Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 05, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ins-c Äargatm.
Daitttcbrog, Howard Commi, Nehmka Onsdagcn den 5tc November, 1890.
Nr.
ils-.
l
Zkvtiernen
Ugcblad for Nyhcd samt politifk
ou folkelis Oplusssling
must- nver Unsmig Morgen
Manchng Sie-brauch
PETER EBBESON, UDGlVER
Monuements-Bilkaar:
Ulwn
1 Aar c de For. States og Canada. .82.00
gilcaauedet .............. .... ..... 1.0(i
ZMaanedet .................. . . . .. 0.60
1 Aar til Danmakk pg hollkelsomhelst Sud
x lldlandet. . . .. . . .. . . .......... 82.50
Ilccalingen erlægges forskudsvls.
II- «
ji«-»p- mn helst set-des l "Reglsteked" Bism
rsssksl Money Und-P elle "Posts1Now". »Pos
.»z »Hm-C- » der bllllgsto Ulütlel kot- Pause-sorgen
Licliscr sc suldkomment dicker-U Gebyr sum 3 cts«
.Hilvn.ruvig Adreslct
S ti e r u e n ,
kanns-»Is- Rehufta .
—
possr- VIERTER-LIABLE
--«c DanneTJrog p—
Man Paoillc lex-allzus.
Tmspnsx atuiiitr tri- 1)nnUt-.hrmj ;
g
d
PHL Form. : Hoch-uns El.15 Mun.
»H: lsssrmntugn
SIC- Eftm.: —- 9.(5 Pol-m·
----«t st- Paul fis-—
Moll Miso send-um
Tun-Inn nsqksar fra St-· Paul:
Tki I-.-x.x·xk:1m()u« Hokus og L()l·1-(-1TY:
kskkwmuzx sktils Hierin-; (;c)tlstu1.(· 9.Zl) Fuknk
Tll UKAND lsLANDt
« Zum k’()rm.: Goclsl()x:. 5.10 Bitt-km
Tii 1«:1.1u. »so-HA. Noli-m Lun» og onnx
;-..k.»nI«--.s. 5.2.’) Einst-m. : (l0(l.slt.)g. 0.()0 Form.
zxks Ans- Tug mechng Pesvugonsr.
Zwllnglon l- lHlsoTuTlllm lswbw
Tuns-un issqiuilr trat st.. Faul:
Pisrkunlug
1’s-r.—»nt(I-,k. 0313 Ajka Umlkdtnkh III-U Isme
fix-U Nimm ——— 12.45 —
ZOTP Alle Tag medmgck Pnssuxztskon
qu
l·--!:
M Ä R l(lZl)s-"l"l IllZN DE.
Zsm de vaalldkliqsu oq liebste Kinn-.
lkhicago, d. Pi. November
bewdcnsnrkcbct var tmngt oglioløs, skjønt
llalwlqmmnnsr lob paa lscdre lldfigtcr i lld:
landet. Wuan sl·01i;?cccmber, sUltLh
:!.!c«1j.81.».-«.z «1.088. «
tllinjssmncu smrkcch vrd Wohl-der om dank
ixzu lldvmtc ocb .Lmskningcn. Kontant. 5:32;
.ll01mnlnsr, IIle Maj. 55’..
Nun-u ca. z th. bebte· slontant, Mik;
chcmbctz -l-l; Maj, 47MMTQ.
Aug 7781 Illug M. Hørfkø 81.39.
Lmaha, d. Z. November
klrmtxczmarkcdcr stadig paa bcdrc Stude,
slozt Pan andre Zotten Prima Stube«
Flssllmlåsfu gode, fka 1000 til 1150 Ph«
Sskslkiisisljifl — Svlncmarkcdet akkiot. Wien
nnnlnirgprijcn var SZJIHLS cllcr ca. 20 Wem-;
laoerc end sjbstc llge.
? anncb1«og. d. -l. Ist-networ
Oucdc 72 lstelz srwllct Mazs SI.
«l.!i1urcs3»lskci·
Zoin 83 ()()(q-«:3.:35.
Jng III (5ts. Smpr Uns-U Nä.
Gemme .ljsøns, 81.7-3 pr. Tusin, Komms
lvlluwcr as god etøkrcue, s1..3·).
Handels-Tidende.
