Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, October 09, 1889, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    j 4dk Aakgallg» Tanneer Howard Gaum Nebraska-J Ongdagcn den tddc Oktober, IRRLI. «-. Nr. 4I.
Z H er n e n
7.·,—12k111c0 amt politisk
« «’«’.1’ T D««1)«’"Ulg.
.s unsr Hindng Jluksgpn
kannst-rog- INkako
-I-1.Js( IX FUHlYEK
.::·IcnIt’ll tH TVHkaar ·
"-:. »Zum-I- og Konnt-w .-Z-3.I;0
I.Is s«
I »Um
«sp;-s.-D s« .................... 060
»».«« F xIII ums og hoIlfctonnhelst Steh
:LI:..I:1V-s(.......·............ .s25()
;«I:::Ik;kn erkqu ioIfkudsvis
H his1—I III-Inde- 1 «1ct-»Llstckes(1" lknsv
H ..» IIrIlI·I-" t«nI-r «1’0st«llxnlc". 'To
· - . - .2« I billig-su- JIIIUH for Formeln-sen
,-s«»21.«uIIIII-II! Hikkuru Urbyk ku113(,’tn.
.-..;.»;s:zs« :’ldrcs:3ic:
Zticrnen,
kannst-roch Reh-INCI.
. nsTT IIJERIIBINEIISTIZE
---(1);Inncs.brog p—
UnioII Paciäc Team-Im
trn Dunnsshroux
T« »in-s itlcljlilk
--«s» g I«..I l-«urm.: titsdstnkh »Hu Hin-.
III- UIIII.; ——— 10.()I kunn.
Pa ul dis
UIIIIII Paciiic Gerad-III
Tuqsims zstxiisitr frn Sk« Paul-.
;;1IAN’NIJBl(()H BUIZI PS ng l()l"l’ (’lTY:
530 l-! fu« nn. :(-0(1-«t01: U. W P.urm
le IJHND lHLAth
P»,.»II:«-z. SUC- Fnk1n.; Godstnkc 5.10 Estcsnkk
El n :I"I)'1·H. NOKTU 1.()l’P og ORD:
p»...«1«»2.1 Este-km. :G()clstog. 0ll)1(’0km·
»Es-· Alle Tok- meding Pan-achtet
fes-IsulI-L.
——.—-—
Mnxt III II Rissoni III-II Laub-III
Its-Is- Im ums-or km St. Paul:
III-, II-r—·sIIt«k,-. RAE-Z konn. . (-0(l:s-I(Ig. 1. 56 situi.
» - 428 PLan ———— 4.10 —
ji«- .WI- Tag mednigek Passagksnsr.
InkKIIIistsIIZENDEÅ
ITIIII 8. thober.)
r-'.’
Korntnatkedet.
Hut-Wo.
ji«-HIR-— HIJI du«-:
Mu-- I«:I.—1I.Mc:
l!H«l(k1-— Hist Use-.
All-— mich suc.
lIANNleZROGk
llX"k’.l)l-1- mo: MA-1s—14:
IIAHIE 1-.’-1.«i: IDYH go—40.
stets oq Svin
lll(’A(i().
lixsijh Tcxnnsslmäjs 10; light to uemsy
stin-- III Its-f- 4(I(I; mws Imd bIIlls U UEJZW
Mker III-d such-n- Ol RAE (I).
IRR- Uuht much Tss WITH 50«. mugkI pack
ccsINIssL-Q:: Inlxcd lots 84 50614 60; liumy
III-Ring ImIl kleppjng 4 ZMIJJU
OJlMl A
M’.5-IH- Fisrdtsks 82 MZWU rang-: dem-es
VII-»Ist Ast U RGO 15.
MIN- IIuwy Wonszxz 95; Iighkss;i«1—4sici;
III-J M TUH NU.
DÄN X MIRO G.
BUN— M 1.’-—43 80.
Produkt-Markcdet.
Null-L
MER- 6—15c:ÆG-— 17c.
DANN EBROGL
sIIEIc—IWIoc; Its-He
·Jndlandet.
Kongresmanv John C. Ave
till i Minnesota et bod.
