Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 05, 1890, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vad icg aldrig tan ovcrtommr.z
« t«.t thita«gttttti,«,.t oder et tsotinw
lastt Minne
Ali
Klang Jtivle. !
-——-—
I
De tilladct, ntedyntssulde Leser, at
ciz til at degnnde nted siget et Pat Okd
m mit cget beklagelsegoatdige Jeg - —
ai.
tFndnn er jeg ett sotyoldsois tings
liand, paa Besen opad LioetsHpjdet«t)g, !
m end saa nett vedKannnen, de 35 Aar,
tjeg nirsten kan kigge over dein: jeg
Uldct i denne forste Maatted as det nyej
lat« de saniose 35. «.'e-; hat ntit jeones
ldkontnte, jeg hat« en tat« lille Konte, og
cq ist« i Besiddrlsc ai to hetlige Botti,«
ont ikke ittigcr ntetc, end haad sotngodt
g ntntiqt et sot i Liuctg fotstjelligei
-nnaiionct« at lisinge sig i oeloillig E
indting.
Illltgeocl er icg alt nndet end lykkrlig.
Gran Haar spiret itetn intitt Tinding,
og ooct tnin Pande lceggct sig Tttngsin
dets Sty. Jeg kjcnder saatc oel Aar
sagen til tnin Ulykke; intet andet Men
nelle end jeg selv et« i Stand til at sjerne
den, og jcg staar tttagteslos. Miit
cneste Trost er, at jeg hat Tusinder as
Lidelsessceller tundt otntting mig; det
giver mig ogsaa Mod til at lette mit be
tyngede Sind. Jeg ded, jeg oil finde sor
staaende Hsettet
Der skal vtete Mennesker til, sont »al
drig can ovetkotntne nagen Vetdens
Ting«; til dein hører jeg ikte. Jeg over
kontmer brilliant at sooe mine ti Tinter
i Døgnet og at indtage mine tre Maul
tider til bestentte Tiber paa Dagen; og
cstetsont seg oed, at jeg skal sidde paa
min Kontotstol sra los-Z og fta 4—-6
hoer Sognedag, blioer heller ikke det for
samt.
Nei, det er blandt detdaglige Livs
mattgchaattde Stnaating, at jeg hoerken
kan ooetkatntne dit eller dat; det er bis-se
Bagatellet. sont sætter Krydderi paa
Tilværelsetts as og til lidt floue Ra
gout. og sont daarligt kan nndoteteg, det
et- detn, jeg fotspildet eller tent edeln-Z
get-.
For Eksentoeh Hoor mutig-e sade
Tinter sot«bi-tirer ieg ikte mig selv
oed det daatlege Fothold, httoti sag staat
til
i
i
l
l
sine Plher.
Jeg er en stor Ynder as Tobak, ogjeg
toger tneget. Jeg hat det itkc ester no
gen stemtned.
Min Bedstesadek tsg som en Fabric
skoksten. Gan dadr, da jeg var 6 Aar,
men fra jeg var syldt de tre, havde jeg
tegeltnæssiig hver Sondag besagt heim
samtnen med mine Fotældte. Jntidlet
tid tnindes seg aldtig at have set hans
Ansigtstktek ganske tydeligt: de var altid
indhylledesi en blaalig Sitz sasVolle Oa
nttstek. Miit Bedstesader staat for
mitt Erindring nted Glorie otn Hode
det.
Miit Feder er nn i en Tldet af 78
Aar. Hatt etPensionist ag hat sont san
dan Tideu til sin Naadighed. Han sor
talte tnig da sorleden, at hatt haode fid
det hjeinmse ved sit Arbesdstrd og reg
nrt nd, at det Kunntnm Tobak, hatt i stn
Letzetid hast lagt i Aste, ocn det bleo pac
tet samtnen pan ett « acgtikaa1, oilde vip
pe hant og hatt-Z talrige Bsm og Vorne
bern i Betret. Fader sag-de at hatt
ttoede end-da, Onkel Peter og Tetnte
Rasmine Lande trade op nied, ndett at
Tobakten gik til Vejrsk —- Bet sknlde
altialt blioe saadatt noget sont 2000
Pnnd.
