Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 29, 1890, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .- J
Ist-a Dau man
Mcddelrlsei iu ..«··(. Hund« - i s st.
- -" 7,·(17,- --
Theateevlrettor Juli-w Pe
tkkskn itv kenne-it n til F spin- mssi ut tttiitr
Mod c« Wille-se iism L Ist-Hi- Zwitter
Statoviitieene. Einen-nd Eis
teilst-n, Minnen-, ei im tin-. l’;· still
bei Heini-In- n: Eininsn-mits-ilti«i i
Gitlisitzset
Dei state nordifke Inkonsi
sklfkah l; s. i-. bin meinst- -lii--.i.;eiiiiis
stmet Vertilmg til sit lcisnne en un Mitte
.tkabellediitti·.1titollenihiotilmiis me Jicni
eastle
Baieeik Ltbryqqert l Neestven
Im Rasse-seh ictisqei iii Not-disk Celnetx
Estee Foilnkende i»’.lk«etto. Iid.« nil et
boietsk letqueii lsliiie iipiettet i Nest
ves.
Ravnetoeandttng. Vtadiidgis
ver S. Sonne Loretiscn, stiege, Assis
sient F. U. Sin-eiiscii, attalienlmvn, on
stbsnniili P. Zimiee Zeiten«-h Iris-W
hat inaet feil. Beisillinki til sie-titit:iq at
site bei-en Zliezittmoii Sonne sont Fa
milie-« ein »in-minnt
Ictdsaqktk Tit kit udioie Mete
dkren :ll.· Wilh-. eim Ists ei· I- ssikket
VIII-n Lin-umPixsliiintoe Mundt en
Jacobsen, lienliiilkigincs sont Aktor eq
Dein-sm. Piiilipsentiltutesz sen-Mord
Rom-ei, Viseiiidstisielie on ilsziiii·(itieesiiiii.
Tonunh san iouiientlii einst neun-:- osn
6 n N Use-L
Kaaluudo ewvetavetk met-;
hing Landsogn, dei« opiottesri for nogle
Aut- siden, ee if. »ttold. Falte-bluti« nieds
fuldstandizit Jnventneiiun as Konsiili
anlund solgt til Roireiningencs Intuit-l
vteeende zliesseiibe oq Peokiiiist Mai-inle
Nielsen og Kjobnmnd Asnins Joegensenl
iKoldiiig. Ten ncd kiabisiken opssitej
toetagcs Villu er ikkc indbesattet i Han-l
delen. « , f s
Cn ttnetttk Embevömemv hak
is. »Vog. Av.« inogen Tid opholdt sig
iVogense, hvor hast ee fodL Hatt heb
det Hang Christian Jorgenscn og var
optindelig Commis- Soin neigt Mein
neske reiste hatt sot II Aue sideu til sei-i
tro, hoor hnn opnciaede ot saa Anseettelsel
iKnnton soin Toldossicci·. J Sommers
koin han hieni paa et Beim, nndek holl-!
ket hatt sorlovede sitt nied eii Dotter asi
Stippee zltsnlsff Des- g-« ds. antede deti
unge Pai- cit holde Benuin og der ester
strals at leise til Kinn
Den attkevtgeve Gesandt.
Det franske Bleib Figur-o stritten »Dein
tnatks fortsenoækende Gesandt iLondon,!
De. Falbe, hois Asstedigelsc lsar vakt
saa niegen Opsigt, da den siges iit staa
iForbindelse Ined Englands Asstaaelsel
as Delgolond til Tysklaiid, eriGane
ankommen til Paris, ledsaget as sian
sttn. He. og Fett Fnlbe eigtee at til
belnge en Tel as Vinteeen i Cannes og
Vetpna at soketage en Reise paa Lotte
Ioden. J denne Hensigt ladet de for
tiben bygge en Yacht as nieget singe
Dobtgqaendr. «
(Den sho. Gesandt er gift inei- en
engelst »boegeeig« Dame, der hat nied
bkagt en hel Dei Millionek.)
Ufylvtq mtötienkt toeTyvert.
handelökoiie Vengtn Pettersson, saht
Spensoty soni hat« vieret setngslet i 4
che soni niigtasnkt for et Tsoeti af 2
Uhre, i hvilket Tyveii hun bog var albe
les uskyldig, oil itke san nogcn Gestat
ning sor usorskyldt Baeetekgtdsasngsel,
da hun vel hat striet nnholdt, nien dei
ikke var assagt nagen Fiengslinggkjem
delse (Arcestkjende1se) over hende. J
Filge Gt«undloven kmi en Person viere
under Anholdelse as Politiet i 24 Tinieel
uden Aerestkjendelse lieh-ver at assige5.
