Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 12, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5tc Aargang.
, Danncbrog, Howard Nimm NclirafknsOnsdagcn den the November- 1890.
Nr. 46.
g t, 1’ e r n e n
..«.H«w for Nyhed samt politisk
EN
M spxnslm Ovlussxing»
« ;1u«« r mer Unsmtg Morgen
l
Dumevrom Nebraska.
,—.—
-«Hc 1«:n1;1«:80N, UDGIVER·
cxhksnnementci-Vilkaar:
zor. Statct og(ka11ada..s2.t)0
1.0(I
· IN lbc
Ilkua1usder. . . .. . . .. . . .. . .
o
U Mzuncbsr ....................... 0.00
zjmr til Tanmart og hvilketsomhclsi Sud
8250
; lldmudel .....................
lesmlmgeu erlasgges fotfkudsvis.
»Hm man helsl sie-nüc- i "liogistoke(l" Bka
»»;.»«xx1««.i·vt)r(l(-t’· elle »Du-nd Notc". "P0s
N. :«-.— " esr du billigt-tu Mehle-l for Pengofoksen
s« «- s: kuhlkummesnt sikktskn Gebyk kun Z Cts·
z;’«kv;«1s1idlg Adrcsch
Stierneu,
Immober, Nebraska.
PoseogJERNBWHSTEJT
- —cl)i1nnobr«og Is
Won Paaüe IMM.
szsspmsskss Jtuxmr trn Untinohrossx
J k-1«’«1«in.:Ue)eliitt)t:.—s.1.'slistin.
:...-..-.1i1mu.: s-— U.451(’0nn.
« si. Paul fis-—
Wen Peche Fand-ne
;.«««-1.--.it«s:i.u«lr;c k31,.l’uul:
·)x’xxlsl’-l.’(«i. HUIÄLFS ULL l,Ul·P ("1TYI
f« m l«·,sn-nn.; Ums-sing SI.3(I l·’utm,
’l’il(ål:.xN1)l81-ANDI
zs :x«i l-’»nu.: (-’u(1.-l()g. 5.101«Jfl(-nn.
«:—.sMu-.k
--s-H’i",«.
s
T- Hin« «·t)’1’l,x. NUKTH l«()l’l’ ng ()lcl):
J :«.'- l«JfI--r1n.: (;n(1:ituk.:« Wh- l«’nnn.
IN-— ihm !. i.
»k« M»
b
«1’««,: isnsilthgvr l’Iskiug(-rcr.
Zum-essen ä Missouri Zwar Tauben-.
»1«-« He- uhsnxsr km St-. Paul
;·. z-.«(;k.-s»-« t- :i:5 ls·«irm.; Und-ANY 2.5() Binn.
ZU Hth —»« 12.45 —
MlxL Tux meinen-sci- l-n.-sax.,-ek(sr.
.(
MRklil)s-«l’ll)ENl)lZ.
»Hm rie- wmtidetigfte og bedfte Midas
(Tl)ieago, d. In.-Jkooe1nber.
Jrsall stet unfede i Tag demoraliferende
.s«: ijdemarkeden Kabelgmmmer var
Zauqu ok-. mbede en trug Folclje i Ablau
Mdzllsiddagssilidtom der Dskygter ons
:«111:::!!ei(5-nglc111d og New York til
vix Betaut var en Bann-, der trnkke
s. .-.1s. J Reine-. nontant, M; Decem
»."1 SN; Maj, 81.05ä.
tIichsnmxtedet runde glasde ng ved god
Ziis11111t111x1. 11äedgange11 i Ldveden havde
Wnl at Ma1je11 faldt 1 Gent. Kommst,
Ili: December, 512; Maj, 54L
Tnsmilen af baute var moderat, nemlig
!(««its·-.u-ladninger. Ligesom paa Maja var
dacnqov tontant UfterspørgseL Der vat
sqiaaheeet søleligt Tump da Paniken i
»Hm-den drob wis. Jst-many 42Z ; December
.-.: :’.1e’a1,-15x.