Thomas A. EUspU Vs Hustru
ervendt tilbage til New York. Ediva
snsser ikke at Historie-i oin ervkkiklkn
W komme videre ud.
»Beloitö Fa-r« som Falk kaldte
den Cldkkstegne Edwin Kerwin i Beloit,
Wis» døde nyiig. Hans Venner paa
itaar, at han naaededen usædvanlige høje
Aldre af 103 Ams.
Volkssame i Ohio blivek
sgiomdk heb«, sigcr Kongresmund Con
Ms GUvetnørFokaker har ikke de bed
sieChancey og det vil knibe haardt om
W gsuk igjennem. Prohibitionister
Ue vil give ham adskillige Nødder at
knækkr.
Engeln Damper formt. ist
Telkgkam til Marinebørscn i New York
Meddclcr, at det engelfke Dampskib »Eur
Wd«, uiidci·och til Syd-Amekika fra
Baltimore, forliste i Stormen den 5tc
Feptcmbcrr Af den 85 Maud.sioreBe
WUMS druknede de 28.
Demokrat-me i Massachu-«
ims IJOldt i Oncpdags Konvention i
Muster og opstiacde W. ist-. Rasch
M Cambridge til Gunci·uor-Kmididat.
Plslformcn forlcinger fri Raamaterialcr
Vg Were Told paa Mdvendighedsariib
ler- spl«dsininer Valgbedragericr ogP1«æ
sidmt Hakkiidn for hans fueverhjcrtedc
Paniikhed ngftergivenhed vverfor san-.
kannsfsmvittighedsløsepolitiske«bosscs«
W Muhme. Quqy og Platt. Entwi
beteItklccrer Platformen sig for 10091
thjon.
l
Mel-aller ved Werden-substit
Utigcu. Udenriggministerict i Wash
ington har fra vor Kommissar vcd Ver
densudstillingen i Paris tnodfaget Un
derretning o1n, at anierisanskc lldstillcre
blev ved Pmnkiefordelingcn tilkjendt 53
gran(1Prisei-, 199 Guldmedalch 217
l Sslmncdaljer, 218 Vi«onsemedaljer, og
250 Udstillere sik rofcnde Omtalc.
Moses-rauh En TIrvemofebrand
er vel en usædvanligBegivenhed i Amer
ika. Ensaadan har dog ide sibste faa
Dage fpredtLdelæggelse i de i Otncgnen
af Albert Lea, Minn., beliggende Tarpe
moser. Mange tusinde Tons HI, som
stod i Stak paa· denne Stmkning, er
gaaet op i Flamme. Det er ikke muligt
at flukke Branden, og der er ikke ander
at gjsre end at lade den rafe ud.
Stor Ulykke til Bands Da
Damperen ,,Corona« i Torgdags For
middags befanbt sig i den mexitanste
Havbugt 18 Tikners Reise fra New Ok
leans, eksploderede Dampkjedelen vg
Fartøjet sank meget pludselig faa Se
kunder derefter. ,,Corona« fette fuld
Last og et starrePasfagerantaL Mindst
fyrrctyve Menncstcr umkom. Jngen
ivil vide nogct oni Aarsagen til Katastro
fen; Fartojet havde nylig ligget i Tyr
dok, og der var bekostetReparationer
paa dct fdr en 812,000. Forsvrigt fkal
det nok have veret cn temmelig forældet
Stude.
Fort-tu Gut-ernst i Krian
John A. Martin, er dsd i sit 52de Aar.
Han var St. Johns Efterfslger i Gu
izernørstolem og da han hat varet en
Borger i Kansas fka tidligere Tiber af,
har han ogsaa i sin Tid indehavt Inange
andre Stillinger, bl. a. var han Sekte
; tær for den grundlovgisende Fotsamling
! og Medlem af Senatet i Statens fikste
iLegislaturz i gatnle Dage bekladte han
Tligeledes Borgmefterpladfen i Atchison·.
Han var oprindelig Journalist, og ejede
nu ved fin Dad det lebende Vlad i At
ichisom Afdpde havde i fme kageqqk
siddet paa Stolebænken samtnen med
James G. Blaine. Martin nsd uhyre
Agtelfe allevegne, hvor han var kjendt,
for han§ retskafne og elskvardige Karat
ter.
