Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, September 11, 1889, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —- L —
Dannebcog.
Student N. Lang fm tshicago ophol
der sig for Tiden lioa sine Eltrgtninge
her paa Egneik
—- Iiinginnaicniz Mnllc er nu igjcn i
stadig Virkjomlnsd siden Vundet atter
blcv opturinnict.
---- Petei·T. Nielfen og hans Moder
Mis. .tt". Nielseih fra Wand Nivet be
spgtc Vcnncr i Tannebrog i Sondagck
—- 61 Antal nnge dansle Mænd her
fra Omegnen afkejste sidste Uge til Wyo.
hvor de stulde have Arbejde ved Ilnion
Paeisic Bauen.
— Et starre Picnic-Selskab faa Eg
nen Ist for Niveren besagte CentralPark
iLItdagS. Parken er yndig siden Sei
ladfen blev aabnet paany.
— Mec. Lanibert Nielsen fea Sma
ha, som hat aflagt et langere Bei-g
hos C. F. Peterfeiis, reiste hjein i Lor
dags. Mr. og Mis. Peterer let-sage
behende saa langt sont Grand Island.
—- A. L. Mojonier og Nelson Hall,
sidstnaonte Dansk, ankam fra Illinois
sidste Uge ög har i Sinde at etableke sig
i Fortetning her i Byen. De unge
Freminede konimer gost anbefalet, og vi
er overbevist oin, at de vil faa Falelsen
af, at de er velkomne i Dannebrog.
—- En Mand ved Navn John Don
nelley fil i Fredags sin venstre Arm saa
ilde tilredt i en Tærstemastine, at Lager
ne Fletchet og Salter, foin blev tillald
te, iaa sig nadfaget til at amp tere Ak
men et lille Stykke nedcnfor lulderen.
Ulylken hanbte paa James Jevineg
Faun ved Kelle.
—- De i Ltrbags og Ssnbags afhold
te Missiongmsber lunde glcbe sig ved et
tet godt Beleg. Af tilstedeværende Pra
dikanter san nævnes: Past. A. M. An
deefen fra Blatt-, Past. N. S. Nielsen
fka Hampton, Past. Johafon sg Mis
sionak Greis fka Keaeney Co. samt
Nord-nanben Past. Opfal fra Denvek
og Soensteren Past. Statuen .
—-Larer C. B. Christensen, sum is
tre Aar hat meet Laster ved Hsjslalen i3
Elkhorn og fomi Januar har taget en
gelsk LermEksamen ved Normal-Slo
len i Cedar Falls, Iowa, er antaget
til Lærer ved Hpjskolen i Nysted. Leerek
Christensen vil vare kjendt fka sit Bei-g
her paa Egnen i Forionnneren, ved holl
ken Lejligheb han vandt mange Vennek.
. — Det var en interessant Dsjtldelig
heb, der i Gaar fandt Sted l Niels E
nevvldiens Vjem vest for Nysted. Det
var nemltg Sinnen Enevolb, sein seite
be sit Bryllup med Pigen Aue Petrea
Pesckfem Faniiljens neerineste Sleegt
ag Benneteeds var famlet til Oper-saecl
fe af Vielfen, der udsprtes af Past. L.
Johafon fka Dannebrog. En stunk
lllle Festligheb var l Dagens Anledntng
arrangeret, og en specielt for Bryllnpet
iorfattet og aftrykt Sang blev assnngein
Vi tiljnsie de Nygifte, der nu flytte ind»
i eset Djem mer ved Brudgdtnmens For-H
Elste, en rundelig Pakt af Livxtg Sol
stin.
Taksigelfel
Vi bringe her igjennem disfe Linjeri
en hjæktelig Tat til alle bem, der hats
bibkagei til den store Gave, der blev os!
vom-alt ved Mks. M. K. Anbecien og
Mifs Mary Eriksen.
Tal for Deliagelfen, som er bleer
ps bevifi i vor tkyklende Stilling.
Ludvig Peterser
Cathrine Peter-fein
Tit Ludvlq Peterlm
ek indkommet ftlgende Gove:
Fra D. O K» Dwigyt, Jll. . . . .81,50.
