Vinteroverfrakker fra 812.00
Alt cr fsrste Klasses Arbeit-e og Pri
ferne altid be laveste. Hans Verksted
er over Robbias Skore, St. Paul, Neb.
Unsinn-Kde
og Lever, samt Flcst og Nil-den haer altid
i.P Psllefens Staterbod, Dannebrog.
z Smor og Æg onikes.
Da der er min Agt at drive en god Smar
og Æghaudel her iNyfted, vil jeg til enhvcr
Tid betale samme med hpjesie Markebspcis.
Dei er min Hensigt at eiablere en atminvelig
Mejerifomtning i mit gamle Storc. Brvste
Pris for gebt Stuf-.
Fred Oliew
-—————-——————————
Haglforening. l
Afdeling No. 2. DannebrogssBestykelfen I
for sammt vil væte til Sude i Nysted, Lit- .
vagen 22de og Onsdagen 26ve Novbt., beg
ge Tage Efkr. Kl. 1, for al modtage Routin
gent for dette Aars HaglstabeZ der bliver at
belale 15 Gent-Z pt Akte. Tillige bemerktes,
at hvem iom hat givet Note til Reservefon
det maa til iamme Tid indbcmlr.
Chr. Jensen. Selt.
A u k t i o n !
Mandagen d. 17. November-, Kl. 10 Find»
ladet undertegnrdc botthlge ved ofsemlig
Aukiton paa sur Form ved Homer-d Miy, spl
grade
Vefcetning og Korn:
2 Maler-, 1 Happe, 1 Fol, 8 Malkekoer med
deres Kalve, 5 Stude, 1 og 2 Aal-, 8 Kvinz 6
Kam, 10 Spin, 9 Manueder gamle pg 800
Ball-. Meis
Ko n d it isvsn er : —- Sunnnet fra 810 og
under,.Km1tam; lpaa Sammet over 810 gi
ves 12 Manneders Kredit mod 10 th. Nenn
og goWndrSlklerhed. 10 psst. Rath for
Kommst-.
St Smith, Attltiottatiud.
T. Hex-maulen, Strivet.
kageu Jacobfen.
XIMEÆJCÄJVLJJVE
PETBU WIUOUT is 80N8. G. Agts., Phllscelphls
A. Jus-gem. Weste-m Page· Aqenlz
IS L- sulle streu. Phicagm Allons-.
Skandinaver i Muskel-Nebraska kun
de erholde Oplysnikm oin Villrxzsriser
M. M. hos A« CAkkfcltL FNWIUT elf
Bankgaardesn i Danncvrog, Ncbf
som er Linie-us bisFiel-«-msr:iq«.-sfii: IslqsniL
.Haitbs’st1(11·e1« ciiljucr Horcsxuwgscl nich
omgancndc Post.
Amuicun Mxtim «-«’«« --’:"«" lex-. :"·«; Ul
ligsli" «l3k1-3s-.:js»i"s.·:2’«-·« «. »J» «
——-s-f-.«v.18.s««r? —
Timttmrih Haus«-IV z-.-: Its-H ji«
Paul Iludctioxh shain I Et. z-:.:-. »Es-Or
um Sank- kmamkzmt 1851. ; »so Sud
found Bebt-inq! UiHUAGQ IL1.«. k Gunst
- — Den g mic, paalidclige
’3.Læge og China-O
bebaut-Irr fromdclch med stsrftc
Dygttohsd oq Held
Z » Mk RWÄTE
N« Y oc E »
Wes-i sgxzswc
» KOMOEDIE
BEIDE-Mäswa
ists alle P.«rf.nicis, irrt net- t-1".·c mm Bedrist as Ube
sindlahed H Srna-End mc lmel tiomimslst Abs
mmkt as dem- Oiv - t, sp- II Hort W s .u n Manne-Um
Oudcy sum JsJIxe as Du ihr-»si- as Nat-neues Linn-,
itnldc Einu- mndfwrms kirn mem Sr. Ciarkeh Erin
dreks N «rI.-r-fr «-.-«-n-s,d-smme . nch «(!.-r »den Trom
mks cui-: Evas-!- Uc Ja Tab as New-kraft tsktmnvx
lcö rFuT Ums HEXEN-Hist mkd VUIHII spiglclldc IWIT
Gamle Minde —i:c nd. us E tschi-den inne finde en
bin-m («I.«i- ug L-»s«rj..-g i..·I-·s ( msgnzus Tit-Most en
in.dfn-k :,I fkslisrcdclnn Kiy- Dct imst- inm til Zagen,
hvad He sis Ism tm hnUt mer Izu-m, bot uden Held
hat bclksndlct Tem.
