Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 06, 1889, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tyan-v a l d .
F o r tcr l l i n g
of
tm- Nasmuofeu sieht-ed
—.,z,.
(Fortfat.)
attr Tn vtl have det san, er jeg jo
. ttoot til det, og seta stetl jeg oglaa
- hpje ntig for det,« sngde hsn i en
ttedftetnt Tone.
. at tot- det, Totvald,« sagde httn og
ltatn et hjetteligt Haattdtryk.
et tme hang anden Kieerlighedsdksm,
t·n«tede; det lod ikke til, at hatt skttldc
Lttllett ntcd fig. Han gjorde stg
llntage for at lade, fotn intet var
km ;f tnen ltan hat-de dog ikke san let
at ltolde Httntstet oppe fottttidligere.
. attdttn led Sonnneren. Eftematet
ttted sitte ferdvanlige Folgesoettde,
dx djtzjc ogfaa den aarlige Sessiott.
jettdtttjotelsen herotn blev en Sittng
w otd .nit«lesteevtte, og det gnv plttd
k zmsnttldo Tattlcr en ny Retning.
hat-de tttt et Pat- Aatg Tid havt faa
tt ttted at fortler sig, nt det Frem
ntttttl, det« httode væket Midtpunltet
ttlle ltttttiz Vat«ttedt·otttnte, tot« en Tid
tttllet i Zkttgge Rtt vttttttnede den
tte Yntt pntttttt, ja, hatt vilde unsre
Nr, ltott fnt den tmttge Vttgd, sont
not tttittet vilde ltan ttise ")llttet«den,
et ttttlde ntere ettd Pigettnkket til for
e«t- ttttttsji Honed
wt tsttt ltjetntne og talte ttted sitte For
e ttnt Zttgett; de hat-de ilke ttttget
Hek, ttg sna gis hatt dtt pan See-stott.
tttleu ogsntt ttdskt«evet, tigtigttok ikke
t·«tgtttt, tttett det kttttde dn tttt ogsaa
e dtt sattttne; hatt hat-de tttltt lldt nf
limtltglteden for Dt«agottertte, sidett ett
httan ltedste Skolekattnnetatets i For
et tont hjent til stn Fodeby fra Rekrut
ett sont vanttittig. Tct var ett flink
, ttten lidt blod af Naturen, og hat
de detfok itke lttnttet tanle den Om
g, det· bodes l)etttt· Desttdett havde
ottld ogsaa fnaet san ttteget tljettdsletb
de vitteltge Fot-l»)old, at hcttt vidste,
det tntt vttttskeligt for en Bottdetnrl
slttte Lsfieer ved et nf de attdtse Baa
ttttet-, oed Tragonerttc vnr det kont
t tttttttligt. Og Offteer vilde hatt
e, ntett det sttnklede ltntt ikke ottt ettdtttt.
tt skttlde til Fodfolket og slttlde foest
lde sig ottt Foraaretz htttt ltavde fact
eszs ettdtttt en hel Winter at viere hoes
lsz ««teppesettg.
tgatt og Sitte vat« kommen i den gatttle
cettge igjen og befandt fig begge vel
veri. Totvctld havde for stedse sletttet
de nd ttf Hovedet og var ttu E Grun
glttd tted, at httn hin Aftett havde
et lid: tttete forttttftig end han.