Looen as 1888 hjetnler kun Eeslatning
for uforstnldt Arrest, ikke for Anholdelse,
hvad selvsolgelig er en stor Mangel ved
Laoen. En Anholdelse i 4 Doge kan»
cltsaa ioeerksitttes ttden at den itskyldig :
Inlstankte kan saa nogen soni helst Er
stotning.
Ulykksciuscldh Fytbsder Jenc
Rastatt-sen paa Kapt. Lohsss Bei-nackt
i hoon sit i Foegaaec sln ene Arm
knnst ved at komme for mer til et Sping
peia en Aksel i Mastineeiet. Han blev
soeelsbig sorbunden af en Liege og steten
detpaa til Sygehufet. J Astei blev Ar
tuen cmpnteret. Den tilskadekominende
var en nieset fllttig og arbejdsoni Arbei
ter, oq hatt hat-de sei-et paa Becndekiet
idea. 25 sen-. —- Ester Sigende hat
Kapt. Lohff sine Arbejbere soesikrede mod
Ulykkestilseeldr. ,
—- Asvlgte Fredag var Gaiirdniand
Niels Chr. Pedetsens 15-aoeige Son
need et Par unge Beste sendt over til en
pnsinanb paa Osterbolle Hede sor at
hinne. Pan Tilbogevejen, da Dkengen
«;"fsyide kjoie ncd as den steile Aabatke,
" M Oestene is. »Hei-ro Av.«lobsk pg
kein hjem nied den bar-« Hammel, Mo
deeon, sont var ene hierinne, qik sttoks
nd for at soge efter Sonnen, og fanbt
shqin da i Naeheden af et Led, et Stykke
! Im Vognen, liggende inldstcendig ded.
BIUIC Isdb J Ntnne kostet-Eil
dene if. »Bosh. Au.« 10 til 15 cre pr.
Ll (.-su Ecke-)
Vicenttterne Bioentou mkd
Funs vi: i benne Mncined giEIte sieben
hin n
En nimm Faentlte i Hort-us
der ei t«;unniklI-tcnde i en as Vesctck Eg
ncnsJ Lutctslonnnnneh nteldte sig ifplge
«,.Lwii AL« -til det deinenende Fettig
s wesen oni Raitignndetststtelfe, Tagen
eit» nt de linvde holdt Bi«yllnp.
Mckkklsgi Fund. Nogle Hat-end
Ioast«kne, dec« var besticeftigede ved Repre
I eationgatbeidet pna Dronningeng Weile«
lfandt if. ,,Natt.« for et Poe Dage fiden
I i et Itjult Nuin under Treppen otteUl
EMarsnorsignter der havde en Heide afI
en han til en lIel Alect. Tillige tand
wies et Bot-stritt stilet til Kristian den s.
Nnnnnct hat« meet utilgjasngeligt det fid
I«te haer Aarhnndkede.
TO Var Bksdte sidde nu i Niggs
vagen eftrf det tidste Landtingsvalg. TetI
er Brpdrene Hoiesteketgfagtoker Otto-I
oins Hausen og Nrosserer Harnld Hatt-J
ien, benholdovis Benfttecnand qusjrw i
niand, del sidde i Londstinget, og Bwsi
diene Proprietlrr Vierte og Provftj
Biene, hvomf den sprfte sidder sont«
Venstretnand i Folketinget og den andcn s
sont Hoffenmnd i LandstingeL
Guldbkyllup fejredesz den Lden
Oktober of Pastor Soejstinp i Veien og
Himm, Ane Marie fpdt Thotnfen. De
er det andet Jubilcenin det gainle, nol
inindelige aiholdte Prasiepar feil-er i
Aar, idet de sont bekiendt hat-de Jubi
læuin den t7· Juli i Anledning af, at
det da var 50 Aar siden Pastok Spei
ftisup begyndte sin Prckftegjerning. Af
del-es to Btrn er den ene ded; hans
Ente lever for Tiden iPastor Soejstrnps
Hug; dsn anden Sen er Præft i Hathe
og Braun i«up.
2 Vom drukudc. Ved Glyngores
skrte i Ma:«riagg den sorgelige Ulykke otj
to af Pudjcr Holntg Born drnknede,. en z
Treng og en Pige, henholdsois u og Z;
Aal-. Te var innnnen nted en Datteks
as T«okam:iufnrcr Jenseit guaede nd for H
at vndc ien Elagter Nielscn tilhorendef
Tot-umwo. Holmg Born, sont gil« for-»
an, gik strnksz til Bund-z, tnedeng sen-i
senci ltlle Wink-, der loin lsag efter, holdt z
sig fastt ved cn Tue til der konc Hjcrlp,v
og det lykkedeg da if. ,,Mokso Ao.« vg- J
sna ncd at tnsnlc tned hendc at bringe-»
Linet tilbagc. !