W skicmpelløs Lmiastning fOk LFWVTT
Wonned. — citor Aktivitet i alle UWM —
Mksddrlelser om Jndkassering mcget tilfredsi
stillende nassten nden en eneste Klage —- IUUI
grendr Udsigter. Saale-des lyder Handels
Beketningckne for den forløbnc llgc. Dr
ajennem Bankcknc merkte Jnds og llddetalini
W I Wbct As Oktober Maaned er ndenwim
sum-e end nogensinde før paa en enfelt Maa
Ind. Te overstiger Oktober, lese-M mcd IT
W» og sidfte Majs, der var 82,0T37,000 W?
indnlden Tid det sterer i FoundelsOiflOMU
med 10 p-(5t. lldenlandsk Handel for thobet
Manned den støtste man kjender, hoilket na
nnligvis skyldes den enotme Jndfpriel Ist'
Wiaget end den ny Toldlov.
Boston note-m fowgct Jndustti i de slvkl
Uldoarefabkikek. Fabrikantcr bettete-ehsij
Wirt for Uld. Hader er sunkne, men Lede!
n meget fast.
Phtladelphia noterer Uld meget saft. OS
Handelen fund og lovende, og en hidtil u
kjendt Omscetning i Papie, Skrivetnatetialer,
Fkykiagsr og Lædervarer. J Chicago er Ism
Iætning i kanvarer mindre end i Fior, Ou
dkkog lud en Tkedjedel lavere, men flagtel
TM Vlser en Tilvækst. Mannfaktur- og Be
llMmiUgshandelcn overgaar sidste Aaks, og
Skvtpjsfortetningen etligesaa ged. Meye
land noteeer god Omscetning uudtagen We
klcedningsvatek og Fabrikerne godt i Arbede
MilivaukcesHandel er stadig og bedrer sig ved
det tolde Vejkö Jndtkcedelse. St. Panl, Min
Ijtupolis og Kansas City har en meget god
Inmittan
J Syden triveö Fortetning godt. New
Orleans noteker stse Tilførsel as Sutket og
RUA US gode Prifek dekfor, hvokimod det u
SUUIUAE Bejr hindece Nedpakningen af Bom
YUL mcn i Galveston hat Foreetning bedret
US ved det bedre Vejrs Irrt-findele og Teufe
7911 i Bomnld et stot.
kalgenmrkedet staatomttent fom sidede
W fasteke med stark Effekspstgfel i Vvstdlh
Ost men leitete i Philadelphia, endnu knedet
ZChicago og knapt in 798 ka Nirwana-,
klkbent i Savannah, med god Efterspptgfel
lunver.
, J det bete taget ek Vikksomheden blandt de
UskkeJIldustrier ststre end nogensinde tilfotn.
Iskpptoduktivnen hat naaet Hpjdepunktet
EWU pas Jetn erstatten men fvagetepaa
Smal. Oktober-Quisætningen i Kul Mk
Ueber Fokvemuingem men Tkustet hat nu
Um VIIer 10 Ets. pg sastfat Produktionen
for Neptun li18,530,000 Tons,
J n d l a n d e t .
840 Italien-cr- ankoni lilNew
Orleans, La» i Tor-dage; Inrd Dampec
ten »Entclla«.
Den grundlovaivende For
Inmling i Mississippi hat faktisk endt
dens Arbesde. Sinnlingen vil kosteSlm
ten 860,000.
Bemerkuqu i Oklahomas Lanz
latur raser med nfonnindfket Orde. Dei
er nn Gutbrie on Kinasisher. der strides
om Honedsladein on i Lørdags gav dette
Mellemvkkrende Anledning til at Ist-gis
latnren opløfies i Uorden efter at have
oplraadt som den vildesie Pnbelbob.
Lotteri-Skvalverei. Posimesier
Nilchie i Leavcnmorlb, Kansas, smed sor
leden Bindi-l ,,Tiine6« nd afPosien, for
di del averterede en Lodtmknina, der
Milde fmeaaa i en kalolfk Kirke. Bla
det sanft-net nnBoftmesteren for 810,000
Ersiatnina Postminisieriet bar tilkjende
givet detsVifalds af Rilchieä Optmden.