Hvorfor her koittereg.
Peter Ebbefon.
NR Bi etfarer, at Ludvig Peterer
fremdeles henligger i en meget lidenbe
Tilstand, idet hsn aldeles hat tabt Bru
gen as sin· Lemmer. Bi anbefale bei-for
hans Sag til dem, som har Vierte og
Evne til at hjalpe en ttængende Lands
inand. —- Reb.
Skomagetu
Unbertegnede hat etableret sig i Beegles
SkothS-Btttiki den ny Enevoldsen Pyg
ning, St Paul, og erfotbmdt paa Udsp
reler afAlt under Slomagerfaget bescha
tende.
Andrew Brock.
Form til Salgs!
Cn Faun paa160 Altes If Mit nordvest
for Hdwatb City. Nebr» er tilfalgs billigt.
27 Altes opdyrkct. Pris 81300 Rot-taten
Undenetning ved A. H. Lundblad hos J.
Mark, kaard City.
EfietaarsiPtpver
ai nieset-ne Tsjstofier er i bisse Tage mediu
get. Hast at jeg lcpem mkdigsyede Mord
ninger, tilstaakne eiter Maul, til Daimka
sei-.
J. Peberfen, Sitaber.
Lokale Spalte. I
Rad-nassen detacer Kontant sm
Æqo
ZT Fast-uninter- «’xmnk Vartlty statuie
ton »Dann-, Nmnd Island. «.I-’ebr., Indiknvcr
tIttkisaqrtn til m na Humpa med alle Tann
thtmlmjct m taveskc Faasptiinx
TAF- ssm ljar nyltg modtaget et starre lld
unlg as Itrrdtgiycdc Denk og snanc tun-: !
du, tom taslgcs til billtgc Pnjctk Lan hat
W ogma modtagct ct stmt lldvalg i same-,
Den-e og stetige Sko og Llcppns. Uge
lkch modtagct et itsrre Paul Vomuldsmjck
og .ttaltko. Romog anders-sum lldoalg t
Herre- og Trenge Hner og Hatte. —— Lin-r
og Ægtages i Vytte fotVaren J. J. Taylor
Der er tun Gen Prts hoi Rac
neusten.
Es· »Den lille llhnnagek« i St. Paul et
flytttet fka den gamle Plads i Vetters Store
overi Enevoldscns ny Vygning vcd Ssden
ai Frimutetbygningem
MVedkommendh sont Insker at faslge
ellet tjpbe Farme,ellcr anden fast tfjcndonh
anmoch om at henvende figtil,,Vaukof
Tanncbtog.« Kommission tun 2 p. Ut. !
Udelukkende for Kontant tmsl
sen-neusten. »
i
—-- T. J. Suqu link nyljg uctstykestj
elisn ny lkntik tut-J (-n botytltslig For-;
etgelstsaf Vater-, des-r suslgcss til do
law-It cksisusnsnclo l’ri.-u«r. ller isr
ungle- fim vaen
Arbejclssuluk km 820 til Mo Ist-.
sit-t; Kidu-Sa(11(sk fut- Musml B:1·50;
Glas-Frngtlckukk(sr ((2n:u-t stufe) pr.
Uns-« 81.20; (2 Quart) sitt-DO; Bliks
Frugtkmnler ((2nart store) pr. Dus.
40 Ctsz No. 8 Kot-bewund-Vatlslctss
kjedel 81.00; chøkkowstole pr- Stkk. «
50 Gent-z; Formen-amtlich fuldfmrs
digo (8 x 10) 25 Contsz Imle Fa
miljo Vadskomaslcino 82.50.
senkt-is tu alle nden Person«
Anseelfe hoc Rast-mitwi.
Allerhyiefte Pricer detales for
Sen-r es LEC, i dytte for Vater
has Ot- haufen.
— Ecken-b Wir0": 83.75 og SOLO
pr. Mindre-do Pil. hos steem
Der Indes skke hedre Vater end
Raimusfenj.
