Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 06, 1889, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fisäzdumqke
-·—-s-0ws——«
Datum Haft-tadelt er folgt M
de foteiiede Papiefabrikek For NOle
Motten
cis sammeullutalus af os
Meieeiek i Beile Amt ei- blepen beflnttet
paa et Mode iIeidetieia
»,222 Perle-miser i Amt inn
ubaandtet over Kiebenhavn til Amerika ;
heraf med IhingssllaiSelstabets Skibi
o,500.
samter Cutkeesifaheltee i
Dtninaik tilsi1«kede i let-? « Millionei
Hund Satt-U i lnn:lvar Produktionen
Ia Millionek Punkt.
III-fals. M s l l e e i e i· Muan
Langstov Mille, hei- folgt sin Mille til
Ok. Osaibejer N. A. Ragout-)ka
Stabdi«np, for stbesnni l4,lnn Kr. at
liltreebe flink-.
Un such-me need Kur-o paa Ar
men, inovelleiset af Billedikjceiei I. H.
Psnlien, er, ii. »Li. ·I.«, opeejsl paa
»So-istneilnft«. Jndtasgten tilfaldei
Fiedeiilolieig Fattigr.
Un fior Lux. lkn gab Fangft ei
if. »Hast An« iorleden Nat gioit as to
Fiilrie tin .l««wlnivland, idet de i en ai
bei-es i Ninglnnbing zioid aptlillede Nn
set fangede en Wi, der liaode den niæd
vanlige Viegi ai :l-.- Pri.
Dsdvfals Mo. fieldlieiedei Je
hatt Hnnien t klinndelsz ei· den Z. Fell.
afgaaet ued Tode-n, HI« Aar gl. Deiislli
dsbe, dei« toi loil Tid liden holdl ano
biyllnp ined lln etletleoende Hnslrn,
par en velliavende Mund og hat« stiftet
belydelige Legatei til Binn.
— zltvlge Telegiain til »N. B.«, ei
Sognepmslt til Pooedltenp og Flsngi
Stallanvs Stift, Wattm- Rasinuo Th.
Fengee d. L. zeh. afgaaet vcd Dsden i
en Aldee as 72 Rai-.
thlspkh lkn tysk Handelt-reisen
de hat« it. ,,-Lein.«, lioitspit en nng,
finnkTame, Dotter nf en af Ruhm-«
anieie neue jiori«eining-Idi·ivende, —ef
tek lnn otteTages Bekjendtikaa Sine
Prsver og Papiree link Tylkeren iendt
lildage til sit sit-ina.
Zagen Born l 130 Etat-. sie-i
judlk Bondegaeib er der it. »Polit.«
ille fsdt Vorn lioen Aaret l7s-7. Waar
ben er gaaet i Oliv oed Oliiterinaal
gjenneni Entei, ug det Ægtepay bei
for Tit-en besidderlslaaisden, er ligelebed
darin-s.
KVUICU Tucheu blev nied flor
Deliagelfe jordet i «3-i-edaga. Der var
vistnek 5—i·»(n) Menneiker til Siede.
Der var Itiirnlet manie sia fleie Demo
kratisle Foieniiigei, fia AaleiTerring
Sogneiaad eg fra Umfang-Bravo Hei
tedeics :'siiidlsotoi·eiiiiig.
Ullikkedillfclst. Un Kone i
Odenie koin li. »in-w Tid.·« d. t. Feb.
ulykkelig af Dage verord, at en Stol,
sont han Its-d nan, gil iin, ag lnin faldt
beim-d san nneldig ned nielleni Stytkeis
ne, at del enczZtoleven tmngte indi
Undeiliiset og tiliojede hende et iua fu«
ligt Saat-, at hnn afgil vcd Dpden el
Pak Tiiner eiteln
Eis maespm Foreses-is er dau
nel i Jet«slev. Ethvert Mehlein fanr af
Fonnanden en Prop. fan han fledfe stal
biete has sig. Olntreeffes han af et af
be einige Medlennner uden at var-ei
Besiddelse as den« inaa han staks betale
25 Ore i Bode. Det indkonine benges
mientlig i veldeedigt Hienied, sidst hat
man, if. ,,Vends. Tit-ZU sendt 13 Kr.
