Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 11, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l
. I
i
I
l
E
Höfe Borgo-un Daimcvrog, Howard 6ounty, Nebraska-J Ongdagcn den lltc Juni, Wut Nr. zu.
. — s-- WIMITLV —
Z » ,»»,».-—,.P
S t1 e xs n e n
ssd for Nyhed samt politisk
LIMLUU
:: HYHEHI L«;U« "iUg.
UND-UT Kluft-Hin
» must-T I’"-s·.
Taumel-wa- Reh-Ast
1.k.z,-k«:n t-:1;1;k;sux, rnunssmi
—
zkjsgnncmcnto:Vi1ka«;
Stam- og Wunde-. .82·()0
1.0(«
. "(u.1:1cdn" ...................... 0,00
: ::.-.i-«-.1Tamuark vghvittctfomhkjstzspd
. Udkaudct .......... »..«»»·H2«50
ot«sk11dsvis.
zttm —- rc sw.
ti»tsvk’(1x13hbcl«».«. . .. . . .. . .
II« L·.leugm Umgng
s,-»s. unn- kI«1-: somer T "R(-g1.-«t(»kmi" Uka
u. z» »k- um«-F le '«Rsstnl N(m-". »Hm
s« » « .7-.1-«e Mllicsni blickst-! for Peugcssursscu
fix:·s.«.i«11111cuit Akt-NR Urbyk Icun 3 Cen«
F Uns
,1«:::X:1:id1g«3idrcsssc:
Sticrukm
Tanncbroq, Achtscssx
-3
HPUSYPT ugJERNBANEELIsTsz
«- UJ n nubrog Ess
Union Mäc Taube-Um
»He-m-.i:(1.t;u«tt«.s1)innu1hn«1;
— w ZU l«·nn».1.:(kml—tisg. US Him.
DIE-lifka ---—- !I.-I.'- l-’unn.
st- Pafftfitl k
Union Paciüriemdane.
ist«-Un- tt it Bl. lsnulz
Unkle (-«.: l.(Il"1« ('1TY«
(;«(1.-lm.-. SI.30F01111.
«]· uns-«
«1«« h O LlsleltUlsU
,«,. « » ·.«·s. f-,:3ts lifu«nn.:
’I’i1(;lI«XNl)l.-l«AX1):
s, s.«1 His-( WZU Hiran (iu(1.—1«»-.;« 5.1()F««1(-m1.
-ls.« rh: h, k( HTIL NURTU 1.()l"1’nx:()lk1):
1-.z-.H.!--»- .'-.-.’- I«)H(sr!11.; Und-itsng LUOU Form
;-;? Mk- Tug unschugck 1«u.-«.-:Igcn-k.
Zurlington I Missouri Mr Ismbanh
Tusspnts isfquur jrn Sk-. l«ii111:
()-:- 1s.r—«1:t«-.s»·.s.tkts1l-«(Irm.: lep:(ik.s. LIA- Efnt
h-« --— 7).-.’Il-1s1n1.: —-- 1«.Z.45 —
III« .H-- ’1u«,: metllugsr Passagcskct
MARKEl·)s-’lill)lZNl)E.
Im de vaalideligfte oq bcdfte Kitdkr.
(sl)icago, d. 9. Juni.
Lwdcniartcdct i Tag vistc iig lidt trangt
for Linn-neuen Priien gav et lille Hop lige
ved-l—mnnde1jcn, og denne Siigning blev
godi redligcholdt indtilMiddag. Om Ef
nriinddagcn iøgte Lperatprcrne at jævnc
ilicarkcdu i Rotventning oin Regjäringcns
niaancdligc tswderaport Kabelgrannncr
vcn surrte. ancnc bragte til Torvs den Ny
bcd, cn Horden i Ungarn er bleven angreben
ai Meidng, men dette havde ikke nogen syn
lig Jndflydelie paa Eksporten. Meddelelser
ne fta de Pladseiz hoor Høssien er made
gyiid:, bcfrwftede ikkc Nygterne om nagen
Misvaskit inogen videre Grad. St. Lonis
telcgrnicrcde, at Missouris stalsftyrelse an
iimcr chdehostcn til 16.nii(1. Ball-» eller
blo15 mill. mindre end i Fior. Jiontant, 91;
still, 925is4924Ä
.’.1iaignmi«fcdet var gansfc nden Darm-. Der
voi- intet nnt as Bctydning og fnn lidt ydre
Korretiiing. Markt-du blev godt vrdligcholdt
hole Tagen og fluitede endog en Kjende hof:
eri. Kontant, READ JnLi, ZU.