Bng HI. :)kttg(36. Høtfrp 81.35.
Lknaha, d. 10. November.
leartedct var iløjt og nden Interesse
Koerfaldti«Pric-, tncn Slagterstude holdt
Egovpen Feedcks nforandrede· Prima Stu
de« HIZ.()0«14.55; Stockers og Fecdersk 82.00
Wus; sum-, 81.15«xs2.50; Tyte, 814069
W; noter 82.00Cx)250.
Ttlsørscl af Soin, 8,450. Markedet gik
v·sa m ti120 tscntg lavete end i Lordags. og
ta. 23 Muts under sidsie Uges Pris. Prich
sangen-de melletn STOO og 88.90; Styx-ste
dtltn gik til 88.t’)0m-3.80. Light, JILOOAO
W: Penth, P3.5()((13.90; Mit-ed 83.50(xk«
IM. Den gjcnnctnsnitligc Pris, der btcv
bekan, var 8:z.65s).
Tannewa d. 11. November.
Ifttcdc 72 Net; stællct Majs Zä.
dbavrc tm tits.
thll 83.0()(»«3.33.
Æg 22 Nis- Smør 14rstz17 Stö.
Handels-Abende.
Varconnætningetk saavcl ndcn: sont in;
WslndiL er vcdvarende nsorholdsnmsssig
W og at Karaktcr rndogtaa tetnmclig solid.
MUI nor Forstcmthed hersccr Ptm AMCPO
YlkSBpkskn og aude Greuc af hell spcklllas
ch Buben. Den uvqntcde Stt)rke, Westens
frakmcrfotenntgck skemoiser, hat Umwle
mPanit blandt Ttufts og støtte MOUOPDM
Fnd den Vikkning, at disscs Akttcpapirct
ttkats er talden i« Kuts; særljg er Entset
Fknstct ten tncget ncdtrykt Forfatning. Re
tultatct af dc nsikte Tilstandc i Spekulation-Z
Mttttcdct er blevct, at Pcugeforsyningen til
Alle natuklige Fokketningöforehavende hat
Miet, og jelvfplgelig er Renten faldcn. II
New York et Pengetnarkedet godt net-Mk
bvldt til 6 p(5t., tBoston er Markedet ftwrtt
og i Phnadetphia fast til 6—7 p(st. Shim
So ltder derimed Mangel, grundet paa ftvk
Dg Pludfelig Tilvækst i Handelsvareotnfæt
Wgtth og i St. Lonis er Markedet stætkt
ttl 7—8 p6t. veew Okleatts notekec et lette
kkMatkem Ved alle oestlige Centrer er Ef
tkkspmgjlen stark, hvoritnod øftlige Marsc
ktder er vcl forfynede as ovennævnte letter
simkge Grunde.
sttvn noteket Uld roligere og fastckci- Dg
M oftctsptvrgsel paa Vyntnld.
Philadelphias Uldindnstri er vgan Wage
ke, mcn Jæknværkekne movtager en Mang
DS Stdn-s.
Handeleni St. rouiö hat atter begyndt
It livc op. «
» J Nunnnatt cr Lttutngcn op..uutl!’ts10t’5
TObakTMarfedct gjsr god chmgang.
J St. Paul cr Fokkctning got-, men fn n
Uluadeltg t Kansas City.
sLille Vegne i Syden er Handelen fund og
Udtsgtetne 1yse. J Fabkiksvervmen syst-s i
spk Jætnindustkien at flokerr.
Indus-Idee
»Den Optik Distcrit« optmder i
epidemisk Form i Ontegncn af Fischle
Ohio. Skolerne er lukkede, flere Diebs
fald er indlruffet, ög mangc Falk flygte
af Skrceic
En MineiKonventiön skal af-!
holdes-i Cheyenne, Wyo., i December
Maaned. Hensigtcn dermed er at samle
paalidelige Oplygningcr angaaendeStm
tens Minerallejer. Alle i Klippebjærgs
distkikterne interesserede Personer er ind
budte.
