Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 29, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TH
ZIcJLlanianki
Daumng- HVWW Coumys NrbtuikasOiisviikjdnfisfcnf29dc Oktober, ftstdstsz
Nr. u«
d Fj
x
y
St1exknen
Ugeblad for Nyhed samt politifk
on folkelio Only-T Ring.
Hkmnmms nvms Unmng Morgen
l
Damitwa Nebraska.
—
kaTEK EBBESON, UDGlVER
Abonnements-Vilkaar:
1 Aar i de For. States og Canada. .82.t)0
cMaanedek..-.»................. 1.00
zMaanedeL...................... 0.00
1 Aar tilDanmark og hvilketfomhelsi Sud
j Udlandet ........... . ......... 82.50
w- Vetalingen etlckgges forssudsvid.
s holst Ist-ele- l «Reslst-okekl" Brcv
..k»-k«1Mom-y 0a1ek" elle- «Posu1NoI-o". »po
xil Note-N u- dct billig-w blickte-l sok Pensekoksou
sieh-u- og taldlsommem slkkeku Osbyk Inn s Cu.
zuldsscrndig Adresse:
Sti erneu,
Dann-pros, kenn-«
HosskLvEijMWsM
-- « Dannebrog p
llnion Devise send-um
no ask-nat- tra Dannobruqx
Pengc m
THOSE
()2-t: I-(-rg(mt0g» 8.-82 Form.; Gotlstog,4.15 Etuis·
5.55 Stdn-J —- IMH Form.
Yes-l : —
—«-st, pauI p
Inisn Miso Tand-um
Tours-no akguar kra St« Paul
Til DANNRBIK)G. VOELUS og l-01’P clTYI
Pers-many 5.30 Etwas-; Galatag 9.30 Form.
Til GRAND lsLAND:
Person«-g 9.80 Isoka Gott-rog. 5.10 Eiter-m.
Tit EWA sPOTlA. NORTY l«01’P og ORD:
Pt«ks()ntoc. 5.25 BktemL : Godslog 9.00 Form.
xjkf Alle Tog wem-get Psesagcter.
Magus I- Mswi Mr IMM.
Tuqmm nsUaar kra St» Diiuh »
Ukstc Form-umk- 9.33 isoka Gott-steig. 2.50 Einn. J
mi: —— 5.21 Entoz ——- 12.45 — !
ZIZP Alle Tog medtaget Pan-sagend
MARKEl)s-«l"ll)ENDE.
Im de vaaliveliqste sq bei-sie Kunst-.
(5hicago, d. 27. Oktober.
.Lwcdc111arkcdct var mmct utydeligt og
srcmbød ingen speciel Innre-Mc Kontant,
81.02i; December 81.029(xol.022; Maj,
81.07.
Majsmarkcdct uiakdvanlig fast. Kontant,
ält: November-, 518; Maj, Mk
Havrcn steg 1 Gent tidlig paa Tagen.
siontant, 43x December, VII-; Maj, 46.
Omaha, d. 27. Oktober-.
Pan .m«catunnakkedet var Tilsprfleu 2,000
Tervaringequima Stube og heller ikke
mangeKocr. Te bedte Stube holdt fin
Pri«s, men andre var lauert-. Prima Stadt-,
s4.()-3(-sz4.45; gode, fta 1000 til 1150 Ph»
83.:3·3«2:3.60. »wer, gove, 82.75(c,c-2.90; ers
tm gode, 82·40((33.25.
W let Rokbedring viser sitz i Svincmarkei
det. Wiennemsnitsptifcn er 83.89 inmd
NR fidste Uge. Tcn bcdrc Pris cr bog tun
for ndsøgtc Sohn
Daitnebrog, d. W. Oktobcn
chdc 773 t5t6; skællet Majs Zö.
Haut-c 30 Its-.