Med Gtsentntelse i Sindet stger jeg
til tnig selo: ,,Klaus, du naaraldrig saa
vidt!« Min Fa’t og ntin Fariat havde
detes Sager i Orden. Opmarjchetet
ester Haidett sont en Trop Soldater,
hang Pibetne paa Bradtet, en til
hoer Dag tugen. De hat-de Kommun
doen over deut. Det er just den, jeg
mangler.
Jeg er en bestentt Karakter med en
start og fast Vilje. Hat jeg en Gang
sagt, at saadatt skal det vate. saa blivet
det saadan, om jeg saa 77 Gange hat
indset, at det et splittergalt. Men over
sor mine Pibet er jeg en Nathue. Te
kandrille ntig akkurat lige saa ttteget,
sont de li)stet; det Lieblik, hvor jeg en
delig stal oise dein, at jeg hat Magten
over dem, og at jeg er deres tetmæssige
Herre, sont kan giote nied dem, hoad jeg
vil — det kommer aldrig.
Detsor er de ogsaa saa fotsotnte og
elendig at se til, sont de er. Aldrig o
verkotntner jeg at tage det asgjorende
Sktidt —- hen til Drejeten, hvor attet
bei skilte kunde fpje sig samtnen, og
leg nat-er intet Haab ont, at de sorstjelli
ge ,,Dele«, som i Aarevis hat flydt am
ktittg i mitteStuer, enGang iTidettvot
der til et.
Dog er det sprst ntt i de sidsie Dage,
at jeg hat« opgivet alt Haab otn mig selv
vg mitte Piber.
»niig cn nn Lejlighed Da jeg haode fan
Iet Mobletne flyttet ind og stod med mit
istor Beslntning. Jeg kaldte min Kone
:Tta-et, lidt fort, tat-en nydelig buttct og
i
Jeg ejet et fjcldtnt stisnt Pibebteedt, i
som mine Forceldre i zerllesskab forcerede
mig til min Konsirmation. zadet hav- i
de i sin Fi«itid staaren Rammer med·
kunftfastdigc Styngninger, Moder hande
iscne Nattetider datdyret aszilkc i bro- E
gedc zarver kliannnens Jndhold Syol
Knapokr onbtngtess —- FamiljesTraditios i
nen tro — i anniens nedeisste Kant.
Piberne maotte ieg selo gjcnnem min
Ungdomo forste Aar erhoerocmig for mi
ne Spotefkitlingst«
Jeg lcdSaon for paa en vrerdig Maa
de at fylde det stnukle Brcedt. Jeg erin
dtcr, at jeg, mcns jeg lieste tilElsamen,
sparede ZOOre ved ikke at spise Middags
mad, hoer Gang Madam Jefperfen ser
vcredc Vælting og ftegt Leder. Og jeg
fik mine fyv Piber, inden jeg var tyve
Aar. Stanke-, dnftcndc, blanke, hung
de der —- jeq faar endnn fngtige Link,
naat jeg tænker del-pack Men Livet nn
bcnbntcde ftg for mig med al dets letsin
dige Dani·ligt)ed, og jeg bicv mit Bat-n
domoideal ntro. . ..
Sna sidste Oktober Flyttcdag fik jeg
sjaldne Pibebtædt i Haanden, tog jeg en
og mine to nnntlende Smaa ind og bad
dein vcere Vidne til, hvad der skulde fere
gaa. Derpaa tog jeg et solidt Spiger
og flog det ind i Bieggen paa den mest
isjnefaldende Plads i min Stue, midt
for Vinduet, hoor Lyfet falder klart ind.
Jeg hangte Pibehmdtet paa Spigeret,
og jeg lovede helligt og dytt i de treVid
net-s Overvkerelfe, at nu skulde det atter
komme til Hædet og Berdighed
Og hootdnn ttok De faa, det set nd
i Dag, to—tre Maaneder efterFlytteda
gen?
