Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 13, 1889, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
btjernexx
T kaskiivkdsoih TIieDuiiios
All Find-et indivnurrkn sen-com Inein
deilsi. .«lNe-J-·somno.ir- : « » s usw-s »H
.cilernen Tanne-molk Nehrnstm
»l-«·-.»’.:«Zn« -:k. sc "« ·1:s zi . U « Lu
NVL J««".:T .. « i! -..1k
.. . if « s Jelasx
ein-« ’ : -.;..-·1 s,
««lki-h"««x«" ÄhinllL
.,Y.»- «« « » »s- ;.«H,—»
ye«u fix leih ’l.. .: « !·-«·(- s.c·:—i
de HI nl nun-Knie sizk l. ..:(l. sue .’l.«2 Inn
siinl »wenn-H
i« H VIII-»Mit ti k n sl .l-I
Jk Ä: ««.«1 .- « fix "»H« ·,.-» Xlsnwi
bill, «t«.-Il’1"( Nil-. --l’ lssisL
liersssgxlsxnts kl« l «1i-I.;isn." »Um-Heini
illa-: essd '«X-t;l«s11e1s.1.1. s. Innndklse isten
sitz lud-«
YIY
Ueddeleller im Washington.
Den ileede Marien
To Blanet ndne llne gis i Tinkken
inden Meddelelsclne onI Jndsnstlelfen
indlsls, lvlwer de nn lidt gnmle, Inen ni
snlsge at iidt onlstiesidelig Beslrivclie
If denne itorattede Nationaldenmnftm
livn dvg vil have nagen Jnlereofe for
Lief-ene.
Handel oin godt Reit- gil ikle l Op
iyldelse, men Festpwgmmniei blev don
ntjngligt unsern
Kl. ll kioite General Hufeisen, Mr.
Motten og Folge til »der holde Hus«,
hvorhenogsaa Pensidmt Cleoeland og
Ministkene samt siestkoinileen havde be
gioet sig.
J en med 4 Heile foespcendt Elvipage
Horte den nfmedende og den tiltmdende
Præsidcnt til Kapitoliet, ledfnget af en
Ætesefksrtc Trodo den strsnnnende
Negn var Vognene aabne.
J Senat-Its zoeiasnlingosal one Weil
lekieene tret fyldt af Tilflueee, sncdeno
heilige Pladser ven- forbeholdt den nn
Præiidenk og Viransidcnts Facniliei«,
det diplotnalisie Kot-ps, Holeslekelsz Med
lennner og Medlennner nf Repreesenmnts
hnsel m. fl.
Lidt for Kl. U fortei- Peassidcnt
Clenelnnd og General Hart-isol! sann
Mr. Morlon til de for dein liesteinte
Mai-im sncdenn alle Tllstedeomende
reiste fig.
Summe- Fonnand, Mr. Jngall95,
modtog tin-beweisen nf Mr. Mit-um«
fom dem-til indtog Plndfen sosn Sena
iels Preksident.
J Process-non liegein derpna alle de Til
stedeveercnde jin til den ndenfor lupito
liet opferte List-edle
Hpjestretss Formend, Overponnner
Juser, tmadte freut og modtog den til
lmdendc Prcrsidents Entlwdszed du of«
lsgdes under Follets Jubel. ,
Piusident Dem-iso-! volles-e bereitet
Hin Tiltretdelfecätnle, der jevnlig ledigen
des nf lenende Bifald.
Processionen deog alter ind«iBygnin
sen og Præsident Hemison ledfoget of
Et-Pmsident Cleoeland, time lilbagc
til »du hvidc Osts«, hilft med tokdnende
purtakaalk Her indioges Forfclstnim
sei-, hvotpsa EvPreesident Gleveland
Log Afsked med sin Efteelolgek og kjtrte
Mk — sen dem Lieblik en Privnttnand,«
- Fom de Tnfindei der fnldte Hovedsiadeik
Pkafident Darkiion og Vire-Pnesident
Dimen, ledfaget nf deeess Familien-, tog
im Plods paa den ndenfoe Vygningen
spreistc Teibnne, for at lade den siore
Procession pagfere Nenne.
Allerede lidlig om Morgenen havde
ngulme Troppu·, Militgsåliegimentek
Beurener afG. A. li. samt politiste
Klubbee og andre Organisationcr umflic
iei siq i de til Pennsylvania Avenue sit
deude Sidegsder og ventede her i den
jfende Regn paa, at Tneen flulve kom
Ie til dem.