EIctichsfacg. FraAathnstc
legt-virus til Rin· Bur.: Enkefrn
Stanxpc hat folgt seks Ejendonnne till
sin Spu, Nlels Stamm-, for 200,000
Kroner samt en nnrligAfgift af 2000Kt«.
chedcfabklken og zaroeriet tnedfølger i
Kjobet
—- Noidbn Farrgegaard med Finge
monopol og Tasnper er efter sittett
Forlydende folgt for 102,500 Kr. til et
Konsuktinnt i Esbjarg.
—- Hovcdgaarden ,,Williamsborg«
ved Daugäatd Staliön cr if. »Beste A.
Av.« folgt til Arkitekt erderilfen fra
Redergaatd ved Kolding for 212,000
Kr. foruden kaostninger.
Iotfvnnden Poltlhetient. J
Tirsdago Morges gil, if. ,,Politiken«,
Politibetient erdcrikscn bort fta sit
Hjetn i Taastmp og er ilke senere vendt
tilbage. Da han var en tneget indeslut
tet Person, kan det befrygtes, at h"sn
her begaaet Selmnokd. OHan havde in
den sin Bartgang fkrcoet et Brei-, have
ved han overdrog alt, hvad der fandtes
i Hufen til sin Postkn, faa det tyder
paa, at han hat forladt sit Hietni den
Hensigt ikke Inere at vende tildage. Da
han tilmed var en efter Forholdene
temsnelig formuende Mund er det san
steligt at forstaa, hvad der hat beweget
ham til at foklade Das og Hiern.
dumm-isten pan Iyn er nu i
fnldGang og tildels tilendebragt. Fryg
ten for, at Htsien her til Lands kunde
mislykkes, hat sont Folge af del hel
dige Vejr i de sidste Par Uger visl sig n
grnndet, og skjsnt Knopperne ere fmaa
og ikke koalltetskige, saa er der dog av
let en Del, söm if. »F. T.« for faa
Dage siden fra Bindekne er gaaet over
jpaa Spekulationghandek til den ikke faa
lave Ptig af Kr. 9,50—10,00 pr. Lspd
for halvtsere Vater.
Sotn for kort Tid siden fokudfagt,
vilde de sidst forlsbne Uger, naar Vejreti
nogenlunde var heldigt, giste en ikke
udetydelig Forandring paa Danach
sienc Stskrelse og deroed og iaa paa
Stemningen og Priferne, og da Beut
ninger fra England, ·Tyslland, Amerika
og Belgien isaa Henfeende överensstew
mende lydet gunstlge, saa at man for
Ets. for Englands Vedkommende alle
tede talferer en mindre daarlig Hist,
faa eifPrlfetne alle Begne siden Fredag
flove as nedadzaaeude .
z
dems- Pouwpplsim udgioekjj
om S Dage en Bog belltlkt »Krpniken«
paa P. G. Philipjkng Form-L
Dsdifsld. Gememalekeanrgen
Sonne, Ridder of Lammka og Dan
nebrogsnmnd, Medlem of Kunslakade
miet, er dsd i Gaak Eitennwdags uden
forudgaaende Sygdom, nogle og Pfing
tyve Aar ges-umkl.
Forspmwet Bart-. En Mond
im ljsljikr Heile gtt if. »Aalb. Antlsk."
i South-aged og fogle om en Loaaks Dteng,
fom our blcveu bortc. Hatt hat-de samt
Tilladelse til m gaa til Marsch men var
ikke vestdt tilbagr.
Born-tm Sagt-ter. »Lan
Falst. Stifst.« meddeler, at Ovekmss
fagftrek Teifeui Nykisbing paa FalfterJ
er bottmnt nnd ei sitt-e Velsb. Han»
reiste i Lethng med thoget til stbem l
havn og stod as i Noskilde.
Stank Gab-. ,,Aalborg Sims- -
tidende«s Udgivetlnde, Fru M. Net,
hviö afdpde Mand med slor Energi vir- ;
kede for at fremtne Pontonbtofagen, hat
skjanket 300 Kr. til en Grundfond for
en Sygekagfe for Pontonbroens Funk
tionen-eh en Institution, man mange
Aar forgjlrocg hat arbcjdet for at faaI
optenet. l
Drum-il Odenie Aa. Fka O
dcnse lelegmfercsz til Nord. Telegramb.
den 24. Srpibt.: J Odenpe Aa, tæt ved
Maule Molle, hat« man sunbet Liget of
Fassicmand From sen, her af Byen.
Den afdsde hat værct savnet siven Lyk
dag Nat, da han var set paa Vejen fka
Lystssoven »Im-us Boge« til sit Hieni.
Der formodedes strols, m han var styw
let i Auen og forulykkct, men de ausfäl
lede Efterforskninger har forst nu fort
til Ligets Fund. f
l
Sorgelige Bot-n. Hos en Guard
innnd part Molss tjente sidste Vierter et
Faltigniandgbam sont Dreng. Hatt
tog iFsoraaret til Aarhnsz for at leere
Molleriet og sit ogfan Plads i Byens
Nerli-ed Nu viser det iniidlertid, if.