Jmpokwtcknc i NewYorIasholdt
forleden et Falles-mode sor at snatke lidl
oIn Kinlryloven. JnnsrsConslable tw
slede sine Kollrgner nied, nt de bedste
Lateiner nckre den Ausknelse, at Umla
dclsen as Pan-g. Zi- nlovliggior hele Bil-:
len. Der nedsanes oerfor etlldvalg sor
nænnere at nndersoge dcnne Sag og
rapportere ved et senere Mode.
Jldsvaade. Brygget Wienuanng
Maltniagasin iNekvpol-t,Ky,, nedlnændteY
sorleden; det indeholdt 1U0,WU Bush.
Malt og Bag. Dct 8100,000 sioreTab
er fnldt daslket ved Agsnrimse. —— :3 Ho
teller og 535 andre Forretningsbygninger
ogPrivathnse nedlmkndte fort-. Mandags
i Euran Bring-Z, Ark. Tadel anslaas
n! 8200,000.
Jcens oa Staatsabrikkernc i
Pitisbnrg, Pa., oil ikke længere blive
fotsynet tned Natur-ans lilVrwnde og
vil dctsor blive nødlagct til at lage sin
Tilslugt til Fcnl igjen· Philadelphia
Gastonipagnig Direktion hat« ncnilig
ncegtet nt forsyne Fabrik-m» Ined »fuel
gas« as den Grund, at de har størkezow
tsencste af at saelge Gassen til private
Forbrugere.
De store Chieaao-Slagterier,
sont met-e og unsre føler sig hirtnmet og
trykket grnndet pna den Gene, deres
Fortennng medioker, har nu opkjpbt en
13,000 Akt-es stor Landslrwkning i det
nardvesllige Indiana, der er tyndt befol
.l’et. Man niener at Anmut-, Swifl,
Morris og andre Flæskefyrster vil flytte
deres Bedrift dernd, hoor der er mere
Sandsynltghed for, at de saa kan viere i
Fred.
Fund of Ost-sagen Ved en Ub
gravning i Newport, Conn., slødte man
paa en interessant Jndianersamling, der
ssandsynligvis hat hvilet i sit Gjemme
sted usorstyrret i de sidste 200 Aar. Det
er en nieslen tre Fod hte Urne af Ler.
Den indeholdt Skelettet af en voksen
Jndianerkvinde, der at dønnne efter de
Stenredskaber og Perler, der fandtesi
Ur-nen, var blevenbegraven med Æke.
SaavelSkelettet somUrnen faldt i Styl
cer ved Udgravningen.
Quid kJnviauersTertitoriet.
Guld er nylig fundeti Akbuckle- og Wi
chithiefgene ilshickasamJndianernes
Disttikt, tcet oed Oklahoma, og Sagt-Jn
dige er af den Mening, atFundet er me
get vardifuldt. Et Minefetskab med en
Aktiekapital paa 1 mill. Doll. er allere
de dannet i del Øjemed at udnytte de ny
Leier, og del hat sikket sig Kontrol as et
Areal paa 25 Kvadratmii. Paa samme
Egn er der utvivlsomt gode Stlvlejetx
Det var her at de gamle Spanien bear
bejdede Selvlejey og de indskmnkede de
res Virksomhed tll Opsamlingen af de
ved Operfladen noermest tilgiiengelige
Metalstykker. Dei kan ikke feile, atder
i diese Bakkekjeeder sindes meget metal
ydende Sten.
Eei japanesiik Amstede Ken
tato Ketieko, hat ladet en ooerokdentlig
rig oq pragtfuld Hofkosiume forfærdigei
Bofton. Mausmt forestiller den opgaas
enchol, altiammen fokarbejdet i Guld.
Sandsynligvis vil Etablisfementet i Vo
fton nu faa en tivcnde Søgning fra DI
trene af de mange amerikanste Millio
næk-Snobber og Efterabere af Kotige
pral.
Pikec Peaks Jernbanen i Colo
kado cr nu fkrrdig Dei sprste Lokomo
tiv tullede i Sendags fra Manitou helt
ap paa den heje Biergtop. Skinnelceg- »
ningen begyndte den 10. Juni.
