Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 06, 1889, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
sehe-»O
Et Jetnstsbekl ital intltegges t Vett.
— Konsum-end Lan-do Titslsnd et
endntt sanfte elooelig.
— Jerketningetnmnd i Linp City list
thetsen DIndelotot-etting.
—V. O M. pastkttkek Optetelfen
of en ny Besiegend i HeftingeL
—- J Miltird ee iBitttee indltsftet
Hm Muster at Jo.
—- Dodge ce. stsl due et nvk OW
hus til Iet0,000; det Illur niget tu
stets-iet. .
—- ct Ckesateey ined ett deglig
bellst-te et tem» Ps. Statt sisl In
ltsfs i Oastings·
—- Vksm is Schsnpp i Arcsdtt sit
Hygse en Rolleeslltlleisllltsncq den
Ist koste 025,000.
—- Ileltnslltt l Gabe-sites et neds
Inst. Vorsekne tote ttn for Beend
besi—-ttelle.
—- Scovillett Kot-n- Neunter iTstvittltt
shl steigen tot at tilftisditstille Nin-tits
set-dringen
— Joltn PttTonnld, sont litt-de dett
ststsle stetttvtttetortettting i lem
Von-, bitt ttiott Kottlttt«o·.
—- Rnltert lsklnth Titeektnegten stn
Zketnont, tsendte nnlizt tillmtte stn tsnn
Ida i Sltktiss Mttllnnsz Sislslnk
—- Viklttettte i stilltnote Go. slnl ttetn
me Iset Ventlgnittgett nf HENNIN
thtdts for Opfittelsett nf et nyt tkontt
hun.
- Im th Senat-r Vantltlncko Stsld
iNelmtfln tkittt blev ttnlig stjanlet est
Pnr lVette. Tut-me ete fettete pati
grebne.
— tstitnltetlt Wirtin-U sont tntndede
Rigtnnnden King i Otnuhn, - vat« inttte
Gang i sent-list- i Ottszdagst Hatt tneg,
tcdt at nein ttt Veliettdelfe.
— tsn Ljotnnnnd Schafe-r i .ttcnnnt«d,
Washington tCo., et« fot·fvttttdett; laws
men nted lmtn tot-tonndt ca. stum- itf
senkte titltstende ’Iutttttfl)ip’et for hinl
ket ltitn ttctt Katzin-en .
—- fwtleden git thgtet t Otttnhn, at
Dileman Befttzrerett af U. P. Beinen,
til take sin Vlftled, ttten leitete Mtsddes
lelikamtt nd, pan It det ttte var andet
end Stint
. — stimmt-i Denn cl- Woklen hat«
pnttbeittntdt Optotelsett ttf ett Vindtnpllec
Fttbtil i t(tt-ttittltti«3. thtt skitrntet
Unmut m «t Alten Land til Fort-tagen
det.
« tltisdktttst Jastten i Gretley Cetttet«,
fotn ni nimle ile cesSvindlete var ble
ten satttttnt i Jlttlcdtting at »tet«elrtett
send-s IlletknldttingcrE et« fnldfttkndig fil
fnnden at :)i’ettett.
---— klliotdetett t«dtvc i Aittstvotth blett
ftitttndett of .«’tnt·yett. Sitn Lckfetnc tstl
erinne, dickltte Lotvr Richardtltottclti
Septcnxlsct under en Trwtte ont Men
dotnnttttett til en Slnitntnflittr.
--— tittsjsnttnretne Wilbur og Hatt i
Dttlotn tcttn lttiuoe Freitags Morgen et
Saum-mitten Andre Fatnlltetet end et
Pin« tun-J s ine og ctt tid Nase tttcldici
ille. .
—- ..’i«ltn Bom, den nnge Mund i;
Platte Co» sont fnlsteligett hat-de ent-l
bragt sitt Onkeltt plttvn pas et Paritdo
Rom-, logerets ttu iCounttzfmtgflett
Tolutttdtts.
—- Ten 62snakige Faktnet Ang. Bal
zet, sont bot« ette Mil ftn Atbion i
Voone Co. hangte sig i Tsrsdagö i sitt
Bindtnslle. Motiv: Tttngftttd, der stkev
flg frei Gicetd sq detatlig Host.