Den hoieste Frimurer dor.
Hiram Basfett, forhv. Stormester for
Frimnrerne og ansetVetden over somMu
rer af højesteGmd, dode 11yligiMillers
burgh, Ky., i en Alder af 70 Aar
Han havde taget alle Ordenens Gra
der.
Faial Seit-. Da Sheriff-Kandi
daten paa det demokratiske Ticket i Eau
Claire, Vis» iOnsdags harte osn sit
Partis Sejr, blev han saa overMeldet af
Glæde at han siyrtede om og dødr.
Han mir i Forvejen soag og lcd af Ta
ring,
Stanley og Hustru ankom til
New York iTorgdags og hat foreløbig
tagetOphold paa Hotel Everctt. Fo
respnrgt ont Major Barte-long Beskyld
ninger imod horn, soc-rede Skanley, at
det altsammcnt er pnrt Opspind frem
staaet i ct misundeligt og lavtænkendc
Sind.
Dsdsfald. Forbv. Gut-ernst i
Alabama, General O’Neill, ei· død i
Montgomery. — H. S. Billings, der i
25 Aar hat været Bestyrer af Pullmang
Jernbanevognfabkik, er efter en kort
Sygdom død i sit Hjem i Hornellsville,
N.Y· — N. A. Leonard, Prsesidenten
for Connecticut Rock-Beinen er død i
Springsield, Mass» i en Alder af 65
Aar.
En storartet Qvatiou blev Tars
dags Aftes tildelt de for politiske For
seelfer flygtede irske Folkeledere, Parla
mentsmedlemmerne O’Brien og Dillon,
i Philadelphia, Penn. Jklcenderne
samlede sigi Musikakademiet, der var
stoppende fyldtmed Mennesker. O’Brien
og Dillon gav en gribende Skildring of
de fortrykte Tilsiande iJrland, der hav
de den Virkning, at Forsamlingen sam
meAften tilvejebragte et Fond Musik-,
885. Erkcbiskop Nyan og Mrs. Par
ncll, den irske Leder-J Moder, var instr
de ved Moden
Prinses Afgwde Ball-mi.
,,Jngen Negn i LandeiH ftore kompwdm
seiende Distriktet i de sidstc fiorteii Da
ge. Let Frost. Vejenei god Stand for
Transpotten, og Vejret sarlig gunstigt
for Majsens Ton-ing. Jndfamlinngen
af Man paabcgyndt i mindre Omsang.
Oktober var en usædvanlig tat Maaned.
Var det ikke for SeptenibcksRegnene,
vilde Viiiierhvede vaere under Middels.
Det sildigt saacde, saavel dct spiisede
fom det ikkesspirede, er i sygelig Stand.
