Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 06, 1889, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    pl
cnikSangcriudei
Chicaqa
nun-bring opmget im
» Z kaum-sannst l.
,
der kledder ,,Talent«, som
Wild, foger liid til libieas
nchi et riqt Vi1·kefelt, et
mlt Publikum, nltid rede
.8k11ns1en, liulsr den viier sig
Mariae Vermindeder im
««.1ndeha:· im· i Bin-n onn
Tacfkjonnelie on er derived
et srcnmb pna sin vite be
cslmmn
nordisIe liclebritetm sont i
Tid hat jlooet sig ned i Chi
n sumer Sangeriude Mo
lli. Luni liar ncdiat sig i et
t Stieg pim Nordsiden og
wie-Hing i Sang og Pianis
hendeci oprindelige Hensigt
og heri Lnndet inn- at gis-re
eise. Hirn hat« et Var Nan
inker ladet sig isorc i Komet
Vuen eg har faaet siieget to
lc for sin unlknindelig nahe,
funqssrikie Stein«-in
anie hat« en Historie rg til
tslednnnlig en. J Vegnndels
Arn-me opmmdle lnm sprfle
vielmin i Titelrnllen i Knu
tiske Opera ,,Donmunm1icn«.
ke unsre end l('- Aal-, en bin-n
anelle osi begnvet med en
snm ist nlle med Storm.
deiigmig Elennore WigslronL
iqe drog Opernselstabet til
lisor en rucisisk (?e1«-at01·, der
andsted 1tdeniorWilmm, blev
l)endc. Kot-l Tid efteronr
ilie Sangerinde Staisziaadinde
fi. Nil beqnndte hnn foist
ddanne sin heilige Summa-.
il Italien, hoor lncn sang med
msm og derpaw med Lampe-kli,
Aarcs Studier onlmadle lnm
t ned de fornemste Tileatrci
s W Tag sang hun i Vereelli
colle i »Varbei·en i Sevilla«,
nkkcde Jtalienere traf bendecs
m til Hntcllcl ein-is Hperaeknj
Men dctle vnr pnn fnmmr
den polske Reihe-desiner var
og de frihedselskende Italiene
ali, sont !)ed1«11-«sifk. Folgen
nch Optræden volle saa me
uskssion i den italiensle Presse,
Mond bleu lrierlclig til-d demf
llc heudc lil ikkeat Wunde
ask-se Tag befoqtesj den russfiske
af en Depntntimi, der bad
m ikke skulde bewye dem RU
sin Kunst. Hun kitndc jo give
m italiensk Klang. Og faci
e det, at da hun ncrsie Gang
var hun paa Plalaterne an
,,Eignom Peti«elli«.
sang hun i Paris ög reiste
in Mund til St. Peterksburg,
s Huci var aabent for alt, huad
iske Hovedfiad ejede af fremras
orrelser i den litterære og mu
erden
,
Ved hendes Mands Dsd viste del fig, !
at hans Fortune var bleoen faa belydes i
lig formindstet, at hnn iaa fig nedsageti
til alter at optrcede for Ossentligheden.
Hirn gjorde Knnslrejser i Rnsland, Po
len, Tystland og Soerige. Saa gifte
de hendes Dauer sig med en Ossiceri
den rnosisie Generalsiab, og Moder-en ·
reiste saa tilbnge til Soerige og flog sig
ned i Stockholm, hvor hnn nnderviste i
Sang.
Hnn bcslnttede senkte at fortlage en
Kentern-esse her i Amerika og har op
traadt i Bofton, Worcester og Löwell,
og de amerikansle Blade er fulde af Lon
taler over hendes oinfangsrige ogren
samt faa fint nddannede Stemmr.
T a a e t I a a r.
ils-stei« »The Yonlhs Cotnpanion«.)
Folgende Anekdole indeholder en trief
fende Tetnperance-Lektie.
