Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, April 30, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5tc2chrgattx1. Taumel-rog, Howard Mann-, Nebraska, Onsdagcu den Wir April. txt-U. Nr. Is.
— Wn
-» «»«,--—·-T—
S t-1« e r n e n
1
H;.»-s«.x.s.p. for Nyhcd samt politisk l
« M ist«-Eis YOU-Mitm. i
i
L
Jk.,k«:inr nnsr Unmug Mut-gen
l
Unumwu- Nebraska.
HM k.;1;m(:s(,)x. rin;n’1—:1i.
—
Jllspnncmcntci :Vilkaa1·:
. Un .« ksp ,:px-, imm- og Hanndm .s2.420
...................... LMI
sk- .".«s.a:s»dn.
i; jjxkuxncdcr ...................... ().60
: Im 1us«1nn-.ul os« lwälkctjomhsplst »Zuk
·« Hslkllchl ..................... TLJIU
stmnngcn crlxrgges socikudsois.
Eis ums lesj Hutlrsi i "lT«-Li.-’fc-nstl« Urm
H»« z stm I-« («lh r ·’l'u-lnl Null-T »Pos
H IZH PMB-As THIMH sur IUslicesfuryqsn
11Hs.s1it—1kkoxl: (i-sl))-rl.nn;i(·1y,
. .
..;:-Hs.:1ks«x Jidrchicz
Ztie rn en,
Tonart-rog- Nebraska.
:-:Pb·äF1--ostEHNWHsTEZE
Uii n nubpog zi
UM Miit Mbanm
»:.«:(-.»«;11u:!.u tr« l):snnt«1)1««-1;
I»«-s«-«1:T«;J. Axt-» Fl«rII’. : Und-UND sLXTI FJUIL
.'.."ss- Esnr .: - - !I«-l?-1·"unn.
—i St. Päul »s
Mu Mist Iopnbtznk
Tmusnp ;sl(1it:u· ji«-I bl-. Paul:
«I. DANNLWUCL BUICLFS 02 L()1·P (.«1'1’Y:
1»-—s—(-Ns)k:. Will Einstan Und-tug« SUU Fumk
Til GIMHD Ist-AND:
!«(-(--«(-::1«3,s« nxzu Form-. (;k)(1k-m·x;. 5.1u Este-km,
v1»I l:1,nA.st"t-'I’IA. NURTU 1.()l'l) up unn
H ki«1:t»s,.s. k-,2.’- list-enn. : Gott-links 9.t)01·’0nn.
kcssp Aue Tag tut-Magu- Fuss-agent
Mast-m I Kisssxssivek Iwane.
Tmsnun Aruns-r Iris St» Paul
«s-:: l«k«r.-untus,-« LU lTnnnJ (;ml.-t(-g. 1.56 Brun,
».--«: TM Estnm A-- 4.10 —
kck Alles Tog medic-gest Pusengorcr.
MARKIZI)S-"l«ll)ENl)E
Fra de vom-engste es bcdste Kinn-.
tkhicago b. 28. April.
hoc-den er atm« lidt bedre. Beer over
Zuexskordvejtcn varkoldt, hoilket bidtog til
cn fmrke Mackcdc1. Kabelgram fra Liverpool
pxstc ld op paa Salisornia og indifkc Frem
:idealg. Kontantpnjen er 882 O 90; Maj,
M; J1kli87z.
I Majsmaikedet nurrkes intct nur, stjønt
Handelt-n er livlig not. Kontant er ZLSH
Maj, Erzz sxr ZLEH Juli, 33i1s.
Havrcn viste nogen Styrke, men Max-Leder
varsnever:. Var-en gik for 24Z; Maj, 249:
July 24.
Lmnha, d. 28· April.
Lcr blcv i Ugenö Lob modtaget 11,971
::«.od1«.’,911sorr. :1gc. Ter var god Eim
jpttgsel paa de bedre Stude, ellcts var Mar
kedetikkcuogcteks1ra. Gjennemjnitsprifen
var 8:3..-(5 og vaa Køcr 82.65.