89 Die til de fernlyllede Lækkecwfiftn
fes Einklale
Jslqcbwksigh Veslyielfen for
»Danst Koindesainiuiid« i Svendborg
har nn, if.»F-.t. Tid.«, iSvendbotg
Dsjstolehjemsssltler opmtet en Sesto
le, him- tkstieneslepiger og andre
ufokmnendtkage Keinder en Gang oni
Ugen gives gratic Veilcdning i Tilclip
ning og Syning af bei-es Taj, baade
sammelt og nyt.
Besinnlsen beder Hnizinsdrenc inte
teöfete sig for Sagen vcd at till.ide beres
Piger at deltage i den tillindte Veilch
ning.
Eu dank Preest vaa Reise til
Jetusplmt Provst Th. Ssrensen i
Skandekborg har den W. Feb. tiltraabt
en Reise til Jerusalem ni. v. Undei
hans Franc-»Um der, if. »Slaiidb.
Av.«, vil vare ca. 4 Maaneder, has
Knltnsniinisleriet tilladt, at Dr. phil«
J. Nortegaard og ein-il the-ol. Chri«
stossek Baage, begge as Tesirup Hoisko2
le, maa were Kapelani Skanderborg
Basler Koch, behjælpeligmed at fortettc
Substienestm i Skaiideeborg-Skaiide
tupsStilling Hirten
Umsle Botapükfokenlus e
U ahnet pas- els l dlvse Tage i ijbetl
hava siistet ny Volapükforening, der ha
til Forsnaal »at udbrede Kjenbskab ti
Bolapük og ipoeigt lebe Sageas Udoik
ling herhjemme ind i bet rette Spor.
; JLighed med hvad der allerede hu
inndet Steh i andre starke Byer, som f
Sti. Paris, London, Berlin, Wien
I
sc
il
L . . -
Madtid, Anttvttpen, hat« den nne For
entttg optettet ct Ikolttrtttlttttseatt, det
gtatttl givet Litlncstttntt ottt alt, Sagen
vedtsrende.
Ghin peit- Dtkktet. tsn Ta.npet,
dek i Ostsdatts slttnttddttgsz setlsd Nak
sksv Otto-t, hat-de saaet anbmgt en Dei
Stiin tma «Tteklet, hvilket under de nn
lvtetettde Tetnpekstntsothold ntas tinsees
lot ett nheldig FothildctegeL Seinem
bat-de da heller ikke befuttdet sig vel, thi
eitet httad der tneddeles «lllestll. Av.«,
ltat ett Fisket ttttsset et as dent ptta Re
tttttejse til Buen i sittsttttdet ved Slots.
Den diisttge Evetttntei nat dog ntaaske
kottnnen til at lttde tned Littet ntelletn
Jszstyktettth hvig itke den var dleven
tsget ittd i Bei-dem
Un stelle-stets sprengt Forte
den Alten ea. Ill. V, da Pilkvtrrnen patt
gl. Hatttntelntose Mille vat« i Gang, og
tttedetts Millesvendene Date iMsllen,
sotmtgteci if. ,,Vettds. Tid.« plndselig
Pilstenen i tt Stykket«, ltttoms det ene
gik nd ttf den Istte Side as Motten ttd i
Glauben« det andet den tniditttteVej
oest ttd If Httset, og dett Adje ind i For
pttgterencs Sovekottnnet«. Loelteggtlien
ttttt ikke ttltetndeliq: sattledeo senden-weg
2 Lattgjern ptm A andre Knætne i Mol
len, tttett lttsldigttics kont ittttst Menncskt
tilskade denn-d.