-En Former hyrede engang en ung
Mond til at arbejde paa sin Farin, uden
at tage Hensyn til hanel Bauer, og snart
fandt han da nd, at den nye Karl var
hengioen til ftærie Drikke, og at som
Folge deraf hans Brugbarhed og Paa
lidclighcd var betydelig foringet.
» » John«, sagdc han faa til hatn en
»Dag, »hnis du vil lade viele at drikke
nicdensz dn arbcjder for mig, vil jeg give
dig et af niine bedste kyaar.«
I »Ja oel, jeg gaar ind paa det«, sou
rede Johik
En af Farnierens Sonner harte denne
f
i
Akkord og sagde: ,,Fader, oil du ogfaa
give mig et Fauc, dersom jeg holder op
nt drikke i dette Aar?«
»Ja«, svarede Faderen, »du ital faa
et Faar.
Saa spnrgte hans yngste Sen han«
»Fabri, vil Du ogfaa give mig et Faar,
hois jeg ikkc drikker?« ?
»Ja, ja, ntin Son, du stalogsaa faa
lille Dieng sig igjen til sin Fader og
sagde: »Fader, vilde del ikke viere bedsi,
one du selv tog el Faar?«
,,Kan hceiide, kan heende«, soarede
Haderen toivliaadigt, inen føjede lidt
eftei til: »Ja, jeg oil ogfaa prøve det
og sel«
Senere hen hortest den ganile Mand
ofte at Vernunft-, at det var den bedsie
Faarehandel, han nogensinde havde gjort
; i hele sit Liv.
»Na-re Kone«, lallede en bei-user Mand,
da Konnt fkjcendte og flog ham, for-di han
kom beisniel hieni. ,,Tet er den rene Lin-r
lsigtkcd til Tig, dcr jam- niig til at dritte, tht
naar jeg er inld, saa scr jeg Tig altid dob
hell-"
Paa ltystreisen til Schioei;:
J ,.«L«vor Biergene dog er høje !«
i ,,«Blainer dig nn ikke, min bedfle, ved dine
« Udbrndl stis Biergene var lave, saa hed
de jo Tales
i
et Faan « (
Eiter et Minute-» Toer oendte den
Lndslabsfnldt Ferslc Veninde: »Der et
bog dverken Begondelte elleklitnde paa Karo
ltnes Lunas. Zank Dis. fseleden Tag laa
jeg otte Tanddsrftek ligge naa hendes Sei
vante!"
Anden Venindet »Hm Tanddsrftett Rei,
den Ldselhcd gaak over alle Nrandlerk . . ..
6«n Tanddptft nllwee ’Tand!·« ·
Den onde Satnvlttighed. Paa en Kascl
New York sad en Dng en seennsagende Kall«
fokniee og fentalte tot en Flok af foedanset
lyttende Jeenhandletr. at dass Kostpagnon
Tagen fotnd den-de telegtafeket, at han hav-.
de folgt Malm fka en befiendt made for 600
kollars pr. Ton. Plndselig skeeg en Pape
gsje, der var plaeeket bag Dissen, san den
tkke kunde fees: «Aa nd ikke der og inm- sank
men flink Sie-um din gamle Ran.«
Kalifornieren iaa sig om og tin-g iaa ledt
sortere end alnnndeligt nd af Este-L
Pan en Restanration fortaltc en gannnel
lyftig Spasntaaee, at han knnde forstjellige
Ting saafom at danie, foredkage, strive Vers
oft-. Vaseten fandt dette at vare Praleri og
fagde: »Na hat« vi hart Alt, hvad De kan;
lad as nn en Gang l)sre, hvad De ikke kan,
og jeg indestaar Dein for, at det kan jeg.«
,,«.1lnnel«, svarede Spasntageren, »jeg til:
staa errligt, at ieg ikkekan betale den Por
tion Vent, jegipisermt, da er det tnig en
stot« Fortepjelfh at De san det.«
Verm-n blev tennnelig lang i Ansigtet.
