Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 15, 1889, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    standiuavcme i Amerika.
.. zzsp pininxamon i Auskun, Mtnn»
.:»".!!:n—«s.
ists-In 1 Urahn-, Illinois, hnr
X::-n1«1nm rn nu chvbindux
;«« status-J no dingdshde ital
J «H(L-IOH«
-:«.ni»—»m1nkuxmszsichkab. lnns TIlk
u Zm«1nkcu«» u stiitct i kos»
xkxiva
. ;-;s«»1.;»1«suent »Im-en Bot-knien im
» »F .-9» nicht« Wn m ddclbkcdshcnsnn
« snnnnnlc dodk den 2dcharts.
«-1» xxxdcwxh txt-irgen- Hotclvnsrt i
«- i »unm. Tur» Wir envmokd den Lern
-».z « nndc ijgcn Knglc gjcnnem Vin
,-p«sn pnninlgtc nicht«-selig
i « is L Mein «1’—osunestck Wash, Minn»
..»s:;«1Wort-Anklage for at have folgt
:!-.: im s- -—— 86000 og ftukkct Pcngcne
NHUH YNIMUU
fki danikc ev. lnth. Kirkcsamfund i
—k«;.k.1« nslmlder dcts 6te Aorsmpde 1
1;:«: knsdn, 11Jk1nn., i Ugcn 30tc qu — Zke
.,.
. szHikmn tsatljom sont sidste Efteraat
sksznsns du«-No. »Komm-nur« i Iowa,
«I-s.s«1 mmnnss 12 Aal-s Tugthnsstmf, har
-:: ;«:«.»nnnd vcd at flaa Povedet iStykker
Lzs imm.
- ;-»«-««««sde. Peter Hausen fm Maglcby
us.ngx-land, og Maria Nasmnssen
»nur-u- Zogik Langeland, ckgteviedes
Was nun GolinnbiaHonic i Sismt
« w, ni «1!c1st.’3. Daniclscm
its. mildbmnNm Medndgivcr of
m« 1:!Ikinncapolis, Minn., blcvi
1 Ilnlcdning m· sin Statistisan
»-.:..t: .n gnldfnappet Stok of Tnpogmirr
Jlrbcjdrrc vcd Bladet
- isn lcounand vcd Naun Wedrge Walty
is H Wan Honcdct med et Jagkgevær
ik
jun suan bal» fomgc Titgdag. ch
«.s.-.j»x m nang ojdjæknc og Stalp fandtes
::f-«:ngi LEnsrcljct hoor han brgik Seminar
IX
’." «H
s
«
« .«usox!nst’c1«(5. prchk sont ved sin tidli
m runcsrsndnclle Virkjomhedi Grund Js
z««»» Licht-» Inn- vnndet sig et vclsvttjent
Izu .ka nsm :Ika).)n", hak siden hanc- Tuba
uoiini un .njodctiln1v11 beslnttet at etablckc
n span den gijan Plads, og hat« just i disie
.s.-.:-1sc.1nndt Äsorrctning.
«- Wnucr U. A· PetersmU Wrand Island
msusn-cdc11t111mc Sorg vcd Tødcn at bli:
tlnnnnsr lmnsz nsldstc Son, Chris. H. Pe
:nn, Indude var 22 Aar gannncl, han var
s.nn«,1c1kn»vaftog i sin Krebs ogtet nng
tand. Tovsialdet indtras forrtae Søndag,
gmxnmnlfen foregik fm Methodistkikken
in TIk·-..dngc11.
«- tsn dnnjk Skomager ved Navn Jens
icm :’.I«’ntcr, sra Bornholm, dpde for nogen
m nun i :1.Ik«s.rnsville, (5alifornia. Ved Un
(1s"c-«f««xsc 1 den Afdødcs simple Lcjlighcd
nd: nmn itke mindre end V8,500 i Guld
1s..;-: skxcntsc k Blikdaafcr paa foxskjellige
usdkk 1 Jdnscc » Pan cjcde desnden sierc
kncrzsncik Sau vidt vides estcrlod den
spode Nnm sig ingcn Slægtninge, og hel
1nm1 Trsmnusnte. hvorfor Byen vil kom
n nl at nnde godt as hans Wjerrighed
T·« OhnagoBladet »Notdcu« Ineddeler, at
Lug Mai-ca Vrown hat set sig nødsaget til
komme Äorsdget paa at opstille Lcif Eric
n pnn den as nolnmbns san lcenge inde
authrcsnol sont Amerikas Opdagen Mifs
wwnhar opgivet Stridcnda hnn ikke ser
g nmnd til at overvinde Vesvætlighedetne
cd Jndsatnljngen af de 815,000, sont er
biolnt nodvcndtge for at hun, i Sagens
unsres-»ich knndcgjørc en chsc til Island
n :)io1n. Ton Mand, som cfter heuch nd
qn dnsrer den størsie Skyld for bendcs Ne
uslag, crnonsnl Halle Steensland i Ma
non, 2:!i«3.; lmn vilde ncmltg ikke paatagc
acn vasrc Las-irrer for Leif EriksonsFondeU
Ruhe-ver im Aktom Colo.
