Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 06, 1889, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fch AargaIIg. « fZaIInclkIslfogfspoIIIIIrd CIIIIIIIII,f Nebraska-J OIIvdaIIIsIIchI IZIc chbIsIIIIrF 1889.« q, v
Hex-neu
d for Nyhed samt politisk
.g fotkelig Oplysning.
OOOO
nor ltver Unsilug Morgen
c
. net-rog, Nebraska.
-· EBBESUN, EDGIVER
00
tttcinents-Vilkaar:
de For. Stater og Canave. .82.t;0
1cder ....................... 1.0(
redet ...................... 0.00
’1Danmark og hvilketfomhelst Steh
andet........... .......... 82·50
lingen erlægges fokfkudsvis.
aus holst Scmjes i «Rt-glstekeä" lzkov
.aey0kc1ek" cllek »Was-l Note". uPo
tsk dct Mlllgstc Iiddel tot Pengoknkaou
slükomment sitt-ern Uebyk lnm s Us.
dtgAdtessez
Stier-new
nach-os, Reh-Utah
;- -og JERMHISTETZ
II a nnebrog p«
Umov Paciäe th
n itsguar tri- Drinnohroqz
utstt1g.s.301«’0nn.; (-’o(1i(tug. 4.10 Einn
« txt-I Wth -—-- 1(I.02 Fami.
« .
4 St. Paul k
Mn Pause Isrnhanm
nnn ums-in- kra st» Paul-.
EBRO(ä. B()I·Ll«l·s og l-()lkl’ ClTYJ
»g. sum Blinka Nod-roth MIU Rot-m»
Til GRAND lRLANlN
»g. 9.()0 Rom-J Uotlstug. 5.10 sitt-km
. s(·0"HA. NORTU LUlTP og ORD:
Ig. 5.25 Entwin- ; Uodknugf 9.00 Form.
All-.- Tog malt-get- Passagknkr.
gtou s Riswi Mk samt-sum
one afgaar frii st« Paul;
mutig Ast Pol-an Guilstogy USC Binn.
—- 4.28 EMUJ — — 4.10 —
Alle Tog malt-get Fug-zagend
ÄthI31)s--r11)1-3N13E.
(T««cn 5te FebruarJ
Kornmarkcdet.
l
« (1·-().
—- (’Nä11941-4« ; May 97
Uns-h 35c: May sie
- — cale LZLFU May Use
Zik.
MERCH
"— III-G TU: MAJS —16617;
« - H Toll-.
Axt-org os Jota.
- GO.
Tistns M OMZO llght tu many
LIC, 375; kown and balls 81 ZOGZUQ
nd Wedka W 00643 40.
Ught grade- ss MES 00: rougls pack
« SO; mile luts 84 6504 8-’); Isesvy
nd shipping 4 Z()77,l.75
IA.
, « —- Femleks 2 6003 10; fange bot-vis
; mac- 51 SUCH W.
llmnsy sc kung 55: ligln U lH SU:
45——( bo.
bleR()G.
M RH m.
Produkt-Markedet.
-lA.
— EI-—1-4p";«4(:(z — m.
« EBR()G.
« —1294(- ;«Icu— me.
udlandet.
Chr-die Ruh-den
n Jord-Ryftelse makkedes
ksville og Payncsville, Mo., sidsie
. m. K. Vanderbilt afsejle
Baltimore i Ltrdags til Madeim
amperen ,,Alva.«
les Korn-Magafin iWashs
, same-, nedbrcendte fertige Tänz
Tabet auslaas til 810,000.
osthufet og Opera-Hu
uluth, Minn. , nedbmndtc for
andag. Tabet er 8250,000.
SporvognssArbejderne i
ork hat giort Strike og henved
and hat tagt ned Arbejdet.
L I rd a g S hærjeie en sior Jlde
i Bussalo, N. Y., Ejendom Ide
til en Værdi af henveh 82,000,
ts. Lucy Ferguson i O
Kan., blev i Torsdags dttnt til
ges for Mord. Hyn er 75 Aar
l.