Der vill
denne Hast blive liden eller ingen Trafik
paa Banenz men næite Sommer kan man
vente Starer af Turister, som ausser-, at
Jernbanen stal trckke dem op paa det
hsie Vierg, fra hvis Top man har en Ub
sigt over de mestsimflagneScenericr, som
nogetsteds er at sinde
Bote 10 storste Byetu
Optreli
lingen for de fleste starre Vyers Bed
kommende er fuldendt; Jndvaauerantab
et for de sørste 10 er folgende:
1890. 1880.
chw York ...... 1,51.«k,501 1,220,299
Chicago ........ 1,098,566 50:3,185
Philadelphia ·...1,044,894 847,170
Brooklyn ....... 804,:377 506,66:3
St. Louis ...... 420,:357 350,518
Voston ......... 446,507 362,8:io
Baltimoke ...... 4:-3,639 332,500
Sau Francisco.. 297,990 2:;:3,950
Cincinnati ...... 290,809 255,130
Cleveland ...... 261,546 160,140
Vanvittig at Glæde. John
Tunif, en fyg fattig Kiedelsmed iBalti
Form-h Md., livem Sygdom og Fatlig
dom havbe bragt i en tmngende Stil
ling, sik nylig ganske uvcntet nahen-et
ning mu, at Regjcringen haode bevilget
ham 88000 i Pension. Heut havde for
han vil komme sig.
lænqe Siden opgivet alt Haab om no
gensinde at erholde Pension, og Doma
skelfen var san stor, at han blev verwit
fig af Glæde og bembnede sig med Pi
stolcr ogØkser for at myrde alle dem, han
madte; den stakkels Mand mente ncmlig,
at enhoer vilde fratage ham hatts Stat.
Derefter udferte han et Par mislykkede
Selvmordsfotsøg inden man sit ham
bragt i Sikkerhed. Les-gerne mene, at
Undveqen fra Siberien. Eis
sung Russer ved Natst Kelchosth hvem
Edet lykkedes at undslippe fra Siberien
efter et 14 Aars Fangenfkab, ankomi
Fredags til New York. Han bleo erre
sieret iVitna da han blot var seksien Aar
gommel, som mistcenkt for at være i
Vesiddelse as revolutionckre Papirer
samt fdr at vcere impliceret i en Sam
menfværgelse intod Regieringen. Under
stor Fare og Lidelse lykkedes det ham nu
at siygte fra Siberien. an fortaller
at Fangerne iSibetien feetter stark For
hasbning til, at den af Amerikqnerne
udtrykte Medsplelse for deres sprgelige
Skjtbne stal aabne Vejen til Vefrielfe
for dem. Han tsr endnu ikke offenlig
giøke en Bestrivelse af sit Lio i den sibe
kiste Landflygtighed as Ftygt for, at den
kussiste Negjering stal hævne sig paa
hans fangne Kammeratek i Siberien.
Ebnen er nimm-selig. Hang
nyeste Eksperimenter gaar isplge »New
York Herold« ud paa at opfange den Lyd,
fom opstaar i Solens Lyssfære under
de Ekuptioner, der fremkalder Solplet
ter.
De Fotspg, han anstiller, er giganti
ste. Ved Ogden iNew Jersey ligger et
stoktMagnetjernbjerg, der hat-er sig lod
ret mod Himlen og sttækker sig dybt ned
iJorden. Man antager, at det inde
holder siete hundrede milloner Tons
Magnetjern.
Da nu heftige Storme og Natura-n
vmvæltninger paa Solen og Jordans
netijmen fremkalder Forstyekelfer, der
ladet stg paavife af Magnetometerne
paa de askkonomiske Qbservatorier, fcldt
det Edison ind, at disfe Jndvitkninger
paa vor Planet inaatte kunne forstterkeo
i en betydelig Grad, naar innn otn et
Magnetjernleje lagde inilelange Led
ningötraade, i hvilke enhver Fornndring
af Jordtnagnetismen meerkedes.
Bleo en Telefonsat i Forbindelse tned
disfe Trande, oilde ogfaa Lyd paa Solen
nna vokt Øke.
Edifon har nu pan Peele rundt mn
hele Jentbjerget lagt isolerede Teaade,
hvis Ender begge sprer ind i hans For
sagst-station
Mnligvis vil Videnfknben knnne faa
bnade megen Gnvn og Gliede af denne
Methode.