Svm PS mass-M
Æg 22 (5ts. Smør 14(«·?17 Ets.
chende Typus-, Izu-J pr. Tnsin, Fotamss
WUiIlgcr af god Størrelie., 81.50.
Handels-Zähnche.
— Forretningen er vcdvarendc stor, bacdc i
Ullfang og Forticncsic. J mange Bran
chik hat den m) Toldlov aiftcdkommet cn nd
PFESU Fl'kmgang. Akt-ferne paa Værdipa
Wer hat i Ugen vætet chustand for stcrc
htftigeAngreb, men hat trods dette holdt
siq vcd den tidligere Kurs-. Uagtet Krisen
mellem de stoke Jærnbaner endnu itte ex er
klæret for fluttet, sporcs dcx bog en ere
Ellsfotmigheb i Fragttaksteme.
Vvstvn findet Skoszfsortctuingea op
muntteude og Prisekue ide Forretningsgreu
U Megct gove. Salgct as Uld et statt» og
YOU fabrikerede Vate er ogsaa siegen i Pris.
Bomuldswjer er fast- i Pris. hvorimod Pri
skn Pan Raastoffet er sausen
OJ Philadelphia er Likprfonetningeu sod,
smftttningen i Kemikalier mandelig, Ma
ang overotdentlig gos, men Pengc dalet
til RG7 pCt.
« Cn merkbar Fokmindstetse i ilagtet Mod,
MU- Sinn og Hader ytter fig i Ging-,
hvorimod Tilfsriel as Ost og Uld hat forde
VM fig, vg Fort-mirs act-fanget er fremde
les end for et Aar fis-.- ’
vFabritsvirksomheden stetem i Pittsbukg,
siltnt lavere Peiser nävnes paa Besserun
Smal.
Hmwelen et tilfredssiilleude i Milwath
Web Penge veb 6(cz)7 pCt.
Sk· Pauls Fotketning er ovekmaadegod
VS Hvsbetilftkslen naaebe 1,M,000 Vuih.
UJ de fyblige Centker er der mere Tegn pag
Lenskklluphetx J Jacksonville og Samm
UCF Lk Stillingen flau not.
J det bete taget er Pengemcngbejt mindre
when Mk sibsie Ugr. Der er sugende Man
801 pua Kontanter I vestlige og fydlige Han
delscentkkk,
—
Eis hurtig Kur.
Jeg blev hell-redet fund og godt for
Vspdfvtgiftning af S. S. S. Sau
inart jeg markede at jeg havde Sygdonv
ZW- begynbte jeg at brugeSwiftg Spe
fksic (S. S. S.), og paa faa Uger var
les var-ist kunnt. Geotge Stewart,
7« MAX- 1890. Shelby, Ohio.
Ifbsudling ovetBlod- ogHudfygdomme ftiti
SIift-Specisic«Co., Achan-, Ga.
Jndlandet.
Den tot-te Tale. Geo. Hawa
way, en prosessionel Spiller sra Omaha,
stde og dræbte ErAldennand Whelan i
en Saloon paa State St., Chicago.
Vegge Mcend haode drnkket sig despetatc.
Jldebkattp. Den haardeste Hieni
sogelse ved Jldsvaade i Byen Mobiles x
(’?llabania) Historie var den, der sandt ;
Sted i Sandags og hvorved Oplagshusei
og Baker langs Hunnen til en Beerdi as!
I mill. Doll. tilisitetgjordes. Over 20
Kvnrterer lagdes iAske. Mobile er en
Spsiad ved den metitanske Havbugt og
er et vigtigt Bomnldsmarked.
Nsdi Oklahoma. Megen Rad
herster i den vestliqe Del as Oklahoma·
Nybyggernehar endnn intet avlet og de
res Fainiljer lider Mangel paa saavel
zade som Klæder. Mændene kan ilke
sorlade deres Homestead for at sage Ar
beide,da de i saaTilstelde niister deres Ret.