»Auch. Stiftst.«, at Gaatdnmndcns
lüaarige Dotter hat« vieret hans chem
ste, og hnn liar faaet et Bam. Da
den fotsbitrede Fahl-r hat« jaget Dotter-en
nd af Hilfe-t, lmr dcntte heiiucndt sig til
Sognerandet, og der hat« igjcnforcspnrgt
det Soin i Nasrheden af Aar-hass, hvor
Mollerdtengen ist-, om hatt kan betale,
men da han knn er 16 Aar-, er hatt ude
af Stand l)ertil. s
Dreevt vev et Dautptærfteværk.
J Fredctgs flete den Ulykke paa ,,.ltrog
henlund« i Stenstrnp Soin paa Fyn,
at Toglejcr Hans Lotsen blen dræbt un
der sit Atbejde oed DainpttrrsleværkeL
Hnn var den, der ftod overst pna Masti
nen og stok Sæden ned i denne· Man
incner, nt hatt hnr ,,fod1«et« Maskincn
for stærkt, san at denne iike hat« knnnet
inagte Scedenz den sprang iStykker, og
en stor Masiindcl rumte Hans Larsen
for Visystet, saa at han segnede beviflløs
oni og dpde K Time efter at Ulykken var
stet, efter den tiltaldte Lages Mening
af en indvendig Forblødning.
Vatidestttd. Jagten paa Harer og
Agerhpns begyndte iLøt-dags, og inan
san allerede onr Morgenen tidlig Falk
fra Slagelse tage paa Jagt. Desværre
krcevede Jagten allerede oin Fern-wim
gen et Offer der i Oinegnen, idetGaard
ejer Jens Oisens Sgn i Gudusn, Chr.
Jenseit, 33 Aar gamniel, og bekjendt
sont en dygtig Slytte, var gaaet udmed
sin Dnblet for at fiyde Agerhmis. Ved
et Oieblik at lerne sig til Bade-fein kin
han til at wie ved Aftræieren med det
ene Ben, hvorved Sinddet gik af og
rannte hain i Underlivet. Hatt blev hur
tigst nmligt nf de Tilstedekontmende bau
ret til sit Hieni. Hatt var hele Tiden
ved sitt fnlde Bevidsthedz tnen der er
stor Tvivl otn, at hnn kan leve.
Fra Slagelse telegraferes til Nordisk
Telegrb. den 22. September: Ungkarl
Christian Olsen, somi Lprdags sie-d fig
selv iMaven, er iGaar afgaaet vedDø
deri.
—- Overretssagfjrer Cylier, der iS-n
dogs var ude paa Jagt ved Ringsted,
havde vet Uheld, at hans Besse gik af,
idet han vilde flaa en anstndt Höre ihjel
med Bssfekolbem Studdet ramte heim
iLasret, og han maatte i en lidende Til
«stand transpörteres til RingstedStation,
hvorfra hatt blev befordret til Mel-en
havn i en lukket Godsvogn med sidste
Aftentog. Fra Banegaarden blev han
transporteret pna en af Statsbanernes
Ambulaneer til Kömmunehofpitalen
— Ved Als Odde (.Dadsuttd inl
land) stete i Lsrdags et beklageligt Til
fcelde. Da Stipper M. Rasmusten,
Fsrer af sagten »Arie« af Randers,
vilde tage sitt Besse, der laa paa Ka
hytgredslet, gikSkudet af og tanite ham
i Brystet. DoktorPYntoppidan as Had
(fttnd, til hvem der blev telegraferet,
hin hurtig tilstedr. Patientens Tilstand
ermeget bemittelten
—
Redhlcfi Osten-L Undek en hold- !
soIn SIornI ITorsdags nedblceer, if.
»Politiken«, en of antstrupganrds
Mensch ved hoilken 40 Molkeksr vg al
llIngvægetdkcebIes. Paarftkupgaakder
beliqgende IIIelleIn erderikssund og
Schngekup og IIllerek Proprietcer Red
berg.
