Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 12, 1890, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ;!lh Wunde-im
l««-«»;»)-L,p H- (-n nieset ahninilts—
.1—««-jl: »
· jk H kanni- ·-i«r Ul. llvml N
.
Inrn disk N- csn nf clonk ilct
s -- .
J »«.k.- nlushiigtshg, end as mni
W« WJ kst Misnntsslcts (h»i· nltnl lmr
:»»k U qlsllts u» ruhn-Ut- le on
hu sljsp s lslr disk n()»(-,( sum L: m
»Hm liusl nn n- missen tln h «
«l,,.1 H« j» ulns nmlwniligt at rom
H sp» ;««lns, nnsn klei· ist« Titl.
MIJ ..g Jl:i:i(lo, hvorpan tlsst lcnn gjw
» «.1(-» cit vix-ro saure-mic
-1).-« »u« m » sikkokiig ikkk-,
HzW—«1(-n. ilisr har f0rhkndt nig, or
W« «.H.-1- nphmgh Mehl ilclie (lin
»Mit-. innir h;1nl(mnm(·r km slcnhsik
WJ W Licio nvtsr alle hSUR Klisgjnp
»j«.«-Hs· Man-lik- lmr han ogsxnc i
skHIisn lnivt Uhohagelighoklon san
M» Hjtzrus for Øjehlilclcesb or sm
sulilt til u( male nickt-. Vililov det
Justms iliLis yet-re lnsdro On- «lu gilc
kjl lunis X n- -««-ls·(-. tsfwk lmn Wu- Is· Mist
H H» «- tulns venlig miscl hinn, otn
liuil lsxin um« nts lnwts for-Mut i Da
·-«.«, I,»li'.- Trin· (ln iL·’-((-, at laut wil
ijp hle nnsns histlmävtstug Imsw up
kjgiigl in kurbeter sig, innir tln tulto
ninligl lil hinn. end unt (ln Slcjusntltu
Zum list-»Z
Jlml lnsllw ilclce din tut-tus, Hultncs
blnnil tin-il ist gnansntAnsigd »Acht
gisn »wi· Hinll Armuth-, et isllor un
ilisl li;1n lnu· fund-Eint at gjcsns i
Stuiul 1««1- (lig. (-ll(.-r nnnigc anter
Sin:i:niisg, (l(-1· Lan hin-(- nsrgnst (lig.
Er tlcsl iLlcnlnsierOnI dunsnter til ef
usi·.ll:i:tltiil(st og tla1)aa(-In·(siiligM-1a
«l(« las-li- li:nn. um lnnI iLLcs Lan so til
.li—.«(s link-. Der u· tla ingen Kinn-«
ligliwl sor. nt han vil »in-e (lig, at
liini ingisn Tiil lnns (l(«1·lil, at lian hat
inxnigp ntsrro .« Erz-zwer ()gl,"ls(sli««1ge
liglwltsr nl Hinlo sig i ug tln Lan
Frist gmlt tisrrts Brusnthst i Regt-»v
lItJIL
Tit-nimm! Vil Jn Hin-irr tin(l(-. iui
(l(·k all sxtninnsntsrbesorgt-L Un nnm
uns-set lnsllisW hast-u «l·Jrgt«(-l.-·csrnis
inwl lisll tunlinmliislnscL enil ijctsipj
·l( Isskii tn all( ic(l(-metl)) Alt-t- Mund, I
t·.·-iili II: ·in il(L(- hin gjnrt thsltts twlltsil
lii«1. n.1:n lnin ingon fli(l hin lnull
(lertil.
l Musnil Inaa heller ilclce ntll)r)·(l(-,
Hin i Lunnncsr hjun ug linde, at Mii
slcn ililcis stum- piui linnlct ug Ilnset
ililus H· i tlisn lit-(lst(s (h·(l(1n: Minhsn
Hle tlu hellt-r :1l(h·ig feisnligl -ltsg
li:n· alilriss Hist en «:1«1 sen n» not-dont
li» lcunul l)(-t Lan msm ni. liun hats
Ljisrt sit hoclste tur sit hist Mach-n i·
Munl ng llnsist i Order-. Unn· Lan
Mich-. lim1·in:1ng(- Gange thsn Lille
l1:n· dirs-geh isllcsis Hin hun ililce hur
Umsl nmh til at Linn-, hvml llllll
Im nilnsltcst. inml ilen pim Ai·in(-n«.«
llliligvis lnu· ugsaa on nltfur jin-!
