Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, September 11, 1889, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »;:«)·MHinS l..158NlN(«-.
H iixx m; nAkatx
V II Svhzjhlplnns«t)
IT
-.kI.«-:k(å:1:13.si Luxulcn
« . km m Egcsgnsn
:l.« lxs er Ost i Monden.
:---I Zliklusl sur tsj Sen.
fis-! —«!s—- WL du«-du «l(:ssns!
«.«»-.; H· H«I—igtnsl nu!
.-;L·sxs-Ii. pim mjn JEA-,
« «. .-j --n Engl, sum Jn!
.k.«1"(änlik cis-: Fj(sr. smn straal(1,
»Hm-L lnilkcsd tltsjljgt erzjsts
mit Syn kun Glanscn male-!
Ju hat« singen Rost!"
in xil Hin Stemme viso,
z«X;--l-1itst Vidt og l)t-e(1t;
luij th sjlltll JHL Illskkc spjse
i1(-I’ sind lustwde
UT
Nu
H Hals
--—-=-.-—-.-——
’ MHSNPYKKPL Den stun
,.:..--1-«-j—«n(1ks, blank-m Pia-R,
ji« r ln"·s1«l(s(1cs, da linn bekam-do
Hin-us ·1(-t nmtske afriknnskc
;««««.I« lmn tstigmig forvilclede
«;«Ui-L(sn. Den gultle FULL-k
.,««z. jniHusn (1(-I· ej fatnlttss saa
:-.s»«s1 Grussslma Hynttss at
:;«"ti-n Eli-Im »g; tlcu sttttvthstlo
«-:-.-1(s.—:1:c Hunger-Juden Nin-e
Huilscslig snldt Inn-s
.»«.1.sn lclnt Mus. der grmsclts
Puck-L Hub Frjdklxwl ug Yn
« .i--11«- nnsntmlc Stccl Ost-Je
»H- mimkulns erkning pag
Y.m—1n:s-z.xusn(1cs. Alt-Z gik min
ins-«1"l’I-».—t i Sjnclct," sigck han,
Nie-. at tltsn Max-h smn Amb
-«--1s11«lth Jun HHV Inst blos.
h« »g- vililcs sur-ge for mig."
Hlmnnnt ongkslsk Naturforsker
leis jun sit Dmisleje den samme
kos.
leg Month-r intet til llim1c111,"
Umn. Ismen jeg hat erkor-et
makndseslose Vde0m og Kinn
eka der skjionkede Fjsken dons
nssr. sig jeg frygtcsr ej for at be
mig i hans llaand".
»r de Reste Mennosker er Kjkkes
gilm Isdkttsste vcsj til Gud, men
«-r«-z—:1.1 andre-. De ungo bsir
at Eim- (1’-ræsspirc-ns Yndcs,
mäu III Rosens wide Pan-ex
vukisnissu i Flnens Potl og andre
enfclct aber og kuldlcomno
rL vi bona-me Naturen; de fis
-1:1 Bkiviilstljeden om den Mag-t,
smr lmg klet. IsDer give-s man·
ji«-M i Werden og alle hats ile
Hostyilning". Dis-se Kommt-, hver
ilexmL vidncsr 0111 den him
!li»«l««s
JUle
EN SNILDE MUS. Gäste-P
cu:cl.—lcc.) Ende-r mit Opliolcl
laiul i Nummer incltraf fzslgelnle
its-sann- Tilclmgelse i tlct Uns,
»ri jpg l«».-·l(.s; ng sc)ni«vistsr, ln«il
rssxilillnspl sinnst DHT kunnt- vix-re
essiililclsts als 1,"gen sm- min An
n-! tman III-non i lluset kannst en
LIMllLl list-unst, og linn lmnlo
»Er Bin-et niod den i »I) i Das-:
s«l«s«n. Fug-Im hav(le, sont det
«--t or Tilf:t-lil(st, Spilslt nuget of
FULL-Ho Isuu Gnlvet, i det den
’lc---1c«l(st»1s, ug clervesl var en
sleus ljlcnsn lolclcet til, skjmnlt
n ika l"«"-rl1:n-·(lc Initsrlcct til Mus
Its-n. Du jeg tilligunul 1nin lin
O stslil »in Akte-non sml i V:1-I"tsl
Inml liyggpn til Vini.ls.nst, sagile
’« lJUslsclizqI til Inig: ·«stillc, mr
slkkvsp tsg kurlmltlt mig ganz-lu
UUI ismtnsnt ti Minnttu, eltcr
Hin-« Ti(ls For-lob linn lob litsn til
Mut-( 08 tmlc Ganlinet til sich-.