Legttett i Lysittge hed Petersett; det
"o et tettttnelig etlittindeligt Tegnettttntt«
der vat« da heller ikke ttoget ualntittdei
tot-d Petetsett fett-, saa lidt sont tret
tm Nat-n Men detttte Vitttcr vistt
tt alligeoel Lyfinge noget, sotn ettdntt
e var altntttdcligt der. Hans Kule
lle i Anneret vat- en af de tnodernt
gne, ilke af de gantle fra 1814. Hatt
ttptttiferede tncget nied Grttndtvigiai
rne, holdt Aftenskole for de ttttge Kettlt
Piget-, Httgflidsfkole for Kttøsene,
vde dertil faaet sprettet baade en Laie
tettittg og en Sangforening, satt det
t« slet ingett rittge Degtt. J de senert
t· havde hatt ogfatt hoer Vinter arran
tsetettDilettatttforestilling; hatts Trox
Itod tttxstett ttdelttkkende af ttttge Bon
rktttle og Bonderpiger fra Egnen, mer
tt bat-de et godt erb peta at opdagt
ttdvtlle de drantatiskc Evttet«, der lae
etttt otttlring, og Rottnested Dilettant:
slttb hattde erhuervet sig et tneget godt
ettontntc’ i gib Otttkreds. TienRønne
d Tegtt vat- Sjtelett i det, hatt vat
tt«ektor, Regtssor, Jttsttuktst·, Akth
tndotn ogfaa Suflor, kort sagt, alt
·ad der ved Theatret endet ptta ,,t1r««
s. ettddct blev hatt ikke selv Ir.
UFkklsett i Lysinge vilde tttt vise, as
tt tkke stod tilbage for sin Kaldsltrodee
FM »den-de nylig faaet Kaldet og vat
lsletIietz hetn lættgtes efter at vis·
klode Lnsittgiatteke, at hatt kunde lidr
m End sitt Fot·gjeknger, ont hvetn Folt
ast- M hatt spenden at passe sin Av
Ilfls hde hatt gjorde ttpaaklageligt, kttt
tetog sig tre Tittg, netnlig l) at bank
Jle httilkcn Kunst han var en stot
TM i; han havde banket dem fett
""lls, ttl de var banket over i Fklstolet
tut-tut allesatnmettz 2) gaa til Gilde
M Fall ogsaa var en Mand, der kundt
lds ttt ?lt-bejde, og endelig Z) forstyW
dallgklt i Kirken om Sondagen san getttt
W-· Uk Wfittge Kirkesang var blevet ti
Tslpkvg lattgt omkring.
Ilfollljfsgd hans Efterfslger var af e
Cl Ptalnu hatt htvde allerede tidlig
CI Eltcraatset faaet Tillsdelse til a
Mke en Komedie i Slytternes Øvelses
H Ogthavde straks begyndt at satt
t :Uk!·1thetk. Men hatt met-lebe fnart
U lUst tlke et nogen ubetinget glæde
E
I
Ug VkstMing at vare Theaterdirektsni
At saa de sornsdne Sknespillere samleti
samtnen var en let Sag; alle, hvetn dein;
henvendte sig til i den Anledning, var?
straks svtrt oppe sor Sagen, men ders
var den sletnme Oage ved, at hanc Valgi
just ikke giorde hani megen Ærr. En!
Karl, der var vdseet til set-sie Komiker-J
visie fig at viere neermest ved at grade,i
hoer Gang hatt stulde sige en rigtig lystigs
Replik; den Pige, der stulde have den«
rsrende Elsterinderolle, lnnde ikke lukke
Munden vp nden at briste i Latterz en
tredje kunde hverken tned det gode elleri
onde bringes til at leere sin Rolle; saai
pnttede man hani i Sttflsrkassen, men?
»her visie hatt sig sra sin alleruheldigstei
iSide; hver eneste Gang, man mengte
;»til Saflsren, og det gik hyppigt paa,
spat hsjstsqmtne enten to Blade soran
eller tre bugocd i Bogen, og naar den
ulykkelige Sknespiller sendte ham et be
brejdende eller bedende Ojekast, saa sad
han gierne og lo as suld Hals. Petersen
selv var den flittigste Theaterdirektsr,
nagen kunde Inske sig; saasnart En iklc
kunde klare sin Rolle, overtog hatt den
uden Betænkning, og havde paa denne
Maade giennemgaaet hele Rælkcm Naar
det saa enddn ikte knnde gan, blev ved
kommende Sknespiller fasset-et og en ny
antaget, tilsidst bteve Stylkerne ogsaa
kaciserede og nne misatte til Opsprelfih
Sondern gik den halve Vittter; der
var Prvne tre Gange ngentlig, og Peter
fen levede ndelttkkendc for Kotnedien.
