Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 28, 1890, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
—-.-—.,..—
Aste-Herbei i Rathe-L
»Kann-Hing af
ec. A. Thvrcaodi
(zotsat.’)
Ill.
Ame-l HIL opmndt, og den Jenende
Wz name almindclig Bekhmtmg has
Un der var intet linder, at den nn
Ttmstscinnne Pige ogsna vistc Wag
« « am end denne estek Ktigens Ub
ledcs, at hun naestenah
Mik, « .
Uns vistc M TM »
Vmä Mode Ko paa jeg.
insnsygielg Beboere hat« Qrd for at
Midian og steidbart Folkes
::«lmndreder hat« man snnsl
nat-! U l
sz H : Ae
net
«..-«;»-s siird aoden Wendelan
« hast rede klfc tin-«
sidstc Krige har man nyttcH
kenne ndlxeldcnde Tüppkklch PUC M Visi
;««:« Man Ijkaade, iket man hat stiller
Neapel-antun samtnen Incd nort Lands
;;ksn -.1n:ide11ngdmn ones for Fjenden.
Innere-. dar der under Tilbagelogct sm
Tannensij lnmr farste og elleote Regi
mmx make-re Bagtroppcn og ved San
seminis mnznag de forsalgende Fjender
nnd en Ruban sijcrkhed ogKraft, ensur
fctgciscn mnatte standfc, indtil Hccrcns
Tklbageiog var sitt-et
Ten Tag, Lampen flod, den sjetteFec
hinan ffal Ilnnelise hanc vckeet scerligus
1-91jg· Lg hench Uro ucdbleo. Enaf
pk spigcadc Tage tog hnn sin Faden-;
Zipolcr paa og crucde gjcnnem dyb Sne
MI- nt Tot-n for at here noget fra Kri
gcn, pg ricnnc Vandring foreth hnnflete
Tage i Rats, nagtet hendes Fader og
Zarbrader sorcskillede hcnde, at hun nist
nok knnde saa en ligesaa f1)ldigEfterret
ning langt nasrmcre J det hele varhun
idennc Tid knn lidetmodtagclig for klo
ge Rand, det lod til, at hench Sind var
het: samtnen nd af den sædvanligc Agr
1»a-gt, og Vette tnodsagdes ikte af, at hnn
en Tag kam danfcndc hie-n og var over
stadig glad. Man troede at man-ke, at
tnm havde et Papir, som hnn jevnlig lag
op sen sin Bann og leeste i.
Nu holdt hnn op med sine hhppigc nd
ftngter, og endnu var hnn vel crngstelig,
men var eures jevnsindet som tilfotn·
Der holdtes ingen Aviser i Raldalhufet,
Inen ved ct Tilfcelde sik hnn fat paa den
Apis, hvori Camilla Bruns Hilsen til
elleme Negiment stod at lcese, ognu kun
de hun horcs at synge hverTiene paa Da
gen nnd selvlavct Melodi:
Won
,,.«s)1:n«a for eher, trofastc Svendek
Tusindfold Hnrraer faree mod Sw,
malen-z J knnnc Rosternc kjcnde2
ist-net sra Hinnnelland, BensygseL Thyk
Hat-, hoor de rnnger, hör hvor de ijnnger
-’s·.«e11en:g Ny
Midr nndcr zlaget har i fornnmmet
lnnge soncr fra clftede Hieni,
nenljge Stemmcr, sont aldrig forftnmmed,
nndt under Tntnmelen høete J dem.
sanken so’r hjcmad, selv get Je fremad.
dringe :1«e1n!«
Ja, der var mange Tegn paa, at den
nnge Pigeci Aand scerdcdes paa Brig-J
stnevladfen, og der var ogfaa ct og an
der, der tydede paa, at der var en beste-ne
Versen i Herren, som især varGjmstand
for hendes Vekymringer og Trinken
Zkomageren forstod det ikkez thi cftee
den Meddeielse, han havde faaet, troede
han, at dct Var HansJakob Rasmnssen,
Karlcn med det sonderbrudte og skjævt
sammcnsatte Ben, der var hendes Kjaeres
Ile. Til sidst spnrgte han hende liqefrekn
am det, mcn hnn soc-rede frimodigt nej«
Hnn kjendte godt Hans Jakob, og halt
Var vist god nok.; men hcndes Kjærejte
varhan ikkc og blsv dct aldrig. Men
CI hun lønligt ekfkede Jens Andcrfens
ban, Niels Jakob, der aldkig haode lidt
Bræk paa stne Leut-mer, sont han ogfaa
M hmdks stinchæde havde beugt velbe
holdne ud af Steig-et ved Sankelmarh
det fortalte hun ikke An Fakbroder, sen
det spurgte han jo ikce om.