—- John Its-Ilion og lzsng Sen Wit:
lintn vntse totleden bessjcftigede tncd
Gtsnsntitvnintt neer oed Viertle llnH
der Oltttejdet sitt-d Gntlet samtnen ovetj
sent. Anderen stk trbejdet sig fti for
Masse-in tnctt Sinnen kvaltes titdode.
—- Ylldtich Motdsaqen stieoer i disfe
Tage for Netten i Httstings og well-et
sior OptiqL klllk6· Illdritlt besstzldecs
for at ltnvc tot-gin« tin Mond on ttt statt
lintintt Just-now til en Tit-. Nitttttctt6,
juttiutr
— Postkn- Wtitteltakt ved ,,Grece«:
Metltodistkitken i Lineoln cis stillct under
Wirkens Tugt og tittale, for at bitt-e
beugt »du-we lldtt·yk«« pnit Pradikestos
lett. YankeesOten btivek netttlig stadig
blsdem og ktm ikke tnttle ttt eines, mett
fordre en kildrettde Behandlittg.
—- En Fett-, sont var leben bitt sta et
Sted i Kansas med en anden Monds
Hatten og ltttvde taget Ophold i Beein
er, Cnming Co» blev iLsrdngs grun
dlgt gjennetttpryglet of ttogle »Black
Csps« og der-nett overlepetet til Mak
fhalem
— Fattigfotftitnder Dunkle i Grund
Island bleo sent Tiesdngs Aftes over
fnldt on ndylnndret etf Revere, der bog
etter kastede hat-i i en ginnnel Kiældek,
hvor den stutlels Mund bles fundet otn
Morgenett i ett nieset fortstsmen Til
stand.
Mod Forstoppelfe sit-ei intet bedee
Mit-del end Dr. Ing. ksntgs Destttboeg
Trauben Jeg beugte dein stadig tm
tnin Mave ikke er i Orden. —Jacelt
Walte, sending, Pa.
"4—-» Ruh-— H
Osnnebros is Duca-.
pas «d«lblsi««len«l
Sinn lishrlflenlen l Nysted liggel M. »
Mei. Neides lllle lyge Teller ital vetee l
Vedtlng
—vlleli Helenen sg Mlllel Andenen et
flollede nd san Anders Jeniens »Den-in oed
Venan
-- I. Tantgaald og Pullen ved Voelns
gllkdedes ved Alllolnflen at en lllle kalter
Rat lll Just-ag
— tsn nng Mund ved Naon kembnkg
vandl den stot- Pmmie ved tlllngktdningen
irdensied ,laflelsvnomaltdsg.
-- Itoee sedebit-since omlseo
psa Liedes Allen
-0ndnn er Widelssnthen ille fnlds
itændlg, nlen ,,Peklsellivbllledelne lkcl Dan
klebt-T les Lskdag Alle-.
—- Nlnd« Rast-nisten el« flqllel snd l U. C.
Vsnfcns Anllker med sit stote Lager, del- nn
l linglnldt Objekte-mit og Arrangement
lsreltegses Pndlllnms llftellyln Maleltne
Iek Hutdt hat tlssvlt lned at dclokere Pyg
lnngens Ydre nled lntngde Aal-ver og nye
EkllL
—l«"t hell Harltelz Renten-and og Sonn
samt llere non- «’lolsendnlger Leleløk Fern
vol-ek, Msbler. olo.1nodlngegs dlcife Tage
al I. J. Stem. Mr. Llecn vol lor lot-l
sld fiden l lslneago ig der iaa han lshance
til It gtjre llrle nnsgel lot-drlagltge Juldllob
sen lndlonlne Fall n· funglen Il samme.
Fette Wart lsil bllvc lxaalsdl los Kommst-n
lerne i de ann«e««"1n«l»nilnde Lords pau.
