Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 05, 1890, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
F r a D II n m a r t .
McddeIrIIcIs III 5. --1 I. LhoIIII-.
——--T-.-O Is-.-——-—
soviestcrktmescsfor III-. Im.
Krieger WITH I I«oIdIIII-.I III 7:I VIII-.
Baron zJIIIIih IIIII IIII IlIIIIeI sIII
mdi II IIIIIIIOIII IIIIII ’JIIIIIIIIII«, IIIIIII
IIIIII SIIIIIII IIII IIIIVI Inn-.
acinfcolc I Veilc. -MIIII«III-III-I
sIIIl IIIIIII IIIIIIIIIIIII I I, III III-III By scIII
opIeIIcI en VIIIIIIIIIIIIO
Fokpuqtnlnq IIIIerFoIIIIdeIIde
I »He-nahm VIII. « haI RoIpIIgIer Beck,
RuthIIIIIc, fIIIImgIeI Marseiloborg vcd
AIIIIIIIO III IIIIIIIIIIIIIIII iIIIsIeIeII.
Den Iprfte Kunde I Riqsvas
stu- III-Im EIIIIIbIIh GrIIIIdIvIg er
Im deIIIIe SIIIIIIIIIgg Vegyndelfe I Folge
»ngbl.« IIIIIIII IoIII SIIIIIer Iok Riss
dageIIs SIIIIoIIIIIIeI.
Hans TIIvIeIIs Anwe. Jsplge
»So» AIIIIHI « IIIII der daIIIIeI IIg eII
KoIIIIIe IIch deI JoIIIIIIaI III tche eI
MindeSIIIIkIIIs III IIon Tat-sen ved AIII
vorsiom Ihoig Kloster haII har vckIeI
MIIIII.
Kreautmvföwten singst-stand
J foIIIge IIgc II- if. Nkn TelegI-b. i IIII
IIIIIIbeI III England IIII de forskjellige
daIIske HIIIIIII I I :3:II .IIreaIIIrer, hvoraf
119 over Egbjekg
Sagiørerhcfkikkclie III-der I.
OIIoInI IIIII JIIIIIIHIIIIIIIIIeIieI IIchdelI
hidIIlchsIscIIde HerIIdSIIIIdIIIIrgIIg paa
SalliIIgIIerrcdeIs KoIIIoI ISkive Senat
jur. BIIIIIIc SIcIIIinIIIJohIIIeII, Ve
stIIIeIIe IoIII IIIIchIchsIIgIIIer iVi
borg.
Brandt Odem-. Fra Ohr-III
Ielegwfekesz III VII-. Tlgb. den LdeII
OkI.: GIIIIIIII Olsens Ejendom paII
Vesiekbro er idag fuldsIItIIdig IIedbmndt.
Det kakedes IIIII Ined stor Vesper at uII
du den haftigeSIokm at hengIIe Jlden
Iil beII aIIgrebIIe Elendom.
AktiesBIIveanstItltI Slagelfr.
Fka SIIIgeIIe Ielegraferes III Nd. Tlgb.
Pan eI I Aftes afhoIdI Vorgermsde ped
Iogeö det III aIIIckgge eII offentlig Bade
anstalt. AIIIEgsIIIIIIIIIeII, der er an
Ilaaet III 20,000KI-., IIkIIkes Iilveiebmgt
vcd Aktier II 25 Kr.
Jlanvveeven lot-ol. Paa Hoku
by Strand, lidt nokden for Mads SI
renieno Pathiis3, er der if. ,,Vends.Td-«
inddteoen en .t)oolh-op, der dog har dre
vet san lange otn i Haue-t, at Hoved og
Heile tnaglet«. Man Inener, at den med
nceonte to Tele vilde nmale 40 Fest-.
Hvalen ligaer endmt pao Strand-ein
Ei fklst Smka En ret vellladt
Decke, sont i Onodagg henvcndte sig
hos euSktceddermesier i stdenhavn for
at tilbyde nogle asiagte Klædningssiob
kee, denyttede if. «Aftendladet«, Lejlig
heden til — i Siedet for sit eget Toj —
at sclge en til Nepamtion i Fortentw
gen indlogt Frukke til Skmddermeste
Ten.
leeheanvssieoinmtssionen
Ost Iowa-. Niels Chr. Hausen
hat for Kontiniosionsdommeren tilstaret,
ot hon den 12.Aug. dette Aar hat
nnstiltet den Brand, hsokoed det
under Boderupgaard herende Sted
,Ludvigslund« ved Orsleo, i hoilketog
faa han boede, nedbmndtr. Hatt davde
degooet Btandstiftelfen for ved Hjoelp
If Asfumncen for sit Lsspke at kunuel
reife til Amerika.
