Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 28, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5teAarginIg. Tanucln·og, Howard Commi, Nebraska, Ousdagcn dcu stc Mai, Ist-a Nr. 22.
WANT ’f’i"I
md for Nnbed samt polilifk
« flink-tin Only-! ".ing.
Elznb
:.x s (’,.s :.i;.; Jlnkgtsn
Dauncbro0, Rot-rasten
HTHX l«jl;1;kls()X, FOR-HIR
- —
-i«»-«1ncntcntci’ cVilkaarz
. »k» l » sum Hinter og N1nada. JNJM
,-«« )·I«’«1mjcd(k ....................... LOU
; IIHHHUZUT ...................... 0.60
: Inn 111 Innnmrk og hvilkctjomhelst Stcd
' 1 Udlnndct ..................... 8250
eg- «!!«n111ngcn erlcmges for-RUNDW
-.s» .-, min htLl Fisntlsz i »Recht«-nur« Urm
.- ;s·«’)ls-1;i«snn11sr" NEU- "l’()-(an()1ks"« --Pos
x «»v».. · . s— ·!·-I billig-He Xliklxlisl sur Prmxefmscn
« -« k .«»-s«’.k11;«nmnsn1sikkcrk UND-r ku113(’tki»
xzzzpnirndnx Jidrrbsct
Z i i e tu c n ,
Tonart-rog, Nebraska.
TPUSTHHJERNBANELISTEHE
—«( Du n n (11)pogk——i
cnin Pacifn Iembsn
zshsnitr trn Ununtshrnqz
Nun-up
sp. s..««««7. z-· « « I«’»I«m. : Und-Lug -1«1.'- EsinL
k-.f-.’-Esnn.; - — «.I.-1-"»1·’nrm·
««i St. Paul k-—
Hain Paciiic Inn-in
"i«-.·»-u-- Hin-nur frn BL Paul:
xsxxxisjmsmk tmLLfs »J- l.()l’1)(·l’l’h
fkkits l-;ft(snn.: Gunstan LUM l-’»nn.
Tit UchND lsLANDI
1.:-—«.««!»·.s. Lin-I l«’«rm.: Gott«-»F 5.10 Este-nn.
,!.’» lsl.l’-A. NUTIL NURTH l-Ul«l’ ng ()ch):
In k--«nk««.,s« 71335 liman : UNDER-pp 9.()0 kunn,
» «
« s«—«!«?«-’.
sei-« Mk- ’l’ng nnnltnaxw Find-merken
suriingnn Missouri Zins senden
Tuqmm uscsuitr frn st-. Pnulx
upcs Isisrinmnsfn FULL l««m·m.; Gott-tagt 2.501s2f11n.
".«.-1s 521 l«an-I.: -—s - 12,4.’- «
ZTP All-s Tug- mccltngrr Pakt-nennst
MÄRKEDSLfIDlZNDE
Fka de vtmliveligite ou veditc Kildnn
Uhicago d. 26. Mai.
Inn-ne og Tnke handc mntrent jnsvn Stur:
Ispnn Ovedcxnnrkcdct Zinnkt Wein singe
»Ein-on og intct Kalvclnnt gan Luft til at
satzu, jelosølgelig var Prifen lidt nedad
vcndt ».Wk-ddcle!ser fra Vanrhvcdcdistrikters
s:koa1-x11111stnus, Ncgn hat indfnndct sig 1
Iakotn nontant, S56;31111i,96:sxnlt, 95x.
Tot smnkfc Brit bragte ogsaa Majscn til
m ialden Mai og Juni, IM; Juli, ME.
Hann- vistc Styx-sc og cpgang trodsz den
smressmiwtning. chrr var Kontant nol
1snndclia ner den blcv betalt mcd OBE;
Juni, 2732 Juli, 27.
stnnbm d. M· Maj.