Den Uy Lsindkdmmissct
Gros, som er en Nebrciska-Mand, la
der til at blive en Etnbedsmand, der
gjer sin Stat og sit Parti Ære. J
Torsdags afsagde han sin første Kjen
delfe i en Landsag, og den blev til Set
lerens FordeL En Fred Hanselin i
Benfon, Minn., havde ,,pre-e!npted« et
Stykke Land, men Fattigdom forhindre
»de ham at ,,prove up« og betale inden
det lovbestemte Tidsrum af seks Manne
der. Mund-n havde kun et Par Okser,
og tun fine blotte Hander at stole paa
til at tjene Penge, hvormed han kunde
kjobe Materiale forOpsprelsen af etHus
paa Landetz han gjorte sit bedste, men
naaede det ikke ikette Tid, og en anden
,,jun1ped« han«-s »Claim«. J sin Hien
delse sastslaar Kommissar-en, at den Re
gel, at en »Homestead»-Tager stal have
sat fast Bopæl pakj Landet inden seks
Maaneder, maa absolut kunne tillades
en Undtagelfe,«naar Monden iovrigt hat
vist, at han hat gjort sin ydcrstc Flid og
i dct helc taget vist Ærlighed i sine Hen
sigter. , t— q— »
Det socialiftiike Arbeit-repar
ii afholdt sidste Uge en Nationalithcu
ocntion i Chicago. Particts Forhold
til zagforeningernc var jSnstand for
en udforlig Forhandling. Omsider kosn
man til det Resultat, at skjsndt det soci
alistifke Parti ikkc i et og alt knnde sank
tionere de af Fagforeningcrnc anvcndte
Frcmgangcsmaadcr, saa er det dog prin
sipiett enig med dein, idet Formaalet er
fælledsz derfor maatte det anscs sont en
Pligt for enhver Lønarbejdcr at være
Medlem af en Fagforening eller Arbei
derorganisation. Der blev ogsaa vedta
get at indbyde Fagforeningerne til poli
» tisk Smnarbejde. — Tet blev bestemt at
l—l
afholde NationalsKonvcntioncrnc cn
Gang hvcr fiel-de Aar, ellcr first paa
hoc-r as de Aar, ioinPrcrsidentoalg findet
Sied. Organisatianens Navn blcofot
andret til »Um Socinlistiu Purty ot·
the United Statt-Mc Konventionen er
klærcde sig til Gunst for Statt-Its Kon
trol af ol industriel Birksonihed, for
Kvindcftennneret og .for, at alle Love
skal nnderkastes denfolkelige Afstemnitth
Afgjsrelse.
»Den natlouate Grimm-ste
NefotmsLiCM afholdt sit Aarsntpde
sidste Ongdsgg i Philadelphia, Penn.
Pmsident George Williain Cuttis blev
gjenvalgt. Sherman S. Rogers oplæ
ste en Rcekke Nesolutioner, der dreiede
sig otn den Behandling, Civiltjeneste
Reform faar af den ny republikanske
Regiering. PræsidentHarrifon dadles
strengt for sin Holdning overfok denne
Sag; det ftenihævcdes, at hanc Frem
gangsmaade ved at stille yderliggaaende
Partiledere i Spidfcn for Departemen
tetne virker meget ulykkebringende for
Reformen. Prwsidcnteng Politik tned
Henfyn til Etnbedsbeskikkclser i Postve
senet fordonnnes sirrlig. Under Balg
ckampen havde han lovct, at Maolestok
ken oed saadanne Udnæonclfcr sknlde bli
ve Mandens sæTlige Stilkethed forPlad
sen, nien nu viier det fig, at politiske
Tjenester er det, sont gjør Udslaget.
Det blev vedtaget at ansætte en Spe
ciel-Agent iWafhington og Missionckrer
til at tejfe rnndt i Landet nied detHveko
at oprette Foreninger, for paa denne
Maade at fremme og fprede Tanken om
Civiltjeiieste-Refor1n. — NEstel Aus
mpde skal holdes i Bussalo, N. Y.
Nehralta.
En detnokratisk Avis flal atter udkom
me i Loup City.
