Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 11, 1890, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
Ira Daumen-L
iMebdeleiier as l.s-7. Mal )
--——oaov--——-s
cis kviuveliq Vorher hat si.
«Svenbb. Aimot.« nisbsut sig i Symb
sorg.
Insel hoidek if. »Beste A. Av.« i
denne Tid Gilde paa Jelling Mark.
Saaledes im han i Lober af ne Dage
Nat-let ikke mindre end II Hono, liuoraf
4 ved hsjlys Dag.
Ins paa Votum-. To Ein-a
dtenge frq Aoby merkt-e Iig if. ,,Aalb.
IMMR forledeii Dag med at stjære
Tmy hvorved den ene kvm til at hugge
den enden i Jeden, saa en Ante og fleke
Senkt von-staates
Ucykkcsulfsldb Eli yngre
Gaatdcjer i Tvilde, der var ifcrrd med at
istimdfcttte fin Tromle, var if. »Kold.
Im« under dem Akbejde san uheidig at
hssge fig faa haardt i Bis-iet, at hun act
strn huggede dct von-.
UUIIGUC Disp. sisn .'-(I-am«ig
Gsakbejer fm Nebel, der for Tidcuhcns
las has Venbmdgiirge Pausen i Vani
btup, afgik if. »Nun Amtt.« for nogle
Wage siden pludselig vcv Toben vcd ei
Sicgiisifcrlbr.
Eis owdckcqavh bestaacndc af cn
Lenestol og n Solvfpisestcek overtakteg
if. »Ribe Aintot.« d. ts. Mai Hotelrjci
Undersen og Huftni i Nordby som Paa
stjsnnelse af den Jmsdckonimenhcd og
Sism, de hat visi den teknifke Skolcs
Bezar i Visiten
M frusumti Isar. Dis-wund
borg Mølle fjdte if. ,,Thist. A. Ao.« et
Fast for 14 Dage siden et fuldbaareut
Lam og 12 Dage scneke har dick fodt
to suldbaame Lam, der alle saa vel
fom Modena befinde sig i bedstc Velgmp
ende. -
ca habend- Milv. Eis froman
blev forleden Dqg fundei plastendc incl
lem Bolvctrket iEsbiergHavn og Damp
stibei »Minsk«. Stil-cis Nattevagt sie
hurtigKalvem der forsuodentlig eisspismn
get overbord fra et anbei Skib, der kort
forindeu var assejlct med Kreatui«er, ha
lei paa det Turm
En uhngellg Begtvenhev
hat fotledcn fnndet Sted i Kjobcnhaon,
ibet en ung, frugtsonimetig Kone feist
drehte sit to-aars gamle Bat-n og der
eftek hetngte fig seit-. Grunden til den
fortvivlede tsjeisiiing fkulde viere
Gmmntelfe over Mandcns udfvcroende
Liv.
»Juki-lieu Latium-« iHorscsis3,
hat if. B. A. fm indcockrende MannedsJ
Begynbclfc osntrent stundset sin Bedi«ift,
idet der endnu tun txt-beides tncd en hoch
Snes Mond og enSag pan en storre Le
verance nf Vodkei«staver, nicn naakdcnnc
er sandig, vil subtilen blioe fnldstændig
standfec
Pemspiliutk Den rudfiile Jetippcr
«Rnöbojnick«. Kommandpr Wolf, der
lettede fra Kjøbenhavns Rhed Sde Maj,
punsejlebe if. »Dagbl.« sainmc TANZM
termiddag Kl. 1 i Taage svcnsk Brig
»Dokette«, der tog en Dei Stabe paa
Benen. Briggcn blcv af »Naolwinick«
bukseret til ijbenhavn.
dieselbe. En yngre Mund fra Ani
busegnen, en Mejerist, der med et as
ThingvallmSelstabets Stibe vilde for
lade Hastru dg Born for cit baue sig en
ny Vej i Amerika, havde paa Beim m
Fteberikshavn faaet Veteenkeligheder, thi
her opgav han if. B. A. Reisen og git
iLnnd for at vende tillmge til sin Fa
milie. — Wu«
Libike Heite. J Onsdags Aftes
ljb to Heste, der hver forfpekndt sinVogn
holdt udenfor Esbjerg Banegaard, lot-il
Dei ene stretpj tog Farten ad Hiennnet
til og sinnt-sehe ganste roligt i Ganrden
der, medens bet andet tog sig en lilleTur
nd pnn Landet og fsrst nceste Tags Mor
gen fandtesiGulbqger, og uden atBog
neu var bestabiget.