Vanens Mant. lkn Akten kotn et Vnd til
Theatrct og bad om at faa en Dame i en af
Logerne itale. Han meldte hende, at lnsndes
Mand havdc faaet Slag og at han efte1«t«a-:
gernes Mening ifte stod til at redde. Damen
sprang op fra tin Pladd under ljøje Klage:
kaab og styrtede tnod Inten. Ter fattedc
hnn sig og ndbrød:
»Hm-e Wird, nn havdc jcg nasr glemt at
bede om lldgangsbillet !«
Ten rette Frugtkntu Herren nted den slette
Fordøjelset »Den Frugttnr ex det eneste Be
drageri. Nu harjegforspgt at iplse Fragt
til hvcrt eneste Maaltid, men ligc meget hat«
det hjnlpet.« «
»Du var merkteligt Lg jeg, sont levek
helt og holdent nf Frtcgt.«
»«thad Stags Fragt er det·k"
»Ist-unterm as mit Arbcjdc Jeg hat ikke
vckret fng en enefte Dag innt Liv.
——« For Formen og Hafer k
Hvorledes man faar Hans- til
at lange Æg osn Vinteten. Hans
kan læggc Æg om Vinteren faavel sont om
Sommer-ein men de skal baade have et varmt
Has, en god Plejning og not af Fide
Hønsene man hoer Tag have en Poktion
hakketKjød, imn skal sannnenblandes med
andct Fade. Tet ntaa ogiaa vel paascs om
de altidhar not nf Wkng og Sand sann
gammel Kalt vg knnste Ægeskallesu Tet fid
ste kangodt vcrre sannnenblandct med den
øvkige Føde. llden noglc as disschttbstanser
kan ingcn Skal fokntes am Æch
Middel mod Ka rtoffel-Villen.
Begynd om Morgenen tidlig ved den cne
Ende af Kartoffel-Styktet med at sirø nogct
vejrlteflet Kalk. JDagens Lob vil Intell
terne set-lade den Plads hvor Kalten er strøet
og paa den Maade kan de sordrives til den
anden Ende af KarloffeliStykket, hvok de da
let kan ødcløgges nted Pariser-geput
K j ø kke n et .
Mod Filluenfer. 2 Tod Solltefedt,
2 Lod lsitronsalve og 1 Lod fineste Mandel
olje blandes godt samtnen, hvortil. om gn
stes, føjes nogle faa Traader Bergamotolje.
At rense Gnltæppcr vm Visite
rcn. Man breder Taspperne med den rette
Sidc nd over en ten og tennnelig fast Ene
flade, og banker drin derpaa godt igjetmem.
—A— D—fta-Hj
Slsv og Smws blivek sag liggende paa
Sus s og Inppeknc sank el nimmt-irr um
qg i .l ildfetllde.
l «tilPetrolennlglainner. Tel
Jlmsnvek ofte, ot Veholderne lesnns slg im
Wklpksodelk Dem Inn man hurlsgt made
Bad paa feigende Maul-H N Stoffe Illnn
blevek ophedcl og bragt i flohende Ttlnand l
en Bill ellek Jernlkez bewan helch den
sindmde Masse ncd i Lalnpcsødens Hullch
VA Velwldercnszs Tau lrnkfes lnutigk ned i
drnnr. fette nma ndspres inegct dumm«
idel Alnnet flnmer Iirbltkkelig. hookior man
holst nun vcm to om helle Arbejber; men
tthjcngjæld nddcr Beholdmn oglaa nd »
nnerch fast. 3
Forbedting as haksk Smle Maul
asllck sprstdet harike Einer nicd Kalb-and
gjcnnenmllerag udvafkcr del bereitet godl
med rent, blpdt Band og ltlsldsl nch Male
stalkvandct lilbckech af 1 Del brasndl Kalk,
sont beftcknkesmed lidk koldl Vand, faa st!