— Llfett äs- Søndergaakd er nu Agenter
for fire forskjellige Slags Vindntøller, nenn
lig Regulator-, PettinT tslimar og Enta
priie. De gamntcres allc for at være gode
og folide Moll-m Waa til-Jler G Sonder
gaard, naak Du ensiek en Vindmølle.
States-sann Tavler, Penne, Grtt
ler, Blnk has Rast-entsend.
II- Symaskinnale for Massincrsrahvi1
kensamhelst Fabrik faas i Sjsholms Apothek.
Ligeledes Olje for Sytnaskiner.
— En nn, feist Fokfyning af Osters, ferer
Mibbeth Fedt, Fuss-, Lever- og Bologna
Pslfe, samt fetstt og ialtet Kde af enhver
Stags, foresinch i Tannebrog Wagne
buttk.
Un extra aod fdltd Den-e Siedet
sitvte for st.50z almtndelta Iris
02450 for tanune stevce i andre
sntikker. Hei Raimnssem
— Under et Vespgi St. Paul bemcerkede
vi, at daade ,,6,itizens National«- og »Fikft
National«-Vanken var bleven elegant og
finagfuldt tapetferet, og det btev od fortalt,
at det kjonne Paptr var kotnmet tta Wilson
Bros.’ Lager. Tet ladet-til, at Stumme
ten af det bcdste Tapet i St. Paul sælges as
dein
i U- Sparede Penge er saa gode sont tieri
te Benge, og lidt Malina anvendt paa rette
Tid og Sted et en fordelagtigere Vespatelfe
end meget Maling er eftek at Vygningen hat
staaet og ttcengt iet Par Aars Tib. Maler
kofte er megct billige ved Wilson Bros» Use
ledes et Maltng og Rekvisitet as enhvet Akt
pdsr andre steder end hoc Ras
innsfen Liedes Ins eller Knarre
naate sat- t c. stehet, 24 Art Sirt
repapir as dedste Staat for 5 C»
Wsonvotntter for 5 c., l Dnsin
vlyantee need cunnni i Enden for
10 c» caedet Seit-vers for Donner
nd C. Hat-ret, fannnekfoe Here-er 40
C. Partei. cn sod fclid Here-esse
derstedle for on Pan-et, 100»
Haarnaale for 5 C» Scodedaandj
Gurts-easy 5 C. Ratten, fannne
»plaited« 15 C., Cellnlptd Gasen-U
15 C. Stykket, Celluloid tsnsii 85 (I.I
part-et, en aod Ovid Stint-te fer
40 6., sodt Skiortetei for-I That-?
den, 12 Spoter dedste Stett-and tw
6., Unlleqardiner medspkingstntmx
85 C. Stykter. z
E- Lad itkeVilledckne ligge og blive pdcg :
tagte-, naat J kan faa dem mdrammct ina!
biaigt hos Wut-m Bros. i St. Paul. ;
UJobn G. Schuttern vil ftedsc detach
den hoiefte Pkis for Soin i Tanne-dran
— songossprings km SLOU til !
83.50 isteons ny Butik. i
D- Den gode Bog lkrrcr os, at vi ist«-(
stal stille vort Lys under en Ihn-we; mctH
der figeö intct intod at stjule Ader-J Uns for;
Fokdtgaaende bag Vinducsardincr naar I
disse tjsbes af Wilson Bros. i Zt.»Panl.
Trvtket Lan-ed it Ets. oa Onittej
eacico 6 Cts. pas-den has Massenw- i
sen.
KI- Artitetter anbefale den as thnnk ’
Williams G 6o., Chicago, fadrikcktde Ma
ling. Den er vel reven og hcldigt samtnen
iat. og en Gallan dcekker mcd Vetbed 600
Koadkatfod en Gang. Wilion Bros. i St.
Paul hat modtaget Agentut for denn- Zlagd
Maling, og næsten alle beuge den. Malere
anse den for bedte ag billigere end Vlyhvidt
og Oljr. -
drei Du Inster at siehe Sein du« ;
list san m John stark- Howaedj
cito dardtvare State. l
Guvötieuefter.
iscv »Du d. ev. tritt-. Kirc·l’atufund.«
Tatinebrog Kl. Jzz sitt.