Tre Personer er djd af
kopper i Fattighuset i Onondaga,
, og 14 mere er sengeliggcnde af
Sygdøm.
ubmission i Pennsyl
a . »Submission« er vedtaget af
Kamre i Pennsylvania’s Legizlm
hvide Mand, 2 Nesm og
blods Judicium blev i Ltrdags
mer Parker i It. Smith, Ark»
il at hangeö.
—- Udvisning. Et Kampagni
For. Staters Soldater uddkev fertige
Uge SO» Fainilier fra OklahoniasDistrik
tet, hvor de ulovligt havde ilaaet fig
ned.
— Sn e faldt fertige Mandag i Pen
sacala, Florida. Dette var naget used
sanligt pim den Eini, dn lignende kun
hat indtrnsset en Gang fsr i de sidste
25 Aar.
—-En ny Snlelter vil blive op
rettet i Trauer-, 9 Mil fm Kansas City.
Vet nye Foreiagende er giort of Kapita
lister fr« Kansas City, Omaha yg Co
lerado.
—De For. Staters Giæld be
lsb sig til 80:n),086,385 den 1fte Febr.
Der blev ndbetalt 812,216,2’s5 i Jan
uar Maaned. J Kagfen sindes 8617,
910,482.
—- F. J. Marihnll, fordern-ec
rende Kasferer for »Ob«-heut Paciiic
Etpress Co.« i St. Pant, Minn» blev
i Onsdags arrestcrel oq under Folg-r
tilstod han at have stjnalet 82,5()0.
—- Selvmord pna Havet. Aug.
Deichnmn, en Kahntgpntsfagtsr pas d»
tnskc Sfib Beigenland, som nnkom til
New York iFredngs3, begik undeivejsz
Selvtndrd vcd Ocellgiiing.
— Se n a tet i Arkansas har vedtas
get et Forflng onl, at nntilariscte Gn
vernøren til at ndlone en Belonning as
Is."-,()»0 for Pangribrlsen of John M.
Claytons Morden
—Dr. Charlcs P. Vnrns i
Barter, Ark» blrv findt og dmbt of en
DeputysSheriff sidste Fi·edag. Han
vilde ikke artesterchs og trat fin Revol
vet, nien Sheriss«en kam ham i Fortis
bet.
—Fra Port Townfend, W.
T. , bereite-s, at Damperen ,,An(hcn«
ankern dertil frn Atlaskn nted Vieve sg
Aniser, sont fo1«tæller at Jndianerne der
steiget deres Tisttre og Sjster til de
Ovide for fra VI til 850.
—Den aarlige Rapport of
Pätenbskommigseercrne oiser at der iglt
er indksmmen i Aaret lPHIE i Patent
Kintaret Jl,1lR,.'-lc. Der var SIC
401,898 i Kassen den lste Januar
1888.
—- Blaine er Manden! Dei
paastaas med Fordring paa fuld Banki
deliglged, at den vordende Prcfident,
Gen. Hakrifon, endclig har tilbudt J.
G. Bcaine Pladsen sont Farsteniinister,
og at denne takneinligst modtnger Til
bndet.
— En Brøiidgraver i Platte
Canon, Edle-» ved Navn Johnfmy bleo
i Onsdags taget nd af cn and, hvmsi
han havde nceret lcvende begravet i 253
Tinter. Brauch var 30 Fod dyb og
inedens han var i den styrtede Joid og
Sten ind over han3.
—- J Kan sa s’s loogivende Ferse-in
«ling er der frelnlagt ct Forslag, sont der
som det bliver antaget, vil formindske
Prier paa Sovevognsbilletterne paa
Jernbanen med Halvparten. Den, soln
firlanger hsiere Betaling end den i La
ven fastfatte, skal strafer med Bsder
eller FengseL
— C. O. Cleven og Annie R.
