Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 29, 1890, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    oftcr Marthens
Af ;
kennt-les Göttliche-·
k-».s.s«n im Fraule of M . . .y.
MortsalJ
» zip-»was lom Pi«(eslen, og man sit
—««n Lsslnn Men Lorenes Tanter
xklc vers Zpillet; hnn var bestandig
1.-.lnnre, ksg stjønt han gjorde sig U
» »k- in dele den falle-J Munterhed
s«»««--» nndgik hanss Adspredlhed og nn
::t-en menet alvorlige Udttyk bog ikke
J zukkszilleees Opmærksomhed.
,
XII.
FMorgen skal vi i Lag Inchasanet
ssx liavde Generalen sagt, og Dqgkn
Heu-die man flg tidligt paa Jaglen.
miz um« tidligt nde at spadsere i Ha
lmn lyaode ikke knnnel sove.
«:;1,dmnelllang gielr nok vor parisi
»in-nnd del af med alle de vorige Fa
· ,- juqde lsleneralein hvis Tanker
k;«1e.n-llemiendt pan Sporn-H og som
ni: llle haude glemt den Skydefærdig
» Tun-ne lnmde lagl for Dagen oed
fkujgc JlllIL
xsprenszs snnlte nden at svare.
llicnlslenemleng Profti git ikke iOp
Julie. Tcll Fecbkmgllghed der men
;11l1«rucdel«oreng’ Nervey gjorde ham
cilkllcl til al sk1)de. Der var de bed
Wliglnden men hansKngle scoghveri
W forbL Generalem der havde v(k--t
m lleldiq at skyde noget, knnde ikkel
nan, at Loreng sknlde viere saa ichel
lTllll.
In our endnn tidligt da man naaedei
cul. !
Vers Lunet af Knpcllet lob del rundli
leis-is Find og mekanisk, ncesten uden
risse lnnid lmn gjorte, gik han herhen.
ed samsnenfnoret Hierle kastede han sig
dxw en Stol. Pludfelig viste Søsler
anlzn sig, hnn blev slet ikke for-strack
nsed at sc Doktoren del-, nien udbrød
ad:
»Ein for Oele-J Vcnlighed, Or. Dok
k, Palmen siger, at Deres Musikan
nsiiznmzi hin- hjnlpet niig san megct.
m als, W er Dem saa langl unverle
:i. VclTeikkeiiokspillclid1«s«
»(»«je1ne,« ndbrod Lorens forvirret og
ne sig til Lrglet.
ljnm hemmde Softer Marthn stod
gved hatn og lyltedc opmcrrksomt til.
almn var sendin, sagdc hun:
»Tele1- en dejlig Musik. De spiller
nudenad, dct vil jeg des værre aldrig
msnc til. Uil De ikke nok spille Ave
sei-la, sotn jeg kjender saa godt.«
,,Gjeme,« svarede Lateine-, en Smule
ibanfen
Heu fpillede nn de føtste Taster af
oc Maria. Ester et Ojeblikg Forle
ahan hen paa Spster Marlhaz nien
evar ikke foregaaet nagen Forandring
ed hende, hendes Blik var ikke stift.
vart imod fulgte hnn med levende Jn
regje den vidunderlige Melodi, foln
Ulltlvllct af Lorens’ øvedeFingre gjen
dmcd fnld Lidcnskab under Kapellets
Mc Hjalvinger.
Loreng standsede.
«HV0kfor bllver Deikke ved?« klarste
slter Mal-tha. »Jeg kan meget godt
1lISlned, naar De spiller Ave Maria,
Im leg kjender faa godt.«
Lorens gysle. Han kom til at lernke
fa, at han hin skjcebnefvnngrc Nat hei
eiig klavde befalctAngcla, aldrig tiere
kvlfklikl Mon hun nu stcængt vilde
dedetteVudZ Han vidste, at den givne
«"ali"g var lige saa bindende sont Ly
lEliieden var blind.
Moll Angeln virkelig aldrig, aldrig
W fluldc komme lil Syne?