Qm Jernbnneeindeholder Missis
sippis nye Konstitntion spigendez
Sektion t). Alle Zuschauer-, sont
transpotterepPerfoner cller Godss for
Betnling, stal betrngtes sont offentlige
Hovedveje. Ethoett Banelontpagni Ikal
have Ret til sned sin Bane ist gaa over,
damie Fokbindelfer tned eller krydfe an
dre Jernbaner, og alle Bauer skal mod
tngc og transportere hverandres Pastet- T
geret, Frogtgods eller Vogne, fyldte el-«
ler tonnne, nden nnødvendig Forsinkelfe
eller Begunstigeife for nogle tilstade for
andre.
Section 10· Lokoniotioer, Vogne og
al nndcn flytbar Ejendoni, sont tilhører
et Jernbanelompagni eller en Korpora
tion idenne Stat, stal kunnc viere Gieri
stand for Etsckntion og Salg.
Section Il. Legislaturenskal ped
»tage Looe for at hindre Misbrng, unt
Efærdig Henfynstagen, Partislhed eller
Fastseettelse af nrimelige Talster bemde
for Befordring af Personer og Gottes,
Et«presH-Forretiiiitg eller Telegrafering
og Telefonering ellcr for Brng afSovec
notwe
Sektion 12. Jngm Jernbane, sont
herefter anlcegges i dem-e Stat, skal
lægges inden IIMiles Afftand fm et
Connt1)-Sæde uden at passere gjennem
samtne.
Scktion U. Det iknl ikse viere til
ladt for en Jernbane eller noget andet
Transportkompagni nt ndftede Ftipas
cller Billetter til Mcdlennner nf nogen
StatssLegiHlntnr eller til ringen Stats,
HDistrikts eller Kommuneg Entwede
JNceend. «
I «Sektion 17. Legislaturen stal ved
en til Ofetnedet skilket Longivning be
Hskytte Arbejderne, sont bestjæftiges nf
«cn.5cokpoAi.tion, fnn sondanne Korpo
Hrationey deres Agenter eller Betjente
»ikke blander sig ind i diese Arbejderes
.fociale, cioile euer politisle Rettighe
der. —
Den indianike Viel-teile ver-bli
ver at gjæte blandt de rede Gesnytter,
og Kisiggntinistetiet neerek den Forme
ning, ot der eventuelt vil komme lo
kale thsjer nd of denne markelige
Sindsstemning. Men det kan heller
ikke blioe andet end Smankatnpe hist og
her, selo om Jndianerneslnlde gjsre de
kes ydetste. De er nu spredteisnmn
Flokke flere hundrede Mile sra hocken
dre, de hor ilke monge Ponier, og Bildt
til at yde dem Proviant er der ikke me
get af. Desiiden lan Tropper bringes
hoorfotnhelst paa en Dags Vatiel, og
Byerne og Ranchetne, der er fpredte
over hele Besten, Inn sagtens tnodstan
et Angtcb fra en Haandfuld Jndianere.
Dei-for kan der itke ocere Tale om en
Gjentagelse afCusteksMasfokten ellet
noget lignende. Jndi anetne voner hel
ler naeppe nogen sttand san ncer Vin
teren, deres Kkigstid er Vaaten, og
dersokn »den siddende Tyr«, »den spuk
2 kende Heft« og lignende oproksie Aander
kan holdeVrpvlet gåaendeVinteken over,
ier der jo en lille Mulighed for, at de
adokiginale Americas irie Sinner til
Foraaket prjoer en sidste, fortoivlet,
haoblts Dyst med Undettrykleken — det
hvide Kultukmenneskm Denne Messing
tanke og Foeventning om overnatuelig
Hjalp, nank »Gtassetgkoer« hariok
Resten staeiet dem i Dooedet hvet Vintet
den fidste haloe Snes Ane, og mqaste
langen-. Sau underligt er bei heller
ikke, at det simple ulultiverede Meinte
skc stulde kimue satte sig fligt iOovedeL
Ude af Stand, sont de spie sig at sum-,
til at staa imod den hvide Monds Au
masselfer uden overnaturlig Hielt-, er
det aldeles ikke satt, at bei-es Ønskc om
fanden med Tiden stulde udarte sig til
Tw og Vished.
OOO -s--—
Nebraiska.