Rast DOCV. Da Toget osntrent
Kl. 4 om Eftekntiddagen den Ote Mai
kjtkte inb paa Vejle Banegaard, lob if.
B. A. plubfelig en liden tiaars gannnel
Pige ned paa Spotet onntent 10 Alen
fotan det frembrnsende Tag, og oilde n
tvivliomt vcere bleven oocrkjstt, bersom
Gendarniersergeant Elsborg iktc resolut
og med Farc for sit cget Lin var sprun
get til og havde grchet hende og iydcrste
Ojeblik havde faact hende of Vejen.
Eis Smorgrosferer. Eu Pec
son i stbenhnvn, der i forskjellige Bla·
de betegnede .sig fom Smpthandlet, fit
herved forstjellige godttoende Landmænd
, til at iende ham Sum- til videke For
, hundling. Personen folgte da ogsaa det
heim betkocde Smar, men glemte at op
giske Negnfkab Ined sine Leuckarts-ten
- spPtqgicldende giorde sig seneke usyntig
M et begive sig over Sundet, men da
ji«-satt beleben indfqndt fig i ijbenijavn
« Alex han« nah-itzt Han hat beugt de
- Ienge til egen Fordei.
—
Es Muevogn em- Just-old
CIOUIOQ Medeas nogle Folk forte
den Dag var bestjtkftiget need at tilrigge
es t«ystbaad i Hut-sengt vilde en Dteng,
der kjsrte en Barteevogn mediet Born i,
tsge dette interessante Lieber inne-nett
Lief-Hm Han kenn den-ed til at ilippe
Vogt-eit, sont tned Bsknet rqllebe ned at
eu Skraaning og nd i Ecken. Oeldigvig
blev Bat-net if» B. A. nt de titftedevcerem
de Folk snart igjen bragt pas dct tom
uden at have taget nogen Stude.
Uessflst Recksaard var som be
kjenbt, stkiver Sor- AmtsL « ,den ene
ste af Venftkes Foltetingsnmnd, der ved
sibfte Valg sit en Hsjkemand i sit Sted.
Natstovsittedsen var den entste, der tub
leg.
Jntelletn Heu Neergankds nannefte
Meningofceller pon Rigsdqgen hat der
siden Veslgenc meet Tale otn at staffe
Natssoo:screbsens tidligere Folketings
mand en ny Krebs-. Der hat været for
sogt med en Krebs paa Sjcelland. Der
fett-es nn eftcr et zotlydende i ,,Folket.«
Forhnndlinger otn et fornma Chr. Chri
stophersen (Bogenfes.tetedfen) til at trcekse
sig titbage til Fordel for Neekgaard.
Efter hvad Christopherfen seneke op
lnser« kjender han bog intet til faadanne
erhattdlittger.
Jldquetfsitclfb J Byettherm
drnp i Brmup Sogn nedbtcendte den s.
Mai otn Morgen Stned Chor-. Petetsen
Kjetns af Isamtnenbyggede stkaatækte
Leengdet bestaaende Guard, Jlden op
dagedes af et Pat- Nahm-, der allen-me
tebe Veboerne og bereitet redbede Heste
ne vg Kreatnretnr. Redningen begun
stigedeg af, nt der pnaTaget var anbkagt
Jerntraad, san at Taget forst stred en
Timetz Tid efter Jldens Opkotnst. At
Jlden var paasat var umiskjendeligt, og
Mistanken tettedes mod en panGaarben
tjenende lasaaeig Pige, som ogsaa i bet
part Stedet afholdte Fpthsk stalhave af
lagt fulbstcknbig Tilstaaetse. Hei-n vtir
kjed af Tjeneften og tnente at slippe fri
for beime, naar Gaatden var brandh
Hun havde knn meet i Tjenesten siden1.
Maj d. A.
I Nyt Telegrafapparat. Tele
grasift H. P. Find i Fredericia sager if.
B. A. i benne Tid Patent paa et afham
opfnndet nyt Teiegrafapparat, der er
fctkdigt til Brug. Apparatet danner en
sceklig Type, idet det afgiver almindelig
Morieikrift — Prik tig Stieg —- med
Block. Denne Type er ncermest beug
net til Statiunei-, hnor Korrespondansen
ofte er for stor til at besarges af de al
inindelige Morseapparater, men bog ikle
stor not til, at man kan anstaffe stoke og
kostbare Apparater. Apparatct kan be
nyttes og betjenes sont et sinipclt Marse
apparnt baade tilülpglestrift ogtileer
dragning, og i Tilfkklde af fort-get Kor
respondanse er det indrettet til at mod
tage Onktigskrift fm en automatist Af
fender nied Vekfelstksmme baade sont en
kelt Modtagcr Himman og sont Mod
skriver (Duple1«) nied en Hastighed ach.