Skaseiy der IoklIm hat ligget saa
thIInIelIg affondret Ira den ovrige Ver
den, begyIIder nu ogfaa III merke Virt
IIingecne qf veo Jetnbane at være sat i
Fotbindelse III-d den-Ie. J Onsbags
var der f. Eis-. politisk Mede, der ifjlge
»Vendf. Tid.« var Befsgt af ca. 100
MeIIIIeskek. Kredfens FolketiIIgHmand,
NyholIII, og Folktingsmand Hak. Halm
holdt Foredtag, og derefter ndviklede sig
en tangere Debat InelleIII Har. Holm
og Hajres Rede-km I VIII-sing
Jukifterne. Den af ,,Ko1d. FbI «
Iidligere oIIItalIe Forandring med Hen
Iyn til de juridifke EkfanIina stal nu ef
ter sikkett Fotlydenbe vare vedtaget, vg
en IIIinisierielAIIordning derom knn ven
Ies Ined det f«rsie. De lebende Rygter
oIn JustitsIIIinisterens Modftand synes
at have saonet al HIeIIIIIIel, i hvcr Fald
hat han InnaIIeI give efter. De met-Ine
rc frenIIidig gjceldende Bestennnelscr sau
oel som TidspIIIIkIeI, naar digse fkal
Imde i Kraft, er end-III IIbekjendtr. —
Ylltsaa gaar Regjekingen ogfaa her uden
onI Rigsoagen
Dömi for Bestimmt-h Fra O
dense telegmferes III Nd Telegrb. den
LU. ds.: EII Postfunktionær Hanser
hienImehprende i Ullerslev, for Tiden
Rekrut ved den i Odense gatnisonerede
26. BatallioII, er ved Krigsretsdmn, »
iom er stadfæstet afzksngem idIIIIt et!
Aaxs Fotbedringshusarbejde IoI Poftty
veri. Han var førIt idmnts Manne
vers Forbebringshusakbejde for TyveriI
af et Pengebrev Ined 575. Kr., fenere
tilstod han, at haII havde stjaalet endnn
et Pengebrev Ined 70 Kr. og idømtes for
dette Tyveri yderligcre 4 Maaneders For
bedriIIgshusatbejde.
Blodspkqistninkh Forrige Urs
dag dode paa Odenfe Sygehus Guard
ejer Kasper Nielfen af Luniby, N.-Lyn
delse Sogn, ogDødsaijrsagen var Bind
forgiftning. Hnnhavde if. »Is. Stfst.«
en halv Siies Dage forud stukkct en E
gcsplint i sin enc Finger, nien da Splitt
ten var ttukket ud, censede han ikke
Saat-et. Mutigvis er en lille Rest ble
vcn siddende3 i hvert Fald blev hcin ef-’
ter nogle Dach Foklob tvnngen til at
sage Lage, og dcnne madede ham til at
lægge sig ind paa Sygehuset, hvor hnn
laa en Ugcstio — tilsyneladende i Be
dring — inden han bode.
Forfolgeller paa Holmew
llndcr denne Ovetskrift ineddeler ,,Soc.
Denk-« en længere Artikel om en »Un
ryddelsesprofes«, fom for Tiden tote
gaar paa Orlogsvcerftct, og soin bestaar
i, at de Arbejdere, der hylder socialde
mokratiske Anstuelsrr, efterhaanden bli
ver afstedigede og etstattede med Folk fta
«Værnet«.
Saavel blandt de sankaldte ,,ptivate«
Arbejdere foin blandt de ,,faste« er der i
den fenere Tid asskediget Folc, der horte
til de bedsie i deres Feg, Folc. som sam
vittighedsfuldt ndførte deres Arbejde,
fom fkke i mindste Munde benyttede Ar
bejdstiden til Agitation. ,,Soc. Dein.«
Iictvner bl. a., at to feste Arbejdere, en
Kjedelsnied og en Find-du« der begge
hat arbejdet i Bærftet i en halv Stieg
Aar, er bleven opsagt til Januar, fokdi
de ikke hnr villet hykle sig fra deres po
litifke Mcning.
Fremtiden vil visc, hvad ai denne
Fokfolgelfe hjceiper, og hoad den san føre
til.
Den forestaaende Rigsdagss
summte-.
Under denne Oversktift striver del be
kjendte X i ,,Vej(e Amts Folcebl.« (Hr.
Landstingsmand Thomas Nielsen) bl.a.
folgende:
Foreløbig harVenstres Valgsejr Mis
benhavn bragt Højteg Vrede og Forbin
kelse til Kogepnnktet. Under saadanne
Qmstændigheder stal man ikke tage sig
altfor nat-, hvad der siges fra den Side.
Der trues jo spart, og i Regieringö
kredsene vil man anbenbart helft ftre et
knusende Stag, am man kan, lige fom
man gjordei 1885. Hver Gang Ven
stre hat vundet en Sejr ved Vacgene,
plejer denne jo at eftetsplgcs uf en ny
politisk Brutalitet fra Hjjres Side.
Vensike bør nu viere naaet saa vidt i
Udvikliug og politisk Klogskab, at man
gjør det umuligt for Højre at uddele
dette Slag, Hg vi tvioler ikkc onn, at
Politikcn kan føres sauledes, at dctte bli
ver cn llnmlighed.