sc Te fmaeethe Gifte-· as SUIMJ tilllgemed
gn umwude « Hcidkyavomssu cc »Wo
Itmldjq 1:«.«. »Mit-tu Fousi pun. Hi du qulfs
clmdom w« den viivcrt «1-jon«.tkues"1:x.qcmbehands
lrt, sen-owner bis nmssærmch m stimmenan Ein-Ster
(M Alle tmqturliqc llutotstnisiicr hemmt-O hur
tmt udixn at hindre drn Zum-:- Pusrrrtumqen J cn
Widersinn-Her. Veaae Kspn »Mutter-ed Iamv t
lsq·kedäfuld8. Aldrr og Erim-tun er as Eig
mmed i dies-« ji«-wer- Ensttrven Ist-kamt
we ein«-dem owed vers can-m Eisfelde
fom Handler . .
S- Smm next-de as chronuke Simon-um« bsr
uforbi omnt strwe oq form-lik- Smnvismeme at
veres Muts-. Sv dommlfælvek belowch iom
Andre im have kam-et arme
M Scnv 4 Erz. i Fkimærter for es how-m Vers
over them-iste- newvfe o dem-u- might-um«
De faar i det nur«-hauste « prog en not-atmend
Svmmpmolomi Mtstllutusa vka Sy domseegn)
kvorved De Ielv san «mnn1e csftrr Ortes legt-Im
mele Ironinttenioneh petsvnljg rile skri tug, sti.
Koninltcr den gamle Doktor-. Tun-»mei- rre blcvns hel
bredcdr. Private- Kontorek oci Modi- elf-O
værel kr. Alle. spm aqu- estind sm« i teskab,
sknllc s rive mit-r Tr. Statka bewirkte Wut-versu- Da
mer oq Verm-, Prid for est cnkmlä Ets» beuge 25 Ets
iFkinurrkcr. Raum-r Dem ch Ot. Classe. for
rnd De dem-endet Tom til noasu Anden. Er venliqt
Brett euer Veso san bciri Dom for »musier Lideliek
og Sitz-m, samt arm-re Arke Lin-s www Aas-. Medi
rmkr donors looorionmcstoq tut-d bekrvaacnde Sitten
upd. Ucntortiv sra nl s til s: Sondqu fra sil. 9 iii ID.
M Etandnmvisk sales-. Vkevc adkcsiekes
« I . LARKSs s os.
sss so. clark strom, cmougq Ili.
Apoll-Wh- sm
sgngeg wsfca Panos-. kutskstsksw
is I the tin-s Ins Z ehe Ishck of Ihy other v- . Dos- so
Ion iso- -»ns. lclt In Umsime sml DU Ast-I sus—
sTlTllfI tut lisTII ca Islla. OchsmeaM CAIPITS
nat Icossk ums muss-Ich est-II- smi III-III M cll
MI. West-tota- uet III-pl- Im
lMspichmi Lust-Ha (’0.. Akt-.
«·’l’h0 Von-ot- sioso of a Baue-Ek
Longjozlom
tsmmthtt two-c
Rast-' oa stood on thc world tun-out « Plzsmooth i
visitod the historic scenos In Pilgrim-lam»
n äu thlsln lctuko aml stoky, sencl tot
los-in boo I:
olållsassse of Ist-III Plysucsstls«—ls’ott ·
Itght views Phowcmvuro from photogks u
nat winni- vlth desckiptjvo putzshwmm Ehe
Pl month 0 020 tmck the Plymoath ot Wy.
PF Co kz wul, Buso. Mut-ed sue, thirty-som
mvs, sent-.
Osten-Ists s It Hänosth.-Btshl.aås:2
Ymöälwbtchh hvht Malta sit-, 1
L
« Puck-s- ps Fouih.—stmqa lud
due-. with cis-setz vo text. sm, sont-. c
wqu SU« 04.50. sams, In hin-Muse set-l hind
in ,
szzsssskrkskszssstsssm F-"-.-i!s.:s».«s-:«W..«
o o o o - So a
toriotllryacsoukstq c oth" Tuchng Il.25. «
Im oktl Im a klysscatspilkälhd
XII-Im hkoy. s PU sto told tot c dran
klvo ylllastmtods clo h.. l.