kriengisnth l’(s(l(ll(-r, Hugngtsnt isller
tiliiligl Besng usnngot ln,-n(l(s til sit
sjsilths "l’i(l(·n. Ug gjcsir ilclc(-. nnar i
chunnns til limle Hunmrlcningcsr
»in Ihr-len, »in (lcsn ilclce Inst-Hi stil
(lt«i« i ulors Sinug. Don Ali-il tlug
aIll.·-’t"-'(sl spisukk ng tlot Vil ililits law-;
llW limlnn l)(-t» H· straf nuk l·»1·I(0-l
tust-. ligo san ti«n-t, presst-L og SultHl
Wn i soll-, M hjuslpo inwl at spise
del iiiisl)·LL(,-(lcs MuuhicL sont hnn
san gjisrne vihlo lnwt l)(«(h·e. llnsk
paa, in heller iklch eilen-« Faust-min
g(·t« grun· nltitl csusr (-)nsL-(-, Um i Hul
Mit-lu- nnlc san liaunlt (lot«1"0i·.
Born forstyk iklco Muth-r inml
Sjnsnssmaal ellor Klager, nnar hnn
liartmvl 1 chølclccsnet Er der unget,
der dlcal erfassen, du vent til lnm bar
musi- Ticl og bliv iklce ntaalmodig,
0m lnin hat noget as met-e Vigtigs
th at hesørge t«iirst.
Dadel dig seh-, naar du Inn- væred
bsstigog ursckækdig iokd enc- Gjep
HERR dadel dig Selv altid, naar
du kortjener det; men vier sen til at
dale andre.
Kjækkenet·
Sausage Mast Persk svinekjØdJ
Z P(l. fedt til 3 Pä. magekcz Skjækes
I stykkor og males pas Ell Kjøck
kværn, bvoreftek der blenden med
LF Unze salt, k Unze CsycnnEPes
bssk og 6 Spiseskek fint gnedne sal
" Vlebladck Detto vil hoide sjg Ok- PU·
Ugers Tid, naar der kommesi en
stonkrnkke, tilbindes og henswttes
pas en kol(1, tm- Fleck-L
» Sylte, amerikanslc Monds-. Es
tek at svinets Iloved og Føddek etc
veI ten-sede, koges de til chødet fal
dek km Benene. chødet bakkes og
kkydkss Oft-er smcg mod sslt, Peber
US Saleo og kommos i et Clbe Pad
r
zl
nie-il lige siilen Un Teller-lieu metl
en Vivgt pas Tonnen lzkggos owk
kut- at pro-so klet. Nank ilet or pros
set, llvnsviss ilet u(l as Falk-t
——Grlsseføililer. Eiter at do ei- goilt
renne-ils lcogen ile til man or vls paa,
at do et- wl gjisninsnilmguu llvorisf
tck tlo gnlilcss tnml Huld bli· nmn inc
get visit-regnetan inul ilcsnsn Uilnomk
(l0. ilaisnslclccs Sklnilist as, lnilon di
salchs. stiisrlc Eilillliis Snlnss nglckyck
MS ofter Smngx blijililcrne Doggen
del-i og kommt-n paa Icktilckor, iler
lian lnlckos bekmetisk. Nask ils slcnl
bkuges, ndvandes de, livokeftor tlo
dein-es af i et Rhode-, ilyppes i plslces
de Æg, dornæsti ndødw Tvebakliok
eller Craclceks og steges i smør aller
svintsfeilt. De lcan ogsaa tagen lige
uil af Edilllcen dg Spises kol(le.
— Punxplcln Ple. 1 Quart ked
Moll( given et Oplcog, naak den m- ak
lcjølist, Mit-es 3 plalcede zng deri, 2
Koppek l’utal)lcln, der forml er lcogst
og sog-im tilligemed l lcop sulclcetn
Ingfior, Musknt, Miislcatblomcms, Ica—
nel og sali« kommon after sinng.
Der lud-le blaniles godt Sinn-nein og
notop lsnlisn tlet kommen l Formeln-,
røres l Icup Sml Pløile lokslgdlg i.
Piefiulene helclieclus nie-il Dejg, Ril
ren lnslilesj og nn siegen do i en
OW, iler jlclce csr for varm, til fast-e.