Onvrc var mindre aktiv, mkn en god For
teining blev gjort. Priserne sieg lidt og
Martedet var fast. Te indfomne Teiegraiw
nicigaviikcdet bedste Han vtn Nrpdens
Zustand Kontant, 28; Juli, 27Z.
Linaha, d. 9. Juni.
ana Stude, s:z.85(irs4.75; gode do»
12501i1 1450 Pd., ts3.70(xjo4.45 ; -a1r.-.indelige
10001il 1150’15d., 83.33(93.70. KML gove
81.MM-2.65; ekstm gode, ZEIT-Stils
3 Ijennemjnitsprisen paa Sinn var VII-END
Mit-i
Tannebrog, d. 10. Juni
Hocveooicts; steuer Mais 216215 W
No. 2 Hause 20E21 ist«-. f
Evin er s:3.00s-i)3.ls,.
LIEg 11 ists-. SmmOs Ets.
HaudelsiTidenda
Udiigtetne for asgtc Forretning syncs over
Nil lovende. Tit Tider er det vanskeligt at
kleine mcllcm ægte Forteming og fpekalativ
Yxorretning, men for nætvserende Tid er der
WM Nrnnd til at tvivie paa at Betingelset
Ue spk modnsercnde Jnduftriet og ægte For
ZWFUS kesinder sig paa et snudt lldviklings
nadnnnz Samtidig spokes en fornyet Op
WZWWNS CfSpekulationöaaudem der nec
mm WUUlskkivesSandiynligheden for Bed
faAFFWsAs en m) Solvlov i Kosgtessen.
auisterteiningetnce fta de swrre Stæder er i
« Umdebdghcd opnnmtrende· Boston note
XIV M Ist Forbedring, nicd hpjere Priser paa
FWW Vg Ydetligcre Stigning i Hnder og
ZEde Vg stark Aisætning. Uld et rolig og
LMJ WU Fabrikanternc impdesu nagen
TJISFUUA ide niete letic Vater.
brxekznadelhia indmcldek ire fallcrede Tona
mllezlsg Hulnparten af Spinderievne staar
Nwr ' ld, dem-and indtaget en afocutendc»
Jus anrilizxtpodkzsxi bedrcs, Eint stivnpey Spiri- i
ihm-let g «a-der- og Ofotmsmssmstning
mERSTEUgsviFHOMHIden i Mai Mannes var
txt f« ledcl mindre end i Fior.
o AJJEASO not-erei- sorøget Rote i alle Kom
ng. mdspmk Ianit bedre Forretning i Ma
lliaktnwarer.
gaschkoufs findey Situationen gjennem
mn « Ulitedssnllende, med Bankomsckt
Sen sisrre end nogensinde.
NEMLTTCPL HIsTudfigter vitker stytkende
Kansas IF Ums ! Mclwantee, St. Pani,
» Uv Og Omaha.
Ungemattedet er over hele Landetgunftigt
o « — -- .
UJUTJWIIL silllct Iomiscnnnrlzen at al Form
Jnfdla us et.
Den sorstc Bonnuvshlomst
bleo i Torsdags bmgt ind tilGreenoille,
Miss. Dct er den tidligstc Blomst,
man hat kjeudt i de ssdfte tyue Aar.
ExPræsivent Clevelanv og Hu
stru agter at tilbringe Sommersæsonen i
Kclly-Billaen, et fmukt men beskcdent
Tilflugtsfted ved Kysten nær Marion,
Mass.