Man skuldesynets atJndenrigsminesteren
kunde gjøre en Undtagelsegbesteinmelse i
et Tilftelde sont betten
Ulykfcr. Er ejendonnneligt Ulys
kestilsælde indtras i Sandagsi Temple
Dei-as. Vandværkets nys snldsørte 120
szod haje Beholder revnede Kl. 3 ein
Morgenen, og 28»0,000 Galloner Vand
rullede sig lig en Hajvandgbaige over de
neernieste Osngioeiser. Stumper os Udk
huse, Fenee og alt .lkraiiistieki i Nabe
laget flad i alle Retninger. Husene
skjælvede for Krasten af de sresnbrydende
Vandniasser, og to as de met-nieste blev
skyllede bott, og Esel-en as det ene, en
Mr. Rigdon,«bleo livssarlig sorbrwndt,
ved at der opstod Jld i Ruinerne. Det
var neesten en sahn-Simon-Katastrosei
mindre Onisang. Kontraktoren sol«’)lr
bejdet nasrer den Mening, at Beholderen
er sprunget med Tynainit,tnen hvetn der
innde tnkre djæoelsk not til at ave stigt,
har man ingen Fonnening oin.
Iowa
Speaker Reed talte i Bin-klinan i
Oitsdags. Nepublikanerne gav hani en
pen Modtagelse.
— J Jowa City er der foretagen en
ny Folketælling, iselgehvilken Byen hat
6,884 Jndbyggete i Siedet for 5,6:38,
sont den sejlagtige Tælling i Juni viste.
—- EnglænderenOrnard, der ejer den
store Roesukkerfalskik i Grand Island
Nebr., vil anlcegge en 8500,000Fabrik i
Siour City paa den Betingelse at Byen
skjænker hai118150,000, Kontanter og
IGrundejendom samt Garanti sor, at
l2000 Akres ined Rock vil blive plantet
i til naste Aar.
» N e b r as ca . «
i —- Jarnbanekongen JayGonld, hans
Sen George, S. H. H. Clatk og andre
sNepreesentanter sor Gemüt-Systema op
Hholdt sig sidste Onädags i Beatrice nn
!der en Jnspektionsutr over Kansas City,
lSlszyandotte eh Northwesiern-Banen.
I —- Byer Blair var sorrige Tit-dass
iVidne til et politist Mede, der i Beses
«stting og Dimensioner langt oveegaar
alt tidligere. Netsten nden noget Vaksel
rylkede en to Mil lang Vognepraeession
»ind gjennetn Byen ned til Germania
;Hall, hvor Vsniek Voldo talte til den
storeForsainling. HansmesierligeTale
« vakte en stor Sensation, især da han
holdt Dersey iJlden paadet ubaemhjeers
tigste. Nosewater og Gere blev ogsaa
godt soedne og den neesten uaverskuelige
Mangde sormelig hylede afGlcedr.
Fra Washington
Kantine-Uns t Benen. Agu
bruggminister Rast oplyser, at han hat
missen en Asgjtrelse med Henfyn til de
af Regieringen paateetikteKunstvandings
arbejder i vestlige Kansas, Nebraska og
äSyd-Dakota, og at Begyndelsesatbej
dekne oilveeee i Gang i Ledet af en Uges
Tit-.
Om en Ekfttetfamliug gaar der
stark Tale I denne Tib. Sæklig sknlde
det være anglooen, der effer Pmsidem
tens Meningfordrer sligt. Man stulde
syncs der kunde gives Tid de 30 Dagez
indtil den ordinme Samling iDecetnber.
McKiuley Lob-m Aldrig hat
en Toldlov vætet Gjenstand for faa Ine-!
gen Modstand sonsncevnte Lon. Det ern
itke alene Demokratetne der sagte itnod
den met-. selvc Fabrikanterne blandt Ne-!
publikancrne, Mitwing dem, der ikke
som dekes nIete heldige Kollegaer hat
faaet det attranede ,,fri Raatnateriale«.