Bornetett med Zielen-m Tet
lsie Felt. ont Alte-ten sumnltisltedesd as
en Dante-konnte i Foteninq nted Floletts
tttetete i Lststed en vellytlct Fett ined
Jttltstnr fut« otnttsent «.-:ttt Vtttn th
st«isillige Guyet-, delo iPcttttt-, del-ji
Vater bles ttttttt sat i Stand til at teise
et sntttktJttletm og ttddele over 200
Smttagjettstande fetndett nde det« Ist
as »Im-s« i Jttletmek Eiter Zule
tmet setvetedeg nted Stitsrrebtttd og Øl
satnt Kasse og Ovedebtssd, ntedettg Bor
ttetteOattscde til gratis Musik sf Bnetts
Mttsiketr. —- Bstncttev Fotaldke deltoge
l Festen.
Den Kapchth sont sotltsden nn:
det· en Jldelttattd i Kjtlbetthatnt saldt
tted paa Stenbtsen ttnder Fotssg paa at
site sig nd as sit Bindtte, heddet E.
iclttisiensctk Tsa htttt vaagnede its sitt
Middngslur og satt zlntnntet sg Nttg
tmttge ittd i sitt Sttte, oilde hatt rrdde
sitt ned ed .ts)svcdtt·ttppett, tnett dett stvd
nlletedc i (·5«tttttttttet«, og hatt dannede
derfot ved Htælp as l«etgttet«, Sengettepc
pe oft-. tt Zoo, hin-owed hatt knnde nat
Jotdetk Mett Flnttttnctne gjcttttetns
briendte Tooet, ittden lnttt ttaaede lattgt
not. Cz Christensctt et«, is. »Nstt.«,
ctt sjeelen dngtig og ettetgisl Osficet«.
litt Antpnttttion as det ene Bett vil nttt
lig blive nadoendig.
Hvad Ovalen hat lttdhrcmt
Kcuspttlet Hrrotn skiiver »Beste
A. Av.«: J Feige sikler Meddelclse til
ets set-holder det sitt hernted saaledes:
For ttogle Dage siden httode de sit-e Fon
boet-e, dei« ejet Hottlett, sattet 18,000
Kt«. ind, sont de indsttttciNatiomtls
ketnlen, og der et- al Nitttelighed fer, at
de til i Onctdags httvde toget de Lu,000
sit-. ind. Ort-as hat« de hidtil bestridt
alle de lebende lldgifter, ntettslyldek
ettdnn 1900 Kr. til de Fistetei Middel-.
satt, as httent de klebte Heulen. Mit-s
feet detalets dettt ktttt 200 Ki. for Ste-:
lettet. De vil ester cl Stint-sinnig
lhed yset eje 5ttuu".tcr. Netto efter den
»Gescha«ft.
Ct Tampespoesömaah En
Leiter i lllsttup ved Lsgstsr hat i Folge
»,,Kttldb. Dagbl.«, klaget til sitte Fore
Isatte ovet·, at Soznekatidet ikke otlde
Hbeloste Tantpen og Niiet til at tevse
lebtoledptnene nted. Sagen hat nok’
istttaet ptta i tangere Tit-, idet Sognes
Hundet hat« tttettt, det gtk bebst, naak
Mem-en ntttttglede ttievttte Gjettstttttdr.
Pwvstett hat« slrevet til Stiftauttntttns
lden, og dennc fotclagt Historien fet
Tlttttsrnttdeh sont i nieste Msde slal sælde
T onnnctt.
Mettingen er, at Aalbotg Anttskaad
ttttdet Dagczntnlkt stal tvinge Sognetsas
det til at antllafie Tantp og Ris til
Bittg for Ltetcten i lllsttttp Stole· Sog
ttetttttdct vil ttentlig ille godvilliz gjsre
det, og tmdet Amtsraadet ikle lmftigt
op, icr det nd til, at Bat-neue i nannte
Stole tonttttcr til at late detess Lettiee
ttdctt san nteget sont at fatmangt
Ptngl til Opntutttring.