Immslen nf Kinn-g nar11,79:3mod 14,:342
den forcgaacndc llge. Mai-kehrt nabncdr
fast. Alt solgtch tidligt med ande en Fries-.
de 1 chrrt og nktiv Mart-ed for Fcøcr mcd en
5 sie1ns51)«:dre. Nedne 1:3——1s500 Bd. Stube
sti,90»--4.7-3; gode 1250—1450 Bd» 8Z3.«0(--’
81.40: do. 1050—15500Pd., PMB-ist«- -1.30; al
;:I.:ndclige, 83.2-3(j-.3.70; Fkøer 81.90(J(3.15.
16389 Zvin blcn tilsort mob 24,«370 fort.
Hain TUcnrkkdet var stadig. Priscrne sind
sJIIIsscILWL
Tanne-drum d. 27. Maj«
lOocde 586460 Nsx skasllct Man AM- 21
«T:-«I.: No. 2 Lsnnrc 2042221 His.
simn cr THIS-Im INS
Mg betalesmcd 10 Utsk Zum-r 101T:s.
Handels-Abende.
Lllleordincere Fortetningsndsigter er sta
dig i Fremgang· Vel kan det ilke ncegtes at
Zocknlationen er lovlig aktivi visse Greue
men det staat saft, at virkelig Forretning i
PMB ibelhed er betydclig siørre end den has
merkt paa denne Iarstid i nogct foregaaen:
dexslatz Pengemarkedet er forholdsvis let,
Vkl lommerciel Kredit uforstyrrct. Futter
ningsmwngden i New York er bleven flng
letorartet Spekulation og i Boston er Om
fcetningen i Akticraerdier tre Gange faa onl:
fAIlgHtiM lom i Fior. Bankomscetningen i
Vostoiy Phnadexphia og Chicago er 29 p6e.
flsrre end i Fior. Eksporten viser ikke megen
Forandking men er stor. Udførslen for Mai
rr14 p(5t. stpere end i Fior, og Jndfprslen
C pl5t. siprrr. J disfe Sannnenligninger
maa man iske glemme, at Omscktningeni
Flor gjalln den Gang for at verke den Weste
Eftertetningerne fra andre Handelscentrer
« Ogsaa opmuntrende. fes-a Voston meldes
Svd Fortetni.ng, med Penge let tilgjcengeli:
Sk, vg Tmnnmforrelningen udekøtt af Tom
Wkkejkelh J Philadelphia er Omfætningen
Add, Inen til billige P1«isek, og Pcnge er dil
Ugc og lettc at .saa Hold paa; Jernmnrkcdet
IOMUM fig. Bevcegelfen i Korn og Kde et
nørrei Shicago end i Fior· Dry Monds
Fortetntngem stiønst mindre end for et Aar
»dem er dog god. Pengematkedct Woran
dms Vg Udsigterne anses for gabe. Mil
wanlee og St. Paul hat god meætning,
LlMIan ogKansas City maadelig, meni Te
Wk sont alle andre Punkter er Jndbetalins
Amle gede, Pengcntarledet nfotstytret, og
der et tilsyneladcnde megen Tillid til Frem
trdens Fortetningsfokhold.
JSpekulationshandelen er Majs sanken
M ved en Cent, med en tilsvakende Stig
Wkgk Hauer-. Flcestptodukt er en Kjende
laVMs Mffe uforandret, Olje 5 Ets. op og
Bomuld 7-16. Gjennemfnitlig er Produk
tet lavere end de var for otte Tage iiden og
be vil sanfte natur-Ha lynke eftek Haanden
spm VM W HIst ftnnder til.
Konkntseknes Antal 1 de sidste syv Dage
var 222 mod 212 de foregaaende iyv Tag-.
Jüdlaitdet.
» Ødclckggelfe paa Hin-dem
iDen snakaldtc saw fix-, en lillc Insekt,
ihar san at sigr odclogt al Horden i Lo
gan Co» Illinois De flestc Marter-;
bliver plajct op og tilplanter med Majs.
Mord- Statistik J de sidstc u
Liak er der i de zoicucdc Statt-r begaact
12,858 Mord, allsna i Gjeunemsnit 2,
143 om Anker J samme Tidgrum er
578 Mordere blevnc hængte ifølgeDom,
951 er lynchedc og 11,:329 sik beholde
Livet. En stor Drl af disse bcev dog
satte i Ferngfel paa kortcre cller længerc
Tib.
