Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 06, 1889, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s-- DIE-WI
-' -., -.-.-.-..-— -.»-.-—-—.-, —.
.- ..—.—
O
«- or ald.
Form-Hing
ils
Haue Max-meisten Este-vieren
»- ·«.-——
eg tan dog ilke oide, livad der blioer
as den Treng ! « sagde Piargrete, Poni
Hnnsensz Rom-, nie-denke linn skjasnkcde
Kasse i for Fristolelæreren i Languan
Martin Wi«oiilisei«g; »det er det samme,
hoor in ser hasti, san gaar lian on ei pini
tet nd soin en Fastelaononar.«"'
»Ja, seg har tit ttentt paa det snniine,«
svarede Friskoleletreren, ,,l)vig lsan ikte
sorandrer sig sneget, blioer han vist enten
Sticespiller, Maler eller ogsaa en stoisp
«jceltring.«
»Tet var sna onitisent lige nie-geh hinl
ken as de Telc han blen.«
»Nej, det vil seg dog iktc sigez knndc
er blioe en dygtig Maler as hain, san
nndc han nok blive til noget godt i Ber
en, og han hat-»ich ringe Evner i den
· cetning.«
»Jeg hat« nn altid oiislet, ot dei- inaatte
live en flink Bonde as l)ani, saa han
nnde hsælpe sin Felder; han trienger
nart haardt til en Hjielpcr.«
»Ja, Povl har arbejdet snndan isin
« id, at han snart knnde sortiene at blive
«
ri.
, »Ei! Ksceltring tror seg da nn heller
Ihrig, han bliver,« sagde Margrete ester
n lille Pause.
»Nei, jeg teenler nn aller snarcst, der
liver en Skuespiller as l)ain,« sinnst-de
f kolclcerercn, ,,det er en sorunderlig
! reng, nassten aldrig er halt ssg sch
ltid spiller han en andens Rolle, samtne
ider er det endogssa niig, der inaa holde
or.« «
»Ja, sknlde jeg opleve det, saa saar
eg aldrig nagen glad Dag niere; det vil
Ere det sannne soin at niiste hain for
estandig.«
»Men vi man dog hnabe det bedste;
an er jo tun et Born endnu, og de dann
ende Eoner er saa forskselligartede, at
-i ikke nied Sitkerhed lan donnne oni
and Frcnitid ester deni.«
Gjenstanden for denne Sanitale va:
ton Hansens erldste Son, Torvald, en
ille krolhaaret Gut paa ti Aar, soni i
ette Lieblit traadtc ind nde ira Gaue
en, og deroed forstyrrede Sannalen.
Han havde faaet Huen pyntrt nd ined
anesser, oin Livet havde han slnngct et
pdt Tarlladc sont et Stieerf og deri stut
et en TreksabeL
Det var sandt," hvad hnnH Moder nno
avdc sagt oin hinn, hcin holdt ineget as
t gaa og pynte sin chededragt nd pcm
orstjellig Maade; snsrligt spillede Baa
en en stor Rolle for l)ain. Han haode
ldrig i sit Lio grtedt san ineget, sont en
ang, da en Farbroder, der var i Huset
os hans Fabel-, var reist sin Vej; dei
ar ikte sor Farbroderens Skyld, nien
or en gannnel rnslen Jnfanterisabel ns
e ganile klnntede Tingester ined Meg
ingfeeste. Dennc Sabel havde merkt
orvalds Stolthed og Glcede, og det
sarede lange, for han knnde sorsone sig
s ed Tabet as den. Nu inaatte han noses
s ed en Træsabel i Stedet, inen det var
kke soin den garnic.