:13.’l«. Js. »k. Tals-lal-, toln lnnlede sln
Jmnn holt nn el »Jaget- al .l)nndelgomser Inn
Fllalmel lllsmla as »Wenn-M "J.ltel·challdlns«
Itma c. II :t-’ncnnngleni5 qlnnlk Platz-H og
TIntlels nlenntsm «F-liel«nen« at onbksiale sig lll
Jde let-ehe Glandlnaoers Voll-lile oft SM«
’nlng. Mk. iaylor lmr engagelel den dogligc
on nottut-su- nnge danlle Selig-Inland Mr·
Wllsvlk tldllgnsc ansatl Wolbnchcs Rom-ts
nlngiLL Paul, og del lnl glasde hanl at
lnodlage sine Inangc Venner i hang ny
PladQ
—- Sllrcnscns lsltersjlger i Stlledcforrels
nisgcn, Mk.91.A.Jl-nfcn er nn nled Fa
lnilje fllnlet hellll fla Wtand Island og hal
ooctlnget ’,’l«ortelnnlgen. Jenicn hat lnange
Veljendte, ogsaa llcr paa tlgnelk og lnl sont
Foxeennnggmand nden Tvlvl mle den Iil
llntnina, del- l iaa rial Maal bleo bang For
gilt-aller titdelt. —Mr. Carl Petetfcn ag Fa
milie llnltede ng oglaa til Dannebrogcl Ind
vaunetantal lidsle Uge. »Sljerncn« quek
lanltlige Nyankonlne Velinlmelk —- Hat
Vyen i den sidsle llge faaet Tillnsg tll dens
Vesplllliclg, Inn- den oglaa nlaaltel leiste el
tilloelkende Tab. Pol var lo ai vorr most
hledeklizns ou afholdte dtnile Familien der
tog Afssed med samman da llsternnw
dagstogel l Mandags dampcdc lnod Nord.
Den almindelige Vetteln-, iom Peter Jepiewz
og Lats Indiens nid her, gav lia da agsaa
et umlstjendeligl ltdlml vcd den siochnsngs
de If Byenci og lsgllens Roll, der havde saln
let sig ved Vanegaarden fol- al oifle den fid
fle Ifsled. Vcd lannne Lejlighed liltraadle
sgiaa TIntker Js. U. Pest-lieu oa Ungkarl
Islgen Anderien Reif-n nlod Stille-bauen
WANT-« .
? «!Hj»--!MXIWJ=.
Forcst1111np«
J).--,-«x-;-x-s’JiJ,-Je()(;. ;
For das A ffe i t, A JITk;tko
giver Dilettsntselskabet en Slutninggs
Foresiilling med folgende Program:
I.
Fio» Äms-»kng Ziff-Mk
Petrus Inml Sang i on Akt.
s
Versenkt-tu
Madam Knoer Enke.
Beck, ngersoend.
Mithilde Funch Skjomfrm
Oandlingen fokegasr Uijpbenhavn paa
store Vehedags Aften.
Il.
Revuen.
Perspwtivslsillmlor km Dminobt«ug.
Handkingen foregaar i Dammwa
lll.
T
W albygaaseen
Ymnloville i en Akt.
Personetnez
Kammer-Ranken
Fraun
Leite, dercs Dattel-hatten
Carl Palmen
Viktor Flanke.
Jens, K.-Rsasens Tit-ten
Handlingen foregaor i Form
EIW
Billetter a 35 tscnts for Voxne
oq 15 Centsz for Born faocs ved
Jndgnugen, der embnes sil. 7.50
Fotcstillingeu begynder M. 8.
W Fomstjlljugsn Banns!
N. G. HANSBIL
TM Magst ou Jan-lernt
HDANIHZZOC NEBmsx-x»
F Reuters-km- si sum Uhr-e fom musika
»sie, optiike Is met-nika Instrument-r its
Ins billigt es cimvittishedsfutdt
.- —
Neun-gab i Demut-up
De i sidste Uge onnatte Name-Frem- .
toninger im Banden as Aan vifer fig Z
nu efter en Nettsintetegsnnte Vesper at E
vctke viekelig Gag, m; ietvfslgelig er«
zslk het- og i Nabodisnihnne nieget its-!
kige efker at ernt-e, Wenn-N Gassen erk
Iilstede i timmtleltq Masngde Itl at gis-!
re Opdagelfen profit-bri. Bed et Etat-z
periment, fom soretcges Tvtcdtgc If- ’
leg, visie det sig at den i en Tsnde fan
gede Gag bmndte i 17 Nimmt i et
stock kraftigt MUS, hoig Forbkugsesne·
vsk Inangc Gange sinke end et Mahlbe
ligt Gast-lus.