GattingsKanonensOpsinver,
Alsred T. Perrine, bade nylig paa Kom
munehofpitalet iCincinnati, Ohio. Han
modtog i sin Tib 830,000 for Opsindel
sen, og haus Formue ansattes en Gang
til 8150,000, men ved daurlige Speku
lationer satte hatt det helc over Styr og
dødc som fattig Mand.
Streiter og Locksouts. Kuhm
nearbejdcrnes Sttejkei det vestligePenn
syloania er endt med Nederlag for Ar
bejderne. J Minerm ved Rochester,
Wdlston, Adrian og Beechtree er Arbei
det gjenoptaget paa de forkige Vctingel
ser. Folcene ved Shawuutminerne er
klærcde sig ogfaa villige til at kommun
bage, men Eierne har nagtet at antage
dem. —- De streicende Arbejdcre i J. P.
Squirie G Co.s Stagteri i Boston,
Mass» har erklæret Strejken for tabt
og anmodet Etablissementet om at tage
dem i Arbejde efter den gamle Priskm
rant. — 400 Sporvejssunktionæter i
Columbus, Ohio, hat ncdlagt Atbejdet
og fortanger en Ekstra-Betaling of 20
pCt.
Ulykkct. 70 Perfotter, der ved en
Fest i St.Jacob, Jll., haode nde iee
crenm, blev angkebet af de heftigste Ma
vefmerter. Den forgiftede Ret bliver
nu undersøgt achkgetne.—Paa enFarm
ved Caro, Mich» blev site Mænd kamt
af Lynet under et heftigt Tordenvejer i
Onsdags; de to var dnde, da Falk kam
til Siedet, og de to andre laa bevidstla
se. — Mrs. Sponia i La Parte, Jud»
vilde farleden fylde Beholdeken i Gast
litt-Komfuret. Oljen havde hun i en
aaben Kande, og var uforsigtig nok til
ikke at slukke Blussene sprst. J det Die
blik Kanden blev holdt nær tilKomfuret
eksploderede den indhyllede Mrs. Spor
to i et Hav af Flammen Uagtet Hjælp
vat ved Haanden, blev hun fokbrwndt i
en Grad, der utvivlfbmt vil medføre
Døden.
Vetdkuöudstilliftgetb Jernba
nekougen Chauncy M. Depew er der-tut
som Bordtaler. Vcd de Fester og glim
rende Gilder, sont Landcts mete aristo
tratiske Kantingent findet en saadan Lyft
i ac foranstalte, er Mr. Depcw ftadig en
føgt og yndet Gjæst. Men under den
tilendebragte Kappestrid am Lakaliierim
gen af Verdensudsiillingen var Depew
som god New Yorkek agsaa en user-tra
den Talsmand for New Yorks Krau.
Nu er imidlertid den Sag afgjott, ag
Chicago saa sin Fordel i at faa en zar
soning i Stand med den indflydelseskige
Taler og Rigmand. Dei-for var det en
klag Tanke, man kam paa, at indbyde
Mr. Depew til at holde Festtalcn ved
den af Presfeforeningen arrangerede
Banket i Auditoriet Tarsdags Altes.
Ei heller blev Chicagoianerne stnffede i
den-es liilledeForventningen Med gla-.
dende Beltalenhed komplimenterede han
Byen Chicagedz eksempellase Fremskiidt,
og hævdede, at Berdensndstillingen i
1893 er et nationalt Farchavende, der.
maa paabegyndes af Regieringen, be-;
troes til Nationens Varetaegt ag afilut- J
tcs med Nepubliken staaende bag den som
gjennemfatende Magt. Han ydede Op
dageren Kolumbus en af de smukkestei
Tributer, fom det engelske Sprog for- »
maar, og lejlighedviö et meget smnkt !
Kompliment til »Kvinden, der stod bag i
det state Verk, « hermed menende DronHi
ning Jsabella as Spanien. Det er over
flsdigt at bemerke, at Mr. Depew tag
Chicangreöfen med Storm, og er nu
dens anerkjendte Belt.