Han var en livlig, opvakt Di·eng, i
nhver Heiiseende den see-nnneligste i Sto
en, nien han haode ikke den sainine Lyst
il alle Fagene· Tegninsg var det, han
ntereåserede sig inest for, baade Tavlen
g alle Bogerne nrinilede as allehaande
lignrer. Og saa lege, det tunde han,
am ingen anden; naar han ikke var
- ed, knnde der aldrig blive dngtig Furt
Spillet. Og det var itte »Fanger,«
Skndthag« etler lsvad de kaldeg, de al
- indelige Lege; nei, dct onr enten Mid
ere eller Rauere eller saadan noget.
nart legede de Optrin as Jngenianns
- oinaner, snart gjengao de Seener af
olbergs Koniedier, estersoni de harte i
kolenz stnndoin blev Legene lavede ined
et samme. Toroald var altid den, dei
od for det, han tunde saa pi«(kgtig sætte
g ind i hvilken Rolle det fknlde viere
vad enten det saa var Karl as Rise eller
et var Jeppe paa Bierget det gjaldt.
kscer viste han en ualniindelig Evne til
t opsatte og gjengive det latterlige hos
gnens Falk; det var neerniest dctte, der
av Stolelæreren Anledning til at s·i.·ie,
t han nistnok blev Sknespiller. Dettc
ar dog ingcnlnnde Torvalds Freunds
aal, han oidste oel neppe, hvad en Strie
iller var, og saavel hans Moder sont
ans Brei-er gjorde alt, hvad der stod i
eres Magt, sor at asstreekte ham dersra.
ej, han var klar over sitMaal. Ossickr
- ildelian vcere, helft Dragonofsicer. Han
avde engang i Odense seet en Dragons
stcnant, altid siden havde dette staaet
r ham soni det hojeste i Verden. Den
lvbcsatte Hue, de blanke Knapper, de
Evre Benkleeder ined de rode Galloner,
e lange Støvler med klirrende Sporer,
: srenisor alt den lange Sabel nied
plagehcenget, alt dette sorenede sig i
-- ns Tankee som Jndbegrebet as al men
stelig Fnldkominenhed
IWIIOLWWUI II t. IM
»Saadnn en vit leg verre, naar jeg
isliver stol«,« sngde han til fig sclv, ag i«
antnsien udinalede han alle de Stor-.
vierte-r, hnn vilde ane, naar han en Gans
bleo Chef for et :)inttet·reginient. Tets
slnlde da blioe neiget, sein satte selo Nil-s
poleono Bedriiter i Sknggr. Men hans
beholdt dog disie Varnesantasier tor sigs
seh-; den eneste, han lieu-liede- sig til, vat«
sin celdre Sas«tei». Hnn liestroede hain en
Gang i en fortrolig Time-, at den hvicstes
Volke, hnn anstede fig, our at lslire Terne
elter helst Veninde hoo Dronningen, lige
sont Kristine as Nile var det has Dran
ning Tag-non »Mein det er jo noget,
jeg aldrig nuar,« fpjede hun oeinodigt til.
,,Det stal Du ikle sige,« sagde Tor
vald need Selvsalelse, »wer jeg farsl bli
ver General, saa lan jeg sagten-s staffe
Dig en Plads hos Dronningen.«
Jtnidlertid led Tiden, Towald blen
koufircneret, og der blev deroed sat et
Punltinn for de barnlige Lege og san
Ineget andet. Han var endnn for nng
til at blivc Soldat, og da han ikle haode
Lyst til noget andet, saa blev han hiennne,
og til stor Gliede sor baade Fader og
Moder viste det fig, at han havde godt
Greb paa Arbejdet og det saa ogsaa nd,
soin han sit met-e og Inere Interesse for!
det. Der indtraf nu ogsaa noget, sont:
for en Stand gao hans Tanker en hel»
anden Neu-ing, han sil en Tid saa meget
at gjare med Nuet, at Fremtiden blev
stillet i Skygge.