Rygtet pm Junker her ipeedt sig sicut
en Lebend over hele Sitten, og de store,
Dagblade indchotdek lange Qefleioelfert
der-f. J Sindagsz var her et Putz
Frecnntede, formenklig Nepmfenkanters
for pftlige Peiigekneend, forat anders-ges
Siedet Te anstillede Preise-U og syst-:
teei meget tisfredje, snen innttog elleegf
en hcnnnelikxlsckszfnkd Tons-tust
Vi ersann-, m »du-, ts. C. anzmnsfen
pas huics Nnmd s zidnqctsen er sieh hnr
ntodtnget telsszuafiskc on itsijtlige Fore
spnrgciler nn Inn-rn.
s
Händ-stimmen
chd »Der d. ev. mid- siekekamfund.««
Søndagcn dcn l-) »Amt«-Hi ;!. scham, KL(
H samt H
Mandnget den li. Marco Vhwiongtnndel
i Dnnnebwsp begnnhek Kl. 104 on formet I
tes Uflermmdng on Akten-. Alm- nf Satn
fnndetn Pnester vil Inte.
SIndng I. 17. Maske-. Tannebrog Kl. 109
Mein. sing-III Wk st. M. DI. Einm.
Sindag den 24. Dann-hing M. 10k Form.
iden soc-We Mit-te vrd Aboward Um- KL 3
Minn.
Solche-gen ventil. Et. whom Kl. 11 Im.
Onsbageu den M. Mart-L i Munfon Creek
Stolclms Kl. l tksftknk
Nessuser den M. vcd Rock Crcek Kl. 2
Eftknk
L. Johnsom
Gudseiemster ved .d. um«-U
Emtvng d. 10 Maus m. 104 Form. i Nn
jted med Konjirmmiotk Fel. 3 Unmi. i Tan
1usln·og.
ssøndag d. I7. Meers Form. K!.10 i
Tot-nennfo cean m Hi i Spring theek
Stole-.
Lusdkm d.6. Mart-s Kl. l Gndstjcncsie
vssd Spring Neck.
NO. Äso- de fiel-new ligacnde Keedies
Vedkonnncnkie, ital ten nieddrlc nt Telegkam
kan iendeo til nnq nndcr folgende Adresse-:
»Scovganrd can- of ts. Oenningsen Tanne
brog Nichts«
C. J. Skovgaatd.
IWJLoioic Spott-. i
;-·-s.« sei-lonidn ti« iiiiik til et Sirt Seh-s
tm, faa loiii til Stein« da lmii vil oijc dikis
et godt Sin Vlibindsislriz sein langes tin41
Ist-TM KoiitanL ,
C. O. Schlntem can slve »te
masfes Bands est-m spi- II ptst ,
Lden Punktes for t- liest os Nie
Flusses for t) list
ts- mit lo: contain og ein «l?ii:- tel;
alle hiicl Illnininioich «
—- Cni Tii iniiliis not i ’-«li1.i·eiie Wi ii ans
Laiidejisndenh isllei oiii Tii inl iii-«:!g ellii
liebe en Rai-in i Honsakd Ue ,dii vil det
viere til Diii Ein-del, at ziaii iii sind stim,
Nostety Redi.
U Zahn G. Eclilvtern vil iledse lietalel
den dsieste Pkis for Evin i «kaiii:i-bi-og.
Hiinien i kanneliwg hin- lldvalzet for
let fein-e sinkst
, M Rolknnsd Kontantisri Lemnien eller
Sinn og Æg kaii handle billigere bog Flag
mai-sen end nogen ionihelst anden Plau;
Enaak man liandlek dek saa iindgaar man at
Ietale for aiidii Folls Baker tilisiiiied fin
Egne
ts- l«. Il. Peaie ä lit. i Wind Island
darf-let en Danieilmddekssideliiig til bei-es
lktaliligiement Ziiiiiiiiet bar eiigageiet en
dyqtia Tiimisliasddei iisx s’nin i diii ds- e sitzt
at aidlalpe et hiiaidt fel: Stei, sg ndftpn
vol-e Taiiieis nied Keniinier lidiil n!,enoti
Central Nebraska. Irdeide iiditres i- am
Siiit sg Racsiikix
II- lldiatq as ·,6iikpet t«oii:ixs«c:2.« hosj
Stern til den lese liiig ai· still og IT.
MVedloinniende, sont siislek at seelge
eller tjsbe Rai-nie, ellii aiidcii san l(·1ciidom,
anniodeö i n at l).;iiieiide ji«-: til ,,Banlof
Daiiiiebrog.« ltoiiiiniiiioii liin 2 p. lit.