den small-rer hvoreftcr man tilswller til-;
Delc Mdl Band mlk tim- Vasgtl under fladlg
Tuns-ring. Wandlngen hensætteö l cl mun
ters Tit-, for at de plnmrendc Prlr kan bund
icrldkcz, og den Vasdikh der can hastle ovcn
of, cl- da del omlalte Kam-and Hm drum
Vehandling M Osnpkrrl ntifle del Inkilc as
den lmrskc Sinon
l
s
lNaar De rcsfcr
er drt godt m hanc i Windrlnsp sl »Ihr
Vuklmskou Routc" holder i Fallen cn
gjcnnclngnnsndc «lkcrjonciuogn til läutle
lwor den tman Forliinbclic nmä cl lnutms
gaacndr »s!Ic-illmlc Unsre-so Traut« ndnnrcl
nnsd sric Wem-noli- og forfnnel nnsd Pulllnnn
Loncnogt1c.din·kte gjemscmgaocndc til Ohi
cago ndcn vStifte. Eigensle tmle »For
hlndcljcls Incv gjcnnemgaacnde C og til Ton
ver-.
MirlingtoikKompagniet ein« chnnellrng
do paa over-Moll Mit fominct nnsd Staat
stumm-, og lmr swrbindelier med andre vig
llgclsrntrclx ncsnlig, Uhu-ach Prokla, Cl.
Louis, Raums Nty, Onmhm lslwenne og
Tcnvetx -
For Villcncr sg lltldelsrettliim, lnsnvendct
man sig til hvjlkenfonthelfl Slntlondiokval
m· ocd Burlmglon Bauen
Tns »Man-»weil«
Wle IMPMEU BM
l
Vehandlsr alt Zlags Ho med Lethe-d.
kapzciten 8—12"I'ons pr. pag
cr i Spidfen for alle de andre,
let, fimm ftært og vario.
---- Icnd cftrr Nrknlasrc —
Lajsllaw’s lynsnare Baanclmaskjne
spansr ;5s)—40psit. as Mostprifcn paa Baantk
Un Trcng fan lavc 2—:3,«0(I
chnd pr. Tag·
Mcd en og jammc LEechsgrlfe scrasmxcss og
nspkiirrrg hvcrt Vaand og limch j
um«-oft Ztilling paa Wannme
Nrkulirrcrfrit Adrrsscrx
W. Ä. LÄIDLÄW.
chekokee, Kansas-.
T
ÄMFJZJCXIJVLJJVF
PHTIM WUIHICT I- NIINN. tö. Axt-» Philmlvlpms
A. Jurgeum XVWtmm Passa. Ägout
IN las sank III-»Ist» Ums-km Illinois-.
Skandinovrr i Issculmlthraska kun
dc III-holde Oplyasning oIII Billctpkiscr
III. III. has A. Umsqu Fokvalter af
VancgaarchI i Danach kam, Nchcl
sum cI· viIIicIII beiuldnurtichc AquIL «
sum besoareI cIIlIIIIsr Mkcspmgsel mcd
oIIIngeIIde Post.
AIIIcIimn Auf-III Iilbydrr dIIII Imper
ligstc PadsugcrsBeforbring
— Im Im III ——-(-—
Smame Not-ge onst-kris
I)I« . Ä. J) H II n dors,
IIIIIII Manch NIIIIIIII.
Kumm- i l«’IIIIII(-I«’.-i Uhu-k. II. Unle
Vchandhsr froIIiIkc og iIIdvalIdc QImdoIIr
III-. EIN-nahst I Stkubr ou LIIIIgIsIIIgboIIIIIIc
samt ·I Karat-Ih.
23 Aars Ersarissm
- ss T- THB PIUNBER IIle M
BIJoselsU jslaml
spann-B
spiunktou III-MINmequ -
l)--II lau-long IIIIIIIIlIIIns l«iIIj(s iIIIIIllIsIII
s1·. JOSEPH og
zsassswh mqu Ist-Ano,
Zeno-« »Ist-way
kam-unv, von-g
Evas-, san-ou·
Hut-nos, »Im-IM,
AI.IIII« VIII-com
)"1l(«1:1»1i3.,·s(s llluss i lIIu leIIIIIO
IIIIII llunscllithIsIL
PIII «RIIliIIiIIx Ihm« Raps-I
i turbindislso IIIIIII l).IgtI·1I-III-II(.