liiterrctningenie ita voi· Bett Lonis Peter
icn iiden Anfoiniten tilde var-ne tiilder lodei
nteget daat«lige. set ei- noiit oni hatt nogen
nnde vtl gienoinde iin Heldred
tiktigkct liargaaet at Linnakooperne gras
iere hei- t Nimm vg tlcte Hnie et« allen-de be
htrngte nted Zinaaiopperilaii Trt ist-le et«
tnndlerttd lnn Massltnget og »(Tl)icken PMB
Vor Wen Anton rat-sen aieciite nted »Ka
nnlic til Pulver iidite llge.
Zidste llge haode vi et itterlt Eneiald, iotn
tiiliiiteo ai en ntild Negn.
Meddelelier im Ord, Nebr.
lsim vor KorrespondcnU
Vi haode lidt Regn i iidite llge, og alttng
groer got-L Corn er ntrsien alt pletntet, og
alt tegnek til en god Hosi.
Lkd er nn en Tettiperaiite-«lly, nten dog
hat de ileite Folc, iont onster lidt til at ilniie
Tot-steil med, enten etslnker eller Tnnk i Hu
ict tned tneke cller mindre iiastke Tkikke, og
Ankere og FlaiieiVeer kommt-i- daglig tned
Loget.
Knnd liheiiieniens findet- og Søiier et iorc
nylig kommen ira Tliiited, Tatttnakk, og ine
ner at gisre Ord til Deres Hjetn iorelpbig.
Hans Frev, enBroder til lilin Frev, hat
iolgt hans Gaatd i Itordsslesvig og er nn
her Wiacst ved hans Binden Hatt vil not ice
iig om lidt ist han beitennnei iig til at iiobe
for hatt-s Pgngc, iont not er tetntnelig nmns
ge.
Tet ier nn nd til at Lkd oil blioe godt re
instrienteret i irennnedc Lande, nndek Hatt-i
ionsz Jldtniniitialtotn E. M. lioiiin ital nok
have en Aste-sooft i tingland paa Grund ai
hanH itore Dygtiglied iotnDiitnkts:Attotney.
M. « T. Maidcn ital nol til Tndikland iot at
have ndregnct hoortnangestnbyggere London
vil have otn 100 Rai-, og Dei-es »Sei-ide« er
blcoen antnodei otn at rejie til Haliiat og
leocksbicrg paa Mund ai lians iinc Skriveri
i ,,thet«nen« nten han haaber paa Grund
jaiitlintatet nt iaa det iorandret til Honolnla
ipaa SatidioidisEertte.
«"·wtiiijiäiiikogE-sissc?s
IM PROon
iSmoriarve)
Mktkieiielth i Sinkt-. Eilet-lieh Kindes-. Gitter
sltid en i at on natnrliii Fahl-ve, sit-r
ikke Sntsrret linrit c- iarvek like stier
netn selten. Armut-J i In tnder af de bedile Mei
kler. De ital me tillade denspDe findt-I doe, at md
bilde Dem, tit no en nnden clagd et· lineicin iod.
Siq litt-n, at Te on er det besse, og at De ital ove
selts, Maja-dient ob Ein-O lieb-drohe Cum
into-. »
Tte Sinn-elfen 25 Eis» 50 Els. oq h1·00. Til
Ilqs alle Steder.
Bttigsanvlsnlng.