Nu com-net endda den »Aber«, at Mc
Kinley-Billen et nlovlig. Det stal nein
lig dcnne Gang været gaaet, sont det
saa ofte er Tilfceldet, naar en lovgivende
Forsamling i de sidste Øjeblikkes Hast
værk vedtagcr en vigtig Los, at en Del
of Billens Tekst var bleven udeladt.
varledes det nn vil gan, ck der ingen
der synes at vide.
Udlandet.
Ans tr a l i en. —- Strejken blandt
iGrubcarbejdcrne er overstaaet.
R usland. —- J Odessn hat Po
litiet opdaget og beslaglagt et nihilistisk
Trykkeri.
Jta lien. — Et italiensk oft-akti
kaust Selsknb cr oprettct under Regie
iingens Befkyttelfe med 86,000,000
GrundkapitnL
Canada. —- Greven af Paris og
Saite cirkulkrer i denne Tid her. No
blessen i Montreal sgjorde forleden Af
ten et Gilde til LEre for disfe Herrn.
Fra nkr iq . —’·?ltter har to Depa
terede havt Duel; ingen Skade skclr.——
Den ny Toldlov, sont tager Revanche
paa Amerika for McKinleyS Skyld, hil
ses med Glæde af Landdyrkerne, undul
gen Vinaolerne, der frygte for at miste
en god Kunde i Asnerikaiiernc. —- O’
Bricn og Dillon, der flygtede fm Ir
land til Paris, afsejler nu tilde zor.
Stater.
Storbritan nion. — Gladstone
talte forleden i Edinburgh til en 5000
Mennester oser det irskc Spargckznsaai.
Han anklagedc Regjcringen hamdt for
dens Tyran mod dc ulykkclige Jrlændc
re. — En Broder til afdøchajur Bart
tclot, der var Officer i Stanleydz Els
pedition, har i digse Dagc offenliggjort
Majorens Dagbog, og det har vakt nic
gen Seitsalion. Stanley anklages nein
lig haardt for Grusomhed og Densan
løsheb over for nnderotdnede. —- Dok
arbejderne i London ruste sig til en ny
Strejke. — Jakob Bngspraetter er atter
paa Spil i London. J Torsdags fand
tes i South Hampstead-Strsget Liget
af en Kvinde, der bar de velbetjendte
Spor af hin Boldsmanbs Behandling.
Tys kland . —- Greo Moltkes 90de
Fsdselsdag bleo -fejret ined stor Glans i
Sindagd Ude paa sit Gods Cleisan i
Silesien modtog den æroeerdige Krigsim
teran de »alte Krieger-C hanä Banden
faller fra de mindeværdige Tiber. Se
nere rejsteMoltke med Ekftratog til Ber
lin, hvor han bleo seiieraderet afLrerew
nes Kor. Generalstaben og en Mcengbe
Officerer indfanbt sig for at gratulere
den Gamle. Hans Efterfolger oed Ha
ren, Grev Waldersee, var hans stadige
Ledfager. Om Aftenen udbragteKejie
ren Jubilarens Staub En Mengde
rige Gaver strsmniede ind fra de thske
stbstceder. Czaren, Kotigen af Soerig,
Priner af Wales og Fhrst Bismarck
sendte telegrasisk Lyk-nstning. J Da
gens Anledning stjkenkede Moltke 60,000
Mark som Gaoe til det af gamle Kejier
Wilhelm opkettede Institut for tren
gende.
-
Skandlnatier i Amerika.
« Den norste Sangerinde Christine
Nilfon behuterer i Amerika oeb en Kon
eert, der den 29be Oktober holdes paa
Aubitoriet i Chicago.
O
« Ved en Eksplosion ien Dampmslle
iMnskegan, sor nogle Dage siden kotn
sent Soenskere slemt tilstode.