- SM FeslInIrichel konnnanderede Ge
genlBeaver Poe-iden, hooki over 40,
WMand deltog. Den vsr delt i 5
Disisionet.
I. Division besiod qf regulære Trop
fe, Jufanteri, Kavalleei, Urtilleri es
Usrinessldttm samt Netioualgskdcn
fes District of Columbia.
S. Division udgjokdes If tl Brigadek
Miits fta Staren Pennsylvania.
s. Division: Militstkippek fra Ren
Jersey, Connecticut, Mass» Virginia»
Ohio, Illinois, Jede-, Dakota-, Ach
san-, Georgia-, Califoknia o. si.
4. Division: Mehle-unter af G. A
Z. med Foreningens Chef, Genera
Warum iSpidfem
Z. Division dannedes as de civil
Musiker og Foeminget.
Om Aftenen var der et elegant Vol
vIz-sitenslnzgniugeu. Alt, thd Wiss
knude opbyde af glimmde Dipls
« « s ishr-er og sei-tue Dimedragte
qisr iirimtes. es etwsisspws p«
ZU Rand-M Psalm-Ule
—
Tollars sigeS at lpaoe ones ilsiekulanon
im Mandag Morgen til åssandagAllekk
laueft deren-tel. Alles-. Puesidenk Hak
«1ifo:1-zT1ni1l lhlhlea snm et kljcestermnl
di Enhmlten, en e Wen-lot uinnJellklm
let, seslngma Fuluflzcne tin-k- milkfmnek
lMelkslshlnfluch I -" Eikul komm-« n
7:.-..-,lentltel«1i l-» Pius-, nej den tun
»
tml lzei 1 .’l-«.-«:!!. Tut-Wink »Nun
sl":«—i.71«1.;;1.:1fu«-Disse-«::-HJl-Issikk»;
lssrsisi » Fun» ·j-E---!’ ne en usng
junlkek Ilslm U Ier Lin-un : IN
Ihm lsll Nil i1..·: i FUUSITJJHT H en In
hinunellrdxs us Tun-It Nein-J lsnn ribt
« klinkte-L »Es-Wust .,Un·r1mn:en:
chmlnnsi M Wu:l.1!m— r« Tmijllrl ligxr
lebe-) nur lenknlsezssek Zier i Vlnuslillly ons
l«1ler’.’lmsrlne dmmm like-. EnnNnn
lHnni lltiuel Mir-« .l.lkouonc- Lmsxt liq
nn Ltkoltlj i Palqu iln likxe efter an
net lnd lmn Iciczk.«1ns"kct:ste ex-: lnl Mass
se Lenz-Her im den-le Vetjendte Innre
slmsksdtslx Lwornldl Mk Maine deutsche
nun Voller ellsr lunllen Illolle hnn i del
lleleingel spillede der, lmrchepnrterne
ille inaet fnnset op·
Harrifono Tale
(i UNDng
Tenne Vegiveded hat lasrlig Bund
ning for oc-, efterfenn vi Ined den of
flnlter de; forsle og degyndee del ander
Aarhnndrede af de For. Staterö Le
delfe af PriesidenteL Forskjellen pna
alt, sont del var den Glas-g, og som del
er nn, er stor og let at paavife. Mao
sen af Befolknmgen faar bedre Fsde,
Klader og Hnsly end dered Forlasdrc
fik. Adgangenlil at erhverve Oplnssk
ning og Uddannelse i Skoler har aldrig
meret in god fein nn. Neligionens
Magt er vokelet og styrket, den offentliqe
Godgisrended bar gjoet flore Frem
fkridt. Tempel-einer Sagen nyder starre
Anseelse nu end for. Bi har imidleetid
endnu ikke opnanct nogen ideel Sam
fnndssDrdning· Velstand sg Lokke tri
veå ikkc has alle vorc Falk; heller ilke
er alle Falk deiftige og henfynsfnlde
Inod Laden. Menidet hele og store
detraglet ere de almindeliqe Benugelfer
for individuel Fremgang og Velstand
bedre her end andre Sieben og dein
deligt bedre end de vare for 100 Aar si
den.