Mag en ellee to Theileinlde ai Jan-en lot bot-e fle
Iallsn ai Mode. Et eller to Forisn ital vtie Dem det
Igtigc Kvantunt at lirnatn stom Farben tmdt i Flo
Ien o tpr det osn nted en iioe Sie
It Jarve Sinn aodt er en Kunst, og man maa vent
at last-e Vloqet qiennetn Exiottng oa praktiike Forioso
soe Faeve ital siikert qtve Dei-es Smoc ev imuk
e«nni-Knloi-, om den anvendeil vaa rette Maadr.
site Omioeq iok at De me brnaer ior meaet ei Far
ben, idet en do Knlor itle er onikeliq om Vinteeem
ndlende, om onstrr at iokinne del-es Kunder
se dvad disie heb-ver. duede have vor soebeyrede
SIntIriarve vaa Basel-. Tiltkcelkende Ideen-rings
Ioi tm seit- Svtos erboldee eithoee handle-ide, ioni
enten holder vor Smoeiakve vaa Laaee eller oniker at
cl even. Send os Dei-es Udresiekort oq fix-i os, l
Hm Spko De Initer Avernsiementet trott, oq vl
» Iil iende det tax
tllIllells, Richardson ä Eo»
Intllaatom pi.
UND JOT ctcl k ddctsj LI. EVEN-«
He. Slmnstwnt selo vsd Ziorct staat
I Rpg og Dann-,
Mens Handelt-n rast sm Cmandcn geme,
»Dein banget-, still-ret- Peiset ned,
Soa Jotden kostet stletlt detoed
J Npg og Tantp.
Ja, ovemlt snt By og Land
Lwreo Tale otn den hemmte Mond
J Kamp.
Paa· vanlig Munde malte-r han:
! Nu er det Tidk
Nu heiser jeg det rede zlag
Dg stklger Vater Slag i Stag! —
Da skkiger hocet et Folkeslag:
Nu er det Tid
At kjobe billigt sor Kontant
Hos Shansteøuw, hvor der tales dansl,
Hart-a!
O, Godl)ed, hoilket Syn at se
Den tyllc Sly
As Metmesker, der kotn til By
Straks ved den allennindste Lod.
Fea Massen hortekl Sl1"aal, sont lod:
Hvor billige,
Lad os ej spare Pcngcne,
Mcn kjobe Toj for hvee en Nod
Og sin!
Ja, LandSIna-ttd, Vctmer, hoer isæt«,
sont lsandler her-,
Modtag vor Tak, oi tun begjckez
Vi altid skal behandle Jer
Som Mcttnesler, vi skyldcr tner’
End Hostighcd.
Og nu til Slut en Von igjenI
Naar til St. Paul Du rejscr heu,
Kein ind.
Webødigst
P. G. Shanström.
tngtHInkn
:
,
' .e - Es lis
k.
kcean Dann-Nun
Passager Befordrlns tm on til
Rome, Svcrigc, Danmark
og Fiulaud
Titbttdee de yvverste Itletvetnsnelialkedek til altes-ta
tsette Weise-, samt den oberste Oas org for Pachtge
rkenes Belbefindende under tlteticth
Agrntck i alle Westens Puck on Landdbner.
A l- l. A lI s- c c»
MAS. l. BEIDE-L Gen. West. Vlgettts,
Man-mer« l 12 LC sslls st» cMcAcC lu
.
Penge til Laansl
MOD PERSUNLlG sllclclclilllcb
for Icorturo eller lmngerc Titl faas bos
! PM-! HAVwa
’ st. Paul, Nein
2 REAMERYYED !
DUAIRY BUPFLIES
West-M psäPs cATAi.OGU E ils-«
cllkMElll Pscllssk WIM co.
S. I. Mindle II- WM cM. sc
I—
UDsAl G
KUEDER
- T? Kontamt gjitslderis —
Kontant ital, man og vjl vi have
uanfeet hvad der fkal ofrcs.
Grunde-f paa den for Aar-sticht cgne
Slojhcd iForretning samt ct werfle
Lager, ausser vi hurtigst muligt at for
mindske vor Vatemagfe, og vil der-for
indtil vidcre sælge Vater til san Wink-i
rendc lave Ptifck, at det blivcr mutigt
for saavel Fattig sont Rig at erhvcrvc sig
cu god Forfyuing, inden Dyrtid komme-Fu
Kta dei.
50 Herredragter a 82.2.') —- gamlc
Pris 84.50.
50 Herredmgtcr a OELSO — gamlc
Pris 80.50.
50 Herredragter a Eis-Ton —- gamle
Prig 81().00.