Lvelseszhnsets Aktionen-er bcgyndte at
blive tttaalmodige, Stytterne knnrrede
ogsaa, sordi de ikke kunde brnge Haset
hele Vinteren. Sau tog Vetersen Mod
til sig og anerterede For-estilling til neeste
Sondagz men saa viste det sig utnuligt
at faa Sangene lært, og det tnaatte der
for atter aflyies; not en Gang blev det
bekjendtgjth men da sik Mttsikdirektøren
en dulden Finger-, faa det innatte attei
iidfektteg. Falk begyndte tilsidst at gjøre
Leser ined den longvarige Forberedelse,
vg der ymtedes onl, at det ltele blev nok
ikle til noget. Sna maatte Peter-sen
bide i det sure Yliblez han tnaatte traske
over til Nonnetted og bede Stolelrereren
der komme over og hjælpe hatn nied at
arrange-re det· Hatt kom ogiaa, og alle
rede ved den sørste Prove sik han bedre
Orden i Sagerne. lFlskerinden erkla
rede han dog sor aldeles ttmulig; men
Peter-sen havdede, at der ingen bedre
sandte-H i Lysingr.
»Ja, saa maa J have Emmy Karls
lttnd hervvcr; hnn hat« nylig spillet de
santnie Rolle-r ovre hoc- os, og del er En,
vi nok kan viere bekjendt af at overlade
setz-' sagde Nonnested-Tegnen, og der
vcd blev det saa.
Grinniy Kar«ls.«;ltt.nd nur en nng Pige,
der nnlig tiliigesnrd sin Brodetz Kieb
tnanden, var konnnen til :)ionnested. Hnn
var stralci blevet taget i Brug til den
lige sorestaaende Komedie, og havde der
ved sit Spil begejslret hele Rønnested;
hun sknlde nn preve, ont hnn knnde gjsre
ligesau i Lysinge. «
Begyndelsen var særdeles lvveitdez thi
allerede den forste Pt«øveasteti blev Elste
ren, Andenlcerer Fris, saa virkelig for
clsket i den nye Primndonna, at han
glemte det nieste as sin Rolle og drmnte
siden ont hcnde hele Ratten og det nieste
as Dagen med. Men Peter-sen bleo saa
begejstret over den nye Tilvært til sit
Selskab, at hatt samme Asten skrev til
Aniskontoret og beksendtgjorde Forestil
lingen til næste Søttdag. Niels Jeppw
sens Marie havde ogsaa en Rolle; hnn
og Andenlcereren var de eneste, sotn havde
været med sra Vegyndelsen as. Sitte
sknldc ogsaa have verret med, men da hnn
» ikke havde Spor af Sangstetnme, knnde
hnn ikke. Marie var meget begejftret
for Emmys Spil og hettdeci yele Person«
»Jeg vil rigtignok raadc Dig til at
pansre Dit JJjerte godt paa Spndag
Asten, Tot-vald,« sagde hnn til denne,
,,eller6 bliver Dn skndt ved sørste Blik.««
«Aa, der er vel ingen Fore; jeg troi«,
jeg er temmelig godt vcebnet, « sagde Tor
- vald med et stille Sirt
»Ja, da er hitn den skionneste Pige,
jeg har seet, og naar en Piae siger det,
saa maa der vcere neiget i det. Du ve’r
not, vi Piger har er for at have ondt
» ved at se noget kjpnt hos andre. «
Det var lige i Morkningenz Mari
- stod netop og vilde til at a til Prove,
; da Peter-sen lont sarende VI
: pladsen nted alle Tegn paa den mest greknx
ver Guardsz
seløse Elendighed praget i det trindi
Ansigt.
»Hvad mon der nu er paa Farde!««
: udbrpd Marie. »Mon der nu er neiget
s i Vejen med Komedien igjen?«
»Ja, blich det ikke til noget denn(
: Gang, maa J heller opgive det hele,«
: sagde hettdes Moder.
J det satnnte kom Petersen ind; har
hilste ikke, itten udbrød, saa snartshar
satr’ Marie:
»An, Gud hjclpe es naadig vel, Ma
rie! Hvad steil vi dvg nu ngre?«
»sig selv.