—- 80,000 Tdr. hjemtneaolede Æbler
er affendt fra Nebraska City.
— C. V. Carlfons Hast Grand Js
lattd nedbramdte forrige Titsdags7 Tab
8800.
—- Fairen iGosper Co. var vellykket;
det ny Raadhus blev benuttet som Ub
stillingsbygning.
-«— Farnterallianscn i Bromfteld er
grundig organiseret, og forhandler baade
Korn, Tsmmer og Kul.
— Ølbryggeriet i Hastings nedbrænd
te iFredags· Tab 845,000, Heil-spar
ten dcekkes ved Forsikring. 600 Tdr. Øl
gik i Labet.
— Bhen North Platte vedtog oed
Valg sidste Lordags at give 8150,000 i
Bands til Missouri, North Platte ä
Denaer Bauen.
— Braten Botv vil i Labet af kom
mende Maaned have opnaaet direkte
Jernbaneforbindelse tned Kulminernei
Black Hills.
— Valgkatnpen i Sherman Co. lover
at blive oarm.· Foruden de to gamle
Partier, harFarInerallianfen ogsaa stillet
et Ticket i Markeu.
—- Minefelskabet iHastings gjenoptag
sidste llge Borearbejdet, og dätnan its-r
dags Eftertniddagg var naaet ned til en
Dybde af Rossi-, siadte man paa etLag
of part, klart Salt, fuldstændigt fri for
frennnede Substanser. J dette Lag er
Boret ntt funket sttxd «Fod, uden at der.
endnn er nogct Tcgn paa Enden. !
— Ulyktcr paa U. P. Bauen begyndej
at btive foruroligende l)yppige. Nat til
Onsdags var Erprcsg No. 13 med ita«
llheld, det stodte samtnen tncd et eksztra
Godstog ved North Platte, og da det
den folgende Eftcrmiddag ncrrmede sig
Cheyenne løb hcle Toget paa Lokomoti
oet ncer af Slittncrne. J begge Til
fcelde slap Passagcrerne med Streck
ken.
— Mr. Ornard fra Boston, som er
Agent for et Selskab, der ejer 15 mill.
Doll., er for Tidcn i Grund Island,
hoor han foretager en Analyfe af Jord
bunden og de der avlede Noers Salter
holdighed. Om et Par Dage afrejfer
L——I
han til Ccilifornia for ogsaa der at gjore
sig bekicndt mcd Fort)oldcsie. Tercftcr
tmsser hau sit Valg tf Anlkrgostcd for
de Fabrika-, hand« Selstab agter at op
san-.
— Cn Former vcd Britkelnmn blcv
for-leben Nat lokket nd i Statius-» hoor
nogle Masud greb ham, og efter at de
haode trukkct Klædeme af hackt, smurte
de ham iud med Terpcutin, dck bmudte
hans Hub paa dct pinligfte. Ugjcr
ningsmcrndene undveg dereftm men nee
ste Dag lod Farnteren to af sincNaboer,
der ellets gjælder for refpektablc Mænd
arrestere som mistænkte for denne Skru
Iesireg. En Stadderhistorie stiller nok
egemlig under Sagen.
Ugenö Ryheder fra
Udlandet.
R uczla nd . —- En Orkan har rafet
paa det Sorte Hav. Mange Skibc er
for-liste, og der befrygtes start Tab af
Menneskeliv.
Italien. — En frygtelig Orkan
hat« hjetnsvgt Sicilienz over et halvt
hundrede Menneskeliv er vinkvnine
og Hase i Hundredevis er vmblæste.
Storbritannien. — Damit-:
ren »State of Georgia« har havt et
Samnienstvd tned Kystfareren ,,Agate«
vg tnaatte vende tilbage titGlasgow for
at blive repareret. Passagererne led in
gen Stude.
Sp an i en . —Regjeringen betragter
»Den amerikansle Kvngres«, sont just er
i Vegred Incd at tmde samtnen i Wash
ington, med ikke liden Bekytnring. Man
siger sont saa: Skulde nu de For. Sta
ter gaa hen vg faa de spansle Republi
ker i Syd- og Mellecn-Amerila overtalt
til deres BeflyttelsestoldssLærdvtnnte,
vilde det sikiekt vtekke den gacnle Splid
ntellesnSvsterstaterne, hvvrintod Friham
delen har vist sig istand til at lage de
gamle Saat-.