Den iørtesie Stat er Michigan, dernæst
Ohio og Indiana· Illinois tiltmnger
Regu, Kansas og Missouri er lidt be
dre stillen J det heie taget er Winter
hvedebeltet takt. Alt det tidligt saaede
staat sig advance-L
Mager- end Armut-y. Bote
kanadiste Naboer hat fundet paa en ori
ginal Jde, hoorved de ikke blot vil und
gaa den store Told, McKinley lag
gssr paa Hsnfmsg ». en ogsaa ved Hiælp
of iasnme i Lober as kort Tid kunnet tie
ne fyrstciige Fortuna-. J dette szemed
hat etKonsartium dannet sig iMom
treat. Planen ek simpelhcn den at op
spre en kjæmpemæssig Hansegaatd paa
Gikk«iseun»11uude Fo« Zum og Ca
nada. Hansene stal fodres i den Endc
af Gaarden, der ligger inde i Caimdc
ined det Byg, som McKincey gjsr billig
Naar Hinscne stalslagge Æg gaak di
hen i den anden Ende af Etabligseniens
tet, soin ligger inde paa Onkel Sams
Donnene. Æggene er da For. Statcrs
Hjennneprodult— det er klart — og
ved Hian af MeKinley faar den kann
diske Høiise-Propiictcrr hojeke Makkedss
pris for Æggene; den vcd dette intelli
gende Arrangement opnaaede Profit bli
ver altfaa dobbelt. J Tilfælde den nn
vtercndeToldloo sknlde holde sig, vil disse
sindrige Knnndiece i Lobet af toAar have
ophobet ftore Knpitaler pna den ameri
kanske Formel-g Bekoftning, og de ame
rikanstc Toldere vil staa niagtesløsc over
for fandan Aandczoverlegenl)ed. EnSam
ling store Bygningek udstyret Ined Ub
kngningsapparater, LEdegaarde, Neder
osv. steil efter Folydende straks opspres,
faa det kan antages at ,,Kanuck’erne«
Inene ,,bnsiness«.
Jldsvaqdc. En Jldebrand nd
brød Fredags Nat i Rudds Hotel iOw
ensbnrg, Ky» den foktcerede ikke alene
»Hotellet men ogfaa Wadeleyg Bygning,
let Trykkeri og en Lejestald. Den vilde
ste Panik greb jSesterne pan Hotellet.
To af dem der sprang nd gjennem Vin
duerne flog fi:i ihjelz tre andre blev faa
forbmnkst at De ilke kan leve. -Den
enge-like Dinnper »Bow Jgfu«, der laa i
New Ot«lenns’ Hann, havde forleden det
lll)eld, at du« ndbrod Jld i Lndningen,
der bestod af Voninld. Juden det lyk
kcdes at blive Hei-re ooei Flden varSkib
og Ladning blcvet heskadiget til et Bei-b
nf 815,000. — Fortetniitgs-Centreti
Shretveport, La., blev Nat til Fredags
hienispgt af Jldebrand, der anrettede
Stade for 8400,000, der dog heldigvis
er vel dcekket ved Assuranfe. — Rebber
wig-Schmidts Cracker-Bageri i Dan
port, Ja., er nedbrcendt3 Tab 825,000.
—- Wells store Elevator i Buffalo, N.
Y» nedbrcendte Torsdags Morges. Det
var et fkygteligt Skue, den fokfærdelige
Hede gjenneinglødede de tykke Jernpla
dek, der dæktede Magasinet, og disse
rullede ned til sior Fare for Vrnndfolke
ne. De 200,000 Bosh. Meis-, der var
oplagket i Bygningen«, laa snart i en ene
ste Jldmasfe; pludselig sljød en Stranle
bmndende Korn højt i Laffen og haglede
ned over Bygningerne paq den niodsatte
Side af Niveren, Sprsjterne, der intet
kunde udrette ved Elevatoren nden at
rcdde den neerstaaende WilkesomElevm
tor, Inantte i al Hast rette den-s Op
nicerlsotnhed paa denne nye Fare og
holdt Tagene godt ovetfomnmede nied
Band. Heldigois kotn ingen Menneskek
alvorligt til Stude. Elcvatoren var
vnrderet til 81300,00(.s, og det indebrwnoe
te Majg ti18225,000. —- nsL 12 Oas
dngs Nat dlcv Bryggeriet i Trinken-,
Cal., ftykket i Brand as en Mandspcrs
son, der slygtede im Stedetdn Flammen
ne begyndtc at flaa i Beim, og indcn
Kl 2 lna 40 Bygninger indbefnttet hele
Fortetningskuarteret i Aste. En fort-y
gende Sncstoini rasede pna den Tib, og
Falk var nmgtesløse oveiior Jlbfjenden.