Tilsprspxcn af Svin for Ugen hat været
LU,6601nod 24,095 fort-. Uge. Markedct be
gyndtelinligt, men heninwd Ästen vittcde
Hilerretninger fra (5hicago trykkendc. Pri
Esn rouges-ehe im s4.001il4·12z.
« Tanncbrog, d. 29. April.
spVvede öWtsx stauct Mosis 18 « 20
·-’15·; No..2 Havke 181220 Oft-J
övin er stj.5m(;3.60·
Mg betalesmed 09 MS. Snmr11njs12z
'D
« ts.
Handels-Abende.
Udssgtckne for at Kongresfcn v1l foransial
re en nime Peugecirknlanon ved Prwgncns
sen at sierc Splvpcnge hat allerede pvct jin
«:11d»flydclse paa Mattedct idet stoke og hele.
sit-ZU er stcget 2 MS. Unwi, chde Lii Nsk
zum-, Hausei- (sks., Kasse og Ltje hock z
(:ts., ZEoknnld en SekstendedeL Flæst 25
ksts. London og Akejcpapirct er betydeliq
mrkcrr. «
Handels:Eftetretwingcrne for fidste Ugc et
megetopmuntrendejm enhver Plads, naar
IF undtages det anveermelse hjemspgte
Ekstrikt i Mississippi-Talern Den næsten
kksempellpse Vandflom hat afbtudtzsærdslen
pgatre storc Banekegcutey hoilket naturlig
M hatlammek Hund«-Lea meget i den Tel as
LandeL
hJ Gajxknoty Texas, er Forretning haar
fA,·stmlikølge afden vix-get Regu, der hat
anget Osstudfigtetnr. Dernnod et Land
kltändel tacht aktiv, hviuet grunder sig paa
haåtäzterne til Anlæggelfen as en Tybvands
h 1jciszertntet Fokretningsliv i Florida, og
—.c kr Intet opmnntrcnde chn til Sym
31sitz-falle notdligg »;K«o:—:ctningsccntrer er
mqu elltrkncn megeFx nlsredcstillcndr. Lmsæt
add. m EINng Jndkasfering nogcnlnndc
Sors-n’le ens 1—e11q-etnarkedæ er tilstmfkelig
blotkjmt - og Csxctipptgslende sieste Lieder
odcrat.
thlkek Czon Ase-It hat« styrtket nur Forretningsu
immer s-« Ol!·on. Lnnætmng-3-Foxsogelscn
uhicm o lgxtlDl onurcnt cnhvcr For1«ctittxtg i
qmv Jo— « J c·t. Louw er Forholdet ganfkc.
« - Smmtlkgenvtdveftligc Bock glckder.
A Ved de gvdc ikösftudsigtec
Esterspirgch (
» Jens Haufen Jenseit, fsdtiNoboe,
ngxmnostrk Sdgn, kom til Amerika i
Murg hat spholdt sig i Chicago og Mil
der es Om WANT ktm give mig Un
tetnmg om hun, squ jeg gpdtgspke
derjmz
Adr. H. L. Jensen,
Wolbach, Greekey Co., Nebr.
Jnfdcaufden
»Unqc Amerika-« under Cen
fttr. Chicagog Politiooerstc hin- udstedi
Forbud modsulq nf Cigarettei til Dien
ge under Letftipnnmgaldcim
Ulykkc. Dotcgtine innklcy iMad
rid Maine, foirlgede for en Tid fiden to
faler Tckndim Han levede i elleve Da
ge, mcn saa dode han under den Opera
tion, dcr foretoges for at fjetne dem.
En Hundredaarig. William
Reynolds,de1 forleden døde iPine Hül,
Kentucky, paasiaas at have naaet en Al
der af 110 Aar Han blev nemlig spdt
iHawkins County, Tennessee, i 1779.