Sonn d. 22. Sept. T annrbrogKL W ,K-1«tn.
« « Engelsl Kl. 3 list
Zøttd.d. Lil· Sept. Kl. Mk Amt. Tannrbrog
« Lvenflc scirlc Kl. Z Hirn-nd
TitiL d. 21. Lem. Zioiehnö No. « tslcock
(«rcck).n1.:;((st.
Lsndag d. 25. Zept. has zlkiels Haufen
Mitnson Weil .ttl. 2 Hin-In.
L. Johitfoik
Gndstienefler ved d. v. Alt-te .
Sand d 15. Sein ltl.10Frm.Springi5rl.
« Kl. 36st. iSt. Paul
RI. äoc de fjetnere liggende Kredleöi
Vedloinntende, ital jeg meddele at Telegramj
kan fendes til mig under folgende Adresse: ;
»Slovgaatd take of is. Henningien Tanne- J
brog Iher
Lond. d.15. Sept. St· whom Kl.10 Fun.
i
l
i
(5. J. Skovgaatd.
W
Æreve Landsmænv oa Bennert
culter J et Laan til billig diente
eller Assuranec til bllllgPræmlr. da
heut-end Eber til
M. Mietellom
St. Paul, Nein-.
—- Penye til det aamle Land runde-»
lenves billigst og cndog ist-holdes paa Heu-!
stand gtennetn »Bant of Tannebrog«.
C. O. Schlimm tan give tstek
Macht Land-Laut for U th.,»
Neu Mast-s for il th. oa Zdie
Klasses for 9 sich «
Harmonlkaer til halv Prls has
Rusticucci-.
Hettoend Tem til Tand-liege
G. H. Collins i St Paul naar
Te trangek til Arbejdc ved Tænderne.
II- Den siptste Tilskyndelfe for Publi
kums Ssgnmg, vi hidtil hakertaret, er det
Tilbnd fom fretnscettes af L. A· Pease as- iso,
i Grand Island.
De tilbyber enhver, fom fka 4de Sept. til
.81te Tecbr.,1889, thber Vater i deres Emb
liösement til en lamlet Bætdi as OW.00 eller
over, et smukt CrayoniPoktrat i Legemssiør
reife qf hvilkenfomhelst Person, lom Liebe
ten leoerek Fotografi af til at kopete eher.
Te tilbageleveker Rotograsiet og ovekbringek
Portmttet omlostnnigsfrit. Te hat lluttet
Lockensldmst ined en starre Fabrikant vnt
at levere dem innttke lorgyldte Nummer til
en nfasdvanlig tat-Pris, hvilket sættet dem
istand til at levere Natnnter til dem, sotn nn
slek det for deres Portmtter xgl en von-mau
dc billig Pris. Ellen dekiotn man onlket det,
tan man ljnbeåliatnmen hoö andre.
Tini-. L. A. Peale G iso. giver de siøtsie
Barbier lom tilbydes i IJcanufaitnrvaren og
»de hat ndvifi en Liberalitet, ntjendt i her
lværende Handelsfredse for de for to Aar siden
etabletedc fig her.
? Et Partl nnqc Grisefor
tilsalgs i Dannebrog has
C. Heu-missen
—- —
Ovensiaaende Vaking Vowder er det
bedste, dck findes, og sælges og nomine
rcs of: O. D. Rast-russen,
Donau-rog- Nebr.
ock
Z
T
L XIV xkjk,
LXb fif« fsk ff,)««,"11-«3«U ».
sng x war-a pach,k«.s;s:-::«.d.s.:::
l- Ii tds III-s um Ji tds tsdot of Itsy cum is Dos- so
Ists-Ist unu lu- ss ceosomlul III-I pc III-s sVIs
sTlIcTI tot PLAITII on Ihn-. Uns-means cAIkI III
Iris Icusqk ums kauert-l- cssuss Its sus- Idss VI «.
chshr. cTctmoin ad III-ph- sm.
11.Un:·-iui«: Lunis-IT («.«.