—Et Hotel til 850,000 er opfsrt l
Leringtonz 820,000 Vonds til Band
vcekk er bevilget af Bittgang og elektrisk
Lys folget fnart efter.
— llnion Pacifie Kompagniet vil op
fsre et mit «Round-·Dus« iColmubut4,
der stal viere fakbigt til sprste April og
yde Plads til 10 Lokoniotiver. Det
gamle stal tiedbrydes. «
—- J Ulysses et- ber allerrde assluttet
Kontraktek omOpfskelfen af syv ny Brief
Vygninger til at ei«statte be ved forrige
Lørdags Brand odelagde Fortetningss
hast-.
— Ei Lokomotio pau ElkhomsBuncn
aiitekndte fortige Mandagct Prassien i
Plattedalen firc Mil oft for Freisinni,
og en ødclckggende Preniebrand strsg
over en tt——7 Sektioner Land og opslug
te henved 1,000 Tons Ho.
Ei SwitchsLokomotiv paa U. P. lsb
forleden ind i noglc tomme Godsvogne
ved Evanstom Lokomotivet blev flemt
i·amponei·et, og Lokomotiosprek og Kon
duktor itke san lidt koeestede. — Summe
Dag blev en reife-the fka Kansas over
kjart faa ilde ved Stationen Echo at han
ikke kan leuc.
U d l a u d et .
Vesti udien. — Den sidste Tids
Negnc hat betydeligt fordedret Udsigtm
ne for Sukkerhøsten.
Russland —- Storhertug Nicht
laus, som blev findsforvirret under Ma
nøm«ene,er bleven fuldstændig latn og ligs
get ien halvdod Tilstand.
» Tyskland,——Negjetingen vil lade
; spie-re et specielt Institut for Dr. Kochs
i Etspcttmentcr med hans ny Kur-metho
Ide for Tækring; Etadlisfementet stal
jdrioes efter sammt Methode fom Pa
stcuts Institut i Paris.
Jap an . — To kinesiske Kkigsskibe
faktiste i den state Orkan, der rasede den
stde Okt. Hvor stort etTab af Mennesies
liv, der blev ltdt, videg ikke. — Siden
Kolekaen brad ud i Japaner der indtruf
fee :3«-3,000 Tilfælde og 29,000 Dabei
fald
Can ada. —- J den Hensigt at un
jdettrykke det enorme Brandevinsssnug
Hieri, der gaaki Svang i Quebee, hat
!tomersk-katolsk Kardinal Taschereau
Indiendt et Brev til sin Hind, hvorihan
» i starke Udttykfotdsmmet Smuglere, der
Ifor Efteetiden stal dlive Straffede ved
Hat nagtes Adgang til Kirkens Sakra
Lmenten
! Sehn-kitz. —En Borgerkkig i Lom
)meformat har i flete Uger staaet paa i
tKantouen Ticino, og den er ikkejorbi
«endnu; sidste Uge btev der attet spildt
lidtBlod mellem Soldaterne og de mis
Hornsiede liberale. Striden feemstod
over, at de Ultramontæne (det sinkende
Parti) modfcetter fig det liberale Flet
jtals Fortangende om en Fokfatningsre
tvisiom
« Fta n Zeig. — En Stags must-rus
sist Allianse fandt fort-. Tirsdags Sted
iParis. Det var den franste ijt. De
seze, der giftede sig med den eussiste
GefandtsDatter, Mamscl Mohrenheim.
Brylluppet ovewætendes af Ptæsidents
inde Caknot og famtlige i Paris vieren
de udenlandste Gesandten Da Brude
patret kom ud af Kiesen, kaabte Publi
kum »Lange leve Rugland! Lange leve
Frankeig!« — En af Patienternei Li
noges Sindsiygeafyl drehte i Lskdagg
to af Bogterne med Dolkeftsd, hvoteftet
see 1 s HEXE n
(«rh» Hund
Uhin PUZUJMØ « MINI- Jenes-neu
publiulwi M lhxxtcnnmk Nun-»vor
WIOIUNUSDA Y
Iw
—- Plc T « « lss « ll JM UJV —
’l’me snn in Uns leimling sen-nistva
an paper »vor-it of Ostmlm Insel ono
of the Im gest publication-i in Um
Heini-III Iangunga in Ame-sich
The ones-atm- smi gomsesl eiskalt-mai vele
this pqwe Im- semnesei among um ins-asz- —
Maul-n Umne- ok Nebenau-» Wyoming unt Csh
new malte- u - suppelue silwrusinu tue-tilgen ts
thoso who wem- m being umlr hast«-s- botoei III
setnelltmvlsn meinte-.
suec-of schont-In- amdolunmn on eminente
Aeielkssst T ll Ic UT A R .