»Mett dvad er der dog httttdt ?« spnrgte
Marie.
»Ae, silkett en Ulysse. Iris . . .«
«Hoad et der tned Fris?«
»An, hatt er saldett ned og hat betet
ket . . .«
»Dog vel ikke Halsett·i« —
»Nej, det er da lnn det ette Ben, nten
det katt sok den Sagd Slyld vare lige
galt.«
Mnrie kttnde ille lade viere ttted It
treelke paa Sttttledaattdet, ntett Petersen
sandt det langt sra tttorsotnt.
Med gradestetdig Stenttne og under
mattge indslndte Bellagelser soktalte hatt
nn, at bemeldte Elfter var saldet ned as
ett Stige, hatt hat-de sat pp til et Due
slag, og derved one lllykken sleet. Hoad
der var Grund til hatts Tattlelsshed,
kunde Degttett slet ille sorllare, ttten
Marie sandt det saare nalttrligt, ester
hoad hatt havde seet dett andett Asten.
Httn kttnde tlle lade otere at konttne nted
dett spsgettde Bentterkning, ot det vor
ttcksten livgsorligt at have Entnty tned,
ttaar hntt paa en Alten kttnde gjsre de
unge Karte saa krnsede i Hooedet, at de
os bar Kjtrrliglted brwllede Bette-te pao
,,Kjeet«lighed ! « udbrod Petersen iorigt,
»det er Fanden ille Kjærlighed, det et«
den pure Ottdflab. Hatt hat« altid villet
dritte mig, og tttt vidste hatt ikle noget
attdet at sotsstyttse liatttedien ttted.«
Morie ntente, sotn ritttrligt var, at detl
vat- ett egcn Munde at uise sitt Ondslab
paa; tttett Oegnctt fastltoldt sit og be
gyndte tttt atter ett lang Jeremiade ottt
det tergerlige i, at tnaatte opgioe det hele
nn, da der vat- arbejdet saa lange paa
det. Hatt oilde blive til Latter sor hele
Egnens Besolkning, det« allerede ltenge
ltaode ttjort Leser ttted de longoarige For
det·edelser; tttett der var ille noget at
stille op, der var ingen andeu, sont kttnde
overtage Rollen. Marie- sandt det ogsaa
liedeligt nol, tnen hun vidste i Øjeblilket
intet, det- kttnde troste dett ttlyklelige
Theater-direkten
J det samtne gik Townld over Gttat«do
plttdsen ttdettfor, og oed at se ham sik
lttttt en lttsz Ide.
»Der er Toroald ! « ndbrod hnn; ,,han
tttaa knnne ciore det, ttaar bat-c hatt oil.
Tet er lcettge sidett, jeg sttakkede ttted hant
ont det, tnen da synteg hatt ikle rigtig
ottt det; dett Gang var han lidt tang
sindig as sig, tttt er hatt kommen til Hu
moret igsen, og ttu skal hatt med, enten
hatt vil eller ej.«
Torvald bleo tttt kaldl ind, og uagtet
hatt ltaude nogle Betcenkeligheder ved det,
lod hatt sig dog endelig lteocege as Teg
nenixi ltserttsgribench Banner til al love
at presst-. Der bit-o saa bestenst Prave
til nieste Asten i Siedet
Naat Totttald ilie tidlixtcre hque vit
lct viere med, da var det ingenlunde af
Ulttst til at spille, drt var wertintod hatts
ltettttnelsgc Lttske ett Gang ot vone sig
fretn paa den Mande, tnen Mindet ont
hatt-J attden Kiærliglyedg nlykkeligc Af
sluttting laa endntt paa Banden as hatts
Sstrl og gjot«dc, at hatt ikke nicd den nnd
oendige Lyst og Frejdighed kttnde betrcede
Bt«trddet«tte. Mett da der nn lont en saa
indtrasttgettde Lpsordring, kuttde hatt ikke
statt itnod. Hatt tog straks fat pothtd
studerittgen as sine Roller og, letnent sont
hatt var, naaede ltan saa vidt inden nieste
Efterntiddag, at Marie, da hun over
horte hont, erllcerede, at hatt var setttten
Gange bedrc end Andenlcereren,
Saa kont Proveastenen, og de ttdvalgte
samledes iTheatret. Tot-dali) og Marie
lotn lidt sent, de andre havde dersor be
gyndt. Lige sotn de kottt ittd ad Toren,
gil Treppet op, og en ung Pige traadte
ind paa Statut« ,
»Ter- ser Tn (k«"tntnt),« hviskede Marie
til Tot«oald, »et- httn saa ikke kjon da?«
Totvald svarcde ikkez hatt blev stan
ende i stum Forttndring eller Bettndring,
sottt man vil. Det gik hatn virkelig,
sottt Marie havde spaaet; hans letsaens
gelige Hierte bleo anttrndt ved det aller
forstc Blik sra digsc Ljne. Og httnvat
ogsaa nydelig, den satnnte Enttny, sont
hatt stod der, htttt lignede slet ikke ttogen
af de andre Piger, Torvald havde seet.