Den forste Knap er tom. Paa den
sanden hanger der en lang Rcekel af et
Rot med Svompedasafe, hvori er siukket
en fremmed Slange. Den ttedje Knap
er tom. Den fierde prydes of en stin,
strittende Slange med en fottygget
Mundspids. Den fetnte beerer en lille
Fjedervægt, foin entfkaffedes, da indiffer
ftefødte kam til Bei-dem Undet denfjet
te Knap hiesiger nn poa fjerde Aar en
tom Fidibnshotder med et Par sortlodne
Vintetgjcekter paa tødbrun Grund, en
Present ftn min Soigermoder; den ven
der frcekt sit tomme Jndre udad. Pan
den syoende Knap findes en tte Koarter
lang Mulsant-spin sotn jeg hat nrvetl
efter en Onkel. J site Aar hat denk
holdt fig drast, i site Aar hat jog nydtå
to Pund Podak maanedlig of denne nd
tncetkede Pice, uden at den er bleoen ten-i
set. J
Saa fonledcn begyndte den til minT
siote Sorg ett lække. Solvhesloget syn-:
tes at losne sig fra Hovedet, og den need
sker og drywer nu til enhvet Tsid lidt af
sin Ovetftod ud over alt, hvad den kom-J
mer i Nærhedcn af. «
En temstnelig ny Ftakke og Best hat
jeg faaet Idelagt af Tobakssoft, Betrat
ket paa min Sofa har faaet et ParPleks
ter, og fotgangen Dag, da jseg sad og
sitev et vigstrigt Dokument paa Stempel
papit til Ists-Kr. 50 Ore, lagde der sig en
Plamase lige midt i Kisdecksonttaktens
vaesenligfte Bestemmelser.
J Foraaret gav minKone endelig eftek
for mine Banner og tillod mig at røge
en lille Pihe i Sengen om Aftenen.
Det hat siden vceret de losesie Ojedlikkei
mit dagligc Lip. Men nu er det handt
to Gange, Tiger min Kone, atPiben hat
sat stote, btunePletter, sont ikke kan gaa
af, paa de kfme Lagner, eg hnn hat der
fot nedlagt destetnt Forbnd mod, otPihen
splget medsmigi Seng.
Men ttot De saa alligeoel, at jeg til
Dato hur fatet den Pibe giort i Stand,
eller ansiefsset nogen ny? — Nei. Det et
mig ikke inulsigt, absolut ikte muligt at
ooetkonimedet. Jdag hat jeg ikke Tid
—i Morgen ital det viere — san fast
ieg heller ikke Tid —- faa iooermorgen o.
s. v.
Ak, saadan et Mennestenes Vorn!
Men det sidsie et det verste. Min
Kone haode Unrtiet noget om, at min nn
gre Bruder vistnok vilde forcete inig en
Pibe til Jul. Jeg glcedede mig uhyte.
Juleaften kom — der hang Piben paa
blank. Jeg tog den ned og underspgte
den — —- det var enAttrapl TuSkjceb
nens bloksge Ironi!
Men jeg hat ikke foktjent det bebte.
Dr. N. Roma-erg, 41 S. Clakk
Str., Chicago, vedblioer at udsende sine
Boger frit til enhoer, sont indlieggetFri
market til Postporto. Der er nu trykt
et stott Antal af dem, et Beois paa, at
de maa oæte gode og nyttige. Se hanö
Avertisfement i en anden Spalte og hust
paa, at hois nogen kan kurete en soter
kronifk eller privat Sygdotn, faa er Dr.
Rosenbetg Monden.
Fra Sonderftpllanlks
I
Heringdammernes Teling. lst tlel
Blan, »Estaateilkori"efpoiidetn«Ineddelcr, ·
at dcr til den oni kort Tid iannnentreeden-I
de Landdag fandsynligvis attei- vil blive
forelagt et Lovfokslag om Regieriilgd
distriktct Slcgvigs Deling, det vil sige
Heetngdannnemes Teling.
Godsejer Ill. Ladiges til Bot-geborsten
hiltten i Sndflesvig ek nn hienlkoininen
fta Fastningen Gesel, hvoe han hat« fid
det i syv Maancder i folge en hain over
gaaet Dom for Fornærnielser iniod den
tyske Kejfen lDen ganile Herres lOel
bred stal ikke have lidt nnder Opholdet is
Fee-sinnigem ligesom de inilitære Autori
tetet i Wefel ooekhoved have givct ham
en i alle Mander inslvillig Behandling.
