Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 22, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
Ist-lernen
ngblad for Nyhed samt politisk
« folkelia OIIIu-"sittg.
[sjk.-nnnssr nnik Unsmtg Jlurgon
I
Dann-prog- Nebraska.
strka EBBESON, UlXHVbJR
-.—.-—-—
MonncmentssVilkaar:
km i be For. Stater og (sa11ada. .82.t",0
1
. ........ 1.00
stskaancdcr ..............
3 Man-Ueber ...................... 0.60
Aar 111 Tanmatt og hvilketsomheisi Steh
l
1 ukixandet ..................... 82.50
m- Vkmlmgen eklægges forskndsvis.
—
32..«g(- man holst Sendcss i "Rengtend" txt-ev
Money Orden-« eilst «Posk-01N0to". "Pus
lgste M Mär-l kok Ponkekwscu
nt Aktion-U Gebyk kalt 3 Urs.
Tit-UT
»Man-« H- alt-l bill
Tilgt-is sc sul(1k()n1mc
Zuldsmndxg Adresse-.
S t i e m e n,
AMICI-»s- Uebr«k«.
—«--——
nossinnmiiizinnusskwl
-«( Dann-ebrog k—
Man Miso senden
Tumsnn ist-quer tra Unnnczbroqx
R.42 Form.; Galatag-. 4.15 Eint-.
(Ik-(: 1'(«k7-«unt(1g»
5.55 Eckka ——- HHH Foun·
Yes-P sp«-"
——« St, Paul p
UM Pamäc Indiana
Tons-nn- itfkpuar fka St-. Paul:
Til I)A.X’Nl-Jlklc()u« BOELVS og I«()(.’P (’l'1’Y:
5.30 Entska Gott-rog. 0.30 Form.
Tit Ali-AND III-Ale
1«cr.-unlu;:. 9.30 INka (jodstog. 5.10 Este-m.
Til But-L s(’0'l’lz. NOllTll l«()l«·P og ORD:
Pers-nimm. 5.25 Eltern-. ; Gott«-Log. 9.00 For-m
cis Alle Tog medtngek Punssgerer.
Man Wissen-i Zins send-n
Tmmno akuaak fra st« Puulz
tut-. Pers-sinds THIS Fonn.; Gott-rog. 2.50 Ethik -
Vesp- «---— 5.21 Eftm.: ——-- 12.45 —
kjf Mk- Ttvg methong Passagtwcsn
Pers-mutig
nAkKE1)s-"rmENI)E.
——
Ism de vaaliveliqfte is btdstr Odium-.
6hicago, d. 20. Oktober
tin Mal Panif i Hurdemartedet klcmte
Busen en N. ned under Waacsdagens Stil:
Ung. Zonen paa Daaen indtog Marlcdct
cn aivcntcnde Holdniiw og ringe Kiebejnst
:111«cdciig. niman Vi.01at1.01k;?ecctti:
ber, 81.«I-is-11.M;’c; Pcaj, 81.08k.
Nrnndet paa det vaade Vejr var Toneu
Pan Majsmamdct i Begnndelsen stark, mcn
langer ou paa Tagen styrtcdc Kjøbemc rf
Langs« in d, og eftck de havde flakct deres,
doppelte Priien atter op, saa derived Stin
ningm ksm stsad 1 N. under Gaarsdsaaciis·
nontant, 51; November-, ölkx Maj,'5·s3i.
Hamen slnttede zust. affor Mai. Den ene
ite aktive Handel saudt Stedinsaks om Mor
gcncn Fcontaim 42!-; chciiibcx. Oz;
Maj, stm CH.
Ring 63(«S-«J-I· Byg Mai-TA. Her
s1.44---1.443.