—- snkst lnilian Puddi11g. l Quart
Melk, l Kop Molasses, l Icop hak
kcst Nykotalg, liilt stødt Kam-l- 1
Pint af Melken bringen l Kog; del-l
røres 1 Ic()1)Majsm(-.l, der ftårst er
inlmrt i llilt Vanil, lidt salt kommt-n
l. Naakiletto or k()l(.lt, blandes ile
muer Ingmdicnser og Renten as
Melken del-i, livniofter den stegcsni
25 Time
Snuco for Putldlngen. l Kop Zuk
l((-I-, F Icop smør og et chg »Ist-es til
Pløilcn IF Plnt lcogcsndo Vand bel
sltss i og rot-on godt. Lidt keven Mu
skat elltsr antlnslcryileislisr efter smag
lcommcss i.
— Mai-Mc- Calc0. 1 «-1«Jg, l Icop
siikk0r, l lcnp Melk. F lcop Smør,
Zz lcnp M(-l, LF Thoslce Bngcspnlwiu
Esl Trerljmlnl nf Blsunlingen tagen;
km og ileri kommen on ’l’lnsslc(-fnl(l
nf alle slags lcisyilisricr og 1 sinne
slcefnl(l Molasnos. Røron komnussj
Formen higle lys og miirlc. »
— Unlnn Calcin Lan-s pas- Hain-!
mes- Maaclc som Clen fertig-m mon n
(len Ki·y(l(ski0r. Den Ausges- i ils-ro
Lag og illa-se sasttes samtnen mail
(’ll()lcola(lo-Islng.
—- Evesryilay CalccU lsk I(()p Smilr
Mist-s gmlt mail l lcop sttlclcorz (l(-t·—
til Mjos l Icop sin· Ivlelk ellor chan
notncslli, l1v(n«i or Iulmkt 1 Tllwlco
Soda; l Tlicsslce new-n Mnslcntnøch Lj
Icoppcr Mel og l stor Kop lialclcoilo
og molode Konsum-, siegen nagte
—— Croam Ciriak Iz Acg, 2 singe-i
nlcerfnlde ak Yaml, Z Tlnksker Bagn
pnlv(-r, blaniliss i l Kop Mel og Ei
lcop snklccsln sulckorckt og Egge
l)lommeme plchos goil til-sammeln
llvuktsfter Vandot og Molec komme-n
i og tilsidst ilo jsislcule Lnggellvjilisn
Siegen pan 2 Piefa(le.
Fyldning for Hamme. 1 -«I(Jg, Z
Icop snlclc(-r, ist lille stylclco smcir
og s- Pint Melk. Dort-e nmrtcss over
Ilden, og nam- (10t lcommerl Kog,
koman en Spisoske Cornstansl1, der
først er uilrørti lidtlcold Molk, deri.
Der rotes til ji Wut; nam- rlet er lcoldt
lcocnmiss lidt Lamon olle Vanilla
essenoe dekl, og det komme-; Migl
lem lcagernc.
l
Sammensalningen af Bestanddele il
Ayets Piller gjsr dem stykkende- og le
l
l
gende faavel sont tensendr. Af denne
Grund er det det bebsie Middei for Ma
ver Ined Tilbsjelighed til Fqsthed, da
de gjengioer Maven den naturlige Birk
somhed uben Debilitit.
Faa Læger heti Landet hqr paa faa
Aar oparbejdet ssa sior Prakfis sosn Dr.
Lucas’ Dispensary i Chicago. Aarsa- s
gen hertil er at sage i den store Omhyg- »
gelighed og Interesse Patientetne og de
res Helbredelse, sum altid udvisedh Def
pensarieis Bog Wir-is Hemmelighech
sendes fkit til Alle, iom blot striver der
vm. Se Avertissementet i en and-n
Spalte.
—
——-—.——-——-.
Blicks-us Armen Salve.
Er den liebste Salve mod Sans, For
fnmrlim aamleSqak, Stube-L sonst
tkn Entd, Froftssode. Mulftsst, Emb,
Lin-arm og Udslett. Den taten-: Hm
mosrbpider eller jagen Demütig-. Ga
kaneres at give fuldksmmen Tilsredgi
sisshisp eller Bei-neue gis-s tilbage.
Pndt III Cis. ALTER
Jo:—haicdlei If Apotheke-c Hishi-h ·
»Stjemen«s Præmieltstr.