T y skla n d . — Fyrst Hahfeldt, det
unge Stykke udsvavende, afdankede Nids
dertighed, der friede til C· P. Hunting
tons Datter, faar nn hverken Tag i Pi
gen eller den amerikanske Juni-aneka
ges Millionen Gubben har hatt for
ineget om den muntre Tysker, og hvad
den unge Dante angaar, ja, da siger jv
Faderen at ,,tv kan ikke alletider lave en
Akkord, undertiden maaTredjemand til«.
—- Regjeringen har bevilget Flaadetnini
steriet 532 millioner Mark, fvm stal bru
ges til at bygge ny Krigsslibe sor.
Blandt andre skal der bygges tvPantfer
skibe, tre Krydser-ervetter, en Krydfcr
vg to Despatch-Baade.
Fran krig. —- Boulangifternes Ne
derlag har lagt en forsvarlig Dantper
paa deres Mad. Forhvldet til dercs
kongeligsindede Allierede er heller itke
langer saa godt. Bvulanger bestylder
Grev Dillvn for at have folgt nd til de
Konservative, men Boulangers egneFvll
bestylder hain for at have stukket i sin
Lomme de tnange hundrede tufinde
Franks, söcn rige Nat-re har stuktet i
hans Valgkompagnefvnd, isicdet fvr at
beuge dem i Valgets Interesse. Gene
ralen beflitter sig stadig paa at give sig
Udseende af at vasrc en fattig Mand,
nien selv de, sont for fort Tid siden var
hans vartncstcVenner, sige nu, at han
har store Kapitalcr liggende skjulte.
D a n nt ar l. —- Den russiske Kxjfer,
forn for Tiden ophvlder sig hvg den dan
fte Kongesamilie paa Fredengborg, har
telcgraferet til Berlin, at han agter at
indfinde sig i Befeg has den tysle steifer
idag. Hele- Linien, ad hvillen Etat-en
sial passere, er befat tned Svcertne af
rugsifke Politibetjente og danske Gendar
mer. Dis-se Forsigtighedszregler er langt
vidtlpftigere end ved nagen tidligere Lei
lighed, og skyldes den dødelige Angst for
sit Liv, Russeren stadig svæveri. Kej
serinden (Dagmar) forbliver i Kjøbem
havn indtil pcka Ljrdag; hun nieder da
sin Mand etSted i Tyfkland for samtnen
med hatn at gjtre Reisen hjem. Den
rnssiskc lldcnriggministcr i Berlin sknl
have sonnt-act Ruoscrkciseren til at gaa
ind pcm Manfo zorlangmdk out cn
perfonlig SammcnkomsL Man hin- en
lumsk Formodning at Biomnrck drivcr cl
Dobbeltspil, det vil sige, at han paa den
ene Side giver Russland Hat-b om sow
get Fodfæste i Bittgarien, hvorimod han
for at opnaa sine Planet-o Nimmme
reife vil true meb at starke Butgaricns
llafhængighed. Mkdkt mellem dc T
vil blive isgttaget med spænbf Opmcerks
fomhed.
Valget i Jomfrnftatcrnr.
En Seit for Republikanetne.
Nord-Dakota, Shd-Dakota, Wash
Hington og Montana holdt den iotste Ok
tober detes sei-sie Statgvalg. Sonn det
lunt titneligt at antage, bleo Udfaldet
versenligt en Seit for Repnblikanetne.