Men Skonmgeren gsik paa Respekt-L
navnlig da han opdagede, at Annelise
Hlndertiden haode noget hemmeligt Bren
1knveri, sont hun git vg stak med. Han
havde Abgang gjennem Mellcmgangcn,
Iarbi Kofxald og Lade til Brodcrens Lei
UAWU og der var ingen Dsr i Hufet,
man knndc laase saadan, at hanikke Inn
de aabne den« Jnde i Smedens Stue
Mk Egctrwsskatollet, sotn Annelife havdeJ
MJet cfter sin Gudmoder. Det var et;
allskligt Stykke Bahave, dcr glimrede
Wd sit rige Mæsfingbeilag, Opsatsen
Uaaede til Loftct, og det hele var gam
nceldags og trofasi Arbejde. Men Lan
Len var ogsaa gacnmeldags og ikke meget
nkker. Tct vidste Pigen ikkez InenSko
mageren gicettede det og overbeviste sig
om, at jSetningen var tigtig. Med et
tmgek Spur kunde han aabne Laufene
lJver eneste en.
PRINT-NO da baade Smeben og hans
Dame var i Kiefe, sog han sig for at
We eftee Brevc, og han behøvede ikke
atvspst kEUgez thi den umistanksomme
VIII havde alle sine Kjeeresiebreve lis
—
gende inden soe Klappen, hoor hun saal
letknndelsbetilatsei denn naak hun
langtes ester et Kjeeklighedsord ska Ven: E
nen. ;
Motten laste et Par as Brette-sey ogs
da hanlæsteIiavnn,udbrødhan: »Icklss
Jakob og itte Hang Jakob! Lg jeg
Dumkian, der ikke hnskede, at Jcng Ani j
dersen havde en LEaII,de1 heddet Abels
Jakob og blev Soldat 1 Fior. Tset ei s
da ogsaa nagte skændige Jakobincce det: !
ovte.«
Motten laasede Skatollet og vendtej
tilbage. Han sparkede iForbigaaende’
den rede Kalt-, sont Annelise holdt saa
meget as, saa gik han ind og satte sig ved
sit Skomagerboed og gav sig i Snak need
sig selv
»Der er Forstiel paa Falk og Stiel
paa Fisk, « sngde han. »Faderen er en
Stud, Incn Dotter-en er cn Rævehnalp!
Saa hnn holder Kjærestrr, der staats sm
Kongc og FædrclanN Det sknlde hnn
ikke gjøre sor higenting, hoiø hatt var
min Dotter! Inen han er en gannncl
Nathne, og hnn et en lille lmnskSatan,
der can tmkfe ham ontkring i en Grime
as to Haitnftt«an. Men jeg skal visc dig
noget andet lille Listen. —— Jn, hvad skal
jcgi Grunden gikne Jeg knn form-Ue
hatn dct hete, nten san vil han spargc,
hvoras jeg ved den og sigcrjeg, atjeg
hat« dirket Laasen op og lcrst Brcvc, saa
btioer hast gal, sor saadant nogettnaa
esicrhansARunngilleværh Altingsial
væresaa helligt og ærUgt. Isien hnn
harjo UkeværH wrtiginod as, og han
sarer oelttok til at ssjælde hende nd, ag
det hat hun godt as, den lnmske Treu-.
IRen hxtn saar saa ogsaa at vide, at det
erknig der har røbet hende, og jeg gaar
(Hlip as de niange destige Jsenge, og tü
lige as Pigen selv, sont jeg da ogsaa nok
vilde have. —.Hnis jeg nu sagde —?
Nes, dct sdur ikke! —- Havbe Stnedekm
»nen cndda levet, at jeg knnde raadsørt
Einig ined hende, sor htut var da klogere
Fend CZnIeden, huorvel hattet ntht egen
’23roder. —— Ziigtignok knn Ljalvbroder.
Det er dog en Trost, for Helbroder til
et saadant Fæ vilde jeg da nødig verre.