Ole0 Bogstavcr i Minutct.
--—..- ——--—...·.—
Drob. Hnjesteiet paakienbte Zte
Mai en Sog, .de1« var inbanket fi·a den
vestindiske Luci«t·et· J Oktober f. A.
flog Styrsnanden Wantetpool om Bord
paa Skonnerten »Vigilant«, der laa ved
Christianszsted, en atMati-osetne, enNe
ger ved Naon John William Andreas,
med knyttet Nase et Blag i Ansigtet og
lopede ham nderligerc Straf, naar Sti
bet feist kom ndcnfor Hunnen, Dei-for
tog Matrojen en Haandfpage og flog
Styrmanden, der med Rnggen mod ham
leenebe sig nd over Retlingen et Slag o
ven i Hovedet, faa han ftyrtede overbord
og onikom. En Obduliion niste, at DI
den var indtraadt ved Drnluing, nicn at
Staget afHaandspagen i og for sig vilde
have medfsrt Dahin Vcd den vestindi
ste Unber- og Osertet var den tiltalte
anfet meo Rossiqu nien Hojesteret sied
satte Strassen til 6 AarsForbedriiigshus,
fotdi Drabet ilte kunde anses for at
vcre begaaet ined lnldt Overlag, og sor
di Styrnmnden ikle kunde siges at vckre
sagtest-C ««««« « sp
EU Sucdkckstrcike ei« ndbrndti
Dorfe-is. Ncestre og Sornde var sam
lede i Haandværkcrfoteningen til For
handling, og her öpnaacde man Enighed
oin en Priskurant for lldfotelsen af de
forskjellige Arbejde. Men faa fremlom
Soendene, der lededes af en fra ijbem
hain ndsendt Mand, nied den uantageli
ge For-dring, at der veb Akkordarbejde
siulde garanteres deni en Mininnimsløn
as 25 Ore i Tinien, uagtetaltAkcordar
beide blinkt honoreret saalcde6, at enhvcr
ordentlig Arbejder kan have Ineke end 25
Øre i Timen. Herpnn strandede faa
Ouerenskotnsiem
Jdag ser man de ungeSvende i Flotte
fpafeke tnndt paa Gaderne, nien de stut
de isvtigt nok eftek Qrdre foklade Byen,
Friedens de gifte, bosiddende Soende ek
holber 12 Kr. ugentlig af Streitekasfem
JkkesFagforeningsmedlemmek arbejdet
enden-. Men de er tun fotholdssisfaa.
Heiß de flefte Mesite er der forLjeblittet
tun meget lidet Arbeit-g og tun enkelte
hat strkke Akbejdek for
Dshf ckudsssth Da Gendan
met-e traadte ind i en Beuttning her i
Hitning fior at nnholde den berygtede
»jysse Stned«, traf denne i Selstnb med
to nasse Bügel-, som for Tiden tjene her
paa Egneu. Smedcn, der efter sit Be
ssg i zielbenes Land parlerer Norsk met
stor Bimmsitet, havde straft-· givet sig i
Kost tued Danterne og undekholdt disse
med kelevnc Talemaader pas dekes Mo
der-Hauch Dette Galanteti, fokbundet
med et flotTtaktement med Mete, hav
de visi sig san krastigt, at den ene af de
Skjsnne allckcde hast-e stjmxket den
norsksiyskc Sincd sit Hier-te og sin Tro.
Sau fast var dctte Bannd est-er de fna
Timers Sammet knyttet, at da Rufen
dighedens Haandlangcr lagde Haand
paa Stacden, kjendte Pigens Formlo
lelfe ingen Grcknserz Beoærtningen
gjenlod af heudes Grund, og Taarernc
strstnmede ned ad hendess Kinder, da
Fæsiemanden førles bot-r til Faugehm
set.