Esthoek Abonnent, ny eller gammel,
som detaler for »Stfernen« et Aar i For
slnd, faaermie til en Vardt as 50
Cents ftit tilsendt. Nebenfor er en For-l
tegnelse over Vogels og andre Pmnner,
sont fra Tid til nll blive for-get need det
liebste. der sindeo i Handeletk De, sotnf
ndvalgee sig en Brannte, der kostet met-es
end 50 Cum-s, snaa indsende For-Riesens
tilligemed Betalingen for Binden
Vore Bettesorcldke. Optegnetsek
am Tilstandene i Danmark og Not-ge
fea 1790 tll 1815, satnlede og ndgiv
ne af Kristofer Janson. Gsennem en
Ratte Billeder saavel fka det hsjeke
som lavere Satnfnndsliv tilsigtet dette
Vakk at gfare det soerige Aarhnndrede
tned dets Dyder og Lyder niere auskne- »
ligt, levende og ferngslende for den states
Falkets Masse end ske kunde igjennems
den historiske Belarelse. 466 Stdn-. s
Heftet 81.00.
Gamle Aue Blytekkkerö store
Dkømmebog, fra over 200 Aar siden,
fnnden ten gamntel Dragliste, sont
slnlde sendes til Udsttllingen, Inen
saldt samtnen da man sandt denne Vog.
Heftet i Oknslag 20 Cents.
Hat-cis Dosten Fol·«tælliktg fka Ve
sterhavet af Johanne Scham-ing. Tre
Assnit, Filia Maeis —- Doktvr Berg
— Melanie Vernet. 159 Slder, hef
tet 50 Centet
«sotl-U(Ullt1«vjn«", Maanedslrift ldet en
gelske Sprog, indeholdende Aktikler
og Afhandlinger vedwrende standha
visk Historie, Mythologt, Literatur-,
Bidenstab, Kunst, oso., Ovekseettelse
paa Engelsk as Mestekværkerne i den
standinaviske Literatur, Bidrag tll de
skandinaoiske Settleres Historie i Ante
rika. En Aar-g. smnkt indb., 82.00.
Et Aar i Calttorinta. Efter en
Udvandreks Forteelling af Alexander
Dumms. Jndhold: Et Brev —- Af
rejsen — Fra Haare tilValparaisa —
Fra Valparaiso til San Franciseo —
Kaptejn Sntter —- Jeg bliver Sjouer
— Plaeers — Sierra Nevada — A
merikanerne — Monden i Satt Fran
ciseo —»- Jagten —- Den farste Zagt
nat i Parteien — Aluna —- Sana
snenta —- Biarnejngt — Mariposa —
Jeg bliver Kjældersnester. For heftet
81.00, nn nedsat til 25 Centg. Jndb.
40 Ewig-.
100 Time-i Engeln af N. Jul.
Elbe, 210 Stdn-, smntt indb. BLOO
VedRytaarstld i NoddeboPreei
sthaatd. Fortcelling af Nikolaj
(18 Aar gammel). Pris heftet 65
Cents, indb. 90 Seins-.
Hugcnvitctue, Novelle fra Tiden
for den sranskekltenolntiosk af lLwlger
Vingr. Jndhold: Et Oversald —
Past. Majal, lHovedet for »Kirken
melletn Hof «- Cevennerne« —- Henri
Duoal i Pmstens Hient — En For
lovelse —- Oberst Chantal reddess —
Majal gribes afJnkvisitionen —- Hen
ti Dnual en saaret Fange —- Majal
liderDadgstraffen —·.ts)enri trafter den
nlykkelige Familij —- Henri og Mag
dalene —- En Plan — Vesiielseik
Ptis heftet 30 Seins-.
ShawneeiSptonenellcr Dadpr
t·et.« Jndbnnden 40 Cents.
Räpplkott dktt ftoke sont Bat-n og
Yngling. Heftet lö Ernte-.
De findet-inne Pisa-, smun nd
fart Fotograsi, der sorestiller ,,de san
derjyske Piger« ved de saldnes Grave.
Storrelfe 8x10. Pris 50 Ernte-.