Lilien hvor tydelig huskede han ikke, at
m klsode sagt:
ssJeg vil ilke vide niere af dig at sige;
«an ikke mere aabcnbare dig, hverkcnj
okjmg Euer for nogen anden.« ,
PFU f01’stod, eit han havde rejst en no
Wellng Stranke mellcm Angeln og de
Wdeg Verden. Hidtil havde han felv,
Uthan var mest fortvivlet, bestandig
«ka- Ut han dog kunde faa Angeln at
Men, nien i detle forfaetdelige Ojeblik
WW VP fvt heim, at han for bestandig
M Misket hende.
Ha« TM vp pcia Spster Marlha.
»Es er Dem niegen Tat skyldig,«
Ade hnn smilende. »Man jeg nu spille
elodien, faa kan De se, oni jeg hat
ngsk FOVVH Of Deres llndcrvisning.«
»Weil kun,« svarede Vol-ens- og reiste
ig. (
»i?k:1«:d·lagde die-se Ord need en vis Ue I
Mit-. mind. lJan-Z Stenune, der hidlll
infle ljiifrel lan blid, lod Iloget Ward
« »in Lur med. .
Zwka Makkya saa sorbansct paaljl111(,.
Klle lalle hlm sig ved Okglets §
J« -.- . . . .»
nung hnll lpillede, Itod Boran bagz
. .
Giftle Halt famlede hele sin Vilje
BUT-—
»Angela, Angeln, jeg vil, at du stal
komme tilbage!«
Dan sttche eadogsaoHaanden ubimod T
Nonnenghoved. Men det var uben Vikt
ning. Ssstek Martha fagbe relig:
«Jeg tror vikkelig, at jeg er kommen
ub af Takt.«
Lorens soakedeikke. Hanvar statnsuld
og solicit-let Hans Ojne fyldtes med
Taaker.
»Er De bedrovetW spurgte Ssster
Marthe-, öder hun reiste sig.
»Nei, fromme SIIter, der er wirke
lig intet i Vejen; jeg ek kun noget be
vagen«
»Du er blev sent, jeg maa gaa. Far
oel og mange Tak.«
Hun vilde fjctrne sig.
Han gjokde en sidste Anstrengelfe og
fagde høin
,,Angela!«
Hun rødmebe.
,,Hvorfra kjender De mit tidligeke
Navn, Ha Doktor-W spurgte hun ts
vende. ,,Aa, Prcrsten hat vel fagtDem
det.Men Angela har helliget sig til Her
rens Tjeneste og er nu bleven til Ssster
Martha.«
»Undskyld, væk ikke vred, fordi jeg
kaldte Dem Angela,« sagde han og tog
hendes Hart-Id. ,,Men jeg hat haft cu
Veniube, en Soster, sont jeg elskede saa
indetlig. Huu heb Angeln, og huner nu
d d. «
oLunens skjulte Ausigtet i sine Ocettder
og græd.
,,Hvor s-tgeligt, « hoiskechøsterMar
tha; »weil bed til Gut-! Al Twst kom
mer fra ham.«
XIII
Generaleu fandt, at Loreus om Af
teuen var nteget besynderlig. Det reg
nede tned de latterligsie Paastande out
Maguetisme, Vivenskab, Koinder og Re
ligion.
,,Naar alt kotumer til alt,« sagde han
tilsidst, ,,saa synes jeg bestandig bedre
otn Dei-es Plaucheuille, jv mere jeg ser
det. Landsbyfvlkene, Marterue, Jagten,
Biergene, Kamet og Faarene, det er det
eneste, sosn der er noget ved. Alt andet
er tun Bedrug. Jeg kunde virkelig haoc
Lyst til at bofcettc mig her udehos Dem.
Jeg betaler Dem en lille Sum for at
holde Dem stadesløs, og siden Georg,
det uforsigtige Mettttesle, har lagt hele
sin Lykkc i en Koinbes Haand, saa vil vi
to levc som Eneboere, der ikke fortanger
audct af Gudek og Mennesker, end at de
ikke stal komme og forstyrre os.«
Saa viot var han naaet, da Præsteti
kom. Man begyndte paa et Patti Whist,
der varede til Klokken elleoe. Men da
Generalcn var gaaet op paa sitKammer,
sik Boreas Ansigt et alvorligt, næften
højtideligt Udtryl, der stod i en besyndev
lig Modseetning til den paatagne og u
sunde Munterhed, som han hele Aftenen
havde baatet til Skue.