! Emigmuterlokkes til Ameri
ka under dct falske Foregivende at den
ny Verden er et Land, der flyder med
Meik og Honning, var det Bidnesbyrd,
J. B. MeGuire fotleden aflagde for
Kotigresfens Jndvandringsudvalg, der
endnu fortsætterdens Underspgelseri New
York. En Offentliggjprelse iudenland
»fke Blade gjennem vors Konfuler afSta
tisiiken over det Amt-l Arbejdere, der fra
Tid til enden gaar ledige iAmerika samt
en Fremstilling af Daglsnnen vilde viere
en passende Modvcegt for denne Tra
fik
i Splittelte iKviudenö keifte
ligcAfhvldsføteuing har ledet til
det Resultat, at de udtraadte nu har
stiftet en ny Forening under Navn af
»Den upartisle kvindelige krisielige Af
holdsforening«, hvis Virkefeldt dog fo
lkeløbig begrændses til StateiiJllinois.
De som staat i Spidfen for den ny Or
iganisation, siger, at den ikke vil kommei
iStrid med den gnmle, Inn bliver der den
Forfkjel intellem dem, at de ikke sosn den
gamle Forening vil bringe Prohibitions
Sporgsmaalet ind i Politik, men vil,
foin Navnet antydcr, virke for denne
Sags Gjennemforelseuafhcengigt af no
get Parti.
»Udlmwiugerne« i Wiscon
sin. Jsplge Folkemllingen for 1880
havdeStaten Wisconsin en Fdlkcmcengde
af1,315,497, af hvilket 910,073 var
Jndfødte og 405,425 fødte iUdlandet.
Af sidftnævnte var 184,328 af tysk Hek
«komsi, og 446,6:38 havdc tyske Forældre,
hvilket gjør Staiens famlede tyfke Be
folcning 630,966. Af standinavistFød
fel var der 66,284 — 8,797 Dunste,
8,138 Svenskere og 49,349 Norskere.
Naar dertil kommcr 102,519, sum havde
standinaviske Forældre, faar vi et Dotat
antal sf 168,80:3 StatidinaveriWis
consim Paa samme Maade sinder vi at
;den irske Befolkning udgjsr 173,805, af
!hvilke 41,907 var fødte paa den gwnne
O, og de engelske Amerikaneres Antal er
206,151.
leebwttdb chille ek- Co.s
store Magasin i San Francisco, Cal.,
er nedbmndt. Tab 8100,000. — Mel
mtllen i Cum-, Jll., der ejedes af C.
Gallagherckv Sonner, hat lidt Stabe for
825,000 ved Jldvaadc. —- D. S. Gal
laghets Stald i Staterville N. Y. neb
bmndie i Onsdags; Kudsken og tre MI
reheste itidebrwndte. — En ødelæggende
Jldebrand har tagt hele Fortetnings
kvarteret i Grecmvsod, Miss» i Aste.
1353 Huse nedbmndte og 2 Mennesfer em
kom. —En Skoobrand rafer i Buse
Bjergene i Omegnen af Windgap, N.
J. Befolkningcn er ude at kjæmpe mod
Jldfjenden, der allerede hat opslugt stoke
Massek Tømmey Trwkul, Jeknbanesvel
ler samt Banegasrden ogPosthuset iKa
tellm
En væmmeliq Historie sindes i
Lorbagsnumetet af »Minneapolis Tri
bune«, hvor det hebt-en ZLyden afistyk
kckslaaedeGlas og KvinderöSkrig kalt-te
en Politimand ind i et af de bekygiede
Hase paa Washingtön Str. iSt. Paul,
Minn., hvok han sandt, at to af Stutz
embedsmændene for Nord Dakota i Sel
fkab med en St.Paulsqgf-rer hat-be brat
ket mere Bin end be vm villige til at be
tale for. Ta Hase-to Vcsturerinde lotnI
for at opkræve Betalingen, flog en af deI
hoje Statoiiiænd — der cr en promincntI
Kirlegjængcr, et Lys i Selflabskrcdsen, I
enForkjæmper forProhibition og enFlojs I
mand for det Parti, der hat« mabt «nedI
med Lotteriet«, — Koindcn i AnsigtetI
med Knytncroen og et alntiitdeligtSlags-I
maal paafulgte. Polititonstabelen tog
dein alle ind inen da han senere erfarede
hvilke »fornemme Forbrydcre« han hav
de at haandtere, lod han dem af inod at
betale Studen.