Chij Hat-ach det ledende ameri
tanske detnokranske Ugebtad i Nordde
sten og nden Undtagelse det bedstc Fa
miljeblad. s ftore tættrylte Sider,
smukle Jllustrationer, alle Nyhederne,
fnldstændig Markedsrapori, velskrevne
Redaltionsaktikler og gode Fortcellin
ger. Pris BLOO pr. Aavg. ,,Stjer
nen« og »Herald« tilsammen for blot
82.50 om Autet. Vi staffer en Nabat
af 50 Cents paa hollkensomhetst andet
amerikansk Blad i Forbindelse med
,,Stjernen«.
Neifepas.
Amerikanste Vorgetr. der for en Sitten
heds Skyld ønsker at forsync sig med et Pas
fra Regieringm i Washington, san prompt
og billigt erholde et saadant veb Anfognmg
gjennem Peter Wbbcjoih Tannebrog.
pvis du treu-see
M eu (
k. f
Binsmjlletz Fam- og Springcksisse
j qutz Hart-ek, Culantoks ellet syst
s til sakmmaskineki henhskende til eu Iris
z der-e billigere end Inge- unt-et Siehs
sattl
LL Quidquid Med, MI»
LMan-s
EINle
af rcu Durste-Leder Tran
og Hypophosphites.
Mission tiqu velimnqcnde spat Melk.
Sau free-muri at den lau istdtaqes· Iokdsscs o( ·
loclunvc im mrd iclu den Ivnmsstr Moos-, hsns cllrks
«
klr fault-( ms Intu, ou vcd Trank-tu oft-jubelte mel
dvvovvospdmo mit den atmet kam vxtkionk
; Merkur-bis til at Itemdriuge huld.
; Versam- vinde dumm« medens den taqu
j sOOTTS MIULSION onekkieades al Lea-km
Ioc a; verw- vet dumm-m on bedste Proviant i Vetde
ot braunin og Delbkedelie of
Tcrin , Kjertelfy e, Almindeliq
Svck elfe, Tcteu e Sv dumme,
Afmaqriug, Fort steife oq
kkonifk Hotr.
Dei stor- Lasemiddel ums Tau-s is dir-O
dumm-um etc-O as alle Apoll-eine
Dct ftandiuavifkc Publikum
—- anbcfnch —
DT Wie-u- mkzs
Likörforrctning
i St. Paul, Neur.
Ei qodt lldoalg of finc Vinc-, Litka og
Forfrifkningcr paa Loch-. Den-te Su
ldon finde-s ved Esidcn elf John Knolio
gamle Pladø, fkmag over-for Vcnncts
Sinn-.
C. A. W i l s on, sont er oclbrkicndt
iblaudt Skaudinaocrnc her pna Egmsm
hat faget Pladsen bag klu- lmr, og skal
det være bang ftsrfte lede at hilse paa
gasnlts Vcnner og Brkjendtc.
Dansk-N0rsk
Yoglcizwlzzå
369 Milwaukce Avenue,
6hicago, Jll»
audefaler sit vemdclme Lager as
sanfte- norske oq fvcnfke
B- g er falle Literaturcus Greis-.
—Mualoq send-s frit sum For
lauqmcm Der storste Udvals i
Amerika as Bonn-, pas-semi- or
Bibliothcter on versehn-e
ningetu
I Parttcr hoi Rahel-.
J. T. Nclling ö- Co»
360 Milwnukce Ave» Chiroka Jll.
Eschhle c- EUROISIS
«Lea(lek« Kakkolovns ou Kommst-.
El sum-jung kam-I- us
Komfurcr KOCH-— ujx X-:u«mc()vne
For lcul tsllor Ists-unalt
Dr iinufkcslc, bebst ntdrctkcdr, narigste og
yaaiidmgite blank-c mochte Kam-month —
prmg Den-g Ujolnnanb ein-r lcistlnm As- But-«
gich »Noch-" .5h1it·rlovktks csg owijan
M cMON Dis-TM
Claak Var-neu sich »F HFJ
Bau-m- Vtsdtuli Pan-.- " -.«.-,»
lot Macht«-ne
Den Hier-du«- Pius
lus-kukktslmu. du
sil musntlts tsnlswr
Num- lplust knl u
Jtsss lcsiix l«ni.;18»(l
ritt-r Sinn-s.
Don el- Hat-Hut
kimuk sum titsn tls
Inst-te llmmHinl
drin-(- («.s m-« give r
tut-n- Ynnme »k- ril
hunlo sig cl( n sur
sm· Vintotc Hist H
jkk(- tsc- st-ll«-l-·cs«-il
Isr. Ins-n knn lsulclu
lltliLl"l"i11-ssk.