YStop! Nu har jeg det! Tøsen er rced i
ARarke, og hendes Fadeter overtrosskl
J skal snart se, jeg kan have Kramtnet
spaa eder begge, og paa den luntpne
jNiels Jakob med og paa alle Jakobi
T nete.«
!
H J Sntedens Dagligstne var der ved
den nordre Vceg to Senge, der var inde
-lukkede ved Panel og forsytiedeinedSkh
?dedsre. Laust laa i den ene og Datte
ren i den anden. Dei var en Nat hen
i April Maaned ved Midnatstid, da Fa
der og Dotter laa ideres forste trygge
Sonn, at de vakteg «ved et sicerkt Sinceld
pna Stnedaren, der sprang op tned det
samme. Lanst Smed satte sig op i Sen
gen, og san ved Fuldniaanens steerke Lys
en Kvindeskikkelse stride ind ad Deren.
Hirn var kleedt i bredsiribet Skjert, tier
net For-liebe need Smeekke og grøn Vul
need rede Ærtncr. Paa Hovedet bar
hun Egnens sædvanlige Hovedtej rned
brede ndstuaesnde Vinger. Det var fort
sagt den aidøde Sniedekone soin hnn git
og stod, wen-Z hnn leoede her i Ver-den«
knn var Ansigstet kridende hvidt, ogGan
gen var lydlp6.
Smeden stirmede for-findet paa det n
ventede Syri, niedens Skikkelsen gled
hen midt i Værclfet, hvor den standsede,
leitede Pegefingeren trnende og deghndte
at tiltale ham. Den inere hvæsede end
talte. Smedekenen havde jo ogsaa nee
ret meget haes i de fidsie Par Aar, hun
ievede, og da hnn nu i tee Aar havde
ligget i en kold og fngtig Kirkegaard,
var det riineligt, at Stemmen ikke havde
bedret sig. Jmidlertid talte hnn thdeligt
nok til, at aneinanden kunde here og
forstaa det.
»Lanst!« hvæsede hun. »Du vogter
ikke vor Dritter, fin du hat«
Her gjorde Gjenfeerdet et Ophold,
sont otn det ventede et Spar, nien Man
den havde aldrig verret god til at hitte
paa et saadant, naar Konen i hendes le
vende Live bebrejdede hanc noget, end
mindre var han istand til detnn, da hnn
kosn hjetn fra Grauen.
»Musik« begyndte hnn igjen. »Du
lader vor Datter kaste sig i Fordæroelse
nden at ttdrække en Haand til hendes
Redning!«
Monden vedblev at tie.
»Lanst!« hvcefede Skikkelsen tredje
Gang. »Vor« Dotter har i Ungdonis
daarligheder lovet sig hen til en Sterns
kncegt, der knn tragter efter at ndelægge
hendes Penge vg hende feer hvis du ikke
forhindrer det; inen det man du hindre ! «
Sineden syntes grangiveligt, at Stic
kelfen blev mindre og fjernere, for hver
Gang, den talte. Da den havde talt
sidste Gang, forsvandt den helt, idetDI
ren flej i need et nytSmeeld, og Mannen
stinnede fredeligt og klart ind i deinem
me Stue.
(Fortfaettes.)
Smæld og Smnld. ·
F - r s l e G an g. Koaooluter lang-l
its sprsti Brle — Den forsle LuftpimnH
pe blev gjort i los-O. --— Ten scisftel
Staalpen forarbeidedcs i 1830 -—— Den?
sprste Fyrslikkc saa Dagens Lys i WILL
—Det forste Jekndampfkilp byggebes i»
Wim. —- Skibc blev sprfl lobberforhm
bebe i 178:k. —- Vogne blcv fast bkugte
i England 1569. —- Den sprste Oeffe
Jernbane blev bygget i 1826. — Guld
blev sprst opdaget i California i 1848.
—- Det sprsle Dampslib gil ap ad Hub
son Rioer i 1807. — De fsrste Lamme
uhre blev lavkde i Nüchrg 1477. De
var den Gang aslange og laldles Nürn
bergeriÆg. — Omnibudfer blcv ind
sprte i New Yorki 18:k0. —- Det farste
AvissAverfisfement visic sig i 1652. «
Dei farste Teleskop bleo saaoidt oidcs
brugt i England i 1608. — Dct sei-sie
Lolomotio i Amerika lu«ugies i lsglk
—- Den sprsic Almanak trylies as
GeorgPurbachi lsi60.— Tscn forslcVog
Haltet-presse i Amerika begann-te sin
Virlfomhcd i 1621). —- Den føksie
Dampmaslinei Amerika indfsrles fra
Englaudi 175-;. —- Vinduesruder as
Glas brugtcs forst i England i det ot
tcnde Aarhundtedc. —-- Elias Howe,
junior, tog Patent paa den forsie kom
pleitc Symasline i 1846.