Ist mass-I- sts-k- - s- Iso- Ise-.— l
blotls s ot the tmous M, wo site-; its-u ;
35 and 50 oshts meh. ;
Gov. can-est Otto-societ- ok tho M ;
htoa htln the Mayflowoh tw, 25 dems- 1
P cto I- Is If Plysscssts Zool-,
W m lla l. http-Ist Monument- to the PU um«
m one hundred owe- sabjoots ok htstoklo in kost
blxtm ihm den-« 51 1855 ss costs each, skw per
losem chtuloxxao tot-.
Plymoath A bunt-,- 81 Wiens-, 26 reist-.
Any ok the n o books will txt-he bonI-one
Phktstams alt-I kthdq IIan Iml Illl he
millod passiv-Mo tooolpt of pries
We have sont- sjos do the eilst-ot- os this IDqu
who will wach to el- quelle-zoo.
Nye Baker! Nyc Vqskfk
The Entcrprise store.
Vt hat lige modkaget cn Masse Uye Vater Of alle Stagg,
Possendk
Effemarct, som vi anbefale til det crrede Publtkmn,
Tot er os altid cn Glæde, at forcvise Vom-ne og meddele Pkiskm
R01ll1·
og sc os.
HP Hpjcste Priser betales for Æg og Smar. CHH
H a l d C- M oj
onier.
—.--s-7 »w
8925 Resbaix NoRCk«rH1N(;x-Uu·i«x. HEKL
TH- stoke Ilnjtidsekskursionor tin-d den direkte "l’hingmlln-Ljnj9
Afgaug km Chic ag « metl Ekstratug via Niagarg-I«’a1icl(st til New Yiskk
Don LZdO Nin-bin km- N 0 tsgo , den 4c1cz Declm for Tli i n gvgllzx »
(1(-n thItk Hist-Im sm- Ile k l a. For at sikcns sig Billet FULL-II under Pki
sen ldksts man nopholdislig Lilskrjvo Pot« rs Ebbosotk Dnnnobrup N(-1»-«
. « z-. O ,, »
Kottk G Dei-gener
hat modtagct et stort udsogt Varclngci passe-s de for Aargtiden Isin ficmizkuicsz
in
Dty Goodsialle Branchcr, hyidc Baker-, Fodtoj m. m. . »
hin fojet et godt L a gei« of G ro c er i ec- iil vort i Forvejen sioic Stoc.
; Laiidmnænd indbydcs til at komme ind og ovcrbevife sig om, nt vi scrkgcr ki
slavefte Prifer muligt for Kontant.
Dei er os altid en Gliede at vise Bat-erne.
Kotit G Jørgensen, St. Paul, Nebr.
Maskinernes Tidsalder!
Dauucvrog Maskinw og Vognc- Udfalg
— anbe alci sit Udvalg af
river Bind
Charmpiou Secde
(Til at scrtte paa Vogt-exi)
Staa: og Høstemaftincr fra Farnwognks samt
den vetdensbctømte ,L«ukfcne« Rubrik aabnc og lukkcdc Äjiduuogne
II Lager-It u intuiqu H iuldfiændigt, og da min Tid nu udclukkcndeam
vendes paa denke Forietnmg, cr Icg istand til paa fort Varscl at tilfie Hsnlleen
hvert Kinn.
Wm. H. Sarenicn.
; « »
Do »Hu dkj o b spyy
« Da jcg finder at det cr u-!
muligt tilfrcdsstillendc at lic-i
ftyre to Forrctninger paa m
Gang 800 Mit adfkiltc, hars
icg befluttct at fælge hclc
Varcbeholdningcn i Danac
brog til virkclig Jndkjobs
präs. »
Dette er en sjelden Leiligd
hed, en Leilighed, det vil vasz
re mange Aar inden Danness
brog kaar igjen, da jeg- eierz
mine varer billigere end noss
gen anden ForretningsmandE
i Howard County. Det man
ei heller korglemmes at alting
for Tiden stiger og at alles
Manukaktur-v arer, kærdige
Klæder samt stovler og Sko;
vurderes kra 25 til 50 pCt.! !
mere end for te Maaneder
siden. ·
O. D. RASMUSSEN
I