Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, January 08, 1890, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
Bannen-H
—- Æstepäedu Me. S. Ingenie- es
Miit Maria Christi-essen i Undng
,Stjeenen« bringet den« Lyksnsinins.
—- Bi Instek at bringet S. Dan
fen ssdusttn, vest fee Nysted, IoIeGens
mlatipnee i Antedning of den ny Sen,
der indfsnbt sig til Rytssr.
—- Nysted Allinnse fendte i Gans en
Beleg-non Inn fern Mehlenunee til
StatisAllianfens Ratsinspe, der i digie
Dsge afholdeii Gesnd Jst-Inv.
·- Osjsioten i Nysted hat nu 25 Ele
pee, og de: pentes stete; og det m der
ssk venteg at Stdlen hat en geb Fee-nnd
fee sig.
—- De sieste Mehlennnee qi Musik
kotpfet og en Tel andre fes Byen her
oveevsr den denske Astenunderholbning i
St. Paul og eapmekee en hyggelig Uf
ten.
—- Mnndt oore danfke Formen veb
Munson Cceek ee en Beveegelse i jSeke
for Oprettelfen of et Jalledstnejeri.
Meb det tittngende Malsekvcghold der
pan Egnen, nmatte et Foketngende as
denne An blive et sundt skonomisk
Sktidt.
— Tet euestaaende paradisiske Beit
1igk, der lige siden Hist san at sige unf
brubt her udgydt dets Behageligheder
over vor Egn, led i Stutningen af Ugen
et Lille Afbmk ved den lille Ferner of
Nsebvestens bebudede Knibebetge, der
flog ned over os. Thema-nettes sank
en Cis-e Ge. under Nul, og der net je
selbe i Sammencigning need hoc-d det el
leei her meet i Ase, stpnt dee ikke var
meset imod vor Erst-sing ika tidligeee
Matte. JGaar indteaf quer det sali
lende Sotskinsoeje, og set tynbe Sue
les begyndte at ts. Den lille Quincti
niss icempeeatueen hse imibleetid med
qut en lille Elsiesfoeeetning for Liege
Mu i Form sf Forli-leiste, Hex-they
M sg Sane, is der er endog dem
III Menee sig i Beste-helfe af den esse
festeste LI Geippez Inen vi ee bog vist
fee fieentliggende til at modtagePnrii
fermodeene fee direkte. Pan Sygelisten
her i Byen ee Mes. C. P. Sitenien og
Mes. A. L. Moioniek samt en Dauer
nillhemaget Dansem Ude pan Landes
her Mes. Carl Deemsnfen meet sanfte
betydelig spg, men er Iistnok nn i Be
deing. Ebro-ed Sirener er omteent
rest.
Brev ttl vore Kunden
Vi vil hekped underkette alle og enhoer
em, a fra lfte Januar, 1890, vtl oi
stappe atcheditfokretning og handle ubei
lukkende for Kommst ag Produktes-. Vi
nor Krebiten er kuiaerende, baade for
Lieber-en og Seelgeken, og vt tanker ved
Dialp af Kontant Systemet at bltve
istand til giennemgaaenbe at net-satte vo
re Prifet adfktllige Procenter.
Paa sauune Tid som vt bekjendtgitk
for Publikum kenne Forandktng i vor
Fortetntng, faa vil at beuge Lejltgheben
til at bebe de mange af vore crede Kun
der, sont staat i Gieelb til os, om inden
fetste Januar at tut-finde stg og betale
eller opgjtre deres Regningek paa til-!
fredsstillende Maabe til os.
Vi takker dem alle for den Meme
Ttb ag infkee voke Venner en Gleedeltg
Jul og et godt Nytaar.
Meb Aglelfe,
M. Andetfen el- Co.
301—305 Elt St., Bussqlp, N. Y»
IS. Febr» 1889. —- Ior to Aar stden
led jeg af et forvkedent Knce i to Ugek
og maatte beuge Krykkr. Cn Flalke
St. Jakobs Olje helbredede mig. Jeg
hat ikke market Pinen siben.
Chakles Lamy.
Lokale Spalte.