«
-’ —
Hvum
Amt-muten
sacht
ankamen-«- -·'" .«
l
send («ft(-r Pf
Cirknlstskc : ·
Ul
You-sue qunoss,chicago Ill.
,mbk· m »Wenn-t«tkklktelovnc og Motnfunsr
Lan faaes i de neue Hakdivarc-Butikek.
Salges hos T. J. Stern i Dannebrog.
Opiæmlie er farug
hvig Øjnene »Ah-ver Briller
Vi kan udfindc om du tiltræugct bem.
Falk-kommen Tilpasning gnratiteres.
Wilson Bros» Optikeke,
St. Pauk, Nebr.
W
sf IS sm- seen
Assokufsw Puls-.
manches-.
Its-Au os- III-Tumm
Billigt! HIIrtIgU Sikkcrtt
Dampstsbihicleiter III IIIegeI b I I l I III- Pkisek IIIIII alle soIsIe IIIIIsseII Linsen
MIIIe VIlleIIIIIsIII IIII sIIIdes III III-II- sIIII billige soIII de lIIIIIgIII·, og IIIIlIIIIkIIbIsIeII IIIII
ser vcklge, hvilkeII Linse hIIII IIIIskm
JerIIbaIIebIlleIIet sIIslsIeIII zIsoIIIIIIdelsIs III-d DaIIIpskIIIIIIIIIIeIIIIH
Feld der eIIIeII seIII IIIIIII III bei-III- »dIt anIIlI Laut-« III IIIIIIIIIIIII IllIsI IIIIskIsI at sen
de BIlleIterIII Slægtninge elch VeIIIIcr du« IIIIsIIIIIII, IIII sI«I-IIIIIII- den-II IsgIIIs JIIIekeIIser og
spare PeIIge ved III-. Postrt III skkIIIIs mer IIIIII sIIldsIIrIItIIgIs VIIIIIIIII III-III VIII-Im III-d
aIIc LIIIIIIIIeIhIIosIIIIser saIIII IIEkIsIIII IIIIII JIskIIIIIIIIIII III lsIIIIfIsII soIII III-III Plutus I Unversta
PIIIIII opgsoes ska IIIIIlkIIII som III-III JIerIImIIIIIIIIIIIIII IsslIsr L OIIIIIIIIIIIII I III-I gamle Land,
Ildvandrercn IIIIIIIIII IIIIke III IIbIIIIII IIII ,’IIIIIIIIII·IIdIII LIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIOIIIIII Asgaug
og alle IsIIkeIIhIch-. SIIIII esIIsr IIIII Is«sIIfIIlII-II-.
MUIIIIIIIIIII KoIIIIIIIIIIIIoIIII VIIIIIIII, dII I sIIskIIII IIIIIId I«IIIII«I siq IIII ,’IIIII sIIIIIIsIIIIvIIs
IIIsr IsII kostbar Reise, IIIIIII soIII dou IIIIIIII IquIsI du« I-: bIdIIs end UIIIIIIUIIIdIIss IIIIIIIIIIIIIIs
IIoIIs-« VIIchteII II« en SIIIIII :IIIIIIIIIIIICI XVIII-I IIIIIslIIeIIde soI klIIIIsIlIIIIIdIIskkIsI paII IIIIstsIsII III
IIIIIoIm (dI«I SkarIIc Ikkc I«I sIIa IIIIII«II)IdII-), IIII IIIIII sIIlIIIIIIsIIinIsII sIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII Oben
Kahyt III IIIegeI II c ds II I III-III
PeIIqefoIssendeIser III Im IIIIIIIIe LIIIIp ums-IN III IIIIIIII IIIIIIIIII bIIIIIIIs III-Im
XIIIIIII lIIIstIghcd sok UIothmeIUeII IIIIIIII IIIIIIIIII. III IIIIIIIIIIII LIIIIIII IIleIsIIIIes
Cxprefssschker vq Imqtqvhs IIII l IEIIIIII III I IoIIsorsIsIIdIsS III IIIlIIIIsr VIII-I as
VIII-III, hIIoI Skibe og IIIIIIIIIIIIcr IIMII
subve- Fort-spinnt besonnt pIspIIIpI sq nosaytsst I III-III III-. oIIIqaakIIvI post.