— Er Anteil Varcoplngghnie i New
Nocl)efter, N. Y., nedbnendte forleden
—- Tabct er stott, ca. 8275,000, og As
fninnsen niir nlsetydelig.
Fra Washington.
Tackedagen. Prasident Harrison
hat proklameret Torsdagen, des-Ade
Not-br. som almindelig Tatkedag.
Sukterwer m Gut-es. Den
of Landvæfensminisiekiet unfendte Bal
letiu om Sukkerroedyrkningsfokspgene
offer at Ministeriet unser disse Fokfsg
for de mest veuyktede, Departementet
nogensinde hat foretaget. Nebraskak
onrdbunds fcerlige Stikkethed osntales«
Zog det veb Grund Jstand jun-satte iu
!telligente Foretn,ze11de tildekes Ineger
IRotz-. Efsperimeutcr i Syd Dakot·
, M li«: · S san-r Ins-get tilfrssdgstillende
I
; 7R»000 Kronen-i Fabier paa 5, 10
l50 og lmjs Kr. » ankonme til «)l· Min
imer G Cas- Koutor, 140 E. Rinzi
St., og feiges nu for Das-us billigsl
i Wissen
Valget i Amerika.
Den forenede Opposition afDeniokraier,
Former- og Arbejderforeninger
tilfajer Nepuhlikanerne et
laufende Lieder-lag
En formelles demokraiiik Cy
IIUUG fkd Kuppcnclchc
til All-Champ
Bieraene.
Fariner-Alliansen vælger 5 Kansas
incend i Kansas og 2 i Nebraska.
Den affkyelige MeKiiiley-Lov
en Pind i Nepublika
nernes Ligkiste.
» —...·
chniokratcrne har en Majoriiei paa 127
i Kotigressen. Gamle republi
kanske Statet siennner for
Decnokraterne.
MeKinley falder selo paa sine Giernim
ger — Need, Qnaa, Jngalls, Evarts
og andre af Republikanerneö
bedste Mænd dele Skiæbne
med ham.
Forfcerdelige Nivninger
all e V e g n e.
Dei politiske Slag er farbi. Este-·
sosn Kanipragen klarer bort see man, at
det var den mesi reaktionaere Omvceltning
fiden Krigen. Resultatet er kori sagt
knusende — for Repnblikanerne, og al
drig spr er et politiik Parti bleoet saa
haardt sirasset af Folket. Den eneStat
efter den anden fremrnller overvaeldende
deniokratiske Majoriteter, og deirepubli
kanfkeParti, der faa nylig sad paa Mag
tens Tinde og svingede Enevoldssepret«i
begge Kongresfens Hase, sinder sig nu
reduferet til et jatninerligt Mindretal i
Hafer og en kneben Majoritet i det ari
siakratiskeSenat, ,,Millioneererneans«.
Flere af dets niest fanatiike Adjndanier
inaatte bide i Grasset, og vil maaske al
drig mere faa en Lejlighed til at staa i
Kongressens Sale og strige for vilkaar
lige Love. Den offentligeJndignaiians
fortcrrende Jld sit-g ooer Landet fraHav
til Haa, og ali, haad der haode Naan af
Republikaner, bleo ikke leonet Magt eller
Myndighed for 2 Cents. Selv i de saa
kaldtc »ProieklioanDistrikter«—Penn
syloania f. Els» —- hvor inan ellers
irocde at Falk oitde leae ag dø med Haj
told, ramie den aicnindelige Sirasfedom
nden SiaanseL Juki-i sparedes. Mc
Kutten-Banco satte Kronen paa Udsugel
sen Virrkl Tek asnerikanske Falk iaaler
Inezicn llret inden det reiser sig til Pra
tesi, ian lade sig proppe sned megen LIin
indca ins-S Bæreeone brister, men denne
l sidste Viikaarlighedshandiing var for me
lget iok det alle-rede tungt beskaitedeFolk.
iEn Draabe for meget, og Beegeret flad
« ooer —
Dei er en given Ting, at Demokraten
ne gjsr Krav paa ZEren for denne bestyrs
tende Foroandling, der med etSlag give
de Amerika ngjenkjendeligt. Men den
Jld, der bragte Landet til at sticelve og
korrnpte Methoder til at ramle i Gra
vene, var de talrige Farmer- og Arbei
derorganifationer, hvis belastende Birk
niag hat aab etSynet og sanimenslnitei
Handerne psa de store Massen Dog
dette iages ikke i Bekragtning i det start
Hele.