Han havde nn naaet den Alder, hooe
,,Dreng« er det verrste Slsceldsord, der
kan udslynges mod En, oel netop fordi
man ved sig selv Mer, at det drengeagtige
aldrig fIr har varet saa fremherskende i
En Netop den Alder, hvor den unge
Kncegt tun bessæles as en Tanke, den at
var-e votsen Karl, og hvor man dog søler
nied sig selo, at Inan ilke er det. Johan
nes Ewald forteeller, at i hano Opveert
ndsordredes der tre Ting for at viere en
rct Karl, det var at tyge Tobak, lade sig
barbere og have sig en Lin-erste Det
sainnie kan vel tildcls giceldc endnu, i
»det tnindste er det tredie Punkt endnui
sfnld Lovkraft, og derer oel heller ingen
sivrigeke Tobak-singen endnu end netop
de 16—t7 Aarg Drenge. Somnie oil
ogsair vise deres Storhed i at anstasfe sig
saa niange Blnhatte soin innligt og der
til lckgge sig i Stagsmaah saa til der er
Lejlighcd dertil. J Sangernp bleo man
ikke store Karte paa den Munde. Tet
var i det hele en By, hvor alt com an
paa at komme frein sont nette, stille, an
stændige, natutlige Mennesler. Tobak
rag de rigsignol«, Karte-ne og Drengene
nied, saa godt de hinde, nien det blev an
seet for en Skam at drikle en Snaps til
Moden, endsige da at drilke for mange.
Ligeledes var det en Slain for en ordent
lig Karl at barberc fig; dct var jo una
turligt. En velopdragen Sangernpkarl
lnnde nian der-for vcere viH paa, havde
aldrig havt en saadan Indretning sont
en Nagekniv til at skanisere sit Ansigt.
Til at viere netop anstckndig harte vg
saa, at man aldrig git ined andct end en
stor, bredstygget, blød Hat. Dis-se Hatte
var kjendte i lang Omlreds under Naon
af »Sangetnphatte.« Hoorfor de slnlde
vceee mere naturlige end andre Hatte,
maa Sangernpkarlene vide. Pigerne
haode det paa saninie Maade· Oin
Somineren en bredstygget Straahat og
om Vinteren en oaeldig Kyse var den infor
anderlige Mode for Damehonedtajet i
Saiigernp. Heller ikke skal det sich,
at en Sangernppige nogcnsinde har nan
siret sin Kjole nied noget ssa unaturligt
sont Garneringer eller »Pnsser,« nei, en
vid, solderig Kjole, soviel laleret Bielte
cnaatte sammenholde om Midjen, det var
den enestc .ll"lcrdedragt, der sønnnede sig
for en anstoendig Pige. Naar hertil sein«-,
at Haaret sik Lov til at hanige frit ned
ad Ryggen, hvad enten det var langt
eller fort, krnfet eller glat, faa er Bil
ledet feerdigL
Tot-vald Povlscn var altsaa nu blenen
17 Aar. Karlooren var han, knnde vg
saa gjsre alt Karlearbejde, falgelig vilde
han gierne regnes for Karl, men denne
Anerljendelse viste de rigtige Karle sig
nieget utilbøjelige til at yde han-»
Pua Hatten var der ikke noget at klage,
han bar den saa bi«edslhgget, soin den
soverhooedet tnnde saaesJ, nicn det var
icle not. Vatbere sig maatte han jo ikke
— der var da heller ikke noget at bar
bere ester —- flnas og dtikkc heller ikke,
og Tobak kunde han ille taale. Allerede
i sit selgtende Aar anstafsede han sig en
ineget sint ndstaaten Pibe, nien efter at
flere Forsog paa at brnge den havde saaet
et saare bedroveligt Udfald, opgav han
sden for fis-die Der nor im knv der! IS
fte Udoej tilbage, at faa sig en Kikerestr.
Trangen hertil vaagnede tidlig i ham, og
den lnnde ogsaa nol blive tilsredsstillet.