Omaha, d. M. Theben
iTaa Fereatxmnarkedet var Tilførslsm 2,5300
TkriNandt sandte-z nogle rigtig godc sowie
dcsdc ves:ligc Stude, der bragte ASCII-. Pan
de bedrc Stube var Markcdetstckrfere, og ita
knqt oaa ordinasre Rxasscc Prima Stude,
If—i.:3s3m»4.80.: gode, fka 1000 til 1150 Ph»
s:3.r-0«-4.00. sum-, godc, 82.:5«.-3.00: cr
ira gove, sszkäörfcsåzä s
, Tiliøtflcn af Svin anslaas til 5,4s;(). Pri
vernc aabncdc fra stadig til en 5:(Ccuts lade
tesz Priserne tangeredcfra FITZO til SOLO
Whh 83.56E4.05; Heavy, 83.8-k)(-p4.20;
Mit-ed, 553.95(k·d4.10. Tcn gjcimemfnitligc
Brig-, der bbcv bctizlt, var HJUM UND-d SZBI
iidftc Ugc.
« Tannebkog, d. LL Oktober-.
Friede IS Cia; skællet Mai-Z Bd.
Danke 30 Cis-.
Eviu 83 M«3.35.
Æg 23 (scs. Smør 14si917 M.
YFVCIWC Obst-T 81.75 pr. Dufim Trog-gars
Mlmger as god Instanz 81.50.
HaupelssTiveupe.
J cuhveksiemäng vvkser Fortetningäknp
WWL san megst at Pengenmrkedet hegt-n
bek at blive haariigt velegeholdt trods den
Wig stedfundue betydelige Tilvækst i Ciria
lationetk Udsprsslen et i Tiltagende, IIng
klldenlandikeOmiætming hat havt en faa fis-r
underlig Reingun at Bankfortetningcn n
deufor New York osrgaar sidstr Aats meO ;
II p(5t. I
» Uldell stigeriBostm og Citerspsrgiel puJ
Boten gaat frem, og Bontuld scelger godtJ
Ukstforretningen filersfig styrket ved uyTold
, 6hicago noterek en ferminsset Himmlisc
ItL mcn dvbbelt iaa mager Uld og en Fors
gtlse af Some-seht ijhmændene i St. Lou
Is hat« inart vænnet sig til den ny Toll-for
VWÜUQ vg Linse-sinnigen der er i gab Op
Iviug. Tekvaaktige Vejkhak hwmmet For
UWUSM noget i Cleveland og Dettoit, bog
kk Tmsiken ikte ringe. J St. Paul, Quin
hC, Dem-er og Kansas City er Hunde-Wom
Mningen alt, hvad man kanpnske.
J Svineflqgtni1.gsindustrien ipokes sivkt
Fremfktidt. J Tidskummet 1. Maus —- l.
thpber. bleo der i Besten flagtet 7,965,000
Svm inwd 5,020,000i Fin, en Tilgang af
Mfteu 85 pCL
Hvedefpekutationen hat gjott vidcre Frem
AMg, men Udfsrslen er sanfte staut-set. U
Ets. er urifen siegen paa mindre Sam. Der
« bellst ikke sinke Uvspkset as Majsz den er
bspk siegen i Ct. og Havke er siegen i Cent
TM Uy Toldlov hat for flere Varcarters
thkommende havet Priseu betybeligt, holl
kkk i Forbindelse med de lidt bedte Komm-i
lsxthak htkvet Gjennemsnitsptiseme kkte faa
5tc Aufs-Zugs «
««YT(H;Å«Ichrogs-pjvowakd Commi, Nebraska: Onsdagen vcn Zch Oktober, 1890.
J ii sistiffzifisZTtT
Dr. Vierte, sont er bekjendt for sin
Patent-Medicin, Goldcsu Medical Dis
covery, er bleven sagsagt for at have til
veudt sig en hanc uvedkommende Kakus
chetlighed.
Sturm-tot Entetprife. Beste-is
Fatsmeralliause staat i Begreb nted at
anlkkgge en star StocksYard i Kansas
City, Mo. Texas, Nebaasta og Jowa
staat bag Foketagendet. Et Grundstykke
paa 50 Akt-es grcendfende op til den nu
vakrende Stock-York- er allerede kjsbL
Fartnerne vil spare Kotttniissiotis-Mkttt
benes Fortjeneneste ved selv at scnde deres
Stock til Verdensmarkederne.