Amcritancren Geo. Keim-im
den bekjendte Siberic:Rejsetide, hvis
Reifeskildringer i den imere Tid hat« vakt
saa stor Opsigl gjenuem dcrcs scnsatio
nelle Jndhoid, synes at have gjort sig
skyldig i starre Overdrivelfer i sin Ve
skrivelfe over Fangeforholdene i Siberi
en, hvis man kan tro hvad For. Statets
Vice-K’onsul i Peteråborg, Mr.Dunston,
nylig hat« ytret.
Veto i Udstgf. EiiKongrcsmand,
som gjør Panstand om at være minn
dei·cettet, fortalte forleden, at Prwsideut
Harrison otitgaas med den Tanke at
kappe Hovedet af Flodiog Haus«-Be
villingsfotslaget naar det kommer fra
Kongresseik Han mener at der er
brugt saa mange Pcnge til Pensionsr,
og offenlige Bygninger, at der ikke kau
blive Rand til det mich
Det eey tot-gaan det gamlc
gienopftaar. En Dr. Fciue strioer
i et medicinsk Blad, at hun aldrig hat
fundet, at en, der lidcr af Dyspepsia, er
bleven tafk ved at leve efter et diætitisk
chlcmcnt og heller aldrig har han sun
det en frisk og kraftig Mand, der i lern
gete Tid har fnlgt et saadant System u
den at faa Dyspepsia. Dette er etslctnt
Avertissement for de mange Lcrrde, socn
holder paa at fortsskkive Folk, hoad de
stulde æde og dritte. Lev ordentlig og
regelmæssig; den naturlige Smag er
fandsynligvis den eneste Regel, de fleste
hat Brug for.
Anatktsmcee eeeveeee tkkc up
d-d. En Politibetjent i Chieago,Jll-,
gjokde i Lardags Mut-ges den skrcekkelige
Opdagelse, at der var bleven gjott For
setg paa at sprcenge Mindestotten prean
torvet samt dc omliggende Bygninger i
Lasten. Jndesvøbt i et Kleede liggende
euer til Stattens Fad, fandt han netnlig
en Dynaniitpatron af useedvanlig Ster
relse· Den vcjcde en halv Snes Bund,
og Fertigtraaden, der var dyppet iPet1«o
leimt, var sveden, et Tegn paa at man
forgjceves havde fotsøgt paa at bmnde
den af. Da det regnede stattf, har Van
det rimeligvis flukket Traadene. Eftcr
Politiets Mening, var der tilstrækkelig
Dynamit til at sprange en Halv Snes
Knarterer i Lasten. He. Most skal iden
sidste Tid have havt travlt need at sende
Cieknlceeer til Anorkistekne e Chicago.
Same-weisend eeeed ethbjerg.
Den ny pmsgtige Staaldamper »Bei-rote
Light«, sdm nylig var bygget færdigi
England og bestcmt for Oljeimnsporten
fra Amerika, mpdte ct markeligt Uheld
paa dens sprste Rejse herover. DaSki
bet befandt fig i 43 nordlig Bredde, 48
vestlige Lætigde, mIdte det en vældig kry
stalklar anmsse, Mastinen blevi støtste
Hast sat til at balle,1nen stetsan Den
klippeligncndc Kolos brasede ind paa
dets Side. En 50 Tons stor Jgkcnmp
losreves og styrtedc ned paa Dækket for
ude og flog et vældigt Hul i dettc. Sto
re Jsblokke, der ved Stødets Heftighed
var sunket dybt ned i Ham, steg i neeste
Ojeblik til Vejrs igjen need en saadan
Kraft, at »Bei-rote Light« fes faa Dold
fomme Stsd fra neden at det blev lpftet
fnldt ti Fod i Vejeet. J stirste Faet
battede Skibet ud as Kniben, men ved
Ankomsten til New York var det ltk
mange Steine-, og flere Jernbjeelker var
let-gede
Komnmnvcmt McCalla athw
enedc States-H Dampskib »Euterprife« ci
af Kiigcirctten blevet fundct fkyldig iu
pusfende Opføifel, Miöhandling uf fiue.