Han var jo en net Fyr, og hans Fader
var en rig Mand, scerlig den sidste Om
’ strendighed knnde nok bringe en og anden
Pige til at lnkle Ojnene for, at han knn
var 17 Aar. Men der var ingen iblandt
dem, dei- sorinaaede at teende hans unge
F -----
Hier-te i Gled Dein hande tasst san Ine
get iNosnanee og·Fottttllittget-, at dein
tjendte najagttgt atte de torssiettizte Man
det, paa huitten den sptste Kjtettighed
vtsek sig, nten han«l)aode endnn nxdrig
setv market einget, der tnnde tndeci sont
Symptomer i denne Nest-nun
Da var det, han kenn til »Bme tnsss
sin Motbeadee i Natmbnetk Tet unt
Inange stesnntede Piger det, tnen sont en
»Stjerne blandt atte Ternet tin-m« stem
tede Lats Greises-« ösidfet sm Vol-ietzt
Sidsel var otrketig en net Wege-, baade t
Ktop og i Kladetu Hun stad sein en
sutdt udsptnngen Rose, Blomsteingensz
Tid var set-bi. Btadene kunde satde,
hvad Dag det stutde nett-e, tnen endnn
sad de saa blussende ttjsnne, sont am de
atdtig stulde satde. Sidsel var 28 Aue-,
tnen hun hatdt aldrig as at sige det, hun
tnnde sor den Sage Skyld godt gaa sat
20, tnen 28 var hun nn alligeoel bleven
ag endda itke set-lauen Det var oel ikte
saa nteget hendes egen, senn hendeez For
ældees Skyld. De haode sont nnge tjent
samtnen has en gannnel Ente og havde
i hendes Tjeneste satnmensparet saa me
get, at de kunde kiebe en lille Gaatd,
the de nn sad og hnggede sig iajeunetn,
sont de bedst knnde. Man ynttede enn,
at de just itke havde verket npjetegnende
iVatget af Midlcr til at komme frem,
og dette giarde, at hvctken de ellee Bar
nene var rigtig velsete blandt Naboerne.
Det var dog ikke at nnerke ved dette Vent
lnp, thi Sidsel var naften itte as Gut
vet. Jseer viste Ton-old stg sont en Ineget
optneetksont Kammer- De var kommen
til at sidde overfot hinanden ved Frokost
bordet ont Fariniddagen. Det var ser
ste Gang, han saa hende, men ester at
Vtikket en Gang havde svrvitdet sig did,
havde han ondt ved at holde det hoc sig
selv. Og da deres Øjne en Gang med
tes, satte han plndsetigt Blodet stige til
Kindetne, og han sotnatn en nnderlig
Ptikken paa et vist Sted i. venstte Side
af BtysteL J satnnte Øjebtik sytdte en
stor, indetlig Gteede ham; det var jo
netop, sont yan havde last osn det, det
tnaatte vare den sen-sie Ungdomstjeerlig
hed, der idette Nu sødtesz inen i satntne
Nu kom ogsaa Vetæntelighedetne; denne
dejlige Pige nat vist altsor hij et Maal
sor hans cheetighed, dog det var det
samme, nn var Kjattigheden der, sont
shan saa Icrnge havde snkket eftet«, og
ssknlde den end bringe hanc en haablttsJ
Raum saa knnde dettc netop btioe ro
» tttantisk, on Toruald var Rotnantiker Ined
iBiv og SjceL Este-r at ntan havde reist
Isig sta Bot-det, tg sknlde tit at lnsyde ap
til Kitken, kom han et Liedtik i Nar
heden af hende; han ftt en stor Lyst til
at sige noget, tnen vidste aldt«ig, hvad det
dog skulde verte. Heldigvig tout hnn
hatn tit Jthelp ned at satte hanc Haanden
med et: »Goddag, Tornald, saa Du er
kommen til Gilde her Date i vor ·By?«
Ja, det var han ja da, det knnde itte
nægtes, inen hnotsta tjendte hun dog
hont?
»Ja, Du kjender Inig not itte?« fort
satte hun.
»Ihr-ej- jcg — jeg · « -«
»Jeg er Lars Larseees Dotter her nede
fra Toftegaaeden.«
Hverten Sidsel est-et hendeg Ssskende
holdt tigtig as Greise-money sotn Egneng
Falk og ikke Prassten havde givet hendes
Faden
,,Naa, er Du det,« svarede han. Hen
des Meddeletse soehsjede just itke hendes
Band i hans Øjne, chi Ægteparret Greve
hat-de han da mere end en Gang hett
osntalt.
»Ja, hvad er dct nn, Du hedct««t«
spnrgte han«
»Jeg heder Sidsel.«
Det gav et lillc Seet i hatn, det nat
da ogsaa usorsvarligt at give en saa net
Pige et saadant Nat-n. Dog, Navnet
var da knn en Bisag, det stutde ikke as
sktække hant.