(,,Syd Dakota Ekko«.)
Bindettaad skal nu blive noget
billigere. Ved et privat Mode i Coun-I
cil Blnffs, Jowa, der asholdtes af stere,
Tom driver Fortetning i Bindetraad, var
tilstede Repræsentanter for Plano MTgI
»Ca» J. P McCormick fra Chicago og
andre. Dei oplystes, at Prifen paa
IBindetraad var dleoen flaaet ned afHo
ver Co Gantdlt i Chicago. Resultatet
Iblioer, at Plano M f g Co. ojebliktelig
Ioil udsende 185 rejsende Scelgere. De
I vil blioe fordelt over de hoedeaolendeSta
-ter, og den Bindetraad, som hidtil har
kostet 16F Cts., vil nu blioe folgt for
I IZLz Cts. Dette er den laveste Pris,
Ininn hat havt hidtil, og det antages, atI
Idenne Nedsættelse enten vil tvinge Chi- I
I cagosirmaet ind i den bestoaende ,,Trust«I
Ieller ud af Forretningen. Den nedsatte
»Pris Ital gjælde for Jowa, Nebraska,;
Illinois, Minnesoto, Nord Dakota og
Syd Dakota· -
» Den Horte Todte. Wirt-s Smith,
» en dannet og almindelig afholdt nng
IMand i Parlersdurg, Iowa, hoor han
Ihar vieret ansat fotn Baitkclerk, er stillet
under Anklage for Velselfalsk. Fallsuc
rierne skal oære ooedc mod flere of Om
egnens bedre stillede Lvndmænd. —- J.
N. Sigsby og hanc-I Son William er
dlevne arresierede for Falskmsntneri iI
Birmingham, Ala. Disfe to Mænd erI
den sidste Levning af den i sin Tid beryg- I
tede Joe Bennsield- Bande af Falstniont- I
nere og Rot-ere, sont prægcde og satte iI
Omlod en Masse falske Pcnge i Gen-I
gia, Tennessee og Alabama, og har ialt I
inyrdet feks Opdagelfesbetjente, der tilI
I forskjellige Tider prooede paa at indian-I
Jge dem. —- To Falskmontnere bleo gieb- I
ne i Chicago i Torsdags niedens de var
ifcerd med at udgioe falsie TisDollarö
Sedler, som foregaoes at være fra Ger
man Nation-il sank iNew Orleano,
La. Dissc Sedler har i flerc Maaneder
været i Omlod uden det for har veret
muligt at opdage Skjcelmerne.
I
Jernbaneverdenen. Envigiig
Ooerenskomst er bleer afsluttet mellem
Union Pacisic og Rock Island. Sidst
nceonte stal have Loo til at afbenytte U
nion Paeisics Bro mellem Omaha og
Council Bluffs, og ligeledes Sporet
melleni Oinaha ogBeatrice. Naar Rock
Island saa bygger en kortBane fraGil
more til Beatrice faar Kompagniet en
direkt Bane mellein Chicago og Denk-er,
hoilken dlivcr en oigtig Faktor i Jamme
nekonkurransen. De Jndrommelfer, I
Rock Island har gjort Union PaciIic, erI
ilte mindre betydningsfulde. Rock Js- I
land, der hnr haot to Bauer tot-ro over
Jndianer-Territoriet, ovcrdrager den ene
—- Hutchinson tkz Oklahoma-Bauen —
til U. P., og dette Kompagni faar daI
den længe attraaede Linie til Texas oedI
at druge dcno egne og Rock Jslands Ba
net i Fallesslab. Denne direkte Kon
kurronse fra U P. s Side for Sydvestensl
strsel er ikke just stikket til at gltedeI
JayGonld, da det rammer haardest mod I
Missouri Pacisic- -.Banen —- Wabalh- I
Banen har nedsat Fragten paa Koceg fraI
St. Louis til Chicago til Cz Cts. pr. I
loo. Den forrige Takst var 9 Sto. i
Seuatoe Quan. Mod Senotors
Quayö Haderlighed har gjentagne Gan
ge meet Iremsat Bestyldninger afsaa al-I
oorlig en Art, at ledende Mænd og le-«
dende Binde i det repudlikanste Parti de
gynde at forlange dem underfsgte for»
Rettten, da de, holt de ete fande, er for
qiiiverende til, atPaitiet lieiigcie can have
haiii til Leder for Agitatioiisi Koniiteen.