Bist-lade Genudtvtg, gamlc
Grundtvigs Enke, er dod, 64 Aar gam
mel Den afdodc, der var født Konns
tesse KragthtelsViitdsFeijs, og som
fsrst havde merkt gift tned GehejtitraodH
Reedtz, ægtede ilsös Grundtvig, day
denne var 75 Aar og eftek at han, fom
bekjendt, allercde to Gange forinden
hovde ocrret gift. Med Begejstriug fulgte
hun sin Monds folleligsdigteriste og fol
kelig-opdragcnde Virkfomhed, og efter
hans Dpd oeddleo hun at viere nær hint
tet til hele den grundtoigste Gjærning,
novnlig var hun varnit interesseket for
Hpjstolernr. Ogsoa ipolitifk Retning
delte hun sin Monds ftisindede Auflad
fer, og lige til sin Dod var hun isplge
«Politiken« en trofast Ven of Opposi
tionen.
Ulyttestllteelde. J Oasdago
stete den sorgelige Begioended ved Heis
Iev Stotion, at Arbejdsnuend Stensig
sen Randertz tilfatte Lioet ved at blioe
Teven omkuld of et Poe Beste, der blev
bange for Toget. - Stensig vor bewaf
tiget med at tillæsse en Jernboneoogn
med Mursten, just som et Tog stulde
pogferr. Han var gaaet hen foran He
stene for at give dem Ædei en Stemle
be uden at lsgne Stqgletne. Hestenei
tog Flngten over Stenstg, sont blev
tevet omkuld og soo ilde tilredt, at hon
under hoorde Lidelfer om Ratten ofgik
oed III-dein Den afdodc, der var en
Broder til sei-hin Stolelæeer Stenslg l
Moral-M var gift ogsdoede i Runda-L
—
Dis Alb-tu l5n ittjadenhaan ba
ende foihenvasiende Santand Chr. Charl
sen er i Onadagiz dad, tust Aar gam
tin-l
Jldsvmwc J Mandags sied
lnirndte i Folge »Wald. Ststst." II Ste:
der, titlnsiende Nil-la Chr· Jenseit, Jeng
thr. Mndsen ag Nielcs Niclsen pna Man
Masc. Ilntsagen til Jldens Qplotnst er
endnn nlnsltendh
Ny atteke i Rykiabing paa
Matt-. Hei-a Nykjading p.M. tell-gra
sereg til Ald. Telegt«br. den ll. d6.: J
Eftenniddngsz hejstea Kranscn paa By
ena nn stille-, sont apsorcs cfter Mant
nie Llsens Tegniitg. stillen vil blioe
en Piyd for Vyen. llnder Opsptelsen
er intet sont hellt llheld indtrnsfet.
Elcndcmshånch Folketitigs:
mand Berihelsen, Kyo, hac tjtdt Efeu
dannnen Stalborg ved Anlborg, 200
Tdr. Land nted thdr. Hartkorn, sor
lu0,()0() Kr. Jndoendig agttdvendig
Vesætning, deriblandt lot Kaer og 17
Hesle, nicdfalger. Overtagelsen sin
der Sted i den tnrrnteste Freintid.
—- Fra Aalborg telegrafcrcd til Nd.
Telegramdurean den ctdje Oktober: En
kesru Wagnan hat« til Folletingsnmnd
Verthelsen, Kyo, salgt Ejendonnnen
»Skalbat·g«, beliggende XMil sen Anl
ltorg sat- cn Kindesntn af lut),t)00 ter.
Ejendonttnen er pna 200 Tdt«. Harlionk
25saars Studentcriubllcrum
fein-des i Ongdaga Asteg as Studente-r
ne ska 1865. Stitdenter sen dennc Aar
gang ete blandt a.: Holger Drachtnnnn,
Edvard Brandes-, Richard Kaufmann,
Vilhelnt Mallcr, N. J. Larsen, Paul
Svejstrup, Priesternc Agerstav i Vei
strup, Hey iAlntinde, MalleriSets
ling, Lægcrne Erik Pontoppidan, An
derseni Biborg, Zensen i Kolding, Nie
iRnde, Panlsen iTapS, Borgtnester
Stetnann iRanders, Herredsfaged Nan
cke, Professor Jul. Las-sen, Observator
Pechiile.
Ny Grættfh J die-se Dage fere
tages, is. .,Kold. Flkbl.«, de assltttten
de Vurdetingsardejder ved en Regule
ring af Odis Aa paa en Strækning,
hvor denne danner Grausen. Arbejdet
er dersor udsprt under danste og tyske
Myndigheders Ledelse. Bcd denaf de
tysle Jngenisrer sprsl udarbejdedc Plan
vilde der ved Reguleringen vieret latnnict
en halv Snes tusind Knadratalen tnere
til Danntark, end der asftaas hersta.