lÆ winlus Inig um, saa jeg til
« «Wrt-asliclso, at der var un Jlus
"«.«.’Iel-uret. Pan mit spøkgstnaaL
Meile- tltsn var lcunnnen tler ind,
Mle min l(nsine. at da lnin an
««l(«tl(- mig um at net-e stille, var
Usmli linn lianlcs set en Mit-koni
«« lMU Istm Grilvcst og cult- al· Jot
sllsililms Pilz-leka untlcr linken
llILLs klntrule den op atl Gunlnnth
tltil den lcmn ol- over Dunst, Its-»r
allH1 lob necl ml litt-don, lnsnri
Neuan »g klagte og fursigtlg
Ol- insli tlt-t, bestancligt mistmip
liglkluttagct as Fugu-n- Musen
ls Un lnsn til Glases-et nie-l Frost-it i
Egle slg til at iults tlomL «l’1(1tll
en l
-k«
»l«f »l-.8lcm-nnnc-t as Gnnlincsri
«’«ln ilrogkss til sinc- Musen
IM« MHI Tvivl i nagt-n Titl lujzt
illlsp ill. liY(-i"lt-·lt-.—« Fknlcnkntsnts
·«lt."·-«·l2 sl·-n var Hatt-et »l- nil
:II«·ll-1n-I-l«. lsnr ut Ulnhluu lnur J«
W Äms »J; lssnilix nixingizn Ganz-:
·"’·«1J;Inu«t. lirilkcst iltn csthi tin
o« hilft-—- YHHW have Frian «j".·h JHl
»M( LUU LUV til at lsllvc Alt-l
Billet
A
—- —
« Fanncn ukz Hushnltlningcn.
VJQRILTOJ FOR UlchXGBNbL
As Manng pas Vnsrktnj ug Matt-ki
:Ilo. 01-n)ksis nmngcu on Mundes son
ucltsn at lmvts tsrltnsknst sig nogot
Inokimisk lcjemäslcsb ollok nagen
Utlvikljng as tlot Talent, ltan munt
lte vusre i Bosiclclclse af. Enhwr
» Famusrmn lmk have praktisk Kond
»sk:11) til Maskineri, i al Ple san
.vth de angaar Landmsstust. Vusklp
stecleh den stund praktiske Lasset-,
skuldo have ut vakig Platls pag en
lnsor Parm.
VEIcsEI-DR11·"1’. Blandt de
For. stateks 60,000,000 Bekolkning
er det- maasko 21,000,000, Sum le
vck ved der-es llasnckcrs Arbejde3
hist-under indbofattes os. 9,000,UW,
der befatte Hig med I«an(1(1)·rkning.
Altsaa neuer Lands-: ca. 40,000,000,
ellcsk tu Trodjetlclu as den ganske
Befulkning, Som ikko arbtsjtle sur
Lim, og de Reste omitsnss direkte cl
lek indirokw af JOHN-nich selvføL
gelig er de i 011 Grad aflmsngig af
Jenes sukcess og iutcrcsscrule i
ilets Boskyttolstu net VII Umka sk
ke vaer as Vojen for os at botmgte
denne vigtigste af alle lndustrjgnsms
og sc ln·ilke Pater der truor deu.
Dot, sum Lsmdnmndut furst tumm
get·, er et guckt lljemnmmarkcd fut
(,)veI·slcn(1c-t af Produktornu Mut
dette lader Hg ingenlunde gjimz
saalængo vi pas et onkcslt Aar Ludw
irer for 860,00(),(-00 ijl og Podo
i sure-r fumdeu Rath-, sulcker og The-.
llvorfor svkal vi betan Udlandet
Z:3,000,00d for Umsoner vi kjnber
Kaal i Damnark og Holland, Icar
tokler i skotland og Kartoflt,-3, Bim
ner og xErter i Gan-da. llvorfotu
iudfører vi 20,000,000 Dusin ng
fra Das-mark og svokig? llor et
"noget for Landvæsnet at tænke o
ver-, her er en 0pgavo, der sfventor
dets Løsning. Vekseldrift er Fak
meriets engste sikke Holdepuukt for
nærvækendez lad do fokskjellige
Ktav blive mættet ak Landets ogne
Resurser og Ranmatekiolz Resulta
tet vil da wore, m Jlarlccklut Unser
bet- bjemme bog u-· seh-, og Nation
en kan da vsksc i Velstand, noget
som intet Land hidtil hat kommt
gjørc, hvis Lands-tosen kun hat lagt
ancl par enkelte Produkten
EN llVEDEKONKURRBN’l’.
