Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 08, 1890, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
Fra Danmart. I
Meddelelier ai 7.—-ltt. Leutembnx
————a».07».-———s—
Bettenl Hat-l »Juki«-« er if l
,,.Slkb FbL « auhoth sont ungtcknkt fees
Brandstifelfe.
Isaria-Ich Inn Binde tel. til
Narb- Telegkb. d. li.Sept. : LonneMolle
erfolgt til Marias Nieter of Rentp for
49,000 Kr.
Im FQUUUI Pkickfcih gift med
Ok. Direktor Wilh. Peterfen, har U
AarS-Jttbilauitl den ITde November.
Dejtibeligheden fejres fonnodentlig i
Obenk
Junkan - Kommlistouen
pmt Juni-b En Skomagek i Fal
sters veflreHekted hat iLIkdags tilstaaet
sig styldig i Jldspaascettelfr. Arrettatiw
net foketages stadigt.
CvlnelygvomlJyllanv. Fm
Vejle telegtaferes til Nord. Telegrb d.
s. Seat.: Miltbrandartet Rosen er op
tkqadt i Himman Anders Petersensz
Svimbefætning i Vorup, BrandeSog-1.
3 Grifepolte ere bede· Offentligt Til
spn er betteln-eh
En original Ide. ,,Lollp.«g Ub
giver hat udsat en Pramie paa 50 Kr.
til den af Bladets Abonnenter, der kan
gjeette, eller paa del nærmeste gjættehoor
mange Bogstavek der vil sindes paa an
den Sibe af ,,Lollaadgposteu« for Lade
Decembek,1890.
Arbeivönevlæggelse spolbælll
Fka Holbcek telegtaferes til Nord. Tele
grambun den :zdje September: De for
del hervarende Vandoatk befkjaeftigede
Jordarbejdere har i Dag gjvrtStreike.
Den fortanger en Lsn af 25 Øre i Ti
men. Tibligere sik de loOre pr. lebende
Alen. — —
Dyrehaveqaaev ved Koldlng
er, efter Foklydende i »Kolding Avis«,
af Ejerinden, Enkefru Rebek, bortfon
pagtet paa en Aarmkke til Gaatdens
nuveerende Forvalter, He. Nielsen.
Eierinden skal have fo1«bcholbt sig Bedo
elseslejlighed i den herstabeligc Hat-ed
bygning.
Jelllnqe Semlnarlum har if
»Vejle A. Fbl. « begyndt sit 50de Unber
visningsaar meb 82 Elever, nemlig 29 i
sechste Klasse (hvokaf 10 nyoptagne), 23
iMellemklasseu (deraf 5 uye) og 80 i
yngste Klasse.
J Fredagg og Lordags foretog Semi
narlet sin aarlige Udflugt. Turm gik
den-te Gang til Skamlingsbanken paa
Dampbaaden »Falken" og var meget pel
lylket.
Un vollem Afstedigelie. J Fre
dngs er Civilarbejder Lyngsie afskcdiget
fm sinPlads vrd Hirtens Laboratorium,
alene nf dcn Grund, at han havdc værct
Ordstyrer ved ct Vkelgennsdc i Sand
byernc i Ostsdag«3. Lyngsie havde ar
bejdet i Laboratoriet fra lsde August
1877. Kaptcjn Rohmmm, sont afskedi
gede ham ncegtede at give ham en Rade-l
fnling, men ndstedte bog en Arbeit-sied
del, hvotefter L. havdc udføkt sit Ar
bejde tilfkedsstillende. — J Fokaatet
dlev to Laboratoticardejdere, der haodc
veret Hotdums Stillere, afstedigede uden
enden Grund. Paa den Munde vifer
Regjekingen sin Kjæklighed til den frie
Balgren
Den note Brand i Beile. Jl
den i Mehls andeki er if. »Beste Il.
Fdl.« fandsynligvis opkomnten ved De
stillationsappakatet i den vestlige Del af
Brandetiet. HeceBrænderiet nedbrændtr.
J Ganrden ntdd Syd, fcm Alen fka den
brandende Bygning lau Spritbeholderen
i en sakfkilt Bygning.
Denne Bygning teddedes, der vilde
elleks være afstedkommen stor Ulykke ved
en Sprcengning af Behvldeken. Der var
fleke Gange Jld i Pakhusbygningen paa
Hist-net af Pmstegyde ogFjellegade, men
ped Diclp af Haandspkpjter og Spande
med Band flukkedeg den siadig. Nat-o
dygningen i Fjellegade reddedes, men i
rasnponeket Tilstand. Jlden udbrdeL
si. Brandvæfenet vär Dem ovetJlden
Kl. w.