2ven Kam-IS BIaeIIer III ucviattc PrIIer
for Lystrejsende, soIII I Ein-waret vil bei-ge SkaIIdIIIIIvieII, giIrlchIbe paa de bebste
og siIIesIe Dampere paII AtlaIIIeI-havet, erholdcso ved i TIde III heIIIIeIIde sIg III:
PeterCslIbesoII, - - - DaIIIIelIrog,Ncbr.
ATLÄNTlC HOTEL
Tre Blocks km U. P. og B. F- M. l)0p0ter,
607, 609, 611 south 10. street.
Desttts Manch Skmulin:w(-I· vcsllnskjenclus og volkontinue-rules- stnrsns Dannks
Hutol i Amerika tilbytltsr ankmnnnsnslts Innsiknnnswl (sl. lsyggzssligt lljtsm
for MHM til 81.50 tin- kwt »F l«0;:is pr. lmkp
Halt s T 11 e i g« km 1·(1, : ;:P.«.;»jsk·,"2««"!»«:-;:;I;"»«: Uns-Um- Nebr.
M lthmsto Dnnnlco Hatt-II i Onmlsm slur link sspwss »R- »J»sz,p
II. lksslcvmssnnsljUhu-ihr fus- l««--«1il1(»·. »Es
saloon Cz Bill-Inl.
D cinipfkib Ysbi l t c t te?
ok- JEHNBANEBILLETTER
----- stolze-H sum lksnxtsunl (-ll(«t« fut- knntxmt Rotz-Hug- —-——
Grundcicndom fælgcs og byttcs
Et rigt Udvalg af opbytkede Farmc i den frngtbare Loup-Dnl heim-H til Salg.
Pcnge udlaanes i For-ne Inod U pCt Rente betnlbak am«ligt, og udssu npgcn an
dcn Udgift end »Newrding of Mortgage« og »«)lbsirakt«.
JJEMJ Mng-zg««, FA. ANY-, JVCÄ
IFK.II.ROSENSERGOO.,
41 S. Clark Stren- Chieaqo, Jll»
inkotvoreret under Staren Jus-wie Unve, hat existen- i no l- oq m
dive Aar, oa er den entsu- fkauptmwme Lage-um« Unme
eika, sum hat «ka Benennuin i- Naiv-f fromm oa private
zlkqdonzme nl retten Jag, oq se stand m at talc oq htevvexle cmsv
nokptc og Dunste Baue-tust pag den« equ Spros
Duetiq besinnt-listed Uhr-beim Tat-Mes, den hdeme
--- - ., stumm-s bew- oq krumme Wes-leimt oq billig Demut-s er mai von Patien
.- e-- cost-ver tid med Sitten-heb lau sitt- stemiiug paa.
FOR man-n VI eumoilsmeo Glas, stumpf von-me
« «·,«.« Ins e Si domme, Levetfvg unum- Tyszkpfla euer kamt-ins or;
IT un sue, new- vck e e, ovedvinn Soviel-they ab asdutommetse, or
.,- .-.. »arm«-, nehm-It cui-O cum us, men- Bloty cis-pfla- eltet ««jektelsyqe, Rosm,
««ss-1ssi«s.m-·, ums-h konalle kennt e Gusse-me- hstmssme meoftcetksktv. -
. ·-««-, qf kthveet Stegs, mir-:- 01m1udsua shall-Ue Ren-i
. .-"1!ndcfnqdom.ne wach-d- Uudeelivcuoedctzier. atmet-nahm Unmen
.«.ksou, Les-rote cea, y mer er oq hmltensomhelii Stumm eienvommelip soc uviudey
ueysxnwi incd den yocsrste cui org, og taten-s imange Itlfslde book andre Leser hat eiles.
9 IN S kaaskfaaede as Uschoms Ubesiutimbeder oa llritsasvelsey
« Q: ivatc Vy doinme uneins-Use hinei- med alle deresfiikfekrdetm »san«
Lunis-m · »mu- e, m- a an out oq sit-Unm- Ulysi o« sen-d ca spinde, us ltfei m
«iyon-emiaq, unameuge abnormem-, sure- oa Mare- ysdounmn frag Ung, mer«-falt
Uriuladmänq, vebandless Inn-nat, oqi syst-te Lands-es ved filee pa aieilbaklsae Muster-, IMqu- If
nnd-e new-kenn Liege-. nanaa over eeende qumtveee med den-O Pamvhleter oq Sinnen iom
tun er Vehrqqen oq Spindel, anlegt vaa at treffe Leu-se if qodnsvende vit, o brav-aber Eber med
fuld Tilnd m vö, iom vaa fort Tid oq med aiv elia Si( etc-ed vIl bringe unddc oq Livskrasttllbaqr.