»Trangt at lebe, vyrt at vo«
oil dct cftei al Saudsyntighcd ogsaa bli
vc i Amerika. Et vLiglisthrust med en
Kapital paa H2,500,000 er i Faktd med
at danne sig og fkal indbefatteatlc de le
dcnde Ligkistefabiiker i Landen
Jus-brauch W. J Bclls store
Savnmlle i Ullin, Jll» nebbrwndte til
Grunden Nat til Frcdags. 800 Mænd
fcettes ub as Arbejdc ved deiine Brand.
— Sinith ice- Carnahans hele Anlæg —
bcstaaenbe af Sav- og Havlemalle, Ma
bclfabric og Tommeroplag —- i Wash
ington, Isid» nedbmudte i Torsbags.
— En Jldebrand fortarede tolv Bygnin
gcr beliggeude i Hjektct af Daggett,
Cal.; Tab 815,000. — For1·ctnings
kvarteret chedersburg, Jnd., undgik
paa et hangende Haar i chdags at bli
lve Flammerncs No v. Som det gik fis
man indstmnket Jlden til Tonweron
Wagsplabsernh paa hvilkender anrettedcs
JSkade til Mk, 000
! Eu ny PullmansBy. Geo.
Pullmans hemmte By i Illinois fkal nu
blivc Forbillcde for et ligncude Anle
ved Alleghanyfloden seksten Mil ovenfor
»Pittgburgh, Pa. Opsindcren Messing
house og Geo Pullman hat« i Kompagni
ikjabt et 860 Akres start Grundstykte der
steds, og Hensigten er at opfarc store Fa
»bt-iker for Titvirkningcn af elektriske
JPullmanvagne samt andre mekaniske og
Zelektriske Jndrctninger, paa hvilke West
Jinghouse har taget Patent. Boligerfor
Jflere tusinde Arbejdere stal opfares, og
stigefom i Pullmans Mønsterby ve«d Chi
;cago’, vil Jndvaanetncs saavel legcmlige
sont aandelige Vel fuldstandigt komme
til at hvile i FabrikssProprictærens
Haaud.
LotterliSpekulantcene i Loui
siana, hvis Fribrev snart vil viere abla
bet, tilbyder nu Staten 25 millioner
Dollars for en Fornyelie af deres Privi
legier for 25 Aar længer. Deres Admi
Ikater har asiattet et vidtløftigt Udkast til
Forslaget, hvilket man vil have fpjct til
Konstitutioneu som Tillægsbestemmelse
T for at oæte sikccr paa Rettigheden. Dei
! foreslaas at en Tredjedel af den hoert
Aar indtomne Million skal bruges til
Skolernes Underhold, en Tredjedel til
Floddæmningernes Vcdligcholdelse, og
Iden sidste Tredjedel iordelcs paa formel
Tlige vssentlige Institutionen Det hat
vist ingen Fare, atStatens Vælgere gaar
ind paa at give Lotteriet det attraaede
Monopol, at dumme efter de lldt·ryk, der
lhar givet fig til Kiendr.