Som vi har fet, er Ttuslcme fra Ne
gjeringgkredsene starke. Den ,,Berling
ske Tidende« sorkynder anbenlyst, atRe
gieringen bliver npdt til at handle under
eget Ansvar, sor »at Staten itke skal
tage Skade". Ja, dette hat altid ver
ret Reaktionens Svtag. Alcid hat det
varet Reaktivneng Opgave at viere Sta
tens Vogter, at spille Forsy:i. Frem
deles horcr oi fta de sank-me Negionet,
at Hoire endnn mindre end for et opsat
paa at slntte zorlig med Wettstre
Tertil kan vi jo tort og godt snare,
at der er saamaend ingen i Venstte, der
sorlanger at Hojre skal slutte Forlig;
man fordrer blot, at Grundloven skal
holdes. Eiter oor Messing et et For-·
lig, som der hat vertet snakket saa meget
om, en ten Umulighed, selo om de poli
tiske Bolger gik mindre hojt, end de gjar
for Tiden. Ooerhovedet hat vi meget
ringe Tto til Paragrafer og theoretiske
Ovetenstomsterz det er vor Ulykke, at
vort Folk er altsot juridisk; man vil
have sort paa hvidt, som det hedder, og
dog maatte vi vel snart være bleer saa
klage, at en Grundlov paa Papitet
hat grnmme ringe Betydning, naar der
ikke ftaar aandelig og sysisk Magt bag
ved, der et i Stand til at vcerge den.
Den Grundlov, vi herester skal have,
maa blive til ad Sædvanens Vej, og den
maa komme med Naturnodvendighedens
Kraft, saa er den sikker.
Moder Inan i det daglige Liv en oted
Mandi ophidset Tilstand, saa er det
bedste Middel til at bringe ham til Be
sindelse iReglen den at mode ham med
No og Koldblodighed; saaledes ogsaa i
det nirkclig ophidsede Hajre — og det,
som kun er paataget Ophidselse, med
usotstyrret Ro. Man skal hoerlen made
det med Adresset, Finanslovmrgtelser,
storpolitiske Taler ellek Dagsordener —
sligt vil kun taere Band paa det gale
Hojres Molle s— men man skal made
det med rolig saglig Forhandling og der
ved give Ophidselsen et kjolende Pulver.
Venstre dar begynde Rigsdagssamlingen
med en god Vilje til at bringe det bedst
tnulige Udbytte ud as Lovarbejdet. Jkke
saaledes sorstaaet, at man skal behandle
alt losi og fast mellem Himmel og Jord
lige grundigt og lige vidtlostigt. Paa
den Maade vil der næppe komme naget
reelt Udbytte ud af Arbejdet.
Fejlen i de foregaaende Samlinget
hat netop været den, at Venstre hat
spredt sin Arbejdskrast nd over alt for
state Omraader, nd over alle rimelige
Gransen Det ligner ikke noget, naar
Regieringen madet med ca. 100 Lovsor
stag, at der ved Siden deraf indbringes
50 private do., da at behandle alt dette
Lovstvs. Man inaa nodoendigvis gaa i
Blode. Alle diose sorste Behandlinger
med en Rcekke Taler, hvor de efterfol
gende Taler-c gjentager, hoad der alt et
sagt iForvejen, er meget lidet nyttige
og meget tidsspildende og trættende.
Venstre bar alleredei Begyndelsen as
Samlingen gjare sig klart, hvilke Lav
arbejdet man vil sremmez det øvrige,
som man ikke vil have med at gjore, kan
man enten drcebe ved sarste Behandling
eller lade rolig ligsze. Der et vitkelig
ingen Grund til at behandle Lovforslag
enten saerlig for at foje Regieringen el
ler sor, at de Medlemmer, der hat en
for storLysttil at indbringe private Lav
sorslag, kan faa Lejlighed til at henlede
Opmærksomheden paa sig seit-.
Efter at Forfatteren hat naeont flere
oigtige Lovforslag af social og steno
misk Natur, han mener maa kunne stem
mes (Fattigloven, Lovforslagene om U
lykkesforsikringen og Sygekasserne, Lav
forslaget vm Landbohøjskolen osv.), flat
ter han sin Artikel saaledes:
Kan disse Lovforslag, som oi her hat
nannt, gjenneinfares i den kommende
Samling, og vi anser det ingenlunde
for umuligt, vil der være gjott meget
for, at Benstre endnn oinderfastere Fod
saste i den offenlige Mening end hidtil,
og man vil ad den Bei kunne bidrage
mest til at drcebe det provisoriske Regi
mente. Vi er aldeles ikke blinde sor, at
sarlig det gale Hajre vil lægge denSlags
Forhandlingspolitik allemulige Hindtini
get i Vejen, inen vi haaber, at naar
Venstre bruge de kjolende Puloere imod
Ovhidselsen, saa vil Vanskelighederne
kunne overvindes, fta hoilken Side de
end kommer.