Hnn var ikke saa l)oj, ej heller satt syldig
sont Sidsel, nten hele Figuren var sont
mejslet of en Billcdhugger, og hettdesl
Paaklredning bidrog end ydetligetse til at
srenthasoe de skjonne Former-. Og saa
detle Hooed, sont httn bar saa kiaskt og
st«it, et lioligt, ttdtrykgfnldt lille Ansigt
tned et Par suttllende, brune Øjne og
ontgioet as ett Kratts as merke Kroller.
Tiet var »Den Tredje«, der skulde spil
les, satt at hntt i sitt Rolle sont den unge
Pige tttcerkelig ttok ftk Lov til at beholde
sit eget Navn. Hnn vat- altsaa Emtny
og yavde lige sagt den fotste Replilz tttt
begyndte httn at syttge:
Fader iigerx st) Du skal og lotnme,
Steckt-, ja siræb, det dedste sont Du kan!
» Slal jeg sy, hoornaat stal jeg da besinnt-?
Lille Fa’r! nej det gaar aldrig an. .
Koidrende klar klang Stemnten hen
under det hoteloede Lost og s lig en Folelse,
—j q
hnn dog kunde leegge i sin Sang. Unils
taaeligt fla- Torvaldsz Tante hjein til
Sonnen-H lil den Sang, Pigerne der
stillede an t Aftenstokelk De sad dee
og pagsede deres Oasen arbejde og nan
nede saa smaat med, altid en Takt hag
eftee Forfangeeen, altid bange for at
des-es Slennne sknlde inde hsjere end de
andre-I, alttd eengfteligt bange for at
lagge for nieget ind i Sangen. Tokoald
maatte nn give sin gasnle Lin-ei- Net,
nnar han en Gang haode sagt, at der
var hvekken Takt eller Falelse i Sangen.
Men her var Fslelse, vidnndeklig gri
bende Fslelsr. Ton-am stod aldeleg fee
tabt, nien Marie rev hani nn nd af den
hentykte Stemning.
,,Naa, Tot-vald,« sagdehnn, ,,pa6 nn
endelig paa, at det ikke gaar Dig som
stattelg Fris. Du neaa slrakg til det,
Overfratten af og faa feist Mod.«
Ja, Tot-now koni af Tøjet og bag tin
1isseene, sit hilft paa Themser ag san
var Sange-n fasisdig
»Na nIaa De ind, »Hu . . . Hin . . !«
sagdc Peterfen.
»Povlsen!« udfyldte Marie.
»Hu Ponlfen,« fnldendte Degnen,
»hnft nn paa, at den falsle Replik ei
»l5«nunh« ! «
Towald traadlc ind paa Sei-nen.
»Eniniy,« sagde han sagte-, nasslen
bange for Lyden af sin Stellung og nasi
niede sig Elsterinden nied raste Stridt ag
ined et benndrende Vlik, ja, dinvasrie
altfor benndrende; thi det gioi«de, nl
han ikke bonum-time en nfoi«fknniniet, nas:
vig Tingest af en Fodskannnet, der vin
lagt lige paa hans Vej. Mod den stadle
han, snublede, og ligefoin Emmh vendie
sig mod ham, faldt han lige i hendesti
Faun.