Der vostlige Mexico or uu ogsaa be
gyndt at komme from som en Kon
kurrent paa Verdens Ilvedetnakked.«
Forleden blev five Vognladningor
ny llvedc afsendt km Guyamas til
Liverpool, og minng Here Afsondjtk
get skal folge often Avlen skal Va
re megcst Stor.
UDKRIIDTSPLANTER ere i
Reglen Hand-tunc som indeholde et
kinge Icvantmn Planteføde. Dekkor
bar de langter den Gjødningsvcekdi
sotn Korn og Kløver besidder. Den
skade, de gjør, bestaar met-e i, at
de bemve Jurdbuntlen dens Fugtigs
bed. end noget egentligt Drag zan
Planternes Nasringsstotka Den san·
kaldte «Pig wese(1" Volcser kun i god
Jord cg clen indeholder meke v: sali
fultl Plnntekøtle end nogen antlen u
lscultiveret Plante, men den trat-Her
i11(n-e(lsak.keljg fm ()verlaget, hvuris
J motl Klsjveret besjdder tlet store
Fort-sin, at der uswkker sjn Nkering
km Endergrumletn
POSTOPPBDE TOMATEIL
lTag Tom-net- af Jlelletnswkrelse og
skjier stjlkenden uml, med en ske
fjernes hele den indre blcitle Masse-,
san knn Skallen er till)age. Fyls
dingen laves at· lige Dele as revet
Brock, lialcket kocht Honsekjisd og
skinkeog den udtagne «1’0mato-M-Is-l
se. Krydkes med smeltet Samt-, Pel
ber, satt og Sennep. Blantl gmltl
!
!
l
ug snmg pas det for at viere vis paa,
at clet er rigtig krydret. For at Dej
gen ikke skal blive for fast, lmr den
sagten med kold «Grav»v". Flode el
ler Vanck I brer Tot-un komme-s
et stienk Salt og ligelecles as Sukkep
Enden den stoppes3 eher st()pnin
gen stillt-s de nær hitmnlen pas en
lZajzepladcn Held en leeskefnlil
smeltet Snuns over ltver og Iml klein«
stsm i Ovnen en halv Time,
—
STEGTE AGURKER Uknel
ug lntl ligge i k()l·1t Vantl en halv
"ime; de skjaekes tltl paid Idengilen
ji hulv Tmnme tykke skjvet«, ug lieg
«·-.ke.-« atter i Yantlet en kurt TM. Tut-»
Z skiverne metl et Rhein-, stm l’el)er’
ZSUIT og Jlel pas-, og steg i smsstn «
.
l
I
,
.
i
l
—
llden god Helbred bliver Livet en Pla
ge. Alt er haablest og dct varste ek, at
man bliver en Plage vgsaa fett sine Med
Inennestee. Dr. Luchg Dispensaky i
Chicago behanbler Aar eftek andet en
hel Mcengdc Patienter og hat sont det
synes havt betydeligt Held nteb sig. Se
Aoektisfementet i en anden Spalte ög
ikkio efter Bogen »Livets Hemmelighu
der«, fom sendes seit·
so
Dr. N. Rosenbekg i Chicago hvis A
vertigscment sindes i en enden Spalte et
fedt Nordmand og splgelig island til selv
at lcefe og besvake nvkske og danste Breve
uden Andemnands Hielt-. Han hat
praktiseret i over tredive Aar, og ansees
for at være Vestens dygtigste Lcege for
kronifke og private Sygdomme. Hans
to ndnuerlede Veger »Ungbommens
Naadgiver« og ,,Lægebog for Enhoer«
sendes frit til Alle sont indlcegger Fri
mærler til Postporto.
··Den ftorc Smcrteftiller
nie-d
« Gigt
Trakningee i Ansigtet og i Leinmerne,
fnoslknndeh Marekldt og
Dattel-wetten
thgsmærth
soestuvningey stiv Hals, friste Sm
slaaene Steber og Kot-stellen
w .
- eist-anIII-Punkt
havedptne,anidfaae, Ledimcttee, erwide,
spruer Handa
og alle Smcerter der kmvee ndvorteg
Midlexn
Landen-nd og Eva-sanken
findet i St. Jakobs Oljen et novettreefjcttgt
Middel nwd Sygdom hoc Eva-get.