NIII PIHIIIaII PalaclIsovevogne
l IIIIIII NUUIIFHHUU
"l"« IlIiIg i IInsr lXIIIIIiIIg iIIIIIllHII
l«".xIIIIIHIns og MI·(’»»I· .II«NI·-I I».x«.
l lcl gjIsIIIII-III(,TII:1(«III1(I Tag i lInsr
liHIIiIIg isIIcsllIsIII AI III. FYIIHIX
HIINIII·;N. Is’.IIIcI"II«:I-II SI Ohqu X »Im,
JIUHIHH (.l«l’X« »F LIM (-l,. .
i FIIlilstusnilig l«’»i·I-i1nl(-1.-·(s i Vun
lmim nnd PNIIH l’.x(·II«·I(·’1’(-g(st sm
()II.III I. (’«I M II. BUT-Ins »F- Punk
J((·I«N»1'II«J.:U.-l.
! Furbinstlkns HI«:(«I· I UIHNII lsLAsm
IIIul ls P· lZIIIIIsII III IIllis l’la·ls(-I· i
I I;-1( II.
: l«II1(1-I:I-:Iilix l«".II-1-III(1I—1.-rts nscl U· P.
Il)(--.p»tat i HI. .I(-.«:I;III l·(II IstlInsrL
;I unle l NIIIII USI II» HJIII
X ( lelSUN
skls 1 —NI HLWHUIUIH NlJUIL
I MIM W P. WINWI
« (-I-.N·Ich«. Mk u. ku. «L. l’ ILHI A
r
—8(z—.
y taug.
fagde Prcrsten og tdg Noget nd af sin Frakkelomme, dette har jeg i lang
mt for Tig; men paa Dinc Vandringek kundc Du ikke tage det med Dig.
ct finukt udskaarcn Hclgenbillcde paa et lidet Postament op nf en . Æste.
t er Din Skytsljelgen, dcn hclligc Valburga. Huster Du endnu, hvad
e Dig oni det haardc og blodc TM, og om den kjære Gut-, der kan skjære
en nd af en knudrct Stoff «
, ja, sva1·edeBal1y.
« at Du nn itke flal glcmsnc det, lod jcg saadan en Figur kjobe i Solden;
1 over Din Seng og bed flittig foran den, dct vilgjøre Dig godt.
k, Deres Velæ1«vkei·dighed, fagde Vally synlig fern-in og tog den strebe
ur forsigtig i Haanden. Jeg vil altid komme til at tcenke paa Deres
dlæggelse, naar jeg ser pkia den! Glig fsa altsna den hellige Valburgn
, det man have værct et sinnst, kjærligt MenneskeL Ja, hvesn der tunde
from og god soin hnn var.
Klettenmaier koni gaaende over Guarden henimod «hende, viste hnn hain
Figur og ndbked:
her, Klettenmaier, hvad jeg hat faaet: den hellige Valbnkga, min
FlgeM Vi vil del-for sende Herr Paftoren det sørste smukke Lam, vi sum-.
n gode Prkest vildc ikke vide Noget af denne Slagtz Gjengave, men Vally
e ladc sig denne Glæde bewuc.
Prasften var gaact, gik Vallyind i sit Kammer og fæstcde Billcdct op
It Scng, indflettct «i sen Krans af Lucka1·dsKort. Terpaa git hnn nd for
ier huad der var at gjore iHnset og i Ganrdesk
Ins’l, raubte ljnn i Forbigaaende til G«i«ibbcn, der sad oppe paa TrwsknreV
i Herre her! Hnn gjenncmtmngtes af en Følelse af Magt efter det lange
i; det var sont berufende Bin, der cr drnkkct i lange Trag, bringet- den
kgtendes Aarer til at fvuline!
se i Ganrden havdc de af Vincenz fæstede Tjencke forsanilet sixz og Vincen;
Id midt iblandt dem. Han var blevcn mager og gnstenz paa Baghovedct
mn en nbedækket Plet i det time-, sorte Haku-, akkurat socn en Tonspr.
nklende Ojne lau dybt indc i Hullerne, ligesom Ulvesjne, der fra en Klip
lurcde paa sit Vyuc.
und nn? spnrgte Vally og blev stauende.
en engang saa uforskannnedc Pige nenne-de sig ydinygt.