50 Herredragter a VII-« —- gamle
Prics V12.00.
50 Herredragter a 810.0(I — gamle
Pris 815.00
50 Herredragter a 815.00 — gamlc
Pris 822.00.
50 Herredragter a 81:s.50 — gamle
Prig i18.00.
100 Pm Vcnklæder a 85 Ctg. — vckrd
fia St 2 titch 50.
100 eukelte Frakker og Trsjer a 88.00
—- værd fra 85.00 til 88.00.
Dcttc er tun for Kontant.
s. N. WOLBACIL
st. Paul, Nebraska.
d CI
Farmcrncs
Opnmiksomlicd hinlcdisx paa, at icg un
inn- fimri opfort ct mit
Sincdcværkstcd,
beliggendc nocdfor«l’lm1.«iisi«r)ssiniilm
og da jrg ci« i Vcsidtsclsc us mit Revisiin
of fortrinlig Konstruktion, oil ieg heim-b
anlsesalc mig med fmukt og solidl Ar
beide.
Alt til Fazit-l l)cnlwl«eude, samt Begn
ai«bcjde, Vandbeholderc o. f. v., ildsprrsz
cfm Ol«di·c.«’
Mcd tut-gen Tllgiklse
chry Bllchfcldt.
DaIISk-N0r8k
YozklismrltzL
Je To IXclliIla IV tcoss
Mi- Milnmnlesc Avcmcls,
Uhimgiy Jll»
anbesaler m bemdetme Laqer as
danne- norfke oq foeufke
Boq er laue Literatur-us Grenr.
smttaloq fcuvcv frli vcm For
saugende. Der stvrstc vaalq l
Amerika as Vener, passen-» for
Vlbllotheter ou Lerci-spre
nlnqcr.
J Parllcr hol Rahel.
J. T. erllng ö- Co«
thMilwaukcc Auc» lihil·ago, Jll.
Foraarsvarcr !
J dissc Dage hat« jcg modtagcthnsny
Forsyning, bestaacndc as alle Islagg Ma
uufakturvarcr samt ct godt lldvalg äf:
Hatte for Mænd og Trennt-,
Simois-me eif alle Steig-h
— samt ct siorl lldvalg af —
CZ(»- »F J ON Jst-gewese
i
i
l i
; CI- C form-ZU ;
Hain anbefaleo Publikum til billige Pufck
Hsjeste Priser belalciz for Smøi og Dis-g,
og sammc tageg i Bytlc for Bat-ein
L Hy. Hanscir.
IChaCPctcrfciy
i Ncifcndc Agcnt i
i
—sol-—
Consolidx timi Atl- (J().,
N(-w-l(«1S(-),
:vil bcrcjfe Danncbrog og Omcgn i sprsie
»De! afJuni Manna-d og modtage Destil
linger paa de bcmmte
s H «llji FAMIYIIZ«-leleklek» »Es-»
l Alt Arbejde udsprcs under Garanti,
’ellers ingen Belaling.
I IS' Billet-er levercs ogsaa i Umy0n,
lmliwluk og Wut-dr-Ooloiss.
Ord,Relu-. Eva-. Peterfem
I—
-s.
ver lmn gjerne lyttede til de forstjelliges Anscuelser og Domme. Desvcerre drei
dc dicssc Samtaler og Nyheder fig i den sidste Tid mefi onr stedfundne Rouerier og
lnhnldelfer cif forstjellige Postvogne af større og mindre Bauder, sont det ikke var
ylkcch at faa grebne, ja svm enkelte Steder endog med Held bpd Soldaterne
pidscn· Franstinændene havde i det mindste, saa lcenge de regierede Lnndct,
oldtHovedsladens Omegn fri, mennn var ogfaa denne usikler, og Eierne nf
orsljellige llucisndaet (Landejendomme) iNærheden, der boede iByen, vovede
Ig nirstrn ikke mer-e alene paa Vejen der ud.
Juarez samtalede nelop med Eieren af en« saadan Hacienda; denne beklagedc
Ig over Tilstanden og mente, at der burde tages afgjøtende Forholsregler for dog
or Alvor at vise, at der fandtes Lov og Net iLandet. Vedblev det soin nu, kun
eman vente, at de Herrer af Landevejen snart ogfaa udvidede Feltet for derer
ikkfvmhed lige ind i Hovedstaden, sg han spurgte netop leende Prcsidenten, hoor
sjt denne vel tratst-, han selv vilke blive takseret, dersom de en Gang faldt paa
tftmge Stateng Overhoved i hans eget Has.