Dersefter ndmler Veresidenten sig nd
spkligt om dioendigheden nf Bestyts
telfessystemels Beoakelse, og viser, pan
hvilke forsliellige Stadicr denne Sag
hat« befundet fis i der nn ndlobne Aar
hnndrede. Han fer nnd Hand og For
Jtrsstning Fresntidcn ins-de under Be
sstyttelseMLovenes Opretholdelse, og
lhaaber paa en stadig Udvikling of Fa
;bril’sdkift og Minevirksomhed i de for
jstiellige Staren
: Bote NaturalisationssLove trænge til
sen betydelig Skærpelsez der bar giexes
Innere for at forvisfe sig Inn den Mande
JBeskassenhed og gode Kvalifckationer,
lder snster at blive Borger i de For.
ISlaten M indrpnnne en Mund Bor
IgevRettighedey nden at vide om dem
,
—
M
get skikket sit at modemje drin, nahen
jlslivet Vorm-r udm nk vidr tmad Vor
saenet brtqder ng 11n-d59skr. M stol
«u·ke nplmxe at uise Cstrnsnhssd mod
»Mkwn!s1kre, men ri Maske späten- at
kqixs liskesimldisz im Inn-m :: sslkscksr at
LIIUILLIIIEIIF
Im Fug-, Ein c i.i’-.«-.:-1 Furt-Hyp
O
. « -
Hin III lind zunuth ; Hist ! M Ub
f
vgl-Jus nikc Ost LIle Ost-W N, YNI Folg
ist« H« ern-M Of zss «;;us«:«. Wuon Ck
·«! us· d-· tiincstr J; spin, i-« L«i·mk-J
,s".1 :T:i.TLI-«·!«c .1. .":·!-:":i7 us Umbe
IH1 « W Im sit-It, ni III « Fristen
«umu’.u» Ins-I lau-c stisimiiqt NHIJssAb
fltl nälc ;«lIIfo.1«i-n:c. Hast inuu Verfol·
for m um« Trl l.sd««si«,11i"s)«rni de Ov
Sus.i:intzxer, tun kkshssmscr fm brkzcudtc
Wolf ipcquikldcuoc TismktrL Pur
«fiu«vtr:1 sctu nit ns nl Mag: o;s-1·k«tlzolde
»Ernst Somit-N Hut-u, oq forlangc det
sum-ne ns de as fins: Undergiuins, der ha
ve used demu- Wv at gis-m
) Nu smr Veholdnich i Stathnnmeret
Irr Mc des mkrste Linde, man kan pla
Ws af, men dct er et holst aloorligt»
iOnbe. Tier nqu blive Kottgresfenq
JSag at afgisre hsav der bsr gjsrcs for!
«at hidftke en pasieude Reduktion, famtj
«at udarbejde Fsrslag til Nedfættelfe af(
de Asgiiter, der uu spkræoes, faa Be ;
holduingen i Stattamateret ikke yet-bli
ver at voksr. « i
De For. Staters Flusse bsr belyde-I
ligt soff-ges, ug saadant bsr ske faaY
hurtigt sont muligt. »
Von- Valglove trat-get til en grundig
Reform, for It Stein-neafgivningen kan
blive fri , som den bsr part-, ssu jagen
kan konnt-sen- hvoklefes hans Medbor
’ger ftemmen
i Soldatcr fra Bokgerkrigen, deres
tsnkcr og Vom skulle med siort Libera
.litet tilstanss Pension, og vi btr hasse,
Im vi ftp-m un ki( dem, spm faldt i
Krügen.
Hattisons Ministerium.
Fortfge Tirsdag meddeltc Præsident
Herrispn Senatct hvem han havde nd
valgt til Ministre, og ti Minuter efter
havde Senatct godtkjeudt Valgene.
Janus G· Vlaine of Maine, Struc
ministen
Willimn Winde-n af Minnesota, Fi
nautstninister.
Nedsield chnr of Vermont, Krisis
minister.
Benjmniu F. Tracey af New York,
Marineminisier.
John W. Nsblc af Missouri, Juden
kigmninistep
John Wann-naht of Pennsylvania,
Gem·al-Postmester.
W. H. H. Millek af Indiana, Ju
scilsministet.
Jeretniah Ruft af Wisconsin, Agn
dyrkningsminifter.
Mcget ofte bar jsg i min Praksis fo
refkrevet Dr. August Honigs Hamborg
Draaber, og hat altid befnndet det at
være et udmctkket Blodrensniuqsmiddel.