—83
jagct fra den Ene til den Anden, og foragtelig brhandlet af Kvinderne; hun
maattc ofte satte sig til Modværge og det med Magt, mod Mmtdeueö plumpe
Paatrængenhed, dc fandt nemlig ogsaa, fom ellers overalt, Brhag i den smukke
Piges Og dog fandt hun fig ftanhaftig i Alt.thi htm var for stolt til at klage,
da hun jo frioillig havde tagct disse ijfommeligheder og Magst pas sig.
Hendes Sind blev imidlertid met-e og Incre haardt der-ord, nctop det, sont
den gode Prceft havde advarer hende sinnt-. Alle heut-eif- myrdcdc Glasdecs Aander
ftreg om Hævn i heade. J Livets koste Mai er trc tabtc Aar misch. Andre-un
ge Piger grade ogj jamre over en enestr tobt Dank-H! Vally sacchc ikkc over alle
de forfømte Danks-h alle de tusinde Fern-frisch der tilhorc heutqu Alber, htm
sorgedc kun over but scrfømte Kjærlighed, og hehdesz Sind, sont ist«- brskinncdcs
af en eneste Solstnmlc af Lykke, blev haardt og bitmt, som den Jststtzh der er
modnet i Skyggen gleite. -
Vcd Foraargtm drog htm alter op mellem Gletscherne. Dust sm- ct umdt kg
koldt Foraak oz m stormsuld Sommer-, hurt- Negn, THE-c og Hugl vckglcde nie-d
hin-Indem sua at Ballys Klasder ofte var gjenneunmadc i umnge Tage i Trch ug
at vaqde Skyer, tsct fyutcs da aldrig at skulle blioe lust
J Vallys Bryst tnalede dct ftorc Kaos sig i dct ana gmat i grant. Hele
Vndm var for hciiOe tmka merk, fkummcl Trom, stixu Taagkoerdkncu amtcing
heut-es, og Gud fom bod: ,,Btiv Wes-! »Es-m tout ikkeS
Eudelig en T.-q, cftcr en lang :1i«:-kketnpk«kellger, udtnlte Don sog sit Umsa
tigc IMMer txt Den forstc Lyssttrgstle sandt atm« Visj ztiesnnessc .7:«:)cr".e oxk for
oclte drin, og lin cfter lka »und-e dei- ud nf Kaoset en fmuk, ordnet Werden,
mcd Bin-ge txt Tanz Marter, Skovk og Seery og alt dette lau ptudfeligssærdigt
somit Vulty N du var, fom ogsaa htm mt forst cmr mag-set til nyt Liv, som ea
gnnsz Mcskucthyedriis Staats-»der, tm- at lmn fhsldr gsædr sitt med den-te Verbess,
soin Gud lktivdis stubt sna fmttk, at Hm- iM tu tm- sig den felv alene, men skabie
Vase-m- osn sizx, du kunde dcle Noberin nie-d Hom!
Skulde der da vikkekig ikte giors noztm Lukke paa denne suntkke Jord? Og
lmotfor haudc Guts fat heade, demu- ptakkkts (F·oavstkek, hkrop i ercnen, san at
den, for hvcm l)·.m var som, ikfc knsdc sinds heut-U O, lied, ncd i Tau-n i.;j.k«,
det er not of dctte Lin heroppc3 strcg riet pludselig i hende, faa at hun Magiste
sutdt ftmkte sinr Arme nd rfscr den sinnt-roh folltzfe Verden den«-orde!
Volk-» Tit sknl cis-une- hjcm strang Tsm esse-det- ek ded! Hyrdedrengcn ftod
formt heade.