Cleven holdt i Onsdags Bryllup for
anden Gang i Albert Lea, Minn. For
7 Aar siden blev de gifte med hverandres
medens de var meget unge; de kunde ikke
kotnme til Rette hvorfor de blev adskilte.
Men den gamle cherlighed fornyedes nu
igjen ved at fejre derez andet Bryllnp.
—Penge maa klare det. En
Mifs Campbell fra Ohio ftgte ifjök den
bekjendte Kassefyrsie Charles Arbuckles
for Erstatning for Brud paa Ægtesiabs
laste. Undereetten tiltjendte Damen
845,000 sont Balsam paa hendes Hier
tes Saat. Denne Dem er nu siadfcesiet
af Htjesteretten i New York.
— 3 unge Mænd var for kert Tid
siden paa Jagt i Eckhart, Jud. Jdet de
troede, at en Here havde stjnlt sig under
en gammel Trawd, undersqte de denne,
men fandt ingen Hake, men deriinod en
LKiukle, der indeholdt Ot, 000 iGuld-—
et ganer godt Jagtndbytte
—En ung Slnn gel , set-Stett Aar
gannnel i Kansas City iorssgte for loit
Tid siden at ftjtele et helt Samuel-L
Fsrst stle hanHest og Vogn, og begnnd
te faa at lægge den ene Tsminerstok eiter
den anden op pan Vognenz men neidis
vig kom Eieren og fit forpurret liam i
hans Arbeit-e.
—C o u n t y Clerk John Snllivan, i
Jitdiattapolig, Ind» er ists-nnden; drt
tnenes at han er rtnit til Cantha, da
han har svindlct sig til en stor Sinn
Penge. T. H. O«Neal, sont var bang
»Du-um« er sgiaq rsmt ; det nieneg at
de er begge i Canndn Stillisnn hin
tilvendt fig henved 850,()00.
—— C« n M an d , ved Nat-n Joyn :)i.
Thomas-, lege-rede paa Central Onkel i
Taconm, WJI ., hvortil heut nar kom
men fm Pontia-, Jll. Verdaqu Ast-g
gil« han nd vg lod iin Kussert oq andre
Sager stun. Han havde JOHN bog lig
sq det format-es at lmn er niqrdet i et
Espillehug og hansLig tiinlt da nun im
link-n lmr levdet sin ie.
——- N onle Kvæqeiere aiholdt i
Torgdaeis et Mode i Kansas Tity, Mo»
for nt orqaniiens ethoiseiiiiiq,bnnrved de
knnde friziinre dein selv im nt folge dem
Kreatnrer igjennein et Konnnizsiongs
Hins. .l·Zo-«.icd-K"tmrtei«et im« Foreningen
inl blioe i Knnfmz ccitn tned mindre For
I«etnings-S«okalei« i O::iol)a, St. Louis,
Cliicogo on Ner York. Foreninqen
stiftedeci nied en Kapital of 8150,000.
—- Hn ao D e n kleine n , ,,Attoi«
neyGeneml« i Wno , indgnn for en Tid
siden en Ranport for fidfte Anr. »Mit-i
«M R Ginnt ovdngede atDonxle
innn lmodc benilliqet sia felo itzt-O for
Kontot Lejez men da TerritotJi et hat-de
en god CapitolsVngning med et rnnnnes
ligt og oeludftniet Kontos-Golde for
»An-wen General« saa erkletrede »Au
ditsr« Gram at Tei·ritori’et ikke vilde
bettle Kintorsiseie nsget andet Sted for
hinn. Dinilesmn beugte Retzsq for
at in det bevilligeL Men« Dis-isten
gil« inmd lmn os hsn man betale fiel
Kontoszeje fett-.
—Død i cn Snesiorni. Fore.
Frcdan oinlosn t· Deenge ien Sncftorm
i Ncerheden if Hitchcpck, Tssk. Es kl
dre Broder hat-de fort dem stntten ældre
Stiler til Skalen om Morgeuen sg hav
de lsvet at heute dem hjem osn Aftenest.