,,Undstyld, Or. Pastor,« sagde han,
,,at jeg endnu en Gang kommer tilbagc
til Sester Marthaz men da hun er for
eeldreløs og forladt, er De saa ikke heu
des eneste Bestytter her ude? Jeg vilbe
gierne tale om noget, der er af stor Be
tydning fo’r hende, og De vilde ikke til
gioe mig, naar jeg ikke herørte det. De
har fortalt mig, at Angelas Fader var
ded. chnder De hendes Navn ?«
»Ja,« svarede Præsten. ,,Priorinden
i Urfulanerindeklostret har, uden lige
frem at sige det, ladet mig forstaa, at
Angelas Formynder virkelig var hench
Fadcr.«
»Og hun hak sagt Dem Founyaderens
Navn?«
»Det har hun; men ingen her kjender
det, ikke en Gang Safter Martha.«
»Na vel, Hi. Pastor, jeg lau sige
Dem Navnet paaSaster Marthaszaden
Hun vilde have heddet Angela Metallbe,
hvis hendes Fader havde anerkjeudt heu
de fom sin Dotter. Vedjeg ikte god Be
sted? Qg hvad vilde De sige, huis det
lykkedes mig at bevife, atGrcv Meraude,
der er død uden at efterlade sig Vorn el
lcr ncere Slregtninge, hat opsat et Testa
mente til For-del for sin Datter?«
,,Jeg vilde sige, at De var noget afy
en Troldmand, for det er nu næsten eti
Aar, siden Grev Meraude dabe. Hans
Formue er splittet ad, og man hat ingen-l
steds kunnet finde uoget, der lignede et
Testamentr. «
»Men dette Testamente eksisterek, He.
Pastor.« i
»Er det en af Deres Savngckngete,
der hat« gjort denne Opdagelse?« spurgte
Preesten fmilende?
(Fartsættesz.)
Eucktetve stinken Salt-en
tsr ten bedfte Salve komd Paar, For
fnnsksliek, aamleSaar, Surben, somi
ekn sind Frostslade, Molfrpsi, :’- Pilz
Tarni-ne og Udstæt. Den kureret Oct
morrhsider ellet· ingen Vetalittg. Ga
knnteres at qive fnldkammen THE-»s
stiilpiik eller Venqene gives tilde-ge.
Puck 25 Cls LEssckL
Forhandles ei Olpetheket Siebeln-.
E Smanx og Smani
! En enestaaende Fest. (ngl)
Hin Fest paa Havets Bund synes egents
lig at htee hiemnie i en oanles Vetnes
Romena-, inen her dog i disse Dage
sundet Sted i Birkeligheden. Den so
regik i La Siotat ved en as Nyoneinnns
dingerne, hvok der ek blevet udgeaoet
et stokt underjotdisk Bossin i den Den-J
sigt at gske Hamien dybekr. Da lld- :
gravningsatbejderne var suldsørte, gao
Cntteprensiekne iden neevnte underon
diske Vol en Fest soc dekes Aebejdere, til
hoilken ogsaa Byens Lorighed og andre
stetnrogende Personen- var indbudte.
Der bleo beugt opdcekkedeBokde ned idet
tsrlagte Bassin samt bygget en lille Or
kesterestrade i dette, og her paa anets
Bund saniledes da alle Gesteine, ssrst
til et vellykket Feslnisaltid og senere til
en lille Svingom. Den nieste Dog anb
nedes Slnserne til Bassinet, og Vandet
stwmmedc ind over det Sied, hvor den
soregaaende Dag Festen var bleoen us
holdt.
»F Fjor Vinter sws niine Tæckz Jeg
brngte Dr. August Kønigs Plastik, og
det lasgie dein paa kokt Tid, sich- Saan
A Rankin, Faldina, On:
Kvi nd clig Fiy gi. En Forsaiter
siger: ,,Jegl)ar setKvinder, der srygtede
sor at kjøre i en Vogn, fordi de troede,
at Hestene kunde blioe lobskez der Hyg
tede sor at stige ien Baad, sordideiro
ede, at den kundc lernten der srygtede
sor at gaa over en Eng, sorde de troede,
at Dnggen kunde salde —- men endun har
jeg aldrig set en Kvinde, der singtedesor
ot giste sig.«
De Witts Liltle Eurly Risersz enesie
Pille mod ktonisk Mavesastheder og Usor
døjelighed. Jntet saa godt.