Vally stimdc dmnmendc paa hanc.
ZU U TMMZUUTUUUNJMJ
»i- Nyslel Margaretan M
: t: tttttx LZZRZÄZMJUUMMI
P. H. J c.1oobsen, Eis-jet
QYD WOC
Heslebeslag, Jstandskkllelse af Plane,
Ncpakation ag isokigl alt til Faget hen
lwrendc adme prompl og got-L
Mark-des besorgt-H dc til Hiulmandcs
spukt-ringen hcnhasscndeArbrider og Re
parationel·.
De forsticllige Stags lesmwsls
uer forhandleg l del-es Aardtid.
« -.. -,- . -. .,.. - ..«,.-.--.. . »O
Rasmuö Hannibal,
Ounnty Jud-»so and Nolnky Public.
—..
Assancr rctdlige Dom-armer og bei-mer
juridiske zorntuingn
--Os-·
Jndlasscrck Pcngc For-dringen
.—
Elajisr Mit-kaute paa Csjmdam nnd
wann-, wallt-, og Orkancr l gode og lallte
Komponist- paa gunslige Vllkaar.
»M«
Mlligc quklaan i Farmc italle hurtigt
og lnsllcmL
St. Paul, Nebr.
Døvc.
611 Person, fom hat« vastet dsv l 23 Aar
oa hoig Tot-heb laavcl lom Suiea for Dre
nc blev kurcrcl vcd el fækdelelz enkellMlvdel,
sonder paa 4Asorlangenlse Vlsklrivclfe over
sammc til mhvrr som susket bet. Man hea
vcnde sig til J. H. Nickolsom 177 Nichtm
gall St» New York.
Dnunclikoa Kjodudfalq
holder paa Lager
de fortljcllige Stags fckrit ag Haltet Kde
Flassk m. m.
M- 611 god Kvalltet as Fehl have-d fladig.
Frass Hart, Mec.
Pctcrfcu sc Sehlytcru,
Adfttrateec:stheiiter i Damietter
Represscnterer Continontul i New
Yorkogphusuix i J)ux«tford. Bespr
gcr den Music og billigste Foksikring
mod
Brand, Lynild oq Orkan-w
- .. - . ---- -..Z
Carl Sehiødte,
Damit Dyrlæge.
——(5«gct Hospital —
Dsslee i Gent-r- Apothek,
(-· rinnt lslsuui. Nebraska
« ’ » -««.—- —
A g e s t u f «
IJAMPSKIBSBILLETTER !
Fra og med den lste Oktober, d. A»
hat jeg aabnet et Agentur for Damp
fcibg2 og Jcmbanebilletter i ,,Stiemens«
Kontori Dantteb1«09, Nebr.
Nienuemgaaende Billettcr til elletfra
det gnmle Land via den dausce T h i ng
o a l la - Li n i e n cui-r boilkcn som
helft us de enge-Use ng ludisc Linie-r staf
fw pas hmstizx TO til gjirldende Lag-z
noleriuger gzcnnem rxiundxiig eller Mist
lig Henucndriser til ini·.;.
Peter Ebdeson.
is
« M . . .
Otto Leier-z
sTen t! dfke Stagte1«.)
her just nabitet Fonetning i det gamle
Posti)us, og tillndcr sig at bringe i de c
rsxde öfanoinauercp veluiujgc Eriudtiug
fm vcxsorszmcjc SIagterburik.
Pan Lager han«-H en rigelig Fotsys
ning af faaoel ferskt som faltct stb
og zlrsk samt alt til zeiget henhsreude,
du afsceuciz til gangbare Tsnggpri
Vater-use prägt-a Kvalttte
er mit Mono, og can dygtige Falk be
fkiasftiges i mit Siestri-i
Otto Nett.
The Pest-Uns Wind Mill.
LA
spat .Inse.
Heit- o»« berste
s »Ist-armes as
Ase-M sunåerstaakl
mirs-p- Rede