’ Pontia Pcur. Dr. A. A.Amksi
Minneapolis vil stille sig foin demokra
tisiGuoernørkandidat iMimiesota. Hans
Lob for sire Aar siven var ikte daarligt,
og detme Gang mener hatt at knnne kla
re det. —- Kongresmand Henderson fra
Iowa faar efter al Sandsynlighed stor
» Modstand at bekjcempe ved Valget til
Esteraaret· Flere republikanske Vlade
Hi hans Distrikt harforudskilketdenTruds
fel, atde vil modarbejde hasti, dersom han
bliver Kandidat for Gjenvalg. Nava
lig ved hans Holdning iToldspørgsmam
let hat hans Popularitet lidt et alvorligt
Kuck. — SydsDakota Farmerallianfe
harefter megen Betcenkning bestemt sig
til at fremlomme med en egen Vatgfed
del for Statsembedsmasnd Formanden,
H. L. Laufs-, bliver dercs Guvernerkam
didat, og for Kongresmandvil de opstille
J. W. Herden. — Wisconsins Former
allianfc holdt Statskonvention i Bam
boo forleden. Der blev vedtagck folgen
de tydelige Fallesudtalelsen l) Vi an
befaler Samhtild blandt alle arbejdende
Klaöfer for fælles Bestyttelse mdd de
ikke-produferendes Plynderi. 2) Jeru
banedtiften stulde ledes af Nationalre
gieringen. 3) Byrsfpil skulde forbydes
og straffes-som kriminel Handling, 4)
Vi fotlanger Opktævelsen af den refle
tsende WhiskysSkat og Pengene anvendt
iAnslasselsen af Oplagshnfe tilFarmer
nes Kornpeodukt. 5) Vi er i Faka af
friSjlvmsntning. C) Telegrafveesnet
stulde ejes af Regjeringeu og bestyees af
Postdepartetnentet. 7) For. Statetss
Pmsident og Forbandsienatorernc bar
ntrlges vcd direkte Folkeasstetnning —
Prohibitionspartiet i Tennessee har op
stillet Methodistprasten D. C. Keiley til
Guvernorkandidai. —- Detnolraternei
Jllinois har nomineret Donnner W. E
Wilson for Statslasserer og Heut-o Raab
for Skolesuperinteudent. Konventionen
anbesalede Gen. J. M. Paltner «som
den-S Valg til Forbundssenator. Kon
ventionen erklæeedc sig intodSloletvangss
looen.
Judbngerttuitillet i de sorskjel
lige Stater og Territorier den 1.Januar
1890 anslaag til folgende:
oejr i Fellesskab tned ftio Storm og hist
og her lokale Stormhviroler trat de ser
ste tre Dage as sidste-Uge over hele Sta
ten Iowa, over ostlige Nebraska, vestlige
Illinois og sydlige Minnesota. Det
stsrste Tab as Mennestelio var i Brod
shaw, Nebr» hoor der drabtes 17 Per
soner; men Ldelaeggelsen paa Ejendotn
var ooermaade stor iJowm Siden Ists-Z
da Byen Grinnell blev sævnet med Jor
den as en Hvirolstorut, har Staten ikte
, ocrret saa haardt hjemsagt as Elementen
H nesz Wede. Ont Tirsdogen dannede der·
zsig en tragtfortnig Sly oed Angue og
i beoægedc sig i ostlig Retning langs Illi
J» noigsloden. Ei Stolehus ramlede sam
lrhoorocd Lærerinden og 25 Born sikslem-’
s nie Forstuvelser. Trceer, Fence og Ub
huse reiste tned Stormen samtidig tnedil
at Soin og Fjerkrtr bleo slaaet ihjel. ’
Paa en Fartn var therene og Stumper
as Huden bogstavelig flaaet as Honsenr. s
Ooer Pottawattamie County stod Him-!
lens Sluser oidt aabne. Byen linder
wood bleo satunderVand; endnu iTors-;
dags oar Vandstanden 3 Fod nede paa
Fladten og Vandet strommede ooer Breds
derne iMosquito Creet. Staden pas
Milwankee og Rock JolondiBanerne er
Alabama ............... 1,.-300,000
Alaska .................. 40,000
Arizona ................ 60,948
Arkansas ............... 1,250,000
Calisornia .............. 1,500,000
Colorada ............... 350,000
Connecticut ............. 750,000
Delaware ............... ·175,000
Dist. Columbia .......... 219,000
Florida ................. 450,000
Georgia ................ 1,752,711
Jdaho .................. 11s3,777
Illinois ................ .«z,750,000
Judiana ................ 2,440,000
Iowa .................. 1,875,00t
Kansas ................. 1,470,000;
Kentucky. . .. . . . . .-. ...... 2,200,000i
Louisiana ............... 1,050,000.