Den svagesic Natur fauler Dr. J.
H. McLeaus Tat Wine Lang Balsa.
Silker Middcl for Forli-leise, Hæshed
’og Strubemg Lungesyge. —- Jklc nnd
vendigt at fortlgc en af de store Udrensn
ningspillei«, iiaar en of Dr J. H. Mc
Leans Livcr og Kidley Pillets klarer
ldet.
Fyrfteligc Musikere. kunn
ningen af England ligesosn hendes Tat
ter Louise spiller sned nnerkjendtMestcr
stab Piano og Orgel. Prinsen af Wa
ch trakterer incd stor Virtuositet »Von
jo«, en Art Guitar, der er meget yndet
af Negvenci Nordamerikr; Prinsegsen
af Wertes er en frcmmgende Pianistindc.
Herkugen af Connaught gjæloer for at
viere en ovet Flejtefpiller, Hertugen nf
Edinbnrgh er en entnsicktistisk Violinist.
Den tussiske Keiserd Yndlingsinstrm
tnent er en Piston of Solv. Dronnin
gen af Italien er en udtnærket Pianistiw
de og Keiserinden nf Lsttig heutyktek
ved sit ZitherspiL Kejferinden af Ja
pan spiller det japnnesiske Nationalin
strument ,,Ksto«, en Zither of stereeDi
Inensioner, Dronntngen af anænien
behandler Harpen tned Inegen Dygtig
hed. Kong Geotg af Grwkenland spit
ler med fokbnusende Virtuosilet alle inn
lige Melodier med Kastagnctter og Vin
glas. Med lignende Fcekdighcd fpiller
han paa den nngamske ,,Cymbalucn«,
hvilken Kunst ogsaa Kronprinfecise So
kphie af Gmkrnland indooer under Le
Jdelse af to ungewisse Virtuosen
Beggcz Cherry Cough Symp givet
apmgtig Tilfredsstillelse blondt de Hand
slende og Snlgene gaar efter en unerk
locekdig Maulestok, hoiltet tun kan for
Iklares dcrved, at det er der bedste i
fHandelekk Spørg efter og værsikket
pan at Du faar det cegte. Bd sætger det.
! M. Sjoholnh Apotheke-L
L Kys Statistik. Bette Col-tust
hat kalt, hvormange ,,ossicielle« Kys
den græste Kronprinsesse uddeltc paa
sin Bryllupsdag; Kongen og Drotmim
gen af Don-nott, Rang Georg, Dran
ning Olga, Kejserinde erde1·ik, Kejser
Wilhelm og hans Huftrn sik hver tre
Kys; Summa 21.; de tilftedeværendc
1535 Prinser og Prinfesfer sit hver et;
summn summarm 156.
Cherry Camp, W. Va. — St. Ja
kobs Olje er det bedste Middel, jeg tim
der mod Svinekolerii. Det kan indgis
jves dem i Meelk —- sig en Thestefuld til
lhvert Dyr to Gange om Degen. Jeg
stror, at enhver, der proper det, vil sinde
Idet velgjotendr.
E. M. Robinson.
I Uhyggelig Aprilsspog.
lEn ung Butiksjomfm i Paris inodtog
Eforleden Dag med Posten en onchygge
llig tillnkket og forseglet Pakkr. Ta
hun nysgjetrig aabnede den, faldt ben
;des L1ne fprst paa en Billet, huorpaa
Idee t"tod: kaenl En of Tereg Zithe
idere tager fig den Friljed at tilbyde Texn
Fsin Haand og sit Vierte-. Hun under
Jspgte derpaa Postens Jndhold, og et
Rcedselsskrig undslap hendr. Pakt Bun
den af Æsken ina, badet i Blod, en
menneskelig Haand og et Hinte. Hnn
overlevetede Sagerne til Politiet, sont
ivrigt efterfsger Affenderenr.
vaedpine, Afcreeftelse, Kvalcne,
Bindsel hurtigt og behageligt fordrevne
ved Dr. J. H. MeLeans Liver vg Kitt
ney Pillets (Smaapiller.)