En Flusse St. Jakobs Olie kostet 53 Centd
s Flastee for 82.00. Faas l ethveet Apoll-et
For Hö. lench 12 Flaslee im til alle Oele
as deth. cmen Adresse:
The Ghin-los A. Vogt-r 00.,
Bullimus es, III-Fland.
Dr. August KsnigW «
M Omnbokger tkryddeklelve A
er et gqnste forttinllgt Midbel mod Byl
bee, fotskjellige Slags Saat-, Frost,
,Dsnseejne« oft-.
hvs Påtke 25 Ets. Fang paa Apo
Geset.
The Obst-los Ä. Vogolek Oo.,
Zelt-imme« Mä.
coLLle S- BURGls’s
Wanst-« Kakkelovne ou Kommt-on
Et knktkinllg Lager at
K()1nfnrcr, K()ge- og Varmcovne
For Kul ollet Brit-näc
Te fnutkkcste, bebst inbrettede, varigstr og
paaljdeligstc blanbt ntodernc Mittelnan —
prrg Ortes Kjøbmanb efter Uollins ös- Bin
gie’s »Leadcr« Kakkelovne og Komfutcr·
M IWUN LIMI»
Staat Varmeu ued i
Omumr. Blodkuls Pak
lor Mittel-um«
Den muss-It- Pur
10kknkktslunk Jtsr
ril drin-title- ruhn-r
sing- kplmlt Icnl u
Msn lcog Lust Nptl
ellw Sonn-.
Don er list-ums
Hnuk est-m ist-n il
Insstc lhuml Kul
dlons »L- JHs gin« r
tut-ro Var-m- ipg s il
Inst-M- siL den sur
slts sinkt-L Ort tsk
ikkts Hi Helft-Wett
e-r. nnsn kun holde
llcl i 24 1 jun-r,
vaet
Altiammm
Iuldt
sammt-eh
IXan teilt-t
ClkIcuLPW
til
cor.uns sc suscsc,chioago Ill.
Fabr af ,,:«eader« Kakkelovnc oq Routiner
Lan faaes i de fleer Hart-mach unm.
FULLER sc JllllNsllN, MUL cu.
MADlscsh Wls.
Fabrikeret »Neh, White G Blue«
Moweks, Horiver for en ellcr to Hefte,
Kotnplantere, Cultivators , Plouge,
Hart-er oft-.
Vor Motocr har state Drivhjul, er
fasrdeles let at tmkke, ingen Vogt paa
Heftcnakken, hat« Messingbpsser, yppm
lig ,,Tilt«, og er i enhvek Henseenbe
start og varig. Ritzen hat vore «pn.tent
combjnocl polo and slmfts·’. Alle vdre
Vater garantcres3. Send efter Musike
ret Katalog·
J. A. Johnsons Bog »Fingerpkg for
Formen« og Andre (dansk-norsk) give-S
frit til alle Kjobcre. Ten bar mange
færdeles vardifulde praktiske Wink.
ÄJVEJZJCÄ LJAJEA-’;
t-k:·1"ts:ln«. ist«-i tut suxs is. Axt-» Istiitiiiiisipus«
I
A. ilitrgetis, U ostom Pius kLgunL
PS l«n Nim- Nrwh Nile-Um Musile
Skandinavcr i Central-Nebraska knu:
de erholdc Oplngning om Billctpriicr
m. In. hoc A. Carlsptt, Fonmltek of
Banegaardisni ansieht-vg- Rebs
fom er Liniens befuldmiktigcde Agcnt. ;
Hatt besoarer enhvcr Foresporgscl mebv
omgaacnde Post.
American Linien tilbydek den appet
ligsie PadsagmBefordring
—- In es M —
Danmark, Rot-se es Ihn-U
Paul Aal-erson, Agcnt i St. Paul, Nebr.
All-M 3UIlEN.
MÆ
cmm Latium-« F
Viiosaqisr Visfordkluq fka u til E
Raum Spukge- DanmarkT
oq Nimmst-.
Tillmder di- umsirste Vetoiwmmklialnkir m alle-la
vme Print-, sinnt visit ndemi Omnnq sit V Wehk
iersuiø Vislvifinvende unser Reisen
Aginm ialli Visiind Bvir m Usndelmist
A l- l. A U « c O»
MAS· l. sUNOELL Gen. Misst.tli1eii1is,
Mittagen I 12 LI sslls sl.. cchAcC lu
Døvc.