Amt
DI-. F. G. NOTICE
is Rstnsltsu
I ·!« . .
-n«7 ,-I!-««-1.
Knng
« .
» IsIELETÄSK A.
«
lLsLiU
U
luxXlsJUjsnu
« s-«» - . --«.«-«--- - « w--.7 .---.-m- — — ------kvi-s-.s
Underhotdcndc
.- Oj
Bclcrrcndc
Pnzltste scndcci pas ,3-ormnzs.»mde,
C. PE. Bebt-rieth
»Stjemen«s LICEN, Tannebwg.
Vogcr.
i
j
Dann-proz s
Smcde- — og — Mastiin
Værkstch
Alt under Ztnedefaget heuhorcnde ud ;
fores smutt og solidt.
Et ftort Opng af Trwmateriale haoes
og en Hjulmaudsfonetning ftaar i For
bindcslc med Smedicn.
A A Jenseit, Eier
Smcdckull
En Carladning Zmedekul hjemkømmen
vcb N. E· Jenien i Tannebrog. Ligeledes
haves et godt Opng as haakde og blpde Kul.
0.D.Rasmussens
Prisliste paa;
Grocekjvarek for Kumam.
HNOWH
l
I
i
I
f
10 Pd. Granulated Sukter 81.00
11 « Ekstra C « 1.00
12 « C Sukker 1.00
4 « sineste Rio Kasse, .«.O5
4 « Arbuckles Kasse, Ass
4 « Dilworth’s Kasse, .957
20 « ny Svedsket, 1.00
12 « ny evaporated LEbler, 1.00
14 « bedfte Ris, 1.00
10 « bedste Glandsstivelse, 1.00
16 « Com Starch, 1.uo
4 « Japan The, 1.(-0
3 « Gunpowder The, 1.00
8 « Tea dujt, 1.00
6 « Rock Candy, 1.00
10 « MuscatelRosiner, 1.00
15 « ny Klipsisk, 1.00
» 24 Bat-s Lenor Sæbe, 1.001
85 Bars T. D. H. Soebe, 1.00H
28 « Holdfast Soebe, 1.00;
« 24 « W R Sæbe 1.00
. 30 « Vadskesoda, 1.00
16 « Bage Soda, 1.00l
« 16 Br. Domestic Sardi11c6, 1.00
12 Pd. Sagt-, 1.00»
1 Spand Sild .65.
1 Spand Saft 1.00!
1 Spand Sirup, .75j
1 Anker Sirup 1.2.-3
7 Pakker Yeast, (alle Slags) .25
1 Gl. bedste Eddike, .20
1 Gl. allerbedste Kerosine, .:7.0
I Ph. Humle, .25
1 Dusin Le mons .25l
20 Æsker Svovlstikker, .-25
Ph. Sød Chocolade, .25
1 « Bitter Chocolade, .40
3 Kasse Essence, .-.)5
12 LEfker Patlor matches .10
MJ færdige Knebel-, Støvler, Sko,
Hatte, Quer-, Uld og Bomuldflannel
ler, Kjoletøjer, Bescetning og fortesten
Alt hvad Farmeren bruger i det daglige
Liv, til Priser sont ikke kan nævnes af
Nogen.
Æg og Smør tages iBytte for Vater
og betragtes fom kontant.
0. l). Rasmussen,
Dannebr0g. Nebr.
TAYLOR’S
Prisliste paa
—o-o-o——
10 Ph. Granulated Sukker
11 «
12 «
4 «
4 «
4 «
20 «
12 «
14 «
16 «
16 «
4 «
3 «
s «
12 «
Zu-«
16 «
10 «
Eistra C «
C Sukter
finefte Rio Kaffe
Akbuckles «
Dilwokths «
m) Svedster
ny evaporated 9 Fbler
bedfte Ris
bedste Glandssiioelse
Corn Starch
Japan The
Gunpomder The
Ton Dust
Rosiner
Vadske-Soda
Länge-Sohn
Sago
smoerjss for Kontaat
81.00
1.00
1.00
.95
.95
.95
l.00
1.00
1,00
1.00
1.c0 ,
1.00 «
1.00
1.00
1.00
1.00 !
