Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 11, 1890, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Les-"- ·
Farmen og Husholdnmgen
YINl)l"l«J-11AVEN. En stunk
Wvlwshave linn godt nrrsngeres,
mlen stun- Udlnsg for Blomsterbors
«1»« Wut-:- og kostbare Handel-, Som
Ha Wange andre tror er nisdvendigo
«lertil. Vi her Set en Vindnehave,
hwk tned en almindelig stehe-Rasse
» nge faa Plautus der tog sig
uihnnsrlcet ud. Rassen var kwstet
M xszkggmn jævnt i lløjde med
sinduen og tue-ten kyldt med Jord,
hvori var plantet Gier-nier, Helio
tmlw og h.vide Begonimn sk den
slggs niange kalder Voksplanten
Gernnierne, der vnre af den sicut-la
gensriide, stode i Midton, med Be
;z()nias 01nlcring, derniest Helitroper
Ifuld Blomst, saa at deres Vellugt
fvlclte hele Hasel-» Kundt Kanten
»Zu- pluntet forslcjellige llazngeplans
ter, der volcsede holt ned til Gnlvet
(«·x ganz-ice skjnlte Rassen Er Bew
vindue kan pyntes pag en billig
Munde red at sxette et I-errør, nf den
»Ah-s der brnges til(.1’-1·-Hfter, op itnod
Witz-gen pan hver side at· Viinluet.
En lille Firlcant nf Volcsdng under
dein Vil bemre Gulvtwppet. Sset
en lilomsterpotte tned en smulc Ge
mnimn og en Ianalynna i Røret
lum den solrigeste side; pnn den nn
don siile ein-r en Potteined en slyng—
plante cg en Lantnne, san Frø af
lcenilworh Ivy over Toppen i begge
Mittel-, det vil snnrt bedaklclce lpnnde
Potten og inreh sl»vngpl.·1«nterne1
lede-; enten efter en smaller ellerT
elter snore, i en Rnnding over Vin
dnet. og det hele vil Mart drinne eni
Prydelse for Værelscm Ilar mnni
et findt Vinng hvor der ej er nies!
get sol, da linn intet viere smulckere T
end en Kasse-, sotn den ovenfor ber!
ski-ev1ns, fyldt med Fuchsiaer, de
lmr holdes warme og jmvnt fngtige
for rigtig at trives. Perns (Breg—’
ner) ere ogsna nydeligm men de
trives ej san godt i vore Vgerelser,
da de innnliave en fngtig Luft. Knn
ninn fnn en særskildt indrettet Bak
lie for dem. Ined Glastop og siehst-,
dn er inter lpedre for Vinteren. Yed !
at hrnge Rassen foran Vindnet, Ined
Planterne set lige iJorden, har mnn
den Fordel, at det erlettere at- passe
dem, end om de hver enlcelt,va1·i
Potter i Vinduet, sont ellers er Brug.
De trives ogsan alinindelig bedre,
da de derved opnaar en met-e jævn
antighed.
Blo!nsterbordet, eller Kassen,
hvori de plantes, lcan jo være ele
gant eller Simpel, efter som man
liar Rand til. Bordets Useende har
ingen Indtlydelse paa Planterne, der
vil Volcse lige frodig, naar de blot
faar god Jord og passende Vand.
llar man et Bord med Espalier for
Slyngplanter, da vil et- Par Volks
planter, lloya Carnosa, tager sig
smulct nd nied eine tylclce, Inørke
Blade. De ere stærlce og vil taale
lidt Forsøtnmelse, uden derfor at
miste sine Binde. stilvetlcan tørres
af dem med en hlød svamp. De
Sinnlclce vellugtende Blotnster ser nd
sotn oln de er af Volcs, og holder
Fig i Uger; naar Blotnsten iklce ins-eli
lces af, vil de blomstre Aar efter
Aar paa samme Blomsterstilk
AT VASKE ULDTxBPPElL
Fslgende Mande at vaslce Ul(lt:el)
per paa anbefnles nk en erfaren Uns
1noder. For et halv Dnsin dol)l)elte
Fldtcepper tages 1 Pnnd Vorzug der
Oplssses i l Grallon lcogende Vnnd
tilligenled 1 Pnnd god hvid siebe,
slcanret tin. Dette rot-es til alt er
smeltet. Tabpperne lzegges i en Vas
Slceljnlje og var-int- Vand heldes over,
det man ilcke viere Minnen-, end at
Ilannden godt kan tanles deri. sie
l)eol)lis5811ingen blandes i Vandet. Sas
ben man aldrig gnides pnn Illdenh
heller ilclce man de vaslcespan Brit-d
tet; men slcylleg opog ned i Ynndeh
tr)"lclces Inellem llnsnderne og Unsic
kes frn den ene llnand tilden nndesn,
til de er rein-. De skyllesi lnnkent
Yand og vrides gjennem en Vridp
innsliincn liketiges lsnn Snoren og
tritslclces til de er jun-ne- l)e lizsr rn
slces en Solsliinsdng, san de knn
Mkka hurtig ng foldes samtnen in
den l)nggen lusgzsnder nt fahle· De
knn lsegges under Viegt for at pres
ges.