Uden Ulykkestilftelde siod hele Affaren
ikke af, idet Nssgter Jeppe Strensen sit
Hovedet noget fotflaaet ellek forbrandt2
Bette gik det en Mand, der under Bran
den git ind for at lukke Dampen ud af
en Damptnnstine for at undgaa Eksplo
stonz han sit hopedet scemt stoldet af
Dampen og sit desuden brandt Hul paa
Ryggen. Han blev bkagt paa Sygehu
fet.
Skaden, der er nnrettet ved denne Jl
dedrand, er, stjsnt Hooedbygningen,
Zug- og Heftestalden og andre Udhuse,
« pg efter Sigende en Del Sprit blev red
det, meppe lille. Formentlig hat He.
Whl godt Winter-eh men Driften er
standfet for en Tid, en stor Del Bohave,
Redstnbet og meget andet et til Delg Ide
lsfgtenf Band. De smboende flap med
Biengen osen stor Gene as Reg, Band
es Beme.
?
—
Iruqthoften t Danmaek er i Aar
nnder Middelhost for de fleste zeugt
fotteisz Vedkomniende, og det, sont findes,
noak gjennesngaoende ikke til iuld lib
oikling poaGrnnd of det kolde regnfulde
Weit-.
Ny Forsamttugsvygnlng.
Fka Noli-hing paa Sicellond ten-grate
res til Nord- Telegrb. den R. Septem
ber: Et stokt Forianilingshns indoiedes
i Mandogs i Hojby. Folketingginand
Korogoard tolte under alsnindislig Til
slntning.
Der vor kommen ca. 1000 Mennesker
tilstede. —
Ec LIde IIUIUU. El 6--7 Aar
gasnmeltPigebatn, Dotter af Vognmand
Th. Ssrenfen i Horieno havde i Sta
dags Eftermiddag iot sig poa den i
Stensbollefund ved Solyst byggede An
lagst-ro for Dampbaaden »an« i den
Liensigt at oaike sine Fodder Medeas
hun var bestjæftiget hernied, fik hnn
Ovekballaiiee og styrtede nd i Snndet.
MedStromnien dkev l)nn indeiter Brer
ved Londeveien, hoor nogle Drenge, der
var komne i en Baad, takte en Aake nd
til hende, men inden hnn tnnde faa fat i
den, gik hnn if. »Horf. Av. « til Bunds
og druknede.
Schlikisoqem J Torsdags har
Overretten faldet Dom i Sagen niod
Artestonterne Carl Adolf Elias Schick
og Conrod Adolf Elias Schick, der lange
have siddet i Vareteegtsfcensel sont mis
tcenlte for Mordet paa SnedketSsrensen
paa Lompeoejen. Forstnæonte idointes
Band og Brod i 5 Ganges Dage samt
til at have sit Nceringgbeois sont Bart-Z
husholdek pao Fredetilsberg iorbrndt
samt tilpligtedes i Erstatning til Dodsw
boet eftee Grad-r Samson Stevensen at
betale 1084 Kr. 82 Orc. Jovrigt stud-«
fæstedeo Frederiksberg Birks Ekstkarets
Dom, hvorved sidstnævnte idøintes 6
Gange-H Dages Band og Brod.
DIVDMIM Provst for Ods og
Stippinge Herreder og Sognepmst for
Asnirö P. Hosle er den T. ds. dad, 76
Aar gl.
—- Postor Viktor Heile, Sognepmst
for Stenlose ogFangel Mentgheder, dode
i Soiidogs.
— Stuespillerinden Fku Betty Borch
fenius er if. »Aftenbl.« dod i Sondags
Morges i en Celle paa Konnnnnehofpi
talet.
—- Fra Fredcriksfnnd tclegmfercs til
Nordiik Tecegrambur. den ije Septem
ber: Forhenocerende Folketingsmand,
Gaakdmand Ole Lotsen of Rokkcek,
dade i Motgeo efter leengereTids Zunge
lighed.
LoitnameriColibae. Derei
iisterer den Beftcmmelfc for Berliner-Init
nanter, at de for at kunne indtmde i
Ægtcskabet man kunne doknmentere for
Krigsministerict, at dc ek i Besiddelsc af
en vis narlig Jndtægt ——- imcllem 2 og
3000 Kr.
Det hat hidtil været tilstmkkcligt ved
Garnnter at konstatere dette Johann
En Svigerfader, en velhauende Velyndet
knnde ved sin Garanti udoikke at LIM
nanten sik den forsnstede Tilladelse· Det
hele bleo betragtet fom en Formfag, der
ikke paalagde nagen som helft Forplig
telse.