Din Hoste vater ikke hele Binierenz
Du holdes itke vaogen oin Notten;
Du saar øjeblikkelig Lindring, hois
Du bruger De Witts Hoste- og Tie
rings- Kur
Hurtigere Jærnbanekørsei.
Den projsiske Jæknbaneniinister har
onordnci, at der skal indsøres hurtigere
Kessel pim alle Viergbaner iPrøiseIL
.i««:-s--..s,-.-.c, XI: :«·-rs1etse, Konlme,
Blut-set hiuuzzi i-» .-cl)i19eligi sokdkevne
ved Dr. J. H. zUic can-i wer es Eid
ney Pilleis winaapiliel )
Sva r paa Tiltale. Brodersmk
nen, der vil gere sig vitiig paa Farben
deren-Z Bekostning, sich »Hm- Farina
der, naar nu alt Kod er Ho, er J saa
en Hostak?«
»Ja, det nma jeg vel viere, estersom
alle Æsler pluk«er nirg. «
Vi sælger fiele De Witts Liitle Ently
Riscr- Piller end nogen anden Slags.
Detes Virkning er let, stncerier ikke, og
god Regulator sor Lever, Mavc oand
oolde»— M. Sjoholm, Apothekei·.
Bote Venner bør beuge De Witts Ho
ste- og TætingssKnr. Jngen Skusselse,
og det sortjener den Nos alle, der proper
dei,. tildeler det. —- M. Siehean Apo
them-.
En Kunstven. kaen Sirenfuu
»O, hvdrjeg altid beundrer Rosekne
paa Frøken Hannes Kinder.«
Detgørjeg ogsaa,« sontede Frøkeu
Hvass, ,,jeg hur nltidholdt meget af
malede Blotnster.«
Tr-- siikrkissss Um vix-Ihrs sinds-»Ni
Cf kn du« Judqu Hyiluncl klckvck
rent Moo, for at nasse Hund«-ebens- og
Styx-trug Elementen Bedfte Bindun
ier er Dr. J. H. McLeans Satfapakillm
·"«le—o"r"i?131 AFcTeTTBTITTUFETIts-en
døde der i et SogniNokdflesvigen gam
mel 90aarig Mund ved Navn Niels
Greifen fom havde haft feks Kontr, der
heb: Gret Mai-i og Jugeborg, Mek
Mati og Karen, Elsbet og Mari; den
fidstc af hans Koner ovetlevede han«
Näar man spurgte den aller-de so
aarige Olding, der var san tast, at han
kunde gaa til den over en halv Mil fm
this Hiem beliggende Kikke, om han,
hvis hans siette Kone dsde,vilbegiftesig
igen, foårede han:,, De tritt an for fej.«
«t5-.«'i-(yjleftf:ff"St-kretfe, stor i Fragt: De
Witts Little Eurly Risets, Bedste Pille
for Maoefasihed, Hovedpine, sur Mavr.
..·«»rsc1:;·-...blos:«. cndda reddct
III-misc- U 12 trsq nf et Vrev M
Ü o. le («T-. Lum, (·«-51«u«on, US D.:
Ei.r11sxs«nljo!cifc sxxscc sag pag Lungen
4 zur-zu ists-V u misx. ch ouekgav «
ist ums .’»i:-n,.." ä den faste Beil-ais
«.g at kunxc jcg ikke blivchociwue
Braun her, vät. c j«,; Ohr dem htissm
IIan Wand btkv kaum at a:«st«f(sr cr.
www qkksp T. ,.«.....» csp s.«...:.», s»
sk- ogFthiJQ IN sum-De det,
l!«s.(.-. O u« sp« s«7"« -» - -·:s» AMICI
!» H -.k s. : -! Ist sh:
’ - « . "' .« « «
.««;. .,1--. .-.- «s;-,»».k, ( .I.e-..: lrsiH
du«-»- -:p NU. JV Eiss( t·-.» .L.7.-U.
st.
cn qas Lindfalvr.