Men Sagen vandrede til Berlin, on
herfra lotn Ordre, at der ikle niaatte
asstaas ett Kvadratalen, og det inaatte
saa laves ant, saaledes at de EItgstyk-»
ker, der koinnier hinsidets den regnleredei
nsjagtig soarer til de, der tonnnek nor- !
den for den«
Qvereetdtaqsprer Theltenöj
ROMUMC. J Fslge ,,Nakstoo Tid.«
stiller Theisetts Forhold sig for saa vidt
i et noget mildere Lys, sam det synes,
at han for saa vidt som mutigt har villet
ssrge far, at Katastrafen ikke racnte dein
as hans Klienter, der ikke kunde taale
det, og dem har handersor dcelket ved
Hjtelp as det i »Nationaldanken« mod
tagne Beleb. Detved hat han af dette
Bei-b ritneligvis tun saaet 4—5000Kr.
med sig, idet det viser fig, at han hat
ndbetalt tilsaminen ea. 37,000 Kr. i
Nykjpbing. Endnu soreligger intet am
andre Besvigelser, og kotnmer der intet
ander op, vilIe Inn Nationalbanken dg
hans Farretningsfarbittdelse i ijbem
sharm Martin Cohn its- Co. (Larch), satnt
vel Højsteretsfagsprer P. G. C. Jenseit
lide Tab ved hum
Adskilligt tyder paa, at det ikke alene
er forkvaklede Pengeforhold, der havde
givet Anledning til Theisens Flugt.
Barnemordötaen udvtkler
sisl Den uhyggelige Sag har allerede
asssdt en einden ilke mindre opsigtsvab
tende. Ved Forttnderssgelferne i Bar
nemordssagen er Politiet kommet paa
Spor ester et start Anteil Fostersodrivel
ser, havedsagelig for-yet med Bistand
af Jordan-dre
De sencst soretagne Arrestationer staat
saaledes i Farbindelse uted Fasiersordri
velserne. To unge Piger, den ene en
Datter as en Handlende den anden as;
en Haandvterker, var is. »Astenbl.« til
sagte til dee ved 6 Krlminalkatnmer.
Eiter Forhseet, der varede en Timegtid,
blev de begge arresterede. Atter til i
Lsrdags var tilsagt flere unge Pisa-,
holltet er ensdetydende med derets Arre
station.
Martelig not er ingen Aerestationer
foretagne blandt de unge Pigers Forst
rere, dem, der i dyre Damme har de
talt de vedkommendeJardemjdre for de
reg Agsissanse.
Rygtet gik i Lsrdags at en i Byen
oelbekjendt Personlighed, der hat an
bkagt siere Bjrn has Madam Rats-mus
sen, stulde viere arresieret. Dette er
dog ille rigtig5 Doktor Frederitsen er
foeelsbig den eneste mandlige Arrestant
ldenne Sag.
—
—
Keim Jud-M up nasse-II
Rcdchkst »Bitte-O fom er blandt del
Gjenstande, der blev bonfolgt oed Aut
Hiouen eher Gseo Das-einand, blev if.
L»Ao.« folgt til ,,Panoptikon« for 17551
TKL l
dr. Lern- Th. Krus- i Guye,
tidligerc Fsolkrlicigcimand for Beile Amtg
Ich Valgkredg, sogrr nu ifolge ,,Lftfj.
Fltbl.« sitt Afsked paa Grund af Atdcr
og Suagelighcd og Vil tusnmäig san dm
iden Mrmcste antid, hvorcfter heutl
agter at boscktte sig i szvedstnvem !
En Tyr dmvt to Rennefter.l
Boelgnmnd Jens Mikkelseu og haus!
Hustru, der dort-e alone i et Hus paa!
Thifted Mark, fandtes sent iAftrs drabtk
i Hakselsetuncmekz den-g Tyr havdef
stattget dem ihch De vmbte vate beg:;
ge 70 Aar gamle. Tyren, fom altid
hat været noch Icregjcrlig, er blcvcn
skudt.
En m) Stank-al- i Noökildr.
Denn- Gang n- det Politifuldumgtig
Verthelfcn«, som det er galt med. Af en
længeke Veretuing i «Sorial-Dcmoh«.'il
fremng det, at bemcldtc Okdenshaandi
hæver ocd Botgermester Blechingbergg
Dod stod med cn Undcrballtmce af nogch
ndskilligc tusinder Kr. Venner har Quid-»
lcrtid faact Belabet jamer og efter dru;
gjældendc ejcndommcligeRct, at der ikkes
sh«affes, War Pengene Hasses-, slap B.!
for Tiltale. Derimod er han afstediget.!
Hans Peugesager stal fomvrigt i lit-:g"
Tid efter Publikums almindclige Anna-J
gelfe have vckret dank-läge· De siestc’
Opkmvninger havde man derfor fundetJ
det praktisk allercde tidligcrc at tage fra«
ham. ’
Det gamte Nyborg fra tt75.»