Pan er den Mand, der i 1888 ledede
Partiet til Scjr, nieii efter huad Nein
York Blade fortællc biirde haii hiiitigst
iniiligt fendes i Tiigthufit. Man be
skylder hacn og haiis Venner for i siiiTid,
da han var Kasfeter for Stateii Peini
fylvaiiia, at have taget enornie Sumiiier
.af Staiens Kasse og beugt dein iprivate
HLjeiiied Han hai gjokt dette med en
Frcekhed og Dristighed, der søgcr fin Li
! ge, og en Gang havde han iicer bleveii
Warkefteiet forTyveri, hvis ikkehans Ven
» net i sidste Øjeblik havde teddet hain ved
H at bruge al den Jndfiydelfe, de raadede
«over, og ved at detale en Del af de stjaal
Hiie Peiige. Senat-n Don Cameroii hiir
j alene af siii egen Lomiiie iiiaattet udrede
S100,000 idette Øjeined. Soni Folge
af diese og andre graverende Bcstyldiiiii
gek forlanger nu de lcdende Blade, at
Senatdr Ouay enteii stal rense sit Navn
vcd at godtgjsre sin Uskyldighed for de
fremfatte Sigtelfer, eller i niodfat Fald
tmkke sig tilbage fra det republikanske
Partis Fsrerr.
» Studenter - Skltendtgheder.
»Den Barbarisme, der stedse hyppigere
; forekommer blandt Eleoetsne ved Lande-ts
; larde Attstalter, et snaktbleoen saa uma
Ilelig at den ikke oilde kundeeksistere ino-"
; get andet Land end Amerika. Det sidste
! Opttin af dette Slags fandt nylig Stedt
i Netv Brunstvick, N. Y. Studentettth
ved den detvceeende RutgetoCollege hav-H
de i Tirgdags Aftes faaet i Hooedet at
vtlle smøge alle TIjler og Hætnslo af og
more sig paa barbarifk Bis. Og de ftk
Ida ogfaa Marskab i Stand, sont nak vil
s koste flere af dekesKantmetater Lioet. Der
i vat- kommen en Del nye Studenter til
H Stolen, og disse Rekruter stulde Mind
! vie-S i den leetde Stands Magistekhetntne
lighedet·. Kl. ll om Aftenen overfaldti
I man saa Oftene i deres Sovekoattet, l
dandt for Øjnette af dent og afkladte
»dem splitterttsgne, fette dem ttd paaGa
den og bandt dent i Kinde. Med Pisle
dreo de ovetgione Studenter nu de stat
» kelg Dkenge gjennent to Bandlsd og hen
over de stakpe Stene langes Btedden ind
til deres Fsdder stod i et bladigt std,
og detsfra ind igiennem noget Kratstav
og Titeln-, det· sendet-ten Huden over
hele Kroppkn. Men endda var Tersten
efter cheoelstab Elketilfredgstillen Da
ntan com ud paa Bt«oett, sont fotet over
Floden, blev de tttjghandlede fitet ned i
det kolde Band, en for en, og holdt
;der i nogle Minuter t Band op til Ha
gen. De af Kulde tystende nagtte og
blodige Lege-net (for Sjælen var tut nee
sten pisiet ud) bleo saa dteone tilbage til
Udgangspunktet og under Foregivettdeaf
;at det vilde tnodvirke Falgerne af det
J kolde Bad, tvang man Stallerne til at
zsluge enottne Koantum forgiftet Whisky.