»Sennor, De ovetdkiver!« faldt Sennora Juarez, der sad i Nærheden sg
.avde hørt Samtalen, ind. »Der er vistnok forefaldt adskillige ubehagelige Ting,
en « . . . «
»Den nnge Gouzeileg di Cuarnevaca hnr de nylig staaret Halsen over paa,«
fthd Bastiani mi. »Nun De kalder det en Ubehagelighed, Sennoru. . . .«
,,Det var midt i Skoven ved Penttelos,« sparede den gamle Dame synlig
VI, »vg.De vil dog ikle kalde det i Nærheden of Byen?«
»Da vil vi rykle nöget nærmere,« vedblev Bastirmi leende. »Fort-Mc Man
ag blev en Søn af en Ven af migi Alatnednen, sein De vel vil regnc for at here
M Bl)en, anholdt qf to Kavalerer ved hsj lys Dag og beredet sin Heft tned den-J
TUlkaflagne Sabell-j, vg det sum-ne stete otte Dage fee Ined en nnden Herr-e pna
ielve Passe de Pueblo, der ligger inde Inellem selve Hufene.«
»Man tot nu heller ille tro alt, hvadr Fall förtæller,« mente Juni-eh »der
bliver mangen Gang forlærdelig overdreven.«
»Dct bliver det ganske visi,« sagde den gamle gnmle Herre: ,,mcn om lun
Fiendedclen er sandt, er det full-kommen tilstrcekkelig, til at man ikke sple sig tryg
Jsin SMg. J Calle del Arguillo, ikle 300 Stridt fra Plazzaem er i Morgess
Egim fundet et Lig med et stort Stiksaar, og i Gaar Morges paa Vejen til la
Piedad, altsan nceppe et Bissestud fra Byen, blev en Broderssn af mig werfen
bkt If to Banditter og havde knn sin raer Pest at takke for, at han undslap. Der
« DIU Guzman, som ogfaa i forrige Uge oplevede set Eoentyr og nu ielo kan for
We eder det; ikke sandt, Don Guzknan?«
I Növerhänder.
En mexikanfk Fortælling
—0 af O—
Fr. Gerftæcker.
--———---0--» -«
»Stzerneu«g Kollet-ich
Damit-ros, Febrastm
sexix
Nyt Firmai
Jenseit G Lang har frei lsle Maris
online-i en veliidsoi"iei"et
Icriivares ä- Groeeriforreiniiiq
ifeeieweib Howaed Co» Rede-.
Ali lil ooeiiiiiisiniie zorieiiiing heit
iiiiiende kein fneieci i nor Bniik til Bogens
billiiiiie Prisci.
Voise irre-de Lkiiideiniiend eininodeo nen
lixiii oin iii nileisiige W ei Vesiw Vi vil
giiiiinleie dein en ice-l Behaiidling.
Alle Dinges Vlikoniek fabrikeiesz efter
Vesiilling og kliepiimiionek iif fainine nd
spieei til billige Pi·isei-.
Meh.
. Jenseii E Lang.
i«)k?. gis. 1 smiiieiTV
sinii lilniil. Mein-n
Icuiiinr i Nonne-si- lkluieig s. Hacke-.
Vehiindlcis kroniike og indniklede Ganglion-:
nie. Liieeinliii i Bin-be og i«iiiigi-iiiiidoinine
ieinii iiiaiiii«i«l).
25 Aas-s Essai-inq.
»s- - - M-- —
ll-UÄRKE
Insel III-n sslmbloret 1851.) Um III
sei-Hieb Bei-einst ums-Quo. 11.1«. i Ceaetsr.
Den gqnile- paalidellge
behend-irr Ikemdeles ined stsrfte
Meile-its es ost
I»—,-, «
· -·«· Ek- IIIÄTT
H as läkiiooiiiicl
instit-wehen
samt nllekeklonm ioni ved bei-es eqen Wenriii iii t be
ileioissie oei ssa hes ima ivniisnoniiieiii " ide
nnnki as deres Liv- hause ininim ils ielv ei nein-nennt
Dank-, iuni Feine ai ci-ei-ikeedi-lie as plain-eine Linn-,
fknlde Max kaiidspsme den beeiniieDin Meiste. selec
Ieeel Ren-sie sein-neue inied eiiisr nden Drein
inei euer Insel-Ue on Tod ni stehest-se he anv
leO eiiisk ii e Meine-dei- ined aldkiF lviqiende est-.