Es- «ll. M. Hannibal bar Viiggesslottek
i den sinnkteite Tit af Vgen Taiinebrog
til Salgs til billige slkisneix
M Rasniiissfeiis Kontaiit Forli-innig et
nu paa U. lL Hausen-J gainle Malta
—- Iense til det Iaiulesimd runde
feiides dilligst og eiidog erholdes paa Hen
stand gkennem »Bau! of Tannebrog«·.
ts- Gaa til R. Hanindali St. Paul for
Laan l Forme.
M Tr. Hektor S. Ale (nylig fra Chiro
go)Speeialist i Reine-, Hiid:,.5lviiide:, og
Genito:iiiinkreseygdommc Kontor: Il
nion Block, Gkaiid Island, Liebt. Koiitoktiw
Onsdag og widrig.
CAN sont pnfler Friikittrieeh dedes
beiivende sig til IlL M. Hannibal, Lokal
Igeiit tot »Hm :’liirs.ericd,«
Daitiiebrog, Neb.
— En nip, iiiil Sols-innig af Linie-, fekile
Nil-dem strebt. Mist-, Zwei- og Bologna
Polle, leimt feiikt og ist«-i Kind af ciihvck
Slags, fokeiindeo i Tannebrog Stagikkk
biitit.
U- Laaii ilke Klinge i Bannen iindtagen
Tit vtilelig ei i Tra: .ig deiior inaa Tilfasl
de san J. D. Towelli St. laiil siasse dein s
eller4D ageeft ei· sii har uiidekil:.veii An
lsgniiigeii.
II- Syiiiasliiinsle for Maslinek ika hin
keiiiomheljt Fahriliaas i Sjsholins Apstlpel
Liseledes Olje for SyniastineL
1
Ip- O. D. Rssmugjen e( flyitet.
II- IJl.Aiideksoii ös- (5s. i St. Paul bar
mit modtsget ktsiskke Odng as Maikikh
mastig Filum Iimotlih »Bitte Wirks« og
andre Sonn-Jan pel fom Haucka as alle
mulcge Slags sg allerbedste Koslitet Vi
vil iælge i store soviel iom i jin-a Panier-,
til aller dilliglie Postk- swrglem ikle It le
os ist J kksbe andre Siedet
Is- Ut flokt Lager as Athquielcr, Kra:
ver osv. nnlig hienilommen lws Zum : hvem
der en Trang iok gebe Kiste ellek Treileler
aiibefalec It befe dette cplag indcn de glsre
Judist
custesg chiwkcdreng i Hmedeoetkfles
deti fannebtog. A. A. Jenseit
Ny"-Store
UK
Nye V arer.
J digfe Dsge bar ieg mode-get et hell
m)t Lager bist-active of Manusakmrvas
rcr as liebste Hing-L tillige »Ouerall cl
kacts« og Unheer Vinml)ue1«, og
Hundster- Tillige Jsodtsj of Vol-Melu
gis Blagsfs facisom Humm- og Sko, L:
instit-) oq Isiltskooch del vil brmirrkkcs
at alle dicka Varu- ere ni) oq solidc, til
liqe at Pi- Aktier ligefau billigt fssm pnn
wart inidet Eted i Asnnlnird icon-im«
enduidrte laue-z nltid ct oclnizfortcrci l'a- j
gei« af alle »Esan Ost-verliess oki Von-c
lainom·cr, sont scrlgess til billigitc Prii
set-.
HoiestcPriscrdetach for »Zum- og
Æuz og samme tagt-V i byttc for Vater· I
« · · l
Prato Oanirik
0.D.Rasmussens
Pris iste paa
Gmeerjvaker for Kontanl
«- »Mit-Is
-1 Ph. sincste :)iioKaffc-, s
4 « Arbucklcs Rufst-,
4 « Tilmortljs Kasse-,
ny Ein-dich
» nn evapomteb Msble1«,
H ,, bedsic les-,
» bcdstr Glondij5fliuelsc,
lc » Zorn Storch,
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.0«
»m)
«
4 » Japan Lin-, .(-()
IS » (Mtiiipl1iudei·Tlic-, .00
S » Tca dritt, .00
6 » Rock (5kindy, .l)u
l» » MuscatclNosineip .00
Zu » ni) Klipfisk, ,(i()
l·.’ » ten-ski- Fcrsimcr .0«l
Iz- Bkncs Leser Sack«-, M
:;s- Vani- T. T· l) Fiebe, tin!