Jst-a Nyliorq strioch den sp. Septtm til »
»Fyns Sti«:std.«: J denne Tid er man I
i Find tncd at udgravc Grunden paa dct
Sted, hour den nth Dovstunnncstole ital
opfai«eg, tcct oed det civit-1nilitcrt«e Enge
hu6. Tsct hele Areal har i celdre Ti
der ndgjort en Dcl af den Plnds, hvors
paa dct aldste Parti af Rubin-g By i
Aarct 1175 bleo anlagt, inen iciiere bleo
afbmsndt i Gievens Fejde. Da Byeng
nordvestlige Fiestningsvætkci i sidfte
Hnlvdel nf dct ltjde Anthinndrcdc blen.
nntnnt hen otict Binndtoniten, blev AJ
reatet ved Opfyldning forlnijet betndelig«
og koni til nt dannecn Del af Festningg I
I
i
glncict. Lied at grave i Ginnden der-·
ude hnr man, )n 6 Alen under tordei c.
Ooetfladc, stodt pan to runde Brandt
opfmte i Blaalrr og tigqende omttcnt
en lialo Eises Alensz Afitand fra hinan
den. Bwndene ei« 4 Alen i Gjennknn
snit foraven, bliver smnllere nednd sosn
en Tragt og ei« otnsattc mcd Egctiinnner,
der cnbnu er incget vol bewirkt. Bron
dcnes Dybde san itkc bestemch da Udc
graoningen ikkenærfprer ned til deres
Bund. Formodentlig har disse Btsndc
været ganer almindelige Van dbeholdere,
men for Reiten hat« den her nannte Elb
ste Del af Vyen, der stratte sig belt ind
til den nnvarende Slotssa, crhaldt sit
Drittevand fra denne Sp, der staat-i
Forbindelse med Ladegaatdssp og denne
igjen ined Hjulby SI, og Vandfarfynim
gen iter endnu i vor Tid im disseZSøer
til Byens Bank-merk
Den for-Wende Störm tToks
dags hat if. de lotale Blade averalti
Landet gjort stor Stude: allevcgne fra
meldcs der om opreone ag oniblæfte Træer
—- 4 gamle Trækæmper i Riis Skov tied
Aarhus blcefte saaledes oin —- nedblæste
Skorstene, afbrudte Telefontedninger,
afrevne Tagstene etc. ja, i Ustkup By
blaste endvgsaa hcle Taget af et Hua
og medens man var ifasrd med at adde
dre Studen, opstod der Jld fra Statiu
nen, saa at hele Hufet ncdbmndtei Løbet
af en halv Time.
Ogsaa paa Saen hat Staunen afsted
tominet flere Ulykterz ved Steigen stnl
fauledes vcere strandet7 Säbe; ved Aal
bæk dreo en Slup, formentlig »Ellida«
af erderikshavn, i Land. Fistekutte
ten »Sejlfort« åf Frederitshavn drev i
ved Karlby Klintz ved Mnnkebjærg
drev Skonnerten »Martha Maria« paa
Grund, men det haabes, at det sprste
indtmdende Hsjvande vil bringe den flvt
igjen.
J Aalborg Dann piftede Statuen
Vandet over Balvcrkerne, faa en Del
af Ttasiten maätte standses. En Jagt
og en Stonnekt drev over paa et norst
Dampstib, men der stete heldigvis tngen
Skade, idet Dampbaaden ,,Frem« i rette
Tid fik de to Furt-irr fleht klar af Dam
perm
Det synes heldigvis itle, at Staunen
hat trævet Menneikeliv sam Oste, idet
Mandstabekne päa de omtalte strandede
Fartsjer alle ere reddedr.
Ved Heu steg Vandet faa heit, at man
at Hunnen itte knnde se andet u.d to
Flagstcenger, der ragede op ftnn et Par
Pale.
J Dorfeni dtev Staunen Vandet helt
pp iGrInland cis-Angabe, san atBelm
—
eine sit travlt nted at redde deres Eim
dele, fertig deres Sein. Af Anlage
btoett oed Alte drev det midtetstc Spand
bott
J Kiebenhavn iorstyrredes Trasilen
en hel Del. Galeafen »Annainanda«,
der laa paa Jndrekheden, ntistede begge
sine Atilte og drev ind i Havnen, men
dten lsjærget, inden den havde tagetnogen
Blatt-I
J Not-tilde drco alle Byens Lystian
toiei·, der laa iottojede ved Bein-, paa
Land eller sank.