Clot Ben, der hat indspkt den
moderne Lagekunst i Ægypten, siger,
tat der kkeeves lige iaa wegen kirurgist
Kunst til at dkabe en Ægyter som til at
gjste det af med 7 Europen-e, og at der
l I "l
er ingen Tvivl enn, at LEzypteke ndhots
de kicnkgiske Operationek med nalniins
deiigt M od og Held. En Mand i et
Odspitali Kniee sont sik sit Ben am
pnteiet ved Laaiet Klokkmg snd opiejst
i Sengen og var ganske iivlig Motten n
sainme Dan.
stillen Lykke en fund pekielig Hud
er. Denn iaa er vidende om, hvor hur
tig en Leder afftedkoininer Udslast i An
sigtet eller en nmk fedtct Dad. En
Flastc af Beggs Bindi-ensu- og Bied
fastter vil gienindfeette dette Organ i detd
natnrlige Stand og fri Viodet for al
Ui«enhed. Det nieder Snkfegalledegnr.
Bi gakanterc enhoek Finste.
Forhandies af M. Sjshoini, Apothe
ker.
E t Æg ni ed Vindn er i. (M.S.)
For at kunne ingttnge Kyilingens Ub
vikiing i Ægget under Nitgsiingen hat
en sinnst Natinsfokfkee nyiig ndfeit sel
gende intciecsiante tsrkspekinienn
Han iøsnede paa to Steder iige over
for hinanden et Stykke af Stallen faa
stort sont Onikkedfen af en Wit, idet
han pagsede paa, nt den binde Hinde
under Sinnen ikke biev bcskadigetz dei
efter fcrstede hnn finaa Glasstykker nden
pnn Hnllekne og havde saaledeg et Pnr
Vindner gjennesn hvilke han knnde se
»alt, hvad der foregik i ÆggeL
J Dette biev anbragt i en Sicngeindreh
Yning, hooe det ved Hjceip af et Uhr
vekrk blev vcndt rnndt en Gang i Ti
nien.
J de sprsie 12 Timer var dei« intet at
sc; nien da begyndte de første Oinrids af
Kyllingens Krop at vise fig. Efter 24
Tiniers For-lob saas Hjettet begyndc at
staa, og efter 48 Tinieruiste sigto Bind
kar, hvorigjenneni Blodct weiser-ede
Efter 72 Tinte-r knnde Vingerne fes faa
vel sont to Vierte, der var Begyndelfen
til Hirt-nein ogtre andre, hvorafNæb
bet, For-vix Baghovedet fenere ndvikle
de fig. Mod Scntningen af den 5te
Tag kont Leveren til Syste. De ist-sie
frivillige Bevcegelfer hos Fosteret meer
tedes efter tril Timeks Forlobz efter
138 Tnner saag Lungerne og Mai-Mei
ken og 4 Tinier senere de andre Jndvol
de, Nin-eine og Ovcrkjæden. Den fli
snedc Masse i Hjeknen degyndte at for
inc sig og biive fastere om Morgenen den
7deD wag. Eftei 190 Tinier aadner Nir
bet sig forste Gang og der saas ijd
paa Brystetz 4 Tiinerfenere viste Pensi
benet fig, og efter 210 Tiiner begyndte
Ribbenene at vokie nd. Ved Begyndel
sen nf den LIM. Time var Needbet ble
ven gesitt, og det var tydeiigt, at Kni
lingen oilde have beweget fig, hvis den
var taget nd of Stallen 4 Tiinek seiiere
sier Fjerenc sig og i den List. Time Of
nene. Da :5::.3 Tinier var gaaet, aud
nede og inkkede Kyllingen ofte Nædbet,
imn oin den snappcde efter Luft. Eiter
551 Tiiner hin-leg det fetfte Steig af den
lliuc Junge-, sont nn inskt ndvikledei sig
Io; i futdfmdig Stand brsd nd af Skal
ilen i iette Tib
! Et vel kiendt Middel niod Maue- og
szeverfygdoni er Tr. Aug· Kanigs Hain
borger- Draabek
if iijob Billettei iil og fra det gainie
;Lnnd via Thiquqlla Linien.