»Har« Du saact Dig en Dame til Kir
ken ? « spnrgte hnn efter et lille Ophold
»Nei, itke saadan, men . . . nten —«
»Ja, jeg hat heller ingen Kavallee,«
sagde hun, »jeg skntde have tnin Broder,
tnen nn ved jeg itke, hvor han er gaaet
hen.«
,,Saa kan ni jo solch ad,« slap det
lige ud as hatn, og han bter helt end ved
Tanken om sin nhorte Dristighed· Men
tneerkelig nat blev hun slet ikte for-nier
tnet, tnen sagde muntern
»Ja, lnd oc; det.«
Jo, Skjcebnen var ham rigtignok ann
stig, saauidt allerede, det knnde itte ver-re
bebt-e. Med Hier-M bewende- as stolt
Salighed spadsetede hatt ved hendeg Side
ok« ad PfttssIHInIt
»Bitte det nn var vort eget Bryllup,
oi spadserede til!« Det var Potntet as
alle de Tanter, der gjcnnemløb hans
Hier-ne under hele Brndevielsen.
Endelig kont Astenen, og sont Ton-old
dansede den Asten, saadan havde han
aldrig dansct, nagtet han altid hand
dkevet denne Jdmt tned stor Idee-. Alle
bang Tantee deejede sig kun om den
l
Ixsmssvssvtw
i
Z·"l-"Mk cidlelz nnnr ltnn dnnsede med
«i-:.Tt·e. We det lltn, int- at mnn ille sittlde
Hin-n trotzt-i ct sitze; tkele Tioen rennt-te
ftun over paa, am det fttntt kund-e non
»Ist nt lnttse its-»di- ep Wett, ott nagt hatt
Ihm tmllete ttisled med l)t«t:de, da giennem
Instinkt-dre- lmn nt en stililende Find,
tust-n tmnde tillizsst en hemmt-litt sentelse ot,
o: nlle de nndte snn estet lmnt. Don
Etwa-ne tmn at tnle nnd llende, men altia
sitt-music del for tmnt. Mcn satt nnt det
; wenden Brodes Lato, itam lnnde ltnn da
itilss med, det var nttid tsodt not nt ldlitse
tzctttst med sent-Inseln Lake-s var en stot
Txittstdt«ioek, dattse kunde han ill’e, spille
nett ille heller, ott llan hat-de da ilte
tmdet at sorslaa Tiden med end enge-,
tut-n det giotde llnn ogsaa sna ooldsomt,
sont otn hatt llavde Akkord Tot par je
lstller ikke lsnet Dott, linn sik stit Tobak,
scm gjntdt det at tagt-, menS Tid vat.
Hatt var oont til at gaa og passe slg selv,
oxt lnnde detsot aldeleo ikke hegt-ide, hont
--- und-ft- - Is
Otd for at viere en ftolt For-, i Dag uiste
lwn et iaadant Renskao Luni not ikke
oeltalende, nndtegen naar hatt kam ind
tma sit Yttdlingokopitel, Svin og Kot-;
del vat« ttoget, der ikke intetesietede Tot
ottld meget, men hatt drostede dog diese
Lager samtnen ttted Lnrs med en Ontlm,
sont ottt der itke var noget attdet til i
Bei-den end Kot- og Geise.
»Jo, du stitlde sc en Flol Geife, oi
lmr sor Tiden,«- sagde Laret tilsiost i sior
Vegejsteing, »du tnn tro, det et« kntante
Votet·.«
,,Jeg hat« nol hart Tale otn, at det
stitlde occke saadan en udntterket Race,«
iagde Torvold, ,,jeg skal dog snakke ttted
Fadet·, otn vi ikke tttaa saa et Par hoo
edet til Tillcegosper.«
,,Sna kan Du jo komme over og sitte
oo Besked og selv tage nd dem, Du oil
l)ttve,« sagdc Sidsel, der var kommen til
og hat-de hpkt Sintningen paa Sant
talen.
»Ja, hoer Totoald dog var en Lyk
keno Yndling, stm kott og allerede saa
godt Bekjendtskabz ja, hatt vat- endogsaa
lmdt ooer til halbes- Hjeln, del mir et
godt Barsch Tor bleo snalket lidt freut
og tilbttge om den Tittg, til dct endclig
bleo bestcmt, at hatt nreste Sandag Eiter
middag sknldc komme og se paa Grifcne.