Provstett holder paa, at Sognetattdel
ital spendete Tatttpen, da hatt ikke set
t-ettcte, end it den hiter ttted ittd nndet
llndetoidningstetoifttetne. Til sammt
Mening heeldek for neigt ogssa Pttr
« strit.
Levnlnqer at sit-org Slot
Bed ett as Vidorg Beplsntningsndvalg
c dentte Tid foketagne Nydtting ot; Pta
- nering ved Borg-old et matt, if. »Vilt
Stiftstid.«« stpdt pta en Rtelle stot
·Katttpstett. sammenfpjede tned Kalt sott
Minnen-h der Iiettfynlig dttnttek Gran
den til en snseiig Bygning, kimeligsi
et afTaarnette pas det gamle Biber
ellek Bngoold Stet. Slottet lsti ptt
dett hef, der ittt teil-nd state Borg-old
s- s--t
l J
l «
’og Olotggraoen er ettdnu kiendelig psas
dett vestte og settdtc Side. Poe denf
; fldftnavnte Side katt endttu les den op- .
rhoiede Ves, der fette til Windeln-am !
sotn becettes at have været paa dennej
Kant. Nur Slsttet et odelagt, videgl
lite; i Slntningen af det ltzde Nathan-i
dtede sandteg endnu seist Nug idet oftke;
Taatng Grund-old Der er meddelts
Museeet i Ksobenhaott llttdertetning oth
det giatte Fund, og satntidig tettet Fo-»
respotgsel til det, sann-n ettster Grund-»
siedet, hear der ogsat et- fttndet en Del!
Metttteskedett, nat-tue nndekiIgL »
Eis Inst Itin i Hycw EnI
hojft ttsedoanlig Jagt hat« forledett For-i
ntiddag snndet Steh i Soettddorg. J
en Esendont i Ftueksttcede opdagede ntonj
is. »So. Attttgt.« amttent Kl. 9 en stot
Maai«, det- paa ett ellet anden merkant
dig Maade tttaa have for-Um flg indi
Bnett. Jnstinktet hat-de ledet paa dens
rette Ves, til et Sted, hvor der i Nekr
heden sandteg ndsttllige Dueslag, nteiH
det vat« ikke hidtil lhlkedeg dett at saai
Bat paa digiciJ Beboct«c. Da den blevs
opdaget, sad den paa Hasels) Tag, og
ved Synet af Fall-, iotn kont til, tryi-l
kede den sig samtnen og sotholdt sig als ·
deles rolin Ein-t- nogen Readslttgnttth
deslnttcttc nttttt tig til ett satt tiloejcbragt
Itr«--khdettaaltett. Mtsd det tot-sti- tli Visite
tiloesedtagttsg itle dct ottslede tlitttnltttt,l
i tnen en Lalonbaszse sont noget fetten
ltotn til Steht-, icttdtc Mauren et Pro
tsekttl lige ianttdetL Lein lteiefter dil
Ide den dog ttke vige Pladsett, og sollt
i da endntt et Sitte hauve tantt den, sprang
E den ned, hat-reitet et Ean med en Stol«
gsorde Ende paa deng Liv. Den ssældne
sagt, satn oatede det nieste as en Tintes
Tis, iamlede selvsslgelig et taknetnligt
Publikum.