undcioibncde i at have biugt utilboiliqsp
Straf og Overtiasdelfc uf endet aleam
deng Ncglementeis, Han ct bleocndmut
,,til Suspension fm Rang og Tjeueste
paa tre Aar og under Suspensioncu til
at beholdc sit nærværende Rainer paa
Kommandanternes Liste.«
Den Horte Tavle. Abram Bo
gardus i Nochefter, N. Y» er dmnt til
tre Aars Tugthus for Poftmveri. —- En
Trcette i Warum Ind» endte med atJ.
Taylor fkjød og drccbte Chifel Davis. —
Mi·s. W. Noftall i Norwalk, Ohio, be
gik Selomord fom Folge af Tungsind og
Sygdom· — Jim Johnfon og JohuBo
lan dræbte Jeff Hunt ved en Glnusivuri
i Alexaubria, La» for-ledenAftcn og fau
rede Claude Stenmrt livsfarligt. Skyr
iffeu hat i et Par Dage været paa Jagt
»eftrr Mcendene uden at træffe dem.
Tit Krigernes Ære. Tex ernu
gjort Udkast til den Mindest-ite, der skal
rejfcs i Jsidiaiiapolis, Jnd·, til Ære fdr
»de faldne Krigere fm Indiana. Det
bliver enKvindefkikkelfe —- Frihedens
ISymbol — fmukt anbkagt paa en Glo
bus. Paa Hooedct hoilcr en Om med
Iudftkakte Vinger. Armeue er tmgnc til
Qllbuernh og venstre Haand griber om
JHæftet paa ct Sværd, hvis Spids fis-t
stes paa Kuglen, medens høfre Haand
Iholdcr hjjt 1 Vefret en Fackel i lignende
»Vt1llcng fomVarthsldi- Statueki Medf
’Fodstykket bliver Statuen 538 Fod høj.s
Den blivcr af Bronfe, og vil koste 812,-"
500.
Den mecede Mage, der liggek i
Chicagos Bykasfe, er Gjenstand for et
interessant Studium for Statteydernes
Vedkontmende. J et Tidsruni af otte
og tre chrdingsdele Aar har fein for
stjellige Kasse-vest» havnet den Sinn
8460,400 i deres private Lonmier. Den
mindste Fangst var 860,000 og den star
ste 8128,000. Dis-se enorme Beløb blev
udtalte af Bankerne for Rettighedeit til
at have Byens Penge staaende has fig,
Med slige fabelagtige Emolumenter for
bundne mcd et Embede , er det ikke tilat
undreg over, at politijceSjovere blank
strede og Valgurnen skjætidedes. Men
for Eftertiden agter Byen Chicago at
gjøre dens egen Bankfor rctning og lade
Kommuuen faa Nytten af Renterne, og
den konnnnnal Politik vil blive befriet
for en af de frugtbareste Kilder tilSkan
dale og Djaevelskab. Andre Byer kundc
gjare sig selv en Tjenestc vcd at efterfolge
dette EcsetnpeL
Hennepinsskanalen behalte
reö. J Fredags var Hennepin-Kanal
Projektet til Behandling i Hufen Dets
Venner gjorde sig fkydig i en fleni Vom
mert. General Post, stottet af Sprin
ger og andre Kongresmcend fra Illinois-,
gjorde nemlig et tappert Fries-g paa at
giennemfsre et Tillceg til Hemmt-in
KanalsForslaget, der var beregnet paa
at styrke dette. Det var et Forflag am
at bevilge 8135,000 til Opmaalingen as
Jllinoisfloden fra Joliet ned til dens
Udløb i Mississippiem Men Kotigt«eg
mand Henderson fka Jotva, der er Find.
iKanaludvalget og cn varm Talsmand
for Hennepinkanalprojcktet, gjokde ;
Modstand, fardi det nyzorflag vilde heu
lægge Kanalen til Jllinoisftoden isiedet
for at graue den toærs um« Landen
Dette kunde dog have mindre at betydr.