»Men hin-, Zidsel, oil Du ilke snart
tned l)jem’k«'« sagde nn Bt«oderen.
»Nei, det er da tigtigttok for tidligt at
holde op ollerede ttn,« sagde Tot-vald.
»Da oil jeg stu’ttc siode her og gabe
langer, tncn oil Dn itke med, kan Du
so godt bliue.«
»Nei, naar Du gaar, saa er jeg io
nodt til at statt med; jeg tør ikte gaa
yjem ene,« stigde SidseL
»Det behoorr Du da heller iltc,« be
tttæi«kede Tot·vald.
»Jo, seg et« ette til min Side; der er
nn rigtiqnot ikke san langt, men jeg et
saa mdsom bange soe at goa ene, naat
det ei- merkt-«
,,Hoig Du hat Lyst til at tooe og oil
haoe det, saa — oil — jeg —- gjerne
folge Dig —- hjetn,« sagde Toroald stam
mende og blev attek bange sot at have
sagt for-stiegen
»Ja, vilTu det, saa matt Du godt
goa, Larg,« fagde Stdsel. Et Ojeblil
estcr hvirvledc hnn ved Tot-valds Bryst
bott i en sttygettde Wienet«oals. Lors
sao estek dem med stille Eftettattke, saa
stoppede hatt Piben ont, sagde Godnat
til Selskobet og gil
Det vor nd paa Natten, sør Bryllupss
gjæstetne dkog hoek til sit. tlld Vejen,
"det sokte nd til Latg lszreoeg Guard, gil
et Par as dem, en Kot-l og en Pige, Arm
i Atm. Straf-Z de hat-de sorladt Gilde
,l)uset, gikldc mnt vcd hoer sitt Side as
iVejen, men de var ikke kommen langt,
ifok Sidsel gik over til Tot·oald, saa de
tout til at gtm jasonsides.
»Vi kunde da gierne splges tigtig ad,«
sagde hnn muntern efter at de en Stnnd
haode gaaet i Taoshed.
»Ja, jeg vidstc ikke t«igtig, om jeg
tutde,« sagde hatt og bod hettde Armen,
sont hun beredvilligt tnodtog. «
Alter gik de en Stand taose. Det vor
ihende, sont igjett begyndte:
»Du et alligeoel ttttei·k.eligt, at oi bot
saaneer sammelt og soa alligeoel ikke hat
kjendt hinanden spr.«
»Ja, nten hoordan er det ogsaa, at
Du aldrig konmter til Mode oore i Fri
skolen?«
»Jeg hat« da ogiaa vteret der en entelt
Gang, og jeg hat do ogsaa en sarlig
iLyst til at komme dek, men gaa ette tor
jeg ikke, og Lars er so aldrig til at faa
tned nogen Steder.«
Atter en lang Paose; han gik og ret
tede de mest tnelankolste Blikke imod
Mannen, men denne lod ftg lige saa lidt
beoæge as disse, sont as alle de tusindt
andre melanlolste Hing der er rettet
mod den. As og til kastede hatt stjaalnt
Øjekasi mod sitt Ledsagekinde, tnen vat
. bestandig bange sor, at hun stulde op
dage det. (Fotts.)
«
for Totoald Poolsen, der eilen-; hoode
·- -I-s got-ums- sat- esxssruogssts Ists-Ist ttwmnwsfwmivsmvssstw New-MS
- »O ' J « s- p · s
H- Näh « I " H I E -"
s« . .
i .. . . Ess:
A s..’. s L L « - ,. "
-..-«sp L ask . - . ,
-
Hv. Mcb Macht« A. Jl. Kendalh T. F. Mcssarnh W. A. Wit fou,
Hm Wenn-. Kass. Missi. Kass
cjt1zcnssis TatinoalskBank
Grundkapitalx P50,000.
-Tf-. ST. l--’-lel.-x, NEJZRASKA XII-—
lkju aktivthdeFLJ TIZaoMsokccknimz ccdföreo.