— D. F. anen, M. D., Balticnore,3
Md.
l I
---I---I---s.-!FI-IIIIIIIIIIII
Standinovekne s Amerika.
H joeiitlrrtieillleav, Nebr» list stittet
-.·:t Yitrmr Sonntag
· J sonnt-, Minn» er man vev at ittite
m sk.iitot«-aoitk Titrnioreninz
« It "-,’itittmpotts, Minn» er der banget
it sittndsnswisk Zorialtfttsrlntnd.
« Un nng «lktge, Mary stim, i Nrattd
Apis-. Taten, tog den 27oc stehn 2 llnxzn
!«tiitd-itt:iitt, drr rndte hendesz Taktik
« Kart. Lam. Dann-n, rn as di- teldite
Zttltsoiiictrsr zum Isiicltigttitsprir bade nnltg
tut Nenn Mtltisrtnfeiy Wirk, ti-« klar sil.
I Mliz x. Edition blev bcn lfte Mart-z an
Lotot i Martia-L Wir-» fort Ztonghton m
lmiik begaset isettksltalsk under Navnet Lle
N Elim
« «)llltrt«t :lkoreert, en Vaneitrltesdrrt Tick
son, Tat» blev ovcrliort as et Zog sit sit
ist-tm- Ven asstaarite. Per er iktr stort Haab
otn rit redde heut-.- titu.
« tsn jsortenaars Treng ved Naon Nndrktv
Meidicn i Chestrtz Lan Pett- iso» Utah blev
nnder eti Ridrtnr lttstrt ai Hefteth og for
flog ttg sas alvorlixit, at ltan to Tage rfter
UIVL
« Sohn Arttdt, sont ftIrer Post ttnrllim
tssotltenburg og Arnald, Nebr» blev sei-leben
at lpbske Heste lastist nd as Vognrn, hoorvrd
htin erholdl farlige Berlin-nd
« Peter Jst-bien, mnat ved St. Paul
Vanen i Nacine, Wis» saldt sei-leben i dritt
ken Tilstand igsennrtn Jsen og drtilnede.
Hatt eiteklader sig Kone og s Vorn.
« To Soenskere i ishicaga Llnf Hausen
pg Niels Olson, sandtes i Sttivaqs Morges
isivsincevtttes Vasrelie toalte as Gag. Det
autoqu at de har været brnkne vg hat slnks
let Gassen uden at lnkle soc Strømtneih
« Mrs. Kristosser Jatison har i Forening
isevsitogle andre Tanter oprettet rt billigt
,,Snppcisjkken« i Mitttteavoliö, Miit-»
hoc-r sattige Akbejdereog andre tun fast et
gibt Maaltid May til megei billig Pris. 15
Metaltider kostet en Tollan
« Johannes Menighedi Hamiltsn iso»
Nebr» indviede dens ny sitt-te fort. Eint-ag
Pastoretne Kjølhede, Thonisen og Stop
gcard taltc sor en stor Ttlhjeerlrebs. Forst
mkvnte ttdfprteJndvjelses-6eremotiierne.
« llttder Arbcjdet med Sammetiloblittg,
sit Brentseren Peter Inder-sen i David City,
Nebr» stn venstre Haand komplet kauft.
Mikrtrlig not, havde han paa Forhaanb
mastket en Anetse am det, ivm skedte, og
hast-e den Tag bebt otn at faa fri; men
hans Fort-satte lo ham nd.
« A. .t«.8eggelnttd, Prtrtidetit For »Seeottd«
Nat. Banti McPherson, Kansas, stod eti
Dag i Slutningeti as s. M. og anderspgte en
Revolvck, da Studet gik eti og drehte hum.
Hans Liv var asstrrcrrt for 845,000. — ist
ltgnende lllytkestilfældc sandt en Dag Stcd
paa Toget vest for Villiiigs, Montsnm
Hans Halvorsen sra Ardel, Otter Tail Co»
Mintt., seid og lcgcde med sin Revoloer, sg
kotn derved til at slydc sig ined det sprgelige
Resultat, at han bade fort isten
X Pera den anden Sitte as Atlantekhavet
er der sat igctng en Agitation med det
For-main at beim-ge Præfitsnt Hat-ri
son til at btbcholdc Prof. N. V. Anderson
sont amerikansk Nesanbt i ijbenhüvth Tet
sidsle Nyt herdm er, at de merk fremragcnde
bitndt Nordens literære Stpneiser, i Stett-e
lcshed de dantke og nor-ste, har itrtdecskrevet
et til den nnvalgtc Præsident rettet Bren, i
hvjltetAnsIgerne bede, at Prof.A-rderiott,
saavcl pas Wrnnd as dct heutige Jndtryk,
hatt under sintisttibedstid hat part-seh sont
hatt part Grund at sine litcræve, cndtm ikki
assluttede Arbejder, maa sorblisve - sow
Gesandt i »K-ortgens Statis« under den
tm Administration Blandt llndetsltil,ternt
sesfslgende beliendte Naniw. Wlh.'Berg
spe, Bjjrnstjerne Bjjrnsoth Erik Pfg h, H.