» Eiter denne Tut bleo Fangerne lagt paa
;Maven paa et Bord og tatovetet paal
’Ryggen med Foreningens Mante. Den
lne saa djeevelske Spøg endte nted et med
Hfant Saiteselstab, der varede hele Nat
’ten. Der var elleoe nnge Mand, fom
jsaaledes bleo miohandlede, og Innligvig
Hvil det koste nogle af dem Livet. Ter
linne-J- dog itle at veete Tale otn nagen
Straf forVoldgmcendenes Vedkontmetth
de er alle Sonner as tige Falk og nstraf
»felige for Verden.
Streiter oq OttesTlmetssBes
Werg-Und Otte-Timers-Beoeegelsen,
Ider begyndte sotn en lille uslyldig Strei
;ke blandt Temrerne i Chicago, et nu
lfnettt blevett til en Stortnagt og ausser
HDag for Dag, Time for Tinte, med en
YValdsotnhea der ntt ttodser feer Arbei
tdeeledeknes konservatioe Tilbageholdelse;
Idet er bleaett enStrIny der ikke langer tan
dæntmeö. Det vatPtassident Gompers,
Overhovedet set Feder-Ihn ok loben-,
Landets mest udbtedte og tnægtigste Ar
bejdetotganisation, der tog Jnitiativet
til Tamtetnes Streite sont Jndledelsen
til en stotaktet Plan, han havde last, og
mente at kunne gjennemfete Sktidt for
!Skt·idt. Denne Plan onl- ikkr inindte
end Gjennemsprelscn uf Otte-Tinieiss.t
Systenict for alle At«bejdei·klu-Jseig Vett
» kommende. Men at det sknldc ske ved ct
THE-lag lau da fiel-liest fm i)(1WTutit’e, ljnn
Evildc tugc ct Fug ud Guttat-in Tonwer
ne, der er de bebst organiscrcdemen sam
tidig slettest lønnebe uf Fugmitndene,
blev ndfet sum dem, der feist ikttldehitel
peo. Nuur de san haode vnndet, vardet
Meningcn, ut Mineurbejdcrne fknlde
komme nassi og dereiterSkmdernr. Digfe
Fugfureninger skulde enkeltvis under de
rcö Kump have den suinlcbe Organisation
i Ryggcn. Feder-minnen hat netnlig et
Medlemuntul uf noget ovek000,000, der
hvek Uge indbetaler til Fulleskussen t0
Cis. hoer eller en sumlet Sinn pua
800,000, og ingen Kombination us Me
stre i et enkelt Fug i Chicugo vilde viere
i Stand for nagen længere Tid ut mod
stuu en faul-un velorgunifeket Streite,
der fuu ut sige huvde uudtsinineligeMidi
ler til dens Nuadighcd.
Chieugo blev knarrt sont Pladfen for
JKumpen; Tstnkekne skulde tuge den fer
;ste Tur, og alle de andre Fug stuer for
.blive iAtbejde indtil Tpmrerne hat-de fei
sret Men det kom ikte til at guu efter
iMn Gompers og huns Ruudgbredkes
’Pluner; Utuulniodighcden hos Arbeit-er
Ine ladet sig ikke tønnne, de oil rive Sei
iren til sig. Fug efter Fug hat erklæeet
JStrejke og furlunger Jndfsrelfen ufOt
ste-Tisners-Syftemet. Den kjæmpemæs
sige Demunstkution, der er unfut til inwe
gen (den Iste Muj), teuer med ut blioe
Begyndelsen til en Streite, sum be Zug
itigste blandt Arbejdeme vil blioe mugtess
lese til ut styre i Kurs, langt mindre
kuntrollere den. Orgutiisutiunens Ve
ityrelse atmet nok ut difciplinere og styre
8,000 futtede koldblodige Tsmkeee, men
nuur det gjktldcr et Virvur uf 70,000 u
regierlige uf uf Vegejsttiug upflummede
» Mund, der mener ut se Sejren indenfor
Rattevidde, suu fermuur man uidst intet
ut stille op. Begyndelsen pur gud og sy
stecnatisk, Enden tegner til ut blioe Kuus
og Nedeklag. Og dette er hvud Lederne
befrygte.