Mannen-me givertabt. Mor
monernes averste Styrelfe hat nu langt
om længe udstedt et Manifest, hvoki
Flerkoneri erklærcs for at verre ulavligt.
De fandt sig tvungne her-til ned Onkel
Sams stadig fasterc Optrckden, og det
nma have været en bitter Pille at svælge
for dem. »Hedningcrne«glckde sig over,
at det for over 230 Aar siden paabegyndte
Korstog incod dennc væmmelige Pletpaa
amerikansk Cioilifation fluttelig har sei
ret. Sikkrrlig er det den vigtigsie Be
givcnhed, der i mange Aar er foregaaeti
»Motmonkirkcn.
me lkkc Avlietu En Redaktøs
skrev folgende i sit Blad: — Kjære La
serel Laan aldrig Avlser, hold hellerm
gen Mednbonnent, men abonner sele
Lad folgende Tildragelse Um dig til
AdvarseL Vi kjendte en fnttig, nten
brav Mund, som, uden at hatt vidste af
det, fik Koppe1·. Sinitten var forplan
tel gjennem Avisem og af den blomstrem
de Famiin Fadcren, den blidc Moder-,
sire kraftige og dngtige Sonner, syv elsk
ocerdlge Døtny to ulsnindeligagtedeSvis
get-niedre, ne elskværdige Tanne-, blcn
der icke cn eneste ilive til at formelle otn
dcnnes forfcescdelige Ulykkri
Den paveliqe Evens-Ide. Ne
daktor Gteeves afBladct »Den katholer
Niddet« i Cleoeland, er sit-il Bau af
Blfkop Gillmonr, fordi han hat tillodt
sig at ptoeefeere nkod den egenincegtige
Pkælats artmassenderkmdew Bispen
hal- ogsaa meddelt, at alle de, der modta
gek Bladet, enlen de hat« betalt for det
ellck lkke, locker det, eller averterer deri,
eller saknler Subskribcnter eller paa an
dcn Maade arbejder derfor, vil paadrage
sig Kircens Vtede og ikke kan benaodes
igjen af andre end Bispen sele. Hvis
bare de snedige katholske Præltter blive
oed at fare fort paa den Man-de, vil de
Ires Tilhængere forhaabentllg saa Hine
lne op for, at aiit det, Paven kolder Kir
kens Autoritet og Myndighed, er base
ret paa den retteste Humdug, og at de
ete bedre stillede, hol-J de hurtigst Inn
ligt faa ny Grund under Fsdderne og
kaster Katolicismen ovekbord.
Norvs oq Sud-Damm
—- Nord-Dakoms Befolkning er if.
netop indlsbnt Esterretninger fr« Fol
ketællingbbureauet 182,425. Byen Far
·go, Statuts Metropolis, stal have 5,
Als Jndvaanere.
— Mifs Susan B. Anthony holdt i
fertige Uge 2 Fondng om Kvindens
Scemmeret iJamestowu. Hun er nu
i es Alder 70 Aar, men optmder frem
deles med ungdommeiig Banne og Be
gejstking.
—- Der ermsnge Mennester, der Mal
per ved Tanken paa, at Regjeringen el
ler Stufen kan faa mete Magt i sine
Hunden Men der er mange Ekfempler
paa, at deckte er Ikonomisk, strivet»Ame
tika«. Fatgo hat hibtil ladet et privat
Kompagni bestyre sit Vandvcerk, men
Priserne var san hsje, at Borgerne be
fluttede ät lade Byen ovektage Bank-for
syningen. Prisekne gik med en Gang
net to Femtedelr. Qg det er jo speist
lisiisk !