Tredobbelt Knnfinnation Pinam
dag blcv der i Klipleu Kirlc konfirmcret
tre Saslcnde neinlig tre Piger paa heu
l)old9vis31.3, l7 og ZU Anr. Tores stot
leldec hørc til en af Scheine, og af den
Grund var Bornene ikke blevne konstr
Inckedez nn hnvde de imidlertid selo on
sket at blivc konsirmeret.
Tiltraadt Fertigselgstraf. Den l)idtil
vcekende ansoakshavende Nedaktør for
,,Flensborg Avi6«, Or. J. Prang, til
tkaadte i Torsdags ved Landsketsfæng
slet i Flensborg, den ham af Landsret
ten i Flensborg idsinte 6 Manneders
Fæitgselsstrai for formentlige Peeöfeflm
steifer-, foin han var anklaget for sam
nien med Redakter Jesfen, der i disse
Dage har affonet 2 Maaneder af den
ham idsinte l Aars Fængielsstraf. Un
dek He. Veangs Feaværelse overtages
Anfvaret for Bladet af tte af Weben-bej
derne i Jünglier !
Dansterne i Uge. Skal man tro det:
tylke Blad i Tender, niaa Danskerne ii
Uge oaere as en meget ejendoinmelig Sort.
Bladet meddeler neinlig, at man i Uge
Sogn i den sidste Tid samler Underskrif
ter for Jndførelse af tent tysk Skale
sprog, samt fremheever ined synlig Til
fteshed, at mange dansksindede have nn-»
detsckncset Petitionen. i
Provinslanddagekr. J Fslge »Reichss
anzeigee« hat den tyske Kejser anordnet
at den slesvigske og holstenste Braula-C
landdag ital indkaldes tilSlesvig til den
s. Februar-.
Arresthus· J Skærsæk er deride
sidste Par Aar bleoet opfskt adstillige ny
Hufe, og siere ville blive opferte. Saa
ledes skal der viere taget Bestemniebse om
at opspke at Akkesthus deefteds til For
aaret.
Dostrup Station ec bleoeni Ssndags
og en Del af Beboeme havde chejtide
sligholdtDagen ved en Tur til Tender
med Bauen.
«Nedbreendt. J Qnsdags Meirges Kl.
9 nedbmndte Jndhuset lned iaintlige
Stald- og Ladebygninger og Mejekiet til
Hellevad Vandlnjlle. Beim-singen blev
reddet ined Undtagclse af negle Svin.
Paa Grund af gimstiq Vind keddedes
Band-vollem Jlden siges -at vceke op
lstaaet i Mejetiet.
En forstyrree Kaum-n .Foi·rige Lor
dag stnlde der oin Aftenen trete Forsaim
ling paa Kuehufet i Graastmi. En lille
Sangforening, der talte baade danstc og
tyske Medleiliiner, vilde oglaa synge nag
l-e Sange. Jnden Festens Begyndclse
havde imidlertid Tyfkelne ophcengt to
state tysle Flog og et tyfk Billede, ogs
Felgen heka blen. at du Sangen sknldei
begynde, forlod alle danfkesindcde San- ’«
gere Lokalet, saa at der tun blcv noglel
faa Tyskeee tilbage. Da ode danske følte
sig heilig fornatlnede ved dct stete, op
rettede de en lille Sangforening, der kuns
havde-danske Meinen-cum Dctte knnde!
Tyskeenc ikke finde sig i, sog da de danskes
farlchen Aftcn holdtMsde, drog Unter-I
ne lavmende gjennem Gabeln En afj
dem var endog faa iorig, at han tilbad·
at give tolv Mark til deu der vilde gaas
op i de danskes Lokale oglfsynge »Schles-j
wig-Hal.stein meet-um schlsliigen«. Denj
Mand, der udmaerkede sig oed sin Nids
tjærhed, var barnefsdt paa den gode
gamle danske D Æm Dette can vel
Ialdes et lille Sidestytke til Løguinklo
stet- Affcereei.