Maine ................. 069,139
Makyland .............. 1,121,931
Massachusetts ........... 2,072,000
Michigan ............... 2,250,000
Minnesota .............. l,500,880
Mississippi ............. 1,500,000
Missouri ............... 3,250,000
Montana ............... 1.·30,000
Nebraska ................ 1,100,000
Nevada ................. 50,000
New Hasnspire ........... :370,000
New Jersey ............. 1,500,000s
New Mexico ............. 14)5,500
New York .............. 6,500,000
North Carolina .......... 1,750,000
North Dakota .......... «. 225,000
Ohio .................. 4,000,000
Oregon ................ :z00,000
Pennsylvania ............ 5,061,598
Rhode Island ........... 330,000
South Carolina ......... 1,350,700
South Dakota ........... :z75,000
Tennessee ............... 1,800,000
Texas .................. 2,190,000
Utah ................... 229,895
Vermont ................ 3:3:3,000
Virginia ................ 2,000,000
Washington ............. 200,000
West Virginia ........... 854,326
Wisconsin .............. 2,000,000
Wyoming ............... 100,000
Tilsammea ........ 60,2:35,525
Uvejr. Et skybrudlignende Regu
enorm. Den sydvestliqc lldkaiit aftsottm
cii Blussg blev osetsvammet i deutskmh
at :t00 Beboeke nmattc flygtc im den-a
Hufe. Landsbym Manava vtsd Tttioeicn
kam 5 Fad under Vandet og kundc tum
end tilfrcdgstille Badegjtrsterncs Kein-.
Alle de i Ptgeou Balley betiggende Fari
nte et« st Fod under Vandetct Oticrftadc.
Allevegne paa Laolatidet staat mere euer
mindre Band, ag Graden er adelagt.
Eiter Uvejret Tit-Mag Nat bemærkcde
Falk i Atlantic ct maskteligt og iikrtdcnt
Himmeltegnz det var m Regnbue ved
Maaueskin. Ved Stam- City steg Mis
sourifladen betydetigt, og alt Lavlandet
staat under Band. — J sydlige Mitme
sota var Skaden stot« og vidtrwkkende og
skyldes meft dct nbesiriaclig heftichgn
vejr. Nasten Halvpartht af Goodhue
ICounty stod ien Sø og adskillige Men
’nesker entkom. Belle Creek Valley er
»kotnplet hærjet og ethvert Faetnhntt paa
Lavlaudet er skyllet bat-t. En Vaudflom
5 Fad dyb agLMil bred fejede ved Dag
gky ned igjennem de to Dale og strag al
Ting med fig; Farmhufe, Lader ogStal
de Inaatte afsted, og Ldelaeggelfrn paa
Kreaturcr var særlig star. En Farmer
ved Navn Larsen, der boede tre Mit ira
ch Wing, rcddcdc taVam ud af Flam
men, men hatt-J Kone og to andre Born
druknede. En Familie, sont hedder
Withridge, savnes; der-es Hus biev ade
legt, og sandsynligvis er de agfaa am
i könnte. Jernbanesporene er boktskyllede
! og paa Steder begkavede under 20 Fed
Dynd.—En voldiom Tordenbyge hangte
over veftlige Joch fortsgeSIndags Nat.
Det electriske Skue var blændende, Him
len lignede et farvet Finmmeham Starft
var Skaden i Glcmvood, Countyfckdet i
Mills Co. Statens ene Sindosygeasyl
er beliggende dersteds og led stor Oper
last af Sturmes-. Maskmhufet ag Pad
! fkeriet nedblæstez den hajeSkvksten sam
! lede over ag flog igjennem Darmitorietg
Tag ned i Kamrene, hvor Bebaerne laa
og sov. Der blev to af dem dmbt og
seks andre met-e eller mindre fort-tust, et
Par i den Grad, at de ikke antages at
kunne leve· Melmsllen i Glenwood
bleo vraget og Canning-Fabriken icevnet
med Jardetn J Atlantie nedbleeste Am
fctheatret ude paa Udstillingspladiem og
adstillige Smaahuse delte Skjabnr.