»Nei, hoad er det for en? Hvad vil
han«-« ndbwd Emmh, nien brasl i del
sammt i en hjettelig Latter ned Synet at
Tot-valds ulhkkelige Udseend»e. Ude fm
Kulisse-me harte-s ogsaa en kraflsg ftees
stemmig Bann-, kun Peterer to ikke
Som et Uvejr kom han farende ind paa »
Seenen. l
»An, Gud bevare us naadig og ncl ! ««
iainrede han. »Ni! breiter han niinsandc
ten Benene med!«
»Nei, nline Ben braskker itke for sau
lidt,« fagde Tolsvald, der alter nat kom-.
men paa ret KjøL »
»Mei! siødte De Dem da itke fletnt?«
J spukgte Degnen. »
; »Nei, jeg tog ja iinod ham,« sonrede
HEmmy, »og jeg er da virkelig itke saa
haa1«d, at man stoder sig fordern-et paa
; mig. Men hnem er det da egenllig, han
der gjorde en faa effektfnld Jndtrieden 's«
»Du er sandt, det har jeg glelnt al
sige De1n,« fagdc Peterfenz »det er vor
nhe Elster, eller rette-te tagt Oeres nye
Elster.«
»An, hvor De er henshnsjsfuld, staH.r
niig en ny Kjakrcste ndcn at jeg oed el
Mnk otn det. Aa, jeg blev saa forttrale
ket! Jeg ventede at se min lille, bieg
nasbbede Setninaeift, ng saa salder denne
store, ikjakggede Person med Daten ind i
Hufen Hvor har De gjort af min lillc
Seminarist, Hin Peterfen?«
,,.Han har bkækket det enc Ven igaar.«
» Sau hat« han da gjort os en stor Tie
neste,« udbwd Emin ninmei·t.
»Hvad, hvordan niener De, Freien
. Fristen . . .?« spurgte Peterfen.
»Jo, saa slap vi ham da, og en spr
geligere Elsterstikkelse hat jeg da aldrig
seet.«
,,Saa tommer del virtelig an paa, om
jeg bliver bedre,« fagde Torvald idet han
nærmede fig
,,Va:i·re tan det nninligt blioe. Aa,
jeg havde nekr givet mig til at le helft, da
han førsie Gang sagde »Emmy«, det var
akkurat, soin han vilde kalde paa en lille
Hund« Hahaha!« Og saa lo hun og
re andre med.
,,Men hør,« ndbrød han, da der aller
var kommen en Sninle Alvor i Sindene,
»He vil da vel itke spille Elfter nied det
SkjægW
»Ja — es,« det vidfte Tarvald ikke rig
tig, hvad han stulde sigc til. Det be
gyndcnde Stjæganlceg, sont i ufotstyrret
Fred bredte flg paa den nederste Del af
hans Ansigt, havde i lcengere Tid vieret
hans Stolthed og Gleedc; det var nled
en hemtnelig, indre Fehl-, han i stille
Tinier udmalede sig den Virkning, det
vilde gisre, naar han sprste Gang viste
det frent i Sangernp.
»Nej,« sagde Einmy, ,,en Elfter med
et iaadant Gammelniandelssjæg tager jeg
riglignok ikke imod.«
,,.Han hat saamænd hakt not fordet
- Skjags Sky1d,« bemærtede Marie, »nien
l
han er altsvr fotfængelig af det, til at
Jhan stulde ofke det.«
. »A- jp, naar jeg nn beder Dem om
det, saa vil De not bringe det Offer for
del fcelles Bedste, hoad?«
»Du tan ja fnakt gro nd igien, « sagde
lEnmiy til Torvald og fendte ham e: Mit
saa fuldt af Stjeelcneri og paataget bin
ligt Miter at han steakg maatte over
gfoe feg. (Foktf.)