Situationen er nn kori og godi den«
at Demokraterne hat et Flerial paa 121
» iKongresfem Detidligere starke repn
blikanske Stater Massachitfetis, Penn
syloaaia, New Hampshire, : awa, Ne
! draika. Kansas og Sud Dakota er bei-i
reoe ai Qemokraterne o-( il ! inferi. Nin
-"2)a.l-« Lssgislatnr er ioi m- .. Ma «.
Iaiange Aar demokratisL o- O
Um nasidt ved Bnnaiaet i Was-I N- Lin-i
k" Majar McKiIiley, Hader m Ika rat-nan
k Lon, der drei-er hans Nava, er ialden pa
Isine Gierninger, og i hansz zodspor fsl
Most-H l«
gerJngalls skaKaItsatt,Necd sra Maine,
Quay ska Pennsylvania, Cannon sra
Illinois, Evarta sra New York, Gcar
fra Jonni, Dorsey sra Nebraska, og et
Utal as andre mindre Lytt.
Af de 172 repnblikanslc Kvngkesnnend,
der stemtc for McKittley-Lovett, ligger
87 begravede paa Valpladsen.
I Præsident Harrisons egetHjeme
diattapolia, Ind» hat« Dentokraterne
vnndet en glintrende Seit, idet de har
valgt alle deres Kandidatcr. Staten
Indiana har givet en detnokratisk
Majoritet as 10,000, valgt en demokra
tisk Legislatnr og ll as de 13 Kaum-es
mcend.
J K a n sa s hat Alliansen valgt alle
Statsetnbedstnænd og 5 Kottgresnnend.
En dentokratisk og en repnblikansk Kon
grestnand er oalgt. J Legiezlatnren saar
Demokraterne og Allianfen en salles
Majoritet paa 53.
J N edr a s ka er Fartneralliansen
ogsaa ovenpaa. Hele Stata-Ticketett
(Gnvernør maaske nndtagen) 2 as de 3
;Kongresntcend og et godt Flertal i Le
lgislaturen tilhttrer det independent Par
ti. Repnblikanerne er suldstcendigt
slaaet.
New Hampshire harvalgt ende
tnokratisk Kongresmand, nten en repa
blikansk Gnvernsr. Repnblikanerne gjer
Fordring paa Legislaturen.
As de O valgte Kottgtesmeend i Wis
co n s i n er de 8 Demokrater og en Ne
publikaner. Legiglaturen er detnokkatisk,
og Peck (Dem.) hat 30,000 Majoritct
for Guyet-mer«
Te n ne S se e hat valgt 8 demokrati
ske og 2republikanske Kongrestneend samt
gioet en Demokrat 530,000 Majoritet sor
Gnvernsr.
Detnokratetne hat« valgt 12 nd af de
20 Kongresmtend i J llin v is; de In
rige 8 cr Republikanerr. Hvem der hat
Majoriteten i Legislatneen er endnn nas
gjot«t.
J Connecticut sikingen asGu
vernerkandidaterne tilsicee«keligt Stem
meantal til at blive solkevalgt, og Legis
latnren,der er repnblikansk, vil sandsyn
ligvis veelge Nepublitaneren Mem-in. »
Tro tnvd dens gamle Jnstinkter gil«
C a l i so r n ia republikansk helt igjen
netn.