»Hastle kostet tagen Pen
ge«, siger det gamlcOrd, men ved Lei
lighcd kan den dog koste en Sluinp allj
geveL ,,Polit.« forttellcr sanledes om
en chkke Hssiighedsbevifer, der forlcden
blcv knaldede as paa Kjobenhavns Rhein
Admiral Meldnhl gik ombord i Quelle-s
briggen ,,Ørnen«, og denne hilfte Admi
kalen med 15 Stud. Da en kussileon
vet, der ligger pas Rhedcn, harte Stud
dene, brandte den ogfaa of med 15Skud
til Ære for Admiraleik Men for dennc
Optnækksomhed maatte der kaltes, og
det stete net-, at ,,Oruen« gav 15 Stud.
Da alt dette var til Ende, var Admira
len færdig med sit Bessg og gis fra Vorde,
og ,,Ørnen« gav ham Iszud tilAfsked.
Russeren, som vcdblivende ikke vilde fma
tilbage i Haftsghcd, lnaldede attcr los
med 15 Stud, og «Ornen« maatte atter
tatke for Rusferens Optnærksomhed mod
Admiralen ved clt fyre 15 Stud. Der
blev sauledes i Lobet af en Times Tid
fyret 90 Kanonskud af luttcr.prlighedg
hensym
En interessant Dom er afsagi
af Kriminalretten i ijbenhaun. Sa
gens Saintnenhcrng er i Korthed folgen
de: Under Bygningssnedkerstreiten ifjor
traadte Mpbelfnedkerne deres Kolleger i
Bygningsfaget til Hian ved nt wirkl
fcette en almindelig louh-cs11t, hvorved
alle deres Arbeidere nfssedigedes. Vcd
Lock-out.’ens Jndtrcrdclse hnvde Ench
ketsvend Clauer hob Enedketsvetthcw
rissen Akkord paa Udforclfcn af 12 Ka
nopeer til en samlet Pris af 74 Kr. 20
Ore. Sonn Forsknd pnn Atbrjdglomtcn
havdc Clanscn modtagct 31 Kr. 45 Irr-.
Da Hrnriksen afskedigede sine vorige
Spende, fagdc hatt til Clauscn, at han
ogsaa maatte gan, nun san fnatt Arbei
derfokholdenc var ordncde, knnde han
nmde og gjsre Arbejdet færdigi. Clau
jen paastod Akkorden overholdt og an
lagde Sag, og Rette-i hat nu gioet hanc
Medhold, idet Tonnnen tilpligtets Hen
t·ilscn at ndbetale det ckkotdercde Belob
74 Kroncr og 30 Lee, for-di han abtret
tiget hat brndt Akkorden. En winnin
dclig Lock-out tnn neInlig efter Ret
tens Skjon ilke bercttige Mcstercn til n
vilkaarlig at træde tilbagc fra Kontras
ten.
Nn Dampstlbsfart pan Gu
detmaem Alle-rede i længere Tidhar
del-, navnlig vcd privat Initiativ, værct
arbcidet paa at faa en Tampbaad sat i
Furt niellem Randetss og Sitte-borg, mcn
Foretagendet har hidtil stsdt pan nceftcn
Uovervindelige Banskcligheder, dcls pe
knnicrre, dcls saadanne, der fotanlediges
af den starke Strom ag den laue Band
stand, Der er fremkommet en Masse
Tilbud otn Baade, dek knnde egne sig for
en faadan zart, Inen de have alle lidt af
en cller andenSknvank, fom gjordedetes
yraktiske Nytte tviolsom.
J den sidste Tid er Sporggmanlet ind
traadt i et nyt Stadium, idet Ledelsennf
Jsoretagendet er ovc1«drngctti19labctty
rclfen, og da der sinntidig crftemkmnmet
et Tilbnd pnn en Baad, sont synes at
kunne tilfrcdsstille enhver billigFoi-dring,
tnkdc der vccre Udsigt til, at der indcu
tet lange blivek etabletet en Datttpskibs
fotbindclse imellem voennnvute to Byer
indbyrdes og forstjellige ved Anenliggen
de Stationer.
Den her omhandlede Band stac, efter
hoad ,,Aalbot«g Stt.« hat bkagt i Erfa
ising, knnne belastes med 50 Vassagerer
og 20,000 Pnnd ded Best, uden at den
derfok kommee til at stikte meke end 20
Tontntcr i Bandet. Den bevceges ved
Hjælp as to starke Hint, sont fidde bag i
Banden ng drives af hoer sin Dis-rupan
stink, sunledes at de kunne arbeide frem
og tilbage uafhangige af hvetandre og
nltfna nted Lethed dreje Banden i de
Inange Kurve, Aaen dannen Bunde-es
ringe Dydgaaende, hooeoed den aldrig,
fels psn de inest gesunde fStedee og i den
—
toteeste Aar-stili, vil sog mindre end 4
Tom-net Vond under Kote-i, ges-r den
sank-des oclskikket til Forten, naonlig do
des-. faar en betydelig Maskis«(r4ft, men
den-er tcnnnelig vyk, Den kostet- nemlig
sils og færdig 40,000 Ke.