—- Omfattende Præikiebrande hat
harget Nord-Dakota paa Strakningen
mellem Hart- og Cannon Ball-Floder
ne, vestfor Missouriem Odelæggelfes
værketek fuldstændigt. Farmerne i Dol
stmgeise hat« ikke et Græsstraa tilovers
til Vinterfoder. Flämmerne flugte alt,
Gras, Ha, paa mange Steder Hase og
fejede over flere Lands-wen Et Sted
opbmndte 200 Kreaturer ude paa Mar
ken. En Orkan blaste, og sinnbse Jl
den kunde der aldeles ikke være Tale ons.
Firekbronks 800 Fod brede fle Jlden
over som en enkeltFute. Ranchenmnde
ne tillægge Jndiauetne fka Rates-Ne
setvationenAnfvaret for denne vidtspredte
Ødelekggelfe.
Fra Washington
Hoietteretsdommer Müller af
gik ved Dodett fortige Mandags Astcs i
sit Hieni. Tte Dage i Foroejen var hatt
blevcn ratnt as et npoplektisk Slog og
hettlaa i bevistlos Tilstand indtil sitt
Ded. Hatt blev 74 Aar gatntttel og
hattde beklæbt sitt Stilling sotn Dotttmer
i Lattdets hojeste Ret i LH Anr, han blev
netnligndncevnt til dette Etnbebe ast
sident Littcoltt i 18t32. Hatt vor den
ældste blttndt Hosestetettens tti Medlettu
met-. Sotn Jurist stod hatt tneget holt,
sont Menneske var hatt elsket og agtet af
alle, det- kont i Vetorittg med hont· As
Politik vat- l)(tn ett fast urokkelig Repttlp
likattet·, der havde hart Protektiottetts
Evangelium of HettrtyEloyH egett Mund ;
ttten hatts store Santvittigheddsnldhed
tillod oldrig politiske Hensnn at gjøre sig
gjældettde i hans Totnntin Dotnnter
Miller var en Son of Kentucky ognod i
sitt Uttgdotn ctt onthnggelig Opdmgelse.
Hejesteret hat-ehe detts Santlittg en llge
sottt Assresbevisning sm« den afdodc Kol
legas Minde. Jotdfæstelscn foregaar i
Keoluk, Jotka i Motsgctt. Asdode var
ttetnlig bosttt her ctt halt) Stieg Ant« sm
hott i 1862 slyttkdc til Washington.
En andett i sitt Tid fretttragende Per
sonlighed dode iTLctshington sattttne Dag
sottt Dontttter Willen Det var Gene
ral W. W. Belkattp, Hovedftgurett i den
berygtede «Bclkttetp-Skondale«, der vakte
et saadant Rote under Grants Adntini
stration. Belkttosp, der vor K«rigsmitti
ster, blev anklaget for Kortnptiott, men
Sagen lvaltes paa telniske Grunde.
Vekttap fotdnftedc strals til Europa og
opholdt sig senere part et ensontt Stcd i
Syden indtil han soc saa Aar sidcn bo
satte sigi Washington, hvor hatt begyndte
Sagfprervirksomlzed. Matt stal ikke tale
ilde ont en død Mand, og vi vil ins-rom
mc Bclknetp enhver sortnildcnde Om
stcendiighed. Dct sorlydcr nu at det var
Mrs. Belknap, der var ctt glinttttersyg
Kvinde, der var Skyld i hans Ulykke.
Hatt solgte stbmattdsrettigheder ved
Form-ne forptta denne Munde at san
Penge tic Statis. Sont brav Mond
poatog Belknqp sig hele denne Soindels
Ansvsr. Sotn sorhenvætknde Ministerl
blioer der nn flagrt for ham pcta halv
Stattg i 30 Dage.
Udlandet.
H o l la a d . — Konsejlprcesibenten
hat meddelt Rigsdagen, at Konferenfen
hat fundet, at Kotigen er for syg til at
lede Regjeringen.
Be l gien . —- Kommanevalgene i
Brysfel er faldne ud til Gunst for So
cialisterne og be liberale.