J Grenna hande, nieddeler »Jylls.«s
Korrespondent dek, Stotnien format-su
get en hel Ottersoamntetie oed Hat-nen,
saa hele Haonepladsen stod under Band,
sont ttsangte op lespeditionssLokalet og
andre Bygninch Et Parti dmndt
Kalt var hensat i et Stur, og da Guluet
i Stniet blcv oversomninet, gik der Jld
i Kalkcn, hoilket foraarsagede Brandal
larin. Den apakte Biand har dog ikte
foraatsaget videre Stabe udenfor seloe
Kalten. Det er itke Meddelcren bekiendt
at der nagen Sinde der er set faa hsj en
Bandstand.
Stetmdtnger. Fra Lfcerby pim
Las-so telegraiereg til Na. Telegrbr.
Sktuedanipskibet »Cito« af Gott-borg,
Kapter Eilet-oth, sont var paa Reise fra
llleaborg til London, er stt«aiidet paa
Flyndergtnndein Af Befeetningeih sont
talte inlt ls Mand, bleu l slyllet over
Both, og l kotrsten De vorige 10 et
deriinod teddct i god Behaltn ökibet
er lat, men oentesz dog hinkt-get.
—- zta Grædsted telegraferes til Nd.
Telegraitibr. Ved Rangeleje er strandet
en foenjk Staunertbtig »Jorgine«, Kapt.
Alex-ander Jonssfon, paa Reise fra Hol
lnkk til Landslronm Mandskabet og
Jtaptejnen med Hufteu og Barn blcv
reddet. Skibet lagdes paa Land.
— Ved Gilbjerghoved er strandet en
Zeigt, hvis Mandfkab ligeledes er reddet.
—Vcd Eiderens Munding er den
store Datnper ,,Tt«uidia und Willy«
strandet.
—Ft«a Ribe telegrafercs til Nord.
Telegrbr. Den hollandske Staunen
tttf,,911berta Romeling«, Kapt. Mul
der, hjemineharende iDelfzyl og paa
Ilcjse fra Meinel til Middlegbokongh,
er i Morges strandet paa Man-. Hele
Bestetningen drnknede for der knnde
bringes Hjælxx
Ika Skivk nieddelet »Bl· Flkbl.«,
m tssmcnks langes Auen pan Grund ai
Stein«-en jutdsteendig forvandledes til en
ftor So. Da en Mand, derhaodenogle
staat- staaeitde nord for Bonegantden,
kom der ned tidtig oin Morgencn, knnde
der ikle fes andct af Faaeene end Hat-c
derne. — Paa Battettmtningen tnellseni
Glyngare og Dnrnp var et Par Tele
grafitccngcr faldet over Stinnernez en
Vancarbejder opdagcde det heldigvis og
føgte at faa dem fjcernetz Taget koin
imidlertid forinden, men Togspreeen be
Inaerkede heldtgoig Farhindringen og fik
Toget standfet. Datnpfeergen fra Ny
kjabing til Glyngare ntaatte vendc onn,
da den ikte kunde arbejde sig frem mod
Statuten.
Vordersten tot en Juni-Mk J
erdags var det if. ,,Vib. Stiftst.«, 40
Aar fiden Boelstnand Jens Jenseit Knor
ning i LIvel under Bombardementet af
Frederiksftad blev saaret af en Bombe.
Han miftede ved denne Lejlighed begge
Von-ne og tout tilbage til- fin Hjemstavn
paa tonben. De fleste celdre Widerg
mfere vitle fka hin Tid kunne iuindes
den ttnge kjønne Landinatid, naar han
kom ind tit Byen, hvor rast han bewege
de fig gjennentHGadekne paa futchben,
lige saa siktert sont mange andre paa to
raste og funde Ben. Og han hat ogfaa
teods den lockre Kveestelfe, meet en emsig
ag. flittig Mand, der- ihcetdig hat arbei
Det for fnt Familie. Han hak til med
forstaaet ved sin Vandel at vinde sine
Sognedjrns Agtelse, hvad man i Fre
dags sit det bedste Levis for, da deri
Faefamlingshuset i Løvel samledes en
talrig Skare af Omegnens Mænd og
Kvinder for med ham at ntindes4osAatess
dagen for den Dag, paa hvilken han of
kede sin Ferlighed for Fædrelandet. Pro
prietaer Bay tolkede ved denne Lejlighed
t smukke Ord Beboernes taknemlige FI
lelfer for den gamleJnvaltd og bad ham
modtage flere smntke Gavet tilvejebragte
ved Sammenstud fra Kommunens tre
Sögne. ngaa Laker Hedeager talte
til den gantle Hadersmand, pg Amts
stuefuldmeegtig Bech overrakte ham fra
de dansie Vaabenbrpdres Hovedbestyrelse
et Beleb af 50 Kr. Endvidere blev der
i Dagens Anledning af Jndvalidefonden
tilstaaet ham et ekstra Gratiale af 30
Kronen
Kongen hat tildelt hatn Dannebroass
nteendenes Heedetstegm
ngsdasctt Llet sank-net den 6.0k
toben KLIL oplæste Estrup paa Univer
sitetet det aabne langelige Beet-. Lands
tingsmand P. Peterer udbragte et Kon
gen level fom befyaredes med et nifoli
—
digt Hutte-. Foruden Ministrene og
Htjke out-e Christophersen og Tang til
Stede, iKirken oare fornden ooennævnte
Henning Jenseit til Stedc. Pastor Le
vinfen prtedikede over Mathæns 6—9.