« HordangenViolinisten Qle Masse
sin hor gioet Konserter i Chirago; hon
optrasder iVadmelsdragt og Knaebnrer
og gjtr Jndtryk os at ocere et Inusikalsl
Naturgeni.
« Prof. Hendi·ickson, Hovedredaltor
as »Skandinaven«, og Pros. Stronnne,
Hovedredaktsr as ,,Norden«, har begge
ssnidtTrojen ög as alle Krafter holder
Stumptaler oppe i Wisconsin, hver pao
sin Side as Gjardet naturligvis. Mc
Malen-Steinen og BennettsLooen erdet
Tvistens Æble.
« John Mortensen, Vongnspektør
ved U. P. Jernbone Co. i Council
Blnsss, Ja» mjdtes nied et holst be
klageligt Uheld, idet han saldt sra Toppen
as en Vogn til Jorden og sorslog sig san
ledes, at han i en betcenkelig Tilstand
blev bragt til Hospitalet.
« H. C. Honscn og Hustrn sejrede den
10. Oktbr. dereö Solvbryllnp i Nacine,
Wis» ihvilken Anledning dercs Hjetn
,oar syldt med saa inonge Venner, socn
Huset knnde runime. Ægteparret hat i
alle de 25 Aar boet i Raeine, huor de
soruden Beistand har erhvervet sig en
storVennekrcds, sont vcd denne Leslighed
logde sin Agtelse og sit Venskob sot Da
gen ved at overriekke Solvbrndeparreten
sinnt Saniling as Venslabsbeviscr i
Form as ægte Solvgjenstande ;
« Farmeralliancen i Minnesota hnr
sotn bekjendt udkaaret Erik Mathisen os
Lac qui Parle County, til States-lasse
1·er. Mr. Mathison ointales as alle,
som hat noget Bekjendtskob til hom, sont
en Ineget dygtig, Erlig og itnødekonnnem
de Mand. Han hart stere Aar været
Connty-Kosserer i Lac qni Parle Conn
ty, og hnr vnndet allen Tillid og Aner
ksendelse. Standinverne i Minnesoto
kan ille hædre vor Nationalitet poa en
bedre Munde end ved at koste sin Stem
mc soc dennc vor hcederlige Lundsmand
og ocelge bam til Stute-is Kasserer.
· En dnnsc Maler, Alsrcd Olsen, bo
ende i lste Ploce, Broollyn, blev forle
den studt pna Hist-net asf Sude Gade og
me Avenue. Plndsselig knalder et
Skud ska Buskene, og Olsenstyrter trus
set i den venstre Sideas .t)alsen, til Jor
dcn. Den saarede blev kjørt til Seney
Hospital, hvor han Dagen efter uden at
vcere kommen til Bevivsthed, asgik ved
Dsden. Olsen var en rolig, stilfcerdig
Mand, sont neppe kan antoges at have
nagen Fiende, der strebte ham ester Li
oet. Hoem der her skudt how, er en
tilost Gnade. Politiet hat ikke von-et
istond til at finde det sjerneste Spor as
Morderen. Olsen tilhørte den herve
rende skandinaviske »0din Lodgo, Ok
der ok Utica-il Peotootion". og hanc
Ente vil sorniodentlig saa henimod 82000
ndbetalt i Assutance.
St. Paul Ruhebet
Bi aflagde for fqa Dage scden vor ny
dunske Fotograf, He. Christener, et
Bei-g i hangAtelier;hans ny Apperatek
er de bedste Kunstnewerdenen har frem
bragt og hang smukt udfskte Arbejde til
irak fig vor Opntærkfomhed
—- Den nyFacade iChadwicks Ist-tits
bygning er snakt fuldendt. Det er en
Pkyd paa den sendre Side af Howard
Avenue, istedetfor den gamleskjave fache
færdige Forside, der fokdum stod.