Marslbøuderne og den tyske Stand
Inipolilik. Frei Oldenbnrg strioes til et
Blad: ,,Marskbøndcrue have ncesten in
gen Agerdyrkning, men tnn Koaegdrift
Om Efteraaret sælge de det Fedekoæg,
der am Sonnneren hat græsiet paa de»
fede Gmsgange, og opnaa deroed en
fand Gnldhøst. Jeg kjender ved Medic-«
Weser en Landsby med tre harrt-redean I
byggere, der knn er beboet af sendet-H
hvoraf ti eee Millionærer. J en andenl
Landsby fortalte Presten mig, at han(
hell havde opgivet den kirkelige Fattig- :
pleje, fokdi ingen i de sidste to Aar hav
de meldl sig for at bede am milde Gavee,
og enkelte Personee, hvem han havde til
sendt Understsltelfe, havde asslaaet deinl
Disse Baader argee sig til Tkods for de- ·
ees heldige Foehold over Bestyttelfes
toldsPolitikken, fordi den vansteliggjsr
deees nghandeh ag fordi den, ielv
osn den skqsser dem hojere Prisek, bog
for saa vidt er dem til Stab-, fom de
maa inbspu nassten alt dkt Korn, som de
fkulle bkuge. Te Grkksgange, iqu ligge
ved Nordfpen og Wcscr vil ingen beiiplte
til Agetbrug, fordi man, da Iokdcu n
for fed til Komavl, ved Koasgopdmsti
ning opnaak del tyvcdobbelte Udbytte af,
hoad selv den heldigftc Heft asgiver.
Nordtydfke Lloykx
Denne Linics bcwmtc Skibe lobe di
rekte mellem
Bei-Mosc- og EIN-New
og befordrer Passagcrcr til over-ordent
ligc lavc Prifer sra
Gntob()t"g, Manns-, Stmskhuhn,1(kjs
stimiia, litsistinnssan Bergen,
Stnvnngux l)mntlnsim.
Tit Si. Paul, Reb. tun 85().75
Tll tmalm. « tun 47.20
Tit Blatt, « klm 47.50
zlmbcnhavn ogls«objckg: MI,00 lauen-.
«sikk0,1-lte(l og Bekvmnmeligltecl««
er Kompagnie-w Valgsprog
Nordwde Smde Skibc hat« i et Tibsrum
of 80 Aar sprt nsckc end
—1,885,513Pasfage rcr —
trygt og fikkekt over Atlantcrhach
Ncrrmerc Unberrctning meddcch ai:
Oc« Ida-Uhu « sc» limekulAIctmsr.
No. b so. usy su-q letlmoko. Mä.
J. Um· Oflheubmsw GeM Agent
Ebicago. Jll.
Bote Agenter paa Landen
H
Fleming öx Mel-z
ønsker at bringe der-es
velforfynedc Kjodttdfalg
pag Sytlsiden uf Ums-arti Avenue i
St.,l’anl i skandinzwerncs velvilligo
E1·im1ring. Vi lmltlor stinlig pau
Lagerdo furgkjolligcs slxxgs sei-Akk
og saht-Je KJMIHPIUW indl)(s.futten(10
Vildt og Pjuzklcrns i sussuncn samt
frin Pisk
Hemian å Mem st. Paul Neh.
...-...——«..- —...--.,. ----.. -.—- -.-»—--.-..
cost-Un S- Zonen-»O
«l-aa(1er" Kakkelovnc og Kommt-ers
Er kam-long Lugrt at
komisan Kogcs okx "annc()vnc
For Icul ones-M Entk
De Hnutkkcstm bebst judkktxssc varigste og
paalideligste blandt niederm Katkelovne. —
Sppcg Tercs Kjøbnmnd eftck Isollins G Bur
gie’s ,,Lcadek« stakkelovae og Komfnren
W MMN PMB-«
staat can-en ned i
Hunden. Itsdculi Pak
lok Mittel-unt
PH- euupms Par
lovkakktslnnk der
HI! bmsntlts tsnltwr
Wegs liludt kul n
d-- les-L Lugt Nul
klitsc- sinnt-.
Don » Ums-um
stunk sinm tin-« tI
ask-m lluuktlkul
Mon- u- Jcsn Eins r
sten- Vunms »z- rjl
bist-m- SIU Jtsn sur
Hics Vinltsd Urk H
ishkts tsn St-1k-l·’t-t-il
er. Inmi kuu lmltlte
j« i 24 Tjnueh
dviltct
tltfammcn
full-i
pure-stetem ,»·
Stsntl ist«-f «
« 'jrkt·««11«""' H XII-: JVHJZLJWI
1
com-Insc- Suacss,chiosgo Ill.