Folletinget uabnedes as Aldetsfokinam
den, HansensMenstrup. Hogsbro valg
tes til Formand nied 43 St., til Vice
forinænd onlgtes Clanscn og Vojfen.
Tit Secretkeker valgtes J. Laksens L.C.
Lotsen, Vonnelocke, og B1«ockeiihus
Schuh J Landstinget oalgtes Liebe til
zommnd incd 46 St. Oppositioncn
ftemte ikke· J Folketinget bleo Einwä
loven fol«1—90—91, Kystbanelooen Ined
flere jSngangere antneldt.
SocialiDemotratiet hat for forste
Gang sat to Social-Deniokrater indi
Landstinget, neinlig P. Knndsen og C.
C. Andern-m De to gainle konservatioe
Vetetaner Krieger ogPloug hat- inaattet
oige Pladsen. Oktavins Hausen blev
gjenoalgt sont en af Oppositioncns Med
lemmer fm Kiobenhaoen.
Regjekingens Finanslovforslag for det
kommende zinansnar oifer en lilleSniuie
gnnftigere Stath end For-flag« til in
devarende Aars Finansloo. Ved forrige
Rigsdaggsninlings Begyndelse efter Val
get iJannar forelagde Hr. Estrup et
Budgetforslagnied en Underballance af
4,UUI,U-.1Mtr., inedens han denneGang
hat« foaet lncbet linderballancen ned til
4,245,7-.-5 Kr. Der er altsaa en lille
Freingang paa :35«5,WU Etr·; snen ctUm
dersknd af ontkringtz mill. Kr. tnaa dog
i og for sig siges at otkre ket antagelig
for ct Budgct, hois fainlede Jndtægtct
tun naak op til 5-t—55 Mill.
Retinange Aar kan Ministeriet i hoert
Fald ikte blioe oed paa den Munde, for
det hat« naaet Banden paa Kassen. Den
31. Marts 1890 ndgjorde den rentebæ
bærende Kassebeholdning 33,640,000
Kr. J Lobct af iitdeværende Finansaar
vil der her viere destilleret over 11-.k Mil
lion udooer Landets Jndtægter, hones
ter Beholdningen den the Marts 1891
vil udgioke lidt ooer 22 Millionen Fort
scettes den satnme Statshnsholdning to
Aar endnn, saa er Kaser totn.
At det atter paa dette Finanslovfor
flog erKrigsocesnet, der ved at fluge
en aldeles uforholdsnnessig stor Pakt af
Jndtægterne et- Anrfag til den sinqnsielle
Tilbagegang, er en san felofolgelig Sag,
at det nceppe behøoer at anniærkes. De
to inilitære Ministre gjor for dereg Bed
konnnendc Fordring paa henoed Melode
lennf Landets Jndnegteh idet de til
sannnen fortange ikke mindre end 23,
452,221 Kr.; nf disse Penge oil Or.
Bahnson beuge ca. 15 Mill» inedeng
Hin Roon vil nojes nied lidt over si
Mill.
At Regieringen ikke can vente at faa
Fdette Finanslovforflag ophojet til Lon,
er natnrligoig paa Forhaand gioet· Jkke
blot er det betynget tned de gamle pro
oisoeifke Posten Gendarmek, ekstra Po-l
liti og de to Assesforer, inen for en
Sikkerheds Slyld forlanger Hr. Bahn
son paa § 20 3 mill. Kr. sont andet Bi
drag til Middelgrundsfortet.
— ——-«——..-.——s—»
Fra Sonderiylland.
Smitsyge. For Tiden er der megen
Sygelighed i Højey og det er iscer gast
risk Feder, sont refer; i flere Huscligger
der 3——4 Personer fygc, og paa et Sted
endogsaa 6. Skolcrtte ere forelobig
luklcde.