Omiile sei-Juni IideaiSvaii eder,vilieiin eeii
tin-im hie-li- o Linde Iiini ininnqe Tiliielder en
iiiiciiinsndiq seine-della «- ei nise iniei ili Silims
hont- Te inisien link that etler Wenn t-« notin elp
nai- lielnindlet Dein. «
III-' te ieimielige ciiieis ei Insli iilliqemed
aii uiimdi die-v on dahin hemmte ins viere-into
lmnniq nie-n tknikimn disk pos, ai. m Ist-Its
sie see-, inne den htiver for-Heini ellek unqu i lieb-ind
li«i. ers-wei- dis iinvieksiide im kommende ältesten
M Illte iiiinlieeliqe litnninsiietiek sielbkedee link
iizii »den iii hinnie den Eiiiied Nierreininner J isii
itsisi-iin«siiiisr. Beeiqe Kinn kaute-leeres somi- i
iieiliessinidt leiser oq Geist-ins ei- af pig
iiqiies i hisie Ameisen Ost treuen Eure-nie
ci- eiheesel e gives ved e sei-sei Zufall-e
oin eiieiiihle .
» Inne, ver iide ai Grimme II dumme, bot
iiioiinsiiximsni skkive oq iocieenis Ihm e nie-sie ai
dmo Unions-. Snidumeinieelvek set keim. iom
Andre ilke liqve knnnet mer«-.
»P- Send -i Eie. issrinnkekee ioe Cl Ule pittt
over Memiifkb nich-It u dclnsic .’Idsmssc.
Te ianr i bist instit-den e Bin-on en II Ist-III
«Oysipisiieolo.’ ifor liieinii over C even-eini
hvorved De Ielv ein oninie eiiee Ortes diens
liliasllm Ioninlieiiioiiek, perscniliei eIee i Hirs
Iioninlier Insn quinte Dokior. Tun-ver ete dlevne hei
iicisveven Ieivaie souiseee o Ini- el es
imeelseen Tnllieyimu qqie ai nd as i ie sb,
iknlle ikriue i- m kr. Clarkee vers-nie eiledec It Tns
niek ng Hei-reis, Weis lin- en entkli Id cis» beuge s Cis
i Fraun-isten Memkspr Dem nis- Ob III-IV k
end ki- iiennenbee kein iil neqisn Indes. Einen W
Lin-n ellek Vei- fan veiri Den ist skeniiidiqe Libeller
vix Stank isnni Form-see Teres les Lein-ne seit. Mel-is
ein-c senden iinorlnnihelii og nied eleneiqeeide Sitteer
lied- Iiiinioisiivim m sen ; Sind-m ir- Kunst m.
M Iliindiniivifk teile-z. Lin-se edresietes
II I LAIKIs MI I.
iss so. cis-le steue. Geile-geh ill
Jkkc just til
Jndkiøbspris,
men saa nett Marter som millim, falger
A. J. Cushman
—- sit Lager af —
Mahlen
Paklok seis, chambek set-,
;Kn1niodcc, Sofaer, Gyngestolr.
Lænestolc, Bordc, Stole
Scngcftedcr, m. m.
Rom md og l)m«, hvot mange Stole vi giver
-— for I Dokt. —
! Vcd Sidkuqf
Mal-cl- Magazinet
Uedltgcholder lmn en Eksktlt Llideling, for
synct nich ct fuldstæudigt Ubvalg af
Istovos og Tinvarer
sog vi garanteret ijbem at de has os san
! vupe kitikkdssiiukk samt med Heuspa
til Smag fom til Pris.
sum tm Lager i Entflammt stock
St.Pau1, Neb
« —.--- —-. »I
6. P. Sirenfem
Bygnings — Kontraxtntx
anbefaler sig med Tomren samt Mater
og PlasireriArbejbe
Henvend Eber til dam, sorinden J slune
Akkord med andre.
Danach-sug, Nebraska,
F· J vavra
-———s) forhandler 0 ————
Avlsrcdfkaber
i
st. I’auI, Nebraska
Godt Udvalg Tilfredshed loves.