i » --»
, Halv Pris
« IIJEM sOGEIiEs
)
f E-' xkuxssions
’1’Il«—————
I
—-—-.«-«k
MTBSOURI INum Imm
bsuen og dens l«’()rbinclc«lscsk hat« ask
ksngeret for en Række Van- ug Ef
tetsaarssElcskursimusr for Falk tlcsr
gkztc at- uelsøgo Fig lljomstcschr feil
tle lrngs dennts Unm- vgl-fonds Punk
, tct i ovennstshuks HUWL Disste ERS
I kursionms nskzmi km Sit. Lunis Hunt
Idee over-»t- nf Isilsswtri 1’.«1««jjiv—lk:m(sn
idjz Imn Most-HalmLinjpnc mtliges
thtbspststlijisxq :«»-(I« Aper »Es-Its Maj.
tsdc ug AMIC- H;«;;:c-111Ins!« samt Hät
- Oktober. Polst: zw- ssnlxnsr Plutls
III-sendet Lan fix-r ikjilksttkr til cis-w
L Ekskmsmnser liges 1"--:·: ilvnss lljism
iM Halsser ng giislslmskis t"»!· Tillu
gekcstmk i säh nagt-. l'a-« sur at stup
pe ng anders-ge Lankusi nd Mislloms
pladstsmo est-holdes- Detns osr ou
god Lejlighed til at JESOgc syden
nie-l ringcs Bekostninp
Viclons Undc"-mstning fang mundt—
lig ollcsk skrjftlig 1105 Icmnkmgujets
Agentcsr cum-:
MONEY-.Ä Sto.s.po« u.
c· T. G Tksv Fus. A» kli’y.
OIAI4. Ess. can-. II « Ist-m st»
, OILA. II .,
l—
St; Paul eNatioualbanE
—-—— Cllerlplgcr lll —
Howard Oounty Bank,
St Pelz-Ä A-’c-Z»-«F,Ls«.
Autoriscnst kapital; STIMMqu - lEcllkslxclt Kiqsilitlx lsllllllll
lldsprer nunmde Baunon-muan. Vclglck udolcdro paa alle Uns-Was lebende Von-,
Einwile «."lllctm« tillalgss. til oq tm alle curopirtllc Pnnflrk »l!««-nz1cudlaaucs3 Nu gnu
slige VillaaL Bt giin- lldlamungn t Hoku- ,l-m-mc cn Cum-much
Um li. Lean, A. li. Null-. (". (’. llimsmk
l«r(mlsl»nl-. Vlmssnu April-»l. Nimmst-un
HZTERlZATlONAL BANK
DINNSBROG, NEBR.
Almiuvellq Bankiers-enle udlorck
Pcsigc tillmmiz paa gnnltixlc dlkctlngclscr tma full Mondmn csllcr personlig Sil
le1·l)cd. Wes-Mr udslcdcis pun nllc lebendi- Elkrdcr i Rubrik : inupllilEnsliillcller
til og sm Europa folge-J
Nnmry Public limer i Vanlcm
i
» Läg ikkc dcttcl
’:licdcnslimcndc Pulse-r paa lllasdningcr n san law, san ui tscrslm illc lmr fllcmd lil
ssris
O
Fllædninger for Mxrnd mamnlcm l)cluldnis) del smallrslr Oplng noch Inn
forcvisc for P10.()(. i Zu forsljclllzps Mosisnsc og Kulører.
at scrlge dem for en saaban
Slribet, Salinct .lllcrdniugn·, ckstm godt Zslof fm Vermont-, ........ P5.00
Klasdninger all Solln-I, smsrlc solidc for Mcrnb los ................. M-.00
Hundlede forsljelligc midn- Ulonstns okj llnuljkklrr i ullc Etmrclser for MEnd
og Drengc til ligncndc Prlinz
J Ekodcparlkmmlcl hat vi sinc Hmc Slo sta Pl .2«3 m Mist Damcskd vq
Borneslo af alle Soviel-.
Vasr saa venlig nt fis ind small II. Paul,
ch«rbodigsk,
Zk"ils.S-Tlli;2;llf«t P. G. Slmnstrønu
North Platte Lumbor Co.
Howard City, Nebr.