Et Damptcerskevcerk i Astrup. Paa
Grund af den gode Kornavl og for at
undgaa at sætte Kornct ade, hat-de en
Guardejek i Astrup for nogen Tid siden
faaset en Damptærskemafline frci Tønder
her op. Udfaldet blev udmærket. TAN
ningen gik hurtig fra Haanden (der terr
.fk-des omtrent 1200 Pund iTimen), og
jdgt blev ikke for dyrt. SttIet taber
vel not ved denne Tærstning; menda der
i Aar er Feder nol, har dette jo mindre
at sige. Socn Salgåvare hat Straaet
ikke megen Verrdi i Aar, efter Forlyden
de er Prisen nede paa omtrentl Bett-J
ning for Pundet. Ved denne Pris lau
der ikke vasre meget vmtdet ved Salg, da
det, auvendt som Sttselse, vil have fisk
re Verdi, og tildette Brug er umwitter
stct Straa jo godt not.
Diamantbryllup. J Freitag-z fejrede
et sammelt Ægtepar, Hans Jacob Vil
helmfen og hans Huftru Mut-en, ved Trut
sloveni Fistbcekfkov den-s Diamantbryl
lup (60 Aufs Ægtestab), ihvilken An
ledning der af der-es Born, Naboek og
Venner beredtes dem en fmuk og Initi
delig lille Fest. Om Formidbagcn kar
teg de, ledfaget af flere Vogne, til Kir
ken i Adsbøl, hvor Sogneprcesten holbt
en smuk Tale til dem, og om Efkkkmids
dagen samledes igen et Autal Gesteh
met-dringende betydelige Gover, hOS be
agtværdige og almindclig afhsldke LIMIT
der tun sidde i tarvelige Kaut. Man
den er 82 og Konen 85 Aar, US de Ue
beggei Forhold til deres Alder rptige
og raste paa Sjæl og Legcme. De have
haft·8 Bim, et stort Authl Vsrncbprn
og Bsknebtkns Bern.
—
N
EU cksttq qu
Symaski «
- kais-.- -
stsssssss
og ,,Z—tIerIIen« for den billige »I- » ;.
I II
81·)0 isss
I »3tIeI«ncn 5 lldgiver l«IaI IaI sigk ,;M. »l»
delse Ined en af de storste ZIInIaltIIIemlmki
i Landel ch tan IIII bIIde »Habt-U dumm»
Zrte en billig oa IIqInI aod HIaneI Zinnen
; ne L«·I l)(II« gIoIl delte StIidl I den LIo g
deI cI IIIankIe, IoIII nok lIar Luna Iorkxzk
LImIIkIIIc, Inen Itle lIIIr sllaad til al l eh ex
af de kosslbaIe Mantua-, thllec lnllee Ilkx k.
hones, nam« man tun Iaa en lIkIenIeI W-«
der lIaloe af Nile-In
: Its-se ZU clIltInee er IaraIlnIde de m kex I-«»z
TIIe Ulateuale on ."keIal oeI Inzan um ]
IiaaI You tIl at IoIllIde JeIlIIIten IIIIM
inojngknx seIIIIIIIeIIiaI og JIIinelIeieen er euer«
·lIeviII oIII. m den lan ndsore inldknnmz
:«.’!Il)eI"de og loher let og l.IIdlIIII Teil-H ;;»»«»
Hindmtlede Malllndele og :l.1leIIkII-eIIe1l«I:-.;—»
;-II lI Inndleee for den nnnede end de Ren-s
»Ur .’.Icnll«::lc!«.
s YOU-d l:-—eI« .."s«l·line sen-gez en nnnl Zuz
JliIIg as· . iekdtsiler tnlt irlsnknnsI m »H«»I«.«
jen ,,t:: !eI««, et Hast Zonnnere (-l funkth
Beerpr indtll Z Komme-U en :"nI:IeI
TI’n(«:d1’II«II),, eI etnea »elleck IIn«IInI«,en IskIIkz
lecnxlxy 5 ,,l)dbbins5«, cn 3l1«net"InII,eItzk1-.;
IIITleeU en LlIekaIIde Ined sue-, en »amte«-.
en »gaIlge« Birne samt en lsasIelnIkI, Hin-I;
en komplet ZIIIIIaskIIIe, III-se da netan Inn
hvert BengI Snknnslelk MaIlIIIen eI ki:
slIIret Ined Valnøwslojbord aoIlInl sen
drein-, Elnfjei Mldten oa Io Elnnn rzd
Ziden med Iornitlet .L«aanng·eli·
lfnhver Moder flIaI folgende Garaan sce
Fabrik-III
cElcfllTlPxfklsl ()l«’ WARILLYIY
Wie nI·:nI-:In« n«AIcIl.x.x-«I« klzss »I-.I Inn-)- Mu
sIlnl Les-u- ol Un« (·Ls.(·:l«;0 Nun-P Somm; Kli
eslsius XII .............. lin« U es lesI In ulv llvis Iss n
hmn llns Unle- «1· ll.-- ki- ;l«- llsi Ist-« f. ins-l II :«.—
ny Inn-l- ::1" snlil IIInsslIIIIe gis-« s uul lsjs new-II
us um« tiefe-ob then-im ne- .«I,xI-i—« I« nie-»n
tlxts »amt- l"l««-:.« ul «-lI-II«»sI-. "1"I.j. i:.II-.«I.:)s-I
III-l Hut-r iIs«(-.(le!IIielL i I"e-.«u..-«.:». II«I· llIss le
nf Hisutllw Bibl-mes- IiIIsi Xs«.--Hss—.