Det er as en Farnsjelse at anbesale
fBeggs teapiske Salve. Den hzr givet
sammt-eilig Tilseedsstillelse i at stilne
Beteendelse, baade has Mennester ag
Dor. J Tilsnlde as Farvridelse, Lie
sionet, gantle Saat eller Pine i Siden
H’itttger ag Nyg gives det ingen anden
sSalve, der kan bringe saa huttig ag va
tig Lindring Hvek Flasie gatwattteies
Prit- 2«p og Zu Cettttt. Faishandlea as
Apatheler M. Sithalat, Dattstebrag.
JltEFland intereer oed f?ly—ei«s.7e3aisas·
parillek Sktiv til «’t. C Ayer Ca.,
Lawell Mass. , sae Vidneslthd
En Fædreneaim A.: ·Nes, se
blat, haak denPige der hat et dejligt
Dank-H
»Ja, det dar hun arvet ester sin Fa
dek.« .
»Saa —- haade han da et prasgtigt
Haus«-«
»Nei, inen han vat« — ParykinagerÆ
Haaedpine stannner direkte ska Mitve
uat·.den Kurer disse ved Btngen af Te
Witts Little Early Risers, ag Domiti
nen sarsvindet«. YndiingssPillen alle
aegnc.
Mavefnsthed sakdcerver Bladetl De
Witta Little lsarly Riserö knieter Ma
vcsasthed· Aar-sagen fjctnet, Sngdotn
nien Int·et«.et
Vegyndelsen agiktsden Et
Viad i Indien slnttek en Attiiel am
Dritkkenskaben nied disse Ord: »Vat
Breendeoinshandel begynder nted at hernge
et Stilt averDaren ag endet med achten
ge en Karl i Galgen.«
Den svagcste Natur taaler Dr. J.
H. McLeans Tat Wim- Lung Balsa.
Sikker Middel sar Fortjatelse, Hæshed
sg Stknbewg Umgesng —- Jtte upd
Iendigt at satelge en af de state Udrenss
uingspillet, naar en as Or J. H. Mc
Leans Liver as Kivley Pillets klares
des
Huttig, sejler aldrig. DeWitts Doste
ag Taskingsk Kur. Middel tnad Asthma
ag den Feder, der salgek Farksalelse.
J et S e l s k a b drastedes detSpargss
maal, ant der gaves levendthesener paa
Maanen. De sleste ntente det ja, tnen en
Dame, der just ikke Iendte nieget til
Naturlaaene, paastod:
,,Det er ligefrem nmnligt, thi hoad
oilde der saa blive as de Staller der appe,
naar Mannen tager as?«
,,Jeg havde lidt af en haatd Fortsp
lelse ag Hæshed, men blev helbredetved
en halv Flaske as Dr. August Kanigs
Hambakger Brystthe,« siger Min. Ba
betka Busch, 028 Nace St., Cincinnati,
Ohio.
En Usiissarstaaelse. En
dansksødt Dyrlcege basatte sigsar nagle
Aar siden et Sted i Saetige. Kett
efter at han var samtnen til Stedet,
blev han kaldt til en Landsby naget der
sen for at se til en Heft. Medeas han
var der, kam der en Bande sra en anden
Landsby agende farbi: han skulde til
Byen ester Lagen til sin Kant: men da
han harte, at der her i Gaarden var en
Doktor, bad han Dyrlægen am at gaa
tned hanc far at se til sin syge Kant.
»Jeg ek sar Dyr«, saarede Danskeren
asoigende. Bandemanden,derikle vidste,
at »Toyr« var det stimme soat det saenske
»Djur«, tkaede, at Lage-n itte vilde
med, sordi han var bange sor, at han,
Banden, ikke kunde betale Hanarat«et,
ag han blea dersarsaa ntindetig ved at
bede Dyilckgen am at gaa med. Men
da Banden endnn en Gang sik det«- var:
»Jeg er for T1)r«, san btev han vred,
tog en Tegnkbog op as Lammen, viste at
den indehaldt stere Hundredekwnets
Sedlets og sagde: »Ja ain dn saa aldrig
er saa dyt«, saa er her Penge til at betale
nied!«
Saat Plistniddel avergaar Ayeis Pil
let alt andet. De passe enhver Alder,
er sukkerdcekket ag let at tage. Skitnt
gjennemgribende er de dag milde iVirk
ning, ag Brugenderaf esterlader ingen
skadelige Fslger.