—- lnunllw tut-J ----
Tint-81ng» Tomtcsesr »;; Byggtstn klarjulo
Gab Kvnlltkt og laue Prlfm
Vi sælger til st, Paul Frist-r
J E. cuuct,
Man-year
PK.N.KOSENBER000.,
41 S. Clarc Sirni- Cyicaqo, Jll»
lnkoworerct uner Sturms Juni-mi- Uovr. lmis rzztsterrl l ispyle o ne
divcs Aar, ou kr sen einfi- tkandmavlfke Laaeanfml l sm
rika, sont lmr Inn Vrlpankplina up Inn ul fromm og primus
En donunc lll ein-nett squ, og ists stand tll at lalks og bnsvusxlk tut-O
klarste og sanfte kam-mer mm ver-O met Izu-ob
Duellq Hehauhlluq, Uhr-Ums Tauslmh ksen tkdetflt
c Wom- tslaiipms hed te og mittlqu Mehl-um- os Ums dctullug « lind von III-um
uc m cum-er zlv mes Merkm- kmt qlote Uegnlus paa.
« o mais-ask cum-Miste og Cl i, bryfifwdommh
Htoui e St dontnte Levis-ins samt-, DIIO effe- ellek vom-ils ok
doiem, m- ve, net-II- va e e, ovedvlmn Typus-»Ich nha Hut-anmut- os
fmtreoe taufen-, momm sinds cum ag, urtm Alex-, Ost-pun- ellkt krumme- sto m
Mlnqusue, its-sieh lonallls kraus · qusommh lnshaudnsc niedliortheld. «
- as elhvekt Steno, laslom almludelis Ida-Nem, Isme
Fkviudc n domme spukt-I- Undetllvsustdmmuns-lumqu Ist-mus
atsom Its-cor- o a, y mer et oq willenlos-theilt andom elend-small lot Its-indes
hrhandlrg tut-d den Imer cm org, og Innres l mange- Tlllttldr hvok andre Lager hat eilst.
H kivatc Sygdonsnie lot-anklquka al UIquvaIbesindtqbeder oq Udspusveller.
stumm-the Ism- mrd alle den-g lorlNTdeli Filum
sum-» ·appe"e, Ins as an om on Linn-alt utsm lind Maus vg Ovid-do u Mel iit
Worten-usw uneins-liq- tlstompuller. Rini- nq stark-systemat-. spaa Ums, merk-law
Uklsklndsttsm. bekunle hun- t, oqt sitt-est- Taubhes m silke Ia ufeillsaklmk Milslim ukicudu as
andre new-read- chek. nqu averlrmsdt Imlialvms nie-d ones Vamvhlisusr oq Sinne-F its-n
tust er Vom-muri oq Zoll-tm- qnlqat vaa at trach- angts If qodmsmtse Fall, oq lmtvrudisrcjhrk med
luld »Zum-) tu os, sum via Im Tsd oq med nfmzelm Eslkeklyed vIl bringt- Sundhrd oq Utvölrull tilbsqr.
Meinenka stunk-s ovekalt mrv stok cmiorq oq I OII tsie demmellghed.
C s en as os nd ivel Voq von f-2 Tit-er nivrr en lnld Ve
Mcbo or ( abver, ilnvcl·"-- of Rennellslrwmist m dem-s lvvllksllIV e Or
anm de almm et t ore onna-sahe nsn is :vgdoum:c, dem Furt-Welle »Nun-. Sei-wes kitnl
nuer vcsd Movtaqe sen af et ;- Cente Frist-ekle
un dosnsnens Raadgivkr, en nat-en Von vaa Wälde lrensslillrr »
na ems
meliqs Spuk-er oq tust-S- Folatsh wish-m et
alle or vake an nimm-, »Da-ve- » ug mit Folger m» uq burde law sl allemqu Mem-.
Sendes fm l sotikqlet cmsttcs vistkMtsqukllen al 4 til-me 1 Firlmaklen
Kont »in-: Dom-am- ltt Cz pcslltqcm c l»—1. Brkve lunne krika med suls Tillsd es Ists
listig-Ich da der-o Jndbold vaa del strean le holdes hemmt-Hat llr Rrems uddkesletes
Dr. N. Rosenherg Co., 41 South Clart Sma, Chaos-» Jll.
chAåEKALD
Tky Tsleo EEH Ly
THE-« III-: AK.
M W MEde FO» EI-—U·sj.5?«7ixe«xT-o»)
Cood TszEyM MAX-T
MPOKTJWJEC IHZEDH:«»LS..
H CIONQPISTC Frass- NPIWS Tpezk h;
0 . ed sog emOcrduc ekz )
Hbe Norsswask g PAMS syMK Hmo
ZEIT for sdmple copy«
M-- «- ztokfs AZJXJJFP
ZU Miss