Hovedtingen er at faa en fortlobcnde
Bandvejsforbindelfe tnellem Michigan- «
lseen vg Mississippicn, og saa er det for J
; Resten ligemeget hoad Navn den bietet-, ?
eller om den graues eller opntndreSH
- Fn1d. Hendersons Jndsigelfe bevirkedel
imidlektid at Posis LEndring faldt igjen- l
nem. Hennepinkanalens Venner taberl
herved et halvt Dusin Steininelz sont
de maaske vil have haardt Bkug for, thi
Forslaget hat hidtil hver Gang manglet
lidt i at dlioe vedtaget.
Usykker. Ei Cikkustmn blev for
tcdcn vrageti chrhcdcn af anhnn, N.
H. Tabet var start. —- Edgar Bei-gen,
cn tolvaarcs Drcngi Jstdiaiiapolics, Juki-»
fik sit Ben ooerkjart af ct Tog, og dct
inaatte sættea af. Da dct ofskaarne
Ben iknldc lcrgges i Kasse for at begra
ves, biev Tæerne herved knebne noget
samtnen. Siden denTid hak Drcngen
klaget meget over heftige Sinerter i Tas
ernc sotn Folge af den indrklcmte Stil
iing, de befinder sig i. — Undcr Af
holdelfen af ,,Missouri Ballen Turn
verein« iKansas City, Mo., i San
dags sannnenstykttede det cne af Sünde
stillabserne, hvorved mangc af de Falk,
der sinngedes heftigt tnod Jordeiy kam
alvoriigt til Skade.-— Ved Sprangnim
gen af anernovn iChicago iSmIdags,
blev fein Arbejdere frygtelig forb1«ændte,
den ene liosfarligt. —- En frygtclig
Ulykke indtraf forleden paa Watnppa
Søen ved Fall Riocr, Mass. Syv
Mænd samt nogle Koindcr og Vorn var
ude at feile i en fladbnndet Baad. Da
vFartajet var overlastet og Ser hof,
kaentrede Banden og otte Mcnncsker deri
biandtfetn ooksne, brnknede.
kajk. En Cytlone, der Tot-sbagck:i
Aftes fejcde over Hammond, Jnd., neb
blæsie Jcrnvaerkets qstre Floj og rev Ta
get af Tcglværket.—En frygteligStorm
ledfaget af voldsamme Lyn og Sinne
regn drog op ad Jllinoisdalen i Tor-J
dags. Store Ttæer rykkedes op ined
Nove, og inegen Skade biev anrcttet i
Ottawa. — Den langvarige Negn har
anrettet stor Stabe paa Jcrnbancrne i
Omegnen af E1·ie, Penn. Fragttmnet
paa Nickel-Piate-Banen bkost igjen
nein Brer ved Clayton. Tre Mandaf
Personalet blev livsfartigt kvasstet og 25
Vogne ttyrtede ned i Banden —- En
haard etckttisk Negnstorm Passerede over
den vesilige Dei af Pennsylvania i Fre
dags Aftes fokaarsagende stor Stabe paa
Ejendom, og flere Menneskeiiv gik tabt.
Ved McKeegport fatdt Hagl af Statt-el
se sont Valimdder, Vandet var 5 Fod
hpjt paa Gadcn og mange ane Inaatte
for-indes af del-es Vcbocrc.— Ved Cletus
lnnd, O., fandt et Stybrud Sted Nat
tit Lørdags. Daten fra Catry til Iro
ington stad i en So fra en til tre Mit
brebc. Tabct vii andrage til 8100,
OW. Landeocje er nirsten helt upasfa
ble.
Minnen-las Kiodtilfynslov
crklæret unt-wish For. Staters
Hojesteret hat rigtig faaet Ttæk paa at
begrwndse de enkelte Staters Sauen-ni
tet. ijor vedtog den long. Forfamling
i Minnesota en Lon, der beste-inte, at alt
Kind, der holdtes paalldsalg, fkulde viere
flagtel i Spaten og være af Dyr, den-at
inspiceret 24 Timer inden Stagtningen.