23 « Loldfast Siebe-, 00i
II » W R Errbc .00
Ill) » Vadskefoda, W
:- » Vakie Soda
HZ Br. Tomcstic Zoll-inco, «
13 PTL EtlkllU
l Epam Ihm-,
——-.-—---.-· — ·—.——.p-4-·—-- ---«--·
l Anker Eil-up »W
7 Pa kcr LIMan (nllc Slags) .25
l Gl. bedfte Ewika .:Z.«')
l Gl. allerbedsie Kerosine, .20
1 Bd. Damit-, .25
20 ZEMr Spoolstikker, .L.-J
PU End (5hocolade, .2.
1 « Bitier thocolade, 40
3 , Kasse Essean .25
II Akfker Po i· mais-liess .10
Es- J farbigeKlasch Stsvler, Ess,
Ham, Hast-, llld og Bomuldflannel
Ler, Meter-ich Veso-mian og forkefleu
Ilt hoch Jstrineicn bruger i det dagligc
rin, ti! Priser fom ilkc kcm nenne-J of
Stigm.
Æg og Smor iagcs i Bytte for Baker
sg binnng som kmuant.
0. l). lxasmnsscm
l)ann(-l)n)g, Nebr
M
Nyt Firma!
Jenscn O Lang vil den lste Marts
aabne en velaszsorteret
Januaer EMobclfotrctuiuk
iIarwelh Howard co» Nein-.
Alt til ooennævnte zorretninq heu
horende kan faaes i vor Butik tilDagens
billigste Brich
Bote arcde Laxkdcimænd anmodcs ven
ligft om at aslekgge os et Besog. Si vil
zaranterc dem en recl Bebandling.
Aue Stegs Vlikvansr fabrikcres cher
Brstillinq og chamtioncr as sammc nd
spres til billige xkrikcxx
ZEIT
Jcnfen E Lang.
Smcdckull
On Catladning Ssnedckul hxemksmmeu
scd N. O. ansen i Daimebkog Ligeledes
Iaves et godt L plag af haakde og blsde Kul
--..-..--- , «.-..· —.-—-- .- ,. - » - Hy
7 Mts MW
Franklin Is»
stsläkm ox Mr
fur Tonnen-.
De bedfte Beim-dringet i Byen udleies for fimelig Beim
—— Kiste-desto siehe-, sum-i og ists-C «
A. D. Ande so
—-— l’r()prjetnr. —
---k-—-s —- — - » s-- — --——-HF
Mærkk MærtU Mkkkm
PAUL ANDERSON
Sagfärer,
omnsti Fkkdsvommcr-, tsoumys on Distriktörettm womka »W
msndc Quinme tuswi«k.x«11ds.salt under Profumtor,I-on«(-tningen heulmkmzzet
NOTAHY PUBLIC,
Land-— Assuranoe- Samt
hulMsseringssAgentsp
Tun-( de ist«-hinan i I ( c, indifr oq cuqelskth s-;1rokx. IN
J)’-".XX«---»-, ! Cakstsx szzg Pay-— szåkk ()--«--’--zs,-«
HZ dik- HEUISW j llelrupxk
I
Bill-emi- sæigco ..-::-«r-: j Lam- paa Landes«-dumm«
Thismt:.!1!21 z s p- i t-i». Tid N til l·1!«."sk«.’.’)k«s;»«.
Dis-niqu . i »W- . ! Eisfomcsxk ,
Anssdein- Yiouds «- »«« « I
Kinn-ichs j JUdkusferiiig
til Daqknd lavrsic TIERE-U beim-ges non-J og kein-W
Reis-« Nessnrerrr Form- mx Bucjsmdmsk inmo Brand, :«i1«ild, Etat-m oxI tsnclokk
altid til lawa Plwa i N! privat-endli- Getmau If Ftccpokt, og fluqu
I
folincs .tt«os11p«mic1«. — Uns shsp I Quinte« nf Bot-n Wage i M. «21ndrrfong not-V
isiw ws Fursstdcn ns Jjwwnrd Anmut-.