.
»L!
Prachnianik Heut-s schien. Alex-. Ijellond,
Keim-s :"ie, Georg Brandes, U. Verzi, Viktor
lzttiidberg, Juni Inn-obern IS UIIUIIII III
tridioe Ztuflct til. Prof Aiidcsions niest
betiidklige siiiual iil dciine Visierlut-H et den
siociiike ztiedakwr HMHVEH NMUAT sIZAII
jkWs kz haka suiin Niiveinotet ioni Unbest
ll(«ti-. Tit blivci iaa Hin-muting et Ewigk
TinanL liess-»in du« inie inni. Meintest eller
l»-:iii-siiI-.·s:.si«.
« Isoli. vol-n Hur Ton, den Herden-We
Fromli xiiiii oi ot: It Exil-« (ii·k.sIIi’·.11itoi·kn,
niqil ins enden toii um «.I)i’ionit sit-In Sie
oH lsdodi liii.«s« Raums oi Viiieiiisitilk
Ilcd MI. ll I"!l ll clll’ll:1(’.l’l’.l’i’ FOl M t cklsll ll
l)..«-in iitinintleoe kllldciz movi- tun tin-txt
Fing i sitt-« sage ioiiiidcn Lan-:- doocliize Isi:
:k«.... n; Pan vni isdi den Lilte k.uli, 180:»t,
ioa lileo alliaa netneii N «.Ilai« qmiiniel Hans
Äodcneo var «Iå etniland i Zoeiiq. ,i-ta sin
-iidli«,«(e lliigoin viste han iidptctget Jlnlæg fot
siinskaniiic Sozien og bleo allen-de jom
ellisvmatiz Treiin tfiillct sum Itadct i et In
ginoi«kotos, hvot licm lnittigt ivaiig iig oo
Itil witnnim 25 Ilcitnanuncl ooiandt han
Eilen- Rothwein-let oed Dainpinafkiner, sg i
UNle tonittnereoe lniii et t«okoinotio, der
sinnt-c lobe Iljzvlili Linien, og vandt den
Flor denne spiiiidelie iiblovede Ptæinic paa
LIle J 1882 byggcde han en Tainpiprojte
og der folgende Aar en Vartiiliifts:«JJiotor. J
tobe- nf ttc Aar prodiicetede han over 40
iotstjellige Opfindelfctx J ’39 koin han til
Amerika, og byggede to Aar feiiete Orlogs
fkibet ««l!kinceton« hoiltet var det fotsle Far
toj, der satte Maskincriet nndek Bank-meet
tet og ndentok state for Fjendens Stint-. Dette
Ratt-i inedsprte en Revolution« i Verbensi
mag-erstes Flaaoebygniitg. Ved were-event
lig Energi og Tygtiglied fuldfotte Eticsion
sin navnkundige »Monitor' paa 100 Tage
cftek at stlpladen var lagt, og det kiinftige
Fakttj ans-m til Hampton Noahs just betids
til at ilaa Rebetetnes ftygtede Ktigsstib
«Meerimac«. Denn-e Begivenhed stabte en
komd-letFrontferandting i steigend Gang,
og aivatgede et mutigt Jnogteb fta engelft
Side. Ericsfons Opfindeliesevne hat ftem
btaqt m; Opdagelfer i alle Grene as Mela
niken, og han hat mobtaget Æresbevisniin
get fka cthoett Land paa Jordan Hans
Naon viliftaa sinnen Pryd for saaoel hans
Adoptivland, Amerika, sont foe hans Fabre
lanb, Everig. Oa- fotstncevnte vil aldtig
glemms, at det staat-i en jSeld til den be
tomte Afdpde, hois Omfang neppe ladet sig
betegna
i
Ord, Balle-A Co» Nebr.