LIDT AF llVchiT. l Pnnd Zuk
lcer ei. der smnme som 1 Find om
det 111nales·
·— 2 spitze-sicut ai« llydende Var-er
WJH l Ounee og 1 Pint 16 muri-es.
—- Pletter paa malede Ting kan
let tages af ved at. gnides med en
kugtig Kind, dyppsti soda.
— Gast tngncnnth opløst iVsnd
lnvek on god Gmmnl og holder sig
godt, nnnr den holde-s koklcct.
—- svastnpe knn ten-es nd vod at
lxvgges i Melk, lnsok de kokbliver i
12 Time-IF og da slcyllos op i kold
Vand.
—- lth Fad Inod Vnnd set l Ovnen
vil forhindrs See-gen kka nt briondes,
og Diktnpon der-km gjøk lcjødet mis
reise.
— Cirmnsnft vil lnve lSing for
Icager lwidz Jordhazk, ollot Oran
bekkyssfh gjøk den lsysomd og koven
sksl nf en Appelsin gal.
—- Glns knn skjæres wd et- Ung
gejekn eller andre lignonde Eli-disku
ber naar do holdes vnsde med Kam
pher opløst i Terpontln.
— 1 leeslco Blysnlclcer (sngsk of
Lend) i on Bis-Ue koldt Vnnd vil km
sto lculksken Pan lyse Kjolek og llne
linlørte stummen nnsk de lusggos
deki en Stund, inden do vaslces.
— svinefodt for Pie og ljgnende
ljør viere san lninrdt sotn mnligt, Sna
der knn slcjmres Ined en Und-, det.
slculdoblandos l Melot mod en l(niv,
ilclco gnldes i med Unsinn-um som
er det- nltnin(leligo.
— siilvskety der u- bluvne lnsnne
uf at brngos til lcogte xlcg, lian let
pndses ved TU- gnldes med solt. Et
Styklco Icamplierlagt i slcabot, limi
sølvtøj og Flotte-rede Varus ()1-l)(-va
Ist-s, vll ljjælpe til atl1oldodotlslnnch
-OO
Hjcmmet Og chn11jljekrcdsen.
lcUNsTij AT TAGE Aslclcll
Blandtde mindre Nun-steh du« bi
dmgcr til at ihnng ens I«)·lclc0, or
don at lcnnne lage Afslced paa en
systnmeltg Mande, naar man lnns vio
ret i Bean Der lian synes at. viere
etlchtydeligltcsiL men erwvlislIsliZ
af jklce ringe Betydning. llvem
kjender ilclco den Person, nokn stam
op for at- gaa og san ljliver stauende
at snalclce en ljcl Time-? Værton og
Vnsrtindcsn synops ogsaa, de man kur
ljllvc Nasenle um do onslnxx H· Euk
dige at s(.sgne ji«-l ixf Tinkthksch cszx
nzmr den l)usøgcnsl.— cndcslig gam-,
ndsmdor de uvlllcxurlig about-Money
sttk. Gjiir din Visit, sig lkvad du
link at sitz-ex og nanr du staats op for
arg-un san nng ilcke· le dig iklccs
til M sma ug Rnalclie, san at din
Værtindo ogsaa mais bllve stockende
Din Visit lmr viel-et dlg en Form-j
else, og der samme- lmr den mnaske
vnkret for dln væktindc; tag derkor
Afslced, mens Nydelsen vgl-eis, og
tøv iklce indtil den er forsvnnden og
liunønslceh at du vil fjerne dig. En
Vismand bar sagt, at- det er bedre
at efterlade sig en Lazngscsl efterdlt
Selslcnb end en Mættelso deratI
HEMMELIGIIEDEN VED AT
BEVARE SIN UNGDOM LIGE
IND I ALDERDOMMEN. Man
ser Sommetjder en Kvinde, lnsis Al
derdom er lige saa fortrieikeljg Som
de blomsterprydede Ungdomsaar.