Heri er der sket en Fokand1·ing, idet
Ktigsministeriet har dekreteret: Pengene
paa Bordet. Vi vil se og have Benge
ne, vt vil anbringe dein sauledes, at det
bebst mutige Udbytte erholdes, tuen vi
wies ikke need Garantier længerr. Vi!
du gifte dig, man du overlade os Pen
gene.
Adfkillige statkt forlovede sztnanter
sial i Anledning af denne Bestemmelfe
file sig meget ulykkelig.
Ulykkectklfekldh FragttnandSø
ten Peter SItenfen af Gatten blen, if.
»Jyllpst.«, iFredags ved Mundelstrup
Mslle over-reden as Zdje Estabton, fom
havde Felttjeneste, og blev i hsj Grad
medtaget af Hestens Hovr. Det ene
Keaveben blev brcekket, Hoved, Bkyst vg
det ene Laar flemt forflaaet, nun Lcegen
mente bog ikke, at Bestadigelferne pille
medfsre Dsdein Heftene lsb lebst, men
inbfangedes af Hsstntbejderr. Fragt
mnnden siddek i smaa Knar.
— Proprietcer Uldall, der for noglc
Aar siden ejede eanakb i Sinder Bjækt
ved Kolbing og fenere flyttede tilstbem
hnvn, er if. »Vejle A. Fbl.« iMandags
Effetmiddags under et Bei-g het, kom
Jenen ulykkelig af Dage ved Drukning
iHr Uldall besagte en Ven, sont bot c
kNarheden af Fjorden, og var med denne
pna en Sejltur. Ved stewdde stnlde
Uldnll fettes i Land, og derfta at spat
fete til Kolding, og da hnn fra Lystfar
tpjet vilde fræde ned i den mindre Baad,
kæntrede denne og Uldall gik til Bunds
efter Inn et Øjeblitathnve holbt fig oven
Vandet ved Hialp nf en Anke, sein blev
heim tilkqstet fra Lystfarttjef. Ligel
fandtes kort eftee If en foebigqnende
Baad. Den nfvjde eftercnder sig sitze
Familie og fieke ufokssrgede Been.
»Luudckg««rd«. Hovedgaarden
Lundergaakd i Jetstnarl Sogn i VendH
fyssel er af gammel Opi«indelfe og hnr i
fm Tid meet beboet af adskillige ndelige
Familien J det Is. Aathnndrede ejes
desGaarden afzamilien Hin-J, og i fort.
Aarhundrede as zamilietne Gleknp og
Haslkup; sidstnceonte Familie var i forstc
Hals-del of indevetkende AarhundredeEjer
af Gaatd og Gods.
Lundergaard, der fka gammel Tid er
bekjendt for sin fjældne i denne Egn
smukke Frugt- og Lysthave, havde i det
fokkige Aaehundkede for Starstedelen
Stube til Besætning, og den Gang —
ointe. i Slntningen af Aarhundredet —
stod Gaarden for Lli Tot-. Hattkokn
Hooedgaardgtalst. Desuden høete til
Gaarden, foruden de ufri Herrefceder i
Saltuin Sag-t, Vesirnpgaakd og Sal
tusnganrd, som var aniattc til Hemd
gaardstakst henholdsvis 112og1231dr.,
endvidere Bandergods af gl. Hartkorn
Ost Tdk., i Hvetbo Herred — for stor
ste Delen i Jetsinark, Hutte og Saltncn
Sogne,
Det nieste af Godset blev folgt, nie
dens Hastknp mir Eier af Gaakden, og
en Afbyggetgaakd, lldholm kaldet, er
bygget paa en Del af LundergaardsEjem
dont; denne faavel sont Moseu og Re
sten af Bondergodset er nf de senkte Ei
ere, navnlig Hin Salicath, blevne bott
solgte, og er der nn tilbage tun Resten
af selve Gaakdcn, som er ansat Mozart
koen efter den ny Matriknl 18 Tdr. 7
Slpr. 3 der. IF Alb. He. Salicath,
der i lidt over 20 Aar hat vceket Resid
der af Gaarden, nedstannner fra en ita
liensk Adelsfamilje Saliceiti; han vakaf
lsnange anset for at viere en dygtig Land
;niand; men ved nheldige Spekulationer
ikom han i for ftor Gjæld, og Gaarden
blev i sidste Foraar ndbudt til Salg ved
Tvangsauktion. Sonn Panthaver over
droges Gaarden til Landmandsbanken i
Kjøbenhavm der atter har folgt den til
Gaardejer Jorgen Nieter af Sinn-sho
ved i O-.Hanherred.