Mediciåset ieuved overalt mev ftoe Izu-ice oq t III est- des-missio
en qf os ad ipet B pas W Sider ivet en cald Ve
xæ ebo or tu ver ikrioelle of ein-esse eqemet tsq dettes sen-Mem e Ov
aner, e a m n e oee ommen e ttm e uqdvmme, dem Forebmelie og sur. vaesfritul
nhver ved Moquqeqien of et 2 cum Frimcselr.
en ice-den I 40Sid , ill.
Un dommens Naadqiver M» Mkzpks W zzgxkssgmzwsz
use Inv- e eng r-mme, tm om - vceve et oq eee Hilfe- ete·,oq bin-ge Me- afase smse Mond
Senoeo seit i Inseqdlet crust-I ved Msdtaselien CI 4 Tents Fries-klein
Kontinent-: verdage 10—4; Delliqd e 10- . Bfeve tun-te ten-es used Ists Dass-ists
ttslished, da betet Invhold pas det steenqe e holdes been-stellst e sen-e addeesietes
Dr. N. Rasender-g Co» 41 South Statt Stteet, Gutach Jll.
UGSPW
EJFÆMJUÆK
68 KANICLPH sT.. c«chcO« Ich
Rcssnrerm kk Grads-km ner lutite Lamm-r sm Muts km Vsstspsm Mchml Tol
eged 1 Chimgn og hat I UUAac adelutlcnde lI«-"ans«1n.1 nnsb El wirkan m xi"lXY--delieaf
private-, nett-vie og kroniftc Stmdomme.
Tufindek unqe Mend oa Rvnmkr «le im rn tidlig bin-v tsc! asuwuntrt im Biss
——« kmit ou ovnsaet den Wabe at ums Fern-Im
L -" Nekvknsaslelir. wan vivcimtm somit-rede Begre
Tav af Manddonif bei-, Asskn spl- TCIKItIl-. tat-i Cis-roh IM- sVavh Anke
htst og llsotmneulskk »sp» List «- s -
. .I’ 177
ithiqbed H Udfkelcliek. Mahnan erste Ifotikr Zukan nn» sxnsk xsmx ««.: Tksl1sgri:·«.2 I
vetsioite. Ladlkleialsl Stand-d met Visitedcsyvhcd tuan Tun tat ist-Hur um Irr
Monat-n Haar-» ung Mond hat ladet im Etxgdnnt saa im List-, uwni :«1--s:s!::- var mer ham For-stan
den og Mir-et Dust: Ovimkelfe er varhq
on- idats, Rat-.
wascku Tuvlpilio used V l
Suritsomnte St donnncs Am ou tat- nsdaar. zrnpmkhsmmsmv
v « dumm-Ia, km -·.-mm-..x.2» km arm constam
Iktle alone qtve pubhkkelia LUVMW mkn sxubstasnvm nur Lust du«-. .:t m ankamen-r at deute
Is00 for ntmm Ttlsckldr ai tumme- :-.ni.1honmii-, vom vix-q.1x-,W«k H »s« must » kann-. Alle Und-k
handliuqek m Vrrve absohn braust-tue- klskrvtctnrst tsaUNma - or txt :tfs mskhsr VIII-at oq sent-es
pk.E1-vns, staat fuid Brssxmclic as Etudkkssnnssx um«-» tm.1s--s«·!ckth«—:- sst Ums-hat Bei-g i ckhvekt
Ins-Ida Consultankn fri. Ecnd Inn-»inn- icx Lxsraui.a.-;kmin«
Frit! ,,Livcts Hemmclighcder.«
ca privat Raadqivkt Vor dem ivtll ums at indmm I Raum-le oq irr Mem im lidck oi nimm-, neu
sm ellek kmnfte Sande-.er iendks im pr. Expkeß veo Modiaqeifen as m statt
VI. l-. I. Nichts-G Isc. suptq IS IAIDOLPU IT» cslcscoi