Laute pua Land ers-ones hüllt-I
i sank of Damen-s has c. k.
staune-eh
De hauste Ader is den bttremels
de mehret eee del Des ved de use-et
Imtie fette-, Uns-messen eeu kor
laeesee sie Unten-L
II- Stamagek Mooke c Danuebwg tast
gek redet til Seht-L
—- Tet er Kontantekne, der gjaslde, og de
kan heute fleee Vaterhos Nincket i St. Pa ul
end noget andet Stet- i tsounttet.
II- Hesiedeekkenek O 75 tkestts Stykket
has Stem.
III-erriet- t Jenes-arm Uma
ree, Setetsi oft-. hol Jst-u start-,
out-an ctty dachte-are Sitte.
ptudustas i alle öukkettse Stett-et
Ier. summte pense sicher act
tatest weder de sauste Use-kein
dass disclaims-, vitkea me as
kecke alte betet stuteevaeer M
Juki-bott- koe summt. di vtk
kckse entsee- Ttus Itse fa« htlltst
tue set taee Liede-I see-set fes-.
II« R. hanntbal i St. Paul, Nebe· uds
laaueyPenge paa Farme paa nieset favora
ble Rilke-an
Drittei! Enhvee Faunees Praduktee bot
F. W. sit-each St. Paul; fee iamme betales
Weste starkes-Mit Vater
L —
W skildekinmmek i Ille Stat
nslset lsves eftek dekc bos stern.
II- 01 Tasin Neuen-Seite ice ISJO
hos lasen
— CI no, fan Forsynmg as Esset-, fee-sie
:Inbben, Iebt, Rest-, redet- og Bologna
Pfllq samt Oekllt gg Mut Its-d as enhvn
Singt, foeesindei i Tonaebtsg Singen
but-L
II- Oatbmteftet Fee-set Dante, Isme
Ivn Home, Ntand ZEIan Rede-, endiknpex
Aussage-et til og im Europa met alle Tcnw
mbitmssc til laoesse Tagspksien
M List-— vtl hebe en Bindmslle
ved clien « Seitdem-nd
CI In besteue- rn widersin
te sie 40 unu- is es M- miser
eeoie for Use-m seht-et Its Ies
III-Its.
U Skdmaget Meere tkannebeoz hat
Sold-Dreher iok Sslg.
J sinnt is Dame-beo- ksu spru
os en sie-e dissss Icreemsusz eu
ud Passe pas donate-.
cum-aster, Indes-, Unten-L
states-, Fuss-steh Oberst- is
schau-lee- ftlses sen me as for Jus
tinian-is- for at siöre Reuters
for Mauren er fort-h hoc Ras
aus-few
M Landtage ;:T. Z. Jnfuce tmjjeg pag
sjom Tantat Tasmebkoq ww. bät-. Tech»
hvok lsan ml nbmtfke og sylde Ternder mod
umkltg Meinung.
— .’x. Ad. Ruhms meenillns iaas s
Jacksons :«tpothek, St. Paul, Neb.
—- Ttlbage igjens I den iamme gsmle
Roms-sing, og det sinlde glekde mtg at mod
toge Bei-g ai minegacnle Bennet naat de
mengte Gwmiet
F. W. Ninckey kennend Muth
Vase is freiem per-renns
sn stoo Inn-ei- nsehen crauiet
for 75 cum streit, Deine-verst
fn 75 com- puter u See-sei
vekflc for 75 cum Partei hoc
Istsmeifew
—- clien es- Ssndergaakd ee nu Agentee
for site forstiellige Slagi Binden-Um nein
lig Regulator-, Pettins, Giraut og Einer
pkssr. De genauen-es alle tot at vceke gebe
og Mit-e Willen Gaa titclfen G Spuk-er
gaard, naat Du snsiee en Vindmsllr.
Myaem berste Class, 80 Jenes
Manch eins-re so sein« Hundes
hoc t s v n « !
ts- Fakmere, fom Insiet en Byggv ellek
Springvogn, bedes bemerke, at bei nn er
Iidem A. D. Anbeeion i St. Paul hat
saaet et Entlass, ipm feiges billigere end no
gensinde iin Omatd Co. Kim og se dem.