Udfkelvnina as Stolen l 13
Aetkc Als-ken· Ministeriet for
Ritte- og llttdetsisninggvtesenet her oed
Ciriuliete tilsttevei iatntlige Stola-irrt
tioner ttdettsot Kisdenhaon saaledeg:
Da det frentgaar of de aarlige Stole
betetttittger, at lldskiioning af Stolen
tned det stsldte Islde Aar i Medspk af §
Z i Los af Lden Mai 1855 paa ilie fas
Stedet·, tiaonlig paa Lande« findet Sted
ien paasaldende stor Udstteekning, satt
at det ikke kan atitage-3, at Stank-ni
ntissiottetne ovetalt benytte den dein paa
dette Ontraade gione Myndighed pas
Iden efter Ministkrietg Forening rigtige
Mande, sknlde Mittistci·iet, der tillige
ntaa anse det tot« ttodttendigt, at der over
alt feiges de satntne Regler ved 13 Hat-S
Alsereth hervcd tjenstligst nieddele Direk
tioneine til behagelig Eftettettting og
Beliendtgjotkelse for samtliqe Stimmu
nticisivnet, at det«, for et Vorn einst-dete
zottldres eller Vettgew Forlattgettde Mal
kttnne udsktittecs as Stolen i l:t Aarg
Alderen, altid inaa stilleo folgende For-·
dringet-, netnlig:
l) Bat-net sksl befinde sig i Eli-leitet
ovetste Klasse ellet· Asdeling. Dette
gicelder ogiaa, hvor Skalen har flere end
to Ast-klingen
L) Barnet tnaa ved en eftet« dets sind
te lee Aar asholdt otdineer Elsanten
veete besundet i Besiddelse of saadanne
Kundskach at det hat kitttnet tildeles
Hooedkarakteren »nteget godt« aller det
ooer. En Ltooedkttkakter as ,,tneget
godtlich »nteget gpdt —2—s« og bekundet-,
er ikke tilsttækkelig i saa Henseende, da
Bedkotnntende derester ikke hats naset,
sont det hedder i det nannte Los-steti,
«det Maul as Kundstaber og Fardighei
det, til hoilket Stolen htt- sote berste-.
ne«. Proverne i Retsktsivning, Historie
og Geogrssi blive at niedtagc ved Be
itetninelien as Hovedkatakterctt, deritnod
ikke Kataktererne for Flid og OpiokseL
s) Begieringen attt Udsktiottittgen tnaa
sorelige sitiftlig og nat-e stetnsat spi- Ets
anien, for at dcnite for Bat-stets Bed
kotttntende kan afholdco nteo stirlith
Ocnsyn til Udskiivnitxgem ’
’ Faa Lager i Atttetika have erhoeroett
iftg starke Popnlaiitet end Tr. Lttcas ii
I;(8«l)icagst. Atttallet as dc ihans Dis-i
Fpeniath drhandlede Patienter ci« niegeti
ist-til. Se Avertigictnentct attdetsteds,s
Tag hvis det et- Nogct iotn sciltr Tig saai
ssstiv hant til. Hans Brig ,,Littets Hain-i
I nteligltkch but-de findest i ethttett Lin-L
iHitio eitct Ven. Bogen kostet intet og
Vsendet-s itit.
I W
«- Jld mithin-d l PostiTampeten
"l »Lnuka« paa Reife til
« Island.
, j Ksodettlmvn den lste Fed.
iE Den t-). Januar algik Dampskibet
:«,,Lant"a«, der er et as det iorenede
ZTantpskiltsftlskttst stotfle og bebst ind
txtettede Skibc, sta Kiodenhavn til Js
t;lattd. Foruden ett.bctt)delig Meettgde
EZGVM sttlgte ett Del Passagerer med,
sidetiblandt nogle Handelssaktorer sra
szölattiy sont hat-de tildkagt Julen hos
I Slcegt ag Venner iDattntatk. Eiter
,Ihvsd der meddeles os ietiTag over
ptl
LA
Greton set Thorshst pss FEWMU
modtaget Brett gik Reisen sterdeles hel
dig, ittdtil Mond-gen den 21. Januar,
da der indteas en Begioenhed, ivm M
knnde have hart de sotsærdeligste Fil
ger.