Alliansen i Syd-Dakota gjsr
Paastand paa Loncks Valg og et Flertal
i Legiglaturen, menRepublikanerne gjer
dem dette stridigt og den ossieielle Tal
ling konnner til at asgjøre hvetn der er
valgt. Alliansens Kandidat, Nord-nan
den Haloorson, er valgt til Kongregsem
M i n n e s o t a hat gjenvalgt Mono
palisten Merriam satn Gut-ernten 3 as
de 5 Kongresknænd er Allianse. Legts
latnren er Allianse, og Senator Moody
blivee lagt paa Hylden.
M i ch i g a n er demokratisk med18,
Otso Majoritet, ag Detnokratetne ogFar
tnetne har tilsatntnen Flertal i Legislm
taten. Dentokratekne hat oalgt 6 as de
11 Kongrescnænd
Seen sadvanligt sendet A r ka n s a S
en »solid« demokratisk Delegation til
Kongressem
J Pennsylvania hat-Demokra
terne vundet 4 Kongresinand. Den ny
Delegation staar17Repnbttkanere og tt
Demokraten
C o l o r a d o gis tepudlikattst, nien
Detnokkaterne har pundet 14 Legistatur
atcdletnnter nteke end for.
J Ohio er McKinley slaaet met
den knebne Majoritet as 226 Stein-net
West Virginia er detnottatisl
» som altid.
Maine , Blaineg egen Stat, hold1
: sig tto repndlttasnk, og de to Unginoet
’Washinaton oa O klayomt
sinnt-use n-; oss sa tit Mit-vertausc
) Co
chrat ..i .
lkes »am- Einen oed Reh-illa tcitt
Jlktll fluttes ttl Atchiimk tin-stie
e — Bayees Apothet i York ntdbtandt
a i Fredags. Jlden sonnt-les at vers
- «paase.t.
Stier-gen
VIII-J Stuf-)
Litpisysuz Politik-»l- IHICTUZJ Jourmxz
puipliniwi sit DA N N summi, N MONEY
WichNistDAY
In
— l'« Tlclc lciililcsoM —
Tme snn is Um lmiiiug sendinva
an Wqu Inmi- 0t· Unmim mai one
ni· Um im txt-sit publication-« in tiw
Danisii langimgo in America
Tin etwasva smi sonst-i otkcaistioa fhiis
this paka Ins sit-total sama- ttus nameva son
tttantm ltomus of Not-rules. Wyomtnk Ums Uols
neto mitko- it s tatest-tot minnt-ins medium sc
ihoso who wsnt tu bring itioits ins-iust- hetoki ths
scandtunttn Idol-tun
lau-tot unweit-lag mutet-now on sppiiostiht
Adams-: Wind STAR.
DANNMIUOM Nlmlh
W
scattered s- eist-mitbrin- niattck at ibs Dennocwa
Nein-» print-umne. April Wi. Mutt.
— Stute-is Guvcnør hat prokiameret
Tot«6dagen, den 27. Novbr., som almini
deiig Tukkedag.
—- B. K West, der var Iowa-Kasse
rer iPauiine, Adams Co» er arresteret
for at have tilocndt sig sitwo af Tonm
ets Midian
—- Et siærtt Stiefnid indimf Nat til
Lsisdag nasstcn over heie Stateu og soe
de en megct velgjørende Virkning pack
Jordan
—- Guvernsr Thayer hat afsat Vlie
inspektør Pay-ie, foedi deune imiskede
for megct til Pwhibitioniftmie. Ne
pubiikancren Canies, i sin Tid Bittga
vcrnøi·, er udmkvnt sont hans Efters
mund.
-——Den repubiikanske Bank-r Geo.
T. Btock i Guide Rock biev i den Grad
fort-sile da han erfarede Refultatet af
Vatget at hast skjod fig en Kugle giess
nemHjertet og døde øjebiikkeiig. Heut
havde dog i den senkte Tid været iidt
aparte cfter en haard Sygdoni, hanhavi
de ligget i.