En eller anden spat-get niaaske: skal
da Provisotiethelt gleinmes? Nes, in
genlunde; man skal protestere imod de,t
naar Tid er, og den vil nok komme,
men man skal ikke holde stotpolitiske Ta
ler midt under Behandlingen af en
Sygekassp eller Faltiglov —- alt til sin
Tid.
Hvotledes vil det gaa med Venstre
inddyrdes, kan der ikke blive Sammen
slutning? Estet vor Mening bar Ven
stte rolig sortscette Forhandlingsvejen
uden at skele ester Sammenslutninget,
uden at tale altsor megc om Forlig og
uden at var-e sarlig udatskende mad lib
ligere Meningsfæller, men til Gierigsikld
ogsaa besteint varne om Flettalletgjnlet
Ad den Vej vilman bedsl naa Samars s
besdet, og videre naar man ikke, ag vis
dere bot man heller ikke nan, iaaledes
sont Situationen er.
—
Euckstkngp
Svmaskine
Og »311ct«nen« fnk dm Mzw h«
«
815.75.
,,««thrt«ncn«s lldgtoer hat- iak ngt ,;ozs»-.»..
dem tncd en at de stornc LnInn-unmkafy
;t!«andct ng tun nn both Btndtstiz Aths
tcr cn bttltg ng ugttg aod Singt-r ankkso
ne. Vi bar most dcttc Ltndc i den ka .
»der cr mange, jotn not hat Guts-. tm cn
(mat"tinc, tnen iftc lxnr :)t't1ad ttt at txptksp
ja- de kostbare zUcatktnctx hotttct titltit 1tt«: t»n
J book-H, nnar nmn tnn satt ritttx1t-5q«qup.«.
dct lmloc ns «I.Tt·tit-n. «
» Its-sc jlkatkincr er iornrbssjdcdg n- dct lsz
« sttl TthlUlttllk Utx IWlnL oq tttqitn :l1(’wkk;«
mnt You ts! at s01·lnd(- zntnttcn im M »
nmaqttn tnnuncnsnt oq stnftnttomt u ot»::
bunn ont, nl Den fnn noto« Ittldtkmkx;;«zs;
lItttnsjoc og tobt-r tct on tndton. Irr ct t;:t;.»;;
ntsimtksdc Mattindclc on :l’tnst1ncnnttnspt
;«1t ’»--1ndtki«ctot-dennoococcnd In- nuk Cz
Idtc lIknttsxthx
j Jjusd tx. »st« Mnstntc totqtr tn sinnt .
; ting ns -t’«-totntt-k un «(-t.-»t-i::t—s cn ,1nnt».1
cn ,.t.:«tct««, ct Hast Hitnnntsrc it tornxtttsq
T« LIrcdstr tndttt Z Tottttttct, cn :"t:1dk-t·, «
; irauntnm et txt-tm »Oui« tottnstcn Last-»
Unszty k- ,,bobbing«, cn Zt"1·ttctttm,cn anx
Trnczxtty en sljcknndc nusd stic, cn ,.q«::,;«
cn »nattgc« Skrne sann on Mitlme uns-U
cn komle Zutnasth sttcs on strrdtgntus
hocrt Brngt Institute-. Mattincn cr :.r
stntct tncd LTnlnødsstojboto gottntk Lin-.
dcrkte, ansjsi Mtdtcn og to Ztnnn tsxt
then ttnsd formktct .t)nanokncv.
Unhver Kjobcr fnar folgt-nor Wunnu srt
sabrtketu
(,’l«JR"l’ll-’l(’.-X·1’I·J ()t-’ WARRAle
WE »Hu-m- u-«uu-..-t.x«r t!.««r umn- M
ist-J tosms us ll1«(«"tttts«-Is.-«»Stsgwsssntttz W
(-hi1:o Nu .............. lut- tin- ttsmt ut tin- Fon
ftutn Hit· tintts · t« Hit- srtl« ti.·-n«· f» tuni tt it
ny Inn-» at ssstil ums-links Uhu —s unt lsy rnuksn
»t« any kiistis st thut-ein« un .«t,!t«--—- t« ist-, ,«s
U.(- »mus- l’----t- »t· -«It:tt·,4t«. Tisi- ..I-t«--:int)-i!
nist Hin-t- stsstntkotnul l 1«t-:th.-t;;«-. nur Uns wu
ut Sankt Its-. HOMHHH itnii Nin tH «-.
(·nt(" wusmnw Mut-un l'»
Matftncn sinds-J direkte im sxntntnn
tshicnqo Staaten er cn chtndcligtno rtkz
over 81110 for IW Mil. Vt oit Unsre anan
» ltg for at JJcnftinen nactr Bettctntnclnstthn
iorndsnt matt tneddclcr ocs den notntntgz
Rote-Zir. Logio den nnststnenc Jctntmnnzit
tion fntnt Post Ostia-. tsonnm on Ini.
Peter Csbvcfom
Tannclnokx, Nun
PralkjelanIL IskoIIlIIIIII
Irkigeret Land
samt Opdyrkede Parme.