—- Fanner Alliansens Kandidat for
Statssekretcer, Mr. C. N. Mayberry,
talte i Baptiitkirken forrige Uge. May
berry er en cille pukkelrykket Mand, men
siges at være i Befiddelfe af god Uddam
nelfe.
— Det nye hotel Cufhman Hause hat
stiftet Bestyrelfe. Ejetinden Mes. Cufh -
man hat selo spektaget Bestyrelfen ind
til videre. Mr. May, iom haode lejet
Hotellet for 3 Aar, spillede tidlig dpz
gaa for meget paa Saloonerne og fpille
flot vaker ikte i Lcngdem
—Et Væddelsd forrige Uge tiltrak itte
liden meeeekfonihed, og hootved en An
rora Vnetlglober og nogle Gnotyne frn
St. Paul tog etPar afSt.Pnan niest
proniinente godt vedNiefen. Digfe opdm
gede fnart at de havde nett-et sue-kenn nIen
forsent, deees 825 var tabt. Gamva
ne hnode en glad Aften af deres Udbytte.
—DistrietConet fluttede Onodng for
rige Uge. Som fcedoanlig optogeg ikle
alle de Geiger-, der lan og ventede pna
en Afgjorelse, fna en ekstka Sninling vel
blioe kaldt iNov. Blandt de Sager,
der koni til Behandlingde7aADnge Cour
tet var fatnlet, var den vigtigeSag, hvori
U. P. Kompagniet blev spgt for Hö
000 Skades-Eestat:iing for akhave over
kjott et Born nied et af sine Tmn ileke
Aar Tilbagr. Den oveekjørte lever end
nn, men er ien ineget ynkelig og stärkt-d
let Tilstand. Sagen blio fort ai A.
A. Kendall, og efter 2 Pages hankd
Kamp bleo den givet til Jnkyen, hvis
Kjendelse lod paa en Sindeserstatning
til den ovekkjokte af over Ol4000. U·
P. vil natnrligvis appelete Sagen til
Hojefteret. Dei hnvde non- lnebet hantdt
tned at fan eanty til nt donnnei demn
Sag. U. P. var fornden sProtorntorer
fra Oniaha forsoaret of Henry Nnnn,
Kompagniets Advolat her fra Bycn.
En nf de Omnha Prolnratorek siiikede
Jnemlig ille nt have Former-z Allinnse
» Meend iblandt Hut-nein og hvis Sporgos
inaalet: »Hei-er Du nied til Faentets
Allianse«t« bleo befvatet belmftende, lod
det ,,Saa hat« oi ingen Brng for Dig.«
Fleke blev permitterede nf den Grund.
Jneyens chndelse omtales ioin nieget
intelligent, estck Sagen at dsmme. En
Sag dragt of en vig Denton, der sidste
Sommer efter en Del Uvensknb med en
af fine Naboer bleo 4. Juli Ung
let godtaf denne, bleo efter at have op
tsget en halv Dag of Conttets kostbare
Tid og efter at have kostet Howatd
Connty niere end 8100, foekastet as Ju
ryen, sont ilke fandt Grund for Anklage.
Sagen var optuget nf Connty Advokat
Tenipiin. En lignende, dog endnn vierte
Boinniekt, bleo begaaet nf Connty Ad
ookst Teinplin fidsteForaar. EnSven
fler dleo artesteret paa Conntyets Be
lostning etPnr Maanederz da hnn ingen
Kaution var i Stand til at stille, og da
Sagen endelig koni op viste det sig at
Foebeydelsenvnr degaaet iGreeleyConn
ty, hvok den pantfatte Eiendom var hie-n
enehorende, hoorfor Soensketen bleo losz
ladt. Denne Bommert deganet n«
Teinplin iat.optage Sagen inden at
have nnderettet fig kostede Howart
County ligeledes en net lille Stun.