—- Kiob Medikamentek,Maliug, Olje osp
iP. «-L. Jackions Apothek St. Paul, Neb
l III-feste Markedspkis bemles for alt
Stegs Fed- Stock e Frank Hat-es Sie-method
H psndster M gedrückter yet
Meintest-m
M Nu or äet Title-n at gjøke
Indkjeib dk Vsrmosswves. start Vä
vslg i Sude-us Portowiag.
T
, 0.D.Rasmussells
Prisliste paa
Grauener kor Kumam.
OOOOH
11 Ps. Granulateb Sukker 81.00
ty« Etstra C « 1.00
12 « C Sukker 1.00
4 « sineste Nio Kasse, 1.00
4 « Arbuckles Kasse, 1.00
4 « Dilwotth«s Kasse, 1.00
20 « ny Srebsker, 1.00
NO « ny evapokateb Æbler, 1.00
14 «« bebste Ris, 1.00;
16 « bedsie Glandsstivelfe, 1.00l
16 « Corn Storch, 1.00
4 « Japan The, 1.(-0
3 « Gunpowdek The, 1.00
8 « Tta butt, 1.00
6 « Rock Candy, 1.00
10 « MuscatelRosiner, 1.00
15 « ny Klipsist, 1.00
24 Bin-S Lenor Seh-, 1.00
so Bord T. D. D. Sche, 1.00
28 « Dvldfqst Sehe, 1.00
24 « W R Siebe 1.00
30 « Abwesde 1.00
IS « Bose Soda, 1.00
16 Br. Domcstic Sakdines, 1.00
19 Ph. Sagt-, 1.00
1 Spqnd Sich ·6-i
1 Spanb Saft 1.00
1 Spand Sirup, sllerbebste ·90
1 Anker Sirup « 1.40
7 Pakker Yeast, (alle Stagg) .25
1 Gl. bedste Eddike, .20
l Gl. allerliebste Kewsine, .20
1 Ph. Humle, .25j
1 Dusin Lunens .25
20 Æster Svovlstikker, .95
Ph. Std Chors-lade, .25
1 « Bitter Choral-by .40
3 Kasse Essence, .25
12 Æsker Psrlor mai-oben .10
MS færdigeclædey Stsvler, Sko,
lHutte, Duer, Uld og Bomnldflanneb
cer, Kjoletjjey Besctniug og fokresten
Alt thd Farmerea btuger i bei daglige
Liv, tilPrifer fom ikke can named af
Rosen.
Æg og Smsk sag-s isytte for Vater
og betagtes fein koman
O. D. Rasmussen, ;
Danuebrog. Nebr. ;
Dammes-h
oed Je- s. ei. »etwas«-mid
Qjal i. 12. Jou. St. Libus kl. U Form.
GIIL s. II. kannst-V Il. IN Jota-.
« ' Engeisi M. s Ein-h
Spuk Isc- ksanelmg KI. 104 Fern-.
« Du Stock bot J Riesen KI. 3 Entm.
cau. d. 22. Luni-n Cttef has Nikel-i Las
sen tu Ema-L
L. Sohn-tim
Inutimsee ved .I. Osten-.
Sm. v. 12.·Jsu? Juki-. su. toi Mystik
' · Efmw M siDmmeoitkr.
Sind. d 19.an.Fokm.M.10iSp-6teek.