Samme Nat heekiedes Indiana af void
samme Sturme. JOuntingtan ogJass
per blev stere Hase kamt as Lytiet, og
et stcertt Haglfald adelagde Graden i hat
Grad. —- En forfaekdelig selektristStonu
hjemsagte den mellemste Dei af Staten
New York iDøgnet fra Torsdag Mid
dag til Fredag Middag. Ejendosn og
Graden ted star Stude. Ames’ Haft
mastinefabeik i Oswega blev tamt af
Lymt og nedhraendte totatt, forvaldende
et Tab paa over 820,000. Paa Egnen
syd for blev et Pae Fartneke drehte af
Lynet. — Fca Canada, isar Provinsen
Ontaria, nord for New York, kommet
tigeledes Meddelelfer am voldfommeToe
denbyger paafulgt as Opersvammelfer og
Skade paa Ejendocn.
Udlanvet.
D a n tna r f . — Kotigen og Tron
ningen agtek med dct forste at aflægge et
Bespg has dercs Soigerspn og Dattel-,
Prinsen og Prinsessen af Wales.
O f tr ig . — Ministeriet fortanger i
dets Finansforflag en Sutn paa 130,
000,000 Floriuer til Vestkidelse af Sta
tens Udgifter idet kommende Finansasn
Se r b ien. — Et blodigt Summen
stpd hat fundet Sted ved den ferbifke
Grandfe mellesn Mohamedanere og
Kristne, of hvilke sidste 15 bliv dmbt og
35 search De tyrkiske og sekbiske Re
gieringer hat henholdsvis taget Skkidt
til Sag-us Underssgelfr.
Italien . — Kong Umbekto hat
gjortden tpste Kanonfabrikant, Kkupp
iEssen, til »Komtnandjr af den itali
enske Krone.« —- Prof. Falb kommu
med den Spaadom, at del ildfprudlenbe
Vjekg Ætna til brybe nd sidsl i benne
—
Stier-nen
Pfus- Zuser
Le« Wegs-»l- Polökimö »Dekl» Log-»als
pubthml at l)A N N mumie, Nimmva
WILDNUSDAY
m
----— l’l:’ T l-.’ « E if li Ists CAN ——
Tsnc stunk ist Uns lumliug scmulimnf
un inqui- snsst of Omalm nnd one
oktlns las sont publication- in the
Haus«-h lang-neige in America.
The istttsiistw ausl Hunan ist«-nimm- INS
tms Haupt-r lut- sttalmstl stumm tlw nuumnms Ses
tltnsvlua Unans- nk Nebraska. Wonan ums Gold
nutu mater- lt u sutnsrlnk sulwktlsilng medium Ist
tlmsc Wbo want tu bring tlnstr but-it uns Ist-sum III
Arutullnavttm While
llatpsuk mlvisktlitlmz Malt-known on sppllcstlds
i Amt-»s- Tuns-put.
l) IN N MMML NKAIL
F Unter-J u( »Und-rle »Hm-r sat( the Dur-nehm
N--l-«·,« lockst umke. Alsul »Ih.-sttt,:t,
»Moan og at Udbmdct vil blivc verkr
cnd dct hat« wrrct i man-Je Aar.
B ulg a r i cu. —- Den dpdsdømte
Major Panitzno Venncr havde tagt den
»Man at fange kkytst Fcrdinand og tilbys
dc hanc iom Wscpcugc for Majorenz
innen Judenrigmninister Stambuloss Sp
Hdagedc Komplottet bctids til at afvmgc
Itäzjennemsprelsem
I Storbritanuicn.—D-t ny ja
«panesiske Kkigsskib ,,Chiyoda«, sum et
blkvet bygget paa Clyde Stibsbyggeki
’ved Glasgow, lob af Stabclcn fort-ist
Fürst-usw Dct ck et 300 Fod taugt
Pauseritib bcrcgnct til at føre 28 Kano
Iner. »Chiyoda« vil blive ifsrt titsc
ipan nf 800 japanesiske Ssmcknd og et
A« Officerer.
i
Nuöland. — Etat-m hat hat-et
AntisJødnLovcn for ct Aar. Denn
Beslutntng er fremikyndet ved de man-e
starke Protest-r mob de stedfundne heu
fynslpfe Udvisninger afftemragenthps
der fra det umfier Polen, sydlige Rus
lssnd og andre Dele af Landen — De
sire ungc Kvinder, der sidste Uge ble
anhosdte i Paris silligkmed elleve andre
Person-r mismsukte for at oære belusti
gci en nihilistisk Plan Inod Kette-en
Lio, er attcr satte paa f1«iFod, da der
manglede Veviset«.