»Habt aj »Moder« Kaktelovne og scomfuccr
Frau faan i de fleste DdakdiuakeiVutikec
Sælges has T. J. Stern iDannebrog.
W
All-M UIIEI
cceus ?a0uwstihe.
Paeiapkt Vkikrdkinq im » til
Rome- Sveriqe, Danmark
og Finland.
Tut-oder de ndvkrstr Vehikmmcliahrdrr M sitt-»sta
Iskite »Ur-Urk, sann Im oberste cum-m for Post-Isc
! Inn-) All-dumm di utdcr thcnuk
sqentcr i alles; Jm n Wirt pq Lande-book
A I- I- A I s« c 0..
MAS. l. SUIDLLL Gm. West.«.'1s:(ssns3,
Mit-mach 112 Lasalle st» cchACOJU
Dei ftnndinaviikc Publikum
—- nubefachi
D: Yiitgrwlksts :
Likärforrctning
i St. Paul, Nebr. j
Et godt Udvalg af siue Bäue, Likor ogj
Forfriskninger paa Lager. Dennc Smj
ldon findes ved Sideu sf John Kstottg«’
gamle Plads, skraas ovekfor Baums
Storc.
C. A. Wilfou , fom er velbekjendt
iblandt Skandinaverne her paa Egnen,«
hat taget Plsdsen bag the bar, og skal
vet værc hans stjrste Gliede at hilfe paa
gamle Verm-c og Bekjendte.
It Ymil HYMFMMIWZIL
—- mieriotgek tu —
Howard Ocunty Bank,
F-. Ase-Ä JVØHMYL
Autoriscsrct Kzipitzilx SIUlklllllL ——- Uilliislkilt Kapital: S.50.000.
Udsprek almiiidclig Baiikfokretiiiiig. Vetölki udsledrd ima alle Niwpad lebende Mich
Dampllibrilillciirt minng til og im alle entom-site Punkten Pisiige udlaaiics piia gan
stlge Vilfnar. Vi glpk lldlaaiiingeis i godc Rai-im- en EpccialilrL
H» , ..... i
Geo. E. Lean. A. li. l?;i(iy. l! c. lliinson.
Pisoslilonh Vlunpt«. Ase-ist« Umsonan
HZTERlZÄTlONÄL BÄNK.
DENNSZROCH NSEK.
Atmluvelm Bannen-unlink ahnte-G
Pciigc tillnmis pim giiiisiigc Visiiiiziclscr pim fast lsicndoui cllci« perfonlig Sit
kci«l)cd. Vckslcr absicde paa alle lcdciidc Stirbt-ei Bei-chi. Taiiiiiskibgbillcitet
til og fra Europa sirlges5. »
Roiary Public lililcdc i Vankcii.
Yxceo. Heemiths
IMODHUÄNDLFI
OG l)AMl«Z- ElchPBUINGSBUTUL
Danks-Hatte I siclste Fauna-, ot- kIIIIlntItsIIIIigO Hil
vIIlg Its strmnpcsr ug uldno UsItlorMszIs, VIII-Indian
lusr ug llms(s(1tmj, l(jul(sl-(ss:sstnitig,
st. Pith Nobe
l«’;Int:Isiv-II-(-I«.
North Platte Lumber Co.
Howard City, Nebr.
— handle-r mod —
nlle sløgs Tom-Isc- ug Byggem Its-rich
God Kralitet og lavc Priich
Vi steiget til St P- u’ Priser
I s. curios-,
III-mager
— —- —
—-.....—, » - ......L .=S:..
JLLANCS
HARDWAIIE (:;-IIIi«kI-I9NIN(;
FARWEI«L, UOVVARD C()UN’1’Y, NEBRASKA,
ums-Im I- IsI komplit »z- gntjt l clvalg i
TJERNVÄKERI all( Brsms III r; Bl«llx«1 O J as gutl l Chrian B Alili U Ilib
i J
WsspspmPspkkwsdd D -—-"—«L-« «
El IWW llklvalgj Kam-— og Vakmesstuves anvefales.