' Reim- bcmch paa dcponercdc Summen
------Dlrekivrert —-——-—
T. I’. MHUARTKH XV. Ä. XslletJbL llUH«l«l««.U -X(,Ic)li.
A. A. lcRNUAlxIL R. U. MuUCUiMlUlcz
s ( . : I, ) .
(-w. l:. Lum. A. l« Qui-V l. Jcpsom
Proviant-U VtHth Ast-Und lcnssmror.
HZTERIZATlONAL BANK.
DÄN N BBliOGz NBBR.
- - -
Dummheit-I Banksprremmq usian
Penqe tillaans paa gunstige Vetingelfkr paa fast Ejendom eller perfonclg Sis
kerhcd. Beksxlcr udsich paa alle lebende Stæbrri Vordem Dmnpskibgbilletter
til og im Euran swlges.
Notary Pubtic tilsiedc i Baukew
.. x . » . , I r—---TI-—
ts. L. Schwarm Prass. tho. W. S.scl)lyter11, Ass· Kas.
SIEBEL-T OF YÆDPTIBTEES
l)a.nnol«)m;.-;, N(-l)t«usk-r.. —
Oof «
lldiorcr alsnindelig Vatikfoiretititm. Korrespondemäen
»Sei-Hm memskiomhed skiænkesz Jndkacsjei Ampnmm 1.kx«.tm«», Nathka Bank
’1«in , vilketbcspr edmob rimeh Weder-la . N··"-WWM-"-Ys
! g h « g « , a Ost-sum Nmmnscl Bank,
) Hpjestcskeme betaleg pan Wage, fom tub- nat-um Nssxnkkssm
. neues paa leimen Tib« Ojtsizstllfs NUHOIIM Bctnlh
URAND lslANl).NlesR.
NOTÄIIY PUBLIC tilstkulv i Funke-u
--.-.- »Hm . .-.-, J . .—.
CH- Yes-IX HZZZWWWWWYL
—- Mtrrfolgcr til »i
Howard County Bank,
set Als-M .-Vc«!»-«F-Z-zz.
Autoriscsrct Kapital : Kot-»zum —- lkilbcstult Kapital: 550.00().
Udsprek nhniudclig Vankforrctuiiw Akt-toter udstcdcs pcm ntlc Autoan lebende Nyct,
Dampfkibg Villelter tilialgd, til og Im alle entom-like Punkten Truge udlaaneö paa guni
stige Nimmt Vi gis-r Udlaaningcr igodc smer m Specialttrt
s TM
A. E. ("’-ADY, XIV-I WIle«1«S, U. E. NOTle
lcn,--««rt«r.
1«s·es(i(lt-nt. X« ist-ist«
Førftc Nationa! Bank,
«-'-·4· st» Faul, N(s1)1-iisl(:1 ON-—
Autopjsmt Kapitzlg I2ZMI. —-—— Hebel-inqu og wer-IM. WM
Udforcr almindeliq Bankfonctninq Rentu Vestalkg paa deponercdc Summa
Saslger Bewan buntbare 1 alle Vekdens starke Byer
M. S j ø h o lm
-»-;;DRUGGIS«1 OG ÄPOTHLEKER,HH:——
— I Ukhllkulxu If —
- . . .::E«...—..
lwssemidsoh M(.s(1n-ic«-(s1«. Ic(smiknliesr. Putxsntmmlicinmx Klulinq, Purvostokker.
ZZHGIGÄRER ÄF BEDSTE KVÄ UTBTJIS
IY« Lckgcrerrmer udtulch omhyggrlcgt paa endvcr Time i DIgneL
M.«Sjoholiu, Daumwa Nebr.
A.n.1zi)HNI-:. » (;:«:(). p. MAX
Bolzsn c G Anat-.
Modelmagasiss di Lägkåfitcndchlg.
im West sch «.-’--.1’-r. Gram- Ziuand, Nein-.
M-.-» « » - m--sp-.-«.- ---..-.
Parlor Snjts Ummhms S if-. .V:t«h«.-sts«««r Sn,-«!(-. Emplth Skjldcri.
- v I n
munan njz I«i.-tcr for minnt-» k;;.Ii-sh—1-n’-.lcis. n. .-. x·
Ligkistss iw syx :i.- en Spi·cia1ik».