Forbandets Højesterct hat nu krklceret
dcnne Lov for at vcere inagtesløs, idet
den efter Neuen-Z Fortolkning stridet
imod For. Steuer-J Qvethøjhed. Kiese
delsen begrnndes paa den Opinion, at
Bedinguer af faadanne Love i enhver
Stat tilde have den Vitkning atafbryde
Handelen mellexn Staterne, idet det for
byder Jndfnrcslen of Nied, der er slagtet
ndenfor Stufen, og som ellecs kan vcete
frile not. Telte Argument kan viere
rigtig not; men hvad flal de enkelteSta
ter gjore, naak Nafionalregjetingen vag
rer sig ved at foretage Skridt til at be
fkyttc del-es Vorgere inwd Slagterifyr
same-J HensynsloshedP Er del til at
fortkrnle dem i at de tager Sagen i egen
Hanndk Kongresscn kunde let Meth
skeliglxcden ved at tilvejebringe et Mod
tilfyn fmlles for hele Landet, men den vil
ikke.
. - -- . «
Haut-Fortentin
Hotcl ,,Dania« i Daumwa Nebr»
det eneste Hotel i Byen, godt beliggende
o·g med udinærket god SIgning, kem paa
Grund af anden Bestemmelse erholdes
tilkjpbs eller tillejr. Henvendelfe det
om sier til nndertegnede Eier.
P. Damanfem
Dannebrog, Von-nd Co» Nebr.
Udlandet.
T yfkland. —- ArtinsBcvillingcn
gaar ventclig igjennesn Nigizdagcn med
god Majoritet Socinlisterne hat m
Medlcnuner i Arbejderndonlgen Te
haaber at faa Otils-Miiiei«s-Pi·insipet an
erljendt, ihvoroel de lnngt fm vcnter at
faa det giennesnsprt iPralfia. Kejferen
hnk sendt von Moltke et Gknlnlationss
brev i Anledning af hans Tale i Rims
dagen i Favsr af 9lmie-Vevillingen. —
Fyrst oq FyrslindeVisinarck agter at be
ssge Markiscn af Londonderky og Jarlen
af Noseberry i England sidst i Juni og
vil vpholde sig der en selg Uger. —Fyrst
Wilhelm af SaresWejmer er ganet ban
Ilerotz hans Gjasld er 2:H,0()0 Muth
Kartfpil er Slylden.
i Storbrilannien . —- Spencers
.Krigsdallon hat i den sidile llge været
Jpna Provetur i London. Opsligninger
:ne foregik fra den kongeligc Militceruds
Hslillingsplads ocd Chelfcm llornlcka
Korrespondent dcltog i hvcr Mitreise-,
og hanss Erfaringer 0,«()() Fod oppei
Luften er blennc liest Ined Interesse. Ei
licle Blad indeholdendc hans Optcgnel
see blev trykket i start Oplag. Da Val
lonen ved den sidstc Opstigning i Lerdagg
var langt appe i Sinkt-lic, blev Plain
terne kostet over-bald og faldt flagrende
over hele London. 8,000 Stykler Pa
pir i Luften var et saa nvant Syri, atde
paa Gaden værende Person« nappede
dein ivrigt da de faldt paa Gaben.
Ved Opstigningen i Lørdags blaste
Binden haardt og da Valloncn havde
idrevet nogle Mil, blenden helt nstyrlig
sog stødte til sidst niod et start Tm paa
Bredden af Themsen Ude ved Heulen
Ballonen bleo reoen im, og Personalet
undgik Dpden kun vcd at lade sig glide
ned af Slæbtonget fra 80 Fods Haide.
Frankrig. —- Atter er et seltsa
tionsopoaeklende Mord blevet begaaet i
Paris. En Handelsrejfende ved Navn
Blei-insti, af polsk Afstamning, havde
Logi i Hotel des Mathitricis. Paa sit
Kammer niodtog han jevnlig Brspg af
en Kvinde, som Falk paa Hotellet antog
for at være hans Maittesfe. J Lsrdags
Morges fandtPersonalet en halt-nagen
Kvinde flydentei sit Blod paa Vertelfet
J Liget gjenkjendte man Mine..Jeanne
Walocsly, en Agenfs Hustru. Kort ef
ter bleo Blevinsli arresteret paa Gaben.