Den meinte Dags Morgen omttmt
Kl. 3, da Skidet besandt sig midt i At
lanteehaoet melletn Oktensekne og Far
Iekne, opdagedeg nentlig betydelig th
i anden Kahyt, sont liggek op til Stor
lasten, og da Lugerne togeä sra denne,
ultede en kmlende ngskem, sotn n
ntnliggiotde at komme til Klarhed over,
htm- Atnestedet soe Jlden var, og i bril
let Omssng den hat-de ndbredt ftg. Det
nhyggetige i Situationen soesgedeg der
ved, at der paa Mellemdtktet vat· pla
eeret 80 Fade Petrolettnt, sont ikke be
htsede ret tnegen Vartne sor at eksplw
dete.
Cster at saaoel Styrtntendene sont
Folkene hat-de gsort mislyklede Forsøg
paa at opholde ftg i Lasten sor at rydde
og komme paa Spor ester Rogeno Ame
sted, lntledesz det —- ester at Kapt.
Christinnsen hat-de gioet Otdre til at
diese Slibet sor Binden, saa at Nagen
sordelte stg ttoget — at opdage Jldett,
sottt tttt slog ttd i Flanttnet ttet ved Scot
tet til Kultnttttttet ittrt Ver-trittst ttted
Petroletttttgsadette. Sttanlertte fret Ma
skittptttnpett, det« sit-ais oed Alatttttittett
bleo snt iVit·lsottthed, blev ojeltlikkelig
rettede tnod Jldett, oxt efter z til s Ti
nte-s Jst-lob, ltvillett Tid vgan as Kap
tejn og Mandskabet energtst bettnttedes
il at tndde fett Melletttdaskket, bleo Jl
dett slttlket og al Fate var overstaaet.
Aarsagen til Jldetts Oplotttst var ttde
lnlkettde Seloantaendelse as ttogle Kolli
Oljeklader, otn hvilte det tnaatte sat
ntodes, nt de ikte have veeket tilsttstrkkelitt
tat-te sat« Afskibttittgett; dette er der stta
ttteget tnete Grund til at sortnode, sonst
flere Kolli af sntnttte Vate, det« psensytti
litt var godt torte og ndlttstede, end itke
var bleven onrttte, ettdskjtsndt de vat« heu
stttoet i sattttne Num.
Det er selvsolgelig intet gattske let
Atbejde for dem, det· sotestaar Jttdlads
ttittgen, at sorteke alle de sorskselliete
Sigm-, sont bringesz ont Vot«d, og tnatt
hat i det soreliggende Tilitelde haot san
ttteget stntsre Attledtting til at attettsende
dett 9lgtpaetgioettlsed, det« hae fnndet
Sted oed Jttdladttittgett, sont der tttpivl
somt oilde otete ittdtrufsett en sorftet·des,
lig Kntastrofe, hoisz et etteste Kolli as»
disse Seloantasttdete var bleoett hettstilH
let i det egenzlige Lasttttttt.
St eiendomntellqt Postkontor.»
Otttttettt tttidt i il tttellmettiz stteedtt!
tttellent Qntsptdsett ptrtt Zttdatttetitaci:
Fastlattd ag «tldlattdtt tatst det ett en
sont Klippe op as Banden Pan detttte
Klippe et· det« en lillc Hutt-, i ltoilken dct
finde-J ett Vtettkaszse as Kobltm Etlsoctt
fotbiseslettde Skib ladet« en Band lattde
ved detttte Klippe, hoici Vejtsotholdette
tillader det, tot- etttett at ltegge Brette i
Pistkagsett eller sor at estet«se, otn der i
detttte stnlde ftndesz Brette, sottt Skibet
katt besotdte ttidet«e. Sna vel Kaptej
net-ne sont hele Skibsntattdskabet udsatet
denne irioillige Pofttjetteste ttted en saa
fin« Satnoittighedsinldhed, at ettdog
Oengebteve bliver besotdtede tned satttttte
Billet-setz sont ottt de vat- bleoett ittdle
Ierede patt et vätkeligt Postkotttot«. So
solkette betragtet detttte Postkttsse og denn
Jndhold ttted en ovetttoislAgtelse og den
frivilligePosttiettesie sont en heilig PlisL
Vedkstttntettde Knptejtt stetter sit SEN
sietspel ellet«, iMnttgel af et saadant, sit
eget og Slibets Naott satttt Datoett paa
ethoett Brett, sont blioer taget nd as
Psstkadsen paa detttte Klippe, og de
indtagtte Brette blioet detpaa aslevetede
til oidete Beførgelse paa Postkotttotet i
den satste .antt:t, sont Skibet attlpbet.