· Ein-ou Il. siSr.csuI
Spuk-. d. U. Jan me kl· 10i NVKQ
' Einm- 11. III-meinest
C. J. Skovgaaktk
—
BaldöxMojoniers
Prisliste paa
Grooeries
——-«-0s0——
11 Ph. Granulated Sukkcr Zusi
115» Esslra C « LW
12 « C Sukkcr Hot
i « fineftc Rio Kasse 1.«·,I
4 « Akbucklcs « Lut
4 « German « LOU
1 Pakke Oteam chocolateKasfe »Im
3 « ny eoaporatcd Mbler .-".-:
sj « bebfte Ris .-.-.J
4 « com-non « .25
4 « bedste Glandösiivelfe 25
4 « Cokn Starch .25
8 « Name-Sohn .:25
4 « Bose-Sude .25
8 « Sage .25
li) « Rock csndy .25
U « Konnt-l Rosiner .25
l « Ssd Chokolade 25
1 « Bitter « 40
4 DaaferinbenlandskeSatbincr .25
1 Spand Saft 1.00
1 Spqnd Sirup .90
1 Spand Sild .65
6 Bats W. R. Sæbe 25
6 « Union « 25
7 Pakker Pensi, .25
1 Gal. Eddike .20
1 Gal. Kerosine .:20
20 Æsker Svovlstikker .25
8 Ph. Kasse Essentg .25
1 Tobak, star, horseshoh cljmax .40
1 Tonde Salt 1.40
, Tandtcsesmmsiem
Kunstige Tender Os pr. Sast hos Tandltkge
Nin-ill, over Fitst Nat. Bank, St. Paul.
Noticc.
Alle iom er mig skyldig bedes betale samme
til Nytut, da jeg stal beuge Pengme hour
jeq styldun
Fred Licen.
H
Døve.
En Person, sont hat veret dsv i 23 Aar
og hvis stbed iaavel iom Sufen for Ore
ne blev knketet ved et fækbeles enkeltMiddeL
sendet paa Fortsngende Bestrivelfe over
Immetil en ver iom Inster det. Man ben
Iende sig til . D. Nickolfon, 177 McDous
soll St» New York.
Frank IaImS
Hat ils-n smukkrite samljng
Z« «X lmponerede HESTE
, FUHNOJS «·1.YDE.8«IKE. 1-k:1i(·m:1kux,
«·c.: Slllszl-AXl)-P()NII·JK. Ums
, N '« « Its-ic- 25 stkr. Arbcsjslslmjkpor as tin
- Knie til-alk-« »Ihr IZFUOH
J
Rom til mig. Ins-s Du nnUkccsr at
DE
!
cholie (-11(-r1-3-ttes llcstc·. kjn usw«-,
Ilandcl »k- guilo leksmn
ST. PAULI, — - NEERASKA.
D ann cbrog
Nu cr dct Tidcn at bestillc en im
Dann ebrog
Smedc- — og —- Maikra
M·..k—...-» »I
— kck ftc .
Alt under Smedcfagct hcnljorende nd
fvrcs smuft og folidt.
Er fkort Lplaq of Trwnmtcriale hours
og en Hin!Inandc-fm«1·ctning smar i For
bindcslc med ZinkDLHL
A A Jenseit, Eier
aaxuxw egmvvyaaoz uag m psvg
Beflagvärkfted
Woch- soz Ost-G Vng Was-D
Toget kommer ikke Mag-, men steen selv paa
Byens beste liest
EXPRESS-Bl’l) EFTER
Den almægtige Dollatn
,-- Kam og se mis' splv om J me hat de notwendige PMZO Un veut ikke til Kræverbrevet kommer
H« M —, ·
Dannebrog Mineselfkavs
aaklige Mode afholdez i Petetfens Halt i
Taumel-sog Manbagem d. 1:(.Januar,1890,
Cima. Al. L, for Balg as Besiykelie og Bed
tagelse as faadanne Bestemmeliet, som At
tionæterne maatte anfe for at vom I Selstqs
bets Interesse.
P. Ebbefom L. Melsen,
Seh-. Bitt-Find
..l
Moder paa Nysted Hojfkolr.
Ssnbag Akten M. 7 Foredrag og Dolci
ning as Stolens Lærekr.
Titsbag Ast-n Kl. 7 bibel- og sitt-histo
ttste Fokedrag.
«IoksdagAfte-t Kl. 7 Fokhandlingthdr.
Alle have fki Abgang til disse Msder.
C. J. Stovgaatd, Forst.
z
Hos Stensgaarv i Nyfted
fang meset smukkeBtlled-Bibler i Pragtbind
til laveke Iris en, pqc nagen enden Platz-.
De sont maatte raste et sacht-m Mastka
nu til Juten bede- ikte at lade Lejligbtdm
gaa ubenyttet ben.
s III-aster- lcmält III-ei