Alle same Vater er es bedste Apalus-, og1311sc111efoututrcsiemcd nimm endet Hus paa
(5(gnen. Lindsmcrstd. giv mig en Moos-. J. Lang.
i DR. N. ROsENBERG,
41 S. Ctart Stutt- (5hicaqo, Jll»
er uddantnst ved Cur-was sorflr 1’.-.ennxsi.r1(1« i-.: HUHUIIL kmt
rmltmskct Hort .- « star. m k· out emser staadissavtite Lage
Amtsikq, vom dar qsm BUT-NO ; tsHun us Ikouissk m
private Eu.(dks:1-1!-c m wem-U isa » kund Zu » tak- m
brevvtste unt msntc m Uml« »Hu-. ..«1 vaa bete-«- cmt kaog.
Dueltm Beim-Isqut . III worng Tom-heb Tu- »du-sie
entspra- ledcns tot-sue ca nun-au- Mkmcmkr. oq tin-m »Nule » hmw mi»
Patiente- m cui-ver Iiv and Zittern-P tasilstkokzzftsfiegsuw wu.
Ksroniste Sngdoiuknc, i-:..i:-.s Nisus-varietka n Niet, VIMNMPUMMK
.r(!-»i«m:vommk, Jus-usu- csiuk dankt-a Isr
dstetfnjcakhøh nuva Zyasftetm ,s.sstsck«vt«sr. Iovnsootutu Inv as taro-murik
orstynede Taste-, Mut-M Thaddftqmumw mein blotk Sttonek cui-c- ujkuctiyge, Up
em Musenm- Uvuet, kort aus Inn-Im Ingrimm-m twtmxxms :: .: ji«-» i-«d
s as antun-n Erz-: . mai-»in almjuhkciq Zukunft-, Nerve
Kv ndcfn doM Spott-sch. UudxtlizsduokdOML ukeqctmasofsa Restctnk
auss, Leucotkhoea,·sihsiuskttcs u tru::r-.: ::.1-.-.n-.-1s«;d(sm emidomukknq for Qui-weh
behandkco nnd den utnmaftc TIme U nur«-»- : ..;s zunudk h-..i wir-.- s.:.,xcklk1ri.-H.sk,
spuninsdk as lltkqdpk « xkrdrr U EIN-weiser
rivate Sy douttne nimmt-lügt Bauer m ) p. -- den-»- fijsaxdkykn Dwxgnc
Hase-n Rappelfh Ists of Monds-um m Links-ask Muse two Mann ca Umnvr. stinkt-I til
ones-mich uaaturlige Umömmeller. N u- m Ulrixisytzdomme, fva Una- nacktes-to
Urashima« behaadleo hurti I, oa 1 dabei-· suec-ed vrd um oq s.smitmu-.;.s ! mer, nun-die If
Gusse hetsskrendc Lag-tu ältvgaa avcnmnkns nmksalocke Imle dem) Bann-Meter vg Sinnes-, sou
sun er Ver-ragen oq Spindel, ansagt paa at sum-- Wen-Je ai» qodtkoende Full ou tnsnvcndcr Eber mes
halb Tilltd m mig, iom via kott Tjo oq mev amkm numka Sitten-ed m »Um-as »Im-Noch es Uns-fraß
tilde-m Medicina iendes over-an mkd stot- Lmiom u I vydkiu entmutigt-es
f- m as kmg almost Boa von 52 Sitten wer .n iuld Be
Lægcboa for ( uhvcr« stumer us Mcnusshslcqernet m Murg fprstkellmp O
aet, de almmoelmä fort-kommende- krcunlks Engl-owns, Um Furt-suche og Luc. Scndeo im M
nhver ved Modtagrlieu ei et Hin-»F Fumxrktr.
m and-n Voq vaa n Sider ombandlek alle
ungdonctneito Raadaivcr« rnvate Evadommr. anpsmhlldfvæcclfek
dekes III-m etc» og bucvc sma- ai aac im« Mand. Etat-ed fm 1 forimtet caslas ved Mangeler
( cem I Frist-Ufer » »
sont-»lib- dvetdaseH: demgdoqr10—1. Vrkve canne Unves med full ttUs II Isi
itstssssh O- xeq Getos en kais-n Scham Irr-» vq beimka des alle· sue Vkese Inn-sent
Dr. R. Rosenberw 41 South Statt Street Chiusi- II.