VIII fals. Professor i Theologi
ved Universitetet i Kissenhovu J. A.
Bornemann dsde i en Aldek of 77 Aar
den Die Maj. thter at hnn i 1840 hoode
bicputetet for Licentitatgmden, foretog
hon en videufkobelig Udenlandskejfe og
blev ved sin Hiemkonift oniat sont konsti
tueret Lektor i Moral vedSow Akademi.
Da fette i 1849 blevophavet, lcvede hon
fein Aar i stbenhavn focn Privat-stand,
indtil hon eftet Mattenfens Udneevnelse
til Hællands Bistop efterfulgte denne
som Professor ved Universitetet. Hans
Medanssgcr var den jenere Bistop P.
Chr. Kitleganstd. Det viste sig imidlm
tid stinkt, at han trodg sin Heerdin og
Starpsindighed, der dog ilke hok sat fett
lig Spor i Literaturesh ikke formaoede
at samle de stnderende oni siq. Alt tid
lig lsd der im disie Klager von-, at de
ikke knnde for-non hans Forclcksninger
eller Sporgeisnaal ved Ekfnmcn, og den
ne Miciiornojelse gno sig efterhaanden
Luft i Adressier til heim felv og Jesuite
tet. At Klogekne ikte var nberettigede
fretngnnr dems, ot dct nctop var de dyge
tigftc Kandibater on Studenter, der stil
lcde sig i Zpidien for Veoægelsen. Til
sidst bojede Ministciret sig for de Stude
renbc og ansatte efter en Konkurranfe
H. Scharling fom Docent i de Fug,
Boktiemann læste over, netnlig Ethik og
Dognmtik. Nogle Aar efter, i 1870 trat
B. sig icnidlertid frivillig tilbage. Hon
var, if. ,,Dagbl.«, Brobek til den be
komte juridiske Professor F. C. Vorne
monn ogtilGenercilonditor B., der begge
er bede.
Fra Sonderiylland.
Jndkoarteking i Sigie. Militccr
myndighederne hat reitet den Fokefpprg
scl til Magistmten i Aabenraa, hoor
mange Tropper Byen kan hnfe ved sasds
vanlig scrdvanlig respektiv ogsaa ved
kncben Belægning.
Metalarbejder-Skruc. Fta Raben-.
ma sl1«ives: Næppe have nogle of ARE
beidekne opnaaet deres Fordringer, spr- i
end andre begynder at strner Efter
Fotlydcnde ville alle Metalarbejderne
(Sniedcne, Mastinarbejderneetc.) ogsaa
forlangehpjeie Løn og henholdsvis kortere
Arbeits-tin
Pan Grund. Da den tyfke Estadre,
bestaaendc afAvisodanipercn ,,Gtill« og
to Torpedobaade, i Torsdags Middags
stod nd af Hunnen, lød en af Tot-pedo
baadene paa Grund pas Kielscng Hage
i ninidelbart Nærhed af Flengborg By.
Banden lob for fuld Kraft og kom der
ved til at sidde saa hsjt oppe paa Sand
grunden, at den stod mindst en Fod hei
ere end Skibe, der flyde paa Kplem
Det varede da opsaa fulde halvanden
Time, fra Klokken et til halv tke Ef
termiddag, for dct lykledes Kommun
ten at name den af Grunden. Under
Arbridkt sprang Tief-sen flere Gange.
Grimdstodningen fortgiki klart Mags
vejcr, niedens alle Ssnmtker varndlag
te sont sccdvanligtz om Gnniden dertil
foreligger der soreløbig intct.