Eva vor usrtespondenw
Satt Lotsen fta Siout Falls, Dakota, og
J. P. Jenseit fta Omaha hat begyndt en
Kjfbmandsfottetning het i Ord.
Nielä Sorenim vg Magtethe Vanbotg,
tidligeteMejerste paa Toboad ved Lober, ij
Damm-Iß bleve viede her i Ord fidftc Tats- :
dag.
lsöax Petetfon har folgt sin pssatin ved
Hastellsreet til Melg Sorenson og tkhatley
vil flym til— Lto sg ,,go into ioine business.«
Johqugt ogstine tomtilbagcfn Tanne
btog Onsdag og fortalte os oni det dir-un
detlige Was sont er fnnbet i Tannebtog.
Ltd vil i den-e Maaned faa tte nye »Ge
netal Stute-« og et nyt Sktcdervætksied.
Det Iil give os nsk af den Slags soi·elobig,
men vi hat tun 4 Hart-ware- og fiin 4 Trug
Stores, saa et Pat Clykler nicke af den
Stags oilde ilte ocete af Beim.
Hestsehandler Nielo Mogens veb Haser
lstees Lichte fotleden en Heft vcd Ilnktion for
25 Haus« Summe Tag lob han 6 Teeiidet
tmtce ud paa den, og han tin-net nn at stel
ge den for en aatgatnmel Plag. — Ja, Ung
doimnen rasen
Deus »Sctibe« er kommen til Nebraska
igjen. Vejtetvar nydelig i Arkansas. J
i
Mission-i og öiasfas var der Eu- paa
dem o«1«««1m«.1m« as band og szap
um« sunrtmxbudchoni de to ««k.- .k»w»:
Stank m n 1 psebtmka va« ! Hm k« »
suiun klar, oq her omfnng Ud ha de; »
Raum-H dxsrejs Issvetc !ar:e:. «’ d:a«!g .
Ij«r1«!knll«»1)(«"" , e« Mkeu mk III-; - U sp
: «t m! de v«1«sao:-tvor -«mk«1u««:k
dem «--1 Undo 1)«.-, n-. :1««.'«:;1Dt«« hss «
M ««.
kcffJaLich Eck- cäkck T L"L«XLTM41ZHYW
.- odisfald
Jst
--.-.—’
Dritte-I !««-s:s.s;««d:qkz(zxs«
Ha Zwar p-: Zum-It «:t«n!::i ki."-««i.:.«
vq hoji «1!!«-ss.« -Iss«is««1. «
ancvorg Restes-im
n. «l)1·11:«·11s.s·««««n(«-1«.)
.d«-n«.««s("d«sj.O.l-1., Eil —1 (Tf1n:1. fu«-h pp
roltq vgl 51 wen Pan im .’««1«-lI-.1(I.s«;.s.n
Tod«-n, un Illdu m ZU Aar It J1«m», «
Ide« ng I : aisp of un va« fsdk « »Dle
TNukdhmndis dal n -««01«1c.
OnWImdt Lmqm n jung at du« sp
nnq du «1«n« «··« Wut mo- Wu W m
«n«t v« dat n d-: at nun vac hum H.
TM at lnm var qlnb oq sonwkt « m
.011!d1««.-«.«1s1«1 Wut alndu siq W im
Inn og iqumi ID« Iin liHe Ha kkkskpc if tm
Ejaqdr lum. Xa Im maa siqc med Xohz
«».8I-r1«1·cng«1n Wnut tug, Herr enc- Ray-«
vasrc loo«-(.« .
Frcd nusd den rlskerxcs bm·«"gau«1«n«stz
Ewo:v«sliiqs1ei oq dnrebmt sk«1ll)«-nd.k,
chitkommelsc uckus miq fom almeerki
deklavt oq as Sorgen nedtrnkt
- Anbler NelSjML
I Wehr-z opmget of »Von-en og »Frau
EbmaocM .)
: Deidekjcudtgjøres
Ihm-so for stavkkkcnde Zlckgt og Lsenner
at Essen almckqtiqc Nud hat ljiemtaldt ul
de Lange-z emge Vom-, vor kjcere elykcljk -
ch »Du-ledernen «
; Johanne Maric Hansine
· Johafom
« Ema var fpdt den 5te Juni,1887, og
djde den 4dc I.I«arts,1889. Hench Zy
gclcie omcde tun to T« agr: da Lasgm bleo
tilkaldt erklærcdc hatt at detvm T« sm- :
tit og tilll1ge at dct havdr formct fig it
Btysiet or jagen Anlcdning gavcss tu
at machest-e dek.