Poststtttiottett paa dettne Klippe et- vist
dett ejettdottttneligste Poststation i ltelei
Vet-dett, et Postkotttor, sont der ikke sitt
des Magen til paa ltele Jordett, og sont,
ttdett at have ttoget Kotttot«persottale, dog
baade tnodtager og afscttder Beet-e nted
den statste Siklerhed
Det- er tue mange Medicina-,
sont Mettighederttess Pthtestet ville anbe
sale, og ettdtttt ssasldttere er det, at de
paatage ftg et Agentttr for sattttne og ved
persottlig Nesotnntettdatiott gjotse Medi
«cinen kjendt, l)vot· ntatt ikke for ltaode
Ehotst Tale ont den. Og dog er dettesnfi
j hvad et statt Atttal Pttester hat« gjott
med Dr. Peters Komm-, hoilkett de be
tragte som en af vor Tido bedste Lage
. mit-ten
Dr.·.-X. J. band-Glis
ist-tut ltltttt. Nein-to
’ lcotttok i 1·’t)ttttot·’s Blut-k. It. G:til(.
Behandler krottisle og ittdvttlede Zogdom
nie. Spectalist t Sttttbei og Lttttgesygdonttttt
s samt i Kunkel-.
! 25 Rats Essai-ins
F
l
IN GEN
MELLEMHANDEL
MB
DIREKle lla Fällkllsll ljl FURBRWERNK
Er SHANSTROMS Program for Etlerti(len,
Bestandet pu hurtig Omsætning og ved It kjpbe flsre Kvsntuni 0 G«
hat jeg dem For-at kjsbt hele mit Varelsser If fekdissyede Kledningkk
direkte kra Fabrikant-Srna
Jeg hat sparet de 15 a 20 pCt.,· sont ,Wholesale« Hasene vilde the
psa bigse Vater, en Besparelfe, sen vil komme mine Kunder lilgodr.
Jeg stiller Eber verlor dette til Overvejelie for Fremtidni
Vil Du ikke helft ljsbe, hvorDu ksn kjtbe billigst? VilDu ikle heller
IDig en ny Klædning, hvor Du hqr det bedsie UhvslgP Over 100 fpkskje
iKvaliteter og Fscoiier at oaslge intellekt.
l
Horn-for ikle fiel-e, hvor Tn liidtil hat« været behandlet erligt, og W
altiv er silker pta at faa Vater for Dine Penges Verdi?
Sau nasr eng Pris sont nknligi til alle, skal verrc vort Motiv sont his«
og heim-d invitcrer vi det arede skandinaoislc Publikum til at aflcrggc osJ etB·
kSL Paul. Dansk rules-. Ærbødigft
P. G. Shanstrøm
O
Fkaitk Jamc hat« i sin Stierne-Stsld
60 as di- storste og smnkkesie Hopper og
Hingle, frn J til 7 Aar gtmle og vej
endr fra llw til 1700 Bd» sont nagen
sinde er blevne set i Leim-Dann A l -
drig sti· hat Prsserne v æret
sa n la v e so m n u. Tal med Jung
perfonligt, ntar De Iitfkrr at ljibe.