Det ganile Herrescede er sauledes nn
kommen i en Bondes Harima-, og det er
if. ,,Aalb. Stiftstd.« hans Agt at scelge
Ejendotmnen i mindre Pareellek. Fore
løbig hat« han folgt henved 40Tdr. Land
Eng af ,,Hellesø«, niest til Beboeke i
Hutte Herred.
En stor Sal, sont finde-s i Hovedbyg
ninqen, er omdannet til Forsasnlingsfal,
forsynet med Banki- ogSiddepladser, for
den saakaldte sri Mission.
4-—
Landstljingsvalgcnc.
Ved Afstemningen paa Valgnnrnd eller
Elektorer, som ester den danske Grund
lov vælger Landsthingets Mcdletnsuer,
git Oppositionen as Ined en betydclig
Scjcr i Kjøbenhavn. Dcltc Prclitninasr
onlg sandt Stcd den Ude September-. Vi
hidsætte folgende ester ,,Socinl-Tem.«:
Oppositionen sit altsaa vnlgt
287 Valgnnrnd, tncdcns Hpjre kun
naaede at vælge 93 Valgmccnd. »
Pan nckste Tirsdag, altan d. 16. ds»l
vcrlger de Hojstbeskattede deres
sBalgmcknd De valgte ogsaa i Gaar
Isatnmen Ined os andre, nien de har to
Gange Valgret, en Gang kncd os, og
en Gang alenc.
De Hsjstbeskattede vaslger tige saa
mange Valgtnænd, sont der vnlgtcs i
Guar, altsaa 380. Det samlede Anml
Valgmænd bliver saaledes 760.
Hast-e tager natnrligvig samtlige de
380 Valgmcend, som vcelges den 16de.
Disse 380 sannnenlagt tned de 93, som
Partiet beholdt i Gaar, giver ialt 473
Højremænd inmd vorc 287.
Saaledes er altsaa Styrkcsorholdct
mellein Oppositionen og Højre, naar
beggePartiers Valgmcend irr-der samtnen
for at vcelge Landsthingsmændene. z
Dette sker den 30te Sept. Hsjres’
473 Valgnnend kan vælge 4 Landsthing6
Ins-nd, og Oppositionens 287 kan vælge
3 Landsthingsmand, nemlig to Socials
demokrater, Forretningssprer P. Kand
sen og Bageribestyrer C. Andersen, og
en Liberal, antagelig Højesteretssagsører
Octavius Hansen.
Hpjre hnr indtil nu havtsamtlige de 7
Landsthingsnmnd, som vælges for Kis
benhaon. Deres Navne er: Zustimm
nister Nellemann, Komnsandør Carsten
sen, Oberst Many Professor Matzen,
Hsjesteketsassessor Krieger, Dr. phil.
Plong og Etatsraqd Haracd Hausen.
Da Partiu herester ikke kan bescette
mere end 4 Pladser, mack det altsaa selv
kasseretre as de soranstaacnde Herren
Man antager, atdet vil blioe Krieger-,
Plong og Harnld Hausen.
J Viborg seirede Hsjres Liste med
888-—392 St. Oppositionen frk120—
134. —,J Hobro valgtes Hssrentcendene
Borgmester Jngrrslev og Maler Molles
rup med 78 St. — J Mariager oalgtes
Toldsorvalter Bohn. —,JÆbeltost vacgs
tes Skomager Nielsen (Dsjre) med 42
St. — J Grenaa valgtes Htjremændene
Lyngby og Rewentlou med 109 pg 97
St. —- J Aalbokg sejrede Hsjres Liste.
med Rief-Wo St. Oppositioncu sit Sei-z
-—885. — J Frederitshavn valgtes frei
Hsjremend med 168-—170 St. Vensitel
itkc. —- J Sæby volgtcs Hsjremauden
Murmefter Helft tned 73 St. Venstkek
stemte ikte. —J Notre Sundby valgtes l
Bkygeriejer Petersen (Højre) med 90 St.
Ferner Rasmuszscn (Benstre) sit 40 St.
!
—- J Logftpr valgtes Nemnann (Hsjce)
med 71 St. ijbnmnb C.Nielsen (Ven
’sikk) sie 07 Si. — J Nivepatgies Sim
bemesiet Schuld (Vensire) med 58 St.