Han begav fig vgsaa nd, Ine- knnde ikke
faa Hestene iinod Staunen. Bienene,
fin tilherte andre Familier, havde taget
hjemfra Stolen og de tre blev tilbage
og sagde, at de knnde blive i Skalen
Ratten over hvis ikke deres Broder kom.
De ventede til det blev merkt for de be
gav sig msd Hjemmet, men de gik fejl
af Vejen sg trampede satlænge omkring
i Sneen til de blev udmattede. Om
Morgenen fandtesz de to Drenge dIde i
Sneen, og Stsieren Inaa have begge
Fsdder amputeret og masste den ene
Arm.
Forrige Manda g afrejste Eliza
Brown med Toget fra Durham, N. C»
til Danville, Va. For hnn var kommen
halvvejs til sit Bestemnielfes- Sted dlevl
hun plyndret og inyrdet. Miss Brdwn
havde folgt sin Ejendjm i Durham og i
hasde faeket ndbetalt 8200. Pan Tegeti
kein et Par unge Meend og gav flg t Ta-l
le ined hende og fundt nd If hende at
hun vilde overnatte i Grunde-M De
to Mend tilbsd at hjælpe hende at finde
et godt Ratte-Knatter, da de sagde, at
de var gødt kiendt der i Byen. Og Ne
sultatet blev at de fiele hende ind i en
mIrkGade hvor de teg hendes Penge og
derpaa flog hende i Hivedet gjentitgnei
»Gut-ge :;: de iroeoc c: hun var dad,
yhvoreiter de kastede hende ud i en lillel
iFlod Hun kom dog til flg selv og
; kravlede pp til et Huss hver hnn levede
Jleenge nok til at fortælle sin Historie.
Iowa.
i
I J Iowa er der 800 Farnier-Alliaitcer
»mei) over 25,000 Medlemmer.
— Bauten i Cleais Lake, fosn ejedea
ai Miss. L. P. Jenes giakde i Onadaga
Kanknra
—- 250 Stndenter brstger Derter
»Not·mal Scheel« i Visiten
— Charer Mayer iDnbnqne stde
fig fels i Mann-n Ined en Rissel hour-as
han bade 5 Minute-r eiten
— Ei nyt Ankona Stole-ON vil
blive opiort iJefferson istedet for det,
sont neblnscendtr.
—Thomag Dann, en ngift Mand,
som leouse Inei« Villisea, brachte sig fela
ved Gift forrige Tirsvag. «
— Prieftmie i Siour City hats orga
»ni1et·et en ,,League« for at gjennetnspre
Humans-Bonn Dei-es Hensigt er at
Jina Bindpr banlyst am Sendagen.
Ysliiange of Byens Vorgerc er farbittrede
ibei-over.
—- Guoernsr Lart«abc«e bin fkrevet ct
spBree til Syeriff Adams i »Fort Vadgkz
at han maa se at gjennetnfsre »Prohibi
Jena«-Leuen bedre i hana Cennty end
ban ’gior. Gunernaren hat- Inodtaget
3B1·eae fra flere Borgere af Connty’et
anaaaende famme og han skreu i sit Brett
»in heis ilte tfmliedgmasndene vilde sorge
Tfor Losenstretholdelse, saa tknlde han
«fe ul at vet blev gini«t.
Dakota.
Er Divinpagni er bleven organiferct
fin« at sage efter Kul neer Montrose.
—- Bnptifnsrne i Teadwaod har be
flnttet at bhgge en ny Kirsc.
—- EStaten sindes 7-87 Former-AM
ancer med ooce :m,000 Mehle-unten
—- En ny Bank er organisereti Aber
deen med en Kapital af Nin-Null
— J Jeranld Connty er der 35 Sko
ler, iatn gjennemsnitlig er besagt af 7«0
Bern.