Tys k l a nd. —- Here Inn-Lemon
Find. i Nigodagem cr ved KesserensFofs
anledning bleven ophsjel tilMedlem cfdet
leiserlige Herrenhnus. —K1·nppiEgsm
hat tilbudt at grave en Skidskanah det
skal fotbinde Donaustoden sned del adel
atiske Hat-. —- Tre Skiferdakkere, det
var bestjckftiqet med at repacere et wegn
hojt Kirlrtaarn i Goslih, idet preudststt
Silesien, Inistede Fodfcestet og siyrtede et
Pak hundrede Fod ned paa Stenbtoen.
Netsten ethvert Ben ideres Legemcr knu
stes og deres Kind floges til en uigjem
ljendelig Masse. —- Undekhnndlingemt
med England sngqnende del ask-itaan
Spøtgsmnal er alter indstillet forelsdfs
indtil England offer Bllje til at III-de
lTyskland paa Halvvejen —- Nattefrost e«
spihindalcn hat gjort cnegen Stade pas
Hidlig Sad og Idelagk Frugthsslen.
! Fr an stig. —- Pmsldent Carus-Ess
Ilmr benaadet den unge Hering nf Ok-«,?-f
Wans, der bleo sat last fordi han ssgte
iat bringe Nin-re blandt Moctaittslerne.
! For at nndgnn Demonflrakionek dleo den
Istigione Fonge under Raums Direr ists
jowt Gmndien og ind pnq schtveitzist Tet
- kuorlmn Monat-listerne iotdsnsme ni
!Iuklizznis dette Eltidt som en »Zt«jcrnd
Eselshaut-C — Deputetelkanstet.hur ollek
Hotfonet stg cui-d Bonderne oco m lægge
en Jndfstsrlgkuld pnn Rot-n. T e starke
Jndsigelfek fkn Atbksjdrrne hat llle gjott
noget Jndtryk paa nannteteller Mini
strene, der nu iyncs at vake gredne nf
den Bevidsthed, at del er Vonderne,
de stnl gjsre sig til Vennek, idet de store
Byets Arbejdekdefolkning meke og mete
indblandes i Sorialigmens Sen-desg.
Den ny Lov dliver en passende Repres
ialie imod de For. Stam, fka hoilket
Frankrig henter dets niele Kornindfsv
fel. —- Paeisiste Gemytter lovet sig siot
Sensation nd af Sagen imod Martier
af Mons. Man forventer at hans Lev
j netslsb blivet osfentliggjott Ined Ostng
Ivællende Affloringer af hanc- Fokhold til
kanntktiltske Satnsnensværgelfek.
i Den svageste Taiuk tanler Dr. J.
,..H McLeans Tal Wink Lang Balm.
» Billet Mtdoel im zuxkjølcise, Hæshedi
; øg Strude: og Lnngriygr. — Jkte upd
» pendigt at soelge en as de state Uhu-ts
ninggpiller, nam- en us Or J. H. Mc
j Jesus Wer og nnstcy Pillew klarer
l del
1·I-IIEI DLD DLICTOFZIS
ch XMANXYMS
« RAE-III HVONTIL
l hat-s s R I It It( Fuss-O C·
le Die to usccl los e wwan- nk vol-n- i« en over Id:
en III se items ’ - Utet ! Ost-»An Is-n km. kann
Ist-setz os. foköckkspthtml no. « »Du lind could
valskssst « Abt
fes-um H It Inl. u Ist-IM- »l. Im IS
sont-s Inseln sales-l III-mum-.0 met-.
imskksuww Los-us- ex-- -v
Use-d wsennth LIMI