» v» «--:,- M « , s )
Da HW H g Hsbillctte
M- ..k?IJ"RNBÄNEBII-LETTER
»-»«H:1,sl;z(ss pas it Jst-end tsllksr for kunluni. Zeinling. —
Gmudejetisdom fælges og buttc
Et nzkc Um, -i « us opdu ! fss Qui-kn- i den frugtlmrr Wup Tnl hanc-;- IIHL ZU
Penng JEZEJWIS tle EIN-ste- Kontos-.
Aufökzniuzz Bau sumo Dev Frev. Ols Ruf-ed, euer
JJc--ZJI—- JJJIZXDYYJYV cm TZZHÄ ÅE
Woge-c Nyc!
Kunssz
,
.—» -- » . » n-. ,
1.-·-, Hirt 321 -..:;!.;c1ade
«1’akente1-k. i?’1tgs1ft, ji«-»O
Bett-J er m nn, pm ifs »s, skke kostbar mdretimts, sont er bciegnet paa at turdex
dctsor Am- :)kcdf«u!ier. : en can med wtbed Iafskteg en slmisbelig Plov, og es ls
oatig. ic« Hi a: eint ver »Ja-hatt ox plsnksr Hart-flet, Rom sinnt og Kind ru!
».L«ills«!1n)s’nd«.. : kt skkttu ,K··«a1meien iflanb nl at plsje ues sit Sikdkoku 1 Nxv
Stormvejr. Tkt engste :Is’e«dsfab, der san plante Seel-i ,Sod« ; nasr Plpjningcn ergi»
er Saaninqct ogku fr-1«dii»1. Dem Ipparst er inm Ekspmisenh det er prøvct OEJ
oist Hg m Cum-IT Nudc »Meine-r miskes. Send cfter Cirkulærr.
Tilskriv C«ne-Fabkifanternc:
Graus Island Ilsstei s Ostse- II»
Grund Island, Nebr.
i
»Ist-stumm com-m ist«-um« oc»
hat« Ists-se Rom-w kos- Tswst. L-»
Umons. «ho Isood nimm-. f
Ironchltli.ssthms-H
- About-nothw. Dysp
I ssns Ruft Traume-.
SAFS. sURE
sPEclH«
Euch Con. C. H l
fully nist
to W. P. Nixom
K Haus-»- F. H. subbi
» )..Esq sin. Wai. ftp-sitt
Rev. K. W. stand Ma. M B. cis-Is. Pres. W. C. T. U. (chlcsko).Pk-of. INCM
W D. Psrkesn Rinier Fass- Wla» Prof W. H Harpsnvslo sollsss·StC- EN
sem- kokoukssumuakss skep. on. pemo 78 stut-oe.,ohmko.llls
hin-strap- «--.-s.--.-7s-·s-v-;--s--.k-s.s— «- »
--
J
L « « Nordl d kc Blond
DUMJKJAUTSK I I
: tunc Linieg bewmtc Silbe lobt
If- f « , reer mellcm
, p- « J. . .
cksz U II M « c Is- Bzzlxwwye og BÆW
F « . .
L VIII-his- »-·. (;z;» zog besorbrcr Paizsagercr til WAer
« » « . Flizxc lavc Priser fm
Jur- ;.ck!!:1.!1!1.«c «.«l«J-J:s.u««, « . m
» sp» »1 Molnsnlmou, Gotebotslw
« « sti»1:1ia,112almø o.f-"
mbcfal.r sit den«-»Jens- Wgcr at U· Jk»"k, .·.· um Fäs
Ianfkc. uns-its « Fvcnske
kli
Roger i aus«- Time-stete- sIAU Zu YOU-« » kms ;
—Katatog fcuoccs f: it p» p» »Ist Just-, « tun .- .
atmend-— ' Bct aus-e nomi- ü «d·jkk(-1«he(i og Bekvemmelthl
stmcrika of Wurs, passe-da Ist- « Unpmmietgq Jamspmp
B i vl c o l he te · US V IN f I k k- Jcmdtodike Woyvs Skibc hat I ct TM
Ii Its c r. as W Ilat fett mekr end
.i — .:k-ikk·19jU«9k-« « ---1»m,,)1.5 Las-naun
z P « , tnw og irrt-u over Atlanterhavct .
sps T W III HO «.I un ll d t meddcch CU
« « »« sgs U» « ietc n erre ning
J Wut Wabenbau-, MU
X
I
869 Milxvoukcc Are» Chiusi-, Jll. I Chicago- J«