Bote Juleekikuetloner iilE k n
dinavien degyndek i Aar noget iidtigm
end feedvanligt, neniligiNooembeeMnas
ned, dels fordi Priien er betydeligt la
vere end forrige Aar og oi have inget
Garanti for, at denne Pris vedoqeet«
dels fordi at saa mange nye Expeessdami
peee nn finden og A«.rgtiden er behage
ligeee end senere. Ekslnksions-Proi
ges-n iendes seit. Ekskursioner nigqai
fka Chiengo hoer Meinng og Torsdag
A. Mortensen ä Co.,
140 E. Kinzie St., Chicago, Jll
Et qovt Rand.
For flekeAar siden oak mit Legeme be
deekket ined Byldee i den Grad at Ini
Liv var en Byrde for mig. Eiter jeg
nden Vitlning haode prooet et Anta
andre Midlee, raadede en Grosieiser
Colmnbns mig til at fort-ge S. S. S
(Swifts Specisic)· En Flatske S. S
S. helbredede mig fuldfteendig. Jek
hat ilke siden hast en Byld. Alle, son
plages af Byldet og Hudfygdoinme, vi
jeg give det fanime Raad sont Grossekei
gao mig —- bkug S. S. S.
David Zaktknan, Apotheker
10. Maj, 1890. Jndependence, Ohio
Note staates,
Blantettec for Glieder-, Panteobligatione
og andre ketslige Totnmentee poa Udiaig
invel stokre Panier ioni enkelte Elsemptare
i «Stieenen«s Oiiiee.
l —
- ,--- M
s Efe« Eh h e n
(-l«hn Stuf-J
LMCWII Milch-»l- IHITJÄIM »Am-»das
publinhml M Usmmctmnm Nicn.(s.voky
IVEUNIOJSDAY
In
——— Pls Tlsllk JCJUIJCSUM —
’l’tnc swue i-« tlm lomling somuliuavi
an Imper- wost us Unmlm and one
uc tlio lm gest pulplieatiotm in the
Dsnisli Inn-Hunge- in America.
Ths otwmlw mal minnt-l ein-almos- Ihlfl
this pskw hu aumnrsl among Um numerous M,
Mantin Ilumos of Ntihksska. Wyoming sml Colc
kun- msltes U · samt-Im- katlnlng favilla-I set
Ihn-o who want w Inluq UMI lsusimss Imkoks th
Atssmltmwlan public
Unmut schont-sing nwlksknwn on opplchtth
Aütlmssc T ll lc UT A It . .
IMNNMMOW Lusle
Ente-ed tm gesund-Hans immer us tlns Harmowa
Nein-» kamt-umne. April sub-. sble
REPURT UF THE BUNIIITIUN
-- »I· —
f I « « . ,
Uns- Bimk ol Dannobmg
at »Anmelan in Um stun- 0f Nichts-.
nd Un- clmm ist l1I1-linssi«. ()(-t. ls;11« 1800
..-Ai,«.
libJSOURCESL
Lamm aml til-«- mmts IMJNIU
tin-Almle not-und tut-l unwmrml UND-sc
Ums kmm Nullmml Kasus QIOUU
liest-I ritt-um tut-nimm aml Unans- I.l7I.II
Punkt-m onst-um«- qul carn- Imltl MAX
Umriss und nllwk Halt Ums-( hoch
lslllu okmlust Uns-k- I,M.ID
» Frei-W pay-It (-1«rnsn(-y, nicht-·- nsnl cmts II
» Alter-la UND
. -ts«;(kI«Zi-4·2.m«7o
; IJÄIIILYFIIOJH
(’npUul slmsli Ist-M in 6.W.(I)
UMUVMHI komm- »Um-M
halb-Mqu Hokus-Un Aal-Fort In « lnsc li 2.07S.17
Time von-Makr- nc tlispunll lIJWJC
shij sie-Wut
HTATIC ON N lsjllle «(’Ul«N’l’T Ul« llUWAlil). Is:
l. («. U. Innran mvnrr nk Hm shava
Imnml tin-sk. il« milssnncly mwnr tin-I. tliu abovu
umsonst-m ist »m- lu Ils« I«s-(t«l"1ny knuwlmsms tmd
lnslls k. »
(’. U. h(-Iit.s·-1"ii:u«s,
l’I«(-I(!Il4s««.