D a n m a r k . —- Det amerikattsle
Orlogsstib »Baltimore« ankam til Kis
benhavn forrige Tirsdags, og Kong
Christian inbbpd foicetetne til Taffels
paa Bernstotff. Den amerikanste Ge
sandt Carr med Ftue var ogsaa tilsiedr.
Kotigen udbragte Pmsidettt Harrifons
Skaal, og Gesandt Catr sparede med en
Skaal for Kongefamiljen. Kongen,
Dronningen og Kronprindsen vil bei-ge
»Baltimoke« i Morgen. Pan Ftedag
affejler »Baltimore« til Lisfabon. ·
F ra n kr ig . — En stor socialistist
Kansas erforfqmlet iCalais for at lage
Forflaget ont kaopakatio Organisation "
under Behandling. —- O’Belen og Dil- «
lon, de to undvegne iksle Frihedsnnend,
befindet sig ikke paa Atlanterhavet, sank
formodet, snen er i bedfie Velgaaendei I
Paris. De kan ikle blive udleverede,
og det hele, sont Balfonr kan ging er
at inddrive det Pelsb, sam er kautione
ket
Melletnameri ka. —Befolknin
gen i Granada ved Nikakaguaspen blev
i Sindagc sai i vild Slræk ved en Række
voldsannne Jotdrystelfer, de begyndie
Kl. 9 osn Formiddagen og varede til ud
paa Aftenem Dei varste Ryk indlraf
ved Middagstid5 alle Hnslagene renne
de, nogle faldt fannnen og en slækk
Stsvsky heevede slg i Beim. Den pil
desle Radsel gteb Besolkningen, alle
prøvede paa at redde dereö Familie, men
var man farst slnppen nd aanset iurde
ingen vove sig iilbage derind. Osn Nat
ten kamperede alle paa aaben Mark.
Fkygten havde osnlrent lagt sig Man
dags Afles, og da man harte at Vulka
nen Mombacho niod Syd var ndbkndt,
bekoligede man sig nied den Tanle, at
videre Stød ilke vilde indirekfo Des
nagtet turde ingen vvve sigiilbage Osm
sene den Nat.
T y s k l a n d . — Basselvilhelms
,,Vilde Besten« giver for Tiden For-einl
linger i Stuttgart. —- Den soeialisiiske
Konng er satnlet i Halle. Parlamen
tarismen var Gjensland for en udførlig
Dvsftelfe. Lieblnechl tilfkrev de fra
Presse-I reliede Angreb imodParlaniem
iatismen en orangOpfatning af Sagen.
Der blev ndnaeont en Kotnitetil at skasse
Underretning one den herstende Menings
forskjel mellcne de ioeialistisle Niggdags
Inedlennner vg BerliieersOpposiiionen
for de1·vcd at fremme Samarbejde. Der
blev vedtagei en Resolution gaaende nd
paa at Socialisternes Repræsentanieri
Rigsdaaen farst og srennnest fkal virke
for en Forbedring af Arbeidernes poli
tifke og økonomifke Kant. J Onsdags
var der flere befogende Delegater fra
frennnede Lande til Siede. En sasrlig
vatni Modtagelse bleo given Frau Mark,
en Datter af Karl Mark, samt M. De
gnsse og M. Fee-roh der tepmsenteke
fransk Socialistne iKongressem Kon
gres«feit slnttede i Lardags Ined at vælge
Herr Singer iil Form-Ind, ogHerr Lieb
knecht gjenvalgtes som Partiorganets
Redaktem
Kabclgram.
(Uge-Qversigt fra Udlandet.)
Centralpunltet for Entopceernes Op
mcercsomhed i den fort-the Uge hat vie
ret Socialisikongressen i Halle. Soda
lismen er en Magt, der mere og mere
faar Krav paa Agtelfe og Anerkjendelsr.