—— Legiglaturen har forkaslet det frem
fatteForslag one at tildeletivindm Stem
met-et
— Yankton Colle-ge eil byggc et Ob
fervatorinm nieste Sommer og har for
nylig klebt et start Telefkape for samtne.
—- M. Dunnell, Redakteren af » In
luth Hei-alb« blev i Tar«zdazzg artesteret
i Granis zarte-« far Thore-L Han hasde
stjaalen Diamanter til en Bærdi af
Uns-»in faen nu Volitiet er i Besiddelse
ak.
—-- A. Elliatt og Mrs. M. A. Camp
bell i Pierre ndgieer sig for at kunne
knrere Falk ved Haandapaalkeggelse vg
Ban. En Mund ved Name Nixon ever
gav sit syge Bat-n tilde-n; nten det bede,
og un har det vardige Pat- i ta Dage
sagt at vække det ap. Dette er for me
get for Byens findigc Falk. De holst
et Mpde og tag en Veslntning am at nd
vise Parret fra fine (5·ne1neerke1«.
—— Operdonnner Tripp kam hjem fra
Washington forrige Tirgdag. Han trat-,
at den af Hufet vevtagne Dammes-Bill
vil blioe overgivet til Konserenstamiteen
(bestaaende af et Udoalg af Kengregsens
begge Afdelingee), og at den vil blioe
otnarbejdet saaledes, at baade Senat
og Hus can gaa ind paa den. Sker
dette, kontmer paa en«Gang 5 nye Sta
ter ind i Unionen. Mr. Tripp siger,
at hele Kangresfen er meget venliqsindet
mod Dakota, og derfem Falket d«kude
ndtalek sig i Favtr af Springer-g Om
nibnssBill, Iammer Territotiet i Labet
at indes-irrende Aar til at gaa ind som to
States.
Dr. Hei-U Kunuko ansees for den
hedste Blvdrenser man kjender es er u
vurderlig at have iHnset fam Familie
Medicin. Den kurerer ofte, hear alle
andre Midler have feilet, sg har en be
hagelig Smag. Kam-o san erholt-es
has lokale Agenter. Er der ingen fan
dan hear De bor, saa stria for narmere
Underretning til Dr. Peter Fahrney,
393 OgdenAve., Chicaga, Jll.
« SpeelelsNyheder fra Besten.
Winter-Hoden i Montana er i en nd
mcerket Tilstand.
— James Corrigan fra Kansas blev
ovekkjort as Toget i Fresno, Cal» nie
dens han var beratet.
—-— En rig GnldsMine ek ipdoget ved
City Creel nett Sein Bernardiiio.
—- Joscph C. Simpson i San Fran
cissco hat« solgt en Hingst til Robert
Esteele i Pliilndelphin sor Otn,(n)n.
—- En FiskesVegn ankam til Taro-na,
W. T» sra Osten nied en Lidning le
vende Hammers-, sein blev ndsat i Col
nnibia Ritter.
—- William Johnson, Sin as Squ
ter A. H. Johnson iPortland, Oi·e.,
tstev, ved et Vandesknd srn sin egen
Besse, dreht pas Siedet. Don ester
leider stg Kone og slere Bern.
s- Chim Fu, en rig kinesisk Kieb
nmnd i Denver, Colo., blev sokleden
Dag stilt sra sin Hnstrn, Wang Ton.
Hnn havde sorlth ham og lebet as
sned en anden nng Kineser.
—- Opmærksotnheden heuledes pem
»,,Ttn«vald« en leengete intereiant For
taslling paabcgyndt i dette Numinei.
quns Nyhcder fra
Udlandet.
Z a n s i d a i« . — Kommigsær Mic
lay, skeiver i et Breo sra Usainbiko,
strevet den 26. Not-br» at optil Date
lim- hsn ikle hsrt direkte srn Stanley og
Ettlin.
V e l g i e n . — Et Tog paa Inaba
nen itnellenf Britssel og Namen- blev
kastet as Stinnerne nor Gtceiiendcel
sidste Sendag. 14 Petsoner dmbtes og
50 sauredes.