Hsjremanden Apothetek Nielsen sit 25
St. — J Ringtjsbing sejrebe Hsjteö
Lisie med 92 St. Opposition-tu sit 36
St. -- J Vakde sejrede Qppositionen·
Hjsre deltog itte i Vatget. — J Ribe
fejrede Hsjres Lisie med 221 St. Ven
sikes Lüste sit 217 St.
J Noskilde afgav Hsjre 414, Venstre
91—50 St. As 1105 Vacgm mpdtei
475«. — J Kjøge afgav Hpjre 180—-181,.
Venstre 37-—4Z St. Af 573 Balgere;
siemte 223. — J Frederitsvært afgavz
Højre 01, Venstre 2 St. Af1953 Verl-l
gere msdte 65.« —- Nytjsbing p. S. af
gao Hsjre 132, Venstre 53 St. Af 308J
Balgere modte 185. — J Kallundborgk
afgav Hsjre 172 St. Venstre stemte ittJ
Vælgemnmllet er 606. —- Paa Fische-l
ritsberg seit-ehe Hsjres Lisie med 2592
St. Venstres Liste sit 2132. — Taum
»by valgte en Socialist. —- J Hasle fei
srede Oppositionens Liste, ich den sit 49(
jSt., medens Højre sit 22. —J Net
sejrede Oppositionen med 22 St. mod
51 paa Hpjtelisiem —- J Spannete sit
Højre 69, Oppositioncn 30 St.
i
iFra Sonderjycland.
Bei-serkergang. En gannnel bekjendt
Personlighed i Uge, der er bleven niere
end alinindelig bekjendt, sanlig for de
haandgribelige Midler, foin han oed for
fkjellige Lejligheder hat« anvendt itnod
iflere af sine Medmennefker, hat nn igien
Lfornylig forsogt det funnne slaaende
lMiddel til denned at forskaffe sig Lydig
i heb.
i Han havde neiniig i Torsdags vceret
itil Kejscrparqde i Flensdorg, og da han
Jsaa oin Aftenen vildc hjetn tned Toget,
Tour den Kape, soni han tillige med sin
ist-n vitde ind i, allerede optaget, Saa
ledeg bleo der sagt ham af Pasagererne,
nien det niente nu Monden ikke. Han
sknbbede alligcoel sin Son foran sig ind
iVognen vg nilde fein bag efter. En
Werte, som vilde forhindre dette, fik et
Heftertrykkeligt Siag af Mandens Kicep.
I Du tog en Posteinbedssnands Kvne i
Aabenraa tit Orde, og forsogte at gjore
det indlysende for hatt-, at Kupeen umn
ligt knnde rnsnnic fiere. Men i Stedet
for andet Soar ioftede den rasende sin
Kjtep paany vg gan sig til at san iog
Pan dcn osentnevnte Dame, indtil han
endeiig forhindredeo deri vcd at andre
tagde sig iinellein og sit den krigerste
Litand af Vejen.
Da Damen kont hjeni, fandt hnn paa
sit Legenie tykke Striber af Kjæppen, og
endnu er der tydelige Mierker af Siege
ne titbage. Hnn har der for ogsaa i
Mandags af Dr. Wilfang og Fysikns
Rheder ladet sig udstede Attester over den
hende tilfojede Legeinsbeskadigelse, vg
Sagen er til samine Tid blcven annieldt
for Netten.
De projsifke Land- og Flaademanoorer
ved Vetnniingsbund. Keiserskibet »Ho
henzollern«, der laa for Anker nd for
Rendbjcerg, havde i Mandags Dnnipen
oppe inens Taagen endnu laa lejret over
Fiorden. Otntrent ved sekg Tiden let
tede Kejferfkibet Anker og stod ud efter.
To Krigdskibe, der laa ud for Holdnæs,
salnterede og inandede Reeer, niedens
Kejferstidct sejlede fvrbi. Keiseren var
ikke paa Decketz paa Kommandobroen
saas kun nogle Offieerer, derimvd faeis
Feltmarfkal Molktes høje Skikkelfe paa
Agierdcekket; han gik op og ned til-Dak
ket med raste Skridt, men lidt fort-ver
bsjeL Uden for Vemmingsbund lande
vedstyrken af den tyste Flaade, der liege
ledes saluterede daKejferstibet passeredr.
iJnde ved Lyksborg lau der en Torpedo
fiotille, som ligeledes stulde tage Deli
Kampen. Kejserskibet lagde sig for An
ker ndenfor Sonderborg, hvor Kejferen
blev sat i Land.
Der 9. Armekorps havde delt sig i to
Divisioner, af hoilke den IS. Division
havde iaget Stilling pas Als, medens
den 17. Division iaa paa Snndoedsiden.