Det er ikke ntcre det revolutionære, i
voldsom Forstand, eller det status-endg
oplpsende Element; men en konservativ
samfundsreformerende Faktör, der soger
dens Magt i Retfterdighedens og Men
nesteretttghedeknes urokkecige Grund
volde.
Here Liebknecht, og ikke Herr Bebel,
fynes at vare den siykende Aand i Kon
gressen. Socialismens Program, som
foetolket of Herr Liebknecht, er faktisk
den samtne Originallæte, sont den be
wmke Gotha forkyndte. Dette Pro
gram hat i den forløbne Uge vceket stillet
under en udtømmende Diskussion isten
gresfen5 men dets Hooedpunkter foeblivq
uforandrede. J
stlge Herr Leibknechts Toneqngi- »
velfe, fotpligter de i Halle föksamlede
Socialister sig til, atde »ved alle lovlige
Midler vil arbejde for Optettelsen af en
fri Stot og en socialistisk Samfundsor
den, en Ophævelfe af Lsnningernes
Jetnlov og Fjetnelfen af enhvet social
ög politisk Ulighed. De fortanger at
Staten stal optette socialististe og kor
perative Foreninger under Arbejdetnes
demokratiste Kontrol.
Som Statens fundqmentale Grund
ag sorlanger dealntindelig agligeValgs
ret, hennnelig og ttvnttgen Asstetnnittg
For alle Bot-gen ever Manto Aldeten i
State- og Sogtte-Valg. Den iastsatte
Balgdag stal date en San- cller Heilig-·
dag. Bidere sardres direkte Longittning
Ied og sok Folket satttt national Fied;
en national Vorgeraæbning sotn Heere-nat
Stedsortmdetz Ophcevelsen as alle Und
tagelseslove, ister den, det« beklippePresses
og Forsatnlingsstihedenz Justitsenc stie
Adtninistration ved solkekaatede Dant
stole; alntindelig sti Skolenndervisning
i Altnne- og Borgetskolcn samt høsete
Læteanstalter, ag Skolegang sinl ved
Lov vwretvnngen, Inett Religiottgttttder
visning en ndensor Sioletne deckende
Privatsaa. Socialisterne sotlange end
videre en enkelt progressiv Skat sor
saaoel Statettg sont Sogncts Ottenhei
delsez ubeskaaren Santtttenslntningss
ret; en not-mal Athestdag svarende til
Satnsnndets Vehovz Pkohidition ntod
Sandagsarbejde samt Kuinde- og Bat
ttearbejde i alle sar Helbredclsen og Mo
ralen skadelige Jndnsttigrenu sanitnsr
Konttol tnrd Atxbejdetltoligetnez Regu
lation as Ftkngselgatbejdtst og snldsttrm
dig HietnntecAdntinistt·ation sor alle At
ltejdetnes llndetstattelseaforcningen«
ist lille llddraa as Liedknechtsz Tale!
til dem, sont befkygtc Vcild as Sociali-»
sterne. »Von Fiender kan viere ganike
roligc, vi agter ikke at ovetgive as ide
res Heender vcd at gtibe til Anat-cis
ntens Vaaben. At ontdttnne — ej at
tilintetgiare —- er vot«t Last-n.