1.()0
1.00
16 Tauserindenlandske Sardiner 1.00
1 Spand Saft ·
1 SpandSirup (garanteret göd), 1.00
1 Anker « ( « «
7 Pakker Yeast, (alle Steigs)
I Gal. bcdste Eddike
1 Gal. allerbedste Kerosine
1 Pd. Humle
20 Æster Svovlstitker
3 Ph. Kasse Essents
Tannebrog,
J. J. Taum
1.00
) 1.50
.25
.20
.20
.25
.25
.25
Nebraska.
Johngwwn km dkts Rædfler —- men Fartnerne her paq
Emka er Lyttan Mennester —- FrankJams bortsctlger
We Hopp» til 10 pCt. over Jndkjobsprisz og tilbnder
ogsaa at bytte stnukke II- og 4-aars Clyde- og Pekcheron
Hoppek for fede Balakker fra 5 til 8 Aar gamle. Se
Roms-, dekspm TU hat en stok Vorm Dest« og han vil
butte den for en ung Hoppc, der vic indbringe Dig mere
end We Form-» Frank reiser til Europa den I. Juli.
Hi Hassææzebmg Yumlieiz o.
er nu istand til at tilbydc dcts Kundcr et velasfortcret Opca
— alt Stags —
- ( BYGNINGSMÄTERIALE.
Mk Luth, Shingles, Haar, Cement, Vinduet, Tpk
Et Parti gode Mursten til Salg.
Haardt eller blpdt Pins-Tømmer fra 6 til 28 Fod i Langdem
II- Alt feiges tit lave Prifert
ff. PE TEÆFEAÅ
Forretningsfsrer.
Ny For-rettung!
« ERY
stalipum ox Mac
lor To ums-:
Er overtaget af et nyt Firma, fom har indført en gjennemgaaende For
nyelse af Besætningen.
Gode Heste kjobes for Kontant og saelges paa Kredit. Gode nye Buggier,)
vg Spring Vogne sælges til billige Prifer.
ÄJVDEÆFOJV ö- BÆOC
XI Moos-» Meers-. B
PENGE «1E- LAANS
saavel mocl Grauslejemlomss som Psrsonljg sjklterlmkll
TIL LAVESTB c'AX(’BÄRB RBXTER fem- des
sst PÄUL ÄNDBBSON, ts
TE sT PAUL, ---------- NEBRASKA M
M. Sjøfho lm
qzXDRIJGcGlST OG ÄPOTHEKERK
— Forlmndler at —
Lægemi(1!er, Kledtoimy Kemikalier, Patentmadiciner, Maljng, Farvesw
HGIGÄRER ÄF BEDSTE KYÄLFPEYPKc
M Lægereceptet udiyldes omhyggeligt paa enhver Time i DOMA
N Sjøholm, Dannebrog- M
T J T Dannebkths
I I s E E N , Nebraska
Oplag og Udsalg ofJernvaer, Stabe obsi, T« ·
inter, Kakkelovne, samt Hake- og Muskel-stabe km as hellste kaum
INy Butilg
h M
Zu ny hjunkommcn sending Supxsjoxs Bar .
» og Muste- I · » I okx vc der-si
Mobel- Magasikk I Seletol vcndcgc HEFT
HUGENOTTERNE «
Vorwka free Eidcu fö- ds« HAVwa Aguokusp
— gf —
HOLGBR VlNGB.
Pris: dem-h 35 Ot-s., I)okt0t«1-ittilsen(it.
0MRIDS: Ict 0verfald.—— Papstor Mai-U, llovedet for «Klkkc"«
»ein lIiHj-Cevennerne". — Hean Duval i Ptæstons lljem. —- EII Fosp
ze. — Oberst Ghantal reddos. —- Majal gribus af lnkvisitionkttk -
Duval en sagt-et Range. —- Majal lidor Dødsstratken. —- llenn W
.nykketige Psmi1j9·—uemiog dtsgdste»e.— Du P12«.- Be
«stjcl’llell"s Foklag, Dakmeme Ncbks
s M
frtel