Han var rolig og faltet og paastod, at
Jeanne havde hegt-net Selvmord« for-di
han icke vilde give hende de Penge, hun
farlangte. Han helfend-e med kamm
riftisk zmlhed det forbryderske erhold,
der bestod imellesn dein. Mme. Polac
st levede i den bedste Forstaaelse med sin
Mand, og Blevinski koin og gik sosn en
Ven af Familien! —- Om Novniordet
paa Matie Gaignol telegrafetes ftaPa
ris, at Politiet begynder at faa Lysi
Sagen. Mistanken heftet sig sicektt paa
Beet-ten og Vatiinden i Hufei, hvor Pi
gen logerede. Diese Falk hat vieret i
Fothsr tte Gange og hat hvek Gang vist
star Forvirting og har flere Gange mod
sagt sig felv.
-——.-——-.———-—
Kabelgrauc.
(Uge-Ove1·sigt fra lldlandet.)
Der var ikke qf den Arnan at han
var for fattig til at holde Stand, Bis
matck afflog Hertugtitlen. Han er ho
vedtig, ja, kun faa Tystere ertigere end
han. Enhver Forfretntnelfe, socn den
gamle Kejser crede hmn med, var parret
med en stor Pengegave. Tcsuden hat
Bismarck gjocdt mange heldige Speku
lationer. Hin besidder store Engstmt
ninger og smukke Herregaatde, han hat
betydelig Aktier i stete florerende Bran
derier og Papitstnsller, ligeledes er han
Medejet af det stprsteSavværk iEuwpa.
Hans Jndtægt fm disse takrige Kildkr
man ver-e enortnr. Heu er en megct
frigere Mund end Keiseren, der man si
ges It vate forholdsvis fattig. Kesse
keni Bedsiefqder var paa ingen Maade
l :
-».--- . q-»--.--·
STi efn s- n
Urler Suer
Le· dem-es Pol « ice-el- IIs'«e-eskl » Umwka
pulvliethml est-Dumman thiwwry
chl)N ESDAY
m·
As l« lss T E lc « l; « Eh UJV Es
Tnkt Mund is- tlns sending scmulinsvj
nn Papa-r snsst »s()mn1m antl ono
»i« Uns lnl »so-sit public-Minn- in the
Dunish laut-Zunge in Annskiokh
The astlisnulns nml Honor-II (-ln«ulnuon Which
Ilsls km pu- Inta Dunst-M sum-Im Uns nannte-nn- Ses
Mnavlnn llunnss us Nonne-km Wyoming ums Gold
um« makes U n sum-kin- mlnsrtlslng inultum tot
Umsc- wtm want tu Ist-lag thesi-s Ins-h kss beim-o Un
scanninnviun pas-He
Kntn u( unweit-sing much- Immm on applchuosh
Atlclnssst T ll H IT A lk .
In NN Einem-· NUM.
- - M
httpan us- qsironsIss Ins-. nun-s- Iin Uns himneeth
New-» lssyslmmceh Apisl «Ill»«"sskxk«.
rig, lmn var gamnild, og hast bmd sig
Inn om Punkt-, nnar der um« Lcsjligheb
»ti! at give dem bot-L Ox; den nimm-ren
Jde Wilhelm ladet til at hour nun-: man
kgc nf dcn forstc Wicht-lind Kntaktcrtrcek.
» I s
»I
; De fredeligc Underhsmdlinch deki
Ilcrngere Tid hoc gaaet for fig mcllem
kTyfkland og ssfnglanb angnaende dereö
Trefpcktive Tcmätorinm i Afrika, siki
Vortrags en lige saa breit sont uventet
Ende. Sir Petry Anderson, den en
gelfke Affending, fik Befaling fra Lord
Salisbury til pjeblikkelig at quryde
Underhandlingcn indtil ncermere Ort-re.