Hub-ruhe« uml Mit-m lud-klim- ssns Ums MU
·I-zs»kmst.,11«« ·
l’si:«s m l««qu-:H«IN,
Noth-IX l um«-.
.- , . --—-·,
REPURT UF THE BUNMMU
—- »f· «
Tho Internati()nal Bank
at DANNt«:-.ns«:, in Um state- »i· Nicos»
ub Use-, t-!»s - « T-« i sma, Unt. Mclk NOT
-.»«»
ists-« UUUchsk
Lohns sml ins-»m- ss ANHANG
unsrilkuktm sssmr i« snsil min-(-uk·«tl MMC
Otto inm- Nutlmml Kunk- lMJd
lctsul warm-. fu«-minn«Å nnd Mino-s Usle
CAN-los ins-l »Hu-r r Hi ixssms Its-Ich
Bin- nf nun-r Hin-k-« NOle
Izu-( 10 IMJC
The-as Jud-Hm
LIA lil LI DIES
cdpiul ist-disk Miit lss KLEMM
Utullvldetl prom- Bis-U
lnthicluul klepmslki Mit-Just w check XCVI-NO
Dem-tut net-umwitt- 07 Jus-»in Alls-As
Tnrul f19«(84.sl
Akkka OF bit-Mk» PUINTY «l·’ lls)WAlkD. so:
l.c. (·. llussxpd.A-u’k Nimm-worun- alicssstsnsmett
bank. do solvmnly ums-n- tluu -9s«- til-»vi- statt-most
ls trut- 10 Um Ins-it «- sny ktstiwltstlgts uml hellt-k
(.·. (’-. lud-sich
Ast-It (m-l«1c-k.
Robert-Haut anil owns-n to Inst-sc tin-IM- fis-ils
day us (1t·k.. MIN
Pkrrtcn lcnmcsodk
Numky Public
sit-u- ·
ist-«
REPURT OF THE BUNMTIUN
—.-—»f—
The Howard Biqu
at Boten-K in Un- stato of Nisus»
It the closo u« »u-« ..., U« . «.3««« ww.
-.»Y««».
RESOUKCBS
Losas nd elf-count- ................... INCle
Unschuld-. ucnkccl and onst-kamt ..... WLO
Othck stock-. demj- sntl mokcgsces .. . . IIUZ
Dacswmllstionslbcnks»«........... ÆJW
Uesl est-ste. kamlkum mal litt-»v- . . « UIUI
kam-In expenses sukl nun-- Imicl ...... III-i
check- Inst other end ji«-tu- . . . . .. 1M.0s
Bills okotttek Bank-. .. . .. LMMD
Priesunnal Impo- cum-In y. nich-Ist onkl
com-. US
Apistik-» UND
l«(;;s1tts-ndtnmtr.st. .. Ihm
Tuml OR W «
LlABl 1«l"l’lis«d’.
( Ipitøl stock pslcl ist .. . .. . ACMII
lodlvidcclkikostn Los-ZU
lodiviclmil desto-IN smij ( 10 ( Insek. OWNER
Dem-nd uktiflcauss us ckposic .......... dM.m
Tottl MM C
sTATZ OF lelilk (·()l"N1·Y ()1·’ UOWARU sit
l. s. A. Kennst Gaume- of the those-named
dunk. do solt-mah- owtsat Um the above statement
II tkae to the- bcst of any leuowledge sacl denkst Es
s. A. Rosme
cause-.
sudsckihqcl and arm-I to besor- vw litt-—
Du of Oct» »w.
C. c. Untat-V
Ists-I Pshlh .