Planen for Maneoren var denne: Hee
ren paaAls stulde, underststtet af Flan
dens Kanoner trange over Pontvnbroen
ved SIndekborg; derpaa stulde der sinde
en Landgong Sted of Jægerbatallioner
paa Nordsiden af Vemmingbnnd, og san
stulde den 18. Division i Forening med
disie flaa 17. Division ticbagr.
Allerede tidlig oIn Morgenen haode
deii sidsimevnte Division-z Mandstaber
san-let sig og taget Stilling paa Deida
ne ved Dydbsl for der fea om muligt at
fleq den over Brer fremtrcengeude Heer
tilbage til Als igjen samt at fothindreI
Flaaden i at landfcette ist-gerne
Klokken 8 begyndte Kantpen. Fettstl
lvsnedes der nogle Kanonskud vest fort
Hulder Broager, vistnok im der-treten
de Krigsskibe, der maatte have faaet Oje
pan fjendtlige Treppen Netsten ined det
sum-ne begyndte ogfaa Kampen oed Sim
det imelleni de to Divisioner. Kanonen
ne spillede fra Batterierne ved Dybbsl
og fyitteg sauledes nok at kunne forhim
dre Fjendernes Frckmtecengen over Bro
en. Men nu nærmede Flanden sig til
Kosten neden for Dvthl Banker, og
fnart sejlede en halo Snes forenede tyste
og Istrigste Krigsskibe under en reden
rende stcert, ntod Batterierne ved Drit
bpl rettet Kanonild iud iVennningbnnd.
Flaadens Kanoner bragte da ogsaa fnart
Landbattericrnes til Tavshed, og nu;
var den værsteHindring for Alt.7--.L)ærensl
Frecnitmngen over Btoen ryddet af
Vejen.
Da Flaaden efter i leengere Tid under
Jndsejlingen at have beskudt Dybbølstil-»
lingen endelig var kommen helt ind i
Vennningbund, lagde Skibene sig i lang
lige Nække for Anker-. Der paa blev
Baadene i en Furt sat nd og bentandede, !
og nn gik det, hver enkeltAfdeling i lige
Linie, ind ad den nordlige Kost til, faa
Stumtnet stod for Boven af Baadene.
Den tyske Kejfer red tned Folge ned for
at tage Landgangen i Ojefyn.
Klokken 9 var de forste af Baadenes
Befætning i Land, og nn gis Landgan
gen hurtig for Haanden, medens der
hele Tiden lod den ene Gen-erfaer efter
den onden og ogsaa of og til lvsnedes et
Skud fra Skibenes Kanonen Nn koin
der ogsaa noget leengere mod Lkst end- Del
Jnfanteri af 17 Division storinende ned
tnod Kyiten og efterat have naaet denne,
langs tned den hoje Skrænt for at hinl
pe Kavalleriet tned at forhindre de end
nu ikke landsatte Tropper i at stige i
Land og drive de allerede landfatte tilba
ge. Der udspandt sig nu en heftigKatnp
itnellem Londganggtropperne paa den
ene og Jnfanteriet og Kaoalleriet paa
den anden Side. Endelig tnaatte de
sidstnævnte vige, og de trak sig da lang
sotnt tilbage op ad Bakkerne til igjen.
—- Vejret var varntt og stille; Krndt
regen laa tæt og tnng over hele Bem
ttiingbnnd.
Medensz Landgnngen fandt Sted, hor
tes der en fort, tnen overordetlig heftig
Geoætild oore fra den nordøstlige Side
nf Dybbol Pauker-, hvor der fandt en
haard Knntp Sted intellent de vorige
Tropper af17. og hele 18.Division,
efter at det var lytkedes de sidstncrvnte
Tropper at trænge frent over Broen ved
Sonderborg
Derpaa bleu alt en Tid lang aldeles
roligt. Jniidlcrtid kont der et stvtre
Krigsskib ined en lille Torpedoflaade
bog ester sig sejlende fra Flensborg
Fiorind ad Vennningbnnd til, og lagde
sig i Nierheden af de ovrige Krigsskibe.
Klokken lidt over halv ti aabnedes der
ntter en heftig Gettcerild i Ncrrheden af
Sonderborg. Eit kort Tid lod de to
fjendtlige Heere til ikle at ville vige;
nten Ian inaatte Sisidvetu -.Hceren endelig
trcekte sig lidt tilbage Da en Delnf
Jnfanteriet deioed toin om paa den ind
lige Skramt of Balkerne og Iaaledes in
den for Flnadens Skndvidde, begyndte
denne atter at lade Kanonerne spille.