El Rygte, sont ikke kan kontrolleres
og som dcrfor gjcngives nied fnld Farbe
hold, vilvide, at oglkia Avisodamperen
»Gtillc« med Aniiml Goltz om Bord,
hin- været paa Grund i Ncerheden af
theknsumd
Fisledumme. J Als Sonderherred
feiger man ester bedste Evne at vinde
Udbyttet af de hist og her værende starre
Vandbeholdere ved Opdrætning af Fussk
vands-Fisk. Boelsinand C. Musikins
sen i Tandfletskov er nu færdig med An
lægget af cn Karpedam af en halv Hek
tars Størrelsr. J fmukt Solstinsvejr
fcr man temniclige stote Karper slaa
Kolbsttcr i Bandskorpcn, og der er stot
Sandsynlighed for, at de ved Anleegget
af Dannnen sokbundne Omkostninger
snart ville bringe gode Renten Vandet
lau ledes dort fra Datnnien, naar Fifke
ne flulle fange-I-. Dammen ligger midt
i Mpllehcekken, der ferer til Bladts
Vandmplle i Svensmølle, og ogsaa der
er nn af Eieren projekteret et lignende
Anlag. Moller Bladt er der forgjæves
blcven bndt 200 Mark i narlig Forpagtm
ningsafgift for Mplledatnmen sotnFisie
dum, og Stedet er af fagkyndige blevct
bedankt sont meget passende til Fifkeop
dritt. Ved Humbak Vandmølle spekule
res der ligeledes paa Opdmtning afi
Fetstvaiidssist, og ogfaa der synes LeH
ligheden at vare farlig gunsiig. Boels- i
amud H. C. Christianseni Siedet-Tand
slet hat i den lmkte Tid ligeledes dein-i
net sig en Plan til Fisteopdmt i en sijkrex
Mekgelkule, der tiifaldigvis hat Band
tilfjesel ander Steds fra, og fom lige
ledei giemiem et Rtr vil kunne tjinmes,
naak det sitt-s sont-deut. Alt. dem
l- J
vil uneegtelig kunne blioe en ny Inn-ge
kilde for Landnicendene, og lylkes det
fskst for den entkette, ville flere vel vone
Jus-get
Blond-ingen
En bersmt Lebebane. J Wien
cirkuleker for Tiden en interessantAneb
date am Grev Andrasfy og hans fachen-«
varende Seltetaer Doczy. Greven og
Sekten-ten kjørte en Dag i en Phaetan
gjennesn Tetebes, og nogle polske Jeder
ftitrede paa dem med mere end alminde
lig Nysgjerkighed »Den-J Elselenee
mener nist, at det er Dein, de beundke
san ineget, men jeg kan sige De1n,«at
det er mig, man forundrer sig over,«
iagde Sekteeakscm »De ved, atjeg af
Fødsel et en sfattig Jede, og at jeg faar
Lov til at sidde ved Siden af Grev An
drasfy er for detn langt mere forbansem
de, end at Landmanden fra Tetebes er
den ewerfte i Kangens Raad.« Greven
lo, og da han siden ved Middagsbordet
sainledes nied et foenemt og ndsøgt Sel
stah, opstillede han det Sparsinaal:
»He-ein har gjart bedst i Verden, Doczy
ellek jeg? — Hatt fartalte om alle de
Gjenvordigheder, han havde gjenneni
gaaet i sin Landflygtighed, oisn sin Fak
tigdoin og Fotnedkelie. Men Sekte
tæren ineddelte ogsaa om sin lave Fndsel,
; am den Modgang, han havde havt sont
lStudent, og han meddelte, at hanc-; far
ste literwre Belanning haode han faaet
ved at strioe et lille Kjærlighedsbrev og
Digt for en Kokkepige.
Alle med Undtageise af Andrassys
Familie mente, at Doczy haode dreoetJ
det videst i Verden. Men nu udspille- i
de Grev Andrasfy sin sidste Trnmf, i
det sagde: ,,Men tasnkl jeg har vceret
hangt«, og nn maatte alle indwnnne,
at det var endnn lavere end en defel af
fattige jødiske Fomldre.
Fyrst Bistnarcks Støvler.
Da den forhenvcerende tysle Nigskants
let som ung Student frekventerede Uni
versitetet i Gattingen, blev han en Dag
indbndt til en stor Soriee i den fornem
me Vetden. J den Anledning bestilte
han et Par lakerede Støvler.
Efterhaanden sont den store Dag nar
mede sig, men Stavleme udebleo, be
gyndte Studenten at blioe urolig. »Di
ne Støvler bliver ikke fcerdigel« sagde
Kannnctaterne drillende.
,,De stal nokblive fcerdige«, erklcrrede
Vismarck.