Udlandet.
Schwend. —- Finanstnesteren i Kan
tonen Ticino hat befveget Knien for en
1,000,000 Franks.
A f rika . -J det list Negekkpnges
rige Dahoiny paa Afrikas Vestkyst hat
de franske Krigere havt fnldt pp at de
stille. J Onsdags fandt quer en Irr-f
ning Sted tnellem Franstmandene ng de
indfidle Jnfnrgenter. Staget vnrede i
to Timer og endte tned 500 dpde Dahe
cninnete og 50 sankede Fausts-mad
B kasilien . — Stillingen i Bra
silien syneg ikke langer san rat iotn iRe
publikens ffrste Tid. Der ganr alle
Haande Rygtek otn revolutionake Op
Jraab, Ministerkriser og Utilfredshedi
I Hirten. En stor Del af disse Historier
I kan jo været opdigtet nf Monarkisterne,
men det ek nckppe altfamment usandt.
Nu hat man emer ppgipet Trinken om
Sammenkaldelsen af en grundlovgioeni
de Forfancling, men vil istedetfok have
at de provinciale Stykelser i Fellesskab
skal formt en Konstitution, der fna fe
nere forelægges Alt-mein
R us l a nd . —- En Bunke Papiter
ög Planet forMobiliseringen ac· den kug
siste Militærstytke langs den tyske og
Istrigste Grændse er stjaalcn Im INng
ministeriets Arkiver. —- Fecn Ssstre
ved Navn Domooieroff, af hvem den
yngsie var 19 Aar« begik i Fredagn
Selvtnokd i Mdstva. koget Aste, man
fandt i dekes Verelse, viste nt de havde
opbmndt nogle Papire inden de Log Af
fked tned Livet. Det antages at de hat
varet Nihilister, der fkygfede for Arresm
tion.
L ftk ig . —- Soldnterne ytrer stark
Misfotnsjelfe over den flette Linning,
og de sial have en stark Jnkcinntion til
ntgjsre falles Sag med Socialistetne
Iden lste Mai istedet for at styde eller
st1exsnen
tTlm Ghin-J
Lilie-nd Pol e· sie-»O IMMle- kleine-Mk
publislnsdth Unsinn-neuen Nun-etwer
chDN Isl)AY
nn
«-«- Plsl T « « « « « Eh «.Ä"· s——
Tun Nun is( tlns lcsntling Honnilinnvi
nn pnlnsr wes-l (sl·()nntlnt nntl oncs
us the- ltn txt-It public-Minn« in Un
l)nnislt htngungu in Amt-rinn
'l«tw raten-hat nntl gssinsenl cltisnlntlmt which
this peqnsr Inn- nttnlnml numan this neune-muss Rein
innen-Inn ltunnsn uk Nishi-sinken Wyoming Mel colo
nut» Innan It n Inn-Hur ntlnsrtislnu inultum for
tllmsts win- wnnt t» stellt-z tin-h- linsils unt liessen-o ths
stsnsnilnnvlun Inst-Mc
Knie-mit nitwrtlstnsx mmltskimwn un nppllrntlom
»Nun-spat 'l’ « l-: UT A IT .
IU N N lcltltt)t), X HIR·
. v- « » f ;
Itsnltstnl J- v-- nnJ sl,e-· nthls s sul tI « Usunustims
Nil-e . ji«-J »Na-. .-H-nf,·,t!..’ « »
;holde Eint paa dem; sclo Officcrcrne
sysnpathifete tncd Arbcjdctnr. Tsenne
Situation hat gjort Oscnndighedcrne Ine
get bctcknksomme, og der skat unsre Ub
sigt for et Wuningsztillieg for Soldaten
nca Vedkonnncnde. —- J Gntisirn ne
rcg et steckst Hab ntab Jadckne. Crit
Pabelhob pua 4000 Pest-sauer iamlcdeai
Ftscbags i Byen Bailcy hvor den angreb
Jadekvarteret og vragede og sandeksldg
et Antol Hase og Vatikan Soldaterne
blev ial Hast vrdket ud for at staat-se
Voldstnandene, tnen det lykkebec ikke at
opkette Ordenfsk U Spektakelmagere var
blevne dmbte ag 12 saurede. Ti af Le
derae for Oplabet bleo satte i FangfeL
stand-krel-Wiest-Korrespattdentpaastaar
at det er fremtnede Agitatoker, der hat
sat det onde Blut-.