Selv den nnvasrende Santsundsorden,
sletn sont den et, er dog bedre end slet
ingen. J det vttssentligste skal Kampen
sates tned de satntnc Vaabett ag Midler
sont sat. Jngen plndselig Revoltttian
gjtrnm intet start llstdkrveetk ellet Otter
raskelse paatættke6. Vi ere, hvad vi
m, og vil blive, haad vi ere. Bote
thttder hat« aed den-s Forsalaelser spil
let sig indi vor Magi; te hat Inn op
naaet at for-ge vor Styrke ved at lede
Falk til at spat-ge hvoksor matt sorsølger
os, eg Nesultatet et blevet en Forsaelse
as ottttrettt 1,000,000 Stemttter sar So
cial-Detnakratiet melletn 187S, da vort
Stetttmeatttal var 437,158, og1890,
da vore Kandidater sit1,426,823 Stem
tner. Hniö de nted disse Tal sor Lje
vaany unstet- at scktte Forstigelsettg
Midler i Veoeegelse, vil vi uden Klag
taale det sont spr og Nesnltatet vil blive
sotn sak. Mett jeg ttenker at Tyfkland
er sor oplyst til attek at vedtage Sprin
listloven.«
Det maa indrøntmes at Konservatiss
mens Aattd hat giart sig giekldettde i
Kongresietn Dei angribende Element,
der vil Neligiotten til Lins, blev btaat
til Taushed hoaden atttotiseket Udtalelse
angaak, og deksetn de vedtagtte Nes plu
tioner udssres, vil den sredelige Agita
tion blive det eneste anvendte Vaaben.
Soeialisntens state Stemmetilveeksttee
ptcesenterer lige satt tneget Tilvaksten as
radikale og republikansle Prinftpek sotn
Forsgelsenas selve Sveialigtttem Lise
ledes »der det den tnod Militarismett
stigende Stetnning.
Skandinaver i Amerika.
« Dansieknei Cheyenne, Wyo. hat
stiftet en Forming under Navu qf
»Tordenssjold«.
« Afdpde Frank Jenskn blev fertige
Ssnbags jardfcsiet i Council Bluffs,
Iowa. Pastor Mathiefen holdt Ligtalen.
« Dansteren Andmv Fenktite i
Stoughton, Wis» er if. ,,Scandia« djd
af Spedalskhed, hvotafhan har lidt i 10
Aar.
« »Notden« og ,,Dagbladet« iChica
go er overgaaet til et Interesseielstab
med J. T. Relling, den forheuværende
Eier of Blut-ene, som Bestyrek.
» . Den norfke Synode toller efter de
i sibste Synodalberetning trycte Rapor
ter 138 Præster for 520 Menigheder,
95,000 Sie-le og 52,159 konsirmerebt
«
»u-—
St1Srnen
('l’hn Huer
Lilwmö l«««c:«l- « mÄlyyklocchs
Jnlplinlnul M DMUNtcnnnm Nicss.ovoky
W M )N IJSDA Y
IIY
»s- P JTJC « lcli « JHR »W« -———
l’tnc sure iq Un- lomling Manchva
an paym- Msnt nf Onmlm and ono
»l· Use- lm gest publimtimm in tho.
Vanislu lang-diagn in America.
The »dem-no aml minnt-M tsfrrtilstlcm which
M- Isspctk hu sit-faul Immu- I.lm numerous hats
Unmut- llomos of Umsale Wyoming satt soli
-Iuo malen- lt c sinkst-klu- Ialwttlslnc antun-s ht
kmso Ilm want to ist-ins thka but-stos- bskoks ts
Itstadtmmun pas-Um
lau-Ins usw-using Inmloknmvu un sxdpltcstlos
Arm-ost- Tlllc MPAIL
1)ANNUUKUU, lellsu
luntcrssl u- Ietmnl klin- Immer M th- Donneka
Naht . sinkst ums-. April »Ih. usM
Medlesntnrr. Flere Prwfter er sit-en
kontne i Virtsonthed, og Adresselisten
inbeholder Rat-neue paa 170 Pmster ög
Professor-up sont arbeide i Snmfnndew
Ijenesie.
« En spensk Odd Fellotoö-Loge er i?
Bcgteb ineb at dnnne sig i Omaha,
Nebe.
« Johanne Laffen i Conncil Bluffs,
Iowa, foger Skilcmigfe fra fln Mand.
Brutal Behandling angivee fonIGrnnd.
« Spindleren Prof. N. C. erdetib
sen fotspger sig nn atter med Lanbfokretw
ning, denneGsng iMelbonrne, Austrag
lieu.
« Hotel Dantan iSt.Panl, Minn»
hietnspgtes nylig af Jldsvande, og Ind
boet sog STnde for ABOU.