25 00 Akt-es sintIp Initiclanvivins
kølII Co» Reh THII LIIID
kgIIer siIJ særlig III Mus, VIII-: rJ LIiIIIIID
hvede, Faan RIIg og LIaIIII, N, sont IIolgeIII
Je korte LIIIIIIII og IIdIIIIIIkId fISIIIsIDIIIIIIchI
chrgavlcn IIIIssIIsI lIIIIIIcIIdc; anb« sales II!
ZII Pris afss WIII 810 II»III«:71cIc;10«’1cII
AfbetaliIIg;6P1«-.ch!t Nenn-«
25 000 Ae es Stute II- SIIIIIlIIIII
famI JkkIIbInIlaud I M
Danka Koloiti I «««IIIcol: c IIII IIIIIIIchIdIICoIIIIs
ticr I MIUU c TIID Its-et Land IIJIIIIfIgsINs
lIIJ til Lsaarickd og Rus. LIIIIIW IIII SIUI
IIISUUI)I)I·.JIII«I«.1I:III Sms - LIIIIdII irr
schmiedet-. II .«»II.·:-:::t« II: Lust «I.Ii IIIJIu sl III
per Arre- « , !
« 00 0 Arres- ZIIIII oI A mmII I
z 00 IIII III-IIIII.III; Issodcsvctsouu
ti: rI Tc:mkfir·. Flor-Un I IIIIII 1IIIIIIIIEII
QIogetIowh szUI III-Inn, PoptIr og W
Plch LIIIIIIHIU II cIIIIIIlDIdc ’II«I«DI·I c
foItIIIIlIIJQ :I.Il·I:-« I« In Isdc,«IIIIIIIlIII"I»
faacgl Aha-. I«III.I«3:I««««·II«1«7IIIIIIIII!
"’«’IlI IIHÅHI
IIIIIFI as L—«IIIIIII"I·I IIIISIII II ZI «
rigcliII Icærin I II·I EIIIcc ZIsIzI vIIII T« U
oII all«IIIIII«I1I·I. I.«tII. fIIIiI IIII. II. IiLIIIIae
eIIIIIIdtoIJ!«-III«IIJI«,.I «1II"IIII«.··III IIIIEIOT’II1«
fra III-II ki[ HIT IIII IIII Il Il L KIND
FarIIIcsk IIIIIIIIIItI . «:.-:I«"I"I0:II«:1«·«1U M»
10 000 Aue-J iIMIiFI IrtLIIIId in Co
Waho II dfltp I II U Am
-inV IfI e: IIIIIIc Ins: IIIIII Inw- INCID
erc paanykrc IIIIII l vIII IIIIIlI II UI
Ä- BOYSBNI
181 Washington st» chicagoIlU
qII quII s EIEIIIIIIII ZEII
U
or Rand IIII RMU
; I Trt IIIIstI UND-W
kIssI VIIII iIIlIIlII
xksn III-l hieher IIIIIIII
« maIisIIIIs. IJIuIcsnIIIpMs
XDOIIIIIIIIIIIIL -«I«IszI
f- count, Nkwoe -III1 II III—
QIvIIIdIsIWlI.I«, -II II
-I« . IIIIIrvIIInIZIIoIIIIIIII W .
« Y« c cvasUIlI IlIIIIn Irr
Svagbev, SI. VSeIIIII TTIIIIIIF Mr »
tenD,LaI1IbI-d. Vaterunser AMIIIS Hm «
nagt BUT Tmlrudk Ilkste ebculltsCIIIchIIumL
Giver mild ellec ftcet Stktm af ElckIricItII, m
main-g as liIdælveåRatutea at tilbagegivc III I
aaer et kel o
a Maria-» ndfaaler II. »Im- sp» m w
Sendkcentsforillu rennst-tatsng .III»M- »
Mv LIM CI Syg vom-ne verdisulv aIIIIIIIIIIIIM
sdspvme Aneftekgtm Fol som hat brqu BIIII ovm
II- Use-I sont-II. IIII Ist-II- st..oIIIc-q
III-II uIIIIEII
cmm Da0mvskivr. ·
II- I-.«-IIIIII-I- LIIIIordriIIII IIII III tIl f
I
NorIIc, Sverigc, Tonma«
IIII IsiIIlaIId.
IIIHIIII III IIHIHIHwrhunmqu«II.k :·11«.,
.:.-sII« sprun- II. III II.-II IIIIeIIII ItIIIII ·.’ -
II . III II I I«I«(I.IsII-IIII II RUHIL
W ««« Um IS IUIIII VIIII IIII LIIIIIE lIIIT
. . «- 1. A II III O 0 I
Jud- A SUUUSU« Mut. JM « 1.1.
VIII-IN III Is uns sI.. case-Iso- I