Salisburys Fromforandring tilfkrives
den blandt Engelskmændenc giængse
Frygt sg Jamten over, at Tysten spre
der sig nich en fua form«oligende Hur
tighebi Mellecuafrika, at der er Fare
for at han tilsidst fluger hele Strimlen
fka Hat- tilHao. Saligburys Qrdke
vakte stnr Brede has Kejscren og Capet
vi. Den kejfeklige Brede var bog Mc
starre end Kejscrcn kunde fejre Dran
ning Victorias Fødselddag Ined ubfsgt
.Hojtidelighcd. Kisjsensn nbbmgte Vie
torins Skual sotn Oucihovedet form
stor Familie, Nrgentrn over en frebelig
Nation og Komnmndont over det lste
tyskc Dragonregimenk.
s
O
Tit London er konnnct linderreinins
om belydelige Guldfnnd pan Madagass
kar. Guid iyncs at forckoninieistok
Mængde paa hele Den, nien iscer paa
Vesikysten. Jorden ineget billig, og
Arbejdslpnncn er hof. Derimod et Kli
nmtet ninndi, og dei er nvist am Guld
graoningen kan dtivcs af andre end
indspdie. Under alle Oinstirndighedek
aninch Opdqgeisen ai Guid at ville
komme iil at Ire en nheldig Jndflydelse
paa Øens Grimm-. Dei civilisatoriste
Ai·bejde, soin er begyndt haocdsageiig af
Missionæker, komnier nn nntageligtil
at lide Afbmk ved Jndnnndringen af det
toivlfannne Eli-um« sont Opdageifen
af nye Guldfelie aliid medfnrm
I . I
Endeiig har da Gen. Vonianger
»gi’et den op«. J en flot ,,oisiciei«
Skrioeife nieddeier han sine parisiste
Venner, at den bonlangistifie National
ltoinike qsekne moa op!pfe sin, da hatt
- ikke langer dehooer nagen Mkiienisnand
niellein sig og hnnJ Til«.).r.igksns, af den
finrpie Grund at der Mc at fix-re titsc
k He us de sidsmaonns. Tei mn Vyoqli
an i Paris, der icldede dct ssdste knu
icnbe Steg poa Gincmleng politiske
ifsrcmiin Kommst rings-agie- i sit eget
Fckdrcland og lkijsnstand Im- Mondens
..-Zpot, ekdet ist« saa let m »id-- boad
der oil blive af den-se nfbnenbke Reisef
For Ojebiiikec synes hnn at pioe sig til
freds med et kolizt Lin paa den engelste
L- Jersey, Inaaike nfoentende en heldig
Vending iTingene, detpaany knnde give
hatn Lejlighed til at diilleie.
I
O
O
Ten internationale Fangseiskongkes
skiil trade smnnien i Petersdorg iJuni
if. Czatens Jndbydelfe, og efter alle
Soleinerker at dvmme, vil det biive en
glimkende Fiasko. Man hat nemlig «
ladet sig forsiaa nied, at enhoer Dikuss
sion af Fangseis-Barbatisinen vilde vie
s re en Foknærmelse inod Pe’ks og Povlc
«chiinente, for huilken Kongressen hur
Lte bade nied en snakiig chfnkt til Si
« brriens Raum-ten Oviikcnsomhelst
Nord-month af iskknfmnhcd cller hinl
skenfoinhelst Anbefaling cf modern Sa
J nikarisine og Tiizcipiin uiicse Irænke
siussiske Tiistande i den hinw, at Kon
gressen rimeligviits viidc faahclc Politiet
Ipaa Halse-i. Sclvc Kongrcgsen er ikke
Isari, gansie noigtig en zin·saniling.
jDenS Medic-unter bestaar af Repmsen
Itanter im 25 fuvekcene States-. For
Einaalet for denss Forbandiinget stal vie
Ire en Fastsættelfe as dc Grundsatninger,
; Sanifundet stal gaa freni paa i Behand
flingen as Forbkydere.
: -O.-- - — —
i Käf-» De laveste Pkifer kjsbcr Damp
skibsbillenerhosP.Ebbefon,Dis-meins