Smaahagl fra Valget. Church
Howe er gienvaigt til Senatet med en
Stemmeflerhed paa WO. — Nepublikas
neme vandt en fuidstandig Seit iThur
ston Co., hviötVælgeee for en storDel be
staar af Indianerr. —- Redaktsren af
,,Argu6« i Uiygfes bces mordanket afen
Prohibitionisi, der beskylte Bladmanden
for at have udgioet falske Sturmeswut
-- Det demokratiske Ticket iejtede fulds
stæudigt i Omaha og Douglaö Co» og
ikke en cncste Nepubiikaner opnaaede
Balg. —- H. P. Shumway fta Watt
sield naaede at redde sig fra der al
mindelige Skibbrud, og er den eneste
Repubiikaner, der vaigtes til Legislatus
ten fra Nord-Nebr. -
Stank-immer l Amerika.
« Fire Jslcendere studere ved Gustav
Adolf-Kolleget i St. Peter, Nimmst-tm
« August Andetson hat nedlagt sitt
Stilling som Hovebtedaktsk og Bestyrer
af Mittwoch-Posten i St. Paul.
» « Norst Js blev üfvigte Sommer
forssgsvis iudsprt til New, York; mm
Foretagendet har vist sig at viere en es
gjott «Failure« og vel ikke blive gies
tagel.
« Vikingestibet, modelleret efter bet
bete-nie «Gokstad-Stib« i Morge, er
paa Besen til Miiiiieapolis, Minuesota,
hvor det fandfynligvis vil blive opstil
let i Bibliothekbygnjngen, Dei blev
bygget i Kristiania, kaostningerne vil
blive udredet af afdsde Signald Qua
les Bo.
« Baron Lagerfelt, den forsvunbne
itotfk-foenske Konsul i Piltsbutgh, stol,
foruden de tidligere omtalteBedragerier,
ogsau have inydt en svenft Tjeneitepige
iok Ist-zw, iom hun hat-de ovekgioet i
hans Vatetckgt. For singen Tid siden
paatog you sig at iende 15500, feinen ved
et Uiykkestilfalde entkommen iomst Ak
beider, havde eint-todt fig, til denn-s i
Gamlelanori bocnve Moder; disfe Pen
ge hat you ligelcdes ftulkei i fin Um
Les-umk
« Tset dauoke Brodekshb i Taro-Im,
Wash» beltaaende as 62 Medlesiuueix,
laggek for Dagen en ganske storarlet
i zokecagiomhew For 3 Maanedek stden
« mgasujekede de en Bngeiorening med
its-Zaum Kapital. Konkiter Lichte de
, Gut-Id. Nylig neblagdeo Grundstein-i
E und-r hsjtideligcC»reine-riet. Bygnim
gen stal opisres of Stei- og viere NEM
«ger hei. Bko beiikabess Embrdsmasnd
sjeru R. M. Henningfen, Pres·; P. P.
« Dalby, Ic(rstiokinand; A. C. Linn-rieth
I Sekt; G. Gaul-erser Kasse-»si
· Gunnar .l«- »als, der « i
Dane Connto Wis)., nassten um« nom
xfisl Aucomft im Norqe for onst W Eli-r
kisit-Ahei·ds1duikkllcscii» onst-Eos 711 n sam
1»le. s—«:lim«dmnnden«.
i « Hjuinmr ijrtb B Arie-I hu ist-e
sq. O n luden Fpksswllssms Hi IJsIsdaiksjfz
« . - . » !«« .
;? K Jcicslm -" II 's-- - sie
- Rossssds »Nun »Tai-sk- iWWs »in-FA
Iis sit dem-M usi- sjcsss -.sit---«-Is-s us
qumks Cis-ans « Rufst-P IN ldk Im Stoll
I stI·ol over Bladet. Sau tin-« Uek »Dos
ilig Tidende«.