J Neerheden af Dybbvl Mvlle og det
tyer Mottntnent tont det kort efter til et
heftigt Satnmenftvd intelletn de to Heer
afdelingers Tropper. Den ene Gener
salve lod heftigere end den qnden, og
Landbnttetierneblandede nn ogsaa deres
tokdncnde Brag nted Salvernes Knitren.
Nu rykkede ogiaa Landgangstropperne
fretn fra Syd, og i Forening med disfe
lyckedes det 18. Division nt trænge den
17. tilbnge over mod DybbølBth Sand
ved-Heeren veg dog kun langsoint for
den fretnteængende Fjende, og velslede
med denne idelige heftige Salver, der
nu og da overdsvedes af cnkelte Dron
fra Flaadens Kanoner.
Men faa blev Geværilden efterhaan
den fortgere, og lidt for Klokken 10 for
stuntntede Katnpen aldele6, og der ind
traadte nu en langere Pavfe, under
hvilken Krndrvgen for en svag vefllig
Briie hvirvledeg botti oftng Retning
hen over Kaina-s.
Und Forum-se selrm
si inster at met-bete vore Börgete si
Iii siere Aar hat folgt Dr. Rings New
Discovery for Taring. D·r. Magd
Iiy Livgpiller, Buckcens Urnica Sacke
og Electric Bitters, ög hat aldkig hakt
Mediciner, der sælges faa let ellek til
frebsstiller san pel. Garanterezi ei
hvettTilfælde, og vier rede til at til
bagebetale Pengene, dersom man ikke
sur tilfredgstillenbe Resultat nd cf
singen. Dizse Medicina- har rund-i
deres Bersmmelfe paa Guian of
find Verdi. l.
M. Sjtholm, Apotheker.
R
Eis emm konf«
Symafkiue
--.oiits7.
xkssdsOI
» s
og ,,Stiernen««sor den billige Pn
zieme-»
»Stjeencn«s lldglvee hat« sat sigj
dclse med en at de storftc eynmsnn
i Lande-: og tnn nn byde Vladets Abonnmx
ter en billig og tigttg aod Zingek Symank
ne. Vi hat gtort dette Stridt i den Teo as
der er mange, sont nok har Beng toten ZU
ntaskinc, tnen ikke hat Island til at hohem
at de kostbare Masklnety hvilket heller ttke be
theT naae tnetn knn san en ligesoa qoy
det baer as Peisetn ·
Disse Mast-mer er sorarbesdede as del bed
fte Materinle og Metal, og engen Maskw
sam- Lov til at sotlade Indessen senden ek
nmagttg tannnensnt og jenspekteren er over
bevlst ont, at den kan ndsore snldlonnncm
Arbejde og lobek let og lydløst Der et ingcn
tndottlede Mnslindele og Pmstlnen er lenk»
at lsaandtere for den nøvede end de tleste an
dre I.1kastitter.
Med hoee zllcaskine folget en snntk Sqm
ling as sllekotsster (:icr:n,-i«im«t—) en »kujilkk—«
en »tncker«, et Seel Sotnntere (—l sotsljetltge
Bredder indtll Z Tonnne), en Rinden en
Tt«nadtnlv, et elstm ,,e1)eck spring«,en«l1attk
Finale, 5 ,,ltobbins3««, en Skrnekniv, en Stru
enøgle, en Lljelnnde med Llje, en ,,gange«,
en »gnngc« Stelle samt en T«eet«el)og, alnna
en fontplet Zi)1nasltne, fi.«:« og ttredlg nl n
l)vet·t Bengl SylnnstetL Masklnen et« nd
styeet tned Valnødiäslmboen gollnsl Lock-,
dcrlte, Stufin Midten og to Sknsser ved
Siden tned fornltlet Haandgeed
Widder Moder saar folgende Ontrnnn st:
Fabrik-tu
clsle UND-NR »F WARRAle
WE tin-usw n·.ln1c.ex-e tlns m- unnry nsesuk
Hut »H— t-. th-- Gute-usw Hing-w Neuling Ha.
Jus
Fleer
Esabllftk
io:
eskljllts N- .............. lnr lLts let-n Ul· like- year-«
leimt llns male-pl tlessil-slle1ss«(-l«. ntnl il n
tlJ eint-: lit« satt-i l.:«·i1n:s« give-unt hy rein-»
til« any «Yt«t"i-.-l tstsstwitk ne« sur-st- ln last-kne
tle sum» han« s«" --i::::-..:i. This- Uuruu tzsili ei
Usst »Amt« li. i- down- I l«t-::" sue-. klett« l«::.- malt
Hf H slltl I(s—. H slicsirtei ntksi N-» (l"»--.