llun Synes kun at bestaa af Venlig
lied og Ynde. Du andrer dig over,
livorledes dette er Inuligt; det, andrer
dig, at hendes Ljv hat- vieret san
langt 0g1yk1ce1igr. ller Hudes neg
le af (1’krundene:
llun forstod at glemme Ubelmges
ligheder.
llun forstod sig ogsaa pag den
Kunst at nyde et Gede.
llun plagede ingen med sine Ner
ver, men holdt dem strxengt i Ave.
Ilun llavde tiltm til sine Døtre og
sine Naboersker.
Iluu boldt Sine F01·dcijelsesorga
ner i Orden.
llun lmvde tillært sig den Kunst
at udtale venlige Ord.
1lunsatteikke altfur store Fur
lmnbnjnger til Eine Nabueiu
Det Arb(sjde, ltun havde under
llnnnd, udfsirte hun med l«)"st.
Iluu luslxnldt sjn "l’r0sk)"1dig11ed,
ug kunde ikke for-kam at hole Ver
den var und og tncsttlig.
llun lindrede den ulykkeljges
Jammer ug lkavde Jledynk tned den
syitsgtnodigcu
llun behuldten jævn Sindsstenk
uing, og njigle altjd at se etlhver
Ting km d·.-n lyse side.
Ilun udfmsle sit Arbejde frimodig
og veL
lluu glemte aldisig, at venlige Ord
og ist smil koster inter, inen nt de
des-( er uskatterlige for den knodlnsu
Hungjordp txt-JOHN mod and-n-.
sum huu vilde de skulde gjiire mod
bende, ng nn, da hun Hev gatnmel
ug det- hvide Haar som en Glorie
utnfauer bendes Hofe-cl, er nun el
«sket og agtet.
Dette er Hemmeligheden red et
lange og lykkeligt Liv.
steile-n Amtes Unive.
Er den bedsie Salve mod Saar, For
siuselfet, Zsmle Saat-, Sukben, stunk
ken Dud, komd-by Mylfrest Stab,
Ligtotne og lüstert Den kam-et Oc
Inokthsiser ellek tagen Betaling. Ga
esnkekes at give fuldksmmen Tilfrebsi
siillelfe eller Penqene gives tilbsge.
Pris: 25 Cis Æfken
Forhandles sf Apotheker Sieh-tm
det gamle thske
Blodtcnsniimsmiddcl
imod bilieieAnfald, Moor og Rordojchcs
besoærligheder, llfordojcuglicd, Wundme :
Kvalme, Wvu·s1s,gdonnitc og 31ns1ntu«)s.llkd I
Prigt Juba-. «Ktmkri1;f«1(1«.«i i ultc «.’lpothi.·--’
ter. s
,rll(« (,·Ilsll’lrs Ä. thgtIHPP Fu»
Zahlunme M:u-)"l:m·1.
IBUZXU uglllläoenigß
W ists-»
YOU
" B «««T THEE
mod alle B1·,-yst
Latw- og LuftrorssStpgdommc.