Ed. Mclsorlnlck, A. A· Kendalh T. F. McCarnh W. A. Wij lin,
le Vicepr. Kass. Msist Kass.
L1t1ch1sisNat10nallBank,
GrundkapitaL S50,000.
III STX PÄUL, NBBITÄSI(«Ä «
Ein acmind elpr Dzanflfoecelulns Hörst-ex
Rentc detach pcm dcponcrkdc Summen
TDlrektoren —
T. 1««. bl(10Alc«l’Y. Ul. IX. Xx’ll-H()N. IlUBTlLlJ Ä(2()U
tx. -X. l( MNlUXlxlk N. l)· banc VIEMlUKx
, -..I
- . , . .» , , .
(-m. l«,. Lum. A. l:. l.«l). l. lex-sun.
l’s"nslclnnl. Vl(msvt-. strtlgh lcnkmnrntd
HZTERIZATlONÄL BANK.
UÄN N PTBITUOH N LIB li.
O o o
Ulmludellg Vautidrrelnlug ndspns
Pcnge tillaanss Zum gunstigc Vetingclscr pan fast Huldin eller perfonllg Sic
kcrlxcd Welser udslrdccl pna alle lebende chrdcri Tribut Dasnpflilmlkitlrml
lil og fm Europa flugs-L
Notan Public lllsieds l Ranken
( i -. - - T- - —
« UT Schulter-« lsmsl JWJW SchlammllizLMlL
OF MAY-» VIng
l):nm(s.l)1«()g, Nebraska
Udspkcr almindelm Vanlsmschlum. Korrespoudcmckx
lerliq Jpnnkrlsøulhed Ilmsnleg Xndlch
ring, hollkel bei-ums mod minqu llcdullw
Voll-sie Nenle bemleo pan Butsu-. Iom Ind
llkltes paa lasngkslse Fili.
l
l
Äms-nur« linsluuspu Nuliunlll Bank
E Mswnuuxy N v
J Hin-Um Nitsmlml Blutk.
l un un» suihnxhlxvx
I Wilhean Nsslmssul Bank.
I und-Nin Is«l,.th-,Nt-.«k.
N()"I’ARY PUBLIC ljlslolle l lkssnluscl
Hi YEllll lelflmllllllsllslk
—- Wtcrsplgck m «
Howard County Bank
Jst J Ell-, JV J»-.-.«5-(«
Autorisull Kiipil il Not-nun lillslsliilk lxxspimL S.5ll.«««.
«
lldiørcr almmdellgl allflonllnmq Illiulus ndnctnss :su-1nlls.« lsxruslsnglchmtsc Joch
kann-flin Billettu Alsong lll og im alle nn«-)p«kul"k Punncu Plage udlaunm pun gnu:
stlge Vilkaul«. Bi gjslr lldlaaumglsr I godc Amme en LprlmltllL
— . , , , . .- - — -
» A. Ic. (IÄI)Y, N."sV. U"ls)l«l««5, (I· lc· IJOIAIXL
L PropltlsstsL fis-Hm Nimmst-ist«
Forstc Nation-as Bank-,
Hssf st» NOzsul Nul)1«iiskn sw
Au olisml Kapital.l250.’.s5x1.Blhollning og lvtrglmcli M M
lldførcr almindelig Bankfouctiiinq. Ren-« lumle Wo mmmudc Summen
Saslgcl Vckglu«, bllnllmu i all( Nivan Wut lemx
Wi. Sigholm
—-»:DRUGG1—STOG ÄPOTHEsKEstss
— Furlsnmlloss its —
ngocni(1!csr, Medicjnor. Kunilmlji«r. Usan m(1i(-in01-. Mann-L Piave-Stoffen
HGIGARHR AF BEDSTE KVAUTETH
U- Lasgereccptet ubmldeg omhyggehgt paa enhuer Time i kogueL
M. Sjvhocny Danncbrog, Nebr.
A. H.130:1x1«:, meu P. nnx
Böhsn e ckc Anat-«
Møbelmagasxisa Läs- Eisgkåftcndsalw
ils-West Jsdje (:’-udc. -G:«-I Id Zeiss-nd, Nein-.