UAN NlWUU(l. NIUII«
Entree-il n- normal-( Lin-. nunle m llits Unkosqu
III-H lau-( ums-I April »Ih. sMIL
huu siyrtede sig ud of « Bis-due øg faldt
igictmemGantdcsrummktczNummde
blrv lmnkdt imnel og lob sig uden Van
skclighed Lage til Range-. ——- Juli-s Fett-I
er Kandidat for Grimm-.
Stotbriiann ie u. ---- Dennysafs
holdte Udftilling i Edinbnkgh er i en
daarlig finansiel Simij Unverbals
laner er .c.-10,0(-su, hvilketmckc end flu
«ger Ganmifundkt, der var L26,000.
Selsknbets Affqerer er stillede til Kon
kurs. — J er Tale, fom Gladstone holst
for Arbeit-erste i Edinburgh, pri«sede the
FrihandeL Pan fugde at Englands
Handel var bleven fein Gange san ftsk
under Frihandel. og Laubets materielle
socile, moralike og politiskc Stillins
havde i stor Grad forbedket sig. —- Ei
Sengested, der tilhprte Oliver Erma
well, blev soc-leben solgti London for
8250. ——« Robert Links-hi, den ameri
kanfke Gefandt vil aflckggey et Befsgi de
For Stam. —- En Febekc Epidemi gras
ferer i Killamyz legdommen tilskrives
Brugen af daartige Kot-dokter
-.. I
Vacht
1 Nebraska-.
Farmorpartint den ny
Magt I Lande.t
Hoaost Jotm fMit-IT Gott-kaut
Prohihjtion Staat-r meil ZU 000.
Its-isten trimtetst i ttet Zorxtestisttüt
Dort-soz- sutnlrss tut-il Melcinksy og
du Itvtigss «!-’.·«1r(·«".
Karome :t. Distrikt liggxtsr molk-m
Kot-I og "l’lt»ctslmmt.
Br)·attttttr«ligt- vulsxti l. VIII-fikt
Aldrig ist« har der mrrt et fimdqni
Valgrore t Nebraska imu innr. Naturer
nllmnsens Intshttg ( de gen-le Purtiet
har met-et faa todt, ug en forttiintet tre
hjorttct Kamp bteo me Forum-n dette
satte Prolzibitionm Nrmyttsrnc i den
voldfomste Bringe-ihn Zuu know-c er
san blaudet og prmuinqkt t-»« lang
samt, at det hat onst-et kommt-e unntligt
at faa tragen bisftemt llstderretssing. Men
de indtomne Telegmmmer sættrr og nu i
Stand til nogenlunde at gjatte -.-kmSand
synlighederne, og vi vil ikke forsinke Bla
det langer-. Derfom Meddeletfen am,
at Powers her faaet 1:z,000 Stein-me i
Omahq forholder sig rigtig, er han vor
nieste Guverner. Allianse-Kandidstm
McKeighan er valgt til Kottgresmand i
2. Distrikt med god Majorttet, Demo
kraten Bryan er mutigvis valgt i l. Di
strikt, og i st. District liggek Kampen
mellem Thompson og Kem med Chan
cerne i Furt-r qf Kern. Prohibition et
flaaet i Staten tned henved tt0,000 St.
Zule- og Nytaarspresenter titSkandi
navien, saavcl store sotu smaa Buckel-,
forfendes nu billigt og under Garanti
med A. Mortenfen ö- Co.s direkte Pa
ket Erpress fra Hoved-Eköpeditionen.
Kontor: 140 E. Kinzic Stkeet, Chiar
go, Jll.
»Ert Berjring af Naturen gjer hel
Verden frellesf St)gdomme, der er
helles for Slægten, gjsr at man tun
ssge et falles MiddeL Dette havesi
Ayers Sarfaparilla, hpis Navn er ver
densbertmt og sont i th Grad hat soe
trcengt alle andre Btodmediciner.