Un 1c1s01(,f041(l)atvirtet tsva 2-".Ili1r .
iog hoch Tøvhid saaocl sont Suscn soi L? te
ne bliv kumct ved et snkdrlcg instkeltMibdisl
sendet paa Asoklauqendc Besttioklsc ooct
fammr til enl ver sum wisset det. 7Man ben
vende sig til z. H. Nickolson, 17 Mckom
gall St» New York. i
Dr. xL. J. sa11ders, »
» stand Manch Kehre-km L
. Kontnr i Konnt-Es Block, sk. Sack-. !
i Vehandlek kroniste og indviklebe Sygdotm
me. Specke-list i Strude: og Lungcsygdomme
samt i Katakth.
25 Aus Erim-an
Tat- «lIloo-Aacul"
Wile IMPMHI WEB
Vehandlet alt Stegs HI med Bett-ed
Kapaoltet 8—12 Tons pr. Das-.
Er i Spidsen for alle de andre,
let, futur, stark oq variq.
—- Send eftrr lkirkulære —
Lajcllav’s lynsnake Baaaclmaxkjne
spakcr 5l0—40 p(st. af Kostprifcn paa Buond
Mt Treng kan laoe 2—'5,000
Vaand pr. Tag.
Bed en og samme Bevikgclsc strammes og
affkjasres hvert Vaand og til-ach i
udstmkt Stilling paa Raimund
EI- Girkulikrck stil. Adresse-it
W Ä Li Ä l D Li Ä W ,
cherokee, kansas.
s
?
E
Z
Statt Island Mathie Werks,
l. «l". PAIN is ä cu. lijuu
Jltchsldcs 0Jckk1’!k« xc ZU
as Granit eilt-r MI- mut
ltihtgtitg Tot Eisenketteka
cit- nctlslsach - Nebr
ODsO « « how-wo OHOO 0.--.- -..- --—-c
Otto Merz
(Den tyd fke Slagter.)
hat just aabnet Fortetning i det gamle
Pöfthus, og tander sig at bringe i de ce
rede Standinavers velvillige Etindring
ftn vclforiynedc Scagterbutit.
Paa Lager holdes en rigelig zusp
ning af saavel ferskt som saltet Kjød
og Flesk samt alt til Faget henhorende,
der affckttes til gangbare Daggprisek.
Vettern-O primus Krautk
er mit Motiv, og kun dygtige Folk be-,
skjæftigeg i mit Slagteri.
cito Metz.
The Potkins Wind Mill
P Istt«’
Akt-t- m- l!i··i’I. i
Otl
- ITIII
shansltsz as
Dis-Jst Ex- soniatgaapl
Umsich, Akt-.
ATLANTIC "H0-I«E:1«.
Tro Bloclcs km U. P. »g· B. E M. l)(-II()tCI-,
607, 6()9, 611 south l(). Stk96t.
DUUO meill Sknnililmnsk VOHIVLjNItILD ts»
»
nslrununnsnsth stuIsstts Dust-Im
nun-l i Amerika lillIJsclor nnlwIcIIIIIsIIthI l«:cIIsl«nI:t-II(I est lIFggtsligt lljtsIII
km- 8100 til 81.50 kms Kost osx Lug-is III-. Umk
IIaIIs Theilg u n 1«(1, J ZLZIH»ITIF’.?.’k,jss.:’,s3: Umstlut N Chr
M IthICSto Dannko llutul i Otualnh tICI hat- spu iqsllo »Es
Räs- lkiwskmnIIIClighotlct for lamiliur. »Es
saloon öl- Billarti.
Maskincrncs Tidsalder!
Damm-bin Maski110- Cz Vognudsalg
— aIIbcIaIeis m lldvalg aI —
Plouqe, Vorver
Checkssoweri, CoruPlanteth
Hund«-, Vindeqarn
Champicn Sccdkks,
Izu aI III-ne paa Gegnan
Ema oq Hostenmskunsr Ha Aannvognc samt
chI chschIsbcwIIIIe .,’."IIch-ye« smbuk nadIIc og hIMdc Ächrrvognc
DIE-Im Loch-et er vclvalgt og fIIldstIrIIdigt, og da Inin Tid nn Itdclukkcndc an
vcnchi paa dcnIIe For-kundig, er jcg isIInId til paa kort Vatsel nt tilfrcdsstklle et
hvcrt Dir-am
Win. H. Sprenfetp
Da mpfkibsbilletter
06 JERNBANEBILLETTER
—— Sælgcss paid lltsIIIstsIInl Cllcsr sur knntnnt lststnliIIg·
Grundcjcndom fælgcs og byttes
Et rigt Udvalg af opdyrkedc Farme i den frugtbare Loupe-Vol haves til Galg
Penge udlaaneg i Farme Inod 75 ptst Nenn betalbar aarligt, og uden nagen an
den Udgift end ,,Recording of Mortgage« og ,,Abstmct«·
fis-»I- MØZMFWM F-. AMÄ JVZA
North Platte Lumber Co.