T y s kla n d . — Nedaktyren as det
liberale Bind, »Pathenower Zeitung«,
er bleven dømt til to Maanedcrs Ferng
sel sordi han havde beugt et vist seit
Sprog itntd Regieringen i en Artikel i
sit Bind.
Frantrig . — Dei siges, at de
ny udstedte Attiek i PanamasKanalen
er et mislylket Stykke Ai·bejde. —
Laqnerre, en bekjendt Boulangist hat
udsotdret Lackoir til en Titel sordi
Lacorir havde sorstyrtet Laqnetre isin
Tale i Deputetkunnneret.
» S a in s a . » Tyslerne har givet Or
»der til at ekgacninere alle Stil-e ved An
;komsten til Den. En Passe-get sont be
jsIzte Mittags-PS Leser blev artesteret,
innen kort efter loslst Politiet i Alpia
leis under Tyskernes Kontrol. Ascatnasa’6
zMandslab beste-r qf 6,000 Mund og
ihan star stadig flere. VedAnkoinsten
las Dsinperen Richinond gik Tyskernc
embord sg gjennemssgte Stil-et
. C an adn. —— C. W. Colker im
Hulditnsn Connty blev valgt sont Med
Ylem as Underhuset sidste Toisgdmz nicd
»st) Stennnerci Mai-ein«
Storbk i tun i e n . — Ki·ig13niini
tier Stanhspe sagde i en Tale, sont hatt
holdt i Horn Castle, at der hængte en
stor TordencSly over Europa, son- en«
ten ssr eller seneke vil sum-»ges- og nksksp
sIre den mest sorslerdelige steig, nopcns
sinde eleisterek
Ø S te r i g . --- Kronprins Nudolph
begik sidste Onsdag Selomord. Hun
haode Valget imellem dette eller at tin-n
en Duel ined en Broder as en Prinssecis
se, sont Kronprinsen havde soi«s-rt.
Da Prinsessen ikke lang-re knnde skjnle
sin Skani anbenbarede hnn den for sin
Brot-eh som da gav Rudolph Valget
enten at drcebe sig selv eller kjkempe en
Duel. Den gamle Kejser er wesentl
det as Sorg over sin eneste Sjns Dad.
Rudolph var Arving til Mauer ester sin
Faden Hatt var 30 Aar gainmel og
gist med Kong Leopols elstvceedige Dat
ter as Belgien med hvem han vilds Irret
fraslilt for et Aar siden. -— Erkehertug
Charles Luce. Keisetens Broder vil nn
ved Krönprinsens Dsd blive mermest
Awing til Treuen.
» Opnmrlsomheden heuledeg paa Aver
»tisseinentet sea Dr. Lukas private Dis
"pensary i Thüqu sont im hat meti
Stjsxsnen
( Tin- Rl.nt·. )
Lflmnsl Position-! II-«c--·-« - J««-y«««2
J
pulsl Maul JU. Da N N min- « z. N Denn-very
chDN HSDAY
In
-J»l«-’ »E« JUZIBJYUVTAJK «
Tsuc ssun is this lmuling Smmlismvi
an pas-m- wuut us Okan nnd ums
of Uns lnrgout publitsnkiunkd in tlns
Damals hinging-(- in Annsrim.
The nie-nam- sml utsnvknl elfen-Innoc- which
this pspess Im- sstslnmi unum- tlns nnnscrnnss AM
ålnavlan llmmm us Nubkssluh Wyoming sml Pole
ksulu III-lus- lt s suswklut süwrtlslng tin-mun- for
Umus Ihn want tu bring LIMI- bnsinmm hakt-m Un
senncltnmsn nahm«
Ustos ok schont-vix ins-do known un ttlsxdlleatlom
Achinsst Tll lc STA U.
lDANNlclIIUUL NNIUL
W
Unten-il ns seminis-stin- Immsr II Ih- Don-drittes
Nehr.· sinds-einem April um« tsHti.