Dagen før Festdagen indfandt han sig
has-l sin Skotnager. »Er ininc Støvler
fæ1·dige?«
,,Nej«, svarede Skoinageren, ,,jeg er
aldeles for-winket der-over, ieg har haot
alt for maner Bestillinger til Ballet i
Morgen, Dei-es Stsvler kan ikke blive
fætdigc.«
»Naa faaledes«, raubte den vrede un
ge Mand, ,,det er godt; De stal fe, tnin
godc Mand, Støvlerne bliver nok frei-di
ge·«
Han gil. Men en halo Time efter
kam han tilbage ined to af disse uhyre
siore Hunde, fosn de tyfke Studenter
har for Slik at opdnette paa deres Med
inennesters Belastning.
,,Min Herre, fer Dedisfe to Hunde?«
,,Ja«, sont-ede- Skoinageren.
»Godt! Jeg forfitrer Dem am, at
disfe Hunde oil rioe Dem i hundrede
tusinde Stnmper, hois jeg ikte faar
mine Stovler inden i Morgen Af
ten.« — Og han gil. Men Time efter
Time stillede en Mand, som Visinarck
havde lejet dettil, sig uden for Sternu
gerens Bntik og raabte kned en bebt-ve
ligStennne: ,,Ulykkelige, glein ikke Bis
marckss Stavler!«
Skomageren havde knn Ratten til fin
Raadighed, tnen han faa ingen anden
Uvej, han tesignekede og degyndte paa
Støvlerne.
Henimod Midnat harte han pludselig
de frygtelige Hundes Giøen, og han
harte den unge Bismatck taabe: »Sta
magerl Dit Liv er truet, —- taenk paa
Din Familie ! «
Den nceste Dag fik Studenten sine
Stovlm og oin Aftenen daniede han
med Liv og LysL
Tra n ko g ni n g . Otn Trankog
ningen i det nordlige Not-ge strives i
,,Verdens Gang«:
J hvert Fiskevcer ligger der langs med
Fioren et og andet Hilf-, paa Stadelon
som en almindelig Schad, men mindre, !
omgivet af fedtede Tonder og Kar og
siore Tynger nf en ubesteminelig blpd
Masse, der udsenderenDuftsaaintens, «
at den uoante gjekne holder for Nasen
paa naek Hold. Deter Tranlogerier.
Her lægger Fisterne til med deres Leder- «
stampey nsar de have gjort sig fækdig
nied Fistesalg, og der kiøbslaas og prin
tes om Prier pr. Litet af den fede, glin- !
sende Vette
Trankogetierne have ioin saa meget
andet undekgaaet state Forbedringet i
den seneke Tid, stjsnt mange endnu ete
temmelig gammeldags indrettedr. Et
N
s Kogeapparut, hvoraf der pas hpm Ko
! geti naturligvis sindes stere, bestu«
to Vlikpander, den ene inden ide M
den, med et nagenlunde sinkt Mellem
nun. Tette Mellemrnm fyldeg Und
Band, hvoteftek der fyres pp under den
ydre Pande, medens den indke symz
med Leder Ved at Bannen sanledes
tedcs gjemncm Vandet bliver den met
jætm; man resikere ikke, at Leveten spi
des, og ved lldtapning af Vandetkqu
en hurtig Afkjøling finde Sted, um
det er nodvendigt
Under Kagningen rsres om i Leim-en
med lange Spager, indtil Fedtstosskk
paa det nærnteste hat skilt sig nd. TM
nen files derpaa gjennem Leereredsppskk
ned i et nyt Kar, hvorfra den tapng
paa dcrtil bestemte Tsndek af Blik mkd
Osnslag af Trie. Den endelig Neug
ning eller Rektififering foretnges fpkstj
de Vyer, hvarfra den udføres. Dkk
tiloverczblevne af Leuen, ,,Gqusen«, «
det, sotn dynges op nden for og spreder
den rrkle Stank. Af Graser can dkk
attcr vindes en snnplere Sort Tran, og
enkelte Kogcrier kjpber den op og laggkk
«ndelnkt"ende an paa denne Stags Pro
« dnktion.
Fiere af de starre Trankogerier have
nu Dampkjedlcr indlagte, og fra digse
i ledes Damp til de forskjellige Kogeappa
roter-, san man stippcr for at ilde optici
der hvctt enkelt.