DR. III-. KOsENERc,
« « was - o
41 «.·-. Mark eure-t- Cshtmgw du«
er xiddansxst ts-: Ost-ums Ists-c «!li«1«e:::m;-r « O Erste-tm Isa
rrasinmst . it n-, « « von tax-M sknitdisspvslthnge
I Amt-Um «.( M- q:.s«s Ost-« Uhu Ucrtsnsstr m
private Ema- !;- -; «.-ik s « s s. 15:..-: k: a: k:!-: «
brksvvmts du«-r In . .. m. k1«:I.-.- T nmmi Puj ciice cost Sturm
« Tuelig dexpmtzcxmw Wime Tikssolkef:«. TM txt-krick
Odium-st- Rmidtsw wide v Ins-hun- Lbkstruncr. qq hmg nguzzs « yvap män·
Paukmkk m cui-ver id meb Itterijcvfffkmftf gis-F Ists-uns paa.
Kronifke St Imme ein«-wiew- spx eisi, kaipsytzwsm
Lctictsyodomtznh D cspepsia imr sum-tm For
dolkmn Tun-doe- uewos Its-tum- pdovespinn Sovalöo ed, Tab a dato-unmit
otfmtrede cause-, nehm-u Itassstemnnm. mein Brot-. Its-ste- rim se instit-Co No
en, Risiko-tm tust-h fort aus kromäfte Sud-onus bebaut-les med Um Held.
as est-von Slak1s,i.xaiom stmindetjq Juckt-lie- Nerve
Kv ndci dotnntc wasche-I underlivnwrdmer. arm-mutm- Ren-ku
quom Lenker-horch Ins tun-In og hmucnfomdelst Erwom umspannt-tin soc Atti-wer
bebaadles med den vorrltgste miora, oq taten-s Imagtqe Ttksasldc bvcr andre Eimer bar fein-L
Inanspqu as Ungdomis !’.bcsir.diz-t1csdck og Udsvckvelfcn
rivatc S dontme unamtliqe Vom-r mer« que du-(«-e-ssorsckrdr1i rächen
Fast-m Clown-tin Its- ss Wandung- oa Most-Isi- Utyh hoc- Maud pg Los-Ihn visit list
ers-einsah antun-liq- Uptdmsmlser. Amse- cs Ulrikstmvommr. wem Ums-, ausrief-w
rinlcdmäug, bewule h:1kngt,ms.dd.. m. Links-ro wo m-. » ...".....:-...;( .-.«»..., ...«»«vu» us
andre huvcrende Last-. Undqu avcrxckkvdcsoamlvete mcv sen-s Ps.«us·1,·1etckm ernsten mi
kan er Viel-ragen oq SvindeL ankam pas it tret-Ue. Osqu ak» qovtkoende Fon oq dont-endet Eber taki
iuld Tiluv til min, spm via tott Itd oq nnd aldkiq somtendk Sitten-heb vsl brinku Sander og Mosis-M
nlbaqr. Medicina send-is even-n nnd stok cmspm og 1 vyhefie payment-lieh -
, f- m as nuq udaivct Vogt pas 52 Sidnz .n falv Be
Lægebog for ( nhve37 sitivclie as Menaestelogcnkkt m den formell kop
anek, de almmdcuzxft fokeiommmdc thut-die evgvonnar. den-c- Zotcvvsmem og Kot-. Seades It til
hoer ved Not-tagt sen as ct 2 Leut-v anikkkxi
m enden Bis-g paa 48 Sivcr erbaut-let alle
txugdommens Runda ver, private Svgdynumz Ukndomssudivæveliet as
Texts-JOHN- et;., os hutde Wes as sur mng Fest-E Seadeo fkjt : ionmlet Daten-g ved Lobi-gelie
enn kaum er
ste-fiskin vasaeHz oeuixdaqe m·—1. skcve km- skkim mep m- Tssu n soe
irsuszh da ik iclo i e ea Vom-u aa net, læw oq hemmt dem alle. Alle Brei-e sddmiekec
r. Ä.
ofcnbcrg, 41 South Clatk Street Etwas-. SI.