Vitksomhed i mange Aar og under den
Tid haot mange Patienten Bisse-Isa
riet hat« ndgivet en Vog kaldct »Ur-etc
Hesnmelighedcr,« hoori dem Virtsomhed
fremstillcss og fom udseudecs frit til Alle
som snfkc at lwfc den. Ewig du ikfc har
last den saa skrio efter den.
C. C. Hanfcns
PMB-Liste.
(J Kraft inbtil 16. Februar.)
Færvigfyeve Mitver
1 Set helulvne ,,Diogonst« tin-two.
1 « —- Cassimirs 012—18."00.
t — —- 88-15.00.
»
t » — —- 85.25—10.00.
l » halvuldne —- 8:z.25—6.00.
lPar belnldncCasimirs Baker III4-0.00.
1 ,, —- ——— 82.10—:z.50.
l » hqlvnldne -———— 81.20—2.00.
l » JuuiH-Burer sl .80—2.00.
1 » ----- 81.20—1.75.
l — 75—l.25.
Stvvler oq Sko
—-—s———- 85-l.50.
—— l35-l .20.
l Par .Hve1«dagt3:Si-vlcr Vsk—4.00.
1 » w--:z.u().
1 ,, KatvcskindsiStovlkr s-«H.00.
1 » 82—:k·00.
l » NobbmSwvler 82.25—s.u0.
1 » Filt Slsvler og Sko V2—-2.75.
1 » 81.50—2.25.
l » Dame-Sk« 81.40—2.25.
1 ,, — Und-goo
l ——--— 81-1.75.
l
l
Dry Gochs
1 Yd. heluldent, fort Casimirg 00—85.
1 ,, —- ,, —- 40—(zo.
I » halt-» sonst Far. —- 25—.«35.
1 ,, —- — — Io--15—18.
1 » —- -—— — 5«10.
l » kinglnun l()-15.
t « —- spie-H
1 » —- - 7—I».
l » Shiuing SEND-.
1 » — 6—1u.
l lb Bomuld (Vat.) 9—12j.
l » — ll—-15.·
l » —- Ist-JA
1 Par Sæler . 50—90.
1 » — ’ 25-50.
t » —- 20—45.
1 » —- 10—20.
I » —- 5-10.
1 stn sen Filthat d1."«·5-2.75.
I » »s-— II .-«)0-·-L.’.35.
l » —- 5 v-—1.(-0.
I ,, —— Lö- 50.
l ;’)o. Hilft-bund 15—.10.
1 ,, - — gis-T
1 » — It:-2.3.
1 » ———- css15.
Glasnarers Pocfelaisn og EIN-merk
Barer, faavel fom alt anbet, der endnu
fisresindcg i mis! Vatik, vil ti! den lädt
Febr. blive folgt til femme nedsatte Pu
ser, sont entnimmtw Prislisie.
Sknlde nogcn, fosn laser dem, have
Brug for nogle of disse »Bakgqins«, da
vent ikke soklænge, Inen husk paa, kun
til den lobe Febr. oil de merk at san, og
im den Tid vil jcg nasse at finde i »Ju
ternational Bank« i Dannebtog.
C. C. Hausen.
Mrs. Brockmanu’s
Gjordemoder-Skole
er den mesi paatidelige, tm den et indianis
ketet under Staren Illinois i 1884. Ved
Siden as Fsdieldsid;:!fkaben faar Elevetne
i denne Stole grunvig Undervisnmg i Sygs
dumm-, fom medfjtes af Spangetstabet og
under Batselfengen iaavelsom Livmodeteus
Sygdomme. Mit Hospital er aldeles pri
vate for Damen der venter fm Revier-L
Bedste Fowleining spavelfom Lebensweis
heder. Damen-, fom liber, des-g mig sinks,
da jeg hat 25 Rats Erim-ins i alle kviudelige
Sygdommr.
m so III City —rchi·... sy«