Vc wie det tuuge cavn vcd hu d H
Vor-gang; thi tnnt vm osz indcrliq tin-r, »
og etstet um lnm as alle Mcu Nub være
tatkrt, er cavnct Umgr, da« er Trinken«
om Wienfynggkædm trostcfuld.
Begravelien fandt Sieb paa FrcdetiM
barg Kiefegaard, dcu Ite Marm, og cn
hjekteiig Taf tål dc mange Venncr der led
fagedc bcnde til heudcs fidfte stilestcd.
erberiksborg Prwftegaakd den W s
Munz, WILL .
S. Jo·hnson, Marianc Iohnssom «
Chrisnan Johnsom Linc sowme .
Lad« mig faa gut-! — o,k1)"5 mig!
O, csdikendc Fa r og Mor; E
skakvelI Mrch « ,am-b ej,
IMen kom div, hvot Im loc. I
L, Sauglied og Waskde
Im ck jeg kommen stmk
Jcn inan « ifke www
Neu kom, o kom scmrt bisan
Lvensmaende Vers ital vasrc et Ude
Her kund-XI Pongump thi l. im omslmigc
de og med ssne intaa Vltnuy Am om lkun
ivtlde sigesmqikkc jndtil hendcsz Kraner
astog, saa hun ikkr langen- var jsmud til
iat have dem. S. J«. T
Carl Schiødtc,
Dansk Dyrlægc.
—(ss:gc: Hast-ital
tfsiee i Geht-w Apothek,
Gmml Island; Nebraska.
’IsIU n «
—1-.-4—
Stmks sprang Vally op, torkede Tantekne af sinc Ljnc og hj.np til. Pra
sken betragtede hende nted heinmelig Glæde, hvorledes hnn understamde Zagen i
hang Arbejde — hnn var san behckndig og otnhyggelig fom en barmhjettig Spster.
Hnn fkjalv ikke, grced heller ikke mete; hun ndrettede sit Arbejde stille og rotigt —
det var Kicrrligheden, som drev Barke-L Hun fnai al sin Smerte san sorklnret
nd, at Prwsten neppe kjendtc hende igjen.
— Hnn blir not god — bet tror jeg forvistl fagde han lykfaläg til sig seis, li
gcsom Gauner-en, der plndselig set en ny Ynglingsplante satte friske Stud. Da
Fotbindingen var fardig og Lagen hkvde ordnet alt Fern-deut, fulgte Prcesten
hnm nd og lod Vally blsve nlene hds Joseph. Hnn satte sig ned pqu Stammelen
ved Sengen og stettede Atmene pnn sine Kne. Joseph asndede nu roligt og
kennt, hanc Hund lau paa Tappet net veb heudes, hun hnvde gierne villet kysset
den, men vovede det ikke for ikke at fmcrolige ham og fordö det nu foeekom heu
de, at hun ikke mere tut-de rsre sann Deefom han havde vctet deb, vilde hun
have bedakket hnsn med Kys ligefom fir, da hun troede Im var fortabt — den
Dsde tilhtkte hende, mente hun — men til den Lesende habe hnn ingen Ret! J
det Ojeblik, da Lesen erklcetede, at han vilde leve, var hu djd for heade, hun
begknvede ham med sin Smekte i sit Beyst, idet hun mode-g Entree-jagen om
hing Opvansnen til nyt Liv, som et Vudsteb m Fotljsning fee sine Sonder!
Saaledes fah hun lenge useuegelig og fastede sineØjm pqusephs smukke, blege
Unsigt — hnn led, bund etMenneskehierte Inn lide, men hun led knalmobigt. Huu
sukkede Me, klagede heller ikke, hnn knyttcde ikke, im fer, sine Hans-er i Senek
te — hnn hause leert det umgeer i denne Time-. hun herbe leert at like og male.
Og hieb Ret havde Iel hun, den need san megen Synd bebyrdede Pige, til at be
klage sig —- fertjen te hun vel en bedke Lod? Hvorkeseö tue-de hun Iove at streekke
sin Hund nd efter hem meke — hun, sont io neer var bceven hanc Morde-: hvorlei
des tutde hnn vel vove at have sine Ojne til ham mete? Nei, hun vilbe ikke be
klnge stg: — Barmhjertige, gebe Gut-, lud mig bebe for nein Synd, sauledes sont
Du sil, — the ingen Straf er for ftor for en fanden Eu, sem jeg! bnd hun og
bsjebe ydmigt sit Dei-ed mod Juden.