XEIHLANTIC UHeft-Es
Tre- Blocks fra. U. P. og B. 85 M. D0p0t0r,
607, 609, 611 south l(). stree
Dotto Mandt skxuulinnnsr wllnskjtsntltts og n-lrtsnonusnsdo storste Duns·
Hut-pl i Amerika tillkwlor nnkunnnondts Latnlsnuvnd et hyggoligt lljom
for 81.00 til 81.50 kot- Kost og Log-is pr. Dag.
Ha ns Thoilg km r(1, :ZTZEHJFJFHIxhsssts:- Omaha Nel)
M Enoste Dzmslco Ilutcl i 0m:shn, der hat specjolle »Es
M Btskvemmelighodecs for Families«.
saloon öz Billard.
Dannebrog
Mafkiw og Vognndfalg
—anbcfalersit11doalg af—
Plonqh Hat-ver
Chektsivwers, coknPlanters,
Horn-eh Bindegarn
Champion Sees-rö,
-(Tilatjasttcpaa Begutan
Slaas og Hosteumskincr sra Farmvognc samt
den verdensbcwmke ..Vucks.sye« Fabrik uabne og lukkede Fiedekvogm
hvilkct swlgcs til nuqu hin-.- «121«ne1·, da vor cheuej ikke udelukkende besiaartatickl
Maikutcr, mUI m »drin« Linkdc pg ngarationsrVckrksicd i Rotbindelse der-nu
issp Mspamnon m Boguc ogMaIkmm umkrin pcm fort Tib.
Win. H. Spanien
DE
68 IAIMPIII sfu clsscscop Il-I-- M
sinken-ed for videnfksbelig og hurtig Kur of private, new-se og krovifle SFMVMM
Pkftmcwn ek es Gradutsnt as Brunett og Rush Medic-at Tollkqu afchlkdsozz«
Jllissot—3«State Bock-d of Lwalrd dar gika hanc Gotteshka angaaeade Kvalssitatiem
VI bar i mange Aar brbandm kjvsfh nckvistvs kkpnmk eng-downkflak
Unge og Middquldkkndc Mira , livcnde afFilgerne afungdonjmelm Tsmkw
» euer lltsivasvclisri icncrc Aar, sansom Tab qf Månssplih UIVCUSMV- Nr
E spagbcs II qufilsshcd, ou med absolut Turms-' etdvctt Tilfældcy iom vi ovcrtog.
. umfkc Sygdommc, i alle dem fwgtcnqc Stadiu, saapetspm uuqtuktigk sg weckan
i Udtslmpcsfkk hoö sog-is III-on hellstede Pan kvrt Tib.
— - -- -’«« s« sowi« ·.«k«·d, atdexntiealmeqtver Ileblikkrlig Andring,men vqcig akk
s Bd betqle 8000 m ethvckt Tilfselde af privat Syst-um« vtovettqget vgjkke kqu «
) Konhtltakiomsk oq Brun- er absolut bei-must Medicina-r vakkes iaa Nosgsequed Mc vckk E -
1 endes Ir. Ekakisx nam- fuld Vessnvclsc afttl ælts «
f .
« , et qwcsk et perfonligt III-de ioketmtles, bvts WM
osntltths fri. Smd Rsnmckkle citrr Svsrgsntaalgufm
H Kontottids hverdaae fra Kl; 9 Form. til 8 Eft·: SIUWCV M m· 10 m 143
Frits »Hu-cis Hemmelighedcv
.
«
en vvvetliq Bog mev U traust-km i m tust-danke U est-M- Um
I w
m sonnt-M sinqu l alle k Ists, Mtvssc II fkpll k SVCWI
Kost-r met sq ietvos saht-et kommt I sorfeglet cmstrsi VII-«
Lueaö Privaie Dispenfarw 66 Randolph St» Shiro-M