Untern-« »Hm-inse- KI.u-tlt:;1«; Um
Musklnen sendes direkte sen Äalntken i.
lsljsenga Fragte-n er en lllietndelighed, skle
over sl.()0 see 500 Mil. Vl nil Unsre univer
lig sol« nt Maskinen nam« Lseftetnntelsegstedee
fortldsnt man lneddelet· os den nøjagnge
Adresse. Lpgiv den ntertneste Jernbanestw
tion sntnt Post sssjce. lfonnty og Stat.
Peter Etibcfoti,
Banne-beug, Nebn
Plajljeliilch Skollanll
listiges-et Land,
samt Opllyxskkch Parme.
25 00 Aktcs full kairiclandisins
I »ko1·n Co» eb. Dem Land
egller stg særllg kll Mal-J, Vaar og Villteri
hol-de, fault Nllg og Dann-, Dg fom Folge as
Je kortc Vlntre kg lldlnæi lex-c Nræssgallgecl
Kvckggvlcn nlegct trinkend-; allbcfalcs til
le Prls af 8.3.00 til small p1«.:11cl-c; IOAars
Albetalinqx 6 Prozent Renten
3 « C Ae c-.·« Seil G Stolclsnl
20900 Ky samt Jrknsleslmsp i ten
hauste Koloni i lkillcolis og lllslcdcndc Cellu
tlcr i Blumeva Tolle Tand cqllcrflgsels
lxg til Vom-lass 1:-. ein«-. -.:-.—ij«-k im Sxkol
tll SIOJEU pr. «.-lcre. -L—’.n Gut-J- - Landes ck
Nelltcfodcil s) «;s:«occ:-:s- zisizxkaliugkxx 81.5l’
per Am
2000WNEE Täkixlklgllgplllk
til-r i Trunk-sc» . lsksma mcu angc
og Wege-tmle , ..: .D.l-.orl), Polster kkl Ell
pl·css. Vlzlcuncrmi lcritlllldcde Jerkcr a
fortrinlizl Qllali!.-l. Opkyrrcre Faran kllllnl
fqaesbilllkln Tantktcgzncrslg sæksliq til Toll
ll·nlg af Plutus-XI ol le Slovcllc aWPl
rlgclig Methle lil.s-: , drin oq ',;«.1a:k«Vll
vg alleFrllcltartcls wills-.sork1·i111.klt. stumm-·
ernllldtoglselsclqcllgwrlserllc paaZlovlallI
fra SLMU lil XII-'s »l- lscr chris; qpsdllkkkll
Farlne lau sage-I fra s7.«0 til äuqu pr- Am.
Atti-s ilrigkssct Land in Co
;0’000 lvravo a Hilft 00 me Alls-.
Vkuv cster mme llye »Kerl hka Pmekni
Ue pstatryktc paa hvcrl enlelt Stolle.
Ä- B O YBB Ni
181 Washington st., chloagm IU
AUM l.l
Occan Damvstllm
Basiagck Vefordring fm m til
NDVSQ Sverige, Damimtk
og Finland.
kühnqu de nvvctste Bewemnlkllallcdcytil
Wiss Aufer- faml den nderile Omlom lot
exkllcs Bclbcfindendc ander Reisen
Dlgcntck l alle Beste-IS Bock og Luni-Ebnen
A l- L A II Bl- c cu
:lllls. l. sunoeu. Gm- West- AMI
Mauaqm ne u- sklls sl.. entwallij
qk qwkll s Eleman SEE
- - Kulisse
« 1 Sake-Mikle oft-IM
elekmste VØM Mkka
-rct. Gelt-redet M«
knallen-h Nukefmdolm
« o te mer«-n Oel-erspa
D f s r « So
III-c -
fk M
« Svætkel e- IIMIU -
Spanbed St. Belts Dand0-;Zsest
ten-, Lamber. Patenteret Ååw 10s Mc · FlgtllM
sag-Lisle cllkiendt liest- emälle EIFCMII spm .
oioek mild euer stets SM« » Wrwkmlbsqe H
mulekeö läg-bestre- Iicttaren at MEDIUM
aller e e M « .
« ImKlks umli- Itstst »kl
Seut s cum ist SI- Mt FAUW W« mle IS
luld Lme alsdava verbitt-W WITH-.
this-san Imm- fka folI ists IM Mast v·
Islch Ul Im
JIa , MM
All-fla
Alls-tilgs
, i
W , .- «