En paaltdellq haftettrup.
Vi hat vieret saa heldige at sikke is
Agenturet sar Beggs Chem) Hastesirup.
Det er en traveetdig Medicin ag vi ga
tanterer enhaer Flaske til at give Til
fredgstillelsr. Det stulde gleede as atn
vate Kunder vilde give den en Prove.
Fathandles as M. Sishalnt, Apothe
.kee, Dannelvrag.
l
Ah spuiivz .jk.
.-. . q. m im Tnldt at nnde
« I ss J «-.t matten ng
T Wall Hut
litllUlol t-«
u les-It Akt, .««««V
ts
l
. c;
I ’ s, l
« Li ·-.
is« » Xp s« J -.
kv ! P n. - . I- 9l
i ni; Fu H« «kt,-)O«l Lied «,·. »
initti :,-"-7,vini, L,iistiikl-ioz. O.
Paul Rats-Inale
—- Citkrsplger til —
Howaxsd Oounty Bank,
FA ! mÄ Mel-seufzt
Auturisurt kapital: SLUIU Mk — thun-Mk kzkpitzklz 850.000
Ubkact ahumdrljg Minkfokrctnuw Vckslck udschcs pna alle sinkt-pas lebende Arm-,
Tampth Villmkk Unmut-D til tm Im alle curopasukk Punktes-. Pensku ablauan paa gnu
ingc Butmux VI gjp1-lldlansnnger mode »Don-sc m einstiman
»J
0- Kiov ikkc bit Lumpen for anaak votc Prika -0—
Danncbroos Lumbcr CO.
—«— Bcdste Kvalitet of —
Lmnber, Kalk, I5cment, Vinb1m, Daue, Tagnmtuiale samt alt Slags Pyg
ningsnmteriale. Kqu og se od! Tilfrchhed fot«sikkes.
H. Petri-fein
Manageku
North Platte Lumber Co.
»Hu-ward City, Nebr.
— lmnclltsr knml —
ull(s Nutz-s Tomnus »F lsyggmnutorinle
Gott dkvnlitct oq lavc Brich
Yi Haskzsg r til St Paul Print-r
J s. crust-,
Munagor
As JITOUFL . N Moorf: «
PHNW -··;--«,!»- jxxst
saavel mail Hinweis-Minos- som Personljg sjklierhekl
TH« LAYIIISTH UANUUAIHD lUcNTlclc kun- lus
« PÄUL ÄNDIJIKSON v
sp HT I’AUI«, ---------- NMZKAchA.
Paa ret Kjö ligjen!
Smed Jl. A. Jenseits g od c H u m at , dci vcd den scnere Tiw Afsaetning
of Plain-, Majsplantcrc, Harvcr og alle mulige Avlsrcdstaber er bkagt op til 150
Gr. over Zetm Og nu kommcr Bestillingekne paa Selobindcrnr. Hans
Danncbwg Smcves oq Roma-Vortrag
udførck fremdeles alt under Smcde: og Maskinfaget henhørende stnukt og solidt.
Ligeledcg aIt Trce- og Vogn-Akbrjdc.
A. A. Jenseit, Danitcbrog, Nebr.
x j— —- MQP
II
Il
LÆS ()G FORBAUSES;
kom Og kj Ob!
30 Yarkls morkt KALIKU for Wo
20 « allerhetlste KALIKU for W
16 « inlljgovlaat Uhle kor 1.00
20 « GINGIIAM for 1.00
EOMULDS- OG ULD-FL012EL
aldrig lin- saa billigt.
HALVANDEN YARDS BREDEJ FLONEJLSKJOLETOJER
alle Pan-er 50 .Cts. Yiu«(10n.
Umgter for Drange-, 81 .W ogs h"«j(kr(-.
« « Mckin(l, 8:3.()(,)0g110»j01·e.
Ovcrfrakkor for Musikl, 82.()0 og lichem-.
stovler,k ·
sko Ettl nussten der Halm
« . -
O « tll
Flltsnkvleksshmtl dot nu kostet
Gummivarer. «
Det vil betalc sig for Dig
at kjobo dith
KLÆDEIY DRY GooDs, FODTOJ «
-—-( hns -
s, N. wol-Mem
s’l’. PA L l«, NEBlL