Sind-Dakota gav en repnblilansk Ma
joritet paa 15,000 ifjot, og iaar gjaldt
det for Nepnblikanetne otnat holde denne
ioppe til Mcetket; dette et lhkkedes over
»al Fotveittning, idet den endogsaa oifet
en Tilvaekst. J Nord-Dakota var Sei
-lingen itte saa tlat for kliepnblikanetnez
Inagtet dc gik af ined Seiten, ftete det
kun ved at dele deteo 12,W0 Majoritet
fra sidste Aat nicd Deinoktaterne. Den
ne Stat hat lidt nieget af indte Nin-tin
get, det hat dtcoet mange, ifakt blandt
det stote skandinaoiske Element over i
Deniottaternes Ratten Washingtong
republikanske Stenuneflerhed i 1888 an
tgaves nied et Syvtal og tte Nuller, og
denne Gang ladet det til at vceke vokfet
.op til fite Zifm Ogsaa i Montana hat
thepnblikanetne Grund til at jnble. J
Beghndelfen af Balglainpcn trnede Mig
fotnojelsen tned Ptæsivent Hattisons
Udneeonelset at ptisgioe den nyfødte Stat
til Deinoktaternesz Bald. Tsisse naaede
lvitkelig ogsaa at vcelge et Flettal ind i
den grundlovende Forsantling, og de be
»gyndte den nys afflnttede Kantp tned lo
lvende Chancen-. Men de fik intet, Re
tpublikanetne opnaaede alligeoel at vaelge
JKongtesmandeiH og et Flettal i Legiti
latuten, det ligeledes sitt-et dem de to
lFotbundssenatorcn
Ptohibition sejttte i bei-He Tsakota’et.
J Nord-Dakota onr destie et hanrdt Slag
for Whiskey-Metndeiits; de var saa sikte
paa Seiten, at de et Pai- Tage sot Val
«get sendte 880,0(10, iosn de havde sam
let til at kjobe Stennner sor, ned til
Syd-Dat’ota« Pengene giotde ingen
Virkning der nebe, og Nord-Dakota et
nu sitter for Prohibition. Tet et en
Grundloosbesteinmelse, soin Inn kan fett
teiJ ud af Kraft ved en Grundlovscens
dring, der man oedtageci af to Legiszlas
tutsatnlinger i Tritt inden den funkle-g
ges til Valgernes Afgiatelsr.
Senere Meddelelser gaak nd paa at
den tepublikanske Seit i Montana et
endnu nsikkerz der et nn en Malighed
fot, at Decnokratetne hat valgt detes
Mand iot Gnvetnoi«. Den ufuldftæm
dige Fotbindelse nied de afsidetzliggende
Disitiktet gjot, at Valglistetne kommer
saa sent ind.
Syd-;Datota.
J denne Stat var Spotggmaalet om
hvilken By, der fknldc virteHovedstaden,
det, hele Interessen dtejede sig vni; alle
andre Heusnn fvandt ned til bat og blots
te Scygget. Tit denne Æte unt der set-J
Medbejlete: Piett«e, Huron, Watettouny
Chatnberlain, Ziout Falls og Mitchell.
Piette tog Prisen og blivetHovedstaden;
den sit 26,00t), Huton 21,000, Siout
Falls ll,000, Watertown l(),000, Mit
thell 7,000 og Chainbetlain 5,Ut)0. Til
Guvernst oalgteg Mellette (Rep.) nied
i 20,000 Stemmeflerhed· Nepnblikanet
ne Picklet og Gisiord sendes til Kon
gtessen, og i Legislatuten faar Repnlv
likanetne mindst 60 Stemmesiethed, og
Nepudlikanetne faa altsaa ogtaa de to
Fotbundsfenatöter. Nesten allevegne
fotegik en livlig Tusthandel med Stem
s —
Hi ist«-Eh ein
tTtm Sizii-J
l,««s-««l »Wie-vix II Isislslzplwmtmz
jsiilvlislnsiint l).wx«t«:iut»u, Niciusvesky
FVICDNIOISILX Y
M
« P « T III « Eli « lssd «.A· -—
Tus: Sinn i» tlns its-using Sesnnciinnvi
nn pas-ist- -n-.-it «t« Hin-ihn nnd um
(Il· th« itii qwt public-Nimm in tin
l)nnisli tnngnnges in Amoriestr.
Ttnsvieren-Institut grinst-it ctnsuiutttm which
ttilpi Impor tm- nttntnmt nnmiix tlns nnimieuns Bis-n
tltsnnstnn llunnsn us Nahm-hu Wyoming sini Pole
entt» Innlusn lt n stilwklor iutnsrtlnlng inultum sue
Umsi- wlm must tu being ttnslk tin-it asss lnsttsku Ut
Nesniultnnrtsn Its-titsc
ltnttssnt mtwrttslniz Isisulsskimwn un eintritt-eitlem
Athlet-sitt ’l’ ll lc HT A It .