Howard City, Nebr.
— bandle mal —
allte Stegs Tom-s »- og Bygguustoriulo
God Kvalisr og lavc Prier
Vj Sælger til St Paul Prkl . ’
J s. costs-,
Man-Isc- r
C CHIiIsTENghN z; II. C. RNSMUSSEN
i .
Tømrcrc og Bygmngsfncdkere,
—- udsprer alt til Fagct bricht-reich -———
Smukt og folidt Arbcjdc garantcch
Nur Bygninqcr opførcs i Enterprifr.
stunk-Koch - - - - - - dies-usua.
.-. J
AlVllElIIlIITsT
Illuskrcrok Flinnncdsskrifk
s« —
i:"; kandincwisk Literatur,
Yamilir- og Eorkningkzlirn
ndscmmcr lnscr III-wund ists-y: T;.fpn’.1r: swamp 1(:.. , »».. . :·.. .. ,:-:a
itzt lss Zidc1·’.’iuux , s:::s.t::-:1" 5::" den billig: "".’-·.:. DE
82.00 Aar-et. sl.00 OalvaarcL
25 (-’ts. for cntclie Natur«-. Til(-·-utope182.50 Aar-st.
Udcnbvcs Ordrcsi II· Ruh gxixtx
Eckdlwse til . adson.0 sh or 259—263 ’. an o t.
Ohio-gole a « v «
I« Prövccxcmplarcr XII-THE « «’"««’«"« ««·«"« «"""
UGSPW
EJMIMFÄ -
ss IÅIDCLPU sfq cHIcACo. Il-I
Beitr-roten » Arzt-usw sur ist«-Ic- ti »Es sm Rush co- Beke-«»:Med-c·-1!Io!s
TM lUbtcagki Hz hats MA« Hemmt-( :-.v .«.-;:::-»s«;1iI--d Ludcnonng r.-. knucdehcaf
. · · -
private, ncrvosc og kwmftc simdomma
Tnsukbsk unqe Mark u dissn kksk ·"(-l·.« ssr ndlkxz Nut- dar Yes-minder sitt Urs
. -- . .. sp· »» !:cs:cgvp1!aast druwxåskkg::-1-o-.,T.:.k. - L . . . i g
. « ttveivask klir. - kennt ivo ru I. on kred- est-e
Tav as tykanddoinp pu, sum-« f» 2--"«-.o. tat-I san-gi. Ink- iLsch Une
brol on Usonsurdisxkk .: :--1-1x-«-«-. « 1«":t—I-»(- du d'«v
" sch ist-H Z::«« - Hist xs««.tT-«.«n·"s -- «
·"s -- »s« - « · (: ans-»Um 1su
« ; -
.,-.: :.:.«L Ihm ,-k Juki
i,"p
,
It.’.:t«:bed -«.;’ ·k- »s-! Muluvsss
- -- « :".: . r
1Pf«
.« . . « -".;C II k.. Si .« « ..k’k«
’ .0.·1’ L
Stuitföncnid «Znadonnn - Its-Ja «- nkt t!n1dcri.s:al0. Nitsc
mw
U I.::".c.;
... ist.
.Il. «1’«.l i.
, Brit m Issi es «.-·«’t. Tini-very Inmitten
« Leim-- --s«, « -- »s· IT III-tu Omganm
«: IF . s .- .7·1. «,—.! ...» .7 - ’ « lTlJTk
- . i « s— I
v
: z»»... · :., » . . . » — . k. L« « : new-n
« ! »Livcts Octmncsägljcdcr.«
’T «’""’1I «I-« "» ' « « «s-rs".kuks.s1:s.:.:ir as:ris-1te, nex
.:- s- s «
; :«--I «(11:1 Linie-XII W .- .! U JJIJ Tlö
on. L. k.--s.—s.L-.1«Ams.t«1cu.sup:.,38 »Es-copo sT.. onus-Aco.
s