« Den not-sie Somandgforening iNew
York holdt forleden en Fest, der stnlde
verre til Minbe osn Leif Erim-n Den
endte icnidlertid med, at mange af Gjæs
sterne bleo brtnsede og gnv iig til at
bpsnbnrdere hnmnden incd ØlglknL Po
litiet tilkaldte5, og nn ist-W Kampm
nch dem-.
« Sknnbinnvcsne kr gebt representa
rcde i Politikm iDoor Connty, Wis
consin. Af et Loknlblad, somMr. Chas.
Greifen venilligt hnr tilftillet ,,Stjers
nrn«, set vi, nt en Tredjedel af deni
Sturan Vny foisninledc repnbliknnske
ConntysKonvention bestod nfSkandinns
ver. Pan den nomine-rede Türkei er tre nf
de nigiigcre Einbedcr besntlc nnd Statt-.
binnen-U Nomnmnden Geo. Reisen
for Assetnbly-Mcdletn, Svenfkeren
Clesn Killsnan for Conntchlerk og
Svcnsseren Y.V.Drenfzek for Districtss
Abnoan. Blnndt de scks Delegatek,
sont send-es til SenaforsKonvcntivneni
Marinette, findet vi Nnvnene pnaDans
steten Chr-H. Greifen-, Nord-standen
Lundberg imnt Soenskmte Lyon vg
stenmn NokdtnandenEHILThema
fon hat fnngmst sum Tienfnkek i Den-r
Conmy de fidssr R »Am-.
« Norskeren Ou- chry Heng i Mat
fhnlltotvn,Jowc-, sigkks for en vcknnnelig
Forbrydelfe. Hnn finl have Inineret to
Spftke og forvoldt den enes Tod« De
to Ofke er vgan Noiskc og heddek Leim
og Levena Ton. J Februar blcv Len
nlndfelig vnnvinsz og blev sinnt paq
Donnenftnlmi·. Hnn tøde toDage ef
"ter Ankomsten, ng de tilstistsevcrrende La
aosf »Hu-rede, at bisndkg Engl-on- sünd
"ken en Imrkobicin, øjensinUig nnnendt
iforbryderisc HenfiqL Missionan pe
gede snrtkt pan Olr Heng, bendcs For
fptek, men inden nogei reislsgi Sskridt
»vor blenek IaneL vor hnn mi. Sidfte—
HUge blen hnn bog nappet i Tenver pnn
Horanstnltning af den efterleoche Sy
Ister, der bestylder hasn for at have for
sptt hentm Heng er nn banden over
til Storjuryen, og Neinltatet blioer an
tageligt at han findeg skyldig baade i
Hor og Mord.
Den store og stadig voksenderksis af«
Dr. Lukas private Difpenfary, SSRans
dolph Stren, Chicago, er et sikkert
Kjendetegn paa, at han kuketer dem,
som han paatager sig nt kukeke og oft-i
ser dem, som han unser for Weil-rede
lige. Hvig du ikte qlletede hat hans
Bog »Lioetg Hemsnelighedek« saa striv
efter den. Sendes frit til alle. Sc
Aoektisfetnentet andet Siehs
XIMEKJCXIJVLJZVE
PITZR WIUCUT « 50N8. c. Akt-» Hin-dde
L Ins-gem. Westom Pass. Ägeah
ss Ls solle streckt. Nile-zo, mit-eis
Skandinavek i Central-Nebraska kun
de erholde Oplysning am Billetprifer
m. m. has A. Ein-UND Fort-alter if
Banegaakden i unuebroq, Rest
som er Linie-IS befuldmætigede Agent.
Hast besagter enhvcr Forespstgsel meb
; omgaacnde Post.
Anat-icon Linien tilbnder den yppers
l ligfte PassagenBefordking
—- sra vg M —
Damms-h Not-ad og Sperhp
Paul Und-rieth Agcnt i St· Paul« Rest«