T y i k l a n d. — Droaing Viktoria
af England ankoin i Onsbags tilDartm
stadt. Hendes Majestcet blev ved Banc
gaarden modtaget af Borgerrepmsens
tanterne og andre haje Etubedstnænd.
—- chser Will-tun hak nu farandret
Front nted Hensyn til Socialisterne.
Hatt et allerede bleven kjcd af Taler-m
se ag Kjeerlighed vg vil nn til at beuge
Tvang. J huckt Fald btivck dette hanc
Taktik angaacnde Arbeitserneg paatcenkte
Detnanstratiun den lste Maj. De Lo
kater, sont Arbejdcrne allerede for ken
geke Tid siden har lejet, ital efter hans
Befaling lukkes den Dag, vg dct samnte
blioer Tilfætdet med Bartshusenr. Ga
defarfamlinger forbydes ogsaa, ag alle,
der over-triebe denne Ort-re, bliver sie
blitkelig betagt tned Arrest. Kart jagt,
Berlin bliver erklceret i Belejringatib
stand den Dag, da Autoriteterne befrag
te Bludsudgydelfr. —- Et Antal Ade
lige i Stuttgart hat fokstabt Baron
Meunich fra deres Stand og Omgang
fort-i Baranen lad sig acelge til Rigadas
gen sam folkelig Kandidak Baranen
sparer vtte af be fornennne Heu-er med
en Uafacdring tät en itaan Duct.
l
Jnvvydetief
Da jeg iom iædvanlig agtek at afhalde
Fetnte-Juui-Fest i mln Pakt l Daum
brag, inobyver ieg hekaeo enhoer fra
fjekn eignet-, Iotu tunoe aulte at holde
zareotag over etellek andet Entm, läge
meget hvtlle Anstaetset Monden har, da
jlg antager at der er altid uoget bele
tende at drage af jamme.
nun var det Insleligt om Was-müs
heber ’«.s-'tse holdes uer for zsaa faadan
en Dag. Josapngt vll oct unue folget
for at enhvet ufoshindust ta« lonnne
tkem med sin Mem-Iz. Te Eteoe Tale
te eller zat·edtagsholocre, faul ausser at
bidrage noget til zesten, der-ca at lade
mig bet vide l en ntrr Jan-tild. Det
tunde maaste have Interesse ellek vtere
til Fordel for en ellek anden at gjtte en
Tut til Demuwa da der til sen Tid
oil paagyndes Botingen eftek de skjulte
Mineralier.
J Daab am en god Tilslutniug tegnek,
Med Ugtelse,
M. C · Petetsen,
(Central Park.)
Paul lallt-non l- ll Hemanson
—-I
St. Paul, Nebraska,
hat netop modtaget Agenturrt for del
nelbekjendte St» Paul Fin- umä blau-ins
Ausnutnce Cumpnny as St. Paul,
T Minn» et Flotnpagnt tned 82,l-UO,(.I00
Kapital, og tilladet at anbefale sig til et
sent Publikum for slklcr og folid As
»suranse nwd
Haglfkade
paa al Slags Sud. Assuranse tegnes
indtll 810 pr. Altes (l til lu). For en
Assutanse af slslu pr. Akte er Pkæmien
50 Cis. pr. Alt-e, mindre Summer i
saunne Forli-nd
Kompagniet er absolut sikkert og naar
Tab indtmsser bete-les Staden sttaks
saasnart famine er heb-Int. Ver er ikke
Tale om sit vente til Foraaret, alt Kan
tant. Nennen Undekretnin meddeles
ved striftlig eller mundtlig Zenkendelfe
lll Ihm Anberfan eller Dermansotn