Parlor suits, Chmnlscr S sit-s. Mushsukmch S:«sjl·«. Fusnlszzis SkiHorL
Himka 03 List-er sur stumm-, iniii«lt«1--)Mc«, «. .-«. v.
Ligkistcr o; Yigtoj en Specinlikek.
bkx os. EVEN-END
41 S. Cäark Stutt, Stimme- Jll»
et »Man-est okd Uns-»wes Ost-sie lkumrrsnem o«; vgmmlcr. vor
womit-» news- 3 ...:.- --.: :-s des nieste standqu-ists Lage .
j Apis-usw wm Dur Hort Bibaudlma m Uns »in-sitt- vq «
rühme Suchen .- Is Eis-Hm Zeu, s-« rr Nat-d kii ut take m
now-kl- med :.o:s:e « samt- Panentkr In dem sitt spieg.
Dueiiq schaut-du , nackt-ne Zaun-ep- Int Use-In «
cmfots, III-ums dedu- o name e systema- ska von-g du«-ji« « w» »mu
Patieuter M whka xld met Use-Ins FULL-i sei-Ins pas-.
Kroniste Syst-man Zuwi- mssmiim s« aus« sum-Fuss»
- . « emiudossm Asdpipv kurs- dut is Jst
dsmie, Alard-h man n m-, wovon-. stund-seh Isd s ones-sama
»Im-rede Taste-, Indus-It Guid-Inmit- , Inst stob, Akt-In Mec- s ers-Unt, Io
kg, Ums-um usw« tun allen-IM- ysdoimuy heb-nein met stor: ten-.
«s us ktlwm Steg-. saaiom als-jubeln Grotten-. Inve
Kv ndei dumme spaspeh Untern-Missour- Isnsclsmssi Ins-ku
«U«, Lkskykkyokiy »Ur-g staut og hvilkeusocnhun Soqdom sinds-sum Ist Oft-der
bchaadlcs med den nderligste mssm, og hicetes Ums-me ins-the book andre Lemet bat senkt.
somit-is ede of Unsdcymösllbeünmsbeder « Udsoasvclsm
rivate Sy dotume muss-Hist sann med alle desessrrsæTNn e mer«
Zofe-a ask-Ue, tas- aI sowde og Auch-fi- Ulys IOO sind is sit-do sk- ee m
Ä
»muin Inst-rus- uxiömueum O is os Vlcrsssysdosnsm sp- su. nimm-le
,Uklnl-Iuini, hebe-dies tum- t, oa I Iydeste such-I Ved flkre vq weich-kluge Mer, II iudi- at
tun-e ers-read- Laser. abg« armen-an Knaksalvere used derei«wr.uih!2-:k: ca Stum- um
can et ettagm oq Spindel. cis-last zaa it molk-H Zeuge If odtkoexsde cht o dem-c :kk-. J-» m)
Mo tisiv nl mig« ivm via tm Iid oq skxcd um« wisse-de sit »dek- vu ldnn e cum-two sg mit-O
tut-a e. Medicina Ieudes overon used nor Omiokg o« cdybese des-eins .
s en as Its nd ivet sog vau N Cum-, tm m hde Vo
æ ehe for ( abver, sirivelie If Jena«-stetsququ oq den formell e Or
aner, de alt-suchen t on osamesse com e schon-g dem sont-warne oq Kac- Sendes m M
bvek ved Rom-se Iea If ei 2 cum Ein-merk
· ves- w sv me s
Uu WMMMS RIM Mr- M. GIVE-: « szzsksgxwps
Nest Hier-än- di Mc CI d Usgt CI . Sense-fein vkiesm DIqu ved Novtoqelfea
km er.
es sicut-»Hu CWH« dellisdcoel l. stehe III-ne IW sei suls Sich II III
tuqu, d- ie ier i O- st p- nasses-, u- n os dessem dem use· Ist Vteve addresses
r. Ä. K
ifmberw 41 Sm- cmt Streu. Essen-, Jll.