. (’«IIII wi. ZEIII xu Jl « IIIxIt
JeaIfInen iendes dIeefxe im ,er1s:n«.:i
Ulnchgcx Fechten ee eII lllIeIndelIxIlndv III-.
over s1.00sfol« IM) Mil. Lkl Inl Inm- anlegt
leg for at Maskinen IIaar PesteIIIIIIelIexnxnn
forndsat man Ineddeler ocs den nennnen
AldIIcgse quio den neermene Jelnlsann
ftIoII samt Posst Eine tsonIIlII niI Inn
Peter Csvvcfom «
TeInIklIImI Inlw
Prajrjelanci, skovlanch
listiges-set- Land,
samt Opdyrkede Parme.
25 00 Atti-es fiut PtaiticlandiL in
kol n Co» Ach Dcttckand
egner sig særliq til ilskajs, Vom og Vimeri
hoc-Im samt Rug og Hav«··,« vg son« ,3olg«· a!
Je kortc Binttc og udmcci Mc Gmyqangch
chegavlm tüeqet lonnende; anbcfales Ul
III Ptis afR «. Wtit 810 W Isr. Acke: 10 Jlar.
Asbctali11g; ti pxoc ccnt Remu
25 OULJLT sik cJ Stato ««- Stolequ
I Um Jkknb ni- lxuzv i W
anxske Mole 1 «.«1««Oln og 1j«f;csd«»ndcksonn
nor i W. Hirsch Dritte :· and eaxicrsigfckks
lig til Was san m :I«’«:«J.1«·«s«·rf1«a M
til sm tu pi. A »Ja »Hm «J-«and«l«’k
Rcutcfodcn «’«) «,s;«.««·::l .1T7«·«·:«««i: Igul sli IT
per Acr: ,
D ji«-IT»"·1-·«T".I.:sk«1·)lcrmntkl
Joä IUV . · «·,! kxodcävetsomt
li r i Te: ;;« «- nzn nusldeAE
og.«’v·..·.;·!««« ·-,.so"«sl«rvs1k2«ks’
PXLsU « ««’ 8’1«l«u
feinij · skxxk ,x«.11m«·i1:!111«
f«.1-:31·«lu«1: Lin-. «·.1i«««·«l««1tilTl’-1I
11i11«1«1fL-j::« «:7««. « -.·«·..« -t:.n«·«1sk111
1ig«li1:)«’«r·.· « - .·) ««o«,1F-1’«·- ZU
Natt« ,,11-"s . - Hi Klmuc
n· nutdtogt·«!nq«l««». Izkmslank
fla '«.) II» H Bis (p’·) Iz· IDlUlLL
«5«11·n«-;-k:«ns.«acs- f:«1. EIWIH Ort M«
10 »s) » Musik risse-et Land in SU
s hkzzw - kssH « 0 kr. Am
Skriv E n Haue me Uns-« WE« PUMV
etc ;.·«:«::s.«:-«-.«c p«-.«« l;1)«·««! cui-it « Mk
181 Washingx mn «t.,chioag"0s
lll
DE- ULENS klebt-jin sm.
« « - « I·«2-.:-.»..·:k.-.. skkxxxczg
elektrier Unlte fatnle
fkck Hclllndif JMML
· v»s
Svaahedil St Barth Tanad m
tem, Lamhed. Patenteret Åpki M« JOHN
Inn-L löst-. Tilkiendt MlzsiSeste evailleCinkinlIsomI
. Givekmuveuekitcr St-« maiEtetthcMs ·r-c
! mutet-r vgl- clver Naturen at tilbaklkWc spw
rel
sauer del p Ins o
Mars se Manier ilb00s1spksk mco
Send O e talo
! spld Listkcåflnghyäszxuxgtsäul ngv anonnallltxn N
Fkspvmk Attefm fta Falk fom bar bkugt But-n m
« qm lsssts st» chchch
AI WIEDY
! Der-m Dann-flirr
B « imm- VJordxixH im
)9iorac, Svcrjac, DAUFZILIYT
i Vg Malo-. d.
»
- sub-I r de murftc V«tt1«mn
:-«f««tfcxPriiu-. samt den ndm .
: . «««b«.«n.««n«« under Auuul
«--:.s::: ria. zip-hu s-: LJ 7««
« Ah I- A It ö- So ’
Jus-. sonnen-. TM W« M «
Aco-« M
Mmacr. ne ussuo st. cis-C
L