IIANNICUMUL lelllh
Kulisse-J n- ote-stinkt i Inn- mnttek Inl; the sinnt-eines
Not-r , licht nimmt-, Akt-il -,tIi,"-tittti.
met-; Fotk folgte bei-ed Kandidater for
at oinde Sitennner for den-s Favorit til
.i)ovedstad.
Vegejstisingen og Gleeden blandt Be
fotkningen i Pierre over bei-es Sejr var
nliefkrivelig. .t·t·anonet«ne brauche, Bor
gerne togede gjennetn Wabe-me ined strau
tende Faner og oredovende Hornnmsik,
og hete Ratten satte Fyrværkeriet et
Itiørkerodt Stiere over den lykketige Stad.
J de forste Par Dage efter Vatget var
der allerede folgt Grundejenbom i Byen
for nogle hundrede tusinbe Dollarg.
Nord-Dakota.
chublikaneren Millers Majoritet o
ver Demokraten Roach vil ikke overstige
5,000. Den republikanske Kandidat for
Kongrednnind, H. C.Hansbrough, vil
inuligvis gaa of med lidt niere
formentligt 7,000. Legistatureng Satu
niensastning bliver fauledeN J Senatet,
20 Repnblikanere, 5 Demokratcr og l
Uafheengig; iHuset, 42 Republikanere
og 10 Demokraten Jpvrigt har Re
pnbtikanerneikke nicget at pralc af i
Nord-Dakota.
Montana.
Montana erben inest «(-loso" af de
site· Opterllingen skrider saa sagte
frei-tad, at nian endnn intet bestemt vccd
oin Udfaldet. Nepnblikaneren Powers
og Demokraten Toole for Gnvernør gjør
begge Fordring paa Valg nied et Par
Hundredre Maioritet. Ligefaa i Legiö
latueen, begge Partier niener at have
Majoriteten· Det eneste, man har Vis
hed for, er, at Repubtikaneren Carter
er valgt til Kongtessen.
Washington.
Baade Prshibitiong- og Konnte-Par
tiee er aldeles flaaet af Matten. Man
opnaaede ikke Valg af Hovebstad, da der
for faabckn fordredeg enMajoritet af alle
Stennner; bei-for btiver et Omvalg
nodvendigt. Olytnpia, den territoriale
Hovedstad, var langt forud for dens
Medbejlere; neest i Nerkkcn fulgte Se
att1e, Taeoma, Spokane, Falls Port,
Toivnsend og Vanconver.
J oinkking otte Aar led jeg af lief-me
lig Maue, oa etter ieq bavde inodtaget
Dr. Ang. Konigs HatnborgersDraaber
bedredesniinIitstandog jea blev fluttelig
fitldfteendig rast. Mir-. Jakob-E chinidt,
Blooinington, Jll.
school ldepokd
Gaum-m Ost-um«
No. onkoll(-(l.. .. .. ...... .. . .32c.
Avcmgo must-Janus- ·. .. . · . . .30.
Tlse following are the numos of
those neitlnsr aiment nor tut-dy.
llarry llnrt,
Edgnr Hemdqu
Clansnco Ruhm-,
Byron Taylor,
Lanm Rasmnssotk
Ich-im Ptstorsotk
WValtor Hart-,
Daniel llcnnlngscstk
Eli-im llcsnningsmk
clmrlcsy Hart
Pknunv Gnade-.
NonnrollmL . .. .. .. . . .. . . »Es-.
Avomgo uttontlunw .. .. .. . . . U·
Those nehan Ulan nur :tlv—(snt:
Von-I Pakt-up
(«l»vtlo Puxtulk
Lunis-n annussuk
l s. l). smjuy
l«"«cl""" I Urtcm Ren-.
WVO des-sin- tlns par-ones to examino
the report mal-: given tlus pupils
and encouknge them in owry possi
blo way. show tlmm »von are inte
rested in tlwir work; you can do
this in no better way than by kre
quent visit-s at the sohools.