s Kuut In qiu H ·Tak’kcr. Pris I Muts-;
Ham» i njkr sit usr cllek tilscndcs fnk vcd
"-!!«’:-s::J-:--Zs. n« »Hei-im Ad1«e-3fe:
"1’:1--(’s-..ss.-«’:«-s .«..V0g0rer (.«o.,
i;.klt:::.««1"s« Jlmszslzuul
cccan Samt-Why
Pasiager BUNTng fka on IiX
Rome- Sverige, Daumen-s
og Finlantk
Tilbndrr de yvverste Bewemmeliahedir m alle-kla
tscste Priier. samt den oberste ctnsmq fis Pnz sage
1; rncä Vclbcfindendc under Reife
chnm i alle Westens Bver vq Landes-yet
A I. l- A II «- c c»
MAS. l. SUNVLLL Gen. chl.«)ln-I11t4,
Mannng 112 Los-sk- sk.. cliIcAcC lu
kkajtzzmzvä
PITER WXUGUT « 80N8. G. Ast-» Phllmjolphis
A. Jurgeus, Weste-m Pass. ARE-vix
IS LS sdlle Mka Glücng Minon
Skandinaver i Central-Nebraska kun
de erholde Oplysning om Billetpkiser
m..m. hos A. Carlfon, Fort-alter af
Banegqarden i Dannebroq, Nebr;
som er Linien-Z befuldmcktigede Agent. I
Han befvarer enhvcr Forespnrgsel med
otngaaende Post. I
Amen-icon Linien tilbyder den yppcr-I
ligslc PassagcriBefordking
— fes eg til ——"—
Daumark, Rot-ge og Svckkq.
Paul Anderson, Agcnt I St. Paul, Nebr.
Fleming öx Merz
Insker at bringe deres jI
I
I velsorfyncdcikjidudfalg
pas Sydsjden at· Howard Avenue f I
st. Paul i skandinsvomes velvilligo
I Erindking. Vi holder Indig ps
Lager de forsxjellige Slsgs set-Es
og Saltede Kjødspiser indbekawomle
Vildt og kjækkkæ i swsonen Ist-Its
frisk Pisk. I
Flemjng ä Metz. st. Paul Neb.I
i
l
I
I
FULLER II( JUIINSUN MIL IJo
MADISOI, Ils
Fabtikerer ,,.Jied, Whitc Jl- Vlne«;
Mowch Hotioel for en ellcr io Beste-, I
Kornplantere, Cnltivntorcz, leth I
Harver osv.
Vor Mowcr hat store Trivhjnl, erI
sasrdeles let at trække, ingen Vægt paa
Heftenakkcn, har MessingbøL-ser, yppets
lig »Tilt«, og er i enhver Henseende
ftærk og unt-ig. Ritzen hat vore«patent
und-jin «1 pule ins-I st J· Alle vore
aner geraume-L Scnd efter illnstre-l
ret Katalog.
J. A. Johnsons Vog ,,Z-ingn·peg fkr
Fauna-« og Andre (dansk-norsk) give-II
frit til alle Kjoberr. Den hat mange
færdeles vardifnlde praktiske Vinc.
L
"Dausk-N0ksk
vgl-merkst
I. T. Nelling äs Co»
mis- Milwaukee Anmut-,
6hicago, Jll»
and-sam- flt bund-use Mer- as
haust-, not-»- oq spat-»
dsqer i alle Literatur-end Greue.
—Mmusoq send-s seit hast Jor
lanqeude. Dei durfte Udvam i
Amerika as Bose-, passend- for
Vihliotheter oq Hasses-»
wärmet-.
J Partie- hii Raben .
J. T. Nelling ä- Co»
5369 Mttumukee Ave., Chicsgo, Jll.
4
UsclÄHKc
Inm Jota-I kommst-et 1851. s l As III
found Beutqu Milcme lu.» ? Etat-Isi
- -« Den garnic, paalichige
Læoe og Chitin-O
behaule hemer nnd stsrstc
quthyed oq help
« Y« oc E «
Mk-«Z7VNIZHU0IME.
ones op4pIEIDE
»F « hb
IDDE ÅJMUD
samt ank- Vkrsonvk fom tusd den-C most Vrdnft ni Ube
sindmhcp m Saugt-ed kam lmlkktjomluslst Judo
1s-i:n!: as den-I Liv« sthss Wafort ein lclv rt Drumle
Ondk,iml1 Jst-Lu- af Lxsntrasdxsiie us Natur«-nd Linn-.
stillde ilriix Namener dxn brmilurTcLshnh-. stin
vrekk Mist-wir Iygdommr umk- cllns udcn Trom
inrs cui-r Syst-stelle m Tab us Respekt-Ost lsclmndi
les kit« mu- Mrklmdcs nnd alt-Im innre-m- Luslkn
Gamle Wasobme lmc af Svaqlzrdrtz mllr finde en
lmmq jjxkslu o» Umleij Halm i summi- Illiwlbssr en
futkssmnhm Deus-onna ck Dust nim- jum nl Zum-m
Was Te fonds-n Nr drum cllcr hin-m, tust udmch
lmr knslykncrxlct Inn.