Deren blev nu aabnet, ig med Steigen — Joseph, min Joseph! styrtede en
ung Pige ind og knstede sig gredende over Joseph. Det var Afte. Vslly sprang
op sent bist of en Stange — hnn kjcempese et Ojeblik en haard Kemp -det var
den süß-, den tungeste Kamp for hende. Pan Inn-Ue ligesom gribe sig selv i
Nunme, fein m hun vilde holde sig serv fast, for et huu ikkt stulbe styrte sig ever
den nnge Pige es esse hende bekt fee Sengen — fr- Joieph. Seeledes blev hnn
—1«.s.-,—
ftaaende et Ojrblik, niedeng Ast-a hultede heftigt ved Joseph-«- Vrystz men endclig
scldt hendes Arme sont lammede ned ved Sitzen og den kolde Sved perlede pa«
hench Bande. Hvad vilde hun da? Afra var jo i sin sulde Ret!
— Ast-a, sagde hun sagte, dersom Du holder as Joseph, saa maa Du være
kolig og stille og ikkc steige saa — Las-gen har sagt, at Joseph trænger størst mnlig
Ro!
— Hvein der har Hier-te i Livet og ser hatn ligge satiledes, kan ikke være rolig!
jamrede Asra. Du har godt for at snakke, Du kan not ver-re rolig, thi Du eisk«
ham ikte saaledes sont jeg. Joseph er mit Alt — dersom Joseph dor, saa stam
jeg ganste alene i Verdenz o Joseph, kjcere Joseph —vaagn op, se paa mig — v,
blot en encste Gang — sig tun et eneste Ord — hun rystede ham i Armen.
Joseph stjnnede let og udtalte nogle usorstaaelige Ord.
Vally gik nn hen til Asra vg greb hende roligt iArmen; itke en enesie Muskel
rorte sig i hendeg blege UnsigL
- Jeg vil un sige Dig noget, AfraZ Joseph er under mit Tag og jeg er au
svarlig for, at alt blir gjort saaledes sont Doktoren hat sorordnet det, og bet er
mit Huö, Du er i, og dersom Du ikke gjer hvad jeg siger til Dig, og ladet Joseph
viere i Ro, sosn Doktoren har besalet, saa benytter jeg mig as rnin gode Husret
og jager Dis bott, inbtil Du er konmet sit-ist til Fornuft, at Du kan paatage
Dig at pleje Joseph — sau, header-» Stennne skjalv — saa ovcrlqder jeg hatn til Dkgk
— O, Du er et ondt Menneske — raaite Asra heftigtz Du vil jage mig us Of
Hufet, sordi jeg grtder over Joseph? Tror Du dä ule Menicesker har et saadant
Stenhjerte som Du? Slip min Arm! Jeg hat sterre Ret til Joseph end Du, og
naar Du ikke gider here mig grade, saa tager jeg Joseph nied mig og ladet hsm
bete hjent til mig! Der tsr jeg isetmindste grade saa meget jeg lysteri Jeg er knn
cn stakkels Tjenestepige, — men osn jeg end skal tjene hele mit Liv, saa vil jeg dog
hellere selv pleje ham i min lille Stur, end at jeg vilse
Deren as Dig — Du stolte Frsken!
Vally slap Asras Arm og blev stauende soran .hendc tned sit blege Ansigt US
det dsdstmtte Træk om sin Mund, saa at Asra besticemntet flog Øjneue neb, fOUI
ocn hun anede, at hun havde gjort Vallh Uret.
— Ast-a, sagde Vally, Tu lieh-ver ikte at vakre saa uvcnlig og hadsk iniod mig
det sortjener jeg ikte If Tig, thi sor Tin Skyld hentcde jeg hqm pp fkq Agnu
den — itte for mig selv — sorTig vil han nn ogsaa leve, ikte for mig! Se Asra", spl«
en Time siden knnde jeg hellere have kult Dig ens slnppet Dig herind til have-Sy
geseng — men nn er Alt serbi, — min Trodsz og min Stolthed er brndt, og — mit
sinbe mig i at blioe vift