Der gives nasppe nogen faa fed Virt
soitihed til her i Verden som Trankozp
ning. Man kravler sig fra Banden op
paa Bryggen gjennem en Trappe, derer
tykt bringt med starknet Tran, tager
man i Gelænderseh klemmer Haanden
fig fast o"g blioer fort af Fedt, Vceggene
ere trannede, Tender og Kasser og alt,
man stior sig fretn tnellemdetsotn sirups
befmnrte, san man maa vogte sig for
ikke at biive htrngende fast, tyk gammel
Tran og Grakse klistrer under eus Fad
drr, og Arbejderne ere sortglinscnde fra
Top til Tan, ogsaa af Tran. Men saa
er det ogfaa som oftest en lønnendeVirk
somhed, og trods Stanken og det uunds
gaaelige Spleri er det flet ikke ufundt,
figcr Inan, atnærc Tratikoger. Det er
neesten ndelnkkende Farretningsfolk ira
Vestlandsbyerne, der nyttiggisr sig den
her omhandlede Side af Fisieribedriften
i Losoten, og af den forholdsvis store
Ardejdcrftok, de beskieeftiges ved Kogni
erne, er kun faa Nordleendinger.
Stærk Interesse
ndviies nu ai Zstens Folkfor Lpsetlingenai
Oregon og Washington, især den paa Pilget
Sonnd grasndsende Strækning. Wrunden
til dette er be nassten undtønnnelige Erhvrrw
tildcr, der nylig er tilgjængeliggiorte, og den
elfempelløie Berlin Wortlaut-, Tacoma, Se
attle og andre Vyer ved Snndct opoiser.
Union Pacisic er, grnndct paa dens hurti
ge Zog, kort Linie, gjennemgaaede Pull
manvogne, fri Lænestole-Cars, elegante
Spisevognc og frie PnllmansKolonisioogue
fra Missonrifloden, Yndlingsruten til orien
ncronte Egm og derfor inaa man foilangc
Billetter over denne Baue.
For fnldstændig Vesked om denne mark
oikrdige ifgu, Togcnes Afgang. Prika
Pamfletter oft-. hcnvcndc man sig til unsinn
ste Stiiiioiis:Jlgeiit, eller strioer til A. Carl
son, Tanncbrog, Nebr» eller is. L. Lamon
Gen. Pasi. ngt., Omaha, Nebr»
lRaccr De reifcr
ei· dct godt at have i Erindring, at »Th«
Burtinqton Rom-« holder i Farren en
gjennemgaacnde Personövogn til Lincolii.
book den tkasffer Forbindelse ined et hin-rig
gaaende ,,Vcstil)nlc Wpr Train« udflytck
ined irie rwnestole og forfynet med Pullmull
Soocvogne, direkte gjennemgaaende til Shi
:ago nben Stifte. Ligeledes knyttcH Fior
öindelicr incd gjennemgaaende Tog til Ten
oer.
Burlingtonsnompagniet ejer enBanelæng
De paa over 6,000 Mil forsynet nied Smal
"kinner, og har Forbindclier ined andre nig
iigeisentrer, ncmlig, (shicago, Peoria, St.
Louis, Kansas City, Linaha« isheyeime Dg
Denver.
For Billetter og linderretning, hcnvender
nan sig til hoilkensomhelst Stationsforvals
ter ved Burlingion Bauen.
Palonfc-Diftriktet, Washington
Tonne Tel af Ilotdvesten tiltraskker M
Mglig Ostens Äsolks Opniætksotnhed, iikrr et
Jette Tilfcrldet sideu Union Pacific Bauen
dlev færdig til dette ny Niae, hvorved en di
.«el«te Linie er aabnet fra Missourifloden til
Spvkanc Falls, tet nord for Palonsc:(5oini
«ry"et. s « »
Mallge Inskelige Ztykker Land er at lan
)cnne skuglbare isgn paa godc Betingelicts
m thlingen as denne abstrakte Region kull
rndnn er i dcns Bamdoim «
llnion Pacific er nn den mest direkte Lian
)g nsed dcns ljiiktige Fakt, elegante UWW
Ig lave Villctpkiser er den Yndlingsrouteil
il denne Egn fta alle pstlige Pladseix »
For Priicy Painfletter eller andcn sple
iing vedrørende Paloiise-Distriktet hcnvendc
nun fig til Il. lkarlsoiy Agenti Tannewa
liebt-. eller E. L. wirken-, Gen. Pass· ALTM
Iinaha, Nebr.
t- -—f —
Halvpris « .
or Nundtnrsbilletter til Knights of Pvthlss
Ruhe i Milwaukee, Wis» over Union Ps
isic Bauen 4.-— 7. Juli. Gjælder til 21ve
Juli.
—