PF- Tc singt-We Gutes of SMIIII Ullimsmcd
an usmwx Vtop im Hut-in von-me tnslmsrrcisulvi
smscmq »Im znukionn Dust paa, at m forth
Oh dom, muss dru blau-r wrimut kllcsr unmm tust-and
li·t. order-non- dc nnvaskcnbk oq kommt-mu- Stamm-.
IF- Alle unatukllge Ummnnnslhsr hell-roch hur
kmt udm at hindre den Zum-is Jan-mutigen II en
Exp!r11nctmsr. Umg- slims »Halte-ed Ismv is
nun-dunle Mder oq Erim-lau er as Uly
ttth i Wie til-wider. Un Its-even Gar-ins
spk stored-sue owed ved emven Ema-the,
fom Wandle-.
ts- smm km- txdo as ihr-um« Grade-um« hat
usoxlusnulmsm Itnms -i-,1 sunasuc Symptom-me as
Ncm Allan Eusnsmnginlsældrk !:«.-«.btrdcs, sont
Anim- tkkc Inm- fnunrt huqu
Ists-" Zend Ich-. i Ruhm-Ihr for « dumm Uctk
mssr chronme, net-wir m hellt-au- Gnaden-Inn
T-« has i bit !:«-s1.bans!s.- Sonn m ewipmmtslde
Symptomleng iämkhxrnu »in-r LEnzznomsitan
Dis »Hm De Ielv mn wnnnis ein-: Dei-w crmdsmi
Also-than Anwalt-Hinlka Uns-um« klhc sknstli1, sti
Mrnsnszxsr Nu-k.1«:11-.»I’Nkm«.v Ins-Ub» rn- lslcvns M
ins-crus. Optik-etc Kot-toter In Moos-messa
Imkktllkr. APVUhnissm imhsi1kindein i LLVHMTalU
fixier sfnw mer Tr. Uhu-Erd lscnsmlu
isssrksh Pniii sm- rn tsnksstt l.') St Ins-W 235 Its.
kor. Vicarsur Ins-. uns-Hi Dr. ((lar!e, for
III-»- « « sicmsktsinr Tun m ji«-J u Bindi-n. CI Isnxlsst
Eh "si"llcrs!k-ss.n1hm luser Der-I for s!.sxs.117sjuszips«kl«s
« Jan-. samt form-ri- Jmch Liks-·1v11-.1s»31ur. M
«".-I1c1"u-udcd tmokjissmhelst tu nnd l)i-1W.;—1s-ums Elfter
Is T- Mut-komd ska del ss nl ’s«; Zo:1v.-«xfr.1m,9t:il-.I.
LT Hkattdnmvjsl fah-en Um« um«-dieses
I . nkes MI If
iss so. clurk stkeot, chlougo, Ill
D1-. A. J. sanders,
staut Manch Nehmt-.
lcunwr i Nonnen-UT Blut-h II. Hoch-.
ALVehandlcr kwniske og indviklede Swamm
me. Specialist 1 Strubes og Lungcfygdomme
samt i statatrlx
25 Aar« Erfaring.
« stux mwc
VHNNT sm Ja I
Det ftandinavifke Publikum;
—- anbefales —
IX Yiaserizs
Likärforrctning
i St. Paul, Nebr.
Et gvdt Udvalg af fine Bitte, Likor og
Forfrifkninger paa Lager. Tenne Sa-«
ldon findes ved Sideu af John Knottgz
gantle Plads, skraas ochfok Bennetg.
Stole-. !
C. A. W- i l s o n, som er velbckjendt’
iblandt Standinaveme het- paa Egnen,
hartagctPladsen bag the bar, og stal
det onst-e hans stprste Glæde at hitse paa
gamle Venner og Bekjendte.
I
Notdtydfke Lloyd.
Tetme Linie-Z beremte Skibe lpbe di
rekte mellem
Bæziwwe og BMMM,
og befordrcr Passagcrer til soc-vordem
ligc lave Priser fra
Deutung-, II als-m "l(«-1Jmltn. Kri
sti:usiu, l(1i.-«timtssntnl,
Stamnger, 1)r()ntbeim,
Bergcsn,
Tit St. Paul, Reh. tun 85075
Tit cmaha, » tun 47.20
ttxobcnhavtt og Wübjch 83,00 lauert-.
l
«sikk01slte(l ogs Bekvetmneliglsotl««
er Kompagniets Valgspmn
Jcordtydfke Vloods chbe hat i et Ttdsztmn
af k0 Am fort more end
——l,RH-),-«)l-I1«asfagctet —
tmgt og sttkert over Atlanterliavct
Nmmcrc Undcrtetning meddctes ai:
I- IOUMIOOE E .c» HvlsrcsdsÄgtsulssL
No 5 N-. any su-» lsulttmunz Mä.
J. Wut Efcstubuks, Geist Ageaf
Cbtcago« Jll.
Bote Agenter paa Landen
l
i
t
f
AMFWIIET
Iliuskrerok Mctdmcdcsskrifk
W-- soc- ,-.---..
kandinavisk Literatur,
Yamilio og Ekorcning v tits,
ndtommn lnsrr Month-I i fiskt ispallkt Kommt, W til Hi »Im-sc T·.1«)"ning og fm
-l t:l lss HaderOlymp(s·:1:«.::c1«form-nliillizxrjktiuiuf
82450 Amsel. 81.00 Adam-mich
225 Mo. for cnfch Naturw «1kl(s·uropa·«73«.2.;3() Rates
I . « can indsmdci i P ssts silcr W 5-.-- Ordr r
ildcttbists Ordrcg clln I--«---kkvmumnmude szBrcvu . Eule crdrxr
sowie til Käfig-how cashier, 259 263 B. Katalolph st»
chioago
thrUUccxcUlplas til s- n j« «’k-«IN«:«J.«:5«’:1 of » «»7«-.::«« l«n:.1«.-.t cllek I
)llxlt
§ udenlstjw og indt·ul)m«-.- onst-um Nod Kom
(6odc Agcittcrf mission Hirn-C ,
«
AlTLANTlC HOTEL
lto Block-s im U. P. ()» B. G M. l)0p0t0r,
607, 609, 6118 south 10. street.
l)(-tti«lp1-1n(1t Hknsiclisun««1« wllwkjtsniltcs tsg nslt-«n»nns1-cs(1(ssmer Dunsko
llutml i AnnsrikntilbyMTnnlmmsmssths lumilsmstencl(-t11yggtsligt Iljem
km- 81.00 til Its-» kms Kost »g- lmgis Ins. lmgn
Hans ’l’lI(-ilg«:uk.- I«(1, I ZIP,E;»««TIF«;JIHITIJZHZ: ()nmlm- Nebr.
KI- Entsntn l)1umlc(,sll()tol i Und-ihm Ju- 1mrsl10(·i0110 »Es
VIII lktch mnu lisshmlus km Familien A
saloon Cz BillarcL
Mafkincrnes Tidsalder!
Dannelm Maskine- Cz Vognudsalg
— anbcfalcr sit Udvalg as —
Ptouqe, Hart-er
Checkmowerth ContPlauteti,
Hat-incr, Bindcqaru
Champiou Stein«-,
sitl at insttcs paa Vogt!en.)
Claa og .8)øste«11(1iktttct«s1sa Formoogne samt
den Ucrdcngbcwsnnc » Puchsyc«-,R-a'«kIs. nahm« og htklrdc Mehrwequ
Osti-?itd Lagert-r cr uelualgt og finssxscndigt, og da min Tid nu udclukkende an
vench paa den-us Rorrcming, er W ists-nd til paa fort Bin-set at iilfrcogftille et
l)uc1·t-.tt1·av.
Win. H. Sonach
Dampfkivsbmcttck
UG JBRNBANEBILLETTBR
Sidng part llenthntl eilt-r sm- kunmnt 13tsmljtig. ——
Grundcieudom fælgcs og byttes
Et rigt lldvalg of opdytkede Farmc i den frugtbare Raps-Tal hat«-S til Salg.
Pcngc ndlaanes i Farmc mod 75 pCt Nentc betalbar aatligt, og udcn nogen an
dcn Udgift cnd ,,Recording of Mortgagc« og »Abstract«.
Ase-»J- MzZJng7-m, Fä. szzzä JVZA
—
Uffe HjælmS og Palle Löves Bedrifter.
If heuer Schatling.
’ Denne histqcisske Roman al! en
af note dygngte Fo attere Iter
til Stksnltteratnrens dste Frem
brin stier. Den stildrer Fordle og
Beg venheder i Tkven fir, under oq
efter Krigöaqrene 1848 ttl 1850 oq er
icerdelestivltgt streven. Et soeb
punkt I Fortælltngen danner etc-e
tømte Fredericiaiolaw og blandt de
vmhandlede Persone- træsser viiqa
veltienvte Ravne iont Geisen-lerne
OlafRye, S leppegtell, Hans Del
gesen o. fl. en er ver-for qftneke
end almindelig Interesse for enhver
Stanoinav, idet den giver Leier-en
Indblik i mange Enkelthedet fra bint
betydnin ofnlde Tit-stum, is er
-« meget be ærende paa inmmeTid, iom
den er interessant og ipcndendr.
«· -- Bogen besinnt nf tre Ussnit
- . .. .- .
·-(—·Z-X;z:xxxxsz. · , « toller 576 Sider. on
E » -’- - « Denlevetes estetikulsrt Omflas
for 81.25, o must indbnnden for
81.50, pottofrit tilfendt.
«" s« Elsas-nassen- syst-states
« 235 Fifth Ave-. S.,
Ulmospollsp Kiss
-
YGSFW
ALTMwa ’.
s IAIDCLPI qfq cHIcAcO, Il-L
Lufnnnint·k(I’-I.td11s-::c tin-V ist-din- iiknsulnr «-m Neth kin Rennen Medic-isol
inn-« du«-wvgl-an:(thx.1nd«slukkeime höanktnq m- d Busendxnsg kq Octrnscelpeaf
private, ncrvose og kronffkc Stigd «««ne.
Tunnpn ::i.«-9.I-’m:d tm Summe-r fmft Hm en us. sn Inn sur-um« . Upd
...—. .- !I.1slt-111.n;«c: Nu UND-: .11 lsltvr TUTTI-z- « c . . i d B
' .- « Mundrande-. um«-me iive m k, ow krk c eure
Tav at Aianddoins ver. Amn sm- 2elftssv, tot-I Ein-mi- Iats i Bernh Anre
vcok oft Ilion-manchen .1«« s: M « -::-:«. sann-tin Urt
l:.1N-:k«-k ; XI cis-Hirn O-· 1’· .- i: Tks ksknstr Einfluku nws mpr 1 » «! s H1«:II.—.I.THI
ht us: ! zskc sans - ·.':-1 rskssvkrdtsnlxcd Ins-.- - m s « rsss Evabvtm
Mc s - s.-- ! :«1.: »’«..:: » I k- .-.---( n« .:-,;m«;um Im Essst skstsx Je -- :«1r!«-r.:.«1Wmsttstcms
OHIL L1-m·1-..k c-. sama
ki« -««
Smitsommk «’,«.· sidommm :.«"«.«J.«.««:«"..,.22"««"k«-«««-" HIRSC- Wsi VII-e
spf
«I ( O
m. « JOHN otswus-:... :«« »s« . . »in-! c·n,stng.
VI ’· als-w all-I- m l.:’7«t« Und-r x 111c1sisxldn.u-I1s:): — H f« « ·· Ir« :-s .:! ist-satt
8500 s «!’1-.s? ERSTE- »:--s:v tc -1-.--".-n:!t«» Wm 1s 1.h.f TM« Unbek
11.:;s.".ns. «. Etrms .k! »k! Zss r» t« klskpdmsssks xsspks n: .- s: ;-: -:’ s. . ;: M IknskO
lsr Uns: s; Nu Euld Is. :.i;-«" « sk:ssd.«.7’-·css »s. : s- i L- Hkkc H J: s:k:»: Brit-J i cthvekt
THUTIN «.!«v!si:!lnxnsn »I: ·k »Es nnsh IN Pisa «-"« »Nun
Frit! »Von-Z Ocuuncligtpcder.«
Eu msmt Randaivek Nr »Hm spm date as ins-Inn : Man-state N Ost Hjskeknt jun lässt ei private, ass
ssfc rllcr I· -ns’l«- Enqdm.ss«-. ist«-Ists Hm m. Amt-sich Mortanclien a( 10 sent-.
Os. l.. I. WILLJAIG